Sunteți pe pagina 1din 151

LEGEA

bugetului de stat pe anul 2014

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1. – (1) Bugetul de stat pe anul 2014 se aprobă la venituri în sumă de


25 814 830,3 mii de lei şi la cheltuieli în sumă de 28 217 863,5 mii de lei, cu un
deficit în sumă de 2 403 033,2 mii de lei.

(2) Sinteza bugetului de stat pe venituri, cheltuieli, deficit şi surse de


finanţare se prezintă în anexa nr. 1.

(3) Limitele de cheltuieli pe autorităţi publice finanţate de la bugetul de stat


se prezintă în anexa nr. 2.

(4) Alocaţiile pentru autorităţile publice centrale, destinate finanţării


investiţiilor capitale, se prezintă în anexa nr. 3.

(5) Alocațiile de la bugetul de stat pentru autoritățile administrației publice


locale, destinate finanțării cheltuielilor capitale, se prezintă în anexa nr. 4.

(6) Transferurile de la bugetul de stat la bugetele raionale (cu excepția


bugetelor raionale Basarabeasca, Ocnița și Rîșcani), la bugetul municipal Bălți și la
bugetul central al unității teritoriale autonome Găgăuzia se prezintă în anexa nr. 5.

(7) Transferurile de la bugetul de stat către bugetele unităților administrativ-


teritoriale din raioanele Basarabeasca, Ocnița și Rîșcani și municipiul Chișinău se
prezintă în anexa nr. 6.
2

(8) Determinarea cuantumului minim al chiriei bunurilor proprietate publică


se prezintă în anexa nr. 7.

Capitolul II

REGLEMENTĂRI SPECIFICE

Art. 2. – În bugetele unor autorităţi publice centrale se aprobă alocaţii după


cum urmează:
1) în bugetul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, fondului de
subvenţionare a producătorilor agricoli – în sumă de 500 000,0 mii de lei, din care
46 000,0 mii de lei din contul grantului acordat de Comisia Europeană (scheme de
grant ENPARD). Mijloacele în cauză vor fi utilizate conform următoarelor direcţii:
a) stimularea creditării producătorilor agricoli de către instituţiile financiare,
inclusiv de către asociațiile de economii și împrumut;
b) stimularea asigurării riscurilor de producţie în agricultură;
c) stimularea procurării animalelor de prăsilă şi menţinerii fondului genetic
al acestora;
d) stimularea consolidării terenurilor agricole;
e) stimularea irigării terenurilor agricole;
f) stimularea investiţiilor:
– pentru înfiinţarea plantaţiilor multianuale, a sistemelor antiîngheţ şi
instalaţiilor antigrindină, pentru defrişarea plantaţiilor multianuale supuse casării şi
promovarea producţiei vitivinicole;
– pentru producerea legumelor pe teren protejat (sere de iarnă, solare,
tuneluri);
– pentru procurarea tehnicii şi utilajului agricol, precum şi a echipamentului
ce formează sisteme de irigare;
– pentru utilarea şi renovarea tehnologică a fermelor zootehnice;
– pentru dezvoltarea infrastructurii postrecoltare şi procesare.
Modul de repartizare a mijloacelor din fondul de subvenţionare a
producătorilor agricoli se stabileşte printr-un regulament aprobat de Guvern;
2) în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Fondului
naţional pentru dezvoltare regională – în sumă de 194 900,0 mii de lei;
3) în bugetul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei:
a) pentru compensarea parţială a contribuţiilor de asigurări sociale de stat
obligatorii care se plătesc de către organizaţiile şi întreprinderile Societăţii Orbilor
din Moldova – în sumă de 565,5 mii de lei, ale Asociaţiei Surzilor din Republica
Moldova – în sumă de 402,8 mii de lei şi ale Societăţii Invalizilor din Republica
Moldova – în sumă de 422,1 mii de lei;
b) pentru procurarea de utilaj şi materie primă întreprinderilor Societăţii
Orbilor din Moldova – în sumă de 813,4 mii de lei, ale Asociaţiei Surzilor din
3

Republica Moldova – în sumă de 579,4 mii de lei şi ale Societăţii Invalizilor din
Republica Moldova – în sumă de 607,2 mii de lei;
c) pentru plata de către Asociația Surzilor din Republica Moldova a
serviciilor de traducere a limbajului prin semne al persoanelor surde, mute ori
surdomute, acordate de interpreți la solicitarea acestor persoane – în sumă de 500,0
mii de lei;
4) în bugetul Ministerului Culturii, pentru susţinerea proiectelor/programelor
culturale ale asociaţiilor obşteşti – în sumă de 3 864,7 mii de lei şi pentru
susţinerea activităţii instituţiilor teatral-concertistice – în sumă de 94 375,8 mii de
lei;
5) în bugetul Ministerului Economiei:
a) Fondului pentru Eficienţă Energetică – în sumă de 172 680,0 mii de lei;
b) pentru susţinerea investitorilor, în vederea pregătirii şi instruirii
personalului (cadrelor) în legătură cu crearea de noi locuri de muncă – în sumă de
10 000,0 mii de lei. Aceste alocații se vor utiliza conform unui regulament aprobat
de Guvern;
6) în bugetul Ministerului Educaţiei, pentru lucrări de reconstrucţii şi dotare
a instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general de stat din subordinea
autorităţilor publice locale de nivelul al doilea – în sumă de 90 237,3 mii de lei din
contul împrumutului acordat de Banca Mondială în cadrul proiectului „Reforma în
educaţie”. Repartizarea acestor alocaţii pe autorităţi publice locale se va efectua de
către Guvern.

Art. 3. – (1) Se aprobă alocaţii de la bugetul de stat pentru plata cotizaţiilor


în organizaţiile internaţionale al căror membru este Republica Moldova – în sumă
de 51 176,0 mii de lei şi pentru activităţi de reintegrare a ţării – în sumă de
15 000,0 mii de lei.

(2) Repartizarea pe destinatari a alocaţiilor indicate la alin. (1) se efectuează


de către Guvern.

Art. 4. – Pentru determinarea cuantumului ajutorului social în conformitate


cu Legea nr. 133-XVI din 13 iunie 2008 cu privire la ajutorul social, se stabileşte
nivelul venitului lunar minim garantat în mărime de 680 de lei pentru perioada
ianuarie–octombrie 2014 și în mărime de 700 de lei începînd cu 1 noiembrie 2014.

Art. 5. – Se aprobă în bugetul de stat transferuri în sumă de 1 081 431,3 mii


de lei pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat.

Art. 6. – Se aprobă în bugetul de stat transferuri în sumă de 2 269 457,3 mii


de lei către fondurile de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, din care
34 220,0 mii de lei pentru realizarea programelor cu destinaţie specială în
domeniul ocrotirii sănătăţii.
4

Art. 7. – Se aprobă în bugetul de stat transferuri la bugetele unităţilor


administrativ-teritoriale în sumă totală de 5 866 062,0 mii de lei, inclusiv:
a) transferuri din fondul de susţinere financiară a unităţilor administrativ-
teritoriale – în sumă de 3 695 031,1 mii de lei, a căror repartizare se prezintă în
anexa nr. 5;
b) transferuri cu destinaţie generală la bugetele unităţilor administrativ-
teritoriale – în sumă de 65 198,1 mii de lei, a căror repartizare se prezintă în anexa
nr. 6;
c) transferuri cu destinaţie specială la bugetele unităţilor administrativ-
teritoriale – în sumă totală de 1 920 984,6 mii de lei, a căror repartizare se prezintă
în anexele nr. 4, 5 și 6;
d) transferuri din fondul de compensare pentru acoperirea discrepanţei legate
de reformarea sistemului de raporturi între bugetul de stat şi bugetele unităţilor
administrativ-teritoriale – în sumă de 184 848,2 mii de lei, a căror repartizare se
prezintă în anexa nr. 6.

Art. 8. – Taxa pe valoarea adăugată la mărfurile livrate şi la serviciile


prestate de agenţii economici înregistraţi în unitatea teritorială autonomă Găgăuzia,
precum şi accizele la mărfurile supuse accizelor, fabricate în această unitate, se
varsă integral în bugetul ei central.

Art. 9. – Sumele defalcate din impozite şi taxe de stat pentru bugetele


unităţilor administrativ-teritoriale nu pot fi dezafectate în scopurile bugetului de
stat decît pentru achitarea datoriilor bugetelor respective faţă de bugetul de stat.

Art. 10. – Se stabileşte că, la situaţia din 31 decembrie 2014, datoria de stat
nu va depăşi 25 959,1 milioane de lei, inclusiv datoria de stat internă – 7 012,6
milioane de lei şi datoria de stat externă – 18 946,5 milioane de lei (echivalentul a
1 454,1 milioane de dolari SUA), iar soldul garanţiilor de stat externe va constitui
zero.

Art. 11. – (1) Impozitul privat reprezintă o plată unică ce se percepe la


efectuarea tranzacţiilor cu bunuri proprietate publică în procesul privatizării,
indiferent de tipul mijloacelor folosite.

(2) Subiecţi ai impunerii cu impozit privat sînt persoanele juridice şi


persoanele fizice din Republica Moldova, precum şi persoanele juridice şi
persoanele fizice străine, cărora, în procesul privatizării, li se dau în proprietate
privată bunuri proprietate publică.

(3) Obiecte ale impunerii cu impozit privat sînt bunurile proprietate publică,
inclusiv acţiunile.
5

(4) Cota impozitului privat se stabileşte la 1% din valoarea de achiziţie a


bunurilor proprietate publică supuse privatizării, inclusiv din valoarea acţiunilor
supuse privatizării.

(5) Impozitul privat se achită pînă la semnarea contractului de vînzare-


cumpărare şi se virează la bugetul de stat sau la bugetul unităţii administrativ-
teritoriale, în funcţie de apartenenţa bunului.

(6) Nu se achită impozit privat în cazul primirii gratuite în proprietate


privată a bunurilor proprietate publică de către persoane fizice rezidente care nu
desfăşoară activitate de întreprinzător.

(7) În cazul rezilierii sau rezoluţiunii contractului de vînzare-cumpărare,


determinată de neexecutarea sau de executarea necorespunzătoare a obligaţiilor
asumate de cumpărător, sumele plătite în calitate de impozit privat nu se restituie.

(8) Monitorizarea îndeplinirii prevederilor prezentului articol revine


autorităţilor publice centrale sau locale, în funcţie de apartenenţa bunului
proprietate publică.

Art. 12. – (1) Determinarea cuantumului minim al chiriei bunurilor


proprietate publică se prezintă în anexa nr. 7.

(2) Mijloacele băneşti obţinute de instituţiile publice finanţate de la bugetul


de stat din darea în chirie/locaţiune a bunurilor se lasă la dispoziţia acestora pentru
acoperirea cheltuielilor proprii şi se gestionează în modul stabilit pentru mijloacele
speciale.

(3) Instituţiile publice finanţate de la bugetul de stat și uniunile de creație se


scutesc de plata chiriei (exceptînd plata serviciilor comunale) pentru încăperile
închiriate de la alte instituţii publice finanţate de la bugetul de stat, precum şi de la
întreprinderile de stat ai căror fondatori sînt instituţiile publice respective sau
autoritatea ierarhic superioară acestora.

Art. 13. – (1) Băncilor comerciale care au acordat pînă la 29 iulie 1994
credite preferenţiale pe termen lung cooperativelor de construcţie a locuinţelor care
au fost înfiinţate pînă la 1 ianuarie 1993 şi care au început construcţia caselor pînă
la această dată, băncilor comerciale care au acordat după 29 iulie 1994 astfel de
credite cooperativelor de construcţie a locuinţelor, specificate în Hotărîrea
Parlamentului nr. 209-XIII din 29 iulie 1994, în condiţiile prevăzute de Hotărîrea
Guvernului nr. 349 din 7 iunie 1993, precum şi băncilor comerciale care au acordat
credite cooperativelor de construcţie a locuinţelor, specificate în hotărîrile
Parlamentului nr. 834-XIII din 16 mai 1996, nr. 1588-XIII din 27 februarie 1998,
6

nr. 1147-XIV din 20 iulie 2000 şi nr. 905-XV din 7 martie 2002, în condiţiile
prevăzute de aceste hotărîri, li se compensează de la bugetul de stat veniturile
ratate prin acordarea acestor credite.

(2) În conformitate cu prevederile alin.(1), băncilor comerciale li se


compensează şi veniturile ratate prin acordarea de credite preferenţiale şi de credite
fără dobîndă categoriilor de persoane care, potrivit legislaţiei, beneficiază de acest
drept, în funcţie de sursa de compensare a acestor pierderi prevăzută în actele
normative.

(3) Sub incidenţa prevederilor alin. (1) şi (2) nu cad creditele folosite contrar
destinaţiei.

(4) Compensarea a 50% din suma creditelor bancare acordate cooperativelor


de construcţie a locuinţelor nr. 244 (municipiul Chişinău) şi „Apartament”
(municipiul Bălţi), constituite exclusiv pentru construcţia de locuinţe destinate
participanţilor la acţiunile de luptă pentru apărarea independenţei şi integrităţii
teritoriale a Republicii Moldova, se efectuează de la bugetele municipale Chişinău
şi Bălţi, în funcţie de costul construcţiilor aprobat, în modul stabilit, la data
semnării actului de dare în exploatare a obiectivelor menţionate.

Art. 14. – (1) Dobînzile calculate la soldurile mijloacelor băneşti în


conturile bancare destinate realizării proiectelor finanţate din surse externe se
virează integral la bugetele în componenţa cărora sînt incluse (bugetul de stat sau
bugetele unităţilor administrativ-teritoriale), cu excepţia dobînzilor calculate la
soldurile mijloacelor băneşti ale Fondului Provocările Mileniului Moldova, care
rămîn în gestiunea acestuia.

(2) Dobînzile calculate la soldurile mijloacelor băneşti aflate în Contul Unic


Trezorerial al Ministerului Finanţelor se repartizează corespunzător bugetului de
stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, fondurilor asigurării obligatorii de
asistenţă medicală, bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, fondului special
pentru manuale.

Art. 15. – Despăgubirile pentru persoanele care, conform legislaţiei, sînt


supuse asigurării de stat obligatorii se plătesc, în baza documentelor perfectate de
către serviciile de specialitate ale autorităţilor (instituţiilor) în care sînt angajate
aceste persoane, din mijloacele autorităţilor (instituţiilor) respective.

Art. 16. – (1) Tarifele la serviciile de distribuire a pensiilor, indemnizaţiilor,


compensaţiilor şi a altor ajutoare prevăzute în bugetul de stat pentru pensionarii
militari, pentru persoanele din corpul de comandă şi din trupele organelor
afacerilor interne, pentru alte categorii de persoane, servicii prestate de „Banca de
7

Economii” S.A., se stabilesc la încheierea contractelor între bancă şi autorităţile


administraţiei publice de resort şi la valoarea maximă de 0,8% din suma distribuită.

(2) Tarifele la serviciile de distribuire a compensaţiilor persoanelor supuse


represiunilor politice, a compensaţiilor unice pentru conectare la conducta de gaze
naturale, a indemnizaţiilor unice pentru construcţia de case individuale sau de
locuinţe cooperatiste, procurarea de spaţiu locativ sau restaurarea caselor vechi şi a
altor plăţi pentru unele categorii de populaţie prevăzute în bugetul de stat, prestate
de instituţiile financiare din ţară, se stabilesc la încheierea contractelor între
instituţia financiară şi autorităţile administraţiei publice locale şi la valoarea
maximă de 0,8% din suma distribuită.

Art. 17. – (1) Tarifele la serviciile de încasare de la populaţie, de la


perceptorii fiscali şi de la funcţionarii fiscali a vărsămintelor la bugetul de stat (cu
excepţia plăţii drepturilor de import-export) şi la bugetele unităţilor administrativ-
teritoriale, precum şi tarifele la restituirea plăţilor de la aceste bugete persoanelor
fizice se stabilesc la valoarea maximă de 1,0% din suma încasată/restituită.

(2) Cheltuielile aferente serviciilor menţionate la alin. (1) se acoperă din


contul bugetelor respective.

(3) Comisionul pentru serviciile de transfer/ridicare în numerar a mijloacelor


băneşti în baza documentelor executorii din contul bugetului de stat sau al
bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale se acoperă din contul bugetelor
respective.

(4) Comisionul aferent serviciilor bancare la deservirea conturilor destinate


realizării proiectelor finanţate din surse externe, gestionate prin sistemul
trezorerial, se acoperă din contul bugetelor respective, pe bază de contract încheiat
de către Ministerul Finanţelor/autorităţile administraţiei publice locale cu banca
comercială deserventă.

(5) Comisionul pentru recepţionarea de la persoanele fizice a drepturilor de


import-export se achită de către organele vamale din mijloace proprii, pe bază de
contract încheiat cu banca comercială deserventă.

Art.18. – Ministerul Finanţelor se autorizează:


1) să modifice, la cererea întemeiată a executorilor primari de buget,
indicatorii stabiliţi ai bugetului de stat:
a) privind mijloacele speciale (excluzînd granturile, donaţiile, sponsorizările
şi alte intrări cu titlu gratuit) şi fondurile speciale, ca urmare a acumulărilor de
venituri la acestea peste limitele anuale aprobate în total executorului primar de
buget;
8

b) privind proiectele finanţate din surse externe, ca urmare a intrărilor


suplimentare de împrumuturi şi granturi externe, precum şi a utilizării soldurilor
băneşti existente la începutul anului în conturile proiectelor respective;
c) privind granturile, donaţiile, sponsorizările şi alte mijloace intrate
suplimentar cu titlu gratuit în posesia instituţiilor publice, precum şi utilizarea
soldurilor băneşti existente la începutul anului din aceste surse;
2) să includă în bugetul de stat, la venituri şi cheltuieli, mijloacele acumulate
la conturile speciale pentru înlăturarea urmărilor calamităţilor naturale;
3) să efectueze, la solicitarea beneficiarilor din domeniul construcţiilor şi al
reparaţiilor capitale, plăţi anticipate de pînă la 10% din limita anuală stabilită pe
obiectiv pentru organizarea proceselor tehnologice, pentru procurarea de materiale
şi utilaj, în funcţie de condiţiile prevăzute în contractele de antrepriză încheiate
între beneficiari şi antreprenori, cu confirmarea ulterioară a sumelor plătite prin
volumul de lucrări executate efectiv pe parcursul anului de gestiune;
4) să accepte, la propunerile întemeiate ale autorităţilor publice centrale,
efectuarea de cheltuieli capitale (cu excepţia investiţiilor capitale) peste limitele
alocaţiilor prevăzute în acest scop în buget în cazul posibilităţii acoperirii acestor
cheltuieli din contul şi în limita alocaţiilor pentru cheltuielile curente aprobate
autorităţilor respective în bugetul de stat la grupele funcţionale principale
corespunzătoare. În cazul formării de economii la cheltuielile de personal, se
permite redirecţionarea economiilor respective şi spre cheltuielile curente;
5) să redistribuie, la cererea întemeiată a executorilor primari de buget,
alocaţiile aprobate ale bugetului de stat:
a) între grupele unei grupe funcţionale principale;
b) între autorităţile publice, în cazul trecerii, în modul stabilit (inclusiv în
urma divizării), a unor unităţi, subdiviziuni sau instituţii din subordinea unei
autorităţi publice în subordinea unei alte autorităţi publice, precum şi în cazul
delegării, în temei legal, a unor competenţe;
c) între programele şi subprogramele aprobate ale unui executor primar de
buget în cadrul unei grupe funcţionale principale;
6) să redistribuie, la propunerile Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Construcţiilor, bazate pe deciziile Consiliului Naţional de Coordonare a
Dezvoltării Regionale, mijloacele Fondului naţional pentru dezvoltare regională
între grupele funcţionale principale;
7) să redistribuie, la propunerile Comisiei Electorale Centrale, mijloacele
alocate pentru organizarea alegerilor parlamentare între Comisia Electorală
Centrală şi Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene în scopul
constituirii şi funcţionării secţiilor de votare peste hotare;
8) să redistribuie, la propunerile Ministerului Agriculturii şi Industriei
Alimentare, bazate pe solicitările autorizate spre plată ale beneficiarilor, mijloacele
fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli între cheltuielile capitale şi cele
curente;
9

9) să modifice raporturile dintre bugetul de stat şi bugetele unităţilor


administrativ-teritoriale în cazul modificării actelor normative în vigoare sau în
cazul adoptării de noi acte normative privind organizarea administrativ-teritorială,
în cazul delegării, în temei legal, a unor competenţe sau al retragerii lor, în cazul
trecerii, în modul stabilit, a unor instituţii din subordinea autorităţilor administraţiei
publice locale în subordinea autorităţilor publice centrale şi viceversa, precum şi în
cazul trecerii unor instituții din subordinea autorităţilor publice locale de nivelul
întîi în subordinea autorităţilor publice locale de nivelul al doilea şi viceversa;
10) să redistribuie transferurile cu destinaţie specială de la bugetul stat,
prevăzute la anexa nr. 6, între bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul
întîi şi nivelul al doilea şi între bugetele unităților administrativ-teritoriale de
acelaşi nivel, în baza deciziilor coordonate de autorităţile publice locale respective;
11) să plaseze mijloacele soldului liber al bugetului de stat, gestionate prin
intermediul Contului Unic Trezorerial al Ministerului Finanţelor, în depozite la
Banca Naţională a Moldovei;
12) să contracteze, pe parcursul anului bugetar, împrumuturi interne pe piaţa
valorilor mobiliare de stat peste limitele prevăzute de bugetul de stat, cu scadenţă
în anul 2014, pentru acoperirea decalajului temporar de casă al bugetului de stat;
13) să utilizeze temporar soldurile disponibile ale mijloacelor speciale şi ale
fondurilor speciale deţinute de instituţiile publice finanţate de la bugetul de stat
pentru efectuarea de cheltuieli la componenta de bază a bugetului de stat,
restituindu-le pe parcursul anului bugetar;
14) să recrediteze, din contul împrumuturilor externe, autorităţile
administraţiei publice ale raioanelor, ale municipiilor Chişinău şi Bălţi, ale unităţii
teritoriale autonome Găgăuzia, drept garanţie de rambursare servind defalcările
sumelor din impozite şi taxe de stat la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale şi
transferurile din fondul de susţinere financiară a unităţilor administrativ-teritoriale.

VICEPREŞEDINTELE PARLAMENTULUI

LILIANA PALIHOVICI

Chișinău, 23 decembrie 2013.


Nr. 339.
Anexa nr. 1

Sinteza bugetului de stat pe venituri,


cheltuieli, deficit și surse de finanțare

Codul
capitolului/ Suma,
paragrafu-
grupei mii lei
lui/grupei
principale
VENITURI, TOTAL 25 814 830,3
Venituri fiscale 110 21 829 657,7
Impozite pe venit 111 2 574 131,7
Impozite interne pe mărfuri și servicii 115 17 752 696,0
dintre care
Taxa pe valoarea adăugată, total 13 188 900,0
Accizele, total 3 767 756,0
Încasările în fondul rutier din taxe, total 321 911,0
Impozite asupra comerțului exterior și asupra
operațiunilor externe 116 1 502 830,0
Încasări nefiscale 120 426 785,0
Alte venituri din activitatea de întreprinzător
și din proprietate 121 219 104,0
Taxe și plăți administrative 122 207 681,0
Mijloace speciale ale instituțiilor publice 151 679 812,0
Veniturile fondurilor speciale 161 409 403,0
Transferuri 300 500,0
Transferuri între componentele bugetului 360 500,0
Transferuri între componenta de bază a bugetelor
de nivelul I și II și componenta fonduri speciale
ale bugetului de stat 362 34 500,0
Granturi 400 2 468 672,6
Granturi interne 411 9 458,4
Granturi externe 412 2 459 214,2

CHELTUIELI, TOTAL 28 217 863,5


Serviciile de stat cu destinație generală 1 1 430 720,7
Autorități legislative 1 1 143 621,6
Autorități executive 1 2 221 947,0
Activitate financiară, bugetar-fiscală și de control 1 3 667 818,1
Servicii de planificare și statistică 1 4 83 988,4
Autorități și servicii cu destinație generală
neatribuite la alte grupe 1 8 170 194,0
Organe administrative 1 10 143 151,6
Activitatea externă 2 301 129,7
Colaborare internațională 2 1 51 176,0
Misiuni diplomatice 2 4 228 353,1
Organe administrative 2 10 21 600,6
Apărarea națională 3 380 287,3
Armata Națională 3 1 380 287,3
2
Anexa nr. 1 (continuare)
Codul
capitolului/ Suma,
paragrafu-
grupei mii lei
lui/grupei
principale
Justiția 4 667 448,1
Instanțe judecătorești 4 3 315 661,4
Procuratura 4 4 146 785,7
Autorități din domeniul justiției neatribuite la
alte grupe 4 6 150 293,5
Probațiune 4 8 20 071,0
Organe administrative 4 10 34 636,5
Jurisdicția constituțională 41 19 491,0
Autoritatea de jurisdicție constituțională 41 1 19 491,0
Menținerea ordinii publice și securitatea
națională 5 2 186 614,9
Organe ale afacerilor interne 5 1 1 001 390,8
Trupe de carabinieri 5 2 82 773,3
Penitenciare 5 3 390 192,8
Organe ale securității naționale 5 4 185 878,3
Poliția de frontieră 5 5 267 772,1
Protecție civilă și situații excepționale 5 6 184 327,4
Autorități și servicii de menținere a ordinii
publice și de securitate națională, neatribuite la
alte grupe 5 9 74 280,2
Învățămîntul 6 3 432 269,2
Învățămînt preșcolar 6 1 41 605,0
Învățămînt secundar 6 3 734 476,1
Învățămînt superior 6 4 637 428,2
Învățămînt postuniversitar 6 5 57 668,7
Cursuri și instituții de perfecționare a cadrelor 6 6 16 163,5
Instituții și activități în domeniul învățămîntului
neatribuite la alte grupe 6 7 50 682,9
Învățămînt mediu de specialitate 6 8 444 602,4
Organe administrative 6 10 36 655,6
Transferuri cu destinație specială către bugetele
unităților administrativ-teritoriale 6 25 1 412 986,8
Știința și inovarea 7 405 736,4
Cercetări științifice fundamentale 7 1 98 227,9
Cercetări științifice aplicate 7 2 235 476,4
Pregătire a cadrelor științifice 7 3 2 763,7
Instituții și activități în sfera științei și inovării
neatribuite la alte grupe 7 4 48 120,2
Organe administrative 7 10 21 148,2
Cultura, arta, sportul și activitățile pentru
tineret 8 376 718,5
Activități în domeniul culturii 8 2 155 661,3
Radioteleviziune 8 3 82 674,2
Presa periodică și edituri 8 4 5 642,1
Sport 8 5 82 137,6
3
Anexa nr. 1 (continuare)
Codul
capitolului/ Suma,
paragrafu-
grupei mii lei
lui/grupei
principale
Instituții și activități în domeniul culturii,
artei și sportului neatribuite la alte grupe 8 6 23 489,3
Activități pentru tineret 8 7 7 040,4
Organe administrative 8 10 20 073,6
Ocrotirea sănătății 9 2 911 399,3
Policlinici și centre ale medicilor de familie 9 2 2 183,0
Servicii și instituții sanitaro-epidemiologice
și de profilaxie 9 3 282 019,7
Instituții și servicii în domeniul ocrotirii sănătății
neatribuite la alte grupe 9 5 94 792,3
Programe naționale de ocrotire a sănătății 9 6 287 695,4
Servicii legate de asigurarea obligatorie de
asistență medicală 9 7 2 235 237,3
Organe administrative 9 10 9 471,6
Asigurarea și asistența socială 10 5 020 262,9
Pensii ale militarilor 10 1 839 508,5
Instituții ale asistenței sociale 10 3 283 226,9
Indexarea eșalonată a depunerilor cetățenilor la
„Banca de Economii” S.A. 10 6 50 000,0
Organe administrative 10 10 12 657,4
Instituții și servicii în domeniul asigurării și
asistenței sociale neatribuite la alte grupe 10 11 185 098,2
Compensații și indemnizații nominative 10 13 26 666,0
Subvenționare a dobînzii și rambursare a
creditelor bancare preferențiale acordate
populației și cooperativelor de construcție a
locuințelor 10 18 1 400,0
Fonduri de susținere socială a populației 10 20 96 084,6
Prestații sociale și pensii achitate prin bugetul
asigurărilor sociale de stat 10 21 1 910 768,5
Transferuri pentru acoperirea deficitului
bugetului asigurărilor sociale de stat 10 23 1 081 431,3
Susținerea financiară suplimentară a unor
beneficiari de pensii și alocații sociale 10 24 471 520,0
Transferuri cu destinație specială către bugetele
unităților administrativ-teritoriale 10 25 61 901,5
Agricultura, gospodăria silvică, gospodăria
piscicolă și gospodăria apelor 11 1 921 102,3
Agricultură 11 1 1 242 024,1
Gospodărie silvică 11 2 15 213,0
Gospodărie a apelor 11 4 15 472,5
Activități și servicii în domeniul agriculturii,
gospodăriei silvice, gospodăriei piscicole și
gospodăriei apelor neatribuite la alte grupe 11 5 630 605,1
Organe administrative 11 10 17 787,6
4
Anexa nr. 1 (continuare)
Codul
capitolului/ Suma,
paragrafu-
grupei mii lei
lui/grupei
principale
Protecția mediului și hidrometeorologia 12 424 571,4
Protecție a mediului 12 1 173 565,3
Hidrometeorologie 12 3 50 005,3
Organe administrative 12 10 200 800,5
Transferuri cu destinație specială către bugetele
unităților administrativ-teritoriale 12 25 200,3
Industria și construcțiile 13 38 850,9
Industrie extractivă 13 1 3 000,0
Activități și servicii în domeniul industriei și
construcțiilor neatribuite la alte grupe 13 5 24 988,8
Organe administrative 13 10 10 862,1
Transporturile, gospodăria drumurilor,
comunicațiile și informatica 14 2 571 540,4
Transport naval 14 2 8 430,9
Gospodărie a drumurilor 14 7 2 550 685,9
Activități și servicii în domeniul transporturilor,
gospodăriei drumurilor, comunicațiilor și
informaticii neatribuite la alte grupe 14 9 5 602,7
Organe administrative 14 10 6 820,9
Gospodăria comunală și gospodăria de
exploatare a fondului de locuințe 15 312 361,2
Gospodărie de exploatare a fondului de locuințe 15 1 47 302,4
Gospodărie comunală 15 2 263 134,8
Activitate sanitară, inclusiv control asupra
poluării mediului 15 3 1 924,0
Complexul pentru combustibil și energie 16 408 754,9
Rețele de gaze 16 1 95 131,8
Rețele electrice 16 2 100 240,5
Activități și servicii în complexul pentru
combustibil și energie neatribuite la alte grupe 16 4 213 382,6
Serviciul datoriei de stat 17 659 405,3
Serviciu al datoriei de stat interne 17 1 428 189,1
Serviciu al datoriei de stat externe 17 3 231 216,2
Completarea rezervelor de stat 18 47 150,4
Rezerve materiale de stat 18 2 32 503,4
Alte servicii pentru deservirea rezervelor de stat 18 4 10 421,7
Organe administrative 18 10 4 225,3
Alte servicii legate de activitatea economică 19 256 412,1
Susținere de stat a micului business 19 1 24 400,0
Alte servicii legate de activitatea economică 19 3 222 867,0
Organe administrative 19 10 9 145,1
Activitățile și serviciile neatribuite la alte
grupe principale 20 4 572 103,6
Fond de rezervă al Guvernului 20 2 50 000,0
5
Anexa nr. 1 (continuare)
Codul
capitolului/ Suma,
paragrafu-
grupei mii lei
lui/grupei
principale
Transferuri către bugetele unităților
administrativ-teritoriale din fondul de susținere
financiară a unităților administrativ-teritoriale 20 4 3 760 229,2
Transferuri cu destinație specială către bugetele
unităților administrativ-teritoriale 20 5 445 896,0
Transferuri către bugetele unităților
administrativ-teritoriale din fondul de
compensare 20 6 184 848,2
Cheltuieli neatribuite la alte grupe 20 9 131 130,2

Creditarea netă 23 -126 467,0

DEFICIT (-) -2 403 033,2

SURSE DE FINANȚARE 2 403 033,2


Interne 336 858,0
Valori mobiliare de stat emise pe piața primară
(net) 430 000,0
Răscumpărarea valorilor mobiliare de stat emise
pentru asigurarea stabilității financiare -93 142,0
Externe 1 556 691,9
Intrări de împrumuturi externe 2 189 036,5
Rambursări de împrumuturi externe -632 344,6
Mijloace din vînzarea și privatizarea
bunurilor proprietate publică 240 000,0
Modificarea soldurilor la conturi 269 483,3
Anexa nr. 2
Limitele de cheltuieli pe autorități publice
finanțate de la bugetul de stat

- mii lei -
Codul Suma inclusiv
grupei grupei progra- subpro- artico- componenta mijloace fonduri proiecte
princi- mului gramu- lului de bază speciale speciale finanțate
pale lui din surse
externe
101. Secretariatul Parlamentului
Cheltuieli, total 109121,6 105247,9 3873,7
Serviciile de stat cu destinație generală 1 109121,6 105247,9 3873,7
Cheltuieli curente 1 100 97247,3 96132,3 1115,0
dintre care cheltuieli de personal 1 111, 112, 116 62964,8 62442,3 522,5
Cheltuieli capitale 1 200 11874,3 9115,6 2758,7
Autorități legislative 1 1 109121,6 105247,9 3873,7
Legislativul și serviciile de suport 1 1 1 109121,6 105247,9 3873,7
Activitatea Parlamentului 1 1 1 1 109121,6 105247,9 3873,7

102. Aparatul Președintelui Republicii Moldova


Cheltuieli, total 17910,8 17900,8 10,0
Serviciile de stat cu destinație generală 1 17910,8 17900,8 10,0
Cheltuieli curente 1 100 16841,6 16831,6 10,0
dintre care cheltuieli de personal 1 111, 112, 116 10129,1 10129,1
Cheltuieli capitale 1 200 1069,2 1069,2
Autorități executive 1 2 17910,8 17900,8 10,0
Președintele Republicii Moldova 1 2 2 17910,8 17900,8 10,0
Activitatea Președintelui Republicii Moldova 1 2 2 1 17910,8 17900,8 10,0

103. Curtea de Conturi


Cheltuieli, total 27439,7 27439,7
Serviciile de stat cu destinație generală 1 27439,7 27439,7
Cheltuieli curente 1 100 26579,7 26579,7
dintre care cheltuieli de personal 1 111, 112, 116 17939,6 17939,6
Cheltuieli capitale 1 200 860,0 860,0
Activitate financiară, bugetar-fiscală și de
control 1 3 27439,7 27439,7
2
Anexa nr. 2 (continuare)

- mii lei -
Codul Suma inclusiv
grupei grupei progra- subpro- artico- componenta mijloace fonduri proiecte
princi- mului gramu- lului de bază speciale speciale finanțate
pale lui din surse
externe
Managementul finanțelor publice 1 3 5 27439,7 27439,7
Audit extern al finanțelor publice 1 3 5 10 27439,7 27439,7

104. Cancelaria de Stat


Cheltuieli, total 261888,5 167059,8 54028,7 40800,0
Cheltuieli curente 100 207568,1 153575,6 53992,5
dintre care cheltuieli de personal 111, 112, 116 84508,2 65359,8 19148,4
Cheltuieli capitale 200 54320,4 13484,2 36,2 40800,0
Serviciile de stat cu destinație generală 1 227386,2 133402,2 53184,0 40800,0
Cheltuieli curente 1 100 178586,2 125402,2 53184,0
dintre care cheltuieli de personal 1 111, 112, 116 80328,9 61384,3 18944,6
Cheltuieli capitale 1 200 48800,0 8000,0 40800,0
Autorități executive 1 2 204036,2 110052,2 53184,0 40800,0
Executivul și serviciile de suport 1 2 3 202036,2 108052,2 53184,0 40800,0
Exercitare a guvernării 1 2 3 1 50876,1 50876,1
Servicii de suport pentru exercitarea
guvernării 1 2 3 2 151160,1 57176,1 53184,0 40800,0
Diaspora și minoritățile naționale 1 2 24 2000,0 2000,0
Susținere a diasporei 1 2 24 3 2000,0 2000,0
Autorități și servicii cu destinație generală
neatribuite la alte grupe 1 8 23350,0 23350,0
Dezvoltarea sistemelor de comunicații 1 8 65 23350,0 23350,0
Sistem de telecomunicații al autorităților
publice 1 8 65 3 23350,0 23350,0
Învățămîntul 6 11312,0 11312,0
Cheltuieli curente 6 100 11312,0 11312,0
Învățămînt superior 6 4 10863,8 10863,8
Învățămîntul public și serviciile de educație 6 4 88 10863,8 10863,8
Învățămînt superior 6 4 88 10 10863,8 10863,8
Cursuri și instituții de perfecționare a
cadrelor 6 6 448,2 448,2
Învățămîntul public și serviciile de educație 6 6 88 448,2 448,2
Perfecționare a cadrelor 6 6 88 12 448,2 448,2
Ocrotirea sănătății 9 23190,3 22345,6 844,7
3
Anexa nr. 2 (continuare)

- mii lei -
Codul Suma inclusiv
grupei grupei progra- subpro- artico- componenta mijloace fonduri proiecte
princi- mului gramu- lului de bază speciale speciale finanțate
pale lui din surse
externe
Cheltuieli curente 9 100 17669,9 16861,4 808,5
dintre care cheltuieli de personal 9 111, 112, 116 4179,3 3975,5 203,8
Cheltuieli capitale 9 200 5520,4 5484,2 36,2
Servicii și instituții sanitaro-epidemiologice
și de profilaxie 9 3 1977,4 1817,4 160,0
Sănătatea publică și serviciile medicale 9 3 80 1977,4 1817,4 160,0
Sănătate publică 9 3 80 4 1977,4 1817,4 160,0
Instituții și servicii în domeniul ocrotirii
sănătății neatribuite la alte grupe 9 5 19398,9 18714,2 684,7
Sănătatea publică și serviciile medicale 9 5 80 19398,9 18714,2 684,7
Asistență medicală de reabiltare și recuperare 9 5 80 13 19398,9 18714,2 684,7
Programe naționale de ocrotire a sănătății 9 6 1814,0 1814,0
Sănătatea publică și serviciile medicale 9 6 80 1814,0 1814,0
Programe naționale și speciale în domeniul
ocrotirii sănătății 9 6 80 18 1814,0 1814,0

