Sunteți pe pagina 1din 29

Signature Not Verified

Digitally signed by SECTOR 4 (PRIMARIA


SECTORULUI 4 BUCURESTI)
Date: 2021.03.04 18:05:30 EET
MODEL CONTRACT SUBSECVENT DE LUCRĂRI
la Acordul-cadru având ca obiect
Proiectare și execuție lucrări pasarele pietonale și parcări

Preambul
În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, al H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-
cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice si al Raportului procedurii de atribuire a contractului
de achiziţie publică nr ___________ s-a încheiat prezentul contract subsecvent de lucrări, în baza
Acordului cadru nr. __________________.

1. Părţile,
Între
______________________________________, cu sediul În _______________________
_________________, telefon/fax cu nr. _______________, cod fiscal CUI _______________,,
având cont ______________________________, deschis la _______________, cont
______________________________ deschis la ______________________________, reprezentată prin
__________________________,

în calitate de ACHIZITOR/BENEFICIAR, pe de o parte și

_________________, cu sediul în __________________________________ telefon _________________,


fax_________________, înregistraăa la Registrul Comerţului sub nr _________________, cod de
înregistrare fiscală_________________, cont bancar __________________________________
reprezentată prin _________________ în funcţia de _________________
în calitate de EXECUTANT pe de altă parte,

2. Definiţii
2.1. - În prezentul contract subsecvent următorii termeni vor fi interpretati astfel:
a) Achizitor/Beneficiar şi Executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract
subsecvent.
În cuprinsul prezentului document, referirea la "Achizitor" reprezintă referire la "Achizitor/Beneficiar",
b) act adiţional - document ce modifică prezentul contract subsecvent de lucrări;
c) caiet de sarcini - conţine în mod obligatoriu specificaţii tehnice. Specificaţiile tehnice reprezintă cerinţe,
prescripţii, caracteristici de natură tehnică, ce permit fiecărui serviciu/lucrare să fie descrise în mod obiectiv
astfel încât să corespundă necesităţii autorităţii contractante.
Specificaţiile tehnice definesc, după caz şi fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la
nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, cerinţe privind impactul asupra mediului înconjurător, siguranţa
în exploatare, dimensiuni, terminologie, simboluri, teste şi metode de testare, ambalare, etichetare, marcare
şi instrucţiuni de utilizare a produsului, tehnologii şi metode de producţie, precum şi sisteme de asigurare a
calităţii şi condiţii pentru certificarea conformităţii cu standarde relevante sau altele asemenea.
În cazul contractelor pentru lucrări, specificaţiile tehnice pot face referire, de asemenea, şi la verificarea,
inspecţia și condiţiile de recepţie a lucrărilor sau a tehnicilor, procedeelor şi metodelor de execuţie, ca şi la
orice alte condiţii cu caracter tehnic pe care autoritatea contractantă este capabilă să le descrie, în funcţie şi
de diverse acte normative şi reglementări generale sau specifice, în legătură cu lucrările finalizate şi cu
materialele sau alte elemente componente ale acestor lucrări;
d) caz fortuit - conform art. 1351 Cod Civil, un eveniment care nu poate fi prevăzut si nici împiedicat de
către cel care ar fi fost chemat sa răspundă daca evenimentul nu s-ar fi produs;
e) contract subsecvent - contractul, asimilat potrivit legii, actului administrativ, reprezentând acordul de
voinţă al celor două parti, încheiat în scris, între ___________________________, în calitate de Achizitor
și ________________, în calitate de Executant.
În cuprinsul prezentului document, denumirea "contract" reprezintă "contract subsecvent".
f) dobânda penalizatoare - dobânda legală penalizatoare pentru plata cu întârziere a obligaţiilor băneşti și
se stabilește la nivelul ratei dabânzii de referinţă comunicată de BNR plus 8 puncte procentuale;
g) documentaţia de atribuire - documentul achiziţiei care cuprinde cerinţele, criteriile, regulile şi alte
informaţii necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completă, corectă şi explicită cu
privire la cerinţe sau elemente ale achiziţiei, obiectul contractului şi modul de desfăşurare a procedurii de
atribuire, inclusiv specificaţiile tehnice, condiţiile contractuale propuse, formatele de prezentare a
documentelor de către ofertanţi, informaţiile privind obligaţiile generale aplicabile;
h) durata contractului subsecvent - intervalul de timp în care prezentul contract operează valabil între părți,
potrivit legii, ofertei și documentaţiei de atribuire, de la dată intrării sale în vigoare și până la epuizarea
convenţională sau legală a oricărui efect pe care îl produce, inclusiv perioada de garanţie a lucrărilor și
eventualele pretenții fondate pe clauzele sale;
i) garanţia lucrărilor - garanţia care curge de la dată recepţiei efectuată la terminarea lucrărilor (inclusiv a
finalizării remedierilor) şi până la recepţia finală;
j) executant - parte contractantă, așa cum este denumită în prezentul contract, care prestează serviciile,
execută lucrările solicitate de Achizitor, prin caietul de sarcini, care nu are calitatea de subcontractant;
k) forţa majoră - conform art. 1351 Cod Civil, un eveniment extern, imprevizibil, absolut inevitabil, mai
presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la
momentul încheierii contractului şi care face imposibilă prestarea serviciilor și sau executarea lucrărilor şi,
respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii,
inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute că urmare a unei carantine, embargou, etc.
Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate
de prestare și sau executare, sau care face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
l) amplasamentul lucrării - locul unde Executantul execută lucrarările proiectate;
m) lucrări - activități care implică executarea, testarea, finalizarea lucrărilor și remedierea oricăror defecte
rezultate în urma executării prezentului contract,
n) servicii – proiectarea și asigurarea asistenţei tehnice tehnice,
,,Proiectarea” - înseamnă, elaborarea proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor, a proiectului tehnic
de execuție, a documentației tehnice care include printre altele studii, avize, autorizatii conform caietului
de sarcini şi a Ofertei.
1.28 “Asistența tehnică a proiectantului pe durata execuţiei lucrărilor” - toate activitățile prevăzute de lege
și de prezentul contract pe care trebuie să le îndeplinească Executantul pe durata execuţiei lucrărilor.
n) oferta - actul juridic prin care Executantul își manifestă voinţa de a se angaja din punct de vedere juridic
în prezentul contract de achiziţie publică. Oferta cuprinde propunerea tehnică și propunerea financiară,
precum și alte documente stabilite prin documentaţia de atribuire (după caz), inclusiv oferta transmisă
urmare a procesului de reofertare;
o) ordin de începere - solicitarea scrisă, emisă de Achizitor către Executant, care conţine, dar fără a se limita
la acestea, următoarele informaţii: detalii referitoare la serviciile/lucrările care trebuie prestate/executate,
termenul de îndeplinire, cantități, etc;
p) penalități - despăgubirea stabilită în contractul subsecvent de lucrări că fiind plătibilă de către una din
părţile contractante către cealaltă parte în caz de neîndeplinire a obligăţiilor din contractul subsecvent de
lucrări, de îndeplinire necorespunzătoare sau de îndeplinire cu întârziere față de termenele limita, astfel
cum au fost stabilite de părți;
q) preţul contractului subsecvent - preţul plătibil Executantului de către Achizitor, în baza contractului
subsecvent, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligăţiilor sale, asumate prin
contractul subsecvent;
r) propunerea financiară - document al ofertei prin care se furnizează informaţiile cerute prin documentaţia
de atribuire cu privire la preț, tarif, alte condiţii financiare și comerciale;
s) propunerea tehnică - document al ofertei, elaborat pe baza cerinţelor din caietul de sarcini, stabilite de
către autoritatea contractantă;
t) rezilierea contractului subsecvent - sancţiunea de drept civil care constă în desfiinţarea pe viitor a
contractului subsevent de lucrări, fără că această să aducă atingere executării succesive a lucrărilor care au
fost efectuate anterior rezilierii;
u) standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea și / sau standardele sau alte
reglementări autorizate în vigoare, în domeniul obiectului contractului;
v) terț susținător - persoană care, în baza angajamentului ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.
182, art. 183, art. 184, art. 185 alin. (2) din Legea privind achiziţiile publice nr. 98/2016 și ale art. 48, art.
49 și art. 50 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind
achiziţiile publice, pune la dispoziţia Executantului resursele financiare și/sau tehnice şi profesionale
invocate în acest angajament ferm, confirmă faptul că va garanta materializarea aspectelor ce fac obiectul
respectivului angajament ferm și că se obligă să asigure îndeplinirea completă și reglementara a obligaţiilor
contractuale prin implicarea să directă, în cazul în care Executantul întâmpină dificultăți pe parcursul
derulării prezentului contract.
Terţul susținător este chemat să îndeplinească el însuși obligăţiile ce nu pot fi îndeplinite de către
Executantul căruia i-a fost acordată susţinere. în cazul în care Executantul a demonstrat îndeplinirea
criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară invocând susţinerea unui/unor terţ/terţi, Executantul
şi terţul/terţii susţinător/susţinători au obligăţia de a răspunde în mod solidar pentru îndeplinirea
contractului de achiziţie publică. Răspunderea solidară a terţului/terţilor susţionător/susţinători se va angaja
sub condiţia neîndeplinirii de către acesta/aceştia a obligaţiilor de susţinere asumate prin angajament;
w) subcontractant - orice operator economic care nu este parte a unui contract de achiziţie publică și care
îndeplineşte activități care fac parte din obiectul prezentului contract de achiziţie publică, răspunzând în față
contractantului de organizarea și derularea tuturor etapelor necesare în acest scop;
x) categorii de lucrări - conform Devizului general/ Devizul pe obiecte;
y) recepţia la terminarea lucrărilor - recepţia efectuată la terminarea completă a lucrărilor unui obiect sau
unei părţi din construcţie, independentă, care poate fi utilizată separat din punct de vedere fizic şi funcţional;
Recepţia finală - recepţia efectuată după expirarea perioadei de garanţie;
z) zi - zi calendaristică, cu excepţia cazului în care se prevede că este zi lucrătoare; luna - luna calendaristică;
an - 365 de zile.

3. Interpretare
3.1.- În prezentul contract subsecvent, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la formă singular vor
include formă de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în
mod diferit.

4. Obiectul contractului subsecvent


4.1. - Executantul se obligă față de Achizitor să proiecteze, să asigure asistenţă tehnică, să execute, să
testeze, să finalizeze lucrările si să remedieze orice defecte rezultate în urma executării prezentului contract,
privind obiectivul ...................în conformitate cu prevederile normativelor în vigoare, a reglementărilor
tehnice și standardelor din domeniu, în condiţiile calitative și cantitative prevăzute în acestea, în condiţiile
convenite în Acordul - cadru nr. ________si în prezentul contract subsecvent, în perioada convenită, în
conformitate cu obligăţiile asumate prin prezentul contract subsecvent.
4.2. - În vederea îndeplinirii obiectului contractului, Executantul se obligă să execute, să finalizeze și să
remedieze orice defecte rezultate în urmă executării prezentului contract subsecvent.

