Sunteți pe pagina 1din 2

Declarat, ie de consimt, ământ privind acordul pentru prelucrarea

datelor cu caracter personal


Concursul nat, ional ”Science On”

Subsemnatul/a Marin Andrei , cod numeric personal


5020729440012 , născut/ă la data de 29.07.2002 ı̂n localitatea București ,
domiciliat/ă ı̂n Al. Izv. Crișului Nr. 3, Bl. D21, Sc. A, Ap. 3, posesor al C.I. seria RK , nr 590347 , eliberată de
S.P.C.E.P Sector 4 , la data de 20.08.2020 , declar că:
• Am fost informat/ă cu privire la prevederile Regulamentului 679/26 aprilie 2016 privind protect, ia
persoanelor fizice ı̂n ceea ce prives, te prelucrarea datelor cu caracter personal s, i privind libera
circulat, ie a acestor date.
• Am fost informat/ă că beneficiez de dreptul de acces, de intervent, ie asupra datelor mele s, i dreptul
de a nu fi supus unei decizii individuale.
• Am fost informat/ă că datele cu caracter personal urmează să fie prelucrate s, i stocate ı̂n cadrul Sci-
ence ON doar ı̂n scopurile prevăzute de legislat, ie ı̂n ceea ce prives, te calitatea mea de elev participant
la concurs.
• Am fost informat/ă că prelucrarea datelor mele este necesară ı̂n vederea ı̂ndeplinirii obligat, iilor
legale ce revin organizatorilor Science ON de a publica pe site următoarele informat, ii: nume,
prenume, liceul din care provin, rezultatele obt, inute ı̂n urma desfăs, urării concursurilor, eventuale
fotografii realizate ı̂n timpul desfăs, urării concursului.
În conformitate cu Regulamentul EU 2016/679 (GDPR), termenii enunt, at, i ı̂n cele ce urmează au
sensul definit de regulament s, i sunt folosit, i cu acest sens ı̂n cadrul prezentului document:

• Date cu caracter personal: orice informat, ii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o
persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, ı̂n special
prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de
localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităt, ii
sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

• Prelucrare: orice operat, iune sau set de operat, iuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau
asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum
ar fi colectarea, ı̂nregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, ex-
tragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozit, ie
ı̂n orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrict, ionarea, s, tergerea sau distrugerea.

1
În conformitate cu dispozitiile art. 15-22 din GDPR, subsemnatul/a Marin Andrei
am fost informat cu privire atât la drepturile mele, cât s, i asupra condit, iilor s, i
consecint, elor exercitării acestor drepturi s, i anume:

• Dreptul de acces la date, dreptul de a obt, ine o confirmare a datelor care ı̂mi sunt prelucrate, precum
s, i dreptul de acces la aceste date

• Dreptul la rectificare, dreptul de a obt, ine rectificarea sau completarea datelor inexacte sau incom-
plete
• Dreptul la s, tergerea datelor, dreptul de a obt, ine stergerea datelor cu caracter personal care vă
privesc, fără ı̂ntârzieri nejustificate, iar Science On din Bucures, ti are obligat, ia de a s, terge aceste
date ı̂n condit, iile respectării metodologiei de desfăs, urare a concursurilor s, i a legislat, iei ı̂n vigoare.
Exercitarea dreptului la s, tergerea datelor cu caracter personal trebuie să fie făcută astfel ı̂ncât să
nu afecteze condit, iile de desfăs, urare a concursurilor, ı̂n caz contrar participantul ı̂s, i asumă toate
consecint, ele ce decurg din exercitarea dreptului de s, tergere a datelor, inclusiv ı̂n anumite situat, ii
imposibilitatea participării la concurs.
• Dreptul la restrict, ionarea prelucrării ı̂n baza art 18 GDPR avet, i dreptul de a obt, ine din partea
noastră restrict, ionarea prelucrării datelor dumneavoastră, cu condit, ia ca această restrict, ionare să
nu afecteze condit, iile de desfăs, urare a concursurilor
• Dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a primi datele dumneavoastră cu caracter personal,
ı̂ntr-un format structurat, utilizat ı̂n mod curent s, i care poate fi citit automat s, i de a transmite
aceste date altui operator, ı̂n anumite condit, ii
• Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea
de profiluri
• Dreptul de a depune o plângere ı̂n baza art. 77 GDPR ı̂n fat, a Autorităt, ii Nat, ionale de Supraveghere
a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
• Dreptul de a-mi retrage consimt, ământul ı̂n orice moment, asumându-mi ı̂n acest caz toate consecint, ele
s, i fără a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de “Science ON” pe
baza consimt, ământului, ı̂nainte de retragerea acestuia. În consecint, ă, ı̂mi dau consimt, ământul pen-
tru prelucrarea, transmiterea s, i stocarea datelor cu caracter personal ı̂n cadrul “Science ON” din
Bucures, ti.

Nume complet Data


Marin Andrei 3.03.2021

Semnătura