Sunteți pe pagina 1din 4

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Â R E nr. ____
din 2021
Chișinău

Cu privire la eliberarea grâului alimentar din rezervele de stat


în vederea împrospătării cu decalaj în timp sau cu titlu de împrumut
------------------------------------------------------------

În temeiul art. 3 alin. (1) lit. a), al art. 10 alin. (2) lit. c) și d) și alin. (3) din
Legea nr. 104/2020 cu privire la rezervele de stat și de mobilizare (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr. 178–179, art. 332), Guvernul
HOTĂRĂȘTE:

1. Se autorizează Agenția Rezerve Materiale să elibereze din rezervele de


stat, în vederea împrospătării cu decalaj în timp sau cu titlu de împrumut,
20787,062 tone de grâu alimentar agenților economici, în bază de contract,
conform modului și formei stabilite în Codul civil al Republicii Moldova
nr. 1107/2002, cu prezentarea unei garanții bancare sau financiare, al cărei
cuantum va asigura cantitatea de bunuri scoasă din stocuri, precum și în baza
achitării prealabile a plății pentru împrumut, în condițiile lipsei datoriilor față de
rezervele de stat.

2. Până la data de 10 mai 2021, grâul alimentar din rezervele de stat, în


vederea împrospătării cu decalaj în timp sau cu titlu de împrumut, se va elibera
agenților economici producători de pâine, panificație, morărit și celor din sectorul
zootehnic.

3. După data de 10 mai 2021, în cazul lipsei solicitărilor agenților


economici prevăzuți la pct.2, la procedura de împrospătare cu decalaj în timp sau
cu titlu de împrumut pot participa agenții economici din categoria depozitarilor
responsabili sau din alte categorii.

4. Restituirea grâului alimentar eliberat din rezervele de stat se va efectua


din roada anului curent, în aceeași cantitate și de aceeași calitate, până la
1 octombrie 2021.
2

5. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina


Ministerului Afacerilor Interne.

6. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial


al Republicii Moldova.

Prim-ministru interimar AURELIU CIOCOI

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne Pavel Voicu

Ministrul agriculturii,
dezvoltării regionale
şi mediului Ion Perju