5. Preţul contractului subsecvent


5.1. (1) - Pentru prestarea, executarea, finalizarea si predarea lucrărilor, Executantul va practica tarifele
unitare prevăzute în propunerea financiară înaintată cu prilejul reofertării, document al prezentului contract
subsecvent.
5.1. (2) - Preţul total pentru îndeplinirea contractului subsecvent, plătibil Executantului de către Achizitor
se stabilește folosind prețurile unitare și tarifele din propunerea înaintată cu prilejul reofertării, document
al prezentului contract subsecvent, aplicate la cantitățile comandate de Achizitor pentru îndeplinirea
prezentului contract subsecvent și este de ______________ lei, la care se adaugă TVA conform legislaţiei
în vigoare.
5.1. (3) - Serviciile/Lucrările vor fi decontate pe baza verificării și certificării de către reprezentanţii
Achizitorului a serviciilor/lucrărilor real prestate și executate, a recepției acestora, avându-se în vedere și
calitatea serviciilor/lucrărilor și alte elemente necesare.
5.1. (4) - Serviciile/Lucrările care fac obiectul prezentului contract subsecvent vor fi executate de către
Executant în limita surselor financiare ale Achizitorului.
5.2. - Ajustarea preţului contractului subsecvent se face după cum urmează:
Prețul contractului subsecvent poate fi ajustat în cazul în care au loc modificări legislative sau au fost emise
de către autoritatea locală acte administrative care au că obiect instituirea, modificarea sau renunțarea la
anumite taxe/impozite locale al căror efect se reflectă în creșterea/diminuare costurilor pe baza cărora s-au
fundamentat prețurile reofertate.
Prețurile unitare, prevăzute în oferta, anexă la acordul-cadru rămân neschimbate (situație aplicabilă pentru
contractele subsecvente ce vor fi semnate și finalizate în primele 12 luni, în baza acordului cadru).
Ajustarea de preț produce efecte începând cu al doilea an de la semnarea Acordului Cadru.
Ajustarea de preț se face după următoarea formulă de ajustare:
An = av + (1-av) * ln/ lo.
unde : - An" este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii de contract estimate pentru
lucrările realizate în luna "n", exclusiv lucrările evaluate pe baza Costului sau a prețurilor curente);
- "av" este valoarea procentuală a plății în avans față de Prețul Contractului, care este 0, în ipoteza în care
nu se acordă avans.
- "In" este indicele de cost în construcții - total publicat de Institutul Național de Statistică în Buletinul
Statistic de Prețuri, la tabelul 15, aplicabil la dată cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii "n".
- "Io" este indicele de cost în construcții - total, aplicabil la Data de Referință.
Data de Referință reprezintă data anterioară cu 30 de zile față de ultimul termen-limită de depunere a
Ofertelor.

6. Modalităţi de plată şi recuperare a creanţelor


6.1. (1) - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către Prestator/Executant în termen de 30 de zile de la
data confirmării primirii facturii la sediul ______________________ dacă serviciile/lucrările au fost deja
confirmate sau în termen de 30 de zile de la data confirmării lucrărilor, daca factura a fost emisa anterior
recepţiei.
Termenul contractual de plată este prevăzut astfel având în vedere accesul la fondurile necesare efectuării
plaţilor, precum și complexitatea documentelor necesar a fi verificate/aprobate înainte de realizarea plaţilor.
Pe factură fiscală se va specifică numărul contractului în baza căruia s-a prestat serviciul/executat lucrarea.
6.1. (2) - Facturile se comunică Achizitorului prin poștă cu confirmare de primire sau prin delegat direct la
sediul Achizitorului.
Decontarea se va face pe baza facturii emise de Prestator/ Executant şi acceptate la plată de Achizitor, prin
ordin de plată.
În caz de divergenţe, dovada comunicării facturii către Achizitor, o constituie după caz, mandatul poştal
sau ştampila aplicată de registratură Achizitorului pe document.
Dacă dată respectivă este o zi nelucrătoare, termenul scadent este reprezentat de prima zi lucrătoare
următoare acesteia.
Plata contravalorii lucrărilor executate şi recepţionate se va efectua în lei.
6.2. - Achizitorul nu va efectua, iar Prestatorul/Executantul nu va solicita, plăţi în avans.
6.3. - Prestatorul/Executantul este răspunzător de corectitudinea şi exactitatea datelor înscrise în facturi.
6.4. - Prezentarea cu date eronate sau incomplete, faţă de prevederile legii şi ale contractului subsecvent de
achiziţie, a facturilor spre decontare, face să nu curgă termenul de plată, dacă Achizitorul sesizează
Prestatorului/Executantul despre neregulile constatate în interiorul termenului de plată.
Un nou termen de plată va curge de la confirmarea primirii de către Achizitor, conform art. 6.1. alin. (2) a
noii facturi prezentate de către Prestator/Executant, completată cu date corecte, potrivit legii şi contractului
subsecvent.
6.5. (1) - Achizitorul încasează penalitățile datorate de către Prestator/Executant, stabilite conform art.
13.1., prin emiterea unei facturi distincte cu o valoare egală cu valoarea penalităților stabilite conform
prevederilor contractuale. Executantul are obligaţia de a plăti această factură, în termen de 30 de zile de la
dată emiterii facturii, în contul indicat de Achizitor.
În situația în care Prestatorul/Executantul nu efectuează plata în termenul solicitat, Achizitorul va deduce
contravaloarea penalităților din contravaloarea lucrărilor executate ce urmează a fi plătite sau, după caz, va
execută garanţia de bună execuţie.
6.5. (2) - Dacă valoarea penalităților de întârziere atinge pragul maxim de 30% din Preţul contractului
subsecvent, Achizitorul, după notificarea prealabilă a Executantului, este îndreptățit să dispună încetarea
contractului subsecvent de lucrări, în baza unui raport justificativ.
6.6. (1) -Prestatorul/Executantul va restitui orice sume cuvenite Achizitorului şi care i-au fost plătite în plus,
în 30 de zile de la înștiințarea în scris cu privire la sumele constatate că fiind încasate în plus, care va
menţiona modalitatea de determinare a sumelor în cauza.
6.6. (2) – Dacă operatorul economic nu va face plata în termenul limită de mai sus, Achizitorul va aplică
dobânda penalizatoare până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor prevăzute la art. 6.5. alin. (1).
6.6. (3) - Sumele care trebuie restituite Achizitorului pot fi deduse din sumele de orice natură datorate (cu
excepţia dobânzilor și penalităților).
În situația nerestituirii sumelor de bani în perioada solicitată de către Achizitor, Achizitorul este îndreptățit
să treacă la executarea garanţiei bancare de bună execuţie în limita prejudiciului efectiv suferit de Achizitor
din culpă Executantului și dovedit în acest sens.
6.7. (1) - Dacă în urmă controalelor efectuate de către organele abilitate, potrivit legii, se constată că
operatorul economic a încasat sume necuvenite de la Achizitor, Executantul are obligaţia să restituie, în
timpul controlului și înainte de sesizarea organelor competente, aceste sume, inclusiv penalitățile, daune
interese, majorările, dobânzile etc., aferente, stabilite prin actele de control.
6.7. (2) - Achizitorul va factură aceste sume, iar operatorul economic este obligat să achite sumele încasate
în plus, cât și foloasele necuvenite, în termen de 30 de zile de la primirea facturii. În caz contrar, Achizitorul
va execută garanţia de bună execuţie. În cazul în care această nu este acoperitoare, Achizitorul va formulă
acţiune în instanța, prin care va pretinde recuperarea sumelor neîncasate.

7. Durata contractului subsecvent


7.1. (1) - Durata prezentului contract subsecvent este de _____ luni, (din care ......luni proiectare și ....luni
execuție) începând cu emiterea Ordinului de începere. și produce efecte până la îndeplinirea tuturor
obligațiilor asumate de către cele doua părți, respectiv pe toată perioada de prestare a serviciilor, execuție
a lucrărilor precum și pe toată perioada de garanție a lucrărilor.
7.1. (2) - Data de începere a serviciilor, respectiv lucrărilor va fi comunicata de către Achizitor in Ordinul
de începere pe fiecare etapă, emis de către acesta, după constituirea garanției de bună execuție.
7.2. - Părţile au dreptul de a modifica prin act adiţional durata de prestare/execuţie a contractului în sensul
majorării acesteia cu o perioadă egală cu cea în care au operat cauzele de risc contractual, în situaţia apariţiei
uneia din următoarele situaţii enumerate mai jos cu titlu exemplificativ:
(a) suspendarea prestării serviciilor, execuţiei lucrărilor din motive independente de părțile contractante;
(b) utilizarea sau ocuparea de către Achizitor a oricărei părţi a Lucrărilor;
(c) obstacole sau condiţii fizice, condiţiile climatice întâmpinate pe Şantier în timpul execuţiei Lucrărilor,
care nu puteau fi prevăzute de către un Executant cu suficientă experienţă şi pe care acesta le-a notificat
imediat Achizitorului;
(d) orice schimbare adusă legii aplicabile Contractului după data depunerii ofertei Executantului aşa cum
este specificat în Contract;
(e) lipsa fondurilor necesare îndeplinirii prezentului contract din motive neimputabile Achizitorului.

8. Aplicabilitate
8.1. - Prezentul contract subsecvent intră în vigoare la dată semnării lui de către ambele părți, sub rezerva
constituirii garanţiei de bună execuţie, și operează valabil până la epuizarea convenţionala sau legală a
oricărui efect pe care îl produce, inclusiv perioada de garanţie și eventuale pretenții fondate pe clauzele
sale.
8.2. – Prestarea serviciilor, executarea lucrărilor, ce fac obiectul contractului subsecvent, începe la dată
prevăzută în ordinul de începere emis de Achizitor, lucrările urmănd a fi derulate pe amplasamentul predat,
după semnarea procesului verbal de predare-primire a amplasamentului.

9. Documentele contractului subsecvent


9.1. (1) - Documentele contractului subsecvent, inclusiv orice act adiţional încheiat la acesta, care fac parte
integrantă din acestea sunt:
a) caietul de sarcini și anexele acestuia, inclusiv clarificările și/sau măsurile de remediere aduse până la
depunerea ofertelor, ce privesc aspectele tehnice și financiare;
b) propunerea tehnică și propunerea financiară (inclusiv toate anexele acesteia, dacă este cazul), inclusiv
clarificările din perioada de evaluare;
c) oferta înaintată în cadrul procesului de reofertare;
c) instrumentul de garantare, emis în condiţiile legii, pentru constituirea garanţiei de bună execuţie;
d) angajamentul ferm de susţinere din partea unui terț (dacă este cazul);
e) lista cu subcontractanți (dacă este cazul)-,
f) contractele încheiate de Executant cu subcontractanții (dacă este cazul),
g) acordul de asociere (dacă este cazul) legalizat/autentificat.
9.1. (2) - Actele Adiţionale vor avea prioritate față de documentele pe care le modifică.
9.2. - În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului subsecvent, se constată faptul că anumite
elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini,
prevalează prevederile caietului de sarcini.

10. Executarea contractului subsecvent


10.1. - Executarea contractului subsecvent începe de la dată înscrisă în ordinul de începere emis de achizitor.
10.2. – Prestarea serviciilor/Executarea lucrărilor se face în conformitate cu prevederile Caietului de sarcini,
care este parte integrantă din prezentul contract subsecvent.
10.3. - Contractul subsecvent nu va fi considerat finalizat până la expirarea perioadei de garanţie acordată
lucrării şi semnarea procesului verbal de recepţie finală de către comisia de recepţie. în toată această
perioadă operatorul economic este responsabil faţă de achizitor şi faţă de oricare organism abilitat să
verifice modul de utilizare a fondurilor publice, pentru toate serviciile/lucrările ce cad în sarcina sa, pe
întreagă perioadă în care contractul subsecvent produce efecte.

