Sunteți pe pagina 1din 1

Consider[m absolut iresponsabilS tentativa PreEedintelui Republicii

Moldova de a dizolva Parlamentul in condiliile crizei pandemice frr[ precedent,


dar gi in condiliile existenlei vointei politice pentru investirea unui Guvern.

in consecinld,
Invitim respectuos sr interwenili in medierea conflictului
institu{ional dintre PreEedintele Republicii Moldova Ei parlament in vederea
restabilirii ordinii de drept Ei revenirii preEedintelui ![rii in campul
constitu{ional.

v[ rog s[ agrea{i, stimatr doamnr secretar General, expresia inaltei mele


consideralii.

Anexd.:
Expunerea detaliatd a circumstanlelor cauzei.

a//'
U*o
Zinaida cRECEANiI
Preqedintele Parlamentului Republicii Moldova

E.S. Doamna Mariia Pejiinovid BURIC


Secretar General al Consiliului Europei