Sunteți pe pagina 1din 7

Omraam Mikha6t AiVanhov

MOARTEA
$r
VIATA
DE DINCOLO

@
EDITURA PROSVETA
Descrierea CIP a Bibliotecii Nafionale a RomAniei
AiVANHov, OMRAAM MIKHAfL
Moartea gi viafa de dincolo I OmraarnMiktrael
AiVanhov. - Bucuregti : Prosveta, 2017
ISBN 978-606-8 I 84-08-l

2
I
Pentru $tiinfa Iniliatic[, fiinfa umand
este o reflectare, o imagine a universului gi,
@ 20lT,EdituraProsveta srl, Romania, Edi,cia a2-a asemenea universului, ea este alc6tuit6 din
ln lirnba romdn6, ISBN 978-606-8184-08-1
nigte regiuni, din nigte ,,colpuri,, diferite.
O 1995 by Prosveta S.A. - - 83601 Frejus (Franfa)
8.P.12
$tiinla oficial[ nu a admis incd aceasti rea-
Edition originale: ISBN 2-85566-394-6
litate, gi de aici provin multe erori, mai ales in
medicini gi psihologie.
Conform tradi,tiei 1or, hindugii impart
fiinfa umani in qapte corpuri, clasificare
acceptati de maj oritatea spiritualigtilor.. Cor-
pul cel mai material qi singurul vizibil pentru
noi este corpul frzic, dar mai existi alte gase
corpuri compuse dintr-o materie din ce in ce

' A se vedea capitolul III din ,,Viafa psihici: elemente gi


structuri" (Colec{ia lzvor nr 222).
4 Moartea Si viala de dincolo Moartea St viala de dincolo s

mai subtild: corpurile eteric, astral, mental, Lalimita dintre planul astral inferior gi
cauzal, budic qi atmic. in realitate, corpul ete- planul askal superior se afld o zond, inter-
ric face parte incd din corpul fizic Ai el existd mediard, locuiti de niqte fiinle care se perfec-
sub forma a patru stdri numite eter chimic, tioneaz1, care intrerup legdturile cu regiunile
eter vital, eter lumind gi eter reflector. De inferioare; daro ele pot fi incd frdmdntate de
aceea putem impirfi corpul ftzicin gapte: std- influenlele nefaste ale planului astral inferior
rile solid[, lichidd, gazoasd gi cele patru stiri qi ale planului frzic. Corpul astral este in
eterice. Celelalte corpuri pot fi gi ele divizate acelaqi timp o lume a suferinfei gi a bucuriei;
in gapte: astfel, in astral existd trei regiuni a bucuriei, cdnd omul h reugit sa iqi purifice gi
inferioare gi patru regiuni superioare, iar in sd igi rafrneze dorinfele, gi a suferinlei, cdnd
aceste regiuni superioare trdiesc ingerii. el trdiegte la un nivel foarte jos, copleqit de
Ce este un inger? Un inger este o dorin{e arzdtoarc gi pasiuni.
creatur[ nemuritoare alcdtuitE dintr.o materie in momentul morfii, omul se desprinde
atdt de purd, atdt de subtild, incdt nimic rdu de corpul siu fizic, dar nu este suficient ca el
sau intunecat nu o poate atinge. El trdiegte in sI se elibereze imediat. Putem spune cd el
lumin6, intr-o seninitate absolutd qi el cu- este $i mai expus suferinlelor decdt atunci
noagte totul, mai pufin suferinfa. Fiindcd su- cdnd trdia pe pimdnt. De fapt, in timpul viefii
ferinla are mereu la origine migcdrile naturii noastre pdm6nteneo corpul nostru fizic este o
inferioare ce provoaci chinuri gi dezordini. oarapace, o armurd ce ne impiedici sI simfim
Un inger nu poate cunoaqte aceste suferinfe reaLitatea lumii psihice; dar, cdnd ne eliber[m
pentru cd el este de o puritate absolutd. Nu de corpul fizic prin moarte gi ne regdsim in
existi ?ngeri in planul ftzic, ii intdlnim doar astral frrd apdrare, riscdm sd suferim mult gi
incepdnd cu regiunile superioare ale planului si fim foarte nefericili.
astral.
6 Moartea si viala de dincolo Moartea Si viala de dincolo 7