11. Obligaţiile Executantului


11.1. Obligaţiile Executantului privind lucrările
11.1.1. - Executantul are obligaţia de a începe lucrările de la data primirii Ordinului de începere a Lucrărilor
din partea Achizitorului.
11.1.2. - Executantul este obligat să execute, să finalizeze şi să predea lucrările şi să remedieze viciile
ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în condiţiile legii, ale contractului subsecvent, caietului de
sarcini, în condiţiile calitative şi cantitative prevăzute în acestea, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin
prezentul contract subsecvent.
11.1.3. (1) - Executantul este obligat să stabilească modul de tratare a defectelor apărute în execuţie datorate
culpei proprii şi a viciilor ascunse la lucrările (construcţiile) la care trebuie să asigure nivelul de calitate
corespunzător cerinţelor, precum şi să urmărească aplicarea pe şantier a soluţiilor adoptate, după însuşirea
acestora de către achizitor, la cererea achizitorului.
11.1.3. (2) - Executantul este obligat să informeze, de îndată, conducerea achizitorului şi celelalte entităţi
implicate despre evenimentele privind activitatea aferentă executării prezentului contract subsecvent şi să
ţină evidenţa acestora. în acest sens, Executantul trebuie să notifice achizitorului data începerii efective a
lucrărilor.
11.1.3. (3) - Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de Achizitor,
precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare
îndeplinirii responsabilităţii respective.
11.1.3. (4) - În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, Executantul are obligaţia de a rectifica eroarea
constatată, pe cheltuiala sa. Pentru verificarea modului de trasare a lucrărilor, Executantul are obligaţia de
a proteja şi păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
11.1.3. (5) - Executantul va fi responsabil pentru propriile activităţi de execuţie pe şantier, precum şi pentru
activităţile subcontractanţilor, cu respectarea condiţiilor specificate în cerinţele Achizitorului.
11.1.3. (6) - Executantul are obligaţia de a asigura, în conformitate cu prevederile contractului subsecvent
sau cu instrucţiunile reprezentantului Achizitorului, condiţii corespunzătoare desfăşurării activităţii atât
pentru personalul propriu cât şi pentru personalul autorităţilor publice, care pot fi angajaţi în zona
şantierului pentru activităţi colaterale execuţiei lucrărilor care sunt cuprinse în contractul subsecvent.
11.1.3. (7) - Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele,
instalaţiile, echipamentele, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de şi pentru contractul subsecvent.
11.1.4. (1) - Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor
operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea
prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii.
11.1.4. (2) - Executantul este obligat să respecte termenele de execuţie a lucrărilor, conform operaţiilor
solicitate, în acest sens depunând toată diligenţa pentru ca să organizeze, să conducă şi să controleze
activitatea personalului afectat executării prezentului contract subsecvent.
11.1.4. (3) - Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia Achizitorului, la termenele precizate în anexele
contractului subsecvent, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele,
calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care Executantul trebuie să le întocmească sau
care sunt cerute de Achizitor (dacă este cazul).
11.1.5. (1) - Executantul este obligat să garanteze lucrările ce fac obiectul prezentului contract subsecvent,
în condiţiile prevăzute în prezentul contract subsecvent şi în documentaţia de atribuire.
11.1.5.(2) - Executantul garantează că la data recepţiei serviciul/lucrarea executată va avea calităţile
declarate de către acesta în contractul subsecvent, va corespunde reglementărilor tehnice în vigoare şi nu
va fi afectată de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor
normale de folosire sau celor specificate în contractul subsecvent.
11.1.6.(1) - Executantul este obligat să remedieze şi să completeze, fără costuri suplimentare pentru
achizitor, în termenul stabilit de comisia de recepţie la terminarea lucrărilor, toate deficienţele, lipsurile
şi/sau neconformităţile lucrărilor executate, în raport de lege, contract subsecvent şi Caietul de Sarcini.
11.1.6.(2) - În cazul în care Executantul nu execută remedierile şi/sau completările necesare, achizitorul
este îndreptăţit de a calcula, ca penalităţi, o sumă ce va fi stabilita la nivelul ratei de referinţa a dobânzii de
politica monetara comunicata de BNR, plus 8 puncte procentuale, pentru fiecare zi de întârziere, de la data
scadentă, pana la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
11.1.7. (1) - Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, Executantul are obligaţia, în
măsura permisă de respectarea prevederilor contractului subsecvent:
- de a nu stânjeni în mod abuziv confortul riveranilor ori căile de acces prin folosirea şi ocuparea
drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc proprietăţile aflate în posesia Achizitorului sau a
oricărei alte persoane;
- de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată
şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu
sunt finalizate şi recepţionate de către Achizitor), în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru
respectivele persoane;
- de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă
şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către Achizitor ori de către alte autorităţi
competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;
- de a lua toate măsurile necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice
pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot
sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru.
11.1.7. (2) - Executantul va despăgubi Achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie,
daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din/în legătură cu
obligaţia prevăzută la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine Executantului.
11.1.8. (1) - Executantul are obligaţia de a utiliza drumurile ce comunică cu sau sunt pe traseul şantierului
astfel încât să prevină deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre
subcontractanţii săi.
11.1.8. (2) - Executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele şi va limita şi repartiza
încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta din deplasarea materialelor, echipamentelor,
instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, astfel încât să nu producă deteriorări sau
distrugeri ale drumurilor respective.
11.1.8. (3) - În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri de drum care se află pe traseul şantierului
datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, Executantul are
obligaţia de a despăgubi Achizitorul împotriva tuturor avarierilor respectivelor drumuri.
11.1.8. (4) - Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contractul subsecvent, Executantul este
responsabil şi va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului
materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri care comunică cu sau
care se află pe traseul şantierului.
11.1.9. (1) - Executantul va răspunde pentru securitatea şi prevenirea accidentelor pe şantier în conformitate
cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, a Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.C. nr. 1425/2006 şi a Hotărârii de Guvern 300/2006 privind cerinţele
minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, precum şi cu orice modificare
legislativă apărută pe timpul desfăşurării contractului subsecvent.
11.1.9. (2) - Executantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă,
evenimentelor şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de
echipamentele tehnice (utilaje, instalaţii etc.), procedee tehnologice utilizate de către lucrătorii săi şi/sau
cei aparţinând societăţilor care desfăşoară activităţi pentru acesta (subcontractanţi).
11.1.9. (3) - În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în
activitatea desfăşurată de Executant, acesta va comunica şi cerceta accidentul de muncă, evenimentul,
conform prevederilor legale pe care îl va înregistra la Inspectoratul Teritorial de Muncă pe raza căruia s-a
produs.
11.1.10. - Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor,
echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă de la data primirii ordinului de începere a
lucrării până la data semnării procesului verbal de recepţie la terminarea lucrării.
11.1.11. (1) - Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor, precum şi de furnizarea tuturor
echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii
respective. Executantul are obligaţia de a proteja şi păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte
folosite la trasarea lucrărilor.
11.1.11. (2) - Executantul este responsabil pentru întocmirea managementului de trafic şi a semnalizării
lucrărilor pe toată durata de derulare a contractului subsecvent astfel încât circulaţia să se desfăşoare pe cel
puţin o bandă pe sensul de mers, precum şi obţinerea aprobării din partea Poliţiei rutiere pentru efectuarea
lucrărilor (după caz).
11.1.12. (1) - Pe parcursul execuţiei lucrării, Executantul are obligaţia:
- de a evita acumularea de obstacole pe şantier;
- de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii, surplus de materiale;
- de a aduna şi îndepărta de pe şantier săptămânal molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai
sunt necesare.
11.1.12. (2) - Executantul are dreptul de a readuce pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai
acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii
obligaţiilor sale în perioada de garanţie.
11.1.13. (1) - Executantul se obligă să despăgubească Achizitorul împotriva oricăror reclamaţii şi acţiuni
în justiţie ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci
înregistrate, etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru/în legătură
cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea, respectiv daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice
natură aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din Caietul de Sarcini întocmit de
către Achizitor.
11.1.13. (2) - Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcţiei,
respectiv pentru viciile structurii de rezistenţă conform art. 30 din Legea nr. 10/1995, cu modificările şi
completările ulterioare.
11.1.13. (3) - Dacă Executantul este o asociere, un consorţiu sau o altă grupare de două sau mai multe
persoane aceste persoane vor fi considerate ca având obligaţii comune şi individuale faţă de Achizitor
pentru executarea contractului subsecvent; aceste persoane vor notifica Achizitorul cu privire la liderul lor
care va avea autoritatea de Executant pentru toţi membrii asocierii;
11.1.13. (4) - Executantul nu îşi va modifica componenţa sau statutul legal fără aprobarea prealabilă a
Achizitorului. Executantul îşi va putea modifica componenţa sau statutul legal doar în scopul executării
obligaţiilor contractuale în cazuri temeinic justificate, doar cu înştiinţarea prealabilă a Achizitorului.
11.1.14. (1) - Dacă Executantul, pentru îndeplinirea criteriilor de calificare cu privire la capacitatea tehnică
şi profesională (exemplu: experienţă similară) se bazează pe capacitatea unui terţ susţinător conform
prevederilor art. 182, alin (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, acesta se
obligă să defăşoare efectiv lucrările sau serviciile în legătură cu care sunt necesare respectivele calificări.
11.1.14.(2) - În acest sens Executantul va prezenta din partea terţului susţinător un angajament ferm, prin
care terţul se obligă, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil că va executa efectiv lucrările pentru care s-
a angajat ca terţ susţinător.
11.1.15. - Executantul se va abţine de la orice declaraţie publică privind derularea contractului subsecvent
fără aprobarea prealabilă a Achizitorului sau de a se angaja în orice altă activitate care intră în conflict cu
obligaţiile sale faţă de Achizitor conform prezentului contract subsecvent.
11.1.16. -Executantul este direct responsabil pentru îndeplinirea tuturor obligaţiilor contractuale inclusiv
pentru cele corespunzătoare părţilor din contractul subsecvent care au fost subcontractate.
11.1.17. - Executantul este obligat să participe la recepţia, la terminarea lucrărilor şi la recepţia finală, în
conformitate cu prevederile din HOTĂRÂREA nr. 343 din 18 mai 2017 pentru modificarea Hotărârii
Guvernului nr. 273/1994/2004 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi
instalaţii aferente acestora şi/sau ale celorlalte reglementări în vigoare la data respectivă, întocmind şi
prezentând în faţa comisiei de recepţie, dacă este cazul, punctul său de vedere privind execuţia construcţiei.
11.1.18. - Pe parcursul derulării contractului subsecvent Executantul are obligaţia de a solicita în scris
acceptul Achizitorului în cazul în care face modificări privind personalul de specialitate, cadrele de
conducere şi persoanele responsabile direct de îndeplinirea contractului subsecvent, astfel cum a fost
precizat iniţial în ofertă, conform cerinţelor solicitate prin documentaţia de atribuire.
11.1.19. - La finalizarea lucrărilor, Executantul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorului că sunt
îndeplinite condiţiile de recepţie solicitând convocarea comisiei de recepţie. Achizitorul are la dispoziţie
15 zile pentru organizarea recepţiei la terminarea lucrărilor, acestea decurgând de la data înregistrării
notificării la sediul Achizitorului.
11.1.20. - Executantul va identifica un spaţiu (pe cheltuiala exclusivă a Executantului) pentru realizarea
organizării de şantier şi pentru depozitarea materialelor (dacă este cazul).
11.1.21. -Deşeurile survenite în urma săpăturilor de genul moloz, decapării de asfalt, betoane sparte, etc. se
vor transporta şi depozita la un depozit de deşeuri autorizat. Taxa pentru depozitarea acestora va fi suportată
de Executant şi va fi cuprinsă în cadrul capitolului de cheltuieli indirecte.
11.1.22. - Sumele plătite de către Achizitor Executantului, constatate ulterior de către organismele de
control abilitate ca fiind necuvenite, vor fi suportate de către Executant, împreună cu accesoriile acestor
sume.
11.1.23. -Executantul are obligaţia de a avea asigurate toate resursele umane şi materiale necesare pentru
realizarea lucrărilor, conform celor declarate la nivelul ofertei, precum şi obligaţia mobilizării unor resurse
suplimentare în cazul în care progresul fizic al lucrărilor executate nu corEspunde celui asumat prin planul
de execuţie aprobat de către achizitor.
11.1.24. - Executantul are obligaţia de a executa lucrările prevăzute în contract, cu profesionalismul si
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea sa tehnica, cu cerinţele
caietului de sarcini si cu obligaţiile asumate prin prezentul contract subsecvent. Totodata, este răspunzător
atat de siguranţa tuturor operaţiunilor si metodelor de executare utilizate, cat si de calificarea personalului
folosit pe toata perioada contractului.
11.1.25. - În vederea îndeplinirii obiectului prezentului contract subsecvent, Executantul are obligaţia de a
proiecta și executa lucrări de pasarele pietonale și parcări, în conformitate cu cerinţele Caietului de sarcini,
document al prezentului contract.
11.1.26. (1) - Executantul are obligaţia de a respecta prevederile caietului de sarcini.
11.1.26.(2) - Executantul poartă toată răspunderea pe durata de îndeplinire a contractului subsecvent pentru
eventualele accidente, pagube sau efecte negative ca urmare a nerespectarii prevederilor caietului de sarcini.
11.1.27. - Executantul are obligaţia de a urmări si de a verifica permanent starea de funcţionare a
autovehiculelor, utilajelor si echipamentelor necesare executării lucrărilor care fac obiectul contractului.
11.1.28. - Executantul are obligaţia de a despăgubi Achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, acţiunilor
in justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, pentru care
responsabilitatea revine Executantului.
11.1.29. - Executantul va răspunde de orice prejudiciu creat drumului (definit potrivit art. 2 şi 14-17 din
O.G. nr. 43/1997, republicată şi modificată) în executarea contractului, prin acţiunea sau inacţiunea sa,
precum şi de eventualele accidente produse din vina sa (conform O.U.G. nr. 195/2002 republicata si
modificata).
11.1.30. (1) - Executantul are obligaţia de a respecta convenţia de protectia muncii, prevenirea si stingerea
incendiilor si de a instrui personalul propriu cu privire la respectarea legislaţiei privind protectia muncii si
prevenirea si stingerea incendiilor.
11.1.30.(2) - Executantul, pentru activitățile pe care le desfasoara, este singurul responsabil de respectarea
legislaţiei in vigoare privind normele de protecţie a mediului, tehnica securitatii muncii si a normelor de
prevenire si stingere a incendiilor.
11.1.31. (1) - Pe parcursul executării lucrărilor, va avea grija ca viteza de lucru sa se adapteze in asa fel
incat sa nu se deterioreze imobilele riveranilor.
11.1.32. (1) - Executantul are obligaţia de a informa Achizitorul imediat, conform prevederilor caietului
de sarcini, cu privire la:
• informaţii meteorologice (ploi torenţiale, furtuni, căderi de grindina etc.) si informaţii privind unele
obstacole ivite pe carosabil (arbori, obiecte, materiale etc.) care pot afecta siguranţa traficului;
• orice alte situații constatate privind buna desfasurare a lucrărilor executate, a stării drumului si a bunurilor
aferente acestuia.
11.1.32. (2) - Executantul are obligaţia de a informa Achizitorul si de a lua masuri de eliminare a unor
pericole pentru siguranţa circulaţiei.
11.1.33. - Executantul va despăgubi Achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, acţiunilor in justitie, a
daunelor interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor indiferent de natura lor, pentru care responsabilitatea
revine Executantului.
11.1.34. - Executantul are obligaţia de a respecta prevederile legale in domeniul achiziţiilor publice cu
privire la evitarea conflictului de interese. Executantul nu are dreptul de a angaja sau încheia orice alte
înţelegeri privind execuţia lucrărilor, direct sau indirect, in scopul îndeplinirii contractului subsecvent, cu
persoane fizice sau juridice care au fost implicate in procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de
participare/ofertelor depuse in cadrul aplicarii procedurii de atribuire, ori angajati/fosti angajaţi ai autoritatii
contractante implicaţi in procedura de atribuire privind Acordul-cadru avand ca obiect Proiectare și
execuție lucrări de pasarele pietonale și parcări, autoritatea contractanta a incetat relaţiile contractuale
ulterior atribuirii contractului de achiziţie publica, pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la
încheierea contractului, sub sancţiunea rezolutiunii ori rezilierii de drept a contractului respectiv.
11.1.35. - Autoritatea Contractantă iși rezervă dreptul ca, ori de cate ori este cazul, prin imputerniciții săi,
sa verifice si alte documente care fac dovada respectării prevederilor caietului de sarcini si veridicităţii
înscrisurilor din situatiile de lucrări prezentate de Executantul in ceea ce priveşte cantitatea si calitatea
lucrărilor, documente pe care Executantul este obligat sa le puna la dispoziţia acestuia pentru prestatiile
real executate.
11.1.36. -Executantul este răspunzător de corectitudinea şi exactitatea datelor înscrise în situaţiile de lucrări.
Documentele primare se vor păstra şi arhiva în conformitate cu prevederile legale privind păstrarea
documentelor respective la Executantul pentru a fi puse la dispoziţia Autoritatii Contractante şi a organelor
de control abilitate ori de câte ori este nevoie.
11.1.37. - Executantul are obligaţia de a se supune verificărilor de către Autoritatea Contractanta (pe durata
Contractului) în ceea ce priveşte îndeplinirea oricărei şi tuturor obligaţiilor sale aferente Contractului,
verificări anunţate în prealabil sau nu şi are obligaţia de a prezenta la cerere orice şi toate documentele
justificative privind îndeplinirea acestor obligaţii.
11.1.38. - Aprobarea de către Autoritatea Contractanta a situaţiilor de plată sau a oricăror documente emise
de Executantul şi/sau certificări efectuate de către Dirigintele de şantier (de exemplu a situaţiilor de plată
executate întocmite de Executantul) nu îl eliberează pe acesta de obligaţiile şi responsabilităţile sale
menţionate în acest Caiet de sarcini şi/sau menţionate în Contract.
11.1.39. - Executantul îşi va îndeplini toate obligaţiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar şi din
întreaga documentaţie de execuţie aferentă Executantului prin orice metodă legală.
11.1.40. - Executantul va verifica lucrările şi va notifica Dirigintele de şantier privind îndeplinirea tuturor
condiţiilor pentru efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor, respectiv a recepţiei finale a lucrărilor, va fi
prezent şi va documenta aceste recepţii de lucrări.
11.1.41. - Executantul va efectua măsurătorile de cantităţi de lucrări, astfel cum vor fi executate conform
cu prevederile legale şi contractuale relevante şi va include lucrările executate în situaţii de plată întocmite
conform cerinţelor Autoritatii Contractante. Executantul va depune situaţiile de plată în vederea vizării de
către Dirigintele de şantier, care va verifica şi certifica conformitatea cu realitatea, va verifica
corespondenţa cu estimările iniţiale, graficul general de realizare a investiţiei publice (fizic şi valoric).
11.1.42. - Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonerează Executantul de răspunderea sa faţă de
Autoritatea Contractantă pentru realizarea lucrărilor de execuţie. Aceste obligaţii generale ale Executantului
trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucrărilor efectuate de acesta şi vor completa prevederile
specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucrări acolo unde este cazul.
11.1.43. Executantul este responsabil pentru deţinerea tuturor autorizaţiilor şi certificatelor necesare
conform legislaţiei în vigoare pentru execuţia de lucrări într-o formă actualizată (în vigoare pe toată
perioada derulării activităţilor), atât pentru organizaţia sa, cât şi pentru personalul propus.