106. Curtea Constituțională


Cheltuieli, total 19491,0 19491,0
Jurisdicția constituțională 41 19491,0 19491,0
Cheltuieli curente 41 100 11291,0 11291,0
dintre care cheltuieli de personal 41 111, 112, 116 6600,7 6600,7
Cheltuieli capitale 41 200 8200,0 8200,0
dintre care investiții capitale în construcții 41 241 8000,0 8000,0
Autoritatea de jurisdicție constituțională 41 1 19491,0 19491,0
Constituționalitatea 41 1 4 19491,0 19491,0
Jurisdicție constituțională 41 1 4 1 19491,0 19491,0

107. Consiliul Superior al Magistraturii


Cheltuieli, total 298089,7 297826,7 263,0
Justiția 4 298089,7 297826,7 263,0
Cheltuieli curente 4 100 234141,8 233878,8 263,0
dintre care cheltuieli de personal 4 111, 112, 116 184467,8 184467,8
Cheltuieli capitale 4 200 63947,9 63947,9
dintre care investiții capitale în construcții 4 241 44066,3 44066,3
4
Anexa nr. 2 (continuare)

- mii lei -
Codul Suma inclusiv
grupei grupei progra- subpro- artico- componenta mijloace fonduri proiecte
princi- mului gramu- lului de bază speciale speciale finanțate
pale lui din surse
externe
Instanțe judecătorești 4 3 285545,6 285282,6 263,0
Justiția 4 3 40 285545,6 285282,6 263,0
Înfăptuire a judecății în curțile de apel 4 3 40 4 85717,8 85497,8 220,0
Înfăptuire a judecății în judecătorii 4 3 40 5 199827,8 199784,8 43,0
Autorități din domeniul justiției
neatribuite la alte grupe 4 6 12544,1 12544,1
Justiția 4 6 40 12544,1 12544,1
Organizare a sistemului judecătoresc 4 6 40 2 12544,1 12544,1

108. Curtea Supremă de Justiție


Cheltuieli, total 30115,8 29835,8 280,0
Justiția 4 30115,8 29835,8 280,0
Cheltuieli curente 4 100 29614,5 29334,5 280,0
dintre care cheltuieli de personal 4 111, 112, 116 24969,1 24969,1
Cheltuieli capitale 4 200 501,3 501,3
Instanțe judecătorești 4 3 30115,8 29835,8 280,0
Justiția 4 3 40 30115,8 29835,8 280,0
Supremație judecătorească 4 3 40 3 30115,8 29835,8 280,0

113. Procuratura Generală


Cheltuieli, total 146785,7 146581,4 204,3
Justiția 4 146785,7 146581,4 204,3
Cheltuieli curente 4 100 128492,1 128387,8 104,3
dintre care cheltuieli de personal 4 111, 112, 116 98402,2 98402,2
Cheltuieli capitale 4 200 18293,6 18193,6 100,0
Procuratură 4 4 146785,7 146581,4 204,3
Justiția 4 4 40 146785,7 146581,4 204,3
Implementare a politicii penale a statului 4 4 40 6 146785,7 146581,4 204,3

121. Ministerul Economiei


Cheltuieli, total 572582,0 419207,8 167,0 153207,2
Cheltuieli curente 100 166562,1 166395,1 167,0
dintre care cheltuieli de personal 111, 112, 116 31720,2 31720,2
5
Anexa nr. 2 (continuare)

- mii lei -
Codul Suma inclusiv
grupei grupei progra- subpro- artico- componenta mijloace fonduri proiecte
princi- mului gramu- lului de bază speciale speciale finanțate
pale lui din surse
externe
Cheltuieli capitale 200 406019,9 252812,7 153207,2
dintre care investiții capitale în construcții 241 5100,0 5100,0
Serviciile de stat cu destinație generală 1 36230,3 36180,3 50,0
Cheltuieli curente 1 100 35998,3 35948,3 50,0
dintre care cheltuieli de personal 1 111, 112, 116 21216,4 21216,4
Cheltuieli capitale 1 200 232,0 232,0
Organe administrative 1 10 36230,3 36180,3 50,0
Serviciile generale economice și comerciale 1 10 50 36230,3 36180,3 50,0
Politici și management în domeniul
macroeconomic și de dezvoltare a economiei 1 10 50 1 18261,5 18261,5
Reglementare prin licențiere 1 10 50 6 3310,0 3310,0
Administrare a patrimoniului de stat 1 10 50 9 14658,8 14608,8 50,0
Complexul pentru combustibil și energie 16 402754,9 251885,1 150869,8
Cheltuieli curente 16 100 17576,1 17576,1
dintre care cheltuieli de personal 16 111, 112, 116 755,0 755,0
Cheltuieli capitale 16 200 385178,8 234309,0 150869,8
dintre care investiții capitale în construcții 16 241 2100,0 2100,0
Rețele de gaze 16 1 89131,8 58002,5 31129,3
Dezvoltarea sectorului energetic 16 1 58 89131,8 58002,5 31129,3
Rețele și conducte de gaz 16 1 58 2 89131,8 58002,5 31129,3
Rețele electrice 16 2 100240,5 2100,0 98140,5
Dezvoltarea sectorului energetic 16 2 58 100240,5 2100,0 98140,5
Rețele electrice 16 2 58 3 100240,5 2100,0 98140,5
Activități și servicii în complexul pentru
combustibil și energie neatribuite la alte
grupe 16 4 213382,6 191782,6 21600,0
Dezvoltarea sectorului energetic 16 4 58 213382,6 191782,6 21600,0
Politici și management în sectorul energetic 16 4 58 1 18037,0 18037,0
Eficiență energetică și surse regenerabile 16 4 58 4 188745,6 173745,6 15000,0
Rețele termice 16 4 58 5 6600,0 6600,0
Alte servicii legate de activitatea economică 19 133596,8 131142,4 117,0 2337,4
Cheltuieli curente 19 100 112987,7 112870,7 117,0
dintre care cheltuieli de personal 19 111, 112, 116 9748,8 9748,8
Cheltuieli capitale 19 200 20609,1 18271,7 2337,4
6
Anexa nr. 2 (continuare)

- mii lei -
Codul Suma inclusiv
grupei grupei progra- subpro- artico- componenta mijloace fonduri proiecte
princi- mului gramu- lului de bază speciale speciale finanțate
pale lui din surse
externe
dintre care investiții capitale în construcții 19 241 3000,0 3000,0
Alte servicii legate de activitatea economică 19 3 133596,8 131142,4 117,0 2337,4
Serviciile generale economice și comerciale 19 3 50 119027,6 116573,2 117,0 2337,4
Promovare a exporturilor 19 3 50 2 33262,7 30925,3 2337,4
Susținere a întreprinderilor mici și mijlocii 19 3 50 4 73648,8 73648,8
Protecție a consumatorilor 19 3 50 8 6748,1 6748,1
Securitate industrială 19 3 50 11 5368,0 5251,0 117,0
Dezvoltarea industriei 19 3 60 271,7 271,7
Dezvoltare clusterială a sectorului industrial 19 3 60 2 271,7 271,7
Dezvoltarea reglementărilor tehnice naționale 19 3 68 14297,5 14297,5
Dezvoltare a sistemului național de
standardizare 19 3 68 2 4900,0 4900,0
Dezvoltare a sistemului național de
metrologie 19 3 68 4 7397,5 7397,5
Dezvoltare a sistemului național de acreditare 19 3 68 5 2000,0 2000,0

122. Ministerul Finanțelor


Cheltuieli, total 726889,4 653360,7 45204,1 28324,6
Cheltuieli curente 100 672902,1 627908,7 44993,4
dintre care cheltuieli de personal 111, 112, 116 368543,0 368269,7 273,3
Cheltuieli capitale 200 53987,3 25452,0 210,7 28324,6
dintre care investiții capitale în construcții 241 4740,0 4740,0
Serviciile de stat cu destinație generală 1 686889,4 613360,7 45204,1 28324,6
Cheltuieli curente 1 100 632902,1 587908,7 44993,4
dintre care cheltuieli de personal 1 111, 112, 116 368543,0 368269,7 273,3
Cheltuieli capitale 1 200 53987,3 25452,0 210,7 28324,6
dintre care investiții capitale în construcții 1 241 4740,0 4740,0
Activitate financiară, bugetar-fiscală și de
control 1 3 640378,4 569109,2 42944,6 28324,6
Managementul finanțelor publice 1 3 5 640378,4 569109,2 42944,6 28324,6
Administrare a veniturilor publice 1 3 5 2 560057,9 492216,4 42192,6 25648,9
Executare și raportare a bugetului public
național 1 3 5 3 55854,0 55854,0
Inspecție financiară 1 3 5 4 14898,0 14896,0 2,0
7
Anexa nr. 2 (continuare)

- mii lei -
Codul Suma inclusiv
grupei grupei progra- subpro- artico- componenta mijloace fonduri proiecte
princi- mului gramu- lului de bază speciale speciale finanțate
pale lui din surse
externe
Supraveghere a activității de audit 1 3 5 5 322,6 322,6
Administrare a achizițiilor publice 1 3 5 8 9245,9 5820,2 750,0 2675,7
Organe administrative 1 10 46511,0 44251,5 2259,5
Managementul finanțelor publice 1 10 5 46511,0 44251,5 2259,5
Politici și management în domeniul bugetar-
fiscal 1 10 5 1 46511,0 44251,5 2259,5
Alte servicii legate de activitatea economică 19 40000,0 40000,0
Cheltuieli curente 19 100 40000,0 40000,0
Alte servicii legate de activitatea economică 19 3 40000,0 40000,0
Serviciile generale economice și comerciale 19 3 50 40000,0 40000,0
Susținere a întreprinderilor mici și mijlocii 19 3 50 4 40000,0 40000,0

125. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare


Cheltuieli, total 1238829,2 788945,6 37729,5 46000,0 386154,1
Cheltuieli curente 100 378484,3 346135,0 32349,3
dintre care cheltuieli de personal 111, 112, 116 96805,8 88239,7 8566,1
Cheltuieli capitale 200 860344,9 442810,6 5380,2 46000,0 386154,1
dintre care investiții capitale în construcții 241 4000,0 4000,0
Învățămîntul 6 160667,7 132161,1 28506,6
Cheltuieli curente 6 100 139999,5 116723,1 23276,4
dintre care cheltuieli de personal 6 111, 112, 116 42801,3 37589,3 5212,0
Cheltuieli capitale 6 200 20668,2 15438,0 5230,2
dintre care investiții capitale în construcții 6 241 4000,0 4000,0
Învățămînt secundar 6 3 1371,7 1341,7 30,0
Învățămîntul public și serviciile de educație 6 3 88 1371,7 1341,7 30,0
Învățămînt liceal 6 3 88 6 1371,7 1341,7 30,0
Învățămînt superior 6 4 60149,1 60149,1
Învățămîntul public și serviciile de educație 6 4 88 60149,1 60149,1
Învățămînt superior 6 4 88 10 60149,1 60149,1
Instituții și activități în domeniul
învățămîntului neatribuite la alte grupe 6 7 8848,7 8488,8 359,9
Învățămîntul public și serviciile de educație 6 7 88 8848,7 8488,8 359,9
Servicii generale în educație 6 7 88 13 344,7 344,7
Educație extrașcolară 6 7 88 14 8504,0 8144,1 359,9
8
Anexa nr. 2 (continuare)

- mii lei -
Codul Suma inclusiv
grupei grupei progra- subpro- artico- componenta mijloace fonduri proiecte
princi- mului gramu- lului de bază speciale speciale finanțate
pale lui din surse
externe
Învățămînt mediu de specialitate 6 8 90298,2 62181,5 28116,7
Învățămîntul public și serviciile de educație 6 8 88 90298,2 62181,5 28116,7
Învățămînt vocațional-tehnic postsecundar 6 8 88 9 90298,2 62181,5 28116,7
Asigurarea și asistența socială 10 1538,6 1538,6
Cheltuieli curente 10 100 1538,6 1538,6
Instituții și servicii în domeniul asigurării
și asistenței sociale neatribuite la alte grupe 10 11 1538,6 1538,6
Protecția socială 10 11 90 1538,6 1538,6
Protecție socială a unor categorii de cetățeni 10 11 90 19 1538,6 1538,6
Agricultura, gospodăria silvică, gospodăria
piscicolă și gospodăria apelor 11 1076622,9 655245,9 9222,9 46000,0 386154,1
Cheltuieli curente 11 100 236946,2 227873,3 9072,9
dintre care cheltuieli de personal 11 111, 112, 116 54004,5 50650,4 3354,1
Cheltuieli capitale 11 200 839676,7 427372,6 150,0 46000,0 386154,1
Agricultură 11 1 1062648,9 641271,9 9222,9 46000,0 386154,1
Dezvoltarea agriculturii 11 1 51 1062648,9 641271,9 9222,9 46000,0 386154,1
Dezvoltare durabilă a sectoarelor fitotehnie și
horticultură 11 1 51 2 254053,9 105075,4 9222,9 139755,6
Creștere și sănătate a animalelor 11 1 51 3 8009,4 8009,4
Dezvoltare a viticulturii și a vinificației 11 1 51 4 303287,8 10889,3 46000,0 246398,5
Subvenționare a producătorilor agricoli 11 1 51 5 486560,5 506560,5
transferuri la fondurile speciale 20000,0
Securitate alimentară 11 1 51 6 10737,3 10737,3
Organe administrative 11 10 13974,0 13974,0
Dezvoltarea agriculturii 11 10 51 13974,0 13974,0
Politici și management în domeniul
agriculturii 11 10 51 1 13974,0 13974,0

127. Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei


Cheltuieli, total 504126,8 377404,5 14920,6 96084,6 15717,1
Cheltuieli curente 100 462137,1 351231,9 14920,6 95984,6
dintre care cheltuieli de personal 111, 112, 116 147775,6 145025,2 1824,0 926,4
Cheltuieli capitale 200 41989,7 26172,6 100,0 15717,1
dintre care investiții capitale în construcții 241 10077,2 10077,2
9
Anexa nr. 2 (continuare)

- mii lei -
Codul Suma inclusiv
grupei grupei progra- subpro- artico- componenta mijloace fonduri proiecte
princi- mului gramu- lului de bază speciale speciale finanțate
pale lui din surse
externe
Asigurarea și asistența socială 10 493126,8 366404,5 14920,6 96084,6 15717,1
Cheltuieli curente 10 100 460137,1 349231,9 14920,6 95984,6
dintre care cheltuieli de personal 10 111, 112, 116 147775,6 145025,2 1824,0 926,4
Cheltuieli capitale 10 200 32989,7 17172,6 100,0 15717,1
dintre care investiții capitale în construcții 10 241 1077,2 1077,2
Instituții ale asistenței sociale 10 3 283226,9 268441,0 14785,9
Protecția socială 10 3 90 283226,9 268441,0 14785,9
Protecție a familiei și copilului 10 3 90 6 43286,3 43222,7 63,6
Asistența socială a persoanelor cu necesități
speciale 10 3 90 10 198213,4 183491,1 14722,3
Serviciul public în domeniul protecției sociale 10 3 90 17 41727,2 41727,2
Organe administrative 10 10 12657,4 12522,7 134,7
Protecția socială 10 10 90 12657,4 12522,7 134,7
Politici și management în domeniul protecției
sociale 10 10 90 1 12657,4 12522,7 134,7
Instituții și servicii în domeniul asigurării
și asistenței sociale neatribuite la alte grupe 10 11 101157,9 85440,8 15717,1
Protecția socială 10 11 90 101157,9 85440,8 15717,1
Protecție a șomerilor 10 11 90 8 25194,6 25194,6
Protecție socială a unor categorii de cetățeni 10 11 90 19 49932,7 49932,7
Susținere a activităților sistemului de protecție
socială 10 11 90 20 26030,6 10313,5 15717,1
Fonduri de susținere socială a populației 10 20 96084,6 96084,6
Protecția socială 10 20 90 96084,6 96084,6
Protecție socială în cazuri excepționale 10 20 90 12 96084,6 96084,6
Industria și construcțiile 13 2000,0 2000,0
Cheltuieli curente 13 100 2000,0 2000,0
Activități și servicii în domeniul industriei
și construcțiilor neatribuite la alte grupe 13 5 2000,0 2000,0
Serviciile generale economice și comerciale 13 5 50 2000,0 2000,0
Servicii generale în domeniul forței de muncă 13 5 50 3 2000,0 2000,0
Gospodăria comunală și gospodăria de
exploatare a fondului de locuințe 15 9000,0 9000,0
Cheltuieli capitale 15 200 9000,0 9000,0
10
Anexa nr. 2 (continuare)

- mii lei -
Codul Suma inclusiv
grupei grupei progra- subpro- artico- componenta mijloace fonduri proiecte
princi- mului gramu- lului de bază speciale speciale finanțate
pale lui din surse
externe
dintre care investiții capitale în construcții 15 241 9000,0 9000,0
Gospodărie de exploatare a fondului de
locuințe 15 1 9000,0 9000,0
Dezvoltarea gospodăriei de locuințe și
serviciilor comunale 15 1 75 9000,0 9000,0
Construcție a locuințelor 15 1 75 4 9000,0 9000,0

128. Ministerul Sănătății


Cheltuieli, total 867094,7 596882,8 150937,3 119274,6
Cheltuieli curente 100 717110,0 582811,0 134299,0
dintre care cheltuieli de personal 111, 112, 116 309904,9 247163,5 62741,4
Cheltuieli capitale 200 149984,7 14071,8 16638,3 119274,6
dintre care investiții capitale în construcții 241 1801,4 1801,4
Învățămîntul 6 235521,9 212447,1 23074,8
Cheltuieli curente 6 100 232910,6 211686,6 21224,0
dintre care cheltuieli de personal 6 111, 112, 116 43342,5 31407,8 11934,7
Cheltuieli capitale 6 200 2611,3 760,5 1850,8
Învățămînt superior 6 4 102084,6 102084,6
Învățămîntul public și serviciile de educație 6 4 88 102084,6 102084,6
Învățămînt superior 6 4 88 10 102084,6 102084,6
Învățămînt postuniversitar 6 5 57668,7 57668,7
Învățămîntul public și serviciile de educație 6 5 88 57668,7 57668,7
Învățămînt postuniversitar 6 5 88 11 57668,7 57668,7
Cursuri și instituții de perfecționare a
cadrelor 6 6 7428,0 7428,0
Învățămîntul public și serviciile de educație 6 6 88 7428,0 7428,0
Perfecționare a cadrelor 6 6 88 12 7428,0 7428,0
Instituții și activități în domeniul
învățămîntului neatribuite la alte grupe 6 7 211,3 211,3
Învățămîntul public și serviciile de educație 6 7 88 211,3 211,3
Servicii generale în educație 6 7 88 13 211,3 211,3
Învățămînt mediu de specialitate 6 8 68129,3 52482,5 15646,8
Învățămîntul public și serviciile de educație 6 8 88 68129,3 52482,5 15646,8
Învățămînt vocațional-tehnic postsecundar 6 8 88 9 68129,3 52482,5 15646,8
11
Anexa nr. 2 (continuare)

- mii lei -
Codul Suma inclusiv
grupei grupei progra- subpro- artico- componenta mijloace fonduri proiecte
princi- mului gramu- lului de bază speciale speciale finanțate
pale lui din surse
externe
Ocrotirea sănătății 9 618751,7 371614,6 127862,5 119274,6
Cheltuieli curente 9 100 471378,3 358303,3 113075,0
dintre care cheltuieli de personal 9 111, 112, 116 266562,4 215755,7 50806,7
Cheltuieli capitale 9 200 147373,4 13311,3 14787,5 119274,6
dintre care investiții capitale în construcții 9 241 1801,4 1801,4
Policlinici și centre ale medicilor de familie 9 2 2183,0 1566,0 617,0
Sănătatea publică și serviciile medicale 9 2 80 2183,0 1566,0 617,0
Asistență medicală specializată de
ambulatoriu 9 2 80 6 2183,0 1566,0 617,0
Servicii și instituții sanitaro-epidemiologice
și de profilaxie 9 3 280042,3 199072,5 80969,8
Sănătatea publică și serviciile medicale 9 3 80 280042,3 199072,5 80969,8
Sănătate publică 9 3 80 4 186971,1 108195,1 78776,0
Asistență medicală de reabilitare și recuperare 9 3 80 13 93071,2 90877,4 2193,8
Instituții și servicii în domeniul ocrotirii
sănătății neatribuite la alte grupe 9 5 75393,4 30568,7 44824,7
Sănătatea publică și serviciile medicale 9 5 80 75393,4 30568,7 44824,7
Monitorizare, evaluare a sistemului de
sănătate și management al calității 9 5 80 3 8538,0 5715,4 2822,6
Medicină legală 9 5 80 14 27280,6 24853,3 2427,3
Management rațional al medicamentelor și
dispozitivelor medicale 9 5 80 16 39574,8 39574,8
Programe naționale de ocrotire a sănătății 9 6 251661,4 131035,9 1350,9 119274,6
Sănătatea publică și serviciile medicale 9 6 80 251661,4 131035,9 1350,9 119274,6
Programe naționale și speciale în domeniul
ocrotirii sănătății 9 6 80 18 180994,0 127035,9 1350,9 52607,2
Dezvoltare și modernizare a instituțiilor în
domeniul ocrotirii sănătății 9 6 80 19 70667,4 4000,0 66667,4
Organe administrative 9 10 9471,6 9371,5 100,1
Sănătatea publică și serviciile medicale 9 10 80 9471,6 9371,5 100,1
Politici și management în domeniul ocrotirii
sănătății 9 10 80 1 9471,6 9371,5 100,1
Asigurarea și asistența socială 10 12821,1 12821,1
12
Anexa nr. 2 (continuare)

- mii lei -
Codul Suma inclusiv
grupei grupei progra- subpro- artico- componenta mijloace fonduri proiecte
princi- mului gramu- lului de bază speciale speciale finanțate
pale lui din surse
externe
Cheltuieli curente 10 100 12821,1 12821,1
Instituții și servicii în domeniul asigurării
și asistenței sociale neatribuite la alte grupe 10 11 12821,1 12821,1
Protecția socială 10 11 90 12821,1 12821,1
Protecție socială a unor categorii de cetățeni 10 11 90 19 12821,1 12821,1

129. Ministerul Educației


Cheltuieli, total 1520696,2 1361700,9 114075,5 14451,3 30537,5
Cheltuieli curente 100 1367753,5 1245129,2 108282,0 14411,3
dintre care cheltuieli de personal 111, 112, 116 490164,8 439756,4 49915,0 493,4
Cheltuieli capitale 200 152942,7 116571,7 5793,5 40,0 30537,5
dintre care investiții capitale în construcții 241 8277,1 8277,1
Învățămînt 6 1474483,6 1315653,6 113910,2 14451,3 30537,5
Cheltuieli curente 6 100 1321609,1 1199150,1 108116,7 14411,3
dintre care cheltuieli de personal 6 111, 112, 116 489158,1 438785,7 49879,0 493,4
Cheltuieli capitale 6 200 152874,5 116503,5 5793,5 40,0 30537,5
dintre care investiții capitale în construcții 6 241 8277,1 8277,1
Învățămînt preșcolar 6 1 25320,0 25320,0
Învățămîntul public și serviciile de educație 6 1 88 25320,0 25320,0
Educație timpurie 6 1 88 2 25320,0 25320,0
Învățămînt secundar 6 3 702958,9 654518,8 33559,0 14451,3 498,8
Învățămîntul public și serviciile de educație 6 3 88 702958,9 654518,8 33559,0 14451,3 498,8
Învățămînt gimnazial 6 3 88 4 93961,0 93961,0
Învățămînt special 6 3 88 5 104864,9 104268,4 596,5
Învățămînt liceal 6 3 88 6 56418,1 55731,0 188,3 498,8
Învățămînt vocațional-tehnic secundar 6 3 88 8 411263,6 378489,4 32774,2
Curriculum școlar 6 3 88 15 36451,3 22069,0 14451,3
transferuri la fondurile speciale 69,0
Învățămînt superior 6 4 416113,4 415673,2 440,2
Învățămîntul public și serviciile de educație 6 4 88 416113,4 415673,2 440,2
Învățămînt superior 6 4 88 10 416113,4 415673,2 440,2
Cursuri și instituții de perfecționare a
cadrelor 6 6 8287,3 2000,0 6287,3
13
Anexa nr. 2 (continuare)

- mii lei -
Codul Suma inclusiv
grupei grupei progra- subpro- artico- componenta mijloace fonduri proiecte
princi- mului gramu- lului de bază speciale speciale finanțate
pale lui din surse
externe
Învățămîntul public și serviciile de educație 6 6 88 8287,3 2000,0 6287,3
Perfecționare a cadrelor 6 6 88 12 8287,3 2000,0 6287,3
Instituții și activități în domeniul
învățămîntului neatribuite la alte grupe 6 7 41622,9 39927,9 1695,0
Învățămîntul public și serviciile de educație 6 7 88 41622,9 39927,9 1695,0
Servicii generale în educație 6 7 88 13 16779,1 15479,1 1300,0
Educație extrașcolară 6 7 88 14 24843,8 24448,8 395,0
Învățămînt mediu de specialitate 6 8 243525,5 171596,8 71928,7
Învățămîntul public și serviciile de educație 6 8 88 243525,5 171596,8 71928,7
Învățămînt vocațional-tehnic postsecundar 6 8 88 9 243525,5 171596,8 71928,7
Organe administrative 6 10 36655,6 31936,9 4718,7
Învățămîntul public și serviciile de educație 6 10 88 36655,6 31936,9 4718,7
Politici și management în domeniul educației 6 10 88 1 15468,1 10749,4 4718,7
Asigurare a calității în învățămînt 6 10 88 16 21187,5 21187,5
Cultura, arta, sportul și activitățile pentru
tineret 8 3517,0 3351,7 165,3
Cheltuieli curente 8 100 3448,8 3283,5 165,3
dintre care cheltuieli de personal 8 111, 112, 116 1006,7 970,7 36,0
Cheltuieli capitale 8 200 68,2 68,2
Activități în domeniul culturii 8 2 1604,9 1439,6 165,3
Cultura, cultele și odihna 8 2 85 1604,9 1439,6 165,3
Dezvoltare a culturii 8 2 85 2 1604,9 1439,6 165,3
Presă periodică și edituri 8 4 1912,1 1912,1
Cultura, cultele și odihna 8 4 85 1912,1 1912,1
Susținere a culturii scrise 8 4 85 4 1912,1 1912,1
Asigurarea și asistența socială 10 42695,6 42695,6
Cheltuieli curente 10 100 42695,6 42695,6
Instituții și servicii în domeniul asigurării
și asistenței sociale neatribuite la alte grupe 10 11 42695,6 42695,6
Protecția socială 10 11 90 42695,6 42695,6
Protecție socială a unor categorii de cetățeni 10 11 90 19 42695,6 42695,6
14
Anexa nr. 2 (continuare)

- mii lei -
Codul Suma inclusiv
grupei grupei progra- subpro- artico- componenta mijloace fonduri proiecte
princi- mului gramu- lului de bază speciale speciale finanțate
pale lui din surse
externe
130. Ministerul Culturii
Cheltuieli, total 290553,0 278439,7 12113,3
Cheltuieli curente 100 267752,6 256331,7 11420,9
dintre care cheltuieli de personal 111, 112, 116 89244,0 85348,6 3895,4
Cheltuieli capitale 200 22800,4 22108,0 692,4
dintre care investiții capitale în construcții 241 16060,0 16060,0
Învățămîntul 6 102918,1 99178,4 3739,7
Cheltuieli curente 6 100 102373,4 98678,4 3695,0
dintre care cheltuieli de personal 6 111, 112, 116 50377,2 48815,5 1561,7
Cheltuieli capitale 6 200 544,7 500,0 44,7
Învățămînt secundar 6 3 22785,0 22214,1 570,9
Învățămîntul public și serviciile de educație 6 3 88 22785,0 22214,1 570,9
Învățămînt liceal 6 3 88 6 22785,0 22214,1 570,9
Învățămînt superior 6 4 37483,7 37483,7
Învățămîntul public și serviciile de educație 6 4 88 37483,7 37483,7
Învățămînt superior 6 4 88 10 37483,7 37483,7
Învățămînt mediu de specialitate 6 8 42649,4 39480,6 3168,8
Învățămîntul public și serviciile de educație 6 8 88 42649,4 39480,6 3168,8
Învățămînt vocațional-tehnic postsecundar 6 8 88 9 42649,4 39480,6 3168,8
Cultura, arta, sportul și activitățile pentru
tineret 8 187249,9 178876,3 8373,6
Cheltuieli curente 8 100 164994,2 157268,3 7725,9
dintre care cheltuieli de personal 8 111, 112, 116 38866,8 36533,1 2333,7
Cheltuieli capitale 8 200 22255,7 21608,0 647,7
dintre care investiții capitale în construcții 8 241 16060,0 16060,0
Activități în domeniul culturii 8 2 154056,4 146722,8 7333,6
Cultura, cultele și odihna 8 2 85 154056,4 146722,8 7333,6
Dezvoltare a culturii 8 2 85 2 154056,4 146722,8 7333,6
Presă periodică și edituri 8 4 3730,0 3730,0
Cultura, cultele și odihna 8 4 85 3730,0 3730,0
Susținere a culturii scrise 8 4 85 4 3730,0 3730,0
Instituții și activități în domeniul culturii,
artei și sportului neatribuite la alte grupe 8 6 23489,3 22489,3 1000,0
15
Anexa nr. 2 (continuare)

- mii lei -
Codul Suma inclusiv
grupei grupei progra- subpro- artico- componenta mijloace fonduri proiecte
princi- mului gramu- lului de bază speciale speciale finanțate
pale lui din surse
externe
Cultura, cultele și odihna 8 6 85 23489,3 22489,3 1000,0
Protejare și punere în valoare a patrimoniului
cultural național 8 6 85 3 23489,3 22489,3 1000,0
Organe administrative 8 10 5974,2 5934,2 40,0
Cultura, cultele și odihna 8 10 85 5974,2 5934,2 40,0
Politici și management în domeniul culturii 8 10 85 1 5974,2 5934,2 40,0
Asigurarea și asistența socială 10 385,0 385,0
Cheltuieli curente 10 100 385,0 385,0
Instituții și servicii în domeniul asigurării
și asistenței sociale neatribuite la alte grupe 10 11 385,0 385,0
Protecția socială 10 11 90 385,0 385,0
Protecție socială a unor categorii de cetățeni 10 11 90 19 385,0 385,0

131. Ministerul Justiției


Cheltuieli, total 680978,9 590554,7 73704,2 16720,0
Cheltuieli curente 100 597671,0 530058,2 67612,8
dintre care cheltuieli de personal 111, 112, 116 257227,4 224638,1 32589,3
Cheltuieli capitale 200 83307,9 60496,5 6091,4 16720,0
dintre care investiții capitale în construcții 241 43473,7 40473,7 3000,0
Justiția 4 179617,5 112778,1 66839,4
Cheltuieli curente 4 100 148404,6 87073,6 61331,0
dintre care cheltuieli de personal 4 111, 112, 116 66819,3 35458,6 31360,7
Cheltuieli capitale 4 200 31212,9 25704,5 5508,4
dintre care investiții capitale în construcții 4 241 18473,7 15473,7 3000,0
Autorități din domeniul justiției
neatribuite la alte grupe 4 6 124910,0 58310,0 66600,0
Justiția 4 6 40 124910,0 58310,0 66600,0
Apărare a drepturilor și intereselor legale ale
persoanelor 4 6 40 8 25741,6 25367,5 374,1
Expertiză legală 4 6 40 9 12101,1 10301,1 1800,0
Sistem integrat de informare juridică 4 6 40 10 1416,0 766,0 650,0
Stare civilă 4 6 40 11 57650,9 57650,9
Armonizare a legislației 4 6 40 14 2453,9 2453,9
16
Anexa nr. 2 (continuare)

- mii lei -
Codul Suma inclusiv
grupei grupei progra- subpro- artico- componenta mijloace fonduri proiecte
princi- mului gramu- lului de bază speciale speciale finanțate
pale lui din surse
externe
Administrare judecătorească 4 6 40 15 19421,5 19421,5
Apostilare a actelor publice 4 6 40 17 6125,0 6125,0
Probațiune 4 8 20071,0 20031,0 40,0
Justiția 4 8 40 20071,0 20031,0 40,0
Asigurare a masurilor alternative de detenție 4 8 40 16 20071,0 20031,0 40,0
Organe administrative 4 10 34636,5 34437,1 199,4
Justiția 4 10 40 34636,5 34437,1 199,4
Politici și management în domeniul justiției 4 10 40 1 33382,8 33183,4 199,4
Mediere 4 10 40 13 1253,7 1253,7
Menținerea ordinii publice și securitatea
națională 5 390192,8 366608,0 6864,8 16720,0
Cheltuieli curente 5 100 338097,8 331816,0 6281,8
dintre care cheltuieli de personal 5 111, 112, 116 190408,1 189179,5 1228,6
Cheltuieli capitale 5 200 52095,0 34792,0 583,0 16720,0
dintre care investiții capitale în construcții 5 241 25000,0 25000,0
Penitenciare 5 3 390192,8 366608,0 6864,8 16720,0
Sistemul penitenciar 5 3 43 390192,8 366608,0 6864,8 16720,0
Sistem penitenciar 5 3 43 2 390192,8 366608,0 6864,8 16720,0
Asigurarea și asistența socială 10 111168,6 111168,6
Cheltuieli curente 10 100 111168,6 111168,6
Pensii ale militarilor 10 1 110058,6 110058,6
Protecția socială 10 1 90 110058,6 110058,6
Protecție a persoanelor în etate 10 1 90 4 110058,6 110058,6
Compensații și indemnizații nominative 10 13 1083,5 1083,5
Protecția socială 10 13 90 1083,5 1083,5
Protecție socială a pensionarilor din
structurile de forță 10 13 90 18 1083,5 1083,5
Susținerea financiară suplimentară a unor
beneficiari de pensii și alocații sociale 10 24 26,5 26,5
Protecția socială 10 24 90 26,5 26,5
Susținere suplimentară a unor categorii de
populație 10 24 90 11 26,5 26,5
17
Anexa nr. 2 (continuare)

- mii lei -
Codul Suma inclusiv
grupei grupei progra- subpro- artico- componenta mijloace fonduri proiecte
princi- mului gramu- lului de bază speciale speciale finanțate
pale lui din surse
externe
132. Ministerul Apărării
Cheltuieli, total 600007,1 574513,1 25494,0
Cheltuieli curente 100 583295,3 560457,1 22838,2
dintre care cheltuieli de personal 111, 112, 116 225372,5 220764,8 4607,7
Cheltuieli capitale 200 16711,8 14056,0 2655,8
dintre care investiții capitale în construcții 241 4000,0 4000,0
Apărarea națională 3 380287,3 354793,3 25494,0
Cheltuieli curente 3 100 363575,5 340737,3 22838,2
dintre care cheltuieli de personal 3 111, 112, 116 225372,5 220764,8 4607,7
Cheltuieli capitale 3 200 16711,8 14056,0 2655,8
dintre care investiții capitale în construcții 3 241 4000,0 4000,0
Armata Națională 3 1 380287,3 354793,3 25494,0
Apărarea națională 3 1 31 356322,9 334652,9 21670,0
Politici și management în domeniul apărării 3 1 31 1 7597,7 7597,7
Forțe terestre 3 1 31 2 137261,6 133556,6 3705,0
Forțe aeriene 3 1 31 3 28450,3 27425,3 1025,0
Servicii de suport în domeniul apărării
naționale 3 1 31 4 183013,3 166073,3 16940,0
Învățămîntul public și serviciile de educație 3 1 88 23964,4 20140,4 3824,0
Învățămînt superior 3 1 88 10 23964,4 20140,4 3824,0
Asigurarea și asistența socială 10 219719,8 219719,8
Cheltuieli curente 10 100 219719,8 219719,8
Pensii ale militarilor 10 1 213430,3 213430,3
Protecția socială 10 1 90 213430,3 213430,3
Protecție a persoanelor în etate 10 1 90 4 213430,3 213430,3
Compensații și indemnizații nominative 10 13 5959,8 5959,8
Protecția socială 10 13 90 5959,8 5959,8
Protecție socială a pensionarilor din
structurile de forță 10 13 90 18 5959,8 5959,8
Susținerea financiară suplimentară a unor
beneficiari de pensii și alocații sociale 10 24 329,7 329,7
Protecția socială 10 24 90 329,7 329,7
18
Anexa nr. 2 (continuare)

- mii lei -
Codul Suma inclusiv
grupei grupei progra- subpro- artico- componenta mijloace fonduri proiecte
princi- mului gramu- lului de bază speciale speciale finanțate
pale lui din surse
externe
Susținere suplimentară a unor categorii de
populație 10 24 90 11 329,7 329,7

133. Ministerul Afacerilor Interne


Cheltuieli, total 1997156,8 1919551,1 65392,2 12213,5
Cheltuieli curente 100 1877057,4 1816221,3 60836,1
dintre care cheltuieli de personal 111, 112, 116 1076783,9 1067760,9 9023,0
Cheltuieli capitale 200 120099,4 103329,8 4556,1 12213,5
dintre care investiții capitale în construcții 241 19500,0 19500,0
Menținerea ordinii publice și securitatea
națională 5 1536263,6 1458758,1 65292,0 12213,5
Cheltuieli curente 5 100 1416164,2 1355428,3 60735,9
dintre care cheltuieli de personal 5 111, 112, 116 1075487,8 1066464,8 9023,0
Cheltuieli capitale 5 200 120099,4 103329,8 4556,1 12213,5
dintre care investiții capitale în construcții 5 241 19500,0 19500,0
Organe ale afacerilor interne 5 1 1001390,8 936255,4 52921,9 12213,5
Afacerile interne 5 1 35 1001390,8 936255,4 52921,9 12213,5
Politici și management în domeniul ordinii
publice 5 1 35 1 38792,2 38792,2
Ordine și siguranță publică 5 1 35 2 770907,0 756274,9 14632,1
Migrație și azil 5 1 35 3 28031,5 27444,7 586,8
Servicii de suport în domeniul afacerilor
interne 5 1 35 5 163660,1 113743,6 37703,0 12213,5
Trupe de carabinieri 5 2 82773,3 81155,8 1617,5
Afacerile interne 5 2 35 82773,3 81155,8 1617,5
Trupe de carabinieri 5 2 35 4 82773,3 81155,8 1617,5
Poliția de frontieră 5 5 267772,1 266716,6 1055,5
Afacerile interne 5 5 35 267772,1 266716,6 1055,5
Management al frontierei 5 5 35 6 267772,1 266716,6 1055,5
Protecție civilă și situații excepționale 5 6 184327,4 174630,3 9697,1
Protecția civilă și apărarea împotriva
incendiilor 5 6 37 184327,4 174630,3 9697,1
19
Anexa nr. 2 (continuare)