Infemul nu este nimic altceva decdt o ftzic, care este ca o fortlrea{d unde vd puteli
stare de congtiinli hdit6 foarte intens in adiposti. Dacd rdmdne{i in planul astral, vd
planul astral. Numai daci ne purificim prin ve[i afla in continuarc la dispozilia unor duq-
suferin![ o putem, in sfbrqit, depdqi. ToJi cei mani. Voi pirisifi, ins6, acest plan, pitrundeli
care s-au cufundat complet intr-o viS6 dez- in corpul vostru frzic care este groso solid, gi
mfiatil, de nedreptdti, de rdutdli, de cruzimi qi scipali de ei. Este exact ca, fiind urmdrili pe
care au reugit sI scape de justilia umand, strad6, vd refugia,ti intr-o cas6: acolo, nici
atunci cdnd mor se confrunt6 in planul astral cufitele, nici gloanlele nu vi pot atinge.
cu,tot rdul ce l-au pricinuit; ei nu-qi mai pot Aceeagi lege e>disti in toate domeniile.
gdsi nicdieri un refugiu, fiindcd ei nu mai po- De asemenea, se poate intdmpla ca, in timpul
sed[ corpul fizic sd ii ocrotescd gi sd ii im- meditaliilor loro anumite persoane si se dedu-
pietreasci; ei triiesc aceleagi suferinle ce bleze gi sd fie atrase in regiunile periculoase
le-au provocat altor fiinfe atunci cdnd se aflau ale planului astral unde ele pot, deopotrivi, sd
pe pdmdnt. fie urmirite, ameninfate. Primul lucru ce il au
Fdrd indoialL, a[i triit nigte cogmaruri de fbcut este sd reintre in corpul lor fizic
in viafi, gi ali remarcat cd, de cele mai multe pentru a se addposti.
od, aceste coqmaruri se intrerupeau dintr- Corpul fizic este o fortdreal[ bund, dar
odatd, fiindcb vd trezea[i brusc, mulfumili sd il
cdnd pdr[sim in clipa morfii, dacd am
vd regdsili la adlpost in corpul vostru ftzic, incilcat tregile iubirii, ale infelepciunii gi ade-
spundndu-vd: o,Din fericire, nu a fost decdt un v[rului, suntem silili sd pldtim in planul astral
vis!" De ce aceasti trezre bruscd? Deoarece, pentru toate aceste gregeli. Acestea nu sunt
in subcongtient voi gtili cd, pentru a vd apdra nigte invenfii: cei mai Mari Maegtri ai ome-
de nigte fiinte sau fo4e ostile din planul as- nirii au spus-o mereu, nigte mari artigti, pic-
tral, trebuie sd vd reintoarcefi in corpul vostru tori, poeli au reprezentat aceastd lume in ope-
8 Moartea Si viala de dincolo Moartea Si viala de dincolo 9

rele 1or, iar unele persoane, aflate in moarte aceasti etap6, in timp ce allii vor suferi ani de
clinicd timp de trei sau patru zite, au revenit zile.
apoi la via{6 qi au povestit ce au vdzut in Dupd ce omul gi-a pldtit toate datoriile,
planul astral. Cerul permite astfel, din cdnd in el pitrunde in prima regiune a planului astral
cdnd, cdtorva persoane sd trdiascd aceastd superior unde trdiegte in fericire, inc0ntare,
experienfd pentru a-i cuminli pe oameni, din cauza bucuriilor ce le-a oferit celorlalli pe
reamintindu-le anumite adevdruri. pdmdnt. Tot ce el a fbcut bun pentru ei: sd ii
Agadar, dupi moarte, omul trebuie si ajute, sd ii incurajeze, si le dea speranlb, sd
suporte in planul astral tot riul ce l-a pricinuit trezeascl in ei credinla{ sau iubirea, el trebuie
altora, suferind pentru toate legile ce le-a si trdiascd gi in astral, amplificat la infinit.
inc61cat. Aceasta nu inseamnd c[ Inteligenfa Numai in acel moment el iqi dd seama de
Cosmicd vrea si se rdzbune sau sd il pedep- ceea ce a fEcut pe pdm6nt. Fiindcl se intdm-
seasc6; ea doregte numai ca omul sd devini pld ca, anumite fiinJe foarte evoluate s[ facd
perfect congtient de tot ce a f6cut pe pdmdnt, bine flri sd qtie vreodatd pe cdte persoane
pentru c5, deseori, el a fficut sd sufere anu- le-au fficut fericite, cAtor oameni le-au adus
mite fiinle, fard mdcar s5-gi dea seama, iar bucurie, viatd; ele o fac in mod instinctiv,
aceastd necunoaqtere este inacceptabil[, ea il fbrd sd se gdndeasci la aceasta. Dar, Inteli-
impiedicd sd evolueze. Astfel, Inteligenla genla Cosmic6 vrea ca totul sd fie cunoscut.
Cosmic6 ne determind sd trdim suferinlele ce Astfel, dupd moartea 1or, aceqti binefrcdtori
le-am provocat altoru, ca si ne ddm mai bine inconqtienli vid, infeleg, simt tot binele ce
seama de ceea ce am fEcut qi s5 ne putem l-au putut face gi ei rdmdn uimili.
indrepta. Timpul ce il avem de suportat de- Apoi, ei urc6 gi mai sus, in regiunile
pinde de gravitatea gregelilor noastre. Cei planului mental superior, ale planului cavzal,
care nu au comis mari crime trec repede peste iar toate bogdfiile, comorile inlelepciunii le
I0 Moartea Si viala de dincolo Moartea gi viala de dincolo I1