11.2. Proiectarea
11.2.1. - Executantul va răspunde de activitățile de proiectare aferente Lucrărilor. Proiectul va fi elaborat
de către personal calificat, ingineri sau alţii asemenea, care corespund cerinţelor Achizitorului şi
prevederilor legale referitoare la exercitarea acestei profesii si va fi verificat în conformitate cu Legile în
vigoare de către specialiști verificatori de proiecte atestați pe toate domeniile.
11.2.2. - Executantul va garanta că el, proiectanţii săi şi Subcontractanţii au experienţa şi capacitatea
necesară pentru proiectare. Executantul îşi va asuma răspunderea privind disponibilitatea proiectanţilor de
a participa la discuţii cu Achizitorul, în masura convocării cu cel puţin 3 zile lucrătoare în prealabil, pentru
chestiuni de derulare curentă a proiectării sau execuţiei, si imediat în situatii de urgență.
11.2.3. - Executantul este singur și deplin responsabil pentru calitatea serviciilor de proiectare, astfel că
niciun fel de cereri de modificare a preţului, generate de îndreptarea erorilor de proiectare pe parcursul
executării lucrărilor necesare pentru punerea în funcţiune a obiectivului de investitii, nu vor putea fi admise.
11.2.4. - Executantul va preda Achizitorului Documentaţia Tehnică, astfel cum a fost solicitată prin Caietul
de Sarcini, documentatie care va fi verificată de către Achizitor, conform legislației în vigoare
11.2.5. - Documentaţia tehnico-economică care face obiectul prezentului contract corectă si completă, se
prezintă Achizitorului in vederea verificării.
11.2.6. - Achizitorul verifică documentația menționată la pct. 12.5. pentru a stabili conformitatea acesteia
cu documentația de atribuire. Dacă elemente ale documentației tehnico-economice sunt necorespunzătoare
acestea sunt corectate/revizuite de Executant pe cheltuiala sa.
11.2.7. - Dacă Achizitorul dispune că sunt necesare Documente ale Executantului suplimentare,
Executantul le va elabora într-un termen, de regula, de 5 zile lucratoare de la data solicitării.
11.2.8. - Orice consimţământ, sau orice revizuire (potrivit prevederilor acestei Clauze sau altor prevederi),
nu va scuti Executantul de nici o obligaţie sau responsabilitate conform Contractului.
11.2.9. În situaţia în care refacerea documentaţiei tehnico-economice însumează mai mult de 30 zile
lucăatoare, iar refacerea documentației nu se datorează acțiunii/inacțiunii Executantului, Graficul general
de realizare a investiției se reactualizează corespunzător cu acordul Părţilor, prin act adițional. În situația în
care refacerea documentatiei a rezultat din culpa Executantului, Achizitorul are dreptul sa perceapă
penalități de întârziere, o sumă ce va fi stabilită la nivelul ratei de referinţa a dobânzii de politica monetara
comunicata de BNR, plus 8 puncte procentuale, pentru fiecare zi de întârziere, de la data scadentă, pana la
îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
11.2.10. - Executantul răspunde de îndeplinirea următoarelor obligaţii principale referitoare la calitatea
construcţiilor:
a) precizarea prin proiect a categoriei de importanta a construcţiei;
b) asigurarea prin proiecte si detalii de execuţie a nivelului de calitate corespunzător cerinţelor, cu
respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale;
c) prezentarea proiectelor elaborate in fata specialiştilor verificatori de proiecte atestati, precum si
soluţionarea neconformitatilor si neconcordantelor semnalate;
d) elaborarea documentaţiei tehnico-economice, a instrucţiunilor tehnice privind execuţia lucrărilor,
exploatarea, intretinerea si reparaţiile, precum si, dupa caz, a proiectelor de urmărire privind comportarea
in timp a construcţiilor, documentaţia privind postutilizarea construcţiilor;
e) stabilirea, prin proiect, a fazelor de execuţie determinate pentru lucrările aferente cerinţelor si participarea
pe şantier la verificările de calitate legate de acestea;
f) stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in execuţie, din vina proiectantului, la construcţiile la
care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzător cerinţelor, precum si urmarirea aplicarii pe şantier
a soluţiilor adoptate, dupa insusirea acestora de către specialisti verificatori de proiecte atestati, la cererea
Achizitorului;
g) participarea la întocmirea cărtii tehnice a construcţiei și la recepţia lucrărilor executate.
h) asigurarea asistenţei tehnice, conform clauzelor contractuale, pentru proiectele elaborate, pe perioada
execuţiei construcţiilor sau a lucrărilor de intervenţie la construcţiile existente;
i) asigurarea participării obligatorii a proiectantului coordonator de proiect şi, după caz, a proiectanţilor pe
specialităţi la toate fazele de execuţie stabilite prin proiect şi la recepţia la terminarea lucrărilor.
11.2.11. - Executantul se obliga sa asigure resursele (umane și materiale) necesare pentru realizarea
lucrărilor, conform celor declarate la nivelul ofertei, precum și sa mobilizeze resurse suplimentare în cazul
în care progresul fizic al serviciilor prestate/lucrărilor executate nu corespunde celui asumat prin planul de
execuție aprobat.
12. Obligaţiile Achizitorului
12.1. - Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile si lucrările, potrivit clauzei 17 din prezentul contract.
12.2. - Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia Executantului orice informaţii pentru executarea
Contractului subsecvent la Acordul-cadru având ca obiect proiectare și execuție lucrări de pasarele
pietonale și parcări, pe care acesta le considera necesare pentru îndeplinirea obiectului contractului
subsecvent, în masura în care Achizitorul le deţine.
12.3. - Achizitorul are dreptul de a controla, verifica serviciile prestate și de a controla, verifica măsura
lucrările executate și calitatea acestora în vederea constatării conformitătii acestora cu specificaţiile
cuprinse în caietul de sarcini.
12.4. - Achizitorul va plăti contravaloarea serviciilor prestate, lucrărilor executate de către Executant, în
conformitate cu prevederile contractului subsecvent, exclusiv sub condiţia îndeplinirii de către Executant
in mod corespunzător a obligaţiilor contractuale.
12.5. - Achizitorul va pune la dispoziţie amplasamentul cel mai târziu la data emiterii Ordinului de incepere
a lucrărilor. Predarea amplasamentului se va face prin proces - verbal de predare - primire amplasament
liber de orice sarcini care împiedică aducerea la îndeplinire a obiectului prezentului contract.
12.6. - Riscul de a nu se putea pune la dispoziția executantului amplasamentul de către achzitor cade în
sarcina acestuia din urma. Imposibilitatea punerii la dispozitie a amplasamentului conduce la lipsa de efecte
a contractului fata de lucrarile care vizeaza amplasamentul in cauza.
12.7. - Obținerea autorizației de construire
Obținerea autorizației de construire intră în sarcina autorității contractante, sub condiția ca operatorii
economici să-și fi indeplinit întocmai și la termen toate obligațiile care le incumbă în raport de aceasta
sarcină, caz în care riscul unor intărzieri în emiterea autorizatiei de construire cade în sarcina acesteia,
nefiind impuse ofertantilor obligații cu privire la asumarea unor termene limită referitoare la obținerea
autorizației în cauză.
12.8. – Termenul estimat pentru obtinerea autorizatiei de construire, care este in sarcina autoritatii
contractante, este de 30 de zile de la data aprobarii PAC.