- mii lei -
Codul Suma inclusiv
grupei grupei progra- subpro- artico- componenta mijloace fonduri proiecte
princi- mului gramu- lului de bază speciale speciale finanțate
pale lui din surse
externe
Protecție civilă și apărare împotriva
incendiilor 5 6 37 2 184327,4 174630,3 9697,1
Asigurarea și asistența socială 10 458969,2 458969,2
Cheltuieli curente 10 100 458969,2 458969,2
Pensii ale militarilor 10 1 441014,6 441014,6
Protecția socială 10 1 90 441014,6 441014,6
Protecție a persoanelor în etate 10 1 90 4 441014,6 441014,6
Compensații și indemnizații nominative 10 13 17285,9 17285,9
Protecția socială 10 13 90 17285,9 17285,9
Protecție socială a pensionarilor din
structurile de forță 10 13 90 18 17285,9 17285,9
Susținerea financiară suplimentară a unor
beneficiari de pensii și alocații sociale 10 24 668,7 668,7
Protecția socială 10 24 90 668,7 668,7
Susținere suplimentară a unor categorii de
populație 10 24 90 11 668,7 668,7
Gospodăria comunală și gospodăria de
exploatare a fondului de locuințe 15 1924,0 1823,8 100,2
Cheltuieli curente 15 100 1924,0 1823,8 100,2
dintre care cheltuieli de personal 15 111, 112, 116 1296,1 1296,1
Activitate sanitară, inclusiv control asupra
poluării mediului 15 3 1924,0 1823,8 100,2
Protecția mediului 15 3 70 1924,0 1823,8 100,2
Management al deșeurilor radioactive 15 3 70 6 1924,0 1823,8 100,2

135. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene


Cheltuieli, total 249953,7 221780,6 28173,1
Activitatea externă 2 249953,7 221780,6 28173,1
Cheltuieli curente 2 100 242786,9 220342,6 22444,3
dintre care cheltuieli de personal 2 111, 112, 116 32852,2 32852,2
Cheltuieli capitale 2 200 7166,8 1438,0 5728,8
Misiuni diplomatice 2 4 228353,1 200185,0 28168,1
Afacerile externe și cooperarea externă 2 4 6 228353,1 200185,0 28168,1
20
Anexa nr. 2 (continuare)

- mii lei -
Codul Suma inclusiv
grupei grupei progra- subpro- artico- componenta mijloace fonduri proiecte
princi- mului gramu- lului de bază speciale speciale finanțate
pale lui din surse
externe
Promovare a intereselor naționale prin
intermediul antenelor diplomatice 2 4 6 2 228353,1 200185,0 28168,1
Organe administrative 2 10 21600,6 21595,6 5,0
Afacerile externe și cooperarea externă 2 10 6 21600,6 21595,6 5,0
Politici și management în domeniul relațiilor
externe 2 10 6 1 21600,6 21595,6 5,0

139. Institutul Național al Justiției


Cheltuieli, total 12839,4 12839,4
Justiția 4 12839,4 12839,4
Cheltuieli curente 4 100 12839,4 12839,4
dintre care cheltuieli de personal 4 111, 112, 116 8373,1 8373,1
Autorități din domeniul justiției
neatribuite la alte grupe 4 6 12839,4 12839,4
Justiția 4 6 40 12839,4 12839,4
Instruire inițială și continuă în domeniul
justiției 4 6 40 12 12839,4 12839,4

143. Biroul Național de Statistică


Cheltuieli, total 103305,5 100585,9 2719,6
Serviciile de stat cu destinație generală 1 103305,5 100585,9 2719,6
Cheltuieli curente 1 100 101719,7 99009,1 2710,6
dintre care cheltuieli de personal 1 111, 112, 116 55720,3 54849,0 871,3
Cheltuieli capitale 1 200 1585,8 1576,8 9,0
Servicii de planificare și statistică 1 4 83988,4 81268,8 2719,6
Sistemul statistic și de arhivare 1 4 12 83988,4 81268,8 2719,6
Lucrări statistice 1 4 12 2 47988,4 45268,8 2719,6
Desfășurare a recensămintelor 1 4 12 4 36000,0 36000,0
Organe administrative 1 10 19317,1 19317,1
Sistemul statistic și de arhivare 1 10 12 19317,1 19317,1
Politici și management în domeniul statisticii 1 10 12 1 19317,1 19317,1
21
Anexa nr. 2 (continuare)

- mii lei -
Codul Suma inclusiv
grupei grupei progra- subpro- artico- componenta mijloace fonduri proiecte
princi- mului gramu- lului de bază speciale speciale finanțate
pale lui din surse
externe
147. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor
Cheltuieli, total 348235,2 271226,2 77009,0
Cheltuieli curente 100 20468,4 20468,4
dintre care cheltuieli de personal 111, 112, 116 12107,9 12107,9
Cheltuieli capitale 200 327766,8 250757,8 77009,0
dintre care investiții capitale în construcții 241 16000,0 16000,0
Serviciile de stat cu destinație generală 1 34500,0 34500,0
Cheltuieli curente 1 100 2692,2 2692,2
Cheltuieli capitale 1 200 31807,8 31807,8
Autorități legislative 1 1 34500,0 34500,0
Legislativul și serviciile de suport 1 1 1 34500,0 34500,0
Activitatea Parlamentului 1 1 1 1 34500,0 34500,0
Învățămîntul 6 10000,0 10000,0
Cheltuieli capitale 6 200 10000,0 10000,0
dintre care investiții capitale în construcții 6 241 10000,0 10000,0
Învățămînt preșcolar 6 1 10000,0 10000,0
Învățămîntul public și serviciile de educație 6 1 88 10000,0 10000,0
Educație timpurie 6 1 88 2 10000,0 10000,0
Protecția mediului și hidrometeorologia 12 18000,0 18000,0
Cheltuieli capitale 12 200 18000,0 18000,0
Protecție a mediului 12 1 18000,0 18000,0
Protecția mediului 12 1 70 18000,0 18000,0
Colectare, conservare și distrugere a
poluanților organici persistenți, a deșeurilor
menajere solide și a deșeurilor chimice 12 1 70 2 18000,0 18000,0
Industria și construcțiile 13 31826,2 31826,2
Cheltuieli curente 13 100 17776,2 17776,2
dintre care cheltuieli de personal 13 111, 112, 116 12107,9 12107,9
Cheltuieli capitale 13 200 14050,0 14050,0
Activități și servicii în domeniul industriei
și construcțiilor neatribuite la alte grupe 13 5 22988,8 22988,8
Dezvoltarea regională și construcțiile 13 5 61 22988,8 22988,8
Control de stat în construcții 13 5 61 3 6728,9 6728,9
Dezvoltare a bazei normative în construcții 13 5 61 4 10259,9 10259,9
22
Anexa nr. 2 (continuare)

- mii lei -
Codul Suma inclusiv
grupei grupei progra- subpro- artico- componenta mijloace fonduri proiecte
princi- mului gramu- lului de bază speciale speciale finanțate
pale lui din surse
externe
Implementare a proiectelor de dezvoltare
regională 13 5 61 5 6000,0 6000,0
Organe administrative 13 10 8837,4 8837,4
Dezvoltarea regională și construcțiile 13 10 61 8837,4 8837,4
Politici și management în domeniul
dezvoltării regionale și construcțiilor 13 10 61 1 8837,4 8837,4
Transporturile, gospodăria drumurilor,
comunicațiile și informatica 14 53550,0 53550,0
Cheltuieli capitale 14 200 53550,0 53550,0
Gospodărie a drumurilor 14 7 53550,0 53550,0
Dezvoltarea transporturilor 14 7 64 53550,0 53550,0
Dezvoltare a drumurilor 14 7 64 2 53550,0 53550,0
Gospodăria comunală și gospodăria de
exploatare a fondului de locuințe 15 154759,0 77750,0 77009,0
Cheltuieli capitale 15 200 154759,0 77750,0 77009,0
Gospodărie de exploatare a fondului de
locuințe 15 1 38302,4 38302,4
Dezvoltarea gospodăriei de locuințe și
serviciilor comunale 15 1 75 38302,4 38302,4
Construcție a locuințelor 15 1 75 4 38302,4 38302,4
Gospodărie comunală 15 2 116456,6 77750,0 38706,6
Dezvoltarea gospodăriei de locuințe și
serviciilor comunale 15 2 75 116456,6 77750,0 38706,6
Aprovizionare cu apă și canalizare 15 2 75 3 116456,6 77750,0 38706,6
Complexul pentru combustibil și energie 16 6000,0 6000,0
Cheltuieli capitale 16 200 6000,0 6000,0
dintre care investiții capitale în construcții 16 241 6000,0 6000,0
Rețele de gaze 16 1 6000,0 6000,0
Dezvoltarea sectorului energetic 16 1 58 6000,0 6000,0
Rețele și conducte de gaz 16 1 58 2 6000,0 6000,0
Alte servicii legate de activitatea economică 19 39600,0 39600,0
Cheltuieli capitale 19 200 39600,0 39600,0
Susținere de stat a micului business 19 1 24400,0 24400,0
Serviciile generale economice și comerciale 19 1 50 24400,0 24400,0
23
Anexa nr. 2 (continuare)

- mii lei -
Codul Suma inclusiv
grupei grupei progra- subpro- artico- componenta mijloace fonduri proiecte
princi- mului gramu- lului de bază speciale speciale finanțate
pale lui din surse
externe
Susținere a întreprinderilor mici și mijlocii 19 1 50 4 24400,0 24400,0
Alte servicii legate de activitatea economică 19 3 15200,0 15200,0
Dezvoltarea turismului 19 3 66 15200,0 15200,0
Dezvoltare a turismului 19 3 66 2 15200,0 15200,0

148. Ministerul Tineretului și Sportului


Cheltuieli, total 93687,6 92173,5 1514,1
Cultura, arta, sportul și activitățile pentru
tineret 8 93687,6 92173,5 1514,1
Cheltuieli curente 8 100 85415,5 83991,4 1424,1
dintre care cheltuieli de personal 8 111, 112, 116 30939,6 30358,4 581,2
Cheltuieli capitale 8 200 8272,1 8182,1 90,0
dintre care investiții capitale în construcții 8 241 3000,0 3000,0
Sport 8 5 82137,6 80623,5 1514,1
Tineretul și sportul 8 5 86 82137,6 80623,5 1514,1
Sport 8 5 86 2 82137,6 80623,5 1514,1
Activități pentru tineret 8 7 7040,4 7040,4
Tineretul și sportul 8 7 86 7040,4 7040,4
Tineret 8 7 86 3 7040,4 7040,4
Organe administrative 8 10 4509,6 4509,6
Tineretul și sportul 8 10 86 4509,6 4509,6
Politici și management în domeniul tineretului
și sportului 8 10 86 1 4509,6 4509,6

149. Biroul Relații Interetnice


Cheltuieli, total 2748,5 2348,5 400,0
Serviciile de stat cu destinație generală 1 2748,5 2348,5 400,0
Cheltuieli curente 1 100 2732,5 2348,5 384,0
dintre care cheltuieli de personal 1 111, 112, 116 1640,3 1503,3 137,0
Cheltuieli capitale 1 200 16,0 16,0
Organe administrative 1 10 2748,5 2348,5 400,0
Diaspora și minoritățile naționale 1 10 24 2748,5 2348,5 400,0
24
Anexa nr. 2 (continuare)

- mii lei -
Codul Suma inclusiv
grupei grupei progra- subpro- artico- componenta mijloace fonduri proiecte
princi- mului gramu- lului de bază speciale speciale finanțate
pale lui din surse
externe
Politici și management în domeniul
minorităților naționale 1 10 24 1 2354,7 1954,7 400,0
Relații interetnice 1 10 24 2 393,8 393,8

154. Serviciul de Stat de Arhivă


Cheltuieli, total 8363,7 7363,7 1000,0
Serviciile de stat cu destinație generală 1 8363,7 7363,7 1000,0
Cheltuieli curente 1 100 7785,2 6845,2 940,0
dintre care cheltuieli de personal 1 111, 112, 116 4761,6 4761,6
Cheltuieli capitale 1 200 578,5 518,5 60,0
Organe administrative 1 10 8363,7 7363,7 1000,0
Sistemul statistic și de arhivare 1 10 12 8363,7 7363,7 1000,0
Servicii de arhivă 1 10 12 3 8363,7 7363,7 1000,0

155. Agenția Relații Funciare și Cadastru


Cheltuieli, total 73092,0 72576,0 516,0
Cheltuieli curente 100 14756,8 14240,8 516,0
dintre care cheltuieli de personal 111, 112, 116 9113,0 9113,0
Cheltuieli capitale 200 58335,2 58335,2
Alte servicii legate de activitatea economică 19 39092,0 38576,0 516,0
Cheltuieli curente 19 100 14756,8 14240,8 516,0
dintre care cheltuieli de personal 19 111, 112, 116 9113,0 9113,0
Cheltuieli capitale 19 200 24335,2 24335,2
Alte servicii legate de activitatea economică 19 3 34070,2 34070,2
Geodezia, cartografia și cadastrul 19 3 69 34070,2 34070,2
Dezvoltare a relațiilor funciare și a cadastrului 19 3 69 2 20207,0 20207,0
Valorificare a terenurilor noi și sporire a
fertilității solurilor 19 3 69 3 10000,0 10000,0
Sistem de evaluare și reevaluare a bunurilor
19 3 69 4 1200,0 1200,0
imobiliare
Geodezie, cartografie și geoinformatică 19 3 69 5 2663,2 2663,2
Organe administrative 19 10 5021,8 4505,8 516,0
Geodezia, cartografia și cadastrul 19 10 69 5021,8 4505,8 516,0
25
Anexa nr. 2 (continuare)

- mii lei -
Codul Suma inclusiv
grupei grupei progra- subpro- artico- componenta mijloace fonduri proiecte
princi- mului gramu- lului de bază speciale speciale finanțate
pale lui din surse
externe
Politici și management în domeniul geodeziei,
cartografiei și cadastrului 19 10 69 1 5021,8 4505,8 516,0
Activitățile și serviciile neatribuite la alte
grupe principale 20 34000,0 34000,0
Cheltuieli capitale 20 200 34000,0 34000,0
Cheltuieli neatribuite la alte grupe 20 9 34000,0 34000,0
Geodezia, cartografia și cadastrul 20 9 69 34000,0 34000,0
Geodezie, cartografie și geoinformatică 20 9 69 5 34000,0 34000,0

157. Academia de Științe a Moldovei


Cheltuieli, total 419471,4 340490,9 39223,3 39757,2
Cheltuieli curente 100 374842,6 338639,9 36202,7
dintre care cheltuieli de personal 111, 112, 116 224289,5 207775,0 16514,5
Cheltuieli capitale 200 44628,8 1851,0 3020,6 39757,2
Învățămîntul 6 18094,1 17688,1 406,0
Cheltuieli curente 6 100 18094,1 17688,1 406,0
dintre care cheltuieli de personal 6 111, 112, 116 3131,1 3054,5 76,6
Învățămînt secundar 6 3 7360,5 6954,5 406,0
Învățămîntul public și serviciile de educație 6 3 88 7360,5 6954,5 406,0
Învățămînt liceal 6 3 88 6 7360,5 6954,5 406,0
Învățămînt superior 6 4 10733,6 10733,6
Învățămîntul public și serviciile de educație 6 4 88 10733,6 10733,6
Învățămînt superior 6 4 88 10 10733,6 10733,6
Știința și inovarea 7 401377,3 322802,8 38817,3 39757,2
Cheltuieli curente 7 100 356748,5 320951,8 35796,7
dintre care cheltuieli de personal 7 111, 112, 116 221158,4 204720,5 16437,9
Cheltuieli capitale 7 200 44628,8 1851,0 3020,6 39757,2
Cercetări științifice fundamentale 7 1 98227,9 89981,4 6627,0 1619,5
Cercetările științifice fundamentale 7 1 16 98227,9 89981,4 6627,0 1619,5
Cercetări științifice fundamentale în direcție
strategică „Materiale, tehnologii și produse
inovative” 7 1 16 2 31901,9 28687,4 1595,0 1619,5
26
Anexa nr. 2 (continuare)

- mii lei -
Codul Suma inclusiv
grupei grupei progra- subpro- artico- componenta mijloace fonduri proiecte
princi- mului gramu- lului de bază speciale speciale finanțate
pale lui din surse
externe
Cercetări științifice fundamentale în direcție
strategică „Eficiență energetică și valorificare
a surselor regenerabile de energie” 7 1 16 3 1213,5 1213,5
Cercetări științifice fundamentale în direcție
strategică „Sănătate și biomedicină” 7 1 16 4 9241,3 9241,3
Cercetări științifice fundamentale în direcție
strategică „Biotehnologie” 7 1 16 5 20221,8 16151,8 4070,0
Cercetări științifice fundamentale în direcție
strategică „Patrimoniu național și dezvoltare a
societății” 7 1 16 6 35649,4 34687,4 962,0
Cercetări științifice aplicate 7 2 235476,4 179393,7 27304,8 28777,9
Cercetările științifice aplicate cu destinație
generală 7 2 18 235476,4 179393,7 27304,8 28777,9
Cercetări științifice aplicate în direcție
strategică „Materiale, tehnologii și produse
inovative” 7 2 18 2 85239,0 65031,8 5861,7 14345,5
Cercetări științifice aplicate în direcție
strategică „Eficiență energetică și valorificare
a surselor regenerabile de energie” 7 2 18 3 4218,6 3889,5 100,0 229,1
Cercetări științifice aplicate în direcție
strategică „Sănătate și biomedicină” 7 2 18 4 35022,8 34812,8 210,0
Cercetări științifice aplicate în direcție
strategică „Biotehnologie” 7 2 18 5 88090,7 59392,9 20819,1 7878,7
Cercetări științifice aplicate în direcție
strategică „Patrimoniu național și dezvoltare a
societății” 7 2 18 6 22905,3 16266,7 314,0 6324,6
Pregătire a cadrelor științifice 7 3 2763,7 2763,7
Managementul științei și inovării 7 3 19 2763,7 2763,7
Pregătire a cadrelor prin postdoctorat 7 3 19 8 2763,7 2763,7
Instituții și activități în sfera științei și
inovării neatribuite la alte grupe 7 4 48120,2 42393,6 2400,4 3326,2
Managementul științei și inovării 7 4 19 48120,2 42393,6 2400,4 3326,2
Servicii de suport pentru sfera științei și
inovării 7 4 19 7 48120,2 42393,6 2400,4 3326,2
27
Anexa nr. 2 (continuare)

- mii lei -
Codul Suma inclusiv
grupei grupei progra- subpro- artico- componenta mijloace fonduri proiecte
princi- mului gramu- lului de bază speciale speciale finanțate
pale lui din surse
externe
Organe administrative 7 10 16789,1 8270,4 2485,1 6033,6
Managementul științei și inovării 7 10 19 16789,1 8270,4 2485,1 6033,6
Politici și management în domeniul
cercetărilor științifice 7 10 19 1 16789,1 8270,4 2485,1 6033,6

159. Comisia Națională de Integritate


Cheltuieli, total 4044,2 4044,2
Serviciile de stat cu destinație generală 1 4044,2 4044,2
Cheltuieli curente 1 100 4044,2 4044,2
dintre care cheltuieli de personal 1 111, 112, 116 2382,7 2382,7
Autorități și servicii cu destinație generală
neatribuite la alte grupe 1 8 4044,2 4044,2
Conflictele de interese 1 8 7 4044,2 4044,2
Control și soluționare a conflictelor de
interese 1 8 7 2 4044,2 4044,2

161. Consiliul Coordonator al Audiovizualului


Cheltuieli, total 9589,8 6089,8 3500,0
Cultura, arta, sportul și activitățile pentru
tineret 8 9589,8 6089,8 3500,0
Cheltuieli curente 8 100 9589,8 6089,8 3500,0
dintre care cheltuieli de personal 8 111, 112, 116 4686,2 4686,2
Organe administrative 8 10 9589,8 6089,8 3500,0
Cultura, cultele și odihna 8 10 85 9589,8 6089,8 3500,0
Asigurarea controlului instituțiilor în
domeniul audiovizualului 8 10 85 9 9589,8 6089,8 3500,0

169. Agenția Rezerve Materiale


Cheltuieli, total 47150,4 14164,5 32985,9
Completarea rezervelor de stat 18 47150,4 14164,5 32985,9
Cheltuieli curente 18 100 13560,9 8764,5 4796,4
dintre care cheltuieli de personal 18 111, 112, 116 7572,4 6597,5 974,9
Cheltuieli capitale 18 200 33589,5 5400,0 28189,5
28
Anexa nr. 2 (continuare)

- mii lei -
Codul Suma inclusiv
grupei grupei progra- subpro- artico- componenta mijloace fonduri proiecte
princi- mului gramu- lului de bază speciale speciale finanțate
pale lui din surse
externe
Rezerve materiale de stat 18 2 32503,4 5000,0 27503,4
Rezervele materiale de stat și de mobilizare 18 2 27 32503,4 5000,0 27503,4
Rezerve materiale ale statului 18 2 27 2 32503,4 5000,0 27503,4
Alte servicii pentru deservirea rezervelor
de stat 18 4 10421,7 4939,2 5482,5
Rezervele materiale de stat și de mobilizare 18 4 27 10421,7 4939,2 5482,5
Servicii de suport în domeniul rezervelor
materiale ale statului 18 4 27 3 10421,7 4939,2 5482,5
Organe administrative 18 10 4225,3 4225,3
Rezervele materiale de stat și de mobilizare 18 10 27 4225,3 4225,3
Politici și management în domeniul rezervelor
materiale ale statului 18 10 27 1 4225,3 4225,3

173. Instituția publică națională a audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”


Cheltuieli, total 82674,2 82674,2
Cultura, arta, sportul și activitățile pentru
tineret 8 82674,2 82674,2
Cheltuieli curente 8 100 82674,2 82674,2
Radioteleviziune 8 3 82674,2 82674,2
Cultura, cultele și odihna 8 3 85 82674,2 82674,2
Susținere a televiziunii și a radiodifuziunii
publice 8 3 85 5 82674,2 82674,2

178. Agenția „Moldsilva”


Cheltuieli, total 19026,6 17468,6 1250,0 308,0
Agricultura, gospodăria silvică, gospodăria
piscicolă și gospodăria apelor 11 19026,6 17468,6 1250,0 308,0
Cheltuieli curente 11 100 3563,6 2563,6 1000,0
dintre care cheltuieli de personal 11 111, 112, 116 1821,5 1821,5
Cheltuieli capitale 11 200 15463,0 14905,0 250,0 308,0
Gospodărie silvică 11 2 15213,0 14905,0 308,0
Dezvoltarea sectorului forestier general 11 2 54 15213,0 14905,0 308,0
Dezvoltare a silviculturii 11 2 54 2 15213,0 14905,0 308,0
29
Anexa nr. 2 (continuare)

- mii lei -
Codul Suma inclusiv
grupei grupei progra- subpro- artico- componenta mijloace fonduri proiecte
princi- mului gramu- lului de bază speciale speciale finanțate
pale lui din surse
externe
Organe administrative 11 10 3813,6 2563,6 1250,0
Dezvoltarea sectorului forestier general 11 10 54 3813,6 2563,6 1250,0
Politici și management în domeniul
gospodăriei silvice 11 10 54 1 3813,6 2563,6 1250,0

183. Serviciul de Protecție și Pază de Stat


Cheltuieli, total 58560,3 58518,3 42,0
Cheltuieli curente 100 57803,9 57761,9 42,0
dintre care cheltuieli de personal 111, 112, 116 29406,6 29406,6
Cheltuieli capitale 200 756,4 756,4
Menținerea ordinii publice și securitatea
națională 5 43247,6 43205,6 42,0
Cheltuieli curente 5 100 42491,2 42449,2 42,0
dintre care cheltuieli de personal 5 111, 112, 116 29406,6 29406,6
Cheltuieli capitale 5 200 756,4 756,4
Organe ale securității naționale 5 4 43247,6 43205,6 42,0
Securitatea națională 5 4 36 43247,6 43205,6 42,0
Asigurare a securității de stat 5 4 36 2 43247,6 43205,6 42,0
Asigurarea și asistența socială 10 15312,7 15312,7
Cheltuieli curente 10 100 15312,7 15312,7
Pensii ale militarilor 10 1 15088,0 15088,0
Protecția socială 10 1 90 15088,0 15088,0
Protecție a persoanelor în etate 10 1 90 4 15088,0 15088,0
Compensații și indemnizații nominative 10 13 221,5 221,5
Protecția socială 10 13 90 221,5 221,5
Protecție socială a pensionarilor din
structurile de forță 10 13 90 18 221,5 221,5
Susținerea financiară suplimentară a unor
beneficiari de pensii și alocații sociale 10 24 3,2 3,2
Protecția socială 10 24 90 3,2 3,2
Susținere suplimentară a unor categorii de
populație 10 24 90 11 3,2 3,2
30
Anexa nr. 2 (continuare)

- mii lei -
Codul Suma inclusiv
grupei grupei progra- subpro- artico- componenta mijloace fonduri proiecte
princi- mului gramu- lului de bază speciale speciale finanțate
pale lui din surse
externe
195. Comisia Electorală Centrală
Cheltuieli, total 93577,4 93473,9 103,5
Serviciile de stat cu destinație generală 1 93577,4 93473,9 103,5
Cheltuieli curente 1 100 63138,5 63035,0 103,5
dintre care cheltuieli de personal 1 111, 112, 116 4686,7 4686,7
Cheltuieli capitale 1 200 30438,9 30438,9
Autorități și servicii cu destinație generală
neatribuite la alte grupe 1 8 93577,4 93473,9 103,5
Sistemul electoral 1 8 22 93577,4 93473,9 103,5
Sistem electoral 1 8 22 2 93577,4 93473,9 103,5

199. Serviciul de Curieri Speciali


Cheltuieli, total 3302,6 2582,6 720,0
Serviciile de stat cu destinație generală 1 3302,6 2582,6 720,0
Cheltuieli curente 1 100 3302,6 2582,6 720,0
dintre care cheltuieli de personal 1 111, 112, 116 1998,8 1998,8
Autorități și servicii cu destinație generală
neatribuite la alte grupe 1 8 3302,6 2582,6 720,0
Dezvoltarea sistemelor de comunicații 1 8 65 3302,6 2582,6 720,0
Sistem de curierat 1 8 65 2 3302,6 2582,6 720,0

205. Agenția Turismului


Cheltuieli, total 4123,3 4123,3
Alte servicii legate de activitatea economică 19 4123,3 4123,3
Cheltuieli curente 19 100 4123,3 4123,3
dintre care cheltuieli de personal 19 111, 112, 116 1943,2 1943,2
Organe administrative 19 10 4123,3 4123,3
Dezvoltarea turismului 19 10 66 4123,3 4123,3
Politici și management în domeniul turismului 19 10 66 1 4123,3 4123,3

249. Fondul de Investiții Sociale


Cheltuieli, total 37487,4 2444,0 35043,4
Cheltuieli capitale 200 37487,4 2444,0 35043,4
31
Anexa nr. 2 (continuare)

- mii lei -
Codul Suma inclusiv
grupei grupei progra- subpro- artico- componenta mijloace fonduri proiecte
princi- mului gramu- lului de bază speciale speciale finanțate
pale lui din surse
externe
Învățămîntul 6 6285,0 6285,0
Cheltuieli capitale 6 200 6285,0 6285,0
Învățămînt preșcolar 6 1 6285,0 6285,0
Învățămîntul public și serviciile de educație 6 1 88 6285,0 6285,0
Educație timpurie 6 1 88 2 6285,0 6285,0
Activitățile și serviciile neatribuite la alte
grupe principale 20 31202,4 2444,0 28758,4
Cheltuieli capitale 20 200 31202,4 2444,0 28758,4
Cheltuieli neatribuite la alte grupe 20 9 31202,4 2444,0 28758,4
Serviciile generale economice și comerciale 20 9 50 31202,4 2444,0 28758,4
Programe multifuncționale FISM 20 9 50 12 31202,4 2444,0 28758,4

257. Centrul pentru Drepturile Omului


Cheltuieli, total 7988,6 7988,6
Serviciile de stat cu destinație generală 1 7988,6 7988,6
Cheltuieli curente 1 100 6683,6 6683,6
dintre care cheltuieli de personal 1 111, 112, 116 4342,2 4342,2
Cheltuieli capitale 1 200 1305,0 1305,0
Autorități și servicii cu destinație generală
neatribuite la alte grupe 1 8 7988,6 7988,6
Constituționalitatea 1 8 4 7988,6 7988,6
Respectare a drepturilor și libertăților omului 1 8 4 2 7988,6 7988,6

264. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor


Cheltuieli, total 2068209,4 1342951,2 4496,3 720761,9
Transporturile, gospodăria drumurilor,
comunicațiile și informatica 14 2068209,4 1342951,2 4496,3 720761,9
Cheltuieli curente 14 100 18949,0 16158,2 2790,8
dintre care cheltuieli de personal 14 111, 112, 116 8578,8 7307,2 1271,6
Cheltuieli capitale 14 200 2049260,4 1326793,0 1705,5 720761,9
dintre care investiții capitale în construcții 14 241 450,0 450,0
Transport naval 14 2 8430,9 3934,6 4496,3
Dezvoltarea transporturilor 14 2 64 8430,9 3934,6 4496,3
32
Anexa nr. 2 (continuare)

- mii lei -
Codul Suma inclusiv
grupei grupei progra- subpro- artico- componenta mijloace fonduri proiecte
princi- mului gramu- lului de bază speciale speciale finanțate
pale lui din surse
externe
Dezvoltare a transportului naval 14 2 64 3 8430,9 3934,6 4496,3
Gospodărie a drumurilor 14 7 2047354,9 1326593,0 720761,9
Dezvoltarea transporturilor 14 7 64 2047354,9 1326593,0 720761,9
Dezvoltare a drumurilor 14 7 64 2 2047354,9 1326593,0 720761,9
Activități și servicii în domeniul
transporturilor, gospodăriei drumurilor,
comunicațiilor și informaticii neatribuite la
alte grupe 14 9 5602,7 5602,7
Dezvoltarea transporturilor 14 9 64 5602,7 5602,7
Dezvoltare a transportului auto 14 9 64 4 5602,7 5602,7
Organe administrative 14 10 6820,9 6820,9
Dezvoltarea transporturilor 14 10 64 6820,9 6820,9
Politici și management în domeniul
transporturilor și infrastructurii drumurilor 14 10 64 1 6820,9 6820,9

284. Ministerul Mediului


Cheltuieli, total 573546,5 69933,5 5739,8 317300,0 180573,2
Cheltuieli curente 100 248401,9 66903,5 5289,8 176208,6
dintre care cheltuieli de personal 111, 112, 116 50106,3 47896,5 836,9 1372,9
Cheltuieli capitale 200 325144,6 3030,0 450,0 141091,4 180573,2
Agricultura, gospodăria silvică, gospodăria
piscicolă și gospodăria apelor 11 15472,5 15472,5
Cheltuieli curente 11 100 15472,5 15472,5
Gospodărie a apelor 11 4 15472,5 15472,5
Dezvoltarea agriculturii 11 4 51 15472,5 15472,5
Sisteme de irigare și desecare 11 4 51 8 15472,5 15472,5
Protecția mediului și hidrometeorologia 12 406371,1 49436,3 5739,8 317300,0 33895,0
Cheltuieli curente 12 100 230904,7 49406,3 5289,8 176208,6
dintre care cheltuieli de personal 12 111, 112, 116 48287,4 46077,6 836,9 1372,9
Cheltuieli capitale 12 200 175466,4 30,0 450,0 141091,4 33895,0
Protecție a mediului 12 1 155565,3 22460,1 5036,8 125851,7 2216,7
Protecția mediului 12 1 70 155565,3 22460,1 5036,8 125851,7 2216,7
33
Anexa nr. 2 (continuare)

- mii lei -
Codul Suma inclusiv
grupei grupei progra- subpro- artico- componenta mijloace fonduri proiecte
princi- mului gramu- lului de bază speciale speciale finanțate
pale lui din surse
externe
Colectare, conservare și distrugere a
poluanților organici persistenți, a deșeurilor
menajere solide și a deșeurilor chimice 12 1 70 2 68668,4 66451,7 2216,7
Securitate ecologică a mediului 12 1 70 3 34996,9 22460,1 5036,8 7500,0
Protecție și conservare a biodiversității 12 1 70 5 51900,0 51900,0
Hidrometeorologie 12 3 50005,3 17474,0 703,0 150,0 31678,3
Serviciile generale economice și comerciale 12 3 50 50005,3 17474,0 703,0 150,0 31678,3
Prognozare meteo 12 3 50 10 50005,3 17474,0 703,0 150,0 31678,3
Organe administrative 12 10 200800,5 9502,2 191298,3
Protecția mediului 12 10 70 200800,5 9502,2 191298,3
Politici și management în domeniul protecției
mediului 12 10 70 1 199171,5 8073,2 191098,3
Management al deșeurilor radioactive 12 10 70 6 1629,0 1429,0 200,0
Industria și construcțiile 13 5024,7 5024,7
Cheltuieli curente 13 100 2024,7 2024,7
dintre care cheltuieli de personal 13 111, 112, 116 1818,9 1818,9
Cheltuieli capitale 13 200 3000,0 3000,0
Industrie extractivă 13 1 3000,0 3000,0
Extracția resurselor minerale 13 1 59 3000,0 3000,0
Exploatare a subsolului 13 1 59 3 3000,0 3000,0
Organe administrative 13 10 2024,7 2024,7
Extracția resurselor minerale 13 10 59 2024,7 2024,7
Reglementare și control al extracției
resurselor minerale utile 13 10 59 2 2024,7 2024,7
Gospodăria comunală și gospodăria de
exploatare a fondului de locuințe 15 146678,2 146678,2
Cheltuieli capitale 15 200 146678,2 146678,2
Gospodărie comunală 15 2 146678,2 146678,2
Dezvoltarea gospodăriei de locuințe și
serviciilor comunale 15 2 75 146678,2 146678,2
Aprovizionare cu apă și canalizare 15 2 75 3 146678,2 146678,2

285. Serviciul de Informații și Securitate


Cheltuieli, total 191290,5 186238,9 5051,6
34
Anexa nr. 2 (continuare)

- mii lei -
Codul Suma inclusiv
grupei grupei progra- subpro- artico- componenta mijloace fonduri proiecte
princi- mului gramu- lului de bază speciale speciale finanțate
pale lui din surse
externe
Cheltuieli curente 100 170435,8 166084,2 4351,6
dintre care cheltuieli de personal 111, 112, 116 73538,4 72116,5 1421,9
Cheltuieli capitale 200 20854,7 20154,7 700,0
Menținerea ordinii publice și securitatea
națională 5 142630,7 137579,1 5051,6
Cheltuieli curente 5 100 121776,0 117424,4 4351,6
dintre care cheltuieli de personal 5 111, 112, 116 73538,4 72116,5 1421,9
Cheltuieli capitale 5 200 20854,7 20154,7 700,0
Organe ale securității naționale 5 4 142630,7 137579,1 5051,6
Securitatea națională 5 4 36 142630,7 137579,1 5051,6
Politici și management în domeniul securității
naționale 5 4 36 1 126884,9 121833,3 5051,6
Asigurare a securității de stat 5 4 36 2 15745,8 15745,8
Asigurarea și asistența socială 10 48659,8 48659,8
Cheltuieli curente 10 100 48659,8 48659,8
Pensii ale militarilor 10 1 47091,2 47091,2
Protecția socială 10 1 90 47091,2 47091,2
Protecție a persoanelor în etate 10 1 90 4 47091,2 47091,2
Compensații și indemnizații nominative 10 13 1564,3 1564,3
Protecția socială 10 13 90 1564,3 1564,3
Protecție socială a pensionarilor din
structurile de forță 10 13 90 18 1564,3 1564,3
Susținerea financiară suplimentară a unor
beneficiari de pensii și alocații sociale 10 24 4,3 4,3
Protecția socială 10 24 90 4,3 4,3
Susținere suplimentară a unor categorii de
populație 10 24 90 11 4,3 4,3

289. Casa Națională de Asigurări Sociale


Cheltuieli, total 3462687,4 3462687,4
Asigurarea și asistența socială 10 3462687,4 3462687,4
Cheltuieli curente 10 100 3462687,4 3462687,4
Prestații sociale și pensii achitate prin
bugetul asigurărilor sociale de stat 10 21 1910768,5 1910768,5
35
Anexa nr. 2 (continuare)

- mii lei -
Codul Suma inclusiv
grupei grupei progra- subpro- artico- componenta mijloace fonduri proiecte
princi- mului gramu- lului de bază speciale speciale finanțate
pale lui din surse
externe
Protecția socială 10 21 90 1910768,5 1910768,5
Protecție socială a persoanelor în situații de
risc 10 21 90 15 1910768,5 1910768,5
Transferuri pentru acoperirea deficitului
bugetului asigurărilor sociale de stat 10 23 1081431,3 1081431,3
Protecția socială 10 23 90 1081431,3 1081431,3
Susținere a sistemului public de asigurări
sociale 10 23 90 16 1081431,3 1081431,3
Susținerea financiară suplimentară a unor
beneficiari de pensii și alocații sociale 10 24 470487,6 470487,6
Protecția socială 10 24 90 470487,6 470487,6
Susținere suplimentară a unor categorii de
populație 10 24 90 11 470487,6 470487,6

296. Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor


Cheltuieli, total 29981,0 29981,0
Serviciile de stat cu destinație generală 1 29981,0 29981,0
Cheltuieli curente 1 100 29981,0 29981,0
dintre care cheltuieli de personal 1 111, 112, 116 4180,7 4180,7
Organe administrative 1 10 29981,0 29981,0
Edificarea societății informaționale 1 10 15 29981,0 29981,0
Politici și management în domeniul
dezvoltării informaționale 1 10 15 1 29981,0 29981,0

297. Centrul Național Anticorupție


Cheltuieli, total 87657,0 86609,0 1048,0
Cheltuieli curente 100 84299,4 83251,4 1048,0
dintre care cheltuieli de personal 111, 112, 116 52823,0 52823,0
Cheltuieli capitale 200 3357,6 3357,6
Menținerea ordinii publice și securitatea
națională 5 74280,2 73232,2 1048,0
Cheltuieli curente 5 100 70922,6 69874,6 1048,0
dintre care cheltuieli de personal 5 111, 112, 116 52823,0 52823,0
36
Anexa nr. 2 (continuare)