sunt oferite, toate misterele universului le reguli de via!6, sub conducerea unui Maestru.
sunt dezviluite, intreaga frumusele a regiu- Cei care reu$esc sd aducd la lumind, din
nilor celeste le este ardtatd. in continuare, ei profunzimea fiinfei 1or, amintirea celor trdite
urcd c6t pot de sus in planul budic, iar acolo, in lumea de dincolo inainteazd mult mai
unili cu Sufletul Universal, vor trdi o viafd de repede pe calea evolufiei.
fericire de nedescris. Dupd aceasta, ceea ce se Din nefericire, cei mai mul1i oameni
petrece in planul atmic nu poate fi exprimat sunt atdt de legafi de pl[cerile qi pasiunile
in cuvinte: este fuziunea completd cu Crea- pdmdntene incdt toate,aceste cunogtinfe, toate
torul... aceste bogdfii profufid ascunse in ei, vor
Cdnd omul trebuie s[ se reincarneze*, rdmdne incd muit timp acolo, fbrd sd poati
el va stribate din nou aceleagi regiuni: beneficia de ele. Fericili sunt cei care cunosc
atmicS, budicd, cauzald etc, ludnd din fiecare aceastd realitate qi cred in ea, fiindcd ei nu
nigte materiale pentru a-$i confecliona un vor mai accepta si trdiascd o viafd mediocrd.
vegmdnt, adici un corp din ce in ce mai dens, Zitnic, ei vor dori sd avanseze, si progreseze
pe mdsurd ce el coboard in materie. Cdnd el in inteligenfd, in iubire, in stdpdnire de sine,
ajunge in planul ftzic, ca nou niscut, el nu-qi devenind folositori intregii omeniri.
mai aduce aminte de nimic, nici ceea ce a
suferit, nici de ceea ce s-a bucurat, nici ce a Eu revin, insd, la esenlial: credem sau
inv6fat. Totul se afld insd acumulat in sinea nu in supraviefuirea sufletului dupd moarte,
sa, gi intr-o zi el igi va reaminti, dac6, va fi totul se inregistreazd in noi, ftrd gtirea
dispus sd accepte anurnite discipline, anumite noastr6. Natura i-a depdgit demult pe cei mai
mari electronigti, ea a implantat in vdrful
*
Despre relncarnare gi legile sale, a se vedea capitolul VIII
inimii omului o bobind magneticd, de dimen-
din ,,Omul spre victoria destinului siu" (Colecfia Izvor nr. siunea unui atom, care se roteqte toatd viafa gi
202).
12 Moartea Siviala de dincolo Moartea Si viala de dincolo 13

inregistreaz6 totul. CAnd omul pleacd in lu- Domeniul sufletului gi al spiritului este
mea de dincolo, el se desprinde de corpul s[u cu adevdrat extraordinar qi fiindcd vd aflali
ftzic, dar pdstreazd aceastd micd bobind. intr-o $coa15 Inifiatici, dacd qtili sd fili rdb-
Judecitorii din inalt il invitd in tdcere sd-gi d[tori, tenaci, ve]i invila multe. Dar, aten]ie,
priveascl filmul vielii qi el revede totul in eu trebuie si vd previn: daci v[ 15sa!i atraqi
detaliu. de nigte inutilitdli gi renunfafi la aceastd
Da, nimeni nu poate scipa de aceastd bog6lie spirituald pentru treburile mdrunte ale
lege: totul in viali se inregistreazd, trebuie si vielii zilnice, c6nd voli pleca in lumea de
pldtim in planul astral pentru fiecare incilcare dincolo vefi trece prinlnigte stdri de congtiinfd
de lege ce am comis-o aici, in lumea de jos, gi inspdirn0ntdtoare, fiindci nu afi qtiut sd apre-
resimlim totul cu mult mai multd intensitate ciafi ceea ce este pur, sacru, divin.
fiindcd nu mai avem protec{ia corpului fizic. imi ve{i spune: ,,Totuqi, nimic nu este
Nimic nu este mai ingrozitor decdt sd fii gol grav; noi nu am asasinat pe nimeni." Ba da,
gi vulnerabil in planul astral, pentru cd este grav, faptul de a nu aprecia latura divind
gdndurile, sentimentele celor vii vin direct sd nu este un seflrn bun pentru voi. Aceasta
vi mugte, sd vd infepe, si vd ardd. Nu puteli inseamni ci, in trecut, a[itrdit intr-o manierd
scdpa de ele. Chiar qi regretele qi necazurile at6't de jalnicd inc6t v-afi pregdtit corpurile
celor vii pe care i-au ldsat pe pdmdnt sunt un astral gi mental complet gregit. V-afi ?ntArziat
chin pentru morfi. Numai in momentul in atdt de mult evolulia, incdt acum vd lipsegte
pe undeva un element care sd vd facd sen-
care p6trundefi in planul cauzal nu vd mai
poate atinge nimic, vd, aflali in centrul unui sibili la lumea divind qi va trebui sd suferili ca
sd il cdqtigali.
cerc magic de lumind gi nimeni nu il poate
trece dacd nu we{i.
Bonfin, 26 septernbrie 197 5

S-ar putea să vă placă și