13. Sancţiuni pentru neindeplinirea culpabilă a obligaţiilor. Managementul riscurilor.


13.1. - În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin
contract, inclusiv respectarea termenelor prevăzute în graficul fizic si valoric pentru îndeplinirea sarcinilor
ce fac obiectul contractului, atunci achizitorul va calcula si factura, ca penalitati, o sumă echivalentă , ce va
fi stabilita la nivelul ratei de referinţa a dobânzii de politica monetara comunicata de BNR, din prima zi a
semestrului in care s-a emis factura, plus 8 puncte procentuale, pentru fiecare zi de întârziere, de la data
scadentă a obligațiilor, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
13.2. - În cazul in care, din vina exclusiva, Achizitorul nu onoreaza facturile in termenul de 60 de zile,
executantul are dreptul de a calcula dobanda legala penalizatoare asupra sumelor datorate, ce va fi stabilita
la nivelul ratei de referinţa a dobânzii de politica monetara comunicata de BNR, din prima zi a semestrului
in care s-a emis factura, plus 8 puncte procentuale, pentru fiecare zi de întârziere, de la data scadenta a
sumelor restante, pana la indeplinirea efectivĂ a obligaţiilor.
13.3 - Executantul nu are dreptul de a angaja sau încheia orice alte înţelegeri privind prestarea serviciilor
executarea lucrărilor, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, cu persoane
fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de
participare/ofertelor depuse în cadrul unei proceduri de atribuire ori angajaţi/foşti angajaţi ai Achizitorului
sau ai Executantului de lucrări de achiziţie implicat în procedura de atribuire cu care Achizitorul/
Executantul de lucrări de achiziţie implicat în procedura de atribuire a încetat relaţiile contractuale ulterior
atribuirii contractului de achiziţie publică, pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea
contractului, sub sancţiunea rezoluţiunii ori rezilierii de drept a prezentului contract.
13.4. (1) - Prezentul contract se poate rezilia, în condiţiile și în următoarele cazuri:
a) executantul si/sau Achizitorul nu isi indeplinesc obligaţiile contractuale asumate, desi a fost notificat de
Achizitor si/sau Executant;
b) apare orice altă incapacitate legala care împiedică îndeplinirea prezentului contract subsecvent;
c) în cadrul unui alt contract/acord cadru Executantul a fost declarat culpabil de încălcarea grava a
contractului - acordului - cadru ca rezultat al neexecutarii obligaţiilor contractuale, printr-o hotarare
judecătoreasca ramasă definitiva si/sau un document constatator negativ necontestat în termenul legal;
d) are loc orice modificare organizationala care implica o schimbare cu privire la personalitatea juridica,
natura sau controlul Executantului, cu excepţia situatiei in care asemenea modificări sunt înregistrate intr-
un act adiţional la prezentul contract;
e) executantul esueaza in a furniza sau a menţine garanţiile in cuantumul, perioada si forma solicitate prin
prezentul contract, sau persoana care furnizeaza garanţia nu este in masura sa isi indeplineasca
angajamentele;
f) executantul nu transmite amendamentele la garanţia de buna execuţie in cazul schimbării denumirii
Executantului, in maxim 10 zile;
g) executantul subcontracteaza fara a avea acordul scris al Achizitorului;
13.4. (2) - Punerea in întârziere rezulta din simplul fapt al neindeplinirii obligaţiilor prevăzute in cadrul
prezentului contract.
13.4. (3) - Daca valoarea penalitatilor de întârziere atinge pragul maxim de 30% din Preţul contractului
subsecvent, Achizitorul, dupa notificarea prealabila a Executantului, este indreptatit sa dispună încetarea
contractului subsecvent, in baza unui raport justificativ, conform prevederilor art. 6.5. alin. (2).
13.4.(4) - Prevederile prezentului contract in materia rezilierii contractului se vor completa de drept cu
prevederile Noului Cod Civil in materie.
13.5. - Rezilierea contractului pentru motivele menționate se va notifica in scris părtii contractante cu
maxim 10 zile anterior datei in care contractul se reziliaza de drept, daca nu se prevede altfel in cadrul
prezentului contract.
13.6. (1) - În cazul in care Executantul se afla in procedura insolventei declarata sau nedeclarata, se aplica
prevederile Legii nr. 85/2014 cu modificările si completările ulterioare.
13.6. (2) - Executantul are obligaţia ca, pe întreaga perioada de derulare a contractului, sa notifice
Achizitorul, in termen de maxim 3 (trei) zile de la apariţia oricărei situatii prevăzute de Legea nr. 85/2014
cu modificările si completările ulterioare, despre aceasta situatie (comunicarea declansarii procedurii de
insolventa, comunicarea datelor de identificare ale administratorului judiciar, orice informaţie in legătură
cu starea de fapt a societatii).
13.7. - Daca prezentul contract se suspenda, neurmat de reluarea executării lucrărilor, Achizitorul are fata
de Executant obligaţiile de plata prevăzute in contract privind plata lucrărilor executate si recepţionate pana
in momentul La care a intervenit suspendarea contractului neurmata de reluarea executării lucrărilor.
13.8. (1) - Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunţa unilateral prezentul contract, astfel:
a) la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului si care conduc
la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrara
interesului public;
b) in situatia in care Achizitorul, pentru motive întemeiate care nu au putut fi prevăzute la data încheierii
contractului, decide sa denunţe prezentul contract.
13.8. (2) - Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului
Achizitorului de a solicita constatarea nulităţii absolute a contractului de achiziţie publică, în conformitate
cu dispoziţiile dreptului comun, Achizitorul are dreptul de a denunţa unilateral contractul de achiziţie
publică în perioada de valabilitate a acestuia, în una dintre următoarele situaţii:
a) Executantul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile
publice;
b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Executantului, avand în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor
care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene.
(3) In cazurile prevăzute la alin. (1) si (2), Executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare
pentru partea din contract îndeplinita pâna la data denunţării unilaterale a Contract subsecvent la Acordul-
cadru avand ca obiect proiectare și execuție lucrări de pasarele pietonale și parcări, fara a putea solicita
daune interese.
13.9. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a recupera de la Executant orice prejudicii care vor fi generate de
întârzierile cauzate, de erorile/lipsa de profesionalism in îndeplinirea obligaţiilor contractuale, de
nerespectarea obligaţiilor conform caietului de sarcini, prezentului contract si a legislaţiei in vigoare.
13.10. - Executantul isi va asuma riscurile generale identificate de Achizitor prin participarea sa la
procedura de atribuire si prin semnarea contractului subsecvent, si nu va avea nicio pretentie in cazul
apariţiei acestora.
13.11. - Preţul contractului subsecvent include si riscurile generale prezentate la clauza 13.12, iar
Executantul nu va avea nicio pretentie de orice natura (materiala, financiara, etc..) in cazul apariţiei
acestora.
13.12. - Executantul va lua toate masurile necesare pentru evitarea/minimizarea/controlul efectelor
următoarelor riscuri generale identificate si consecinţele aferente:
a) Riscul privind imposibilitatea constituirii de catre Executant a garanţiei de buna execuţie, in perioada de
timp, in cuantumul si in forma mentionata in contractul subsecvent;
b) Riscul privind prestarea serviciilor, executarea lucrărilor cu întârziere sau necorespunzator fata de
termenele impuse prin comanda transmisa de Achizitor si/sau prin caietul de sarcini. In aceste situatii,
Achizitorul este indreptatit la aplicarea sancţiunilor mentionate la art. 13.1 din prezentul contract;
c) Riscul privind apariţia unor fenomene meteorologice deosebite, imprevizibile la momentul semnării
acordului-cadru/contractului subsecvent.
13.13. - Riscul ca Achizitorul, din motive independente de voinţa acestuia și care nu se afla sub controlul
Achizitorului, să nu poata asigura resursele financiare atunci când trebuie sau alocarea financiara este în
cuantum insuficient.

14. Începere, finalizare, încetare, suspendare


14.1. - Executantul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor, executarea lucrărilor in conformitate cu
solicitările Achizitorului înscrise in ordinul de incepere transmis Executantului.
14.2. - Prestarea serviciilor, executarea lucrărilor care fac obiectul prezentului contract se va face in cadrul
duratei contractuale, cu respectarea termenelor stabilite de Achizitor.
În cazul ultimului contract subsecvent încheiat în baza Acordului-cadru, in perioada de valabilitate a
acestuia, durata contractului subsecvent poate depasi durata de valabilitate a Acordului-cadru.
14.3. Prezentul contract subsecvent încetează de plin drept:
a) la expirarea duratei pentru care a fost încheiat;
b) la indeplinirea obiectului prezentului contract subsecvent;
c) la o data anterioara celei pentru care a fost încheiat, prin acordul de voinţa al părților contractante;
d) prin denunţare unilaterală;
e) în caz de forţa majora, conform art. 22.6.
14.4. (1) - Suspendarea prestării serviciilor, executării lucrărilor care fac obiectul prezentului contract
subsecvent se poate realiza la dispoziţia scrisa a Achizitorului.
14.4.(2) - Reluarea executării lucrării dupa suspendarea în condiţiile prevăzute la alin. (1) se realizeaza
numai la dispoziţia scrisa a Achizitorului.
14.4.(3) - Decalarea termenului contractual va fi calculată luând în considerare perioada de suspendare,
adaugându-se o durată suplimentară apreciată de comun acord pentru reintrarea în ritmul normal, făra a fi
afectate prevederile referitoare la preţul contractului.
14.4.(4) - Pentru perioada suspendării contractului de lucrări, Achizitorul nu are obligaţia de a efectua nicio
plata catre Executant, cu excepţia plăţilor aferente lucrărilor executate si verificate anterior suspendării.