- mii lei -
Codul Suma inclusiv
grupei grupei progra- subpro- artico- componenta mijloace fonduri proiecte
princi- mului gramu- lului de bază speciale speciale finanțate
pale lui din surse
externe
Cheltuieli capitale 5 200 3357,6 3357,6
Autorități și servicii de menținere a ordinii
publice și de securitate națională,
neatribuite la alte grupe 5 9 74280,2 73232,2 1048,0
Prevenirea și combaterea corupției, spălării
banilor și finanțării terorismului 5 9 48 74280,2 73232,2 1048,0
Prevenire, cercetare și combatere a
contravențiilor corupționale 5 9 48 2 74280,2 73232,2 1048,0
Asigurarea și asistența socială 10 13376,8 13376,8
Cheltuieli curente 10 100 13376,8 13376,8
Pensii ale militarilor 10 1 12825,8 12825,8
Protecția socială 10 1 90 12825,8 12825,8
Protecție a persoanelor în etate 10 1 90 4 12825,8 12825,8
Compensații și indemnizații nominative 10 13 551,0 551,0
Protecția socială 10 13 90 551,0 551,0
Protecție socială a pensionarilor din
structurile de forță 10 13 90 18 551,0 551,0

312. Centrul Serviciului Civil


Cheltuieli, total 1130,9 1130,9
Serviciile de stat cu destinație generală 1 1130,9 1130,9
Cheltuieli curente 1 100 1130,9 1130,9
dintre care cheltuieli de personal 1 111, 112, 116 663,1 663,1
Autorități și servicii cu destinație generală
neatribuite la alte grupe 1 8 1130,9 1130,9
Apărarea națională 1 8 31 1130,9 1130,9
Serviciu civil de alternativă 1 8 31 5 1130,9 1130,9

322. Compania Naționala de Asigurări în Medicină


Cheltuieli, total 2269457,3 2269457,3
Ocrotirea sănătății 9 2269457,3 2269457,3
Cheltuieli curente 9 100 2269457,3 2269457,3
Programe naționale de ocrotire a sănătății 9 6 34220,0 34220,0
37
Anexa nr. 2 (continuare)

- mii lei -
Codul Suma inclusiv
grupei grupei progra- subpro- artico- componenta mijloace fonduri proiecte
princi- mului gramu- lului de bază speciale speciale finanțate
pale lui din surse
externe
Sănătatea publică și serviciile medicale 9 6 80 34220,0 34220,0
Programe naționale și speciale în domeniul
ocrotirii sănătății 9 6 80 18 34220,0 34220,0
Servicii legate de asigurarea obligatorie de
asistență medicală 9 7 2235237,3 2235237,3
Sănătatea publică și serviciile medicale 9 7 80 2235237,3 2235237,3
Asigurarea obligatorie de asistență medicală
din partea statului 9 7 80 20 2235237,3 2235237,3

453. Consiliul Concurenței


Cheltuieli, total 14988,4 14788,4 200,0
Serviciile de stat cu destinație generală 1 14988,4 14788,4 200,0
Cheltuieli curente 1 100 13888,4 13738,4 150,0
dintre care cheltuieli de personal 1 111, 112, 116 8155,8 8155,8
Cheltuieli capitale 1 200 1100,0 1050,0 50,0
Autorități și servicii cu destinație generală
neatribuite la alte grupe 1 8 14988,4 14788,4 200,0
Serviciile generale economice și comerciale 1 8 50 14988,4 14788,4 200,0
Protecție a concurenței 1 8 50 5 14988,4 14788,4 200,0

454. Consiliul Național pentru Acreditare și Atestare


Cheltuieli, total 4359,1 3959,1 400,0
Știința și inovarea 7 4359,1 3959,1 400,0
Cheltuieli curente 7 100 4159,1 3759,1 400,0
dintre care cheltuieli de personal 7 111, 112, 116 2722,1 2722,1
Cheltuieli capitale 7 200 200,0 200,0
Organe administrative 7 10 4359,1 3959,1 400,0
Managementul științei și inovării 7 10 19 4359,1 3959,1 400,0
Politici și management în domeniul
cercetărilor științifice 7 10 19 1 4359,1 3959,1 400,0

455. Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal


Cheltuieli, total 2997,4 2997,4
38
Anexa nr. 2 (continuare)

- mii lei -
Codul Suma inclusiv
grupei grupei progra- subpro- artico- componenta mijloace fonduri proiecte
princi- mului gramu- lului de bază speciale speciale finanțate
pale lui din surse
externe
Serviciile de stat cu destinație generală 1 2997,4 2997,4
Cheltuieli curente 1 100 2920,9 2920,9
dintre care cheltuieli de personal 1 111, 112, 116 1950,1 1950,1
Cheltuieli capitale 1 200 76,5 76,5
Autorități și servicii cu destinație generală
neatribuite la alte grupe 1 8 2997,4 2997,4
Edificarea societății informaționale 1 8 15 2997,4 2997,4
Protecție a datelor cu caracter personal 1 8 15 3 2997,4 2997,4

456. Fondul Provocările Mileniului Moldova


Cheltuieli, total 1146313,9 1146313,9
Cheltuieli capitale 200 1146313,9 1146313,9
Agricultura, gospodăria silvică, gospodăria
piscicolă și gospodăria apelor 11 630605,1 630605,1
Cheltuieli capitale 11 200 630605,1 630605,1
Activități și servicii în domeniul
agriculturii, gospodăriei silvice,
gospodăriei piscicole și gospodăriei apelor
neatribuite la alte grupe 11 5 630605,1 630605,1
Dezvoltarea agriculturii 11 5 51 630605,1 630605,1
Sisteme de irigare și desecare 11 5 51 8 630605,1 630605,1
Transporturile, gospodăria drumurilor,
comunicațiile și informatica 14 449781,0 449781,0
Cheltuieli capitale 14 200 449781,0 449781,0
Gospodărie a drumurilor 14 7 449781,0 449781,0
Dezvoltarea transporturilor 14 7 64 449781,0 449781,0
Dezvoltare a drumurilor 14 7 64 2 449781,0 449781,0
Activitățile și serviciile neatribuite la alte
grupe principale 20 65927,8 65927,8
Cheltuieli capitale 20 200 65927,8 65927,8
Cheltuieli neatribuite la alte grupe 20 9 65927,8 65927,8
Serviciile generale economice și comerciale 20 9 50 65927,8 65927,8
Fondul Provocările Mileniului Moldova 20 9 50 13 65927,8 65927,8
39
Anexa nr. 2 (continuare)

- mii lei -
Codul Suma inclusiv
grupei grupei progra- subpro- artico- componenta mijloace fonduri proiecte
princi- mului gramu- lului de bază speciale speciale finanțate
pale lui din surse
externe
457. Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității
Cheltuieli, total 3814,5 3814,5
Serviciile de stat cu destinație generală 1 3814,5 3814,5
Cheltuieli curente 1 100 3464,5 3464,5
dintre care cheltuieli de personal 1 111, 112, 116 1721,5 1721,5
Cheltuieli capitale 1 200 350,0 350,0
Autorități și servicii cu destinație generală
neatribuite la alte grupe 1 8 3814,5 3814,5
Constituționalitatea 1 8 4 3814,5 3814,5
Protecție împotriva discriminării 1 8 4 3 3814,5 3814,5

458. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor


Cheltuieli, total 179375,2 134980,5 44394,7
Agricultura, gospodăria silvică, gospodăria
piscicolă și gospodăria apelor 11 179375,2 134980,5 44394,7
Cheltuieli curente 11 100 159148,4 127634,7 31513,7
dintre care cheltuieli de personal 11 111, 112, 116 91663,5 86893,4 4770,1
Cheltuieli capitale 11 200 20226,8 7345,8 12881,0
dintre care investiții capitale în construcții 11 241 3500,0 3500,0
Agricultură 11 1 179375,2 134980,5 44394,7
Dezvoltarea agriculturii 11 1 51 179375,2 134980,5 44394,7
Dezvoltare durabilă a sectoarelor fitotehnie și
horticultura 11 1 51 2 612,8 612,8
Creștere și sănătate a animalelor 11 1 51 3 6026,4 6026,4
Securitate alimentară 11 1 51 6 172736,0 128341,3 44394,7

200. Acțiuni generale


Cheltuieli, total 6593076,3 6593076,3
Cheltuieli curente 100 6274277,3 6274277,3
Cheltuieli capitale 200 445266,0 445266,0
Creditarea netă 600 -126467,0 -126467,0
Serviciile de stat cu destinație generală 1 15000,0 15000,0
Cheltuieli curente 1 100 15000,0 15000,0
40
Anexa nr. 2 (continuare)

- mii lei -
Codul Suma inclusiv
grupei grupei progra- subpro- artico- componenta mijloace fonduri proiecte
princi- mului gramu- lului de bază speciale speciale finanțate
pale lui din surse
externe
Autorități și servicii cu destinație generală
neatribuite la alte grupe 1 8 15000,0 15000,0
Domeniile generale de stat 1 8 8 15000,0 15000,0
Reintegrare a statului 1 8 8 3 15000,0 15000,0
Activitatea externă 2 51176,0 51176,0
Cheltuieli curente 2 100 51176,0 51176,0
Colaborare internațională 2 1 51176,0 51176,0
Afacerile externe și cooperarea externă 2 1 6 51176,0 51176,0
Cooperare externă 2 1 6 4 51176,0 51176,0
Învățămîntul 6 1412986,8 1412986,8
Cheltuieli curente 6 100 1412986,8 1412986,8
Transferuri cu destinație specială către
bugetele unităților administrativ-
teritoriale 6 25 1412986,8 1412986,8
Învățămîntul public și serviciile de educație 6 25 88 1412986,8 1412986,8
Asigurare de către stat a învățămîntului la
nivel local 6 25 88 17 1412986,8 1412986,8
Asigurarea și asistența socială 10 139801,5 139801,5
Cheltuieli curente 10 100 139801,5 139801,5
Indexarea eșalonată a depunerilor
cetățenilor la „Banca de Economii” S.A. 10 6 50000,0 50000,0
Protecția socială 10 6 90 50000,0 50000,0
Compensare a pierderilor pentru depunerile
bănești ale cetățenilor în Banca de Economii 10 6 90 14 50000,0 50000,0
Instituții și servicii în domeniul asigurării
și asistenței sociale neatribuite la alte grupe 10 11 26500,0 26500,0
Protecția socială 10 11 90 26500,0 26500,0
Protecție în domeniul asigurării cu locuințe 10 11 90 9 15500,0 15500,0
Protecție socială a unor categorii de cetățeni 10 11 90 19 11000,0 11000,0
Subvenționare a dobînzii și rambursare a
creditelor bancare preferențiale acordate
populației și cooperativelor de construcție a
locuințelor 10 18 1400,0 1400,0
Protecția socială 10 18 90 1400,0 1400,0
41
Anexa nr. 2 (continuare)

- mii lei -
Codul Suma inclusiv
grupei grupei progra- subpro- artico- componenta mijloace fonduri proiecte
princi- mului gramu- lului de bază speciale speciale finanțate
pale lui din surse
externe
Asigurare a rambursării creditelor
preferențiale și dobînzii aferente 10 18 90 21 400,0 400,0
Subvenționare a dobînzilor la creditele
bancare preferențiale acordate cooperativelor
de construcții 10 18 90 23 1000,0 1000,0
Transferuri cu destinație specială către
bugetele unităților administrativ-
teritoriale 10 25 61901,5 61901,5
Protecția socială 10 25 90 61901,5 61901,5
Compensare a cheltuielilor energetice pentru
populația din unele localități din raioanele
Dubăsari și Căușeni 10 25 90 30 25565,3 25565,3
Asistență socială de către stat a unor categorii
de cetățeni la nivel local 10 25 90 32 36336,2 36336,2
Protecția mediului și hidrometeorologia 12 200,3 200,3
Cheltuieli curente 12 100 200,3 200,3
Transferuri cu destinație specială către
bugetele unităților administrativ-
teritoriale 12 25 200,3 200,3
Protecția mediului 12 25 70 200,3 200,3
Asigurare de către stat a securității ecologice
la nivel local 12 25 70 9 200,3 200,3
Serviciul datoriei de stat 17 659405,3 659405,3
Cheltuieli curente 17 100 659405,3 659405,3
Serviciu al datoriei de stat interne 17 1 428189,1 428189,1
Datoria de stat și a autorităților publice locale 17 1 17 428189,1 428189,1
Datorie de stat internă 17 1 17 1 428189,1 428189,1
Serviciu al datoriei de stat externe 17 3 231216,2 231216,2
Datoria de stat și a autorităților publice locale 17 3 17 231216,2 231216,2
Datorie de stat externă 17 3 17 2 231216,2 231216,2
Activitățile și serviciile neatribuite la alte
grupe principale 20 4440973,4 4440973,4
Cheltuieli curente 20 100 3995707,4 3995707,4
Cheltuieli capitale 20 200 445266,0 445266,0
42
Anexa nr. 2 (continuare)

- mii lei -
Codul Suma inclusiv
grupei grupei progra- subpro- artico- componenta mijloace fonduri proiecte
princi- mului gramu- lului de bază speciale speciale finanțate
pale lui din surse
externe
Fond de rezervă al Guvernului 20 2 50000,0 50000,0
Domeniile generale de stat 20 2 8 50000,0 50000,0
Gestionare a fondurilor de rezervă și de
intervenție 20 2 8 2 50000,0 50000,0
Transferuri către bugetele unităților
administrativ-teritoriale din fondul de
susținere financiară a unităților
administrativ-teritoriale 20 4 3760229,2 3760229,2
Transferuri între administrația publică de
diferite nivele 20 4 11 3760229,2 3760229,2
Raporturi interbugetare pentru nivelarea
posibilităților financiare 20 4 11 1 3760229,2 3760229,2
Transferuri cu destinație specială către
bugetele unităților administrativ-teritoriale 20 5 445896,0 445896,0
Transferuri între administrația publică de
diferite nivele 20 5 11 445896,0 445896,0
Raporturi interbugetare cu destinație specială 20 5 11 2 445896,0 445896,0
Transferuri către bugetele unităților
administrativ-teritoriale din fondul de
compensare 20 6 184848,2 184848,2
Transferuri între administrația publică de
diferite nivele 20 6 11 184848,2 184848,2
Raporturi interbugetare de compensare 20 6 11 3 184848,2 184848,2
Creditarea netă 23 -126467,0 -126467,0
Creditarea netă 23 600 -126467,0 -126467,0

TOTAL
Cheltuieli, total 28217863,5 23989506,1 771875,3 473835,9 3002715,2
Cheltuieli curente 100 21697534,4 20737187,3 673811,6 286604,5
transferuri la fondurile speciale 69,0
dintre care cheltuieli de personal 111, 112, 116 4318264,7 4094986,5 220485,5 2792,7
Cheltuieli capitale 200 6646796,1 3378785,8 98063,7 187231,4 3002715,2
43
Anexa nr. 2 (continuare)

- mii lei -
Codul Suma inclusiv
grupei grupei progra- subpro- artico- componenta mijloace fonduri proiecte
princi- mului gramu- lului de bază speciale speciale finanțate
pale lui din surse
externe
transferuri la fondurile speciale 20000,0
dintre care investiții capitale în construcții 241 192045,7 186794,3 5251,4
Creditarea netă 600 -126467,0 -126467,0
Anexa nr. 3

Alocaţiile pentru autorităţile publice centrale,


destinate finanţării investiţiilor capitale

- mii lei -
Codul inclusiv
pro- sub-
autori- grupei proiecte
Beneficiar, proiect gru- gra- pro- Suma componenta mijloace
tăţii prin- finanţate din
pei mu- gra- de bază speciale
publice cipale surse externe
lui mului
TOTAL 2443236,1 252012,8 5251,4 2185971,9

Curtea Constituţională 106 8000,0 8000,0


Jurisdicţia constituțională 41
8000,0 8000,0
Autoritatea de jurisdicţie constituțională 41 1 8000,0 8000,0
Construcția blocului B al sediului Curţii
Constituţionale, str. Al. Lăpuşneanu nr. 28,
municipiul Chişinău 41 1 04 01 8000,0 8000,0

Consiliul Superior al Magistraturii 107 44066,3 44066,3


Justiţia 4 44066,3 44066,3
Instanţe judecătoreşti 4 3 44066,3 44066,3
Extinderea sediului Curţii de Apel Chişinău,
str. Teilor nr. 4, municipiul Chişinău 4 3 40 04 31000,0 31000,0
Reconstrucţia sediului Judecătoriei sectorului
Botanica, str. N. Zelinski nr. 13, municipiul
Chişinău 4 3 40 05 3000,0 3000,0
Construcţia sediului Judecătoriei Ungheni 4 3 40 05 10066,3 10066,3

Ministerul Economiei 121 192372,3 63102,5 129269,8


Complexul pentru combustibil şi energie 16 189372,3 60102,5 129269,8
Reţele de gaze 16 1 89131,8 58002,5 31129,3
2
Anexa nr. 3 (continuare)
- mii lei -
Codul inclusiv
pro- sub-
autori- grupei proiecte
Beneficiar, proiect gru- gra- pro- Suma componenta mijloace
tăţii prin- finanţate din
pei mu- gra- de bază speciale
publice cipale surse externe
lui mului
Proiectul „Conducta de interconectare a
sistemului de transport de gaze naturale din
România cu sistemul de transport de gaze
naturale din Republica Moldova pe direcţia
Iaşi–Ungheni” 16 1 58 02 89131,8 58002,5 31129,3
Reţele electrice 16 2 100240,5 2100,0 98140,5
Proiectul „Reabilitarea reţelelor electrice” 16 2 58 03 98140,5 98140,5
Proiectul „Interconectarea sistemelor
electroenergetice ale Republicii Moldova şi
Ucrainei la Comunitatea Europeană a
Operatorilor de Rețele Electroenergetice
(ENTSO-E)” 16 2 58 03 2100,0 2100,0
Alte servicii legate de activitatea economică 19 3000,0 3000,0
Alte servicii legate de activitatea economică 19 3 3000,0 3000,0
Reconstrucţia sediului Centrului de instruire
tehnică activă al Zonei Economice Libere
„Bălţi”, oraşul Străşeni 19 3 50 04 3000,0 3000,0

Ministerul Finanţelor 122 33488,9 7840,0 25648,9


Serviciile de stat cu destinaţie generală 1 33488,9 7840,0 25648,9
Activitate financiară, bugetar-fiscală şi de
control 1 3 33488,9 7840,0 25648,9
Infrastructura Postului vamal Giurgiuleşti 1 3 05 02 3000,0 3000,0
Infrastructura Postului vamal Sculeni 1 3 05 02 60,0 60,0
Infrastructura Postului vamal Costeşti-Stînca 1 3 05 02 1380,0 1380,0
Infrastructura Postului vamal Otaci-Moghiliov 1 3 05 02 300,0 300,0
3
Anexa nr. 3 (continuare)
- mii lei -
Codul inclusiv
pro- sub-
autori- grupei proiecte
Beneficiar, proiect gru- gra- pro- Suma componenta mijloace
tăţii prin- finanţate din
pei mu- gra- de bază speciale
publice cipale surse externe
lui mului
Proiectul „IMPEFO – îmbunătăţirea
cooperării transfrontaliere între Republica
Moldova şi România privind produsele
petroliere şi alimentare (construcţia
laboratorului vamal, municipiul Chişinău)” 1 3 05 02 28748,9 3100,0 25648,9

Ministerul Agriculturii şi Industriei


Alimentare 125 4000,0 4000,0
Învăţămîntul 6 4000,0 4000,0
Învăţămînt superior 6 4 4000,0 4000,0
Construcţia clădirilor Clinicii veterinare a
Universităţii Agrare de Stat din Moldova,
str. Mirceşti nr. 42, municipiul Chişinău 6 4 88 10 4000,0 4000,0

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi


Familiei 127 10077,2 10077,2
Asigurarea şi asistenţa socială 10 1077,2 1077,2
Instituţii ale asistenţei sociale 10 3 90 1077,2 1077,2
Construcţia anexei la clădirea Centrului de
Asistenţă şi Protecţie a Victimelor şi
Potenţialelor Victime ale Traficului de Fiinţe
Umane, str. Burebista nr. 93, municipiul
Chişinău 10 3 90 10 1077,2 1077,2
Gospodăria comunală şi gospodăria de
exploatare a fondului de locuinţe 15 9000,0 9000,0
Gospodărie de exploatare a fondului de
locuinţe 15 1 9000,0 9000,0
4
Anexa nr. 3 (continuare)
- mii lei -
Codul inclusiv
pro- sub-
autori- grupei proiecte
Beneficiar, proiect gru- gra- pro- Suma componenta mijloace
tăţii prin- finanţate din
pei mu- gra- de bază speciale
publice cipale surse externe
lui mului
Construcţia blocului locativ pentru
participanţii la lichidarea consecinţelor avariei
de la C.A.E. Cernobîl, str. Alba Iulia nr. 97,
municipiul Chişinău 15 1 75 04 9000,0 9000,0

Ministerul Sănătăţii 128 11322,0 1801,4 9520,6


Ocrotirea sănătăţii 9 11322,0 1801,4 9520,6
Servicii şi instituţii sanitaro-epidemiologice
şi de profilaxie 9 3 1801,4 1801,4
Construcţia anexei la clădirea Centrului de
Sănătate Publică, str. A. Hîjdeu nr. 49,
municipiul Chişinău 9 3 80 04 1801,4 1801,4
Programe naţionale de ocrotire a sănătăţii 9 6 9520,6 9520,6
Proiectul „Reconstrucția Spitalului Clinic
Republican” 9 6 80 19 9520,6 9520,6

Ministerul Educaţiei 129 8277,1 8277,1


Învăţămîntul 6 8277,1 8277,1
Învăţămînt secundar 6 3 8277,1 8277,1
Construcţia căminului Şcolii profesionale din
oraşul Nisporeni 6 3 88 08 1580,0 1580,0
Centrala termică pe gaze naturale a Școlii-
internat din satul Cărpineni, raionul Hîncești 6 3 88 05 865,4 865,4
Gazificarea clădirilor Școlii-internat
sanatoriale din satul Ivancea, raionul Orhei 6 3 88 05 150,0 150,0
Gazificarea clădirilor Școlii profesionale din
oraşul Cimişlia 6 3 88 08 2327,0 2327,0
Gazificarea clădirilor Școlii profesionale din
oraşul Leova 6 3 88 08 1896,7 1896,7
5
Anexa nr. 3 (continuare)
- mii lei -
Codul inclusiv
pro- sub-
autori- grupei proiecte
Beneficiar, proiect gru- gra- pro- Suma componenta mijloace
tăţii prin- finanţate din
pei mu- gra- de bază speciale
publice cipale surse externe
lui mului
Centrala termică pe gaze naturale a Școlii de
meserii nr. 10 din oraşul Briceni 6 3 88 08 1038,0 1038,0
Cazangeria Şcolii profesionale din oraşul
Vulcăneşti 6 3 88 08 420,0 420,0

Ministerul Culturii 130 16060,0 16060,0


Cultura, arta, sportul şi activitățile pentru
tineret 8 16060,0 16060,0
Instituţii şi activităţi în domeniul culturii,
artei şi sportului neatribuite la alte grupe 8 6 16060,0 16060,0
Restaurarea edificiului Muzeului Naţional de
Arte, str. 31 August 1989 nr. 115, municipiul
Chişinău 8 6 85 03 4000,0 4000,0
Edificarea şi instalarea plăcii comemorative
„Auguste Baillayre” pe frontispiciul Muzeului
Naţional de Arte, str. 31 August 1989 nr. 115,
municipiul Chişinău 8 6 85 03 60,0 60,0
Restaurarea edificiului Sălii cu Orgă,
bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 81, municipiul
Chişinău 8 6 85 03 2000,0 2000,0
Restaurarea edificiului blocului de studii nr. 1
al Academiei de Muzică, Teatru şi Arte
Plastice, str. A. Mateevici nr. 111, municipiul
Chişinău 8 6 85 03 1000,0 1000,0
Reconstrucţia edificiului Bibliotecii Naţionale
pentru Copii „Ion Creangă”, str. A. Şciusev
nr. 65, municipiul Chişinău 8 6 85 03 2000,0 2000,0
6
Anexa nr. 3 (continuare)
- mii lei -
Codul inclusiv
pro- sub-
autori- grupei proiecte
Beneficiar, proiect gru- gra- pro- Suma componenta mijloace
tăţii prin- finanţate din
pei mu- gra- de bază speciale
publice cipale surse externe
lui mului
Reconstrucţia edificiului Teatrului-studio
„С улицы Роз”, bd. Cuza-Vodă nr. 17/1,
municipiul Chişinău 8 6 85 03 4000,0 4000,0
Restaurarea filialei Muzeului Naţional de
Arheologie şi Istorie „Conacul familiei Lazo”,
satul Piatra, raionul Orhei 8 6 85 03 800,0 800,0
Restaurarea Casei-muzeu „Grigore Vieru”,
satul Pererita, raionul Briceni 8 6 85 03 2200,0 2200,0

Ministerul Justiţiei 131 61865,7 42145,7 3000,0 16720,0


Justiţia 4 18473,7 15473,7 3000,0
Autorităţi din domeniul justiţiei neatribuite
la alte grupe 4 6 18473,7 15473,7 3000,0
Construcţia Palatului Justiţiei, municipiul
Chişinău 4 6 40 15 15473,7 15473,7
Reconstrucţia sediului Oficiului stării civile
din oraşul Edineţ 4 6 40 11 3000,0 3000,0
Menţinerea ordinii publice şi securitatea
naţională 5 43392,0 26672,0 16720,0
Penitenciare 5 3 43392,0 26672,0 16720,0
Construcţia unei case de arest cu capacitatea
de 650 de locuri, municipiul Bălţi 5 3 43 02 9000,0 9000,0
Reconstrucţia Penitenciarului nr. 3, oraşul
Leova 5 3 43 02 3300,0 3300,0
Reconstrucţia Penitenciarului nr. 4, oraşul
Cricova, municipiul Chişinău 5 3 43 02 1000,0 1000,0
Reconstrucţia Penitenciarului nr. 5, oraşul
Cahul 5 3 43 02 2000,0 2000,0
7
Anexa nr. 3 (continuare)
- mii lei -
Codul inclusiv
pro- sub-
autori- grupei proiecte
Beneficiar, proiect gru- gra- pro- Suma componenta mijloace
tăţii prin- finanţate din
pei mu- gra- de bază speciale
publice cipale surse externe
lui mului
Reconstrucţia Penitenciarului nr. 6, oraşul
Soroca 5 3 43 02 900,0 900,0
Reconstrucţia Penitenciarului nr. 9 – Pruncul,
municipiul Chişinău 5 3 43 02 1000,0 1000,0
Reconstrucţia Penitenciarului nr. 10, satul
Goian, municipiul Chişinău 5 3 43 02 2300,0 2300,0
Proiectul „Construcţia casei de arest”
(construcţia Penitenciarului nr. 13, municipiul
Chişinău) 5 3 43 02 18392,0 1672,0 16720,0
Reconstrucţia Penitenciarului nr. 17, oraşul
Rezina 5 3 43 02 5000,0 5000,0
Reconstrucţia Penitenciarului nr. 18, satul
Brăneşti, raionul Orhei 5 3 43 02 500,0 500,0

Ministerul Apărării 132 4000,0 4000,0


Apărarea națională 3 4000,0 4000,0
Armata Națională 3 1 4000,0 4000,0
Construcţia cantinei Brigăzii nr. 3 Infanterie
motorizată, oraşul Cahul 3 1 31 04 4000,0 4000,0

Ministerul Afacerilor Interne 133 19500,0 19500,0


Menţinerea ordinii publice şi securitatea
naţională 5 19500,0 19500,0
Organe ale afacerilor interne 5 1 1500,0 1500,0
Construcţia blocului A al Inspectoratului de
Poliţie, raionul Criuleni 5 1 35 02 1500,0 1500,0
Trupe de carabinieri 5 2 2250,0 2250,0
8
Anexa nr. 3 (continuare)
- mii lei -
Codul inclusiv
pro- sub-
autori- grupei proiecte
Beneficiar, proiect gru- gra- pro- Suma componenta mijloace
tăţii prin- finanţate din
pei mu- gra- de bază speciale
publice cipale surse externe
lui mului
Reconstrucţia blocului administrativ al
Unităţii militare nr. 1001, str. Doina nr. 102,
municipiul Chişinău 5 2 35 04 2250,0 2250,0
Poliţia de Frontieră 5 5 9750,0 9750,0
Construcţia sediului secţiei poliţiei de
frontieră „Săiţi”, raionul Căuşeni 5 5 35 06 1500,0 1500,0
Reconstrucţia sediului Direcţiei regionale
„Est” a poliţiei de frontieră, oraşul Ştefan
Vodă 5 5 35 06 3000,0 3000,0
Construcţia sediului secţiei poliţiei de
frontieră „Volentiri”, raionul Ştefan Vodă 5 5 35 06 4000,0 4000,0
Gazificarea sediului secţiei poliţiei de
frontieră „Giurgiuleşti”, raionul Cahul 5 5 35 06 650,0 650,0
Gazificarea sediului secţiei poliţiei de
frontieră „Vulcăneşti” 5 5 35 06 300,0 300,0
Aprovizionarea cu apă potabilă şi sistemul de
canalizare a secţiei poliţiei de frontieră
„Goteşti”, raionul Cantemir 5 5 35 06 300,0 300,0
Protecție civilă și situații excepționale 5 6 6000,0 6000,0
Construcţia remizei de pompieri şi salvatori a
Portului Internaţional Liber „Giurgiuleşti”,
raionul Cahul 5 6 37 02 6000,0 6000,0

Ministerul Dezvoltării Regionale și


Construcţiilor 147 54302,4 16000,0 38302,4
Învăţămîntul 6 10000,0 10000,0
Învăţămînt preşcolar 6 1 10000,0 10000,0
Construcţia Grădiniţei de copii din satul Săiţi,
raionul Căuşeni 6 1 88 02 10000,0 10000,0
9
Anexa nr. 3 (continuare)
- mii lei -
Codul inclusiv
pro- sub-
autori- grupei proiecte
Beneficiar, proiect gru- gra- pro- Suma componenta mijloace
tăţii prin- finanţate din
pei mu- gra- de bază speciale
publice cipale surse externe
lui mului
Gospodăria comunală şi gospodăria de
exploatare a fondului de locuinţe 15 38302,4 38302,4
Gospodărie de exploatare a fondului de
locuinţe 15 1 38302,4 38302,4
Proiectul „Construcţia locuinţelor sociale II” 15 1 75 04 38302,4 38302,4
Complexul pentru combustibil şi energie 16 6000,0 6000,0
Reţele de gaze 16 1 6000,0 6000,0
Construcţia gazoductului Cărpineni–Cotul
Morii, raionul Hînceşti 16 1 58 02 6000,0 6000,0

Ministerul Tineretului şi Sportului 148 3000,0 3000,0


Cultura, arta, sportul şi activităţile pentru
tineret 8 3000,0 3000,0
Sport 8 5 3000,0 3000,0
Reconstrucţia terenului de fotbal al Şcolii
sportive specializate de fotbal, comuna
Stăuceni, municipiul Chişinău 8 5 86 02 1000,0 1000,0
Reconstrucţia bazei sportive de canotaj, oraşul
Vatra, municipiul Chişinău 8 5 86 02 2000,0 2000,0

Fondul de Investiții Sociale 249 31202,4 2444,0 28758,4


Activităţile şi serviciile neatribuite la alte
grupe principale 20 31202,4 2444,0 28758,4
Cheltuieli neatribuite la alte grupe 20 9 31202,4 2444,0 28758,4
Proiectul II al Fondului de Investiții Sociale 20 9 50 12 31202,4 2444,0 28758,4

Ministerul Transporturilor şi
Infrastructurii Drumurilor 264 721211,9 450,0 720761,9
10
Anexa nr. 3 (continuare)
- mii lei -
Codul inclusiv
pro- sub-
autori- grupei proiecte
Beneficiar, proiect gru- gra- pro- Suma componenta mijloace
tăţii prin- finanţate din
pei mu- gra- de bază speciale
publice cipale surse externe
lui mului
Transporturile, gospodăria drumurilor,
comunicaţiile şi informatica 14 721211,9 450,0 720761,9
Transport naval 14 2 450,0 450,0
Reconstrucţia clădirii administrative a
Căpităniei Portului „Giurgiuleşti”, oraşul
Vadul lui Vodă, municipiul Chişinău 14 2 64 03 450,0 450,0
Gospodărie a drumurilor 14 7 720761,9 720761,9
Proiectul „Susţinerea programului în sectorul
drumurilor” 14 7 64 02 720761,9 720761,9

Ministerul Mediului 284 146678,2 146678,2


Gospodăria comunală şi gospodăria de
exploatare a fondului de locuinţe 15 146678,2 146678,2
Gospodărie comunală 15 2 146678,2 146678,2
Proiectul „Îmbunătăţirea sistemului de
aprovizionare cu apă în şase localităţi” 15 2 75 03 133,7 133,7
Programul „Dezvoltarea serviciilor de
aprovizionare cu apă potabilă” 15 2 75 03 143649,5 143649,5
Proiectul naţional „Alimentare cu apă şi
canalizare” 15 2 75 03 2895,0 2895,0

Fondul Provocările Mileniului Moldova 456 1070311,7 1070311,7


Agricultura, gospodăria silvică, gospodăria
piscicolă şi gospodăria apelor 11 620530,7 620530,7
Activităţi şi servicii în domeniul
agriculturii, gospodăriei silvice, gospodăriei
piscicole şi gospodăriei apelor neatribuite
la alte grupe 11 5 620530,7 620530,7
11
Anexa nr. 3 (continuare)
- mii lei -
Codul inclusiv
pro- sub-
autori- grupei proiecte
Beneficiar, proiect gru- gra- pro- Suma componenta mijloace
tăţii prin- finanţate din
pei mu- gra- de bază speciale
publice cipale surse externe
lui mului
Proiectul „Tranziţie la agricultura
performantă” 11 5 51 08 620530,7 620530,7
Transporturile, gospodăria drumurilor,
comunicaţiile şi informatica 14 449781,0 449781,0
Gospodărie a drumurilor 14 7 449781,0 449781,0
Proiectul „Reabilitarea drumurilor” 14 7 64 02 449781,0 449781,0

Agenţia Naţională pentru Siguranţa


Alimentelor 458 3500,0 3500,0
Agricultura, gospodăria silvică, gospodăria
piscicolă şi gospodăria apelor 11 3500,0 3500,0
Agricultură 11 1 3500,0 3500,0
Reconstrucția clădirilor şi încăperilor
Centrului Republican de Diagnostică
Veterinară, str. Murelor nr. 3, municipiul
Chişinău 11 1 51 06 3241,5 3241,5
Reconstrucţia clădirii laboratorului Centrului
Republican de Diagnostică Veterinară, raionul
Donduşeni 11 1 51 06 258,5 258,5

TOTAL 2443236,1 252012,8 5251,4 2185971,9


inclusiv:
Serviciile de stat cu destinaţie generală 1 33488,9 7840,0 25648,9
Activitate financiară, bugetar-fiscală şi de
control 1 3 33488,9 7840,0 25648,9
Apărarea națională 3 4000,0 4000,0
Armata Națională 3 1 4000,0 4000,0
Justiţia 4 62540,0 59540,0 3000,0
Instanţe judecătoreşti 4 3 44066,3 44066,3
12
Anexa nr. 3 (continuare)
- mii lei -
Codul inclusiv
pro- sub-
autori- grupei proiecte
Beneficiar, proiect gru- gra- pro- Suma componenta mijloace
tăţii prin- finanţate din
pei mu- gra- de bază speciale
publice cipale surse externe
lui mului
Autorităţi din domeniul justiţiei neatribuite la
alte grupe 4 6 18473,7 15473,7 3000,0
Jurisdicţia constituțională 41 8000,0 8000,0
Autoritatea de jurisdicţie constituțională 41 1 8000,0 8000,0
Menţinerea ordinii publice şi securitatea
naţională 5 62892,0 46172,0 16720,0
Organe ale afacerilor interne 5 1 1500,0 1500,0
Trupe de carabinieri 5 2 2250,0 2250,0
Penitenciare 5 3 43392,0 26672,0 16720,0
Poliţia de Frontieră 5 5 9750,0 9750,0
Protecție civilă și situații excepționale 5 6 6000,0 6000,0
Învăţămîntul 6 22277,1 22277,1
Învăţămînt preşcolar 6 1 10000,0 10000,0
Învăţămînt secundar 6 3 8277,1 8277,1
Învăţămînt superior 6 4 4000,0 4000,0
Cultura, arta, sportul şi activităţile pentru
tineret 8 19060,0 19060,0
Sport 8 5 3000,0 3000,0
Instituţii şi activităţi în domeniul culturii, artei
şi sportului neatribuite la alte grupe 8 6 16060,0 16060,0
Ocrotirea sănătăţii 9 11322,0 1801,4 9520,6
Servicii şi instituţii sanitaro-epidemiologice şi
de profilaxie 9 3 1801,4 1801,4
Programe naţionale de ocrotire a sănătăţii 9 6 9520,6 9520,6
Asigurarea şi asistenţa socială 10 1077,2 1077,2
Instituţii ale asistenţei sociale 10 3 1077,2 1077,2
Agricultura, gospodăria silvică, gospodăria
piscicolă şi gospodăria apelor 11 624030,7 3500,0 620530,7
Agricultură 11 1 3500,0 3500,0
13
Anexa nr. 3 (continuare)
- mii lei -
Codul inclusiv
pro- sub-
autori- grupei proiecte
Beneficiar, proiect gru- gra- pro- Suma componenta mijloace
tăţii prin- finanţate din
pei mu- gra- de bază speciale
publice cipale surse externe
lui mului
Activităţi şi servicii în domeniul agriculturii,
gospodăriei silvice, gospodăriei piscicole şi
gospodăriei apelor neatribuite la alte grupe 11 5 620530,7 620530,7
Transporturile, gospodăria drumurilor,
comunicaţiile şi informatica 14 1170992,9 450,0 1170542,9
Transport naval 14 2 450,0 450,0
Gospodărie a drumurilor 14 7 1170542,9 1170542,9
Gospodăria comunală şi gospodăria de
exploatare a fondului de locuinţe 15 193980,6 9000,0 184980,6
Gospodărie de exploatare a fondului de
locuinţe 15 1 47302,4 9000,0 38302,4
Gospodărie comunală 15 2 146678,2 146678,2
Complexul pentru combustibil şi energie 16 195372,3 66102,5 129269,8
Reţele de gaze 16 1 95131,8 64002,5 31129,3
Reţele electrice 16 2 100240,5 2100,0 98140,5
Alte servicii legate de activitatea economică 19 3000,0 3000,0
Alte servicii legate de activitatea economică 19 3 3000,0 3000,0
Activităţile şi serviciile neatribuite la alte
grupe principale 20 31202,4 2444,0 28758,4
Cheltuieli neatribuite la alte grupe 20 9 31202,4 2444,0 28758,4
Anexa nr. 4
Alocații de la bugetul de stat pentru autoritățile administrației publice locale,
destinate finanțării cheltuielilor capitale
- mii lei -
Unitate administrativ-teritorială, obiectiv Codul Suma inclusiv
autorității grupei grupei investiţii reparaţii alte cheltuieli
publice principale capitale capitale capitale
TOTAL 445266,0 127745,0 310380,0 7141,0