15. Garanţia de bună execuţie a contractului subsecvent


15.1 (1) - Executantul are obligaţia de a constitui Garanţia de Bună Execuţie a contractului subsecvent
conform legii şi prezentului contract subsecvent pentru realizarea corespunzătoare a contractului
subsecvent.
15.2.(2) - În cazul în care pe parcursul executării contractului subsecvent, se suplimentează valoarea
acestuia, Executantul are obligaţia de a completa garanţia de bună execuţie în corelaţie cu noua valoare
a contractului subsecvent.
15.2.(3) - În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, Executantul are obligaţia de
a reîntregi garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat.
15.2.(4) - Executantul se va asigura că garanţia de bună execuţie este valabilă şi în vigoare până la
finalizarea lucrărilor de către acesta.
15.2. - Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului subsecvent este de 10 % din valoarea
contractului subsecvent şi se constituie nu mai târziu de 5 zile de la data semnării contractului conform
art. 39 alin. 3 din HG nr. 395/2016 , cu modificările şi completările ulterioare. Perioada pentru care se
constituie garanţia de bună execuţie acoperă întreaga durată de valabilitate a contractului subsecvent.
15.3. - Garanţia de bună execuţie se constituie de către Executant în scopul asigurării Achizitorului de
îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului subsecvent.
15.4. - Achizitorul acceptă constituirea garanţiei de bună execuţie prin:
1. Virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din Romania sau
din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii, şi devine anexă la contract, conform art. 40,
aliniatul (1) din HG nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
2. Reţineri succesive din sumele datorate pentru facturile parţiale, cu condiţia ca achizitorul să fi
prevăzut această posibilitate în documentaţia de atribuire, conform art. 40, alin. 4, din HG nr. 395/2016,
cu modificările si completările ulterioare.
În cazul în care părţile convin constituirea garanţiei de bună execuţie prin reţineri succcesive, executantul
are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia Achizitorului la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul
organului fiscal competent în administrarea acestuia. Suma iniţială care se depune de către Executant în
contul astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din preţul contractului subsecvent.
Pe parcursul îndeplinirii contractului subsecvent, Achizitorul urmează să alimenteze acest cont prin
reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite Executantului, până la concurenţa sumei stabilite drept
garanţie de bună execuţie în documentaţia de atribuire. Achizitorul va înştiinţa Executantul despre
vărsământul efectuat, precum şi despre destinaţia lui. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria
Statului pe numele Executantului pot fi dispuse plăţi atât către Executant, cu avizul scris al Achizitorului
care se prezintă unităţii Trezoreriei statului, cât şi de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisă a
Achizitorului, în favoarea căruia este constituită garanţia de bună execuţie, în situaţia prevăzută la art.
41 din H.C. nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare. Contul astfel deschis este purtător
de dobândă în favoarea Executantului.
15.5. - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe parcursul
îndeplinirii contractului subsecvent, în limita prejudiciului creat, în cazul în care executantul nu îşi
îndeplineşte obligaţiile asumate prin contractul subsecvent. Anterior emiterii unei pretenţii asupra
garanţiei de bună execuţie Achizitorul are obligaţia de a notifica pretenţia Executantului, precizând
obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului.
15.6. - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi să emită ordinul de începere a
lucrărilor la contractul subsecvent, numai după ce Executantul a făcut dovada constituirii garanţiei de
bună execuţie.
15.7. - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în conditiile prevăzute de art. 42 alin.
4 din H.G. nr. 395/2016 cu modificările și completările ulterioare
În cazul contractelor de lucrări, autoritatea contractantă are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună
execuţie după cum urmează:
a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la
terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse
este minim;
b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe baza
procesului-verbal de recepţie finală.
(5) Procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor şi, respectiv, de recepţie finală pot fi întocmite
şi pentru părţi/obiecte din/de lucrare, dacă acestea sunt distincte din punct de vedere fizic şi funcţional,
proporţional cu valoarea lucrărilor recepţionate.
15.8. (1) - Executantul se va asigura că garanţia de bună execuţie este valabilă şi în vigoare până la
îndeplinirea tuturor obligaţiilor asumate de către cele două părţi.
15.8. (2) - Dacă termenii garanţiei de bună execuţie specifică data de expirare a acesteia, iar executantul
nu este îndreptăţit să obţină procesul verbal de recepţie, cu 10 zile înainte de data de expirare a garanţiei,
executantul va prelungi valabilitatea garanţiei de bună execuţie până când lucrările vor fi terminate şi
toate deficienţele remediate.
15.8. (3) - Achizitorul nu va formula nici o revendicare privind executarea garanţiei de bună execuţie,
cu excepţia revendicării sumelor la care Achizitorul este îndreptăţit potrivit prevederilor contractului
subsecvent, în eventualitatea în care:
(a) Executantul nu reuşeşte să prelungească valabilitatea garanţiei de bună execuţie, aşa cum este descris
în paragraful anterior, situaţie în care Achizitorul poate revendica întreaga valoare a garanţiei de bună
execuţie;
(b)Executantul nu reuşeşte să remedieze o deficienţă în termen de 30 zile de la primirea solicitării
Achizitorului privind remedierea deficienţei;
(c) Executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin
prezentul contract subsecvent.
15.8.(4) - Achizitorul va despăgubi Executantul şi nu îl va considera vinovat pentru daunele, pierderile
şi cheltuielile (inclusiv taxe legale şi cheltuieli) care rezultă dintr-o revendicare privind executarea
garanţiei de bună execuţie, în măsura în care Achizitorul nu era îndreptăţit la revendicare.
15.9. - În cazul în care Executantul este o asociere de operatori economici instrumentul de garantare va
fi emis pe numele asocierii şi va cuprinde menţiunea expresă că instrumentul de garantare acoperă, în
mod similar toţi membrii asocierii (cu nominalizarea acestora), emitentul instrumentului de garantare
declarând că va plăti din garanţia de bună execuţie sumele prevăzute de dispoziţiile legale şi contractuale
în situaţia când oricare dintre membrii asocierii nu-şi îndeplinesc obligaţiile asumate prin contract.
15.10. - Neconstituirea garanţiei de bună execuţie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării
contractului subsecvent, va duce la reţinerea garanţiei de participare conform art. 37, alin. 1, litera b, din
HG nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare şi, va putea fi considerată de Achizitor ca
reprezentând o încălcare gravă a obligaţiilor principale în sensul art. 167, alin. 1, litera g., din Legea nr.
98/2016, cu modificările şi completările ulterioare şi, va putea duce la încetarea anticipată şi de drept a
prezentului contract subsecvent şi a acordului-cadru şi la emiterea unui document constatator conform
art. 167, alin. 1, litera g., din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

16. Inspecţii/verificări
16.1. (1) - Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta/verifica serviciile/lucrările
prestate/executate pentru a verifica conformitatea lor cu specificaţiile din caietul de sarcini. Achizitorul are
dreptul de a nu accepta serviciile/lucrările care nu sunt in conformitate cu specificaţiile cerute prin caietul
de sarcini.
16.1. (2) - Verificarea serviciilor/lucrărilor prestate/executate se va realiza in conformitate cu prevederile
caietului de sarcini, cu norme legale care reglementeaza activitat în domeniu
16.2. - Achizitorul va comunica, in scris, Executantului, identitatea reprezentanţilor sai imputerniciti pentru
efectuarea inspecţiilor/verificărilor, dupa caz, precum si a recepţiei.

17. Finalizarea si Recepţia serviciilor/lucrărilor


17.1. - Ansamblul serviicilor și lucrărilor, respectiv al obiectelor sau a oricăror părţi, prevăzute a fi
finalizate într-un termen stabilit, trebuie finalizate în termenul convenit, calculat de la data specificată în
ordinul de începere.
17.2. (1) - La finalizarea serviciilor/lucrărilor, Executantul are obligaţia de a notifica, în scris, Achizitorului
că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie.
17.2. (2) - Prestarea serviciilor, Execuţia lucrărilor prevăzute a fi finalizate într-un termen stabilit, trebuie
finalizate în termenul convenit, calculat de la data specificată în ordinul de începere a lucrărilor.
17.2. (3) - În cazul finalizării serviciilor, lucrărilor de ansamblu, pe baza situaţiilor de lucrări executate
confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, Achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru
a convoca comisia de recepţie. în cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi
notificate Executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea
remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Executantului, Achizitorul va convoca
comisia de recepţie.
17.3. - Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului subsecvent, prin
corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. în funcţie de
constatările făcute, Achizitorul are dreptul de a aproba, amâna sau de a respinge recepţia conform
prevederilor din HOTĂRÂREA nr. 343 din 18 mai 2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.
273/1994/2004 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente
acestora şi/sau a celorlalte reglementări în vigoare la data respectivă.
17.4. (1) - Pentru fiecare categorie de lucrări, Executantul va intocmi situatii de lucrări, situatii care vor fi
verificate cantitativ si calitativ pe teren, de către reprezentanţii Achizitorului. Executantul este răspunzător
de corectitudinea si exactitatea datelor înscrise in situatiile de lucrări.
17.4. (2) - Documentele primare se vor pastra si arhiva in conformitate cu prevederile legale privind
pastrarea documentelor respective, la Executant, pentru a fi puse la dispoziţia Achizitorului si a organelor
de control abilitate, ori de cate ori este nevoie.
17.4. (3) - În baza datelor consemnate in documentele primare si certificate de către reprezentanţii
Achizitorului, se vor intocmi situatii de plata a lucrărilor efectuate.Aceste situatii de plata a lucrărilor
efectuate, însușite stau la baza decontării lucrărilor.
17.6. - Daca serviciile/lucrările verificate în scopul recepţiei nu sunt în conformitate cu specificaţiile
tehnice cerute prin caietul de sarcini, sau cu normele legale care reglemneteaza activitatea în domeniu,
acestea nu se vor accepta si vor fi refuzate. În acest caz, Executantul are obligaţia de a executa din nou
activitătile refuzate, intr-un termen impus de achzitor care curge de la data la care nu au fost acceptate/au
fost refuzate, pe cheltuiala proprie.

18. Masuri privind securitatea și sănătatea în muncă. Măsuri privind apararea împotriva incendiilor
18.1. - Având în vedere faptul că în activitatea desfasurata Executantul lucrează independent cu personal
şi mijloace tehnice proprii, va purta întreaga responsabilitate asupra respectării legislaţiei de securitate si
sanatate în muncă şi aparare împotriva incendiilor. Executantul îşi va instrui personalul pentru activităţile
desfasurate conform legislaţiei si a instrucţiunilor proprii. Executantul are obligaţia de a asigura
personalului propriu precum si pentru alti lucratori care desfasoara activitati pentru el, instruirea (toate
fazele) privind securitatea si sanatatea in munca si apararea împotriva incendiilor.
18.2. - Executantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, evenimentelor
şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele de muncă
utilizate, sau de către lucrătorii săi şi alti lucratori care desfasoara activitati pentru el, în conformitate cu
prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi a Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006 modificata si completata, precum şi orice modificare
legislativă apărută pe timpul desfăşurării contractului.
18.3. - Personalul Executantului este obligat, pe toata perioada de derulare a contractului, să respecte pe
tot teritoriul achizitorului, toate prevederile legale cu privire la securitatea si sanatatea in munca şi apararea
impotriva incendiilor.
18.4. - Executantul poartă întreaga răspundere asupra tratării corecte, din punct de vedere al procedurii
legale, a accidentelor de muncă, evenimentelor şi incidentelor periculoase în care sunt implicaţi proprii
salariaţi sau alti lucratori care desfasoara activitati pentru Executant.
18.5. - În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în activitatea
desfasurata, comunicarea, cercetarea şi înregistrarea accidentului de munca revine părţii contractante la care
are contract de muncă salariatul implicat, respectîndu-se toate prevederile legale.
18.6. - Executantul are obligaţia de a instrui lucrătorii proprii precum și alti lucratori care desfașoară
activități pentru el, cu privire la respectarea legislaţiei si a normelor de aparare impotriva incendiilor, a
riscurilor de incendiu, a modului de acţionare in caz de incendiu.
Orice eveniment petrecut in timpul derulării contractuale, produs din cauza lucratorilor Executantului, va
fi inregistrat de Executant, conform legislaţiei in vigoare.