Raionul Anenii Noi 30 10030,0 1200,0 8780,0 50,0


Serviciile de stat cu destinaţie generală 1 650,0 650,0
Autorităţi executive 1 2 650,0 650,0
Sediul Primăriei comunei Cobusca Veche 1 2 450,0 450,0
Sediul Primăriei satului Floreni 1 2 200,0 200,0
Învăţămîntul 6 4980,0 150,0 4780,0 50,0
Învăţămînt preşcolar 6 1 3810,0 150,0 3610,0 50,0
Grădiniţa de copii din satul Teliţa (blocul sanitar și
amenajarea teritoriului) 6 1 510,0 510,0
Grădiniţa de copii din satul Speia 6 1 600,0 600,0
Grădiniţa de Copii „Ghiocel” din satul Gura Bîcului 6 1 400,0 400,0
Şcoala primară-grădiniţa de copii din satul Mereni
(construcţia blocului sanitar interior şi a sistemului de
canalizare) 6 1 150,0 150,0
Grădinița de copii din satul Chetrosu (acoperișul și
pavajul) 6 1 350,0 350,0
Grădinița de copii din satul Todirești (apeductul și sistemul
de canalizare) 6 1 200,0 200,0
Grădiniţa de copii din satul Cobusca Nouă (schimbarea
rețelei electrice) 6 1 100,0 100,0
Grădinița de copii din satul Cobusca Veche (inclusiv
dotarea cu mobilier) 6 1 150,0 100,0 50
Grădinița de copii din satul Delacău (amenajarea
teritoriului) 6 1 200,0 200,0
Grădiniţa de copii din satul Maximovca (amenajarea
teritoriului) 6 1 500,0 500,0
Grădinița de copii din satul Roșcani (sistemul de
alimentare cu apă și de canalizare) 6 1 200,0 200,0
2
Anexa nr. 4 (continuare)

- mii lei -
Unitate administrativ-teritorială, obiectiv Codul Suma inclusiv
autorității grupei grupei investiţii reparaţii alte cheltuieli
publice principale capitale capitale capitale
Grădinița de copii din satul Șerpeni 6 1 450,0 450,0
Învăţămînt secundar 6 3 670,0 670,0
Gimnaziul din satul Delacău (schimbarea geamurilor) 6 3 400,0 400,0
Liceul Teoretic „Emil Nicula” din satul Mereni (pavajul) 6 3 170,0 170,0
Gimnaziul din comuna Botnăreşti 6 3 100,0 100,0
Instituţii şi activităţi în domeniul învăţămîntului neatribuite
la alte grupe 6 7 500,0 500,0
Şcoala de arte din satul Varniţa 6 7 500,0 500,0
Cultura, arta, sportul şi activităţile pentru tineret 8 1500,0 400,0 1100,0
Activităţi în domeniul culturii 8 2 1100,0 1100,0
Casa de cultură din satul Calfa 8 2 700,0 700,0
Casa de cultură din comuna Geamăna (sala de sport) 8 2 400,0 400,0
Sport 8 5 400,0 400,0
Construcția terenului artificial de minifotbal din satul
Merenii Noi 8 5 100,0 100,0
Complexul sportiv din comuna Chirca 8 5 300,0 300,0
Transporturile, gospodăria drumurilor, comunicaţiile şi
informatica 14 850,0 850,0
Gospodărie a drumurilor 14 7 850,0 850,0
Drumul local din satul Chetrosu 14 7 150,0 150,0
Drumurile locale din satul Puhăceni 14 7 200,0 200,0
Pavarea teritoriului din centrul oraşului Anenii Noi 14 7 500,0 500,0
Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a
fondului de locuinţe 15 2050,0 650,0 1400,0
Gospodărie comunală 15 2 2050,0 650,0 1400,0
Iluminarea străzilor din satul Cobusca Nouă 15 2 200,0 200,0
Iluminarea străzilor din satul Gura Bîcului 15 2 300,0 300,0
Amenajarea teritoriului din centrul satului Maximovca
(parcul pentru copii) 15 2 200,0 200,0
Iluminarea străzilor din satul Puhăceni 15 2 400,0 400,0
Iluminarea străzilor din satul Șerpeni 15 2 200,0 200,0
Iluminarea străzilor din comuna Botnăreşti 15 2 100,0 100,0
Fîntîna arteziană din satul Bulboaca 15 2 150,0 150,0
3
Anexa nr. 4 (continuare)

- mii lei -
Unitate administrativ-teritorială, obiectiv Codul Suma inclusiv
autorității grupei grupei investiţii reparaţii alte cheltuieli
publice principale capitale capitale capitale
Construcţia stației de epurare şi a sistemului de canalizare
din satul Hîrbovăț 15 2 400,0 400,0
Sistemul de alimentare cu apă şi sistemul de canalizare din
comuna Botnăreşti 15 2 100,0 100,0

Raionul Basarabeasca 31 4739,0 700,0 4039,0


Învăţămîntul 6 320,0 320,0
Învăţămînt secundar 6 3 320,0 320,0
Gardul Liceului Teoretic „Alexandr Puşkin” din oraşul
Basarabeasca 6 3 320,0 320,0
Cultura, arta, sportul şi activităţile pentru tineret 8 570,0 200,0 370,0
Activităţi în domeniul culturii 8 2 570,0 200,0 370,0
Casa de cultură din comuna Iserlia 8 2 370,0 370,0
Casa de cultură din satul Iordanovca 8 2 200,0 200,0
Transporturile, gospodăria drumurilor, comunicaţiile şi
informatica 14 2819,0 2819,0
Gospodărie a drumurilor 14 7 2819,0 2819,0
Drumul din satul Abaclia (canalul de scurgere a apei de
ploaie) 14 7 119,0 119,0
Trotuarele din satul Abaclia 14 7 500,0 500,0
Drumurile din satul Başcalia 14 7 800,0 800,0
Strada Frunze din satul Sadaclia 14 7 1000,0 1000,0
Drumurile din satul Iordanovca 14 7 400,0 400,0
Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a
fondului de locuinţe 15 1030,0 500,0 530,0
Gospodărie comunală 15 2 1030,0 500,0 530,0
Amenajarea scuarului din oraşul Basarabeasca (str. Karl
Marx) 15 2 400,0 400,0
Iluminarea străzilor din comuna Iserlia 15 2 30,0 30,0
Îngrădirea cimitirului din satul Iordanovca 15 2 100,0 100,0
Fîntîna arteziană din satul Abaclia 15 2 500,0 500,0

Raionul Briceni 32 16380,0 5200,0 11180,0


Serviciile de stat cu destinaţie generală 1 900,0 900,0
4
Anexa nr. 4 (continuare)

- mii lei -
Unitate administrativ-teritorială, obiectiv Codul Suma inclusiv
autorității grupei grupei investiţii reparaţii alte cheltuieli
publice principale capitale capitale capitale
Autorităţi executive 1 2 900,0 900,0
Sediul Primăriei satului Halahora de Sus 1 2 400,0 400,0
Sediul Primăriei comunei Larga 1 2 500,0 500,0
Învăţămîntul 6 7580,0 5000,0 2580,0
Învăţămînt preşcolar 6 1 1500,0 1500,0
Grădiniţa de Copii „Garofiţa” din satul Balasineşti (blocul
sanitar) 6 1 100,0 100,0
Grădiniţa de copii din satul Beleavinți 6 1 400,0 400,0
Grădiniţa de copii din satul Medveja 6 1 200,0 200,0
Grădiniţa de copii din satul Pererita 6 1 300,0 300,0
Grădiniţa de copii din satul Corjeuţi 6 1 500,0 500,0
Învăţămînt secundar 6 3 5880,0 5000,0 880,0
Gimnaziul din satul Balasineşti (blocul sanitar) 6 3 200,0 200,0
Anexa la Gimnaziul rus din oraşul Lipcani 6 3 5000,0 5000,0
Liceul din satul Colicăuți (schimbarea ușilor și a
geamurilor) 6 3 680,0 680,0
Învăţămînt mediu de specialitate 6 8 200,0 200,0
Sala sportivă a Colegiului Pedagogic „Gheorghe Asachi”
din oraşul Lipcani 6 8 200,0 200,0
Cultura, arta, sportul şi activităţile pentru tineret 8 4250,0 4250,0
Activităţi în domeniul culturii 8 2 3950,0 3950,0
Casa de cultură din satul Drepcăuţi 8 2 400,0 400,0
Casa de cultură din satul Mihăileni 8 2 250,0 250,0
Casa de cultură din satul Tabani 8 2 1400,0 1400,0
Casa de cultură din satul Criva 8 2 300,0 300,0
Casa de cultură din oraşul Lipcani 8 2 200,0 200,0
Casa de cultură din satul Şirăuţi 8 2 300,0 300,0
Casa de cultură din satul Tețcani 8 2 400,0 400,0
Casa de cultură din satul Trebisăuți 8 2 700,0 700,0
Sport 8 5 300,0 300,0
Complexul sportiv din comuna Larga 8 5 300,0 300,0
Ocrotirea sănătăţii 9 300,0 300,0
Instituţii şi servicii în domeniul ocrotirii sănătăţii
neatribuite la alte grupe 9 5 300,0 300,0
5
Anexa nr. 4 (continuare)

- mii lei -
Unitate administrativ-teritorială, obiectiv Codul Suma inclusiv
autorității grupei grupei investiţii reparaţii alte cheltuieli
publice principale capitale capitale capitale
Punctul medical din satul Coteala 9 5 300,0 300,0
Transporturile, gospodăria drumurilor, comunicaţiile şi
informatica 14 2400,0 2400,0
Gospodărie a drumurilor 14 7 2400,0 2400,0
Renovarea trotuarelor și a bordurilor de pe strada
M. Eminescu din oraşul Briceni 14 7 1000,0 1000,0
Podul și drumul din satul Colicăuţi 14 7 200,0 200,0
Drumurile locale din satul Hlina 14 7 150,0 150,0
Drumurile locale din satul Slobozia-Şirăuţi 14 7 300,0 300,0
Drumurile locale din satul Bogdănești 14 7 150,0 150,0
Drumurile locale din satul Bulboaca 14 7 200,0 200,0
Drumurile locale din satul Grimăncăuți 14 7 400,0 400,0
Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a
fondului de locuinţe 15 950,0 200,0 750,0
Gospodărie comunală 15 2 950,0 200,0 750,0
Amenajarea parcului din oraşul Briceni 15 2 300,0 300,0
Iluminarea străzii centrale din satul Hlina 15 2 50,0 50,0
Iluminarea străzilor din satul Balasinești 15 2 300,0 300,0
Reconstrucţia băii centrale din satul Cotiujeni 15 2 200,0 200,0
Amenajarea parcului central din comuna Larga 15 2 100,0 100,0

Raionul Cahul 34 16080,0 4155,0 11305,0 620,0


Serviciile de stat cu destinaţie generală 1 1740,0 1740,0
Autorităţi executive 1 2 1740,0 1740,0
Sediul Primăriei satului Cîșlița-Prut 1 2 400,0 400,0
Sediul Primăriei satului Andrușul de Sus 1 2 150,0 150,0
Sediul Primăriei satului Baurci-Moldoveni 1 2 100,0 100,0
Sediul Primăriei satului Badicul Moldovenesc 1 2 360,0 360,0
Sediul Primăriei comunei Cucoara 1 2 365,0 365,0
Sediul Primăriei satului Zîrnești 1 2 365,0 365,0
Învăţămîntul 6 5455,0 1685,0 3330,0 440,0
Învăţămînt preşcolar 6 1 4005,0 735,0 3030,0 240,0
Grădinița de copii din satul Andruşul de Jos 6 1 400,0 400,0
6
Anexa nr. 4 (continuare)

- mii lei -
Unitate administrativ-teritorială, obiectiv Codul Suma inclusiv
autorității grupei grupei investiţii reparaţii alte cheltuieli
publice principale capitale capitale capitale
Grădinița de Copii „Porumbița” din satul Badicul
Moldovenesc 6 1 180,0 180,0
Grădinița de Copii-Creșă „Bucuria” din satul Brînza 6 1 400,0 400,0
Grădinița de Copii „Struguraș” din satul Burlacu 6 1 485,0 485,0
Grădinița de Copii „Prichindel” din satul Pelinei, comuna
Pelinei (inclusiv dotarea cu mobilier şi cu inventar moale) 6 1 610,0 470,0 140,0
Grădiniţa de Copii nr. 1 din satul Manta 6 1 365,0 365,0
Grădinița de Copii „Vișina” din satul Taraclia de Salcie 6 1 365,0 365,0
Reconstrucția Grădiniței de Copii nr. 2 din satul Alexandru
Ioan Cuza 6 1 735,0 735,0
Grădiniţa de Copii-Creşă „Andrieș” din comuna Zîrnești 6 1 365,0 365,0
Grădinița de copii din satul Vadul lui Isac (dotarea cu
mobilier) 6 1 100,0 100,0
Învăţămînt secundar 6 3 1450,0 950,0 300,0 200,0
Construcția cazangeriei autonome pentru Gimnaziul
„Serghei Rahmaninov” din orașul Cahul 6 3 585,0 585,0
Gimnaziul „Grigore Vieru” din satul Frumușica, comuna
Chioselia Mare (sistemul de încălzire) 6 3 365,0 365,0
Gimnaziul din satul Vadul lui Isac (inclusiv dotarea cu
mobilier) 6 3 500,0 300,0 200,0
Cultura, arta, sportul şi activităţile pentru tineret 8 6865,0 1400,0 5285,0 180,0
Activităţi în domeniul culturii 8 2 6035,0 1200,0 4655,0 180,0
Casa de cultură din satul Manta 8 2 400,0 400,0
Edificiul muzeului din satul Giurgiulești 8 2 400,0 400,0
Casa de cultură din satul Tătărești 8 2 200,0 200,0
Casa de cultură din satul Badicul Moldovenesc 8 2 360,0 360,0
Reconstrucția casei de cultură din satul Frumuşica,
comuna Chioselia Mare 8 2 835,0 835,0
Reconstrucția casei de cultură din satul Crihana Veche 8 2 365,0 365,0
Sala sportivă a casei de cultură din satul Taraclia de
Salcie 365,0 365,0
Casa de cultură din satul Tartaul de Salcie (inclusiv
dotarea cu mobilier și cu draperii) 8 2 545,0 365,0 180,0
Casa de cultură din satul Paicu, comuna Zîrnești 8 2 365,0 365,0
7
Anexa nr. 4 (continuare)

- mii lei -
Unitate administrativ-teritorială, obiectiv Codul Suma inclusiv
autorității grupei grupei investiţii reparaţii alte cheltuieli
publice principale capitale capitale capitale
Casa de cultură din satul Colibaşi 8 2 500,0 500,0
Muzeul de Istorie şi Etnografie din satul Slobozia Mare 8 2 200,0 200,0
Casa de cultură din satul Slobozia Mare 8 2 500,0 500,0
Casa de cultură din satul Vadul lui Isac 8 2 500,0 500,0
Casa de cultură din satul Văleni 8 2 500,0 500,0
Sport 8 5 830,0 200,0 630,0
Stadionul de minifotbal din satul Tătărești 8 5 200,0 200,0
Clădirea stadionului din satul Slobozia Mare 8 5 200,0 200,0
Stadionul din satul Văleni 8 5 300,0 300,0
Amenajarea și îngrădirea stadionului sportiv din satul
Pelinei, comuna Pelinei 8 5 130,0 130,0
Asigurarea şi asistenţa socială 10 500,0 500,0
Instituţii ale asistenţei sociale 10 3 500,0 500,0
Centrul social din satul Văleni 10 3 500,0 500,0
Transporturile, gospodăria drumurilor, comunicaţiile şi
informatica 14 250,0 250,0
Gospodărie a drumurilor 14 7 250,0 250,0
Drumurile locale din satul Andruşul de Sus 14 7 250,0 250,0
Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a
fondului de locuinţe 15 930,0 730,0 200,0
Gospodărie comunală 15 2 930,0 730,0 200,0
Iluminarea străzilor din satul Baurci-Moldoveni 15 2 200,0 200,0
Sistemul de alimentare cu apă şi de canalizare din satul
Baurci-Moldoveni 15 2 100,0 100,0
Forarea fîntînii arteziene din satul Brînza 15 2 330,0 330,0
Sistemul de alimentare cu apă din satul Slobozia Mare 15 2 300,0 300,0
Complexul pentru combustibil şi energie 16 140,0 140,0
Reţele de gaze 16 1 140,0 140,0
Gazificarea comunei Pelinei 16 1 140,0 140,0
Alte servicii legate de activitatea economică 19 200,0 200,0
Alte servicii legate de activitatea economică 19 3 200,0 200,0
Construcţia pieţei agricole din satul Colibaşi 19 3 200,0 200,0

Raionul Cantemir 36 15840,0 5685,0 10005,0 150,0


8
Anexa nr. 4 (continuare)

- mii lei -
Unitate administrativ-teritorială, obiectiv Codul Suma inclusiv
autorității grupei grupei investiţii reparaţii alte cheltuieli
publice principale capitale capitale capitale
Serviciile de stat cu destinaţie generală 1 780,0 300,0 480,0
Autorităţi executive 1 2 780,0 300,0 480,0
Sediul Primăriei satului Chioselia, comuna Chioselia 1 2 300,0 300,0
Sediul Primăriei satului Lingura 1 2 130,0 130,0
Sediul Primăriei satului Stoianovca 1 2 150,0 150,0
Sediul Primăriei satului Ţiganca 1 2 200,0 200,0
Învăţămîntul 6 3810,0 1960,0 1800,0 50,0
Învăţămînt preşcolar 6 1 850,0 800,0 50,0
Grădinița de copii din satul Hîrtop, comuna Plopi 6 1 250,0 250,0
Grădinița de copii din satul Toceni 6 1 150,0 150,0
Grădinița de copii din satul Bobocica (procurarea
mobilierului) 6 1 50,0 50
Grădinița de copii din satul Șamalia 6 1 300,0 300,0
Grădinița de copii din satul Dimitrova, comuna Cîietu 6 1 100,0 100,0
Învăţămînt secundar 6 3 2960,0 1960,0 1000,0
Acoperișul Gimnaziului din satul Enichioi 6 3 1500,0 1500,0
Gimnaziul „Liubomir Chiriac” din satul Antonești 6 3 1000,0 1000,0
Sistemul de încălzire al sălii sportive a Liceului din satul
Gotești 6 3 90,0 90,0
Gazificarea Gimnaziului din satul Lărguța 6 3 370,0 370,0
Cultura, arta, sportul şi activităţile pentru tineret 8 3925,0 600,0 3225,0 100,0
Activităţi în domeniul culturii 8 2 1100,0 1100,0
Casa de cultură din satul Antoneşti 8 2 500,0 500,0
Casa de cultură din comuna Goteşti 8 2 300,0 300,0
Casa de cultură din satul Ghioltosu, comuna Ţiganca 8 2 300,0 300,0
Sport 8 5 700,0 600,0 100,0
Terenul de sport din satul Baimaclia 8 5 150,0 150,0
Terenul de sport din orașul Cantemir 8 5 150,0 150,0
Terenul de sport din satul Gotești 8 5 150,0 150,0
Terenul de sport din satul Hîrtop 8 5 150,0 150,0
Complexul sportiv din satul Ţiganca 8 5 100,0 100,0
Activităţi pentru tineret 8 7 2125,0 2125,0
Centrul pentru tineret din satul Cociulia 8 7 2125,0 2125,0
Ocrotirea sănătăţii 9 150,0 150,0
9
Anexa nr. 4 (continuare)

- mii lei -
Unitate administrativ-teritorială, obiectiv Codul Suma inclusiv
autorității grupei grupei investiţii reparaţii alte cheltuieli
publice principale capitale capitale capitale
Policlinici şi centre ale medicilor de familie 9 2 150,0 150,0
Centrul medical din satul Goteşti 9 2 150,0 150,0
Transporturile, gospodăria drumurilor, comunicaţiile şi
informatica 14 3840,0 1220,0 2620,0
Gospodărie a drumurilor 14 7 3840,0 1220,0 2620,0
Drumul din satul Cociulia 14 7 2000,0 2000,0
Drumurile din satul Cîrpeşti 14 7 400,0 400,0
Drumul din satul Plopi, comuna Plopi 14 7 150,0 150,0
Trotuarul de la sectorul 1 pînă la sectorul 4 din orașul
Cantemir 14 7 500,0 500,0
Reconstrucția unui pod din satul Cîrpești 14 7 400,0 400,0
Podul din satul Constantinești 14 7 70,0 70,0
Trotuarul din satul Țiganca 14 7 160,0 160,0
Proiectarea drumului din satul Cîietu 14 7 60,0 60,0
Drumurile din comuna Enichioi (proiectarea și
construcția) 14 7 100,0 100,0
Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a
fondului de locuinţe 15 3035,0 1305,0 1730,0
Gospodărie comunală 15 2 3035,0 1305,0 1730,0
Sistemul de alimentare cu apă și sistemul de canalizare din
satele Chioselia și Țărăncuța, comuna Chioselia 15 2 100,0 100,0
Amenajarea teritoriului din fața Primăriei și a casei de
cultură din satul Baimaclia 15 2 500,0 500,0
Iluminarea străzilor din satul Toceni 15 2 150,0 150,0
Iluminarea străzilor din satul Epureni 15 2 100,0 100,0
Iluminarea străzilor din satul Victorovca 15 2 200,0 200,0
Iluminarea străzilor din satul Haragîș 15 2 80,0 80,0
Iluminarea străzilor din satul Hănăseni 15 2 100,0 100,0
Iluminarea străzilor din satul Sadîc 15 2 300,0 300,0
Iluminarea străzilor din satul Toceni 15 2 100,0 100,0
Iluminarea străzilor în satele Cîietu şi Dimitrova 15 2 200,0 200,0
Parcul din satul Capaclia 15 2 205,0 205,0
Sistemul de alimentare cu apă din satul Leca 15 2 200,0 200,0
10
Anexa nr. 4 (continuare)

- mii lei -
Unitate administrativ-teritorială, obiectiv Codul Suma inclusiv
autorității grupei grupei investiţii reparaţii alte cheltuieli
publice principale capitale capitale capitale
Sistemul de alimentare cu apă și sistemul de canalizare din
satul Dimitrova, comuna Cîietu 15 2 100,0 100,0
Sistemul de alimentare cu apă din satele Bobocica și
Țolica, comuna Enichioi 15 2 200,0 200,0
Fîntîna arteziană din satul Ţiganca 15 2 500,0 500,0
Complexul pentru combustibil şi energie 16 300,0 300,0
Reţele de gaze 16 1 300,0 300,0
Gazoductul din comuna Goteşti 16 1 300,0 300,0

Raionul Călăraşi 38 17000,0 3900,0 13100,0


Serviciile de stat cu destinaţie generală 1 1100,0 1100,0
Autorităţi executive 1 2 1100,0 1100,0
Sediul Primăriei satului Pituşca 1 2 300,0 300,0
Sediul Primăriei satului Țibirica 1 2 800,0 800,0
Învăţămîntul 6 3700,0 3100,0 600,0
Învăţămînt preşcolar 6 1 400,0 400,0
Grădinița de copii din satul Sipoteni 6 1 400,0 400,0
Învăţămînt secundar 6 3 3300,0 3100,0 200,0
Anexa la Gimnaziul din satul Hirova 6 3 2600,0 2600,0
Sala de festivități a Liceului teoretic din satul Horodiște 6 3 200,0 200,0
Conectarea Școlii din satul Dereneu la gazoduct 6 3 500,0 500,0
Cultura, arta, sportul şi activităţile pentru tineret 8 3500,0 800,0 2700,0
Activităţi în domeniul culturii 8 2 2700,0 2700,0
Casa de cultură din satul Bravicea 8 2 600,0 600,0
Casa de cultură din satul Dereneu 8 2 900,0 900,0
Acoperișul clădirii comune a casei de cultură și a
Primăriei din satul Hîrjauca 8 2 400,0 400,0
Casa de cultură din satul Temeleuți 8 2 700,0 700,0
Casa de cultură din satul Vălcineţ 8 2 100,0 100,0
Sport 8 5 300,0 300,0
Complexul sportiv din satul Vălcineţ 8 5 300,0 300,0
Instituţii şi activităţi în domeniul culturii, artei şi sportului
neatribuite la alte grupe 8 6 500,0 500,0
11
Anexa nr. 4 (continuare)

- mii lei -
Unitate administrativ-teritorială, obiectiv Codul Suma inclusiv
autorității grupei grupei investiţii reparaţii alte cheltuieli
publice principale capitale capitale capitale
Restaurarea Bisericii „Adormirea Maicii Domnului” a
Mănăstirii Hîrbovăț, Primăria satului Onișcani 8 6 500,0 500,0
Ocrotirea sănătăţii 9 500,0 500,0
Policlinici şi centre ale medicilor de familie 9 2 500,0 500,0
Centrul medicilor de familie din satul Sadova 9 2 500,0 500,0
Transporturile, gospodăria drumurilor, comunicaţiile şi
informatica 14 4270,0 4270,0
Gospodărie a drumurilor 14 7 4270,0 4270,0
Drumul de acces spre centrul localității din satul Bahmut 14 7 300,0 300,0
Drumul de acces spre obiectele sociale din satul Meleşeni 14 7 400,0 400,0
Drumul și canalul de scurgere a apei din satul Nişcani 14 7 400,0 400,0
Drumul spre obiectele sociale din satul Onişcani 14 7 500,0 500,0
Drumul din centrul satului spre biserică din satul Pîrjolteni 14 7 500,0 500,0
Drumul de acces R1, str. Miron Costin din orașul Călăraşi 14 7 300,0 300,0
Podul spre biserică din satul Dereneu 14 7 70,0 70,0
Drumurile locale din satul Hirova (varianta albă) 14 7 400,0 400,0
Drumul de acces la Grădinița de copii din satul Hîrjauca 14 7 300,0 300,0
Drumul Hîrbovăț–Hoginești (varianta albă) 14 7 500,0 500,0
Dumurile locale din satul Răciula (varianta albă) 14 7 400,0 400,0
Drumurile şi podurile din satul Vălcineţ 14 7 200,0 200,0
Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a
fondului de locuinţe 15 3930,0 3930,0
Gospodărie comunală 15 2 3930,0 3930,0
Fîntîna arteziană din satul Peticeni 15 2 200,0 200,0
Iluminarea străzilor din satul Hirova 15 2 150,0 150,0
Construcția fîntînii arteziene în sectorul Pleșa din satul
Horodiște 15 2 800,0 800,0
Iluminarea străzilor din satul Horodiște 15 2 200,0 200,0
Iluminarea străzilor din satul Hoginești 15 2 680,0 680,0
Iluminarea străzilor din satul Răciula 15 2 300,0 300,0
Iluminarea străzilor din satul Temeleuți 15 2 300,0 300,0
Iluminarea străzilor din satul Țibirica 15 2 200,0 200,0
Iluminarea străzilor din satul Novaci, comuna Tuzara 15 2 150,0 150,0
Iluminarea străzilor din satul Rădeni 15 2 200,0 200,0
12
Anexa nr. 4 (continuare)

- mii lei -
Unitate administrativ-teritorială, obiectiv Codul Suma inclusiv
autorității grupei grupei investiţii reparaţii alte cheltuieli
publice principale capitale capitale capitale
Renovarea sistemului de alimentare cu apă din satul
Rădeni 15 2 500,0 500,0
Proiectarea sistemului de canalizare din satul Rădeni 15 2 100,0 100,0
Iluminarea străzilor din satul Vălcineţ 15 2 150,0 150,0

Raionul Căuşeni 40 10590,0 1400,0 9190,0


Serviciile de stat cu destinaţie generală 1 850,0 850,0
Autorităţi executive 1 2 850,0 850,0
Sediul Primăriei satului Zaim 1 2 250,0 250,0
Sediul Primăriei satului Cîrnățenii Noi 1 2 200,0 200,0
Sediul Primăriei satului Cîrnățeni 1 2 400,0 400,0
Învăţămîntul 6 3180,0 1000,0 2180,0
Învăţămînt preşcolar 6 1 1900,0 200,0 1700,0
Grădiniţa de Copii nr. 2 din orașul Căinari (schimbarea
geamurilor) 6 1 50,0 50,0
Grădiniţa de copii din satul Baccealia, comuna Baccealia 6 1 150,0 150,0
Reconstrucţia Grădiniţei de copii din satul Tănătari 6 1 200,0 200,0
Grădiniţa de copii din satul Chircăieştii Noi, comuna
Chircăieştii Noi 6 1 150,0 150,0
Grădiniţa de copii din satul Baurci, comuna Chircăieştii Noi 6 1 100,0 100,0
Sistemul de canalizare şi blocul sanitar al Grădiniţei de
Copii nr. 6 din orașul Căuşeni 6 1 150,0 150,0
Grădinița de copii din satul Grădinița 6 1 100,0 100,0
Grădinița de copii din satul Baimaclia 6 1 300,0 300,0
Grădinița de copii din satul Tocuz 6 1 700,0 700,0
Învăţămînt secundar 6 3 1280,0 800,0 480,0
Terenul sportiv al Liceului Teoretic „Pantelimon Erhan”
din satul Tănătari 6 3 80,0 80,0
Proiectarea şi construcţia sistemului de canalizare al
Gimnaziului „Ioan Vodă” din satul Hagimus 6 3 400,0 400,0
Școala din satul Ciuflești 6 3 300,0 300,0
Gimnaziul ,,Ion Ungureanu” din satul Opaci (reparația
capitală a acoperișului, a rețelelor termice interioare și a
fațadei) 6 3 400,0 400,0
13
Anexa nr. 4 (continuare)

- mii lei -
Unitate administrativ-teritorială, obiectiv Codul Suma inclusiv
autorității grupei grupei investiţii reparaţii alte cheltuieli
publice principale capitale capitale capitale
Terenul sportiv la Gimnaziul din satul Ursoaia 6 3 100,0 100,0
Cultura, arta, sportul şi activităţile pentru tineret 8 1870,0 400,0 1470,0
Activităţi în domeniul culturii 8 2 1720,0 400,0 1320,0
Casa de cultură din orașul Căinari 8 2 200,0 200,0
Casa de cultură din satul Tănătari 8 2 120,0 120,0
Casa de cultură din satul Chircăieştii Noi 8 2 150,0 150,0
Sediul casei de cultură și al Primăriei din satul Opaci 8 2 400,0 400,0
Casa de cultură din satul Coșcalia 8 2 450,0 450,0
Casa de cultură din satul Cîrnățeni 8 2 400,0 400,0
Sport 8 5 150,0 150,0
Reparaţia stadionului din satul Baccealia, comuna
Baccealia 8 5 150,0 150,0
Asigurarea şi asistenţa socială 10 200,0 200,0
Instituţii ale asistenţei sociale 10 3 200,0 200,0
Centrul de Copii ,,Casa în care mă simt copil” din satul
Taraclia 10 3 200,0 200,0
Transporturile, gospodăria drumurilor, comunicaţiile şi
informatica 14 4120,0 4120,0
Gospodărie a drumurilor 14 7 4120,0 4120,0
Podul și drumul pîna la Grădinița de copii din satul
Sălcuța 14 7 500,0 500,0
Drumul de acces spre satul Ursoaia 14 7 500,0 500,0
Drumul de acces spre satul Chircăiești L526 Bender–
Chircăiești–Ursoaia Nouă–Fîrlădenii Noi–R29 14 7 3120,0 3120,0
Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a
fondului de locuinţe 15 370,0 370,0
Gospodărie comunală 15 2 370,0 370,0
Iluminarea străzilor din orașul Căinari 15 2 150,0 150,0
Fîntîna arteziană din satul Florica, comuna Baccealia 15 2 100,0 100,0
Fntîna arteziană din satul Chircăieşti 15 2 120,0 120,0

Raionul Cimişlia 44 13320,0 2760,0 9960,0 600,0


Învăţămîntul 6 3130,0 530,0 2000,0 600,0
Învăţămînt preşcolar 6 1 2080,0 530,0 1550,0
14
Anexa nr. 4 (continuare)

- mii lei -
Unitate administrativ-teritorială, obiectiv Codul Suma inclusiv
autorității grupei grupei investiţii reparaţii alte cheltuieli
publice principale capitale capitale capitale
Grădinița de copii din satul Sagaidac 6 1 480,0 480,0
Acoperișul Grădiniței de copii din satul Mereni, comuna
Albina 6 1 200,0 200,0
Gazificarea Grădiniței de copii din satul Batîr 6 1 200,0 200,0
Amenajarea teritoriului Grădiniței de copii din satul Cenac 6 1 370,0 370,0
Grădinița de copii din partea de jos a satului Gura
Galbenei 6 1 200,0 200,0
Gazificarea Grădiniței de copii din satul Lipoveni 6 1 30,0 30,0
Grădinița de Copii „Andrieș”din satul Ialpujeni 6 1 300,0 300,0
Gazificarea (construcţia cazangeriei) a Grădiniţei de copii
din satul Satul Nou 6 1 300,0 300,0
Învăţămînt primar 6 2 250,0 250,0
Sala de sport din satul Suric 6 2 250,0 250,0
Învăţămînt secundar 6 3 800,0 200,0 600,0
Gimnaziul din satul Gradiște (dotarea cu calculatoare, cu
mobilier, cu tablă interactivă) 6 3 200,0 200,0
Blocurile sanitare ale Gimnaziului „Constantin Stere” din
satul Javgur 6 3 200,0 200,0
Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare” din satul Mihailovca
(dotarea cu calculatoare, cu mobilier, cu tablă interactivă) 6 3 200,0 200,0
Gimnaziul din satul Ialpujeni (dotarea cu calculatoare, cu
mobilier, cu tablă interactivă) 6 3 200,0 200,0
Cultura, arta, sportul şi activităţile pentru tineret 8 5940,0 500,0 5440,0
Activităţi în domeniul culturii 8 2 5440,0 5440,0
Casa de cultură din satul Ciucur-Mingir 8 2 480,0 480,0
Casa de cultură din satul Codreni 8 2 480,0 480,0
Casa de cultură din comuna Albina 8 2 480,0 480,0
Muzeul din orașul Cimișlia 8 2 600,0 600,0
Casa de cultură din satul Hîrtop (schimbarea geamurilor și
ușilor) 8 2 100,0 100,0
Casa de cultură din satul Javgur (acoperișul, ușile și
geamurile) 8 2 1300,0 1300,0
Casa de cultură din satul Selemet (acoperișul) 8 2 1500,0 1500,0
Casa de cultură din satul Valea Perjei 8 2 200,0 200,0
15
Anexa nr. 4 (continuare)

- mii lei -
Unitate administrativ-teritorială, obiectiv Codul Suma inclusiv
autorității grupei grupei investiţii reparaţii alte cheltuieli
publice principale capitale capitale capitale
Casa de cultură din satul Ialpujeni 8 2 300,0 300,0
Activităţi pentru tineret 8 7 500,0 500,0
Construcția unui centru pentru tineret din satul Porumbrei 8 7 500,0 500,0
Transporturile, gospodăria drumurilor, comunicaţiile şi
informatica 14 1050,0 180,0 870,0
Gospodărie a drumurilor 14 7 1050,0 180,0 870,0
Drumul din satul Ivanovca Nouă 14 7 480,0 480,0
Podețul din satul Cenac 14 7 80,0 80,0
Podețul din preajma morii din satul Hîrtop 14 7 80,0 80,0
Podețul din preajma magazinului „Racicovschi” din satul
Hîrtop 14 7 100,0 100,0
Podurile din satul Javgur 14 7 160,0 160,0
Podul din satul Munteni, comuna Lipoveni 14 7 50,0 50,0
Proiectarea drumului Suric–Sagaidac din satul Suric 14 7 100,0 100,0
Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a
fondului de locuinţe 15 2200,0 550,0 1650,0
Gospodărie comunală 15 2 2200,0 550,0 1650,0
Iluminarea străzilor din satul Batîr 15 2 100,0 100,0
Pavarea și iluminarea scuarului parcului central din satul
Gura Galbenei 15 2 325,0 325,0
Extinderea cimitirului central din satul Gura Galbenei 15 2 200,0 200,0
Sistemul de alimentare cu apă din satul Hîrtop 15 2 100,0 100,0
Schimbarea turnului de apă de la fîntîna arteziană din
satul Hîrtop 15 2 125,0 125,0
Iluminarea străzilor din satele Lipoveni, Munteni și
Schinoșica 15 2 100,0 100,0
Sistemul de canalizare și stația de epurare din satul
Lipoveni 15 2 150,0 150,0
Sonda nr. 1227 din satul Mihailovca 15 2 100,0 100,0
„Scuarul Copilăriei” și „Scuarul Renașterii” din orașul
Cimișlia 15 2 400,0 400,0
Sistemul de canalizare din comuna Gradişte 15 2 200,0 200,0
Sistemul de alimentare cu apă și sistemul de canalizare din
satul Satul Nou 15 2 200,0 200,0
16
Anexa nr. 4 (continuare)

- mii lei -
Unitate administrativ-teritorială, obiectiv Codul Suma inclusiv
autorității grupei grupei investiţii reparaţii alte cheltuieli
publice principale capitale capitale capitale
Iluminarea străzilor din satul Satul Nou 15 2 200,0 200,0
Alte servicii legate de activitatea economică 19 1000,0 1000,0
Alte servicii legate de activitatea economică 19 3 1000,0 1000,0
Piaţa agroalimentară de vînzare cu amănuntul din oraşul
Cimişlia (pregătirea tehnică a teritoriului pentru
amplasarea obiectivelor cu destinaţie comercială şi
socială) 19 3 1000,0 1000,0

Raionul Criuleni 48 11990,0 4190,0 7400,0 400,0


Serviciile de stat cu destinaţie generală 1 400,0 400,0
Autorităţi executive 1 2 400,0 400,0
Sediul Primăriei satului Işnovăţ 1 2 400,0 400,0
Învăţămîntul 6 2710,0 1070,0 1640,0
Învăţămînt preşcolar 6 1 2170,0 1070,0 1100,0
Grădinița de copii din satul Bălăbănești 6 1 300,0 300,0
Renovarea sistemului de încălzire al unui bloc al
Grădiniței de copii din satul Mașcăuți 6 1 450,0 450,0
Grădinița de copii din satul Onițcani 6 1 750,0 750,0
Reconstrucția acoperișului Grădiniței de copii din satul
Porumbeni 6 1 320,0 320,0
Grădinița de copii din satul Mărdăreuca 6 1 50,0 50,0
Proiectarea și reconstrucția sistemului de încălzire și
schimbarea acoperișului Grădiniței de copii din comuna
Hîrtopul Mare 6 1 300,0 300,0
Învăţămînt secundar 6 3 540,0 540,0
Acoperișul Liceului teoretic din satul Cimișeni 6 3 540,0 540,0
Cultura, arta, sportul şi activităţile pentru tineret 8 2580,0 800,0 1380,0 400,0
Activităţi în domeniul culturii 8 2 1320,0 300,0 1020,0
Acoperişul casei de cultură din satul Dubăsarii Vechi 8 2 400,0 400,0
Casa de cultură din satul Drăsliceni 8 2 200,0 200,0
Casa de cultură din satul Stețcani 8 2 320,0 320,0
Casa de cultură din satul Boșcana 8 2 100,0 100,0
Renovarea clădirii fostei cazangerii din comuna
Bălăbăneşti și transformarea acesteia în bibliotecă publică 8 2 300,0 300,0
17
Anexa nr. 4 (continuare)

- mii lei -
Unitate administrativ-teritorială, obiectiv Codul Suma inclusiv
autorității grupei grupei investiţii reparaţii alte cheltuieli
publice principale capitale capitale capitale
Sport 8 5 660,0 300,0 360,0
Proiectarea şi construcţia stadionului din satul Slobozia-
Duşca 8 5 300,0 300,0
Sala sportivă din satul Drăsliceni 8 5 360,0 360,0
Activităţi pentru tineret 8 7 600,0 200,0 400,0
Procurarea mobilierului pentru Centrul de tineret din satul
Coșernița 8 7 400,0 400,0
Centrul pentru tineret din satul Porumbeni, comuna
Paşcani 8 7 200,0 200,0
Ocrotirea sănătăţii 9 600,0 600,0
Policlinici şi centre ale medicilor de familie 9 2 600,0 600,0
Centrul de sănătate din satul Dubăsarii Vechi 9 2 600,0 600,0
Asigurarea şi asistenţa socială 10 250,0 250,0
Instituţii şi servicii în domeniul asigurării şi asistenţei
sociale neatribuite la alte grupe 10 11 250,0 250,0
Cantina socială din satul Măgdăcești 10 11 250,0 250,0
Transporturile, gospodăria drumurilor, comunicaţiile şi
informatica 14 400,0 400,0
Gospodărie a drumurilor 14 7 400,0 400,0
Trotuarele din satul Slobozia-Duşca 14 7 100,0 100,0
Drumul din satul Zăicana 14 7 300,0 300,0
Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a
fondului de locuinţe 15 4740,0 2070,0 2670,0
Gospodărie de exploatare a fondului de locuinţe 15 1 100,0 100,0
Proiectarea cartierului locativ din comuna Bălăbăneşti 15 1 100,0 100,0
Gospodărie comunală 15 2 4640,0 1970,0 2670,0
Turnul de apă şi sistemul de alimentare cu apă din satul
Izbişte 15 2 400,0 400,0
Sistemul de alimentare cu apă din satul Jevreni 15 2 400,0 400,0
Sistemul de canalizare din satul Rîşcova 15 2 400,0 400,0
Iluminarea străzilor din satul Mașcăuți 15 2 200,0 200,0
Iluminarea străzilor din comuna Răculești 15 2 90,0 90,0
Iluminarea străzilor din comuna Drăsliceni 15 2 400,0 400,0
Iluminarea străzilor din satul Zăicana 15 2 100,0 100,0
18
Anexa nr. 4 (continuare)

- mii lei -
Unitate administrativ-teritorială, obiectiv Codul Suma inclusiv
autorității grupei grupei investiţii reparaţii alte cheltuieli
publice principale capitale capitale capitale
Sistemul de canalizare din satul Zăicana 15 2 120,0 120,0
Elaborarea Planului de dezvoltare urbanistică a localității,
satul Zăicana 15 2 100,0 100,0
Iluminarea străzilor din comuna Hrușova 15 2 500,0 500,0
Iluminarea străzilor din satele Miclești și Stețcani 15 2 280,0 280,0
Sistemul de canalizare și construcția stației de epurare din
comuna Miclești 15 2 150,0 150,0
Iluminarea străzilor din satul Coșernița 15 2 150,0 150,0
Iluminarea străzilor din satul Măgdăcești 15 2 200,0 200,0
Iluminarea străzilor din comuna Boșcana 15 2 150,0 150,0
Sistemul de canalizare din satul Mălăieștii Noi 15 2 100,0 100,0
Iluminarea străzilor din comuna Hîrtopul Mare 15 2 200,0 200,0
Construcția sistemului de alimentare cu apă și de
canalizare și reconstrucția fîntînii arteziene din comuna
Hîrtopul Mare 15 2 300,0 300,0
Sistemul de evacuare a apelor uzate din satul Porumbeni,
comuna Paşcani 15 2 300,0 300,0
Proiectarea și construcția unei fîntîni arteziene din satul
Porumbeni, comuna Paşcani 15 2 100,0 100,0
Alte servicii legate de activitatea economică 19 310,0 310,0
Alte servicii legate de activitatea economică 19 3 310,0 310,0
Casa de deservire din comuna Răculești 19 3 310,0 310,0

Raionul Donduşeni 50 7480,0 1600,0 5370,0 510,0


Serviciile de stat cu destinaţie generală 1 750,0 670,0 80,0
Autorităţi executive 1 2 750,0 670,0 80,0
Sediul Primăriei satului Arionești (inclusiv dotarea cu
mobilier) 1 2 280,0 200,0 80,0
Sediul Primăriei satului Briceni 1 2 350,0 350,0
Sediul primăriei comunei Frasin 1 2 120,0 120,0
Învăţămîntul 6 2850,0 400,0 2350,0 100,0
Învăţămînt preşcolar 6 1 2150,0 400,0 1650,0 100,0
Grădinița de copii din satul Climăuţi 6 1 300,0 300,0
Grădinița de copii din satul Plop 6 1 400,0 400,0
19
Anexa nr. 4 (continuare)

- mii lei -
Unitate administrativ-teritorială, obiectiv Codul Suma inclusiv
autorității grupei grupei investiţii reparaţii alte cheltuieli
publice principale capitale capitale capitale
Grădinița de copii din satul Scăieni 6 1 200,0 200,0
Reparația și amenajarea teritoriului Grădiniței de copii din
satul Arionești 6 1 400,0 400,0
Grădinița de copii din satul Țaul (inclusiv dotarea cu
mobilier) 6 1 300,0 200,0 100,0
Grădinița de copii din satul Baraboi 6 1 550,0 550,0
Învăţămînt secundar 6 3 700,0 700,0
Sala de sport a Gimnaziului din satul Corbu 6 3 500,0 500,0
Schimbarea acoperişului şi geamurilor la Gimnaziul din
satul Codrenii Noi, comuna Frasin 6 3 200,0 200,0
Cultura, arta, sportul şi activităţile pentru tineret 8 800,0 800,0
Activităţi în domeniul culturii 8 2 800,0 800,0
Casa de cultură din satul Climăuţi 8 2 100,0 100,0
Casa de ceremonii din satul Cernoleuca 8 2 450,0 450,0
Casa de cultură din comuna Frasin 8 2 250,0 250,0
Transporturile, gospodăria drumurilor, comunicaţiile şi
informatica 14 1330,0 1000,0 330,0
Gospodărie a drumurilor 14 7 1000,0 1000,0
Drumurile din comuna Sudarca 14 7 400,0 400,0
Drumurile din satul Baraboi 14 7 400,0 400,0
Străzile din orașul Donduşeni 14 7 200,0 200,0
Activităţi şi servicii în domeniul transporturilor,
gospodăriei drumurilor, comunicaţiilor şi informaticii
neatribuite la alte grupe 14 9 330,0 330,0
Procurarea unui autobuz școlar pentru Liceul Teoretic
„Mihai Eminescu” din satul Sudarca 14 9 330,0 330,0
Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a
fondului de locuinţe 15 1050,0 500,0 550,0
Gospodărie comunală 15 2 1050,0 500,0 550,0
Fîntîna arteziană şi rezervorul de apă din satul Scăieni 15 2 200,0 200,0
Iluminarea străzilor din satul Țaul 15 2 350,0 350,0
Sistemul de alimentare cu apă din satul Tîrnova 15 2 300,0 300,0
Iluminarea străzilor din satul Arioneşti 15 2 200,0 200,0
Complexul pentru combustibil şi energie 16 700,0 700,0
20
Anexa nr. 4 (continuare)

- mii lei -
Unitate administrativ-teritorială, obiectiv Codul Suma inclusiv
autorității grupei grupei investiţii reparaţii alte cheltuieli
publice principale capitale capitale capitale
Reţele de gaze 16 1 700,0 700,0
Gazoductul din satul Tîrnova, comuna Tîrnova 16 1 400,0 400,0
Gazoductul spre Grădiniţa de Copii nr. 2 din satul Tîrnova 16 1 300,0 300,0

Raionul Drochia 52 12250,0 6655,0 5595,0


Învăţămîntul 6 2585,0 740,0 1845,0
Învăţămînt preşcolar 6 1 895,0 895,0
Schimbarea ușilor și geamurilor la Grădinița de copii din
satul Hăsnăşenii Noi 6 1 125,0 125,0
Acoperișul Grădiniței de copii din satul Moara de Piatră 6 1 300,0 300,0
Amenajarea teritoriului Grădiniței de copii din satul
Palanca 6 1 70,0 70,0
Schimbarea ușilor și geamurilor la Grădinița de copii din
satul Sofia 6 1 400,0 400,0
Învăţămînt secundar 6 3 1690,0 740,0 950,0
Acoperișul sălii de sport și al galeriei Gimnaziului „Boris
Coșciug” din satul Dominteni 6 3 250,0 250,0
Reparația blocului nr. 2 al Gimnaziului din satul Popeştii
de Jos 6 3 700,0 700,0
Construcția blocului sanitar extern al Gimnaziului
„V. Ciobanu” din satul Şuri 6 3 740,0 740,0
Cultura, arta, sportul şi activităţile pentru tineret 8 900,0 400,0 500,0
Activităţi în domeniul culturii 8 2 900,0 400,0 500,0
Centrul comunitar din satul Petreni, comuna Petreni 8 2 400,0 400,0
Casa de cultură din comuna Şuri 8 2 500,0 500,0
Transporturile, gospodăria drumurilor, comunicaţiile şi
informatica 14 3050,0 3050,0
Gospodărie a drumurilor 14 7 3050,0 3050,0
Sectorul de drum satul Zgurița – satul Popeștii de Sus 14 7 100,0 100,0
Drumul din satul Chetrosu 14 7 400,0 400,0
Podul din comuna Cotova 14 7 450,0 450,0
Drumul din satul Drochia 14 7 350,0 350,0
Drumul din comuna Fîntîniţa 14 7 150,0 150,0
Drumul din satul Hăsnăşenii Mari 14 7 400,0 400,0
21
Anexa nr. 4 (continuare)

- mii lei -
Unitate administrativ-teritorială, obiectiv Codul Suma inclusiv
autorității grupei grupei investiţii reparaţii alte cheltuieli
publice principale capitale capitale capitale
Drumul din satul Maramonovca 14 7 100,0 100,0
Drumul din satul Pelinia 14 7 400,0 400,0
Drumul din satul Sofia 14 7 400,0 400,0
Drumurile din satul Dominteni 14 7 300,0 300,0
Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a
fondului de locuinţe 15 5715,0 5515,0 200,0
Gospodărie comunală 15 2 5715,0 5515,0 200,0
Sistemul de alimentare cu apă și de canalizare din satul
Dominteni 15 2 400,0 400,0
Iluminarea străzilor din satul Drochia 15 2 100,0 100,0
Sistemul de alimentare cu apă, fîntîna arteziană și sistemul
de canalizare din satul Nicoreni 15 2 1300,0 1300,0
Sistemul de alimentare cu apă și de canalizare din comuna
Fîntîniţa 15 2 200,0 200,0
Iluminarea străzilor din satul Maramonovca 15 2 100,0 100,0
Fintîna arteziana din satul Ochiul Alb 15 2 300,0 300,0
Sistemul de alimentare cu apă din satul Ochiul Alb 15 2 150,0 150,0
Sistemul de alimentare cu apă, fîntîna arteziană și sistemul
de canalizare din satul Antoneuca 15 2 500,0 500,0
Sistemul de alimentare cu apă și de canalizare din satul
Mîndîc 15 2 1965,0 1965,0
Sistemul de alimentare cu apă din satul Gribova 15 2 300,0 300,0
Sistemul de canalizare din satul Pelinia 15 2 400,0 400,0

Raionul Dubăsari 53 6900,0 2650,0 4150,0 100,0


Serviciile de stat cu destinaţie generală 1 520,0 520,0
Autorităţi executive 1 2 520,0 520,0
Amenajarea teritoriului Primăriei satului Molovata Nouă 1 2 120,0 120,0
Sediul Primăriei satului Pîrîta, comuna Pîrîta 1 2 200,0 200,0
Reparația clădirii administrative din satul Pîrîta, comuna
Pîrîta (biblioteca, asistența socială, teatrul pentru copii,
asociația obștească) 1 2 200,0 200,0
Învăţămîntul 6 2000,0 650,0 1350,0
Învăţămînt preşcolar 6 1 800,0 500,0 300,0
22
Anexa nr. 4 (continuare)

- mii lei -
Unitate administrativ-teritorială, obiectiv Codul Suma inclusiv
autorității grupei grupei investiţii reparaţii alte cheltuieli
publice principale capitale capitale capitale
Terenul de joacă al Grădiniţei de copii din satul Marcăuţi 6 1 150,0 150,0
Terenul de joacă al Grădiniţei de copii din satul Molovata
Nouă 6 1 150,0 150,0
Termoficarea Grădiniței de Copii „Andrieș” și conectarea
acesteia la cazangeria din satul Ustia 6 1 500,0 500,0
Învăţămînt secundar 6 3 1200,0 150,0 1050,0
Liceul Teoretic „Ion Creangă” din satul Coșnița 6 3 400,0 400,0
Acoperișul Gimnaziului din satul Marcăuți 6 3 150,0 150,0
Reparația și reconstrucția sistemului sanitar la Gimnaziul
din satul Marcăuți 6 3 150,0 150,0
Acoperișul Liceului din satul Holercani 6 3 500,0 500,0
Cultura, arta, sportul şi activităţile pentru tineret 8 950,0 950,0
Activităţi în domeniul culturii 8 2 950,0 950,0
Acoperișul casei de cultură din satul Marcăuți 8 2 450,0 450,0
Casa de cultură din satul Molovata 8 2 500,0 500,0
Ocrotirea sănătăţii 9 300,0 300,0
Policlinici şi centre ale medicilor de familie 9 2 300,0 300,0
Acoperișul și fațada Centrului medicilor de familie din
satul Marcăuți 9 2 300,0 300,0
Agricultura, gospodăria silvică, gospodăria piscicolă şi
gospodăria apelor 11 1500,0 1500,0
Activităţi şi servicii în domeniul agriculturii, gospodăriei
silvice, gospodăriei piscicole şi gospodăriei apelor
neatribuite la alte grupe 11 5 1500,0 1500,0
Amenajarea unui punct de sacrificare și a unei gropi
Bekari din satul Ustia 11 5 500,0 500,0
Amenajarea unui punct de sacrificare și a unei gropi
Bekari din satul Coșnița 11 5 500,0 500,0
Amenajarea unui punct de sacrificare și a unei gropi
Bekari din satul Cocieri 11 5 500,0 500,0
Transporturile, gospodăria drumurilor, comunicaţiile şi
informatica 14 255,0 100,0 155,0
Gospodărie a drumurilor 14 7 255,0 100,0 155,0
Drumurile locale din satul Molovata Nouă 14 7 155,0 155,0
23
Anexa nr. 4 (continuare)

- mii lei -
Unitate administrativ-teritorială, obiectiv Codul Suma inclusiv
autorității grupei grupei investiţii reparaţii alte cheltuieli
publice principale capitale capitale capitale
Proiectarea drumului central din satul Marcăuți 14 7 100,0 100,0
Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a
fondului de locuinţe 15 875,0 400,0 375,0 100,0
Gospodărie comunală 15 2 875,0 400,0 375,0 100,0
20 de copertine parasolare în parcul din satul Molovata
Nouă 15 2 125,0 125,0
Iluminarea străzilor din satul Pîrîta 15 2 150,0 150,0
Sistemul de alimentare cu apă din satul Ustia 15 2 200,0 200,0
Sistemul de canalizare din satul Holercani 15 2 100,0 100,0
Sistemul de alimentare cu apă și de canalizare din satul
Molovata 15 2 200,0 200,0
Iluminarea străzilor din satul Molovata 15 2 100,0 100,0
Alte servicii legate de activitatea economică 19 500,0 500,0
Alte servicii legate de activitatea economică 19 3 500,0 500,0
Amenajarea pieței agricole din satul Oxentea 19 3 500,0 500,0

Raionul Edineţ 55 11980,0 1200,0 10780,0


Serviciile de stat cu destinaţie generală 1 1480,0 1480,0
Autorităţi executive 1 2 1480,0 1480,0
Sediul Primăriei satului Zăbriceni 1 2 300,0 300,0
Sediul Primăriei satului Hancăuţi 1 2 200,0 200,0
Sediul Primăriei satului Gordinești 1 2 300,0 300,0
Sediul Primăriei satului Gaşpar 1 2 300,0 300,0
Sediul Primăriei satului Burlănești 1 2 80,0 80,0
Sediul Primăriei satului Rotunda 1 2 300,0 300,0
Învăţămîntul 6 2220,0 2220,0
Învăţămînt preşcolar 6 1 1670,0 1670,0
Grădinița de copii din satul Terebna 6 1 50,0 50,0
Grădinița de copii din satul Bădragii Noi 6 1 50,0 50,0
Grădinița de copii din satul Trinca 6 1 200,0 200,0
Grădinița de copii din satul Brînzeni 6 1 50,0 50,0
Grădiniţa de copii din satul Feteşti 6 1 100,0 100,0
Grădinița de copii din satul Constantinovca 6 1 70,0 70,0
Grădinița de copii din satul Cuconeştii Noi 6 1 100,0 100,0
24
Anexa nr. 4 (continuare)

- mii lei -
Unitate administrativ-teritorială, obiectiv Codul Suma inclusiv
autorității grupei grupei investiţii reparaţii alte cheltuieli
publice principale capitale capitale capitale
Grădinița de Copii „Ghiocel” din satul Fîntîna Albă,
comuna Parcova 6 1 250,0 250,0
Grădinița de Copii „Licurici”din satul Hancăuţi 6 1 400,0 400,0
Grădinița de copii din satul Hincăuţi 6 1 400,0 400,0
Învăţămînt secundar 6 3 350,0 350,0
Gimnaziul „Mircea Bologa” din satul Parcova 6 3 350,0 350,0
Instituţii şi servicii în domeniul învăţămîntului neatribuite
la alte grupe 6 7 200,0 200,0
Casa de creaţie din satul Hincăuţi 6 7 200,0 200,0
Cultura, arta, sportul şi activităţile pentru tineret 8 5060,0 700,0 4360,0
Activităţi în domeniul culturii 8 2 3160,0 3160,0
Casa de cultură din satul Bădragii Noi 8 2 150,0 150,0
Casa de cultură din satul Brînzeni 8 2 50,0 50,0
Casa de cultură din satul Feteşti 8 2 100,0 100,0
Gardul casei de cultură din satul Constantinovca 8 2 60,0 60,0
Casa de cultură din satul Hlinaia 8 2 200,0 200,0
Sala festivă a casei de cultură din satul Viişoara 8 2 400,0 400,0
Casa de cultură din satul Corpaci 8 2 600,0 600,0
Casa de cultură din satul Gordinești 8 2 300,0 300,0
Casa de cultură din satul Gaşpar 8 2 300,0 300,0
Casa de cultură din comuna Burlăneşti 8 2 400,0 400,0
Casa de cultură din satul Buzdugeni, comuna Burlănești 8 2 100,0 100,0
Casa de cultură din satul Rotunda 8 2 500,0 500,0
Sport 8 5 1200,0 1200,0
Centrul sportiv din oraşul Edineţ 8 5 800,0 800,0
Reconstrucţia complexului sportiv din satul Chetroşica
Nouă 8 5 300,0 300,0
Complexul sportiv din satul Brătuşeni 8 5 100,0 100,0
Activităţi pentru tineret 8 7 700,0 700,0
Centrul cultural pentru tineret din satul Terebna 8 7 700,0 700,0
Asigurarea şi asistenţa socială 10 600,0 600,0
Instituţii ale asistenţei sociale 10 3 600,0 600,0
Centrul comunitar pentru persoanele în etate din comuna
Bleşteni 10 3 600,0 600,0
25
Anexa nr. 4 (continuare)

- mii lei -
Unitate administrativ-teritorială, obiectiv Codul Suma inclusiv
autorității grupei grupei investiţii reparaţii alte cheltuieli
publice principale capitale capitale capitale
Transporturile, gospodăria drumurilor, comunicaţiile şi
informatica 14 100,0 100,0
Gospodărie a drumurilor 14 7 100,0 100,0
Drumurile din satul Brînzeni 14 7 100,0 100,0
Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a
fondului de locuinţe 15 2520,0 500,0 2020,0
Gospodărie comunală 15 2 2520,0 500,0 2020,0
Poligonul de deşeuri din oraşul Edineţ 15 2 450,0 450,0
Sistemul de alimentare cu apă din satul Bădragii Vechi 15 2 300,0 300,0
Gardul cimitirului din satul Brînzeni 15 2 100,0 100,0
Iluminarea străzilor din orașul Edineţ (str. Sf. Vasile,
str. Octavian Cerempei, str. Vladimir Maiacovski,
str. 31 August 1989, str. Hotinului, str. Grigore Vieru,
str. Vasile Frunze, str. Vasile Stroiescu, str. Petru Rareş) 15 2 500,0 500,0
Reconstrucția sistemului de canalizare cu extindere
(str. Grigore Vieru, str. Mihai Eminescu, str. Basarabia,
str. Maria Cebotari, str. Petru Movilă) din orașul Edineţ 15 2 500,0 500,0
Poligonul de deşeuri din satul Alexăndreni 15 2 100,0 100,0
Gardul cimitirului din satul Feteşti 15 2 200,0 200,0
Gardul cimitirului din satul Constantinovca 15 2 70,0 70,0
Iluminarea străzilor din satul Viişoara 15 2 200,0 200,0
Amenajarea teritoriului în comuna Burlăneşti 15 2 100,0 100,0

Raionul Făleşti 57 11920,0 4000,0 7770,0 150,0


Serviciile de stat cu destinaţie generală 1 400,0 400,0
Autorităţi executive 1 2 400,0 400,0
Sediul Primăriei comunei Risipeni 1 2 400,0 400,0
Învăţămîntul 6 2270,0 450,0 1670,0 150,0
Învăţămînt preşcolar 6 1 1500,0 450,0 900,0 150,0
Anexa la Grădiniţa de copii din satul Pîrliţa 6 1 450,0 450,0
Grădinița de copii din satul Taxobeni 6 1 900,0 900,0
Grădiniţa de copii din satul Scumpia, comuna Scumpia
(inclusiv dotarea cu mobilier) 6 1 150,0 150,0
26
Anexa nr. 4 (continuare)

- mii lei -
Unitate administrativ-teritorială, obiectiv Codul Suma inclusiv
autorității grupei grupei investiţii reparaţii alte cheltuieli
publice principale capitale capitale capitale
Învăţămînt secundar 6 3 770,0 770,0
Gimnaziul din satul Doltu 6 3 250,0 250,0
Gimnaziul din satul Ilenuța 6 3 300,0 300,0
Cantina Gimnaziului din satul Făleștii Noi 6 3 220,0 220,0
Cultura, arta, sportul şi activităţile pentru tineret 8 6150,0 1200,0 4950,0
Activităţi în domeniul culturii 8 2 5300,0 350,0 4950,0
Casa de cultură din satul Valea Rusului, comuna Pruteni 8 2 150,0 150,0
Acoperișul casei de cultură din satul Bocani 8 2 350,0 350,0
Sistemul de încălzire al casei de cultură din satul Glinjeni 8 2 350,0 350,0
Acoperișul și fațada casei de cultură din satul Musteaţa 8 2 450,0 450,0
Casa de cultură din satul Obreja Veche 8 2 350,0 350,0
Casa de cultură din satul Obreja Noua 8 2 200,0 200,0
Sala de sport din satul Sărata Veche 8 2 450,0 450,0
Casa de cultură din satul Călinești 8 2 900,0 900,0
Casa de cultură din satul Mărăndeni 8 2 900,0 900,0
Casa de cultură din satul Măgura Nouă, comuna Pietrosu 8 2 300,0 300,0
Casa de cultură din satul Pînzăreni 8 2 900,0 900,0
Sport 8 5 850,0 850,0
Terenul sportiv multifuncțional din Cartierul Victoriei din
orașul Fălești 8 5 350,0 350,0
Terenul sportiv multifuncțional din satul Risipeni 8 5 500,0 500,0
Transporturile, gospodăria drumurilor, comunicaţiile şi
informatica 14 1700,0 1150,0 550,0
Gospodărie a drumurilor 14 7 1700,0 1150,0 550,0
Drumul din satul Logofteni 14 7 200,0 200,0
Drumul din satul Călugăr 14 7 600,0 600,0
Drumul (varianta albă) spre Liceul și Grădinița de copii
din satul Catranîc 14 7 350,0 350,0
Drumul (varianta albă ) din satul Horeşti 14 7 550,0 550,0
Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a
fondului de locuinţe 15 1400,0 1200,0 200,0
Gospodărie comunală 15 2 1400,0 1200,0 200,0
Sistemul de alimentare cu apă din satul Izvoare 15 2 550,0 550,0
Sistemul de alimentare cu apă din satul Măgureanca 15 2 300,0 300,0
27
Anexa nr. 4 (continuare)

- mii lei -
Unitate administrativ-teritorială, obiectiv Codul Suma inclusiv
autorității grupei grupei investiţii reparaţii alte cheltuieli
publice principale capitale capitale capitale
Sistemul de alimentare cu apă și canalizare din satul
Obreja Veche 15 2 350,0 350,0
Amenajarea teritoriului din centrul satului Scumpia 15 2 200,0 200,0

Raionul Floreşti 59 15490,0 3300,0 11790,0 400,0


Serviciile de stat cu destinaţie generală 1 680,0 680,0
Autorităţi executive 1 2 680,0 680,0
Sediul Primăriei comunei Trifăneşti 1 2 250,0 250,0
Sediul Primăriei satului Prodăneşti 1 2 100,0 100,0
Acoperişul și fațada sediului Primăriei din satul Roşieticii
Vechi 1 2 230,0 230,0
Sediul Primăriei satului Napadova 1 2 100,0 100,0
Învăţămîntul 6 3469,0 1100,0 2269,0 100,0
Învăţămînt preşcolar 6 1 2690,0 600,0 1990,0 100,0
Sistemul de încălzire al Grădiniţei de copii din satul
Temeleuţi 6 1 400,0 400,0
Blocul alimentar al Grădiniței de copii din satul Vertiujeni 6 1 200,0 200,0
Gardul Grădiniței de copii din satul Vertiujeni 6 1 200,0 200,0
Grădinița de copii din satul Lunga (inclusiv dotarea cu
inventar) 6 1 100,0 100,0
Terenul de joacă al Grădiniţei de copii din comuna
Văscăuţi 6 1 100,0 100,0
Grădinița de copii din satul Domulgeni 6 1 400,0 400,0
Acoperișul Grădiniței de copii din satul Rădulenii Vechi 6 1 370,0 370,0
Grădinița de copii din satul Napadova 6 1 200,0 200,0
Centrul comunitar din satul Cuhureștii de Jos 6 1 200,0 200,0
Amenajarea teritoriului Grădiniței de copii din satul
Frumușica 6 1 150,0 150,0
Grădiniţa de copii din satul Gura Căinarului 6 1 250,0 250,0
Terenul de joacă al Grădiniţei de copii din satul Cenuşa 6 1 60,0 60,0
Terenul de joacă al Grădiniţei de copii din satul Roşieticii
Vechi 6 1 60,0 60,0
Învăţămînt secundar 6 3 779,0 500,0 279,0
28
Anexa nr. 4 (continuare)

- mii lei -
Unitate administrativ-teritorială, obiectiv Codul Suma inclusiv
autorității grupei grupei investiţii reparaţii alte cheltuieli
publice principale capitale capitale capitale
Schimbarea ușilor interioare la Liceul teoretic din satul
Cuhureștii de Sus 6 3 249,0 249,0
Sala de sport a Liceului Teoretic „Ion Creangă” din orașul
Floreşti 6 3 500,0 500,0
Schimbarea geamurilor la Gimnaziul din satul Rădulenii
Vechi 6 3 30,0 30,0
Cultura, arta, sportul şi activităţile pentru tineret 8 4715,0 4715,0
Activităţi în domeniul culturii 8 2 2750,0 2750,0
Acoperișul casei de cultură din comuna Ştefănești 8 2 100,0 100,0
Acoperișul casei de cultură din comuna Alexeevca 8 2 400,0 400,0
Acoperișul casei de cultură din satul Ciripcău 8 2 200,0 200,0
Casa de cultură din satul Mărculești 8 2 259,0 259,0
Casa de cultură din satul Hîrtop 8 2 500,0 500,0
Casa de cultură din satul Băhrînești (achitarea lucrărilor
executate) 8 2 491,0 491,0
Casa de cultură din satul Tîrgul Vertiujeni 8 2 200,0 200,0
Casa de cultură din satul Cernița 8 2 100,0 100,0
Casa de cultură din satul Roşieticii Vechi (acoperiş,
geamuri, uşi) 8 2 250,0 250,0
Rețelele electrice ale casei de cultură din orașul Ghindeşti 8 2 250,0 250,0
Sport 8 5 1765,0 1765,0
Stadionul din satul Sănătăuca 8 5 400,0 400,0
Terenul de sport din satul Frumușica 8 5 150,0 150,0
Casa sportivului din comuna Izvoare 8 5 500,0 500,0
Stadionul din orașul Florești 8 5 565,0 565,0
Terenul de minifotbal din orașul Ghindeşti 8 5 150,0 150,0
Activităţi pentru tineret 8 7 200,0 200,0
Centrul pentru tineret din satul Zăluceni 8 7 200,0 200,0
Transporturile, gospodăria drumurilor, comunicaţiile şi
informatica 14 1350,0 1050,0 300,0
Gospodărie a drumurilor 14 7 1050,0 1050,0
Asfaltarea parţială a drumurilor locale din satul Lunga 14 7 300,0 300,0
Drumurile din comuna Văscăuţi 14 7 200,0 200,0
Drumurile din satul Prodăneşti 14 7 150,0 150,0
29
Anexa nr. 4 (continuare)

- mii lei -
Unitate administrativ-teritorială, obiectiv Codul Suma inclusiv
autorității grupei grupei investiţii reparaţii alte cheltuieli
publice principale capitale capitale capitale
Podul Izvoare – Scăieni peste rîul Căinari, comuna Izvoare 14 7 80,0 80,0
Podul Izvoare – Bezeni peste rîul Căinari, comuna Izvoare 14 7 80,0 80,0
Podul Izvoare – Chetroasa peste rîul Căinari, comuna
Izvoare 14 7 90,0 90,0
Drumurile din comuna Trifăneşti 14 7 150,0 150,0
Activităţi şi servicii în domeniul transporturilor,
gospodăriei drumurilor, comunicaţiilor şi informaticii
neatribuite la alte grupe 14 9 300,0 300,0
Procurarea unui microbuz pentru comuna Ştefănești 14 9 300,0 300,0
Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a
fondului de locuinţe 15 5276,0 2200,0 3076,0
Gospodărie comunală 15 2 5276,0 2200,0 3076,0
Conectarea satului Rădulenii Vechi la conducta de apă
Bălți – Soroca 15 2 800,0 800,0
Iluminarea străzilor din satele Văscăuţi, Făgădău,
Octeabriscoe, comuna Văscăuţi 15 2 100,0 100,0
Iluminarea străzilor din satul Napadova 15 2 100,0 100,0
Acoperișul băii din satul Ciripcău 15 2 200,0 200,0
Iluminarea străzilor din satul Mărculești 15 2 120,0 120,0
Cimitirul nou din satul Ghindești 15 2 300,0 300,0
Iluminarea străzilor din satul Zăluceni 15 2 120,0 120,0
Cimitirul nou din satul Țipordei 15 2 50,0 50,0
Cimitirul din satul Cuhureștii de Jos 15 2 200,0 200,0
Sistemul de alimentare cu apă din satul Ciutulești 15 2 800,0 800,0
Sistemul de alimentare cu apă potabilă din satul Sîrbești 15 2 400,0 400,0
Iluminarea străzilor din satul Frumușica 15 2 80,0 80,0
Cimitirul din satul Sevirova 15 2 150,0 150,0
Iluminarea străzilor din satul Tîrgul Vertiujeni 15 2 120,0 120,0
Iluminarea străzilor din satul Cernița 15 2 120,0 120,0
Fîntînile din satul Izvoare 15 2 150,0 150,0
Edificiul de pe teritoriul cimitirului din satul Bezeni 15 2 250,0 250,0
Cofinanțarea construcției sistemului de alimentare cu apă
din satul Cașunca 15 2 200,0 200,0
30
Anexa nr. 4 (continuare)

- mii lei -
Unitate administrativ-teritorială, obiectiv Codul Suma inclusiv
autorității grupei grupei investiţii reparaţii alte cheltuieli
publice principale capitale capitale capitale
Instalarea gardului, amenajarea parcului şi construcţia
terenului de joacă pentru copii din satul Gura Căinarului 15 2 250,0 250,0
Iluminarea străzilor din satul Gura Căinarului 15 2 150,0 150,0
Iluminarea străzilor din satul Vărvăreuca 15 2 146,0 146,0
Iluminarea străzilor din satul Izvoare 15 2 120,0 120,0
Iluminarea străzilor din satul Cenușa 15 2 50,0 50,0
Iluminarea străzilor din satele Roşietici şi Roşieticii Vechi 15 2 150,0 150,0
Iluminarea străzilor din satul Prodăneşti 15 2 150,0 150,0

Raionul Glodeni 61 9050,0 500,0 8530,0 20,0


Învăţămîntul 6 2750,0 2730,0 20,0
Învăţămînt preşcolar 6 1 2150,0 2130,0 20,0
Izolarea termică a Grădiniței de copii din satul Limbenii
Noi 6 1 200,0 200,0
Grădinița de Copii nr. 1 din satul Sturzovca 6 1 250,0 250,0
Grădinița de Copii nr. 2 din satul Sturzovca 6 1 250,0 250,0
Grădinița de copii din satul Iabloana 6 1 200,0 200,0
Grădinița de copii din satul Duşmani 6 1 400,0 400,0
Grădinița de Copii nr. 2 din satul Cuhnești 6 1 400,0 400,0
Grădinița de copii din comuna Danu 6 1 300,0 300,0
Școala primară - Grădinița de copii din satul Clococenii
Vechi, comuna Balatina 6 1 100,0 100,0
Grădinița de copii din satul Moara Domnească, comuna
Viișoara (inclusiv procurarea mobilierului și schimbarea
geamurilor) 6 1 50,0 30,0 20,0
Învăţămînt secundar 6 3 600,0 600,0
Liceul teoretic din satul Cuhnești 6 3 600,0 600,0
Cultura, arta, sportul şi activităţile pentru tineret 8 550,0 150,0 400,0
Activităţi în domeniul culturii 8 2 400,0 400,0
Casa de cultură din satul Cobani 8 2 400,0 400,0
Sport 8 5 150,0 150,0
Terenul de fotbal de pe lîngă Liceul din satul Ciuciulea 8 5 150,0 150,0
Ocrotirea sănătăţii 9 400,0 400,0
Policlinici şi centre ale medicilor de familie 9 2 400,0 400,0
31
Anexa nr. 4 (continuare)

- mii lei -
Unitate administrativ-teritorială, obiectiv Codul Suma inclusiv
autorității grupei grupei investiţii reparaţii alte cheltuieli
publice principale capitale capitale capitale
Centrul de sănătate din satul Petrunea 9 2 400,0 400,0
Transporturile, gospodăria drumurilor, comunicaţiile şi
informatica 14 800,0 800,0
Gospodărie a drumurilor 14 7 800,0 800,0
Drumurile din satul Fundurii Vechi 14 7 400,0 400,0
Drumurile din satul Ustia 14 7 400,0 400,0
Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a
fondului de locuinţe 15 4550,0 350,0 4200,0
Gospodărie comunală 15 2 4550,0 350,0 4200,0
Sistemul de alimentare cu apă din satul Ciuciulea 15 2 400,0 400,0
Sistemul de alimentare cu apă din comuna Danu 15 2 100,0 100,0
Iluminarea străzilor din satul Petrunea 15 2 875,0 875,0
Iluminarea străzilor din satul Limbenii Vechi 15 2 875,0 875,0
Iluminarea străzilor din satul Cajba 15 2 875,0 875,0
Iluminarea străzilor din satul Sturzovca 15 2 875,0 875,0
Sistemul de alimentare cu apă potabilă din satul Cajba 15 2 150,0 150,0
Sistemul de alimentare cu apă potabilă din satul Limbenii
Vechi 15 2 200,0 200,0
Sistemul de alimentare cu apă din satul Viișoara 15 2 200,0 200,0

Raionul Hînceşti 65 32406,0 15300,0 17006,0 100,0


Serviciile de stat cu destinaţie generală 1 400,0 400,0
Autorităţi executive 1 2 400,0 400,0
Sediul Primăriei satului Negrea 1 2 400,0 400,0
Învăţămîntul 6 5550,0 1600,0 3950,0
Învăţămînt preşcolar 6 1 3750,0 1200,0 2550,0
Grădinița de copii din satul Lăpușna (inclusiv pavajul) 6 1 1350,0 1350,0
Grădinița de copii din satul Caracui 6 1 400,0 400,0
Grădinița de copii din comuna Mereşeni 6 1 400,0 400,0
Grădinița de Copii nr.1 din satul Voinescu 6 1 400,0 400,0
Cazangeria Grădiniței de copii din comuna Leuşeni 6 1 400,0 400,0
Centrala termică pe bază de biomasă a Grădiniţei de copii
din satul Boghiceni 6 1 800,0 800,0
Învăţămînt secundar 6 3 1000,0 1000,0
32
Anexa nr. 4 (continuare)