19. Amendamente. Clauze de revizuire


19.1. (1) - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act adiţional, inclusiv în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezeaza interesele
comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.
19.1.(2) - Dacă solicitarea de modificare provine de la Executant, acesta trebuie sa inregistreze solicitarea
la Achizitor de regulă cu cel puţin 30 de zile înainte de data preconizata pentru intrarea în vigoare a Actului
Adiţional.
19.2. - Actele Adiţionale încheiate nu trebuie sa conducă in niciun caz la alterarea rezultatului procedurii
de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia contractantul a fost declarat
castigător în urma finalizarii procedurii de atribuire.
19.3. - Niciun Act Adiţional nu poate fi încheiat retroactiv.
19.4. - Orice modificare a contractului care nu respecta prevederile prezentului contract si ale legislaţiei
in vigoare va fi considerata nula de drept.
19.5. - Modificările contractului subsecvent, indiferent daca sunt sau nu evaluabile în bani și indiferent de
valoarea acestora, se realizeaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 si ale H.G. nr. 395/2016.
19.6. - Eventualele modificări, care pot interveni in perioada de derulare a contractului, se refera la
urmatoarele clauze contractuale:
a) Părţile contractante:
- din punct de vedere al schimbării denumirii, al statutului, ale actionariatului, al formei societatii, care nu
atrag crearea unei persoane juridice noi, al schimbării sediului social;
- atunci când Executantul este înlocuit de un nou Executant, in situatia in care drepturile şi obligaţiile
Executantului iniţial rezultate din contractul de achiziţie publică sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni
universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare,
de către un alt operator economic care îndeplineşte criteriile de calificare şi selecţie stabilite iniţial, cu
condiţia ca această modificare să nu presupună alte modificări substanţiale ale contractului de achiziţie
publică şi să nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de Legea
achiziţiilor publice nr. 98/2016;
b) Preţul contractului subsecvent -în conditiile Legii 98/2016, art. 221 posibilitatea de modificare a preţului
contractului( modificări nesubstantiale);
c) Ajustarea preţului;
d) Durata contractului subsecvent - în cazul unor modificări legislative si/sau ale procedurilor interne, ce
pot surveni anterior incetării duratei contractului, precum si/sau in cazul unor condiţii meteo deosebite;
e) Modalităti de plată si recuperare a creanţelor - in cazul unor eventuale modificări ale legislaţiei;
f) Inspecţii/verificări:
- în cazul unor solicitări suplimentare de documente din partea celor 2 parti contractante si/sau
inspecţii/verificări suplimentare care pot aparea pe parcursul derulării contractului subsecvent, in vederea
îndeplinirii obiectului acestuia, precum si pentru o buna gestionare a derulării contractului subsecvent;
- în cazul unor eventuale inlocuiri de materiale care nu corespund specificaţiilor si cerinţelor de calitate
prevăzute in documentaţia de atribuire;
19.7. (1) - Orice modificare contractuala generata de aplicarea clauzelor de revizuire de la 19.6. va face
obiectul unui act adiţional.
19.7. (2) - Eventualele modificări propuse de Executant vor fi transmise Achizitorului de regulă cu minim
30 de zile inainte de data intrării in vigoare a actului adiţional si va face obiectul analizei Achizitorului, din
punct de vedere al respectării legislaţiei incidente, precum si a oportunitatii modificării.
19.8. (1) - Orice modificare a contractului de achiziţie publică în cursul perioadei sale de valabilitate altfel
decât în cazurile şi condiţiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 se realizează prin organizarea unei
noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 98/2016.
19.8. (2) - În situaţia nerespectării dispoziţiilor alin. (1), Achizitorul are dreptul de a denunţa unilateral
Acordul-cadru in baza caruia a fost incheiat prezentul contract subsecvent.

20. Reorganizarea persoanei juridice


20.1. - În cazul în care Executantul se reorganizeaza prin fuziune, divizare sau transformare, preluarea
contractului de către persoana juridica succesoare se va face numai in condiţiile îndeplinirii de către acesta
cel puţin a criteriilor de calificare stabilite in cadrul procedurii de atribuire a Acordului-cadru in baza caruia
s-a încheiat prezentul contract subsecvent.

21. Subcontractanți, Terţi.


21.1.Subcontractanți:
21.1.1. - Executantul are obligaţia, în cazul în care subcontractează, de a încheia contracte cu
subcontractantii desemnaţi, in condiţiile prezentului contract, cu respectarea prevederilor art. 55 alin. (2)
din Legea nr. 98/2016.
21.1.2. - Executantul este pe deplin răspunzător fata de Achizitor de modul în care îndeplineşte contractul,
atât el cât și subcontractantii (daca este cazul).
21.1.3. - Executantul va răspunde pentru actele și faptele subcontractanților săi și ale experţilor, agenţilor,
salariaţilor acestora, ca si cum ar fi actele sau faptele Executantului, ale experţilor, agenţilor sau salariaţilor
acestuia. Aprobarea de către Achizitor a subcontractarii oricărei parti a contractului de lucrări sau a angajarii
de către Executant a unor subcontractanti pentru desfasurarea activitatilor care fac obiectul prezentului
contract nu va elibera Executantul de niciuna dintre obligaţiile sale asumate prin prezentul contract si nu va
diminua raspunderea sa in ceea ce priveşte modul de îndeplinire a prezentului contract subsecvent de
lucrări.
21.1.4. (1) - Achizitorul efectueaza plaţi către subcontractanti, in cadrul prezentului contract, in
conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 si ale H.G. nr. 395/2016.
21.1.4. (2) - Achizitorul efectuează plăţi corespunzătoare părţii/părţilor din contract îndeplinite de către
subcontractanţii propuşi în ofertă, dacă aceştia solicită, pentru lucrările executate contractantului potrivit
contractului dintre contractant şi subcontractant în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile, atunci când
natura contractului permite acest lucru şi dacă subcontractanţii propuşi şi- au exprimat opţiunea în acest
sens.
21.1.4. (3) - În sensul alin. (2), subcontractorii îşi vor exprima la momentul încheierii contractului de
achiziţie publică sau la momentul introducerii acestora în contractul de achiziţie publică, după caz, opţiunea
de a fi plătiţi direct de către Achizitor. Achizitorul efectuează plăţile directe către subcontractanţii agreaţi
doar atunci când prestaţia acestora este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părţi, respectiv
Achizitor, Executant şi subcontractant sau de Achizitor şi subcontractant atunci când, în mod nejustificat,
Executantul blochează confirmarea indeplinirii obligaţiilor asumate de subcontractant.
21.1.4. (4) - Atunci când un subcontractant îşi exprimă opţiunea de a fi plătit direct, Executantul va transfera
obligaţiile de plată către subcontractant/subcontractanţi pentru partea/părţile din contract aferentă/aferente
acestuia/acestora, iar Achizitorul va efectua plata către subcontractant/subcontractanti în momentul în care
a fost confirmată îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractul de subcontractare, în conformitate cu
prevederile alin. (3).
21.1.4. (5) - Achizitorul are obligaţia de a solicita, la încheierea contractului de achiziţie publică sau atunci
când se introduc noi subcontractanţi, prezentarea contractelor încheiate între Executant şi
subcontractant/subcontractanţi nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce revin
acestora, precum şi sumele aferente prestaţiilor, să fie cuprinse în contractul de achiziţie publică.
21.1.4. (6) -Contractele prezentate conform prevederilor alin. (5) trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi
se vor constitui în anexe la contractul de achiziţie publică.
21.1.4. (7) - Dispoziţiile prevăzute la art. 21.4 alin. (l)-(6) nu diminuează răspunderea Executantului în
ceea ce priveşte modul de îndeplinire a contractului de achiziţie publică.
21.1.5. (1) - Executantul are obligaţia de a transmite Achizitorului, in termen de 10 zile de la semnarea
contractului/data introducerii de noi subcontractanti, dupa caz, o declaraţie prin care acesta va cesiona
creanţele aferente părții din contractul de lucrări îndeplinita de subcontractanti, către aceştia, precizând,
totodata, faptul ca aceste creanţe vor fi achitate de către Achizitor, direct către subcontractanti, in cazul in
care părţile stabilesc de comun acord in acest sens.
21.1.5. (2) - În vederea determinării valorii creanţei, Achizitorul va avea in vedere lucrările executate de
subcontractant, luând in considerare informaţiile cuprinse de Executant in oferta sa cu privire la denumirea
subcontractanţilor şi datele de contact ale acestora, partea/părţile din contract care urmează a fi îndeplinite
de către aceştia, valoarea la care se ridică partea/părţile respective, precum şi acordul subcontractanţilor cu
privire la aceste aspecte.
21.1.6. (1) - Executantul are obligaţia de a notifica Achizitorului, pe durata contractului de achiziţie publică,
orice modificări ale informaţiilor referitoare la numele, datele de contact si reprezentanţii legali ai
subcontractantilor sai implicaţi in indeplinirea contractului de achiziţie publica.
21.1.6 (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), Executantul va transmite Achizitorului informaţiile referitoare
la numele, datele de contact si reprezentanţii legali ai subcontractantilor sai implicaţi in indeplinirea
contractului de achiziţie publica, prevăzute la art. 219 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, şi va obţine acordul
Achizitorului privind eventualii noi subcontractanţi implicaţi ulterior în indeplinirea contractului.
21.2. Terţi:
21.2.1.(1) - În cazul in care Executantul intampina dificultăți sau este in imposibilitatea derulării
contractului subsecvent pentru partea de contract pentru care a primit susţinere din partea tertului susţinător,
acesta are obligaţia de a notifica Achizitorul, în scris, în termen de 15 zile de la data la care constată acest
fapt.
21.2.1. (2) - În cazul in care Executantul nu notifica Achizitorul cu privire la faptul că întampină dificultăți
sau se afla în imposibilitatea derulării contractului subsecvent, Achizitorul are dreptul de a stabili daca
Executantul întampină dificultati sau se află în imposibilitatea derulării contractului pentru partea de
contract pentru care a primit susţinere din partea tertului.
21..2.1. (3) - Achizitorul are dreptul de a notifica tertul susţinător cu privire la faptul ca Executantul
întampină dificultăți sau este în imposibilitatea derulării contractului pentru partea de contract pentru care
a primit susţinere din partea tertului susţinător și că tertul este chemat să ducă la îndeplinire contractul sau
acea parte a contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de susţinere.
21.72.1. (4) - În cazul in care Executantul întampină dificultăți sau este în imposibilitatea derulării
contractului pentru partea de contract pentru care a primit susţinere din partea tertului sustinator, tertul
sustinator se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligaţiilor contractuale prin
implicarea sa directa pentru acea parte a contractului pentru care Executantul a primit susţinere din partea
tertului sustinator.
În acest sens, Achizitorul, tertul sustinator si/sau Executantul, pot incheia un Act Adiţional la contractul
subsecvent sau o înţelegere scrisa prin care acestea convin, fara a fi limitative, urmatoarele:
- tertul sustinator va duce la îndeplinire contractul subsecevnt sau acea parte a contractului ce face obiectul
Angajamentului ferm de susţinere și
- prevederile contractului încheiat intre Executant si Achizitor vor deveni aplicabile tertului sustinator.
21.2.1. (5) - Tertul sustinator are obligaţia de a se mobiliza in termen de 20 de zile de la data semnării
Actului Adiţional la contractul de lucrări sau al înţelegerii scrise in forma autentica si de a prelua si a duce
Ia îndeplinire contractul sau acea parte a contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de susţinere.
21.2.2. - Achizitorul va urmări orice pretentie la daune pe care Executantul ar putea sa o aiba împotriva
tertului susţinător pentru nerespectarea obligaţiilor asumate prin angajamentul ferm de susţinere. Terţul
susţinător răspunde pentru prejudiciile cauzate Achizitorului ca urmare a nerespectarii obligaţiilor
prevăzute in angajamentul ferm de susţinere, acesta din urma avand posibilitatea de acţiune directa
împotriva tertului sustinator.
În cazul În care Executantul se află în imposibilitatea derulării contractului si Achizitorul solicita tertului
sustinator îndeplinirea obligaţiilor contractuale asumate de către Executant, iar tertul sustinator nu și le
îndeplineşte, atunci orice pretentie la daune pe care Executantul o va avea împotriva tertului sustinator
pentru nerespectarea obligaţiilor asumate prin angajamentul ferm de susţinere va fi cesionata de către
Executant către Achizitor cu titlu de garanţie.
21.2.3. - În cazul în care Executantul a demonstrat îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică
şi financiară invocând susţinerea unui/unor terţ/terţi, Achizitorul solicită ca Executantul şi terţul/terţii
susţinător/susţinători să răspundă în mod solidar pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.
Răspunderea solidară a terţului/terţilor susţinător/ susţinători se va angaja sub condiţia neîndeplinirii de
către acesta/aceştia a obligaţiilor de susţinere asumate prin angajament.
21.2.4. (1) - În cazul în care Executantul întâmpină dificultăţi pe parcursul îndeplinirii contractului
subsecvent, iar susţinerea acordată de unul sau mai mulţi terţi vizează îndeplinirea criteriilor referitoare la
situaţia economică şi financiară şi/sau capacitatea tehnică şi profesională, Achizitorul va solicita
Executantului ca prin actul încheiat cu terţul/terţii susţinător(i) să garanteze materializarea aspectelor ce fac
obiectul respectivului angajament ferm.
21.2.4. (2) - Achizitorul are dreptul de a urmări orice pretenţie la daune pe care Executantul ar putea să o
aibă împotriva terţului/terţilor susţinător/susţinători pentru nerespectarea obligaţiilor asumate prin
angajamentul ferm, cum ar fi, dar fără a se limita la, printr-o cesiune a drepturilor Executantului către
Achizitor, cu titlu de garanţie.