- mii lei -
Unitate administrativ-teritorială, obiectiv Codul Suma inclusiv
autorității grupei grupei investiţii reparaţii alte cheltuieli
publice principale capitale capitale capitale
Liceul teoretic din comuna Lăpușna (acoperișul sălii
sportive și al celei festive) 6 3 1000,0 1000,0
Instituţii şi servicii în domeniul învăţămîntului neatribuite
la alte grupe 6 7 800,0 400,0 400,0
Tabăra de odihnă pentru copii din satul Bobeica 6 7 400,0 400,0
Tabăra de odihnă pentru copii din oraşul Hînceşti 6 7 400,0 400,0
Cultura, arta, sportul şi activităţile pentru tineret 8 10196,0 5400,0 4796,0
Activităţi în domeniul culturii 8 2 4296,0 400,0 3896,0
Casa de cultură din satul Onești 8 2 400,0 400,0
Acoperișul casei de cultură din satul Fîrlădeni 8 2 400,0 400,0
Casa de cultură din satul Bujor 8 2 1159,0 1159,0
Casa de cultură din satul Pașcani 8 2 755,0 755,0
Casa de cultură din satul Cărpineni 8 2 382,0 382,0
Casa de cultură din satul Leușeni 8 2 400,0 400,0
Casa de cultură din satul Mingir (inclusiv proiectarea) 8 2 400,0 400,0
Scena de vară din comuna Mirești 8 2 400,0 400,0
Sport 8 5 5900,0 5000,0 900,0
Sala polivalentă din orașul Hîncești 8 5 5000,0 5000,0
Stadionul din satul Crasnoarmeiscoe 8 5 400,0 400,0
Stadionul din satul Şipoteni 8 5 500,0 500,0
Ocrotirea sănătăţii 9 1500,0 1500,0
Spitale 9 1 1500,0 1500,0
Blocul terapeutic la spitalul din satul Cărpineni 9 1 1500,0 1500,0
Transporturile, gospodăria drumurilor, comunicaţiile şi
informatica 14 6000,0 1500,0 4400,0 100,0
Gospodărie a drumurilor 14 7 6000,0 1500,0 4400,0 100,0
Străzile din orașul Hînceşti 14 7 3000,0 3000,0
Asfaltarea drumului de acces spre satul Călmățui 14 7 400,0 400,0
Drumul din satul Logănești 14 7 1500,0 1500,0
Drumul din satul Bălceana 14 7 400,0 400,0
Drumul din satul Ciuciuleni 14 7 400,0 400,0
Drumul de acces la primărie din satul Ciuciuleni (inclusiv
procurarea pietrişului) 14 7 300,0 200,0 100,0
33
Anexa nr. 4 (continuare)

- mii lei -
Unitate administrativ-teritorială, obiectiv Codul Suma inclusiv
autorității grupei grupei investiţii reparaţii alte cheltuieli
publice principale capitale capitale capitale
Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a
fondului de locuinţe 15 7760,0 5800,0 1960,0
Gospodărie comunală 15 2 7760,0 5800,0 1960,0
Sistemul de alimentare cu apă şi de canalizare din satul
Bobeica 15 2 2700,0 2700,0
Iluminarea străzilor din satul Cioara 15 2 400,0 400,0
Iluminarea străzilor din comuna Bozieni 15 2 400,0 400,0
Iluminarea străzilor din satul Logănești 15 2 240,0 240,0
Iluminarea străzilor din satul Pașcani 15 2 240,0 240,0
Sistemul de alimentare cu apă și de canalizare din satul
Dancu 15 2 400,0 400,0
Sistemul de alimentare cu apă din satul Nemţeni 15 2 400,0 400,0
Sistemul de alimentare cu apă potabilă din satul Pogănești
(partea de sud) 15 2 400,0 400,0
Cofinanțarea proiectului de iluminare a străzilor din satul
Cărpineni 15 2 300,0 300,0
Amenajarea teritoriului din centrul satului Cărpineni cu
drumurile de acces spre Liceul teoretic și casa de cultură 15 2 680,0 680,0
Sistemul de alimentare cu apa potabila din satul Buțeni 15 2 1000,0 1000,0
Cofinanțarea proiectului de construcție a sistemului de
canalizare și a stației de epurare din satul Fundul Galbenei 15 2 600,0 600,0
Alte servicii legate de activitatea economică 19 1000,0 1000,0
Alte servicii legate de activitatea economică 19 3 1000,0 1000,0
Piaţa agricolă din satul Sărata-Galbenă 19 3 400,0 400,0
Cofinanțarea proiectului „Restaurarea Casei Medievale
Domnești Lăpușna pentru vizite turistice(excursii istorice)” 19 3 600,0 600,0

Raionul Ialoveni 67 22291,0 7420,0 14871,0


Serviciile de stat cu destinaţie generală 1 430,0 430,0
Autorităţi executive 1 2 430,0 430,0
Sediul Primăriei satului Suruceni 1 2 200,0 200,0
Faţada sediului Primăriei satului Horodca 1 2 230,0 230,0
Învăţămîntul 6 11220,0 5950,0 5270,0
Învăţămînt preşcolar 6 1 5270,0 5270,0
34
Anexa nr. 4 (continuare)

- mii lei -
Unitate administrativ-teritorială, obiectiv Codul Suma inclusiv
autorității grupei grupei investiţii reparaţii alte cheltuieli
publice principale capitale capitale capitale
Grădinița de copii din satul Pojăreni 6 1 300,0 300,0
Grădinița de copii din satul Bălţaţi, comuna Ţipala 6 1 2070,0 2070,0
Amenajarea teritoriului Grădiniței de copii din satul
Moleşti 6 1 200,0 200,0
Reconstrucția Grădiniței de copii din satul Piatra Albă,
comuna Mileștii Mici 6 1 500,0 500,0
Amenajarea teritoriului Grădiniței de copii din satul
Cărbuna 6 1 300,0 300,0
Grădinița de copii din satul Dănceni 6 1 400,0 400,0
Amenajarea teritoriului Grădiniței de copii din satul
Malcoci 6 1 500,0 500,0
Grădinița de copii din satul Suruceni 6 1 300,0 300,0
Grădinița de copii din satul Bardar 6 1 200,0 200,0
Grădinița de copii din satul Ulmu 6 1 500,0 500,0
Învăţămînt secundar 6 3 5950,0 5950,0
Gimnaziul din satul Cigîrleni 6 3 5950,0 5950,0
Cultura, arta, sportul şi activităţile pentru tineret 8 1601,0 1601,0
Activităţi în domeniul culturii 8 2 1461,0 1461,0
Casa de cultură din comuna Zîmbreni 8 2 491,0 491,0
Casa de cultură din satul Cărbuna 8 2 100,0 100,0
Biblioteca din satul Horodca 8 2 520,0 520,0
Casa de cultură din satul Molești (inclusiv amenajarea
sălii sportive) 8 2 350,0 350,0
Activităţi pentru tineret 8 7 140,0 140,0
Centrul pentru tineret din satul Nimoreni 8 7 140,0 140,0
Transporturile, gospodăria drumurilor, comunicaţiile şi
informatica 14 5570,0 1100,0 4470,0
Gospodărie a drumurilor 14 7 5570,0 1100,0 4470,0
Strada Viilor, stradela Viilor și strada Ghiocel din orașul
Ialoveni 14 7 500,0 500,0
Drumurile din satul Nimoreni 14 7 300,0 300,0
Trotuarele din satul Nimoreni 14 7 100,0 100,0
Drumul din comuna Ruseştii Noi 14 7 670,0 670,0
Strada Alexandru Cristea din orașul Ialoveni 14 7 400,0 400,0
35
Anexa nr. 4 (continuare)

- mii lei -
Unitate administrativ-teritorială, obiectiv Codul Suma inclusiv
autorității grupei grupei investiţii reparaţii alte cheltuieli
publice principale capitale capitale capitale
Reconstrucția străzii A. Mateevici din satul Costești 14 7 500,0 500,0
Podul din satul Hansca 14 7 400,0 400,0
Reconstrucția drumului de acces spre biserica din satul
Pojăreni 14 7 400,0 400,0
Drumul de acces spre biserica din satul Puhoi 14 7 500,0 500,0
Drumul Molești–Hansca 14 7 1000,0 1000,0
Drumul din satul Molești 14 7 300,0 300,0
Reconstrucția străzii Ion Creangă din satul Zîmbreni 14 7 500,0 500,0
Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a
fondului de locuinţe 15 3470,0 370,0 3100,0
Gospodărie comunală 15 2 3470,0 370,0 3100,0
Iluminarea străzilor din satul Găureni, comuna Zîmbreni 15 2 110,0 110,0
Sistemul de alimentare cu apă la Centrul „Curaj” din satul
Costești 15 2 120,0 120,0
Iluminarea străzilor din satul Gangura 15 2 150,0 150,0
Amenajarea centrului satului Horești 15 2 1300,0 1300,0
Сonsolidarea ravenei și evacuarea apelor de suprafață din
satul Răzeni 15 2 1000,0 1000,0
Amenajarea teritoriului satului Văratic 15 2 300,0 300,0
Construcţia staţiei de epurare şi a sistemului de canalizare
din satul Bardar 15 2 250,0 250,0
Iluminarea străzilor din satul Horodca 15 2 240,0 240,0

Raionul Leova 69 12490,0 1250,0 10640,0 600,0


Serviciile de stat cu destinaţie generală 1 850,0 850,0
Autorităţi executive 1 2 850,0 850,0
Sediul Primăriei satului Sărata Nouă 1 2 400,0 400,0
Sediul Primăriei comunei Sărăţica Nouă 1 2 300,0 300,0
Sediul Primăriei satului Sîrma 1 2 150,0 150,0
Învăţămîntul 6 3220,0 3220,0
Învăţămînt preşcolar 6 1 3220,0 3220,0
Grădinița de copii din satul Romanovca 6 1 400,0 400,0
Grădinița de copii din satul Tochile-Răducani 6 1 200,0 200,0
Grădinița de copii din satul Băiuș 6 1 800,0 800,0
36
Anexa nr. 4 (continuare)

- mii lei -
Unitate administrativ-teritorială, obiectiv Codul Suma inclusiv
autorității grupei grupei investiţii reparaţii alte cheltuieli
publice principale capitale capitale capitale
Grădinița de copii din satul Ceadîr 6 1 540,0 540,0
Grădinița de copii din satul Orac 6 1 330,0 330,0
Grădinița de copii din satul Sărăteni 6 1 520,0 520,0
Grădinița de copii din satul Colibabovca 6 1 280,0 280,0
Grădinița de Copii „Andrieş” din satul Sîrma (faţada,
schimbarea gardului, pavarea teritoriului, extinderea
terenului de joacă, construcţia unui bloc alimentar) 6 1 150,0 150,0
Cultura, arta, sportul şi activităţile pentru tineret 8 7290,0 1200,0 5490,0 600,0
Activităţi în domeniul culturii 8 2 5890,0 400,0 4890,0 600,0
Casa de cultură din satul Covurlui 8 2 400,0 400,0
Fațada casei de cultură din satul Filipeni 8 2 400,0 400,0
Casa de cultură din satul Cupcui 8 2 400,0 400,0
Casa de cultură din satul Tomai (inclusiv fațada) 8 2 400,0 400,0
Casa de cultură din satul Cazangic 8 2 200,0 200,0
Casa de cultură din satul Beştemac 8 2 250,0 250,0
Casa de cultură din satul Hănăsenii Noi 8 2 400,0 400,0
Casa de cultură din satul Tochile-Răducani 8 2 200,0 200,0
Casa de cultură din satul Borogani 8 2 800,0 800,0
Casa de cultură din satul Orac 8 2 250,0 250,0
Casa de cultură din satul Sărata-Răzeși 8 2 670,0 670,0
Casa de cultură din satul Tigheci 8 2 400,0 400,0
Casa de cultură din satul Sărățica Veche 8 2 220,0 220,0
Casa de cultură din satul Sîrma 8 2 300,0 300,0
Casa de cultură din orașul Iargara (inclusiv dotarea cu
mobilier și tehnică de calcul) 8 2 600,0 600,0
Sport 8 5 1200,0 800,0 400,0
Reconstrucția blocului B al Centrului cultural sportiv din
satul Sărăteni 8 5 800,0 800,0
Amenajarea terenului sportiv din satul Cîmpul Drept 8 5 200,0 200,0
Amenajarea terenului sportiv din satul Sărățica Nouă 8 5 200,0 200,0
Activităţi pentru tineret 8 7 200,0 200,0
Amenajarea Centrului pentru tineret din satul Sărăţica
Nouă 8 7 200,0 200,0
Ocrotirea sănătăţii 9 300,0 300,0
37
Anexa nr. 4 (continuare)

- mii lei -
Unitate administrativ-teritorială, obiectiv Codul Suma inclusiv
autorității grupei grupei investiţii reparaţii alte cheltuieli
publice principale capitale capitale capitale
Policlinici şi centre ale medicilor de familie 9 2 300,0 300,0
Acoperișul Centrului medicilor de familie din satul Sărata-
Răzeși 9 2 300,0 300,0
Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a
fondului de locuinţe 15 830,0 50,0 780,0
Gospodărie comunală 15 2 830,0 50,0 780,0
Iluminarea străzilor din comuna Cazangic 15 2 200,0 200,0
Iluminarea străzilor din satul Beştemac 15 2 150,0 150,0
Iluminarea străzilor din satul Orac 15 2 100,0 100,0
Iluminarea străzilor din satul Bulgărica 15 2 50,0 50,0
Iluminarea străzilor din satul Sărata-Răzeși 15 2 130,0 130,0
Proiectarea sistemului de iluminare a străzilor din comuna
Băiuş 15 2 50,0 50,0
Iluminarea străzilor din satul Sîrma 15 2 150,0 150,0

Raionul Nisporeni 71 15880,0 5185,0 10615,0 80,0


Serviciile de stat cu destinaţie generală 1 660,0 580,0 80,0
Autorităţi executive 1 2 660,0 580,0 80,0
Amenajarea teritoriului Primăriei satului Brătuleni,
comuna Brătuleni 1 2 80,0 80,0
Sediul Primăriei comunei Vărzăreşti 1 2 300,0 300,0
Sediul Primăriei comunei Ciutești 1 2 100,0 100,0
Sediul Primăriei satului Bălăneşti (inclusiv dotarea cu
mobilier) 1 2 180,0 100,0 80,0
Învăţămîntul 6 3830,0 1015,0 2815,0
Învăţămînt preşcolar 6 1 3360,0 1015,0 2345,0
Sistemul de canalizare al Grădiniței de copii din satul
Zberoaia 6 1 150,0 150,0
Reconstrucția blocului nr. 2 al Gimnaziului din satul
Vînători și transformarea acestuia în grădiniță de copii 6 1 250,0 250,0
Grădinița de copii din satul Bolțun 6 1 400,0 400,0
Grădinița de Copii nr. 2 din orașul Nisporeni 6 1 300,0 300,0
Terenul de joacă al Grădiniței de copii din satul Ciutești 6 1 100,0 100,0
Grădinița de copii din satul Călimănești 6 1 425,0 425,0
38
Anexa nr. 4 (continuare)

- mii lei -
Unitate administrativ-teritorială, obiectiv Codul Suma inclusiv
autorității grupei grupei investiţii reparaţii alte cheltuieli
publice principale capitale capitale capitale
Centrul comunitar din cadrul Gimnaziului din satul Valea-
Trestieni 6 1 370,0 370,0
Grădinița de Copii „Albinuţa” din comuna Vărzăreşti 6 1 250,0 250,0
Grădiniţa de copii din satul Marinici 6 1 615,0 615,0
Acoperișul Grădiniței de copii din satul Găureni, comuna
Bălănești 6 1 100,0 100,0
Grădinița de copii din satul Boldurești 6 1 300,0 300,0
Acoperișul Grădiniţei de copii din satul Bălăneşti 6 1 100,0 100,0
Învăţămînt secundar 6 3 470,0 470,0
Cantina Gimnaziului din satul Găureni, comuna Bălănești 6 3 150,0 150,0
Schimbarea ușilor și geamurilor la Liceul teoretic din satul
Bălăurești 6 3 320,0 320,0
Cultura, arta, sportul şi activităţile pentru tineret 8 7710,0 3470,0 4240,0
Activităţi în domeniul culturii 8 2 7460,0 3220,0 4240,0
Casa de cultură din satul Bălăureşti 8 2 400,0 400,0
Casa de cultură din satul Zberoaia 8 2 120,0 120,0
Casa de cultură din satul Iurceni, comuna Iurceni 8 2 400,0 400,0
Casa de cultură din satul Brătuleni, comuna Brătuleni 8 2 200,0 200,0
Casa de cultură din satul Grozeşti 8 2 200,0 200,0
Teatrul de vară din satul Grozești 8 2 200,0 200,0
Reconstrucția cinematografului „Luceafărul” și
transformarea acestuia în Centru de cultură și tineret din
orașul Nisporeni 8 2 2000,0 2000,0
Reconstrucţia fostei case de prestare a serviciilor și
transformarea acesteia în casă de cultură din satul Milești 8 2 1220,0 1220,0
Casa de cultură din satul Cioreşti 8 2 1300,0 1300,0
Casa de cultură din satul Şişcani 8 5 420,0 420,0
Casa de cultură din comuna Vărzăreşti 8 2 1000,0 1000,0
Sport 8 5 250,0 250,0
Construcţia terenului sportiv din satul Bălăneşti 8 5 150,0 150,0
Construcţia unui ministadion în satul Cristeşti 8 5 100,0 100,0
Asigurarea şi asistenţa socială 10 100,0 100,0
Instituţii ale asistenţei sociale 10 3 100,0 100,0
Centrul de Bătrîni „Încredere” din orașul Nisporeni 10 3 100,0 100,0
39
Anexa nr. 4 (continuare)

- mii lei -
Unitate administrativ-teritorială, obiectiv Codul Suma inclusiv
autorității grupei grupei investiţii reparaţii alte cheltuieli
publice principale capitale capitale capitale
Transporturile, gospodăria drumurilor, comunicaţiile şi
informatica 14 1180,0 1180,0
Gospodărie a drumurilor 14 7 1180,0 1180,0
Drumul din satul Bărboieni 14 7 250,0 250,0
Drumul din satul Păruceni, comuna Seliște 14 7 170,0 170,0
Drumul din satul Seliște, comuna Seliște 14 7 230,0 230,0
Drumul din satul Bursuc 14 7 280,0 280,0
Drumul din satul Soltăneşti 14 7 250,0 250,0
Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a
fondului de locuinţe 15 2040,0 340,0 1700,0
Gospodărie comunală 15 2 2040,0 340,0 1700,0
Iluminarea străzilor din satul Zberoaia 15 2 130,0 130,0
Iluminarea străzilor din satul Bărboieni 15 2 150,0 150,0
Iluminarea străzilor din satul Vînători 15 2 150,0 150,0
Iluminarea străzilor din satul Bursuc 15 2 120,0 120,0
Iluminarea străzilor din satul Brătuleni, comuna Brătuleni 15 2 120,0 120,0
Iluminarea străzilor din satul Soltănești 15 2 150,0 150,0
Iluminarea străzilor din comuna Ciutești 15 2 200,0 200,0
Iluminarea străzilor din comuna Şişcani 15 2 400,0 400,0
Iluminarea străzilor din comuna Vărzăreşti 15 2 200,0 200,0
Proiectarea sistemului de alimentare cu apă potabilă și de
canalizare, sonda arteziană din satul Bălăneşti 15 2 220,0 220,0
Iluminarea străzilor din satul Cristeşti 15 2 200,0 200,0
Complexul pentru combustibil şi energie 16 160,0 160,0
Reţele de gaze 16 1 160,0 160,0
Gazoductul Mileşti–Bălăneşti 16 1 160,0 160,0
Alte servicii legate de activitatea economică 19 200,0 200,0
Alte servicii legate de activitatea economică 19 3 200,0 200,0
Piața agricolă din satul Grozești 19 3 200,0 200,0

Raionul Ocniţa 72 6300,0 300,0 6000,0


Învăţămîntul 6 3700,0 300,0 3400,0
Învăţămînt preşcolar 6 1 1800,0 300,0 1500,0
40
Anexa nr. 4 (continuare)

- mii lei -
Unitate administrativ-teritorială, obiectiv Codul Suma inclusiv
autorității grupei grupei investiţii reparaţii alte cheltuieli
publice principale capitale capitale capitale
Grădinița de Copii „Rosinca” din satul Vălcineț, comuna
Vălcineţ 6 1 400,0 400,0
Grădinița de copii din satul Clocușna 6 1 500,0 500,0
Grădinița de copii din satul Corestăuți 6 1 100,0 100,0
Grădiniță de Copii „Ghiocel” din satul Lencăuți, comuna
Lencăuţi 6 1 500,0 500,0
Anexa la Grădinița de Copii „Garofița” din satul
Mihălășeni 6 1 300,0 300,0
Învăţămînt secundar 6 3 1900,0 1900,0
Gimnaziul „Emil Loteanu” din satul Clocușna 6 3 900,0 900,0
Sala de sport a Gimnaziului „Ștefan cel Mare” din satul
Lipnic 6 3 200,0 200,0
Gimnaziul din satul Berezovca 6 3 200,0 200,0
Terenul de sport al Liceului Teoretic „Constantin Stamati”
din satul Ocnița 6 3 100,0 100,0
Liceul teoretic din satul Rujnița 6 3 100,0 100,0
Schimbarea geamurilor la Liceul Teoretic „Mihail
Sadoveanu” din orașul Ocnița 6 3 400,0 400,0
Cultura, arta, sportul şi activităţile pentru tineret 8 1200,0 1200,0
Activităţi în domeniul culturii 8 2 900,0 900,0
Casa de cultură din satul Grinăuți-Moldova, comuna
Grinăuţi-Moldova 8 2 500,0 500,0
Casa de cultură din satul Hădărăuți 8 2 400,0 400,0
Sport 8 5 300,0 300,0
Complexul cultural-sportiv din orașul Frunză 8 5 300,0 300,0
Ocrotirea sănătăţii 9 450,0 450,0
Policlinici şi centre ale medicilor de familie 9 2 450,0 450,0
Centrul medicilor de familie din satul Hădărăuți 9 2 100,0 100,0
Centrul medicilor de familie din satul Corestăuți 9 2 250,0 250,0
Centrul medicilor de familie din satul Vălcineț 9 2 100,0 100,0
Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a
fondului de locuinţe 15 650,0 650,0
Gospodărie comunală 15 2 650,0 650,0
Iluminarea străzilor din satul Dîngeni 15 2 100,0 100,0
41
Anexa nr. 4 (continuare)

- mii lei -
Unitate administrativ-teritorială, obiectiv Codul Suma inclusiv
autorității grupei grupei investiţii reparaţii alte cheltuieli
publice principale capitale capitale capitale
Iluminarea străzilor din satul Grinăuți-Moldova 15 2 150,0 150,0
Iluminarea străzilor din orașul Frunză 15 2 100,0 100,0
Amenajarea parcului feroviar din orașul Ocnița 15 2 300,0 300,0
Alte servicii legate de activitatea economică 19 300,0 300,0
Alte servicii legate de activitatea economică 19 3 300,0 300,0
Casa de deservire a populației din satul Hădărăuți 19 3 300,0 300,0

Raionul Orhei 74 27490,0 6420,0 20249,0 821,0


Serviciile de stat cu destinaţie generală 1 1875,0 140,0 1735,0
Autorităţi executive 1 2 1875,0 140,0 1735,0
Sediul Primăriei satului Isacova 1 2 130,0 130,0
Sediul Primăriei comunei Puțintei 1 2 60,0 60,0
Sediul Primăriei comunei Mălăiești 1 2 160,0 160,0
Sediul Primăriei satului Brăviceni 1 2 150,0 150,0
Sediul Primăriei satului Mitoc 1 2 300,0 300,0
Sediul Primăriei satului Vatici 1 2 300,0 140,0 160,0
Sediul Primăriei orașului Orhei 1 2 350,0 350,0
Sediul Primăriei satului Step-Soci 1 2 225,0 225,0
Sediul Primăriei comunei Seliște 1 2 200,0 200,0
Învăţămîntul 6 2650,0 2650,0
Învăţămînt preşcolar 6 1 1650,0 1650,0
Grădiniţa de copii din satul Zahoreni 6 1 600,0 600,0
Grădiniţa de copii din comuna Piatra 6 1 450,0 450,0
Grădiniţa de copii din satul Teleșeu 6 1 300,0 300,0
Grădiniţa de copii din satul Zorile 6 1 300,0 300,0
Învăţămînt secundar 6 3 1000,0 1000,0
Gimnaziul din satul Puțintei, comuna Puțintei 6 3 50,0 50,0
Școala nr. 6 din orașul Orhei 6 3 950,0 950,0
Cultura, arta, sportul şi activităţile pentru tineret 8 11581,0 3250,0 7510,0 821,0
Activităţi în domeniul culturii 8 2 9080,0 1700,0 7160,0 220,0
Casa de cultură din satul Hîjdieni, comuna Berezlogi 8 2 230,0 230,0
Casa de cultură din comuna Ciocîlteni 8 2 520,0 520,0
Casa de cultură din satul Podgoreni 8 2 320,0 320,0
42
Anexa nr. 4 (continuare)

- mii lei -
Unitate administrativ-teritorială, obiectiv Codul Suma inclusiv
autorității grupei grupei investiţii reparaţii alte cheltuieli
publice principale capitale capitale capitale
Casa de cultură din satul Jora de Sus, comuna Jora de
Mijloc (dotarea cu inventar) 8 2 70,0 70,0
Casa de cultură din satul Peresecina 8 2 1500,0 1500,0
Casa de cultură din satele Vîprova și Dișcova, comuna
Puțintei 8 2 340,0 340,0
Casa de cultură din comuna Step-Soci 8 2 550,0 550,0
Casa de cultură din satul Hulboaca, comuna Ghetlova 8 2 150,0 150,0
Casa de cultură din satul Susleni 8 2 950,0 950,0
Casa de cultură din satul Tîrzieni, comuna Mălăiești 8 2 220,0 220,0
Casa de cultură din satul Pohorniceni 8 2 300,0 300,0
Casa de cultură din satul Pelivan 8 2 360,0 360,0
Casa de cultură din satul Furceni 8 2 500,0 500,0
Casa de cultură din satul Cucuruzenii de Sus 8 2 120,0 120,0
Casa de cultură din comuna Chiperceni 8 2 500,0 500,0
Casa de cultură din comuna Pohrebeni 8 2 300,0 300,0
Casa de cultură din satul Izvoare, comuna Pohrebeni
(dotarea cu mobilier) 8 2 50,0 50,0
Casa de cultură din satul Seliște, comuna Seliște 8 2 300,0 300,0
Casa de cultură din satul Lucășeuca, comuna Seliște 8 2 200,0 200,0
Casa de cultură din satul Mana, comuna Seliște 8 2 200,0 200,0
Casa de cultură din comuna Biești 8 2 500,0 500,0
Casa de cultură din satul Noroceni, comuna Ghetlova 8 2 150,0 50,0 100,0
Estrada de vară din satul Jora de Jos, comuna Jora de
Mijloc 8 2 400,0 400,0
Estrada de vară din comuna Mîrzești 8 2 100,0 100,0
Proiectarea și edificarea bustului „Ion Pelivan” din
comuna Pelivan 8 2 250,0 250,0
Sport 8 5 2501,0 1550,0 350,0 601,0
Complexul sportiv european de motosport din orașul Orhei 8 5 1200,0 1200,0
Complexul sportiv raional Orhei (inclusiv dotări tehnice) 8 5 500,0 500,0
Școala sportivă din orașul Orhei (dotarea cu inventar) 8 5 101,0 101,0
Ministadionul din satul Clișova 8 5 200,0 200,0
Stadionul din satul Brăviceni 8 5 150,0 150,0
Stadionul din satul Camencea 8 5 350,0 350,0
43
Anexa nr. 4 (continuare)

- mii lei -
Unitate administrativ-teritorială, obiectiv Codul Suma inclusiv
autorității grupei grupei investiţii reparaţii alte cheltuieli
publice principale capitale capitale capitale
Transporturile, gospodăria drumurilor, comunicaţiile şi
informatica 14 5320,0 250,0 5070,0
Gospodărie a drumurilor 14 7 5320,0 250,0 5070,0
Drumul din satul Bulăiești 14 7 250,0 250,0
Drumul din satul Bolohani 14 7 150,0 150,0
Drumul din satul Isacova 14 7 100,0 100,0
Drumul din satul Vîșcăuți 14 7 170,0 170,0
Drumul din satul Ghetlova, comuna Ghetlova 14 7 200,0 200,0
Drumurile din satul Izvoare, comuna Pohrebeni 14 7 250,0 250,0
Drumurile din satul Peresecina 14 7 400,0 400,0
Drumurile din satele Crihana și Cucuruzenii de Sus,
comuna Crihana 14 7 250,0 250,0
Podurile din satul Peresecina 14 7 250,0 250,0
Podul dintre satele Brăviceni și Tîrzieni 14 7 200,0 200,0
Strada C. Negruzzi din orașul Orhei 14 7 3000,0 3000,0
Drumul de acces spre școala sportivă din orașul Orhei 14 7 100,0 100,0
Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a
fondului de locuinţe 15 5164,0 1880,0 3284,0
Gospodărie comunală 15 2 5164,0 1880,0 3284,0
Sistemul de alimentare cu apă şi de canalizare din satul
Ciocîlteni 15 2 200,0 200,0
Sistemul de alimentare cu apă şi de canalizare din satul
Curchi 15 2 1100,0 1100,0
Sistemul de canalizare din satul Neculăieuca 15 2 110,0 110,0
Sistemul de alimentare cu apă și de canalizare din satul
Clișova 15 2 170,0 170,0
Sistemul de canalizare și staţia de epurare a apelor
reziduale din comuna Biești 15 2 100,0 100,0
Iluminarea străzilor din satul Bolohani 15 2 200,0 200,0
Iluminarea străzilor din comuna Jora de Mijloc 15 2 100,0 100,0
Iluminarea străzilor din satul Bulăiești 15 2 200,0 200,0
Iluminarea străzilor din comuna Ciocîlteni 15 2 100,0 100,0
Iluminarea străzilor din satele Mîrzești și Mîrzaci, comuna
Mîrzești 15 2 300,0 300,0
44
Anexa nr. 4 (continuare)

- mii lei -
Unitate administrativ-teritorială, obiectiv Codul Suma inclusiv
autorității grupei grupei investiţii reparaţii alte cheltuieli
publice principale capitale capitale capitale
Iluminarea străzilor din comuna Puțintei 15 2 100,0 100,0
Iluminarea străzilor din satul Vîșcăuți 15 2 200,0 200,0
Iluminarea străzilor din satul Susleni 15 2 100,0 100,0
Iluminarea străzilor din satul Neculăieuca 15 2 110,0 110,0
Iluminarea străzilor din satul Clișova 15 2 55,0 55,0
Iluminarea străzilor din satul Șercani, comuna Pohrebeni 15 2 50,0 50,0
Iluminarea străzilor din satul Pohrebeni, comuna
Pohrebeni 15 2 100,0 100,0
Extinderea iluminării străzilor din satul Isacova 15 2 300,0 300,0
Extinderea iluminării străzilor din satul Peresecina 15 2 450,0 450,0
Extinderea iluminării străzilor din comuna Seliște 15 2 200,0 200,0
Cimitirul din satul Peresecina 15 2 400,0 400,0
Fîntîna arteziană din satul Sămănanca 15 2 200,0 200,0
Amenajarea scuarului „Mihai Eminescu” din orașul Orhei 15 2 119,0 119,0
Amenajarea parcului central din satul Lucășeuca, comuna
Seliște 15 2 200,0 200,0
Complexul pentru combustibil şi energie 16 300,0 300,0
Reţele de gaze 16 1 300,0 300,0
Gazificarea satului Mana, comuna Seliște 16 1 300,0 300,0
Alte servicii legate de activitatea economică 19 600,0 600,0
Alte servicii legate de activitatea economică 19 3 600,0 600,0
Piața din satul Peresecina 19 3 600,0 600,0

Raionul Rezina 76 11480,0 2730,0 8750,0


Învăţămîntul 6 2000,0 2000,0
Învăţămînt preşcolar 6 1 650,0 650,0
Grădiniţa de copii din satul Pereni 6 1 150,0 150,0
Grădiniţa de copii din satul Echimăuţi 6 1 200,0 200,0
Grădiniţa de copii din satul Bușăuca 6 1 100,0 100,0
Grădiniţa de copii din satul Lipceni 6 1 50,0 50,0
Grădiniţa de copii din satul Trifești 6 1 150,0 150,0
Învăţămînt secundar 6 3 1350,0 1350,0
Gimnaziul din satul Mateuți 6 3 900,0 900,0
Gimnaziul din satul Pereni 6 3 150,0 150,0
45
Anexa nr. 4 (continuare)

- mii lei -
Unitate administrativ-teritorială, obiectiv Codul Suma inclusiv
autorității grupei grupei investiţii reparaţii alte cheltuieli
publice principale capitale capitale capitale
Gimnaziul din satul Solonceni 6 3 300,0 300,0
Cultura, arta, sportul şi activităţile pentru tineret 8 4020,0 100,0 3920,0
Activităţi în domeniul culturii 8 2 4020,0 100,0 3920,0
Casa de cultură din satul Lalova, comuna Lalova 8 2 400,0 400,0
Casa de cultură din satul Ignăţei 8 2 300,0 300,0
Casa de cultură din satul Pripiceni-Răzeşi, comuna
Pripiceni-Răzeşi 8 2 400,0 400,0
Casa de cultură din satul Echimăuţi 8 2 100,0 100,0
Casa de cultură din satul Saharna, comuna Saharna 8 2 120,0 120,0
Casa de cultură din satul Saharna Nouă, comuna Saharna
Nouă 8 2 120,0 120,0
Casa de cultură din satul Buciușca, comuna Saharna Nouă 8 2 160,0 160,0
Casa de cultură din satul Bușăuca 8 2 50,0 50,0
Casa de cultură din satul Gordinești 8 2 220,0 220,0
Casa de cultură din satul Otac 8 2 250,0 250,0
Casa de cultură din satul Horodiște 8 2 500,0 500,0
Casa de cultură din satul Ghiduleni 8 2 450,0 450,0
Casa de cultură din satul Meșeni 8 2 400,0 400,0
Casa de cultură din satul Piscărești, comuna Sîrcova 8 2 250,0 250,0
Casa de cultură din satul Tarasova 8 2 300,0 300,0
Ocrotirea sănătăţii 9 700,0 700,0
Policlinici şi centre ale medicilor de familie 9 2 700,0 700,0
Centrul medicilor de familie din satul Solonceni 9 2 300,0 300,0
Centrul medicilor de familie din satul Țahnăuți 9 2 400,0 400,0
Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a
fondului de locuinţe 15 4760,0 2630,0 2130,0
Gospodărie comunală 15 2 4760,0 2630,0 2130,0
Sistemul de alimentare cu apă potabilă din satul Ciorna 15 2 750,0 750,0
Fîntîna arteziană din satul Cuizăuca 15 2 400,0 400,0
Sistemul de alimentare cu apă potabilă din satul Ignăţei 15 2 100,0 100,0
Sistemul de canalizare din satul Echimăuţi 15 2 100,0 100,0
Sistemul de alimentare cu apă potabilă din satul Mincenii
de Jos 15 2 150,0 150,0
Sistemul de alimentare cu apă potabilă din satul Lipceni 15 2 500,0 500,0
46
Anexa nr. 4 (continuare)

- mii lei -
Unitate administrativ-teritorială, obiectiv Codul Suma inclusiv
autorității grupei grupei investiţii reparaţii alte cheltuieli
publice principale capitale capitale capitale
Sistemul de alimentare cu apă potabilă din satul Gordinești 15 2 480,0 480,0
Sistemul de alimentare cu apă potabilă din satul Mincenii
de Jos 15 2 150,0 150,0
Iluminarea străzilor din satul Bușăuca 15 2 250,0 250,0
Iluminarea străzilor din satul Păpăuți 15 2 200,0 200,0
Iluminarea străzilor din satul Peciște 15 2 350,0 350,0
Iluminarea străzilor din satul Mateuți 15 2 150,0 150,0
Iluminarea străzilor din satul Otac 15 2 130,0 130,0
Iluminarea străzilor din satul Trifești 15 2 150,0 150,0
Iluminarea străzilor din satul Ghiduleni 15 2 100,0 100,0
Iluminarea străzilor din satul Meșeni 15 2 150,0 150,0
Iluminarea străzilor din satul Cogîlniceni 15 2 150,0 150,0
Iluminarea străzilor din satul Sîrcova 15 2 350,0 350,0
Iluminarea străzilor din satul Lalova 15 2 150,0 150,0

Raionul Rîşcani 79 8250,0 1070,0 7180,0


Învăţămîntul 6 2970,0 320,0 2650,0
Învăţămînt preşcolar 6 1 2100,0 2100,0
Grădiniţa de copii din satul Horodiște 6 1 150,0 150,0
Grădiniţa de copii din satul Druța, comuna Pociumbeni 6 1 200,0 200,0
Grădiniţa de copii din satul Pociumbeni, comuna
Pociumbeni 6 1 150,0 150,0
Grădiniţa de copii din satul Braniște, comuna Braniște 6 1 550,0 550,0
Grădiniţa de copii din satul Nihoreni 6 1 300,0 300,0
Grădiniţa de copii din satul Sturzeni 6 1 200,0 200,0
Grădiniţa de copii din satul Pociumbăuți 6 1 200,0 200,0
Grădiniţa de copii din satul Hiliuți 6 1 350,0 350,0
Învăţămînt secundar 6 3 870,0 320,0 550,0
Gimnaziul din satul Aluniș 6 3 150,0 150,0
Gimnaziul din satul Pîrjota 6 3 170,0 170,0
Căminul nr. 2 al Școlii profesionale din orașul Rîșcani 6 3 300,0 300,0
Sala festivă a Gimnaziului din satul Cucuieţii Vechi,
comuna Alexăndreşti 6 3 250,0 250,0
Cultura, arta, sportul şi activităţile pentru tineret 8 1300,0 1300,0
47
Anexa nr. 4 (continuare)