22. Forţa majora si cazul fortuit


22.1. - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
22.2. - Daca legea nu prevede altfel sau părţile nu convin contrariul, raspunderea este înlaturată atunci cand
prejudiciul este cauzat de forţa majora sau de caz fortuit.
22.3. - Forţa majoră exonereaza părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul
contract, pe toata perioada in care acesta actioneaza.
22.4. – Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau părtilor până la apariţia acesteia.
22.5. - Partea contractantă care invoca forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte parti, imediat și în
mod complet, producerea acesteia și să ia orice masuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării
consecinţelor.
22.6. - Dacă forţa majoră actionează o perioada mai mare de 30 zile, fiecare parte va avea dreptul sa notifice
celeilalte parti încetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde
celeilalte daune-interese.
22.7 - Daca, potrivit legii. Executantul este exonerat de răspundere contractuala pentru un caz fortuit, el
este, de asemenea, exonerat si in caz de forţa majora.

23. Soluţionarea litigiilor


23.1. - Achizitorul si Executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative
directe, orice neînţelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legătură cu indeplinirea
contractului.
23.2. - Daca, dupa 15 zile de la începerea acestor tratative, dar nu mai târziu de 30 de zile de la momentul
apariţiei evenimentului care generat litigiul Achizitorul si Executantul nu reusesc sa rezolve pe cale
amiabila litigiul aparut intre aceştia in cadru sau in legătură cu indeplinirea Contractului, oricare dintre parti
poate solicita ca disputa sa fie solutionata de către instantele judecătoreşti de contencios administrativ si
fiscal din circumscripţia unde se afla sediul Achizitorului.
La soluţionarea litigiilor in instanta de judecata se vor avea in vedere si prevederile Legii nr. 101/2016
privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achiziţie publica, a contractelor
sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrări si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea
si funcţionarea Consilului National de Soluţionare a Contestatiilor.

24. Cesiunea
24.1. (1) - În prezentul contract subsecvent este permisa doar cesiunea creanţelor născute din acest
contract, obligaţiile născute ramanand in sarcina pârtilor contractante, astfel cum au fost stipulate si asumate
iniţial.
24.1.(2) - Cesiunea nu va exonera Executantul de nicio responsabilitate privind garanţia sau orice alte
obligaţii asumate prin contractul subsecvent.
24.2. – Atunci cand un subcontractant isi exprima opţiunea de a fi plătit direct este permisa cesiunea de
creanţa in favoarea subcontractantilor legata de partea/partile din contract care sunt îndeplinite de către
aceştia. Transferul de drept al obligaţiilor de plata către subcontractant/subcontractanti pentru partea/partile
din contract aferenta/aferente acestuia/acestora, va avea Loc in momentul in care va fi confirmata
indeplinirea obligaţiilor asumate prin contractul de subcontractare.

25. Standarde
Serviicile prestate, Lucrările efectuate de Executant pentru îndeplinirea obiectului contractului vor respecta
standardele si prescripţiile tehnice, prezentate de către Executant in propunerea sa tehnica si vor fi in
conformitate cu cerinţele din caietul de sarcini si cu normele, normativele si standardele in vigoare, in
domeniul obiectului contractului.

26. Limba care guverneaza contractul


Limba care guverneaza contractul este limba romana.

27. Comunicări
27.1. (1) - Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie
transmisa in scris, prin posta sau fax, etc.
27.1.(2) - Orice document scris trebuie înregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.
27.2. - Prin excepţie, comunicările intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex sau e-mail, cu
condiţia confirmării in scris a primirii comunicării.

28. Legea aplicabila contractului


Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

29. Perioada de garanţie acordată lucrărilor


29.1. - Perioada de garanţie pe fiecare tip de lucrare curge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi
până la recepţia finală a lucrarii respective.
29.2. - În perioada de garanţie, Executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de Achizitor, de a executa
pe cheltuială proprie toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi altor defecţiuni a
căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale. 9. Perioada de garanţie acordată lucrărilor
29.3. - Executantul are obligaţia legală de garantare a calităţii materialelor, echipamentelor și lucrărilor de
construcţii executate, conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicată, coroborate cu
prevederile Codului civil privind condiţiile și termenele stabilite pentru descoperirea viciilor ascunse și
promovarea acţiunii în daune.
29.4. - Obligaţia legala de garanţie a Executantului pentru lucrările executate impune remedierea tuturor
defectelor constatate în termenul legal de garanţie, exceptate fiind cele produse din culpa Achizitorului, a
prepusilor sai sau a persoanelor pentru care acesta este ținut să răspundă. Defectele şi lipsurile constatate
de Achizitor, în perioada de garanţie, trebuie aduse la cunoştinţa Executantului, iar acesta, în termen de 48
de ore de la primirea notificării, este obligat să trimită reprezentantul său la faţa locului şi sa remedieze
defecţiunea în cel mai scurt timp posibil, potrivit naturii și gravității defecţiunii. Remedierea defectelor va
fi urmată, obligatoriu, de o recepție cantitativă și calitativă a lucrărilor, va fi consemnată într-un proces
verbal/notă de constatare încheiat între Părți.
29.5. Intervenţiile efectuate în perioada de garanţie, aflate în sarcina Executantului, se realizează pe
cheltuiala acestuia, în cazul în care ele sunt necesare ca urmare a:
i) utilizării de materiale, instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului și/sau cu
prevederile documentației tehnico-economice;
ii) unui viciu de concepţie, acolo unde proiectantul este responsabil de proiectarea unei părţi din lucrare,
proiect însuşit de Executant și pe care acesta nu l-a adus la cunoștința achizitorului în timpul executării
lucrărilor;
iii) neglijenţei sau neîndeplinirii de către Executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care
îi revin în baza contractului.
29.6. - În cazul în care Executantul nu execută lucrările prevăzute in aceasta clauza, Achizitorul este liber
să contracteze cu terti executanţi, conform legislației achizițiilor, execuţia acestor lucrări, urmând ca preţul
lor sa fie recuperat de către Achizitor de la Executant sau reţinut din sumele cuvenite acestuia sau din
garanţia de buna execuţie.

30. Asigurări
30.1. (1) - Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde
toate riscurile ce ar putea apare privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele,
materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să
recepţioneze lucrările, precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice.
Valoarea asigurată va fi cel puţin egală cu valoarea preţului contractului subsecvent inclusiv TVA, iar poliţa
de asigurare va fi încheiată în termen de maxim 7 zile de la data semnării prezentului contract subsecvent.
30.1.(2) - Asigurarea se va încheia cu o societate de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi
suportată de Executant. Dovada plăţii primelor de asigurare se va depune ca şi document justificativ
împreună cu situaţiile de plată (dacă este cazul).
30.1. (3) - Executantul are obligaţia de a se asigura că subantrerenorii au încheiat asigurări pentru toate
persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor să prezinte Achizitorului, la cerere, poliţele de
asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
30.2. - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin lege,
în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de
Executant, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina persoanei Achizitorului, a agenţilor
sau a angajaţilor acestora.

31. Dispoziţii finale


31.1. - Semnând acest contract, părţile isi asuma fiecare riscul de eroare cu privire la înţelegerea oricărei
prevederi din contract.
31.2. - Prin semnarea contractului, părţile confirma faptul ca acesta reflecta in mod deplin intreaga voinţa
a acestora cu privire la obiectul contractului, prevaleaza fata de orice intelegeri, înscrisuri sau negocieri
care au avut loc intre parti inainte de semnarea acestuia, precum si faptul ca nu exista niciun fel de elemente
secundare legate de contract si intelegerea dintre Parti care sa nu fi fost reflectate in Contractul subsecvent
la Acordul-cadru avand ca obiect Proiectare și execuție lucrări de pasarele pietonale și parcări.
31.3. - Daca una sau o parte din prevederile prezentului contract este sau devine nelegala, fara valoare sau
neaplicabila, aceasta nu va afecta celelalte prevederi, care vor ramane valabile si aplicabile in masura
maxima permisa de lege. Clauzele nule sunt înlocuite cu dispoziţiile legale aplicabile.
31.4. - Părţile cunosc si garanteaza in virtutea prevederilor Legii nr. 72/2013 privind masurile pentru
combaterea intarzierii in executarea obligaţiilor de plata a unor sume de bani rezultând din contracte
încheiate intre profesionişti si intre aceştia si autoritati contractante, in special ale art. 12-15 din lege, si ale
Ordonanţei nr. 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligaţii băneşti,
precum si pentru reglementarea unor masuri financiar- fiscale in domeniul bancar, ca relaţiile contractuale
dintre parti se desfasoara pe principii de buna credinţa si cu respectarea acestor dispoziţii legale, înţelegând
ca nicio clauza a contractului nu este abuziva prin prisma dispoziţiilor legale enuntate.
31.5. - În situatia in care Executantul este o Asociere, Achizitorul solicita tuturor membrilor Asocierii să
răspundă în mod solidar pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.
31.6. - Prezentul contract subsecvent, incheiat in baza Acordului-cadru nr. ____ va fi derulat la nivelul
__________.

32. Protecţia datelor personale


32.1. - Părţile trebuie să respecte normele şi obligaţiile impuse de dispoziţiile în vigoare, privind protecţia
datelor cu caracter personal;
32. 2. - Părţile sunt conştiente de faptul că normele europene din Regulamentul 679/2016 se aplică oricărui
operator de date sau imputernicit situat în Uniunea Europeană şi oricărei persoane care prelucrează date cu
caracter personal ale persoanelor vizate situate în Uniunea Europeană sau care le furnizează servicii. Prin
urmare, Părţile confirmă respectarea deplină a următoarelor prevederi, inclusiv dar fără a se limita la:
• capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind ştergerea, corectarea sau transferul
informaţiilor personale;
• informarea in caz de breşă de date a tuturor destinatarilor relevanţi, într-un interval maxim de 72 ore şi,
în cazul Executantului nu mai târziu de 24 ore de la momentul în care o astfel de încălcare a securităţii
datelor a ajuns în atenţia acestuia;
• îndeplinirea tuturor îndatoririlor obligatorii privind documentarea conformării cu Regulamentul 679/2016.
32. 3. - Părţile pot utiliza datele personale ale semnatarilor în limita contractului pe care îl au încheiat, acesta
fiind baza legală a prelucrării orice prelucrare suplimentară sau în alt scop face obiectul unui acord separat
de prelucrare a datelor, încheiat între Părţi. De asemenea, perioada de stocare a datelor personale prelucrate
prin contract este limitată la perioada corespondentă realizării obiectului principal al contractului;
32.4. - Datele cu caracter personal schimbate între Părţi nu pot deveni accesibile sau comunicate unor terţe
părţi neautorizate sau puse la dispoziţie spre utilizare într-un alt mod. Prin urmare, Părţile vor lua toate
măsurile tehnice şi în special organizatorice necesare, în ceea ce priveşte obligaţiile asumate prin această
clauză:
• vor împiedica persoanele neautorizate să obţină acces la sistemele de prelucrarea datelor cu care sunt
prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal;
• vor preveni utilizarea fără autorizaţie a sistemelor de prelucrare a datelor;
• se vor asigura că persoanele care au dreptul să utilizeze un sistem de prelucrare a datelor au acces numai
la datele la care au drept de acces şi că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau
eliminate fără autorizaţie în cursul prelucrării sau utilizării şi după stocare;
• se vor asigura că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără
autorizaţie în timpul transmiterii electronice sau transportului şi că este posibil să verifice şi să stabilească
către care organisme se doreşte să se efectueze transferul datelor cu caracter personal prin mijloace de
transmitere a datelor;
• se vor asigura că pot verifica şi stabili dacă şi de către cine au fost introduse, modificate sau eliminate
datele cu caracter personal în/din sistemele de prelucrare a datelor;
• se vor asigura că, în cazul unei acţiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, datele sunt prelucrate
strict în conformitate cu prezentul contractul încheiat între Părţi;
• se vor asigura că datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau pierdere accidentala;
• se vor asigura că datele colectate în scopuri diferite pot fi prelucrate separat.

Prezentul contract subsecvent a fost incheiat in data de , in exemplare originale, din care 1
(un) exemplar pentru Achizitor si 1 (un) exemplar pentru Executant,

ACHIZITOR EXECUTANT

S-ar putea să vă placă și