- mii lei -
Unitate administrativ-teritorială, obiectiv Codul Suma inclusiv
autorității grupei grupei investiţii reparaţii alte cheltuieli
publice principale capitale capitale capitale
Activităţi în domeniul culturii 8 2 1300,0 1300,0
Casa de cultură din satul Horodiște 8 2 200,0 200,0
Casa de cultură din satul Corlăteni 8 2 600,0 600,0
Casa de cultură din satul Gălășeni 8 2 300,0 300,0
Casa de cultură din satul Recea 8 2 200,0 200,0
Ocrotirea sănătăţii 9 500,0 500,0
Policlinici şi centre ale medicilor de familie 9 2 500,0 500,0
Centrul medicilor de familie din satul Singureni 9 2 300,0 300,0
Centrul medicilor de familie din satul Văratic 9 2 200,0 200,0
Asigurarea şi asistenţa socială 10 400,0 400,0
Instituţii ale asistenţei sociale 10 3 400,0 400,0
Centrul de plasament temporar din satul Mihăileni 10 3 400,0 400,0
Transporturile, gospodăria drumurilor, comunicaţiile şi
informatica 14 1300,0 1300,0
Gospodărie a drumurilor 14 7 1300,0 1300,0
Drumurile din satul Zăicani 14 7 350,0 350,0
Drumurile din comuna Șumna 14 7 350,0 350,0
Drumurile din comuna Braniște 14 7 100,0 100,0
Drumul din satul Petrușeni 14 7 100,0 100,0
Drumul din satul Recea 14 7 300,0 300,0
Drumurile din comuna Alexăndreşti 14 7 100,0 100,0
Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a
fondului de locuinţe 15 1780,0 750,0 1030,0
Gospodărie comunală 15 2 1780,0 750,0 1030,0
Sistemul de alimentare cu apă din satul Șaptebani 15 2 600,0 600,0
Fîntîna arteziană din satul Văratic 15 2 150,0 150,0
Iluminarea străzilor din satul Aluniș 15 2 200,0 200,0
Iluminarea străzilor din satul Gălășeni 15 2 100,0 100,0
Iluminarea străzilor din satul Grinăuți 15 2 150,0 150,0
Iluminarea străzilor din satul Hiliuți 15 2 150,0 150,0
Iluminarea străzilor din satul Petrușeni 15 2 200,0 200,0
Iluminarea străzilor din satul Pîrjota 15 2 30,0 30,0
Iluminarea străzilor din satul Șaptebani 15 2 200,0 200,0
48
Anexa nr. 4 (continuare)

- mii lei -
Unitate administrativ-teritorială, obiectiv Codul Suma inclusiv
autorității grupei grupei investiţii reparaţii alte cheltuieli
publice principale capitale capitale capitale
Raionul Sîngerei 81 11940,0 3600,0 7650,0 690,0
Învăţămîntul 6 1110,0 1070,0 40,0
Învăţămînt preşcolar 6 1 1110,0 1070,0 40,0
Grădinița de copii din satul Octeabriscoe, comuna
Ţambula 6 1 570,0 570,0
Grădinița de Copii nr. 5 din orașul Sîngerei (inclusiv
procurarea inventarului) 6 1 20,0 20,0
Grădinița de Copii nr. 6 din orașul Sîngerei (inclusiv
procurarea inventarului) 6 1 20,0 20,0
Schimbarea geamurilor Grădiniței de copii din satul
Ţipleteşti 6 1 80,0 80,0
Grădinița de copii din satul Dumbrăviţa 6 1 100,0 100,0
Amenajarea teritoriului Grădiniţei de copii din satul
Trifăneşti 6 1 150,0 150,0
Terenul de joacă al Grădiniţei de copii din satul Prepeliţa 6 1 170,0 170,0
Cultura, arta, sportul şi activităţile pentru tineret 8 2360,0 400,0 1910,0 50,0
Activităţi în domeniul culturii 8 2 1380,0 1380,0
Casa de cultură din comuna Tăura Veche 8 2 330,0 330,0
Casa de cultură din satul Bilicenii Noi 8 2 350,0 350,0
Casa de cultură din satul Dumbrăviţa 8 2 300,0 300,0
Casa de cultură din comuna Sîngereii Noi 8 2 400,0 400,0
Sport 8 5 980,0 400,0 530,0 50,0
Casa sportului din satul Cubolta (inclusiv dotarea cu
inventar sportiv) 8 5 150,0 100,0 50,0
Sala sportivă din satul Ciuciuieni 8 5 400,0 400,0
Amenajarea stadionului sportiv din satul Heciul Vechi 8 5 200,0 200,0
Stadionul din satul Prepeliţa 8 5 130,0 130,0
Terenul artificial de fotbal din satul Rădoaia 8 5 100,0 100,0
Asigurarea şi asistenţa socială 10 200,0 200,0
Instituţii ale asistenţei sociale 10 3 200,0 200,0
Proiectarea azilului pentru bătrîni, comuna Coşcodeni 10 3 200,0 200,0
Transporturile, gospodăria drumurilor, comunicaţiile şi
informatica 14 3580,0 650,0 2730,0 200,0
Gospodărie a drumurilor 14 7 3380,0 650,0 2730,0
49
Anexa nr. 4 (continuare)

- mii lei -
Unitate administrativ-teritorială, obiectiv Codul Suma inclusiv
autorității grupei grupei investiţii reparaţii alte cheltuieli
publice principale capitale capitale capitale
Drumul din satul Bursuceni 14 7 350,0 350,0
Drumul din comuna Grigorăuca 14 7 150,0 150,0
Drumul din satul Petropavlovca, comuna Grigorăuca 14 7 100,0 100,0
Drumurile din satul Valea Norocului, comuna Izvoare 14 7 350,0 350,0
Drumul (varianta albă) din satul Drăgănești 14 7 150,0 150,0
Drumul din comuna Iezărenii Vechi 14 7 450,0 450,0
Podul din satul Heciul Nou 14 7 120,0 120,0
Drumul din comuna Prepeliţa 14 7 100,0 100,0
Podul din faţa satului Prepeliţa 14 7 60,0 60,0
Podul din satul Pepeni 14 7 210,0 210,0
Trotuarele din comuna Coşcodeni 14 7 500,0 500,0
Drumul şi amenajarea trotuarului din comuna Pepeni 14 7 390,0 390,0
Montarea pavajului în comuna Cubolta 14 7 450,0 450,0
Activităţi şi servicii în domeniul transporturilor,
gospodăriei drumurilor, comunicaţiilor şi informaticii
neatribuite la alte grupe 14 9 200,0 200,0
Procurarea mijlocului de transport pentru transportarea
copiilor din comuna Iezărenii Vechi 14 9 200,0 200,0
Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a
fondului de locuinţe 15 4690,0 2350,0 1940,0 400,0
Gospodărie comunală 15 2 4690,0 2350,0 1940,0 400,0
Iluminarea străzilor din satul Rădoaia 15 2 150,0 150,0
Iluminarea străzilor din satul Valea Norocului, comuna
Izvoare 15 2 50,0 50,0
Sistemul de alimentare cu apă din comuna Grigorăuca 15 2 250,0 250,0
Sistemul de alimentare cu apă din satul Rădoaia 15 2 700,0 700,0
Iluminarea străzilor din comuna Iezarenii Vechi 15 2 50,0 50,0
Iluminarea străzilor din comuna Tăura Veche 15 2 30,0 30,0
Iluminarea străzilor din satul Tăura Noua, comuna Tăura
Veche 15 2 30,0 30,0
Amenajarea unei zone de agrement în orașul Sîngerei 15 2 400,0 400,0
Iluminarea străzilor din cartierul nou al oraşului Sîngerei 15 2 300,0 300,0
Iluminarea străzilor din satul Grigoreşti 15 2 60,0 60,0
Iluminarea străzilor din satul Ţipleşti 15 2 100,0 100,0
50
Anexa nr. 4 (continuare)

- mii lei -
Unitate administrativ-teritorială, obiectiv Codul Suma inclusiv
autorității grupei grupei investiţii reparaţii alte cheltuieli
publice principale capitale capitale capitale
Amenajarea teritoriului din satul Chișcăreni 15 2 300,0 300,0
Sistemul de alimentare cu apă din satul Petrovca 15 2 400,0 400,0
Iluminarea străzilor din satul Cotiujenii Mici 15 2 200,0 200,0
Implementarea proiectului sistemului de alimentare cu apă
din satul Cotiujenii Mici 15 2 200,0 200,0
Sistemul de alimentare cu apă din satul Drăgăneşti 15 2 150,0 150,0
Iluminarea străzilor din satul Drăgăneşti 15 2 100,0 100,0
Amenajarea teritoriului din satul Heciul Nou 15 2 130,0 130,0
Amenajarea parcului din satul Prepeliţa 15 2 140,0 140,0
Proiectarea zonei de agrement din comuna Coşcodeni 15 2 100,0 100,0
Iluminarea străzilor din comuna Coşcodeni 15 2 300,0 300,0
Sistemul de alimentare cu apă din satul Sloveanca, comuna
Bălăşeşti 15 2 300,0 300,0
Amenajarea unui nou cimitir din comuna Bilicenii Vechi 15 2 100,0 100,0
Iluminarea străzilor din comuna Bilicenii Vechi 15 2 150,0 150,0

Raionul Soroca 84 14530,0 1602,0 12408,0 520,0


Serviciile de stat cu destinaţie generală 1 1500,0 1400,0 100,0
Autorităţi executive 1 2 1500,0 1400,0 100,0
Sediul Primăriei satului Hristici 1 2 150,0 150,0
Sediul Primăriei satului Rublenița, comuna Rubleniţa 1 2 150,0 150,0
Sediul Primăriei satului Parcani 1 2 400,0 400,0
Sediul Primăriei satului Schineni 1 2 100,0 100,0
Sediul Primăriei satului Vasilcău (inclusiv dotarea cu
mobilier) 1 2 300,0 200,0 100,0
Acoperișul sediului Primăriei satului Vădeni 1 2 150,0 150,0
Sediul Primăriei satului Băxani 1 2 200,0 200,0
Sediul Primăriei comunei Stoicani 1 2 50,0 50,0
Învăţămîntul 6 3196,0 110,0 2896,0 190,0
Învăţămînt preşcolar 6 1 3146,0 110,0 2846,0 190,0
Grădinița de copii din satul Nimereuca 6 1 400,0 400,0
Grădinița de copii din satul Hristici 6 1 300,0 300,0
Grădinița de copii din satul Rudi 6 1 695,0 695,0
51
Anexa nr. 4 (continuare)

- mii lei -
Unitate administrativ-teritorială, obiectiv Codul Suma inclusiv
autorității grupei grupei investiţii reparaţii alte cheltuieli
publice principale capitale capitale capitale
Grădinița de copii din satul Bădiceni (inclusiv dotarea cu
mobilier) 6 1 501,0 401,0 100
Grădinița de copii din satul Șeptelici 6 1 200,0 200,0
Terenul Grădiniţei de copii din satul Racovăţ 6 1 300,0 300,0
Grădinița de copii din satul Redi-Cereșnovăț (inclusiv
sistemul de încălzire și dotarea cu mobilier) 6 1 150,0 110,0 40,0
Grădiniţa de copii din satul Băxani (inclusiv dotarea cu
mobilier) 6 1 50,0 50,0
Grădinița de copii din satul Stoicani 6 1 150,0 150,0
Grădinița de copii din satul Pîrlița 6 1 400,0 400,0
Învăţămînt secundar 6 3 50,0 50,0
Blocul sanitar al Gimnaziului din satul Bulboci 6 3 50,0 50,0
Cultura, arta, sportul şi activităţile pentru tineret 8 7563,0 1092,0 6241,0 230,0
Activităţi în domeniul culturii 8 2 6538,0 817,0 5491,0 230,0
Casa de cultură din satul Țepilova, comuna Ocolina 8 2 400,0 400,0
Casa de cultură din satul Căinarii Vechi, comuna Căinarii
Vechi 8 2 450,0 450,0
Casa de cultură din satul Egoreni 8 2 350,0 350,0
Casa de cultură din satul Rublenița, comuna Rubleniţa 8 2 250,0 250,0
Blocul administrativ și biblioteca din satul Dărcăuți 8 2 400,0 400,0
Casa de cultură din satul Sobari, comuna Cremenciug 8 2 400,0 400,0
Casa de cultură din satul Dubna 8 2 350,0 350,0
Casa de cultură din satul Soloneț, comuna Stoicani
(inclusiv dotarea cu mobilier) 8 2 100,0 70,0 30,0
Casa de cultură din satul Șeptelici 8 2 200,0 200,0
Casa de cultură din satul Schineni 8 2 200,0 200,0
Dotarea cu mobilier a casei de cultură din satul Dubna 8 2 100,0 100,0
Teatrul de vară din satul Zastînca 8 2 400,0 400,0
Casa de cultură din satul Inundeni, comuna Vasilcău
(inclusiv dotarea cu aparataj) 8 2 50,0 35,0 15,0
Casa de cultură din satul Ruslanovca, comuna Vasilcău
(inclusiv dotarea cu aparataj) 8 2 50,0 35,0 15,0
Sala sportivă a casei de cultură din satul Slobozia-Cremene 8 2 501,0 501,0
Casa de cultură din satul Trifăuți 8 2 200,0 200,0
52
Anexa nr. 4 (continuare)

- mii lei -
Unitate administrativ-teritorială, obiectiv Codul Suma inclusiv
autorității grupei grupei investiţii reparaţii alte cheltuieli
publice principale capitale capitale capitale
Casa de cultură din satul Redi-Cereșnovăț (inclusiv
construcția gardului) 8 2 150,0 110,0 40,0
Casa de cultură din satul Regina Maria 8 2 400,0 400,0
Monumentul veteranilor celui de-al Doilea Război
Mondial, orașul Soroca 8 2 182,0 182,0
Gardul în jurul casei de cultură din satul Vădeni 8 2 125,0 125,0
Casa de cultură din satul Bulbocii Noi, comuna Bulboci 8 2 80,0 80,0
Acoperișul casei de cultură din satul Racovăţ 8 2 400,0 400,0
Casa de cultură din comuna Tătărăuca Veche 8 2 300,0 300,0
Casa de cultură din satul Voloviţa 8 2 400,0 400,0
Casa de cultură din satul Stoicani (inclusiv dotarea cu
mobilier) 8 2 100,0 70,0 30,0
Sport 8 5 1025,0 275,0 750,0
Stadionul din satul Șolcani 8 5 400,0 400,0
Gardul în jurul terenului sportiv din satul Vădeni 8 5 125,0 125,0
Stadionul din satul Bulboci 8 5 150,0 150,0
Stadionul de minifotbal din satul Voloviţa 8 5 150,0 150,0
Stadionul din satul Trifăuți 8 5 200,0 200,0
Transporturile, gospodăria drumurilor, comunicaţiile şi
informatica 14 500,0 500,0
Gospodărie a drumurilor 14 7 500,0 500,0
Drumul din satul Visoca 14 7 500,0 500,0
Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a
fondului de locuinţe 15 1771,0 400,0 1371,0
Gospodărie comunală 15 2 1771,0 400,0 1371,0
Iluminarea străzilor din satul Schineni 100,0 100,0
Gunoiștea din satul Redi-Cereșnovăț 15 2 100,0 100,0
Iluminarea străzilor din satul Inundeni, comuna Vasilcău 15 2 101,0 101,0
Iluminarea străzilor din satul Bulbocii Noi, comuna
Bulboci 15 2 70,0 70,0
Amenajarea parcului din satul Voloviţa 15 2 100,0 100,0
Iluminarea străzilor din satul Voloviţa 15 2 300,0 300,0
Iluminarea străzilor din satul Racovăţ 15 2 200,0 200,0
53
Anexa nr. 4 (continuare)

- mii lei -
Unitate administrativ-teritorială, obiectiv Codul Suma inclusiv
autorității grupei grupei investiţii reparaţii alte cheltuieli
publice principale capitale capitale capitale
Iluminarea străzilor din satul Alexandru cel Bun, comuna
Voloviţa 15 2 200,0 200,0
Iluminarea străzilor din satul Băxani 15 2 200,0 200,0
Estrada de vară şi amenajarea parcului din satul Bulboci 15 2 400,0 400,0

Raionul Străşeni 86 15380,0 6430,0 8810,0 140,0


Serviciile de stat cu destinaţie generală 1 600,0 300,0 300,0
Autorităţi executive 1 2 600,0 300,0 300,0
Sediul Primăriei satului Romănești 1 2 300,0 300,0
Gazificarea sediului Primăriei satului Codreanca cu
adaptarea sistemului de încălzire la gaze 1 2 300,0 300,0
Învăţămîntul 6 4190,0 1080,0 3080,0 30,0
Învăţămînt preşcolar 6 1 3640,0 980,0 2660,0
Reconstrucţia Grădiniţei de copii din satul Căpriana 6 1 400,0 400,0
Sistemul de încălzire al Grădiniței de copii din satul
Chirianca 6 1 370,0 370,0
Contribuția la proiectul reconstrucției Grădiniței de copii
din satul Micleușeni 6 1 300,0 300,0
Grădinița de copii din satul Gornoe 6 1 400,0 400,0
Gardul și amenajarea teritoriului Grădiniței de copii din
satul Micăuți 6 1 150,0 150,0
Grădinița de copii din satul Voinova 6 1 70,0 70,0
Reconstrucția unui bloc școlar pentru Grădinița de copii
din satul Căpriana 6 1 300,0 300,0
Amenajarea teritoriului Grădiniței de copii din satul
Scoreni 6 1 250,0 250,0
Replanificarea blocului Centrului medicilor de familie
pentru Grădinița de copii din satul Sireț 6 1 280,0 280,0
Grădinița de copii din satul Rădeni 6 1 300,0 300,0
Blocul pentru extinderea Grădiniței de copii din satul
Lozova 6 1 300,0 300,0
Grădinița de copii din satul Ţigăneşti 6 1 370,0 370,0
Grădinița de copii din satul Zamciogi 6 1 150,0 150,0
Învăţămînt secundar 6 3 550,0 100,0 420,0 30,0
54
Anexa nr. 4 (continuare)

- mii lei -
Unitate administrativ-teritorială, obiectiv Codul Suma inclusiv
autorității grupei grupei investiţii reparaţii alte cheltuieli
publice principale capitale capitale capitale
Sala sportivă a Gimnaziului din satul Micăuți (inclusiv
dotarea cu inventar) 6 3 150,0 120,0 30,0
Gimnaziul din satul Voinova 6 3 300,0 300,0
Liceul din satul Sireț (drenajul pentru evacuarea apelor
pluviale) 6 3 100,0 100,0
Cultura, arta, sportul şi activităţile pentru tineret 8 2780,0 780,0 1890,0 110,0
Activităţi în domeniul culturii 8 2 1630,0 380,0 1140,0 110,0
Monumentul de tip colonadă din satul Micăuți 8 2 180,0 180,0
Amenajarea teritoriului aferent Casei de cultură din satul
Vorniceni 8 2 100,0 100,0
Casa de cultură din satul Voinova 8 2 200,0 200,0
Gazificarea casei de cultură din satul Zubrești 8 2 200,0 200,0
Casa de cultură din satul Recea (inclusiv procurarea
inventarului) 8 2 600,0 500,0 100,0
Casa de cultură din satul Făgureni (inclusiv dotarea cu
echipament) 8 2 50,0 40,0 10,0
Casa de cultură din satul Scoreni 8 2 300,0 300,0
Sport 8 5 1150,0 400,0 750,0
Stadionul din satul Roşcani 8 5 150,0 150,0
Terenul de minifotbal din satul Vorniceni 8 5 200,0 200,0
Stadionul din satul Pănășești 8 5 200,0 200,0
Vestiarul terenului sportiv din satul Sireț 8 5 400,0 400,0
Tribunele stadionului de fotbal din satul Micăuți 8 5 200,0 200,0
Transporturile, gospodăria drumurilor, comunicaţiile şi
informatica 14 1920,0 800,0 1120,0
Gospodărie a drumurilor 14 7 1920,0 800,0 1120,0
Drumurile din satul Roşcani 14 7 220,0 220,0
Reconstrucția trotuarelor din satul Micăuți 14 7 300,0 300,0
Podul pietonal peste calea ferată din orașul Strășeni 14 7 200,0 200,0
Strada Unirii din orașul Străşeni 14 7 500,0 500,0
Drumul din regiunea satului nou din satul Lozova 14 7 500,0 500,0
Trotuarul străzii centrale din satul Vorniceni 14 7 200,0 200,0
Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a
fondului de locuinţe 15 5890,0 3470,0 2420,0
55
Anexa nr. 4 (continuare)

- mii lei -
Unitate administrativ-teritorială, obiectiv Codul Suma inclusiv
autorității grupei grupei investiţii reparaţii alte cheltuieli
publice principale capitale capitale capitale
Gospodărie comunală 15 2 5890,0 3470,0 2420,0
Achitarea datoriei pentru Planul urbanistic al satului
Căpriana 15 2 100,0 100,0
Achitarea lucrărilor de geologie și geodezie la punctul de
epurare a apelor riziduale în proiectul de canalizare din
satul Căpriana 15 2 20,0 20,0
Sistemul de alimentare cu apă potabilă a satului Căpriana 15 2 200,0 200,0
Sistemul de canalizare din satul Rassvet, orașul Bucovăţ 15 2 370,0 370,0
Sistemul de alimentare cu apă și de canalizare din satul
Cojușna 15 2 520,0 520,0
Iluminarea străzilor din localitățile raionului Strășeni 15 2 1000,0 1000,0
Contribuția la proiectul construcției sistemului de
alimentare cu apă din satul Micleușeni 15 2 300,0 300,0
Reparația gardului și extinderea cimitirului din satul
Micăuți 15 2 150,0 150,0
Staţia de pompare și priza de apă din satul Micăuţi 15 2 1000,0 1000,0
Iluminarea străzilor din satele Codreanca şi Lupa-Recea,
comuna Codreanca 15 2 500,0 500,0
Iluminarea străzilor din satul Lozova 15 2 400,0 400,0
Sistemul de alimentare cu apă și de canalizare din satul Recea 15 2 500,0 500,0
Iluminarea străzilor din satul Recea 15 2 200,0 200,0
Proiectarea sistemului de alimentare cu apă din satul
Negreşti 15 2 180,0 180,0
Sistemul de canalizare din satul Romănești 15 2 150,0 150,0
Sistemul de alimentare cu apă din satul Vorniceni 15 2 300,0 300,0

Raionul Şoldăneşti 88 12820,0 5048,0 7722,0 50,0


Învăţămîntul 6 2600,0 2600,0
Învăţămînt preşcolar 6 1 1700,0 1700,0
Reconstrucţia Grădiniţei de copii din satul Găuzeni 6 1 1500,0 1500,0
Grădiniţa de copii din satul Şestaci 6 1 200,0 200,0
Învăţămînt secundar 6 3 900,0 900,0
Sala sportivă a Gimnaziului din satul Dobrușa 6 3 900,0 900,0
Cultura, arta, sportul şi activităţile pentru tineret 8 2900,0 2850,0 50,0
56
Anexa nr. 4 (continuare)

- mii lei -
Unitate administrativ-teritorială, obiectiv Codul Suma inclusiv
autorității grupei grupei investiţii reparaţii alte cheltuieli
publice principale capitale capitale capitale
Activităţi în domeniul culturii 8 2 2400,0 2350,0 50,0
Casa de cultură din satul Olişcani 8 2 1000,0 1000,0
Casa de cultură din satul Glinjeni (inclusiv dotarea cu
mobilier) 8 2 100,0 50,0 50,0
Casa de cultură din satul Rogojeni 8 2 50,0 50,0
Casa de cultură din satul Fuzăuca 8 2 600,0 600,0
Casa de cultură din satul Cobîlea 8 2 500,0 500,0
Casa de cultură din satul Șipca 8 2 150,0 150,0
Sport 8 5 500,0 500,0
Stadionul de pe str. Parcului nr. 10/2 din orașul Şoldăneşti 8 5 500,0 500,0
Ocrotirea sănătăţii 9 350,0 350,0
Policlinici şi centre ale medicilor de familie 9 2 350,0 350,0
Centrul medicilor de familie din satul Parcani 9 2 250,0 250,0
Reconstrucția Centrului medicilor de familie din satul
Găuzeni 9 2 100,0 100,0
Transporturile, gospodăria drumurilor, comunicaţiile şi
informatica 14 1400,0 150,0 1250,0
Gospodărie a drumurilor 14 7 1400,0 150,0 1250,0
Drumurile din satul Răspopeni 14 7 400,0 150,0 250,0
Drumul din satul Vadul-Rașcov 14 7 1000,0 1000,0
Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a
fondului de locuinţe 15 5570,0 4548,0 1022,0
Gospodărie de exploatare a fondului de locuinţe 15 1 1400,0 1400,0
Acoperișul blocului locativ de pe str. 31 August 1989 nr.
20, orașul Şoldăneşti 15 1 1000,0 1000,0
Acoperișul blocului locativ de pe str. Păcii nr. 29, orașul
Șoldănești 15 1 400,0 400,0
Gospodărie comunală 15 2 4170,0 3148,0 1022,0
Sistemul de alimentare cu apă din satul Poiana 15 2 200,0 200,0
Iluminarea centrului satului Glinjeni 15 2 100,0 100,0
Sistemul de alimentare cu apă din satul Răspopeni 15 2 200,0 200,0
Iluminarea centrului satului Rogojeni 15 2 150,0 150,0
Sistemul de alimentare cu apă din comuna Alcedar 15 2 350,0 350,0
Sistemul de alimentare cu apă din satul Cușmirca 15 2 200,0 200,0
57
Anexa nr. 4 (continuare)

- mii lei -
Unitate administrativ-teritorială, obiectiv Codul Suma inclusiv
autorității grupei grupei investiţii reparaţii alte cheltuieli
publice principale capitale capitale capitale
Iluminarea străzilor din satul Sămășcani 15 2 230,0 230,0
Sistemul de canalizare din satul Sămășcani 15 2 230,0 230,0
Sistemul de alimentare cu apă potabilă din satul Mihuleni 15 2 100,0 100,0
Proiectarea sistemului de canalizare din satul Șipca 15 2 150,0 150,0
Sistemul de alimentare cu apă potabilă din comuna Salcia 15 2 300,0 300,0
Proiectarea sistemului de alimentare cu apă potabilă din
satul Pohoarna 15 2 300,0 300,0
Reparația și amenajarea izvorului din satul Șestaci 15 2 50,0 50,0
Iluminarea străzilor din satul Răspopeni 15 2 242,0 242,0
Proiectarea parcului din orașul Șoldănești 15 2 268,0 268,0
Planul urbanistic general al orașului Șoldănești 15 2 300,0 300,0
Sistemul de alimentare cu apă potabilă din satul Cot,
comuna Climăuţii de Jos 15 2 250,0 250,0
Proiectarea sistemului de alimentare cu apă potabilă din
comuna Chipeșca 15 2 300,0 300,0
Iluminarea străzilor din comuna Cotiujenii Mari 15 2 250,0 250,0

Raionul Ştefan Vodă 89 17155,0 7035,0 9320,0 800,0


Serviciile de stat cu destinaţie generală 1 660,0 660,0
Autorităţi executive 1 2 660,0 660,0
Sediul Primăriei satului Crocmaz 1 2 360,0 360,0
Sediul Primăriei satului Marianca de Jos 1 2 300,0 300,0
Învăţămîntul 6 6350,0 3950,0 2400,0
Învăţămînt preşcolar 6 1 4550,0 3350,0 1200,0
Grădiniţa de Copii nr. 2 din oraşul Ștefan Vodă 6 1 200,0 200,0
Grădiniţa de copii din comuna Răscăieţi 6 1 50,0 50,0
Grădiniţa de copii din satul Crocmaz 6 1 250,0 250,0
Grădiniţa de copii din satul Olăneşti 6 1 500,0 500,0
Grădiniţa de Copii nr. 4 din satul Olăneşti 6 1 200,0 200,0
Grădiniţa de copii din satul Purcari 6 1 2850,0 2850,0
Grădiniţa de copii din satul Căplani 6 1 400,0 400,0
Grădiniţa de copii din satul Marianca de Jos 6 1 100,0 100,0
Învăţămînt secundar 6 3 1800,0 600,0 1200,0
Liceul „Mihai Eminescu” din satul Antonești 6 3 1000,0 600,0 400,0
58
Anexa nr. 4 (continuare)

- mii lei -
Unitate administrativ-teritorială, obiectiv Codul Suma inclusiv
autorității grupei grupei investiţii reparaţii alte cheltuieli
publice principale capitale capitale capitale
Gimnaziul „Vasile Moga” din satul Feşteliţa 6 3 800,0 800,0
Cultura, arta, sportul şi activităţile pentru tineret 8 5155,0 1595,0 3560,0
Activităţi în domeniul culturii 8 2 4515,0 1415,0 3100,0
Casa de cultură din oraşul Ştefan Vodă 8 2 900,0 900,0
Casa de cultură din satul Antoneşti 8 2 450,0 450,0
Casa de cultură din satul Carahasani 8 2 450,0 450,0
Casa de cultură din satul Palanca 8 2 1000,0 1000,0
Casa de cultură din satul Căplani 8 2 100,0 100,0
Casa de cultură din satul Feşteliţa 8 2 300,0 300,0
Casa de cultură din satul Ermoclia (gazificarea şi
instalarea sistemului de încălzire) 8 2 1115,0 1115,0
Monumentul eroilor căzuţi în cel de-al Doilea Război
Mondial şi amenajarea parcului din satul Slobozia 8 2 200,0 200,0
Sport 8 5 640,0 180,0 460,0
Școala sportivă din oraşul Ștefan Vodă 8 5 180,0 180,0
Stadionul din satul Tudora 8 5 300,0 300,0
Complexul sportiv din satul Olăneşti 8 5 160,0 160,0
Transporturile, gospodăria drumurilor, comunicaţiile şi
informatica 14 1650,0 150,0 1500,0
Gospodărie a drumurilor 14 7 1650,0 150,0 1500,0
Drumul local din oraşul Ștefan Vodă 14 7 1000,0 1000,0
Drumul local din satul Crocmaz 14 7 200,0 200,0
Pavarea unui trotuar din satul Feşteliţa 14 7 300,0 300,0
Construcţia drumului de acces L-509 din satul Copceac 14 7 150,0 150,0
Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a
fondului de locuinţe 15 3340,0 1340,0 1200,0 800,0
Gospodărie comunală 15 2 3340,0 1340,0 1200,0 800,0
Iluminarea străzilor din satul Crocmaz 15 2 500,0 500,0
Iluminarea străzilor din satul Cioburciu 15 2 200,0 200,0
Iluminarea străzilor din satul Volintiri 15 2 200,0 200,0
Iluminarea străzilor din satul Marianca de Jos 15 2 300,0 300,0
Sistemul de alimentare cu apă potabilă din satul Copceac 15 2 350,0 350,0
Sistemul de alimentare cu apă potabilă din satele Răscăieți
și Răscăieții Noi 15 2 450,0 450,0
59
Anexa nr. 4 (continuare)

- mii lei -
Unitate administrativ-teritorială, obiectiv Codul Suma inclusiv
autorității grupei grupei investiţii reparaţii alte cheltuieli
publice principale capitale capitale capitale
Sistemul de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare din
satul Olăneşti 15 2 90,0 90,0
Sistemul de canalizare din satul Tudora 15 2 250,0 250,0
Sistemul de canalizare din satul Copceac 15 2 200,0 200,0
Curăţarea albiei rîului Babei pe intravilanul satelor
Marianca de Jos – Feşteliţa, satul Marianca de Jos 15 2 300,0 300,0
Îndreptarea şi curăţarea albiei rîului Copceac din satul
Copceac 15 2 500,0 500,0

Raionul Taraclia 91 2775,0 400,0 2225,0 150,0


Învăţămîntul 6 2300,0 2150,0 150,0
Învăţămînt preşcolar 6 1 150,0 150,0
Grădiniţa de copii din satul Musaitu (dotarea cu inventar) 6 1 150,0 150,0
Învăţămînt secundar 6 3 2000,0 2000,0
Liceul din oraşul Taraclia 6 3 1000,0 1000,0
Gimnaziul din satul Albota de Jos 6 3 1000,0 1000,0
Învăţămînt mediu de specialitate 6 8 150,0 150,0
Căminul filialei Colegiului de Muzică „Ştefan Neaga” din
satul Tvardiţa 6 8 150,0 150,0
Transporturile, gospodăria drumurilor, comunicaţiile şi
informatica 14 400,0 400,0
Gospodărie a drumurilor 14 7 400,0 400,0
Reconstrucția străzii din satul Salcia 14 7 400,0 400,0
Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a
fondului de locuinţe 15 75,0 75,0
Gospodărie comunală 15 2 75,0 75,0
Sistemul de alimentare cu apă din satul Aluatu 15 2 75,0 75,0

Raionul Teleneşti 93 11930,0 6900,0 5030,0


Învăţămîntul 6 1150,0 1150,0
Învăţămînt preşcolar 6 1 1150,0 1150,0
Reconstrucția Grădiniței de copii din satul Bogzeşti 6 1 120,0 120,0
Reconstrucția Grădiniței de copii din satul Băneşti 6 1 755,0 755,0
Grădiniţa de copii din satul Ţînţăreni 6 1 105,0 105,0
60
Anexa nr. 4 (continuare)

- mii lei -
Unitate administrativ-teritorială, obiectiv Codul Suma inclusiv
autorității grupei grupei investiţii reparaţii alte cheltuieli
publice principale capitale capitale capitale
Grădiniţa de copii din satul Codrul Nou 6 1 170,0 170,0
Cultura, arta, sportul şi activităţile pentru tineret 8 2685,0 1680,0 1005,0
Activităţi în domeniul culturii 8 2 2205,0 1200,0 1005,0
Casa de cultură din oraşul Teleneşti 8 2 1200,0 1200,0
Casa de cultură din satul Ciulucani 8 2 450,0 450,0
Casa de cultură din satul Scorţeni 8 2 95,0 95,0
Casa de cultură din satul Ghermăneşti 8 2 105,0 105,0
Casa de cultură din satul Suhuluceni 8 2 230,0 230,0
Casa de cultură din satul Ţînţăreni 8 2 125,0 125,0
Sport 8 5 480,0 480,0
Terenul de minifotbal din satul Nucăreni 8 5 100,0 100,0
Terenul de minifotbal din satul Chiştelniţa 8 5 225,0 225,0
Terenul de minifotbal din satul Ţînţăreni 8 5 155,0 155,0
Ocrotirea sănătăţii 9 730,0 730,0
Policlinici şi centre ale medicilor de familie 9 2 730,0 730,0
Centrul medicilor de familie din satul Negureni, comuna
Negureni 9 2 730,0 730,0
Transporturile, gospodăria drumurilor, comunicaţiile şi
informatica 14 4740,0 2175,0 2565,0
Gospodărie a drumurilor 14 7 4740,0 2175,0 2565,0
Trotuarele de pe str. 31 August 1989 şi str. Renaşterii din
oraşul Teleneşti 14 7 550,0 550,0
Drumul din satul Verejeni 14 7 550,0 550,0
Drumul din satul Leuşeni 14 7 350,0 350,0
Drumul din satul Ineşti 14 7 450,0 450,0
Drumul din satul Ratuş, comuna Ratuş 14 7 300,0 300,0
Drumul din satul Chiţcanii Vechi 14 7 525,0 525,0
Drumul din satul Coropceni 14 7 250,0 250,0
Drumul din satul Scorţeni 14 7 460,0 460,0
Drumul din satul Zgărdeşti 14 7 215,0 215,0
Drumul din satul Budăi 14 7 460,0 460,0
Drumul din satul Hirişeni 14 7 360,0 360,0
Drumul din satul Chiştelniţa 14 7 270,0 270,0
61
Anexa nr. 4 (continuare)

- mii lei -
Unitate administrativ-teritorială, obiectiv Codul Suma inclusiv
autorității grupei grupei investiţii reparaţii alte cheltuieli
publice principale capitale capitale capitale
Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a
fondului de locuinţe 15 2625,0 1165,0 1460,0
Gospodărie comunală 15 2 2625,0 1165,0 1460,0
Sistemul de canalizare din satul Coropceni 15 2 70,0 70,0
Sistemul de canalizare din satul Suhuluceni 15 2 65,0 65,0
Sistemul de alimentare cu apă din satul Căzăneşti 15 2 625,0 625,0
Sistemul de alimentare cu apă din satul Tîrșiței 15 2 300,0 300,0
Sistemul de alimentare cu apă potabilă şi canalizare din
satul Chiştelniţa 15 2 105,0 105,0
Sistemul de canalizare din satul Crăsnăşeni 15 2 265,0 265,0
Sistemul de alimentare cu apă din satul Văsieni 15 2 275,0 275,0
Sistemul de alimentare cu apă din satele Sărătenii Vechi şi
Zahareuca 15 2 475,0 475,0
Iluminarea străzilor din satul Sărătenii Vechi 15 2 115,0 115,0
Iluminarea străzilor din satul Chiştelniţa 15 2 115,0 115,0
Iluminarea străzilor din satul Ţînţăreni 15 2 70,0 70,0
Amenajarea parcului public din satul Nucăreni 15 2 145,0 145,0

Raionul Ungheni 95 12710,0 3510,0 9010,0 190,0


Serviciile de stat cu destinaţie generală 1 990,0 990,0
Autorităţi executive 1 2 990,0 990,0
Sediul Primăriei satului Cetireni 1 2 440,0 440,0
Sediul Primăriei satului Zagarancea, comuna Zagarancea 1 2 300,0 300,0
Acoperișul sediului Primăriei satului Costuleni 1 2 250,0 250,0
Învăţămîntul 6 2830,0 2640,0 190,0
Învăţămînt preşcolar 6 1 1860,0 1760,0 100,0
Grădinița de copii din satul Teşcureni 6 1 350,0 350,0
Grădiniţa de copii din satul Valea Mare 6 1 240,0 240,0
Grădiniţa de Copii-Creşă „Izvoraş” din satul Măcăreşti,
comuna Măcăreşti 6 1 250,0 250,0
Grădiniţa de copii din satul Pîrliţa, comuna Pîrliţa 6 1 50,0 50,0
Grădiniţa de copii din satul Condrăteşti, comuna
Condrăteşti 6 1 140,0 140,0
Grădiniţa de copii din satul Costuleni 6 1 90,0 90,0
62
Anexa nr. 4 (continuare)

- mii lei -
Unitate administrativ-teritorială, obiectiv Codul Suma inclusiv
autorității grupei grupei investiţii reparaţii alte cheltuieli
publice principale capitale capitale capitale
Grădiniţa de copii din satul Rădenii Vechi 6 1 240,0 240,0
Grădiniţa de copii din satul Sineşti (inclusiv dotarea cu
mobilier) 6 1 500,0 400,0 100,0
Învăţămînt secundar 6 3 700,0 610,0 90,0
Gimnaziul din comuna Alexeevca 6 3 90,0 90,0
Gimnaziul din satul Frăsineşti, comuna Măcăreşti (inclusiv
dotarea cu tehnică de calcul și mobilier) 6 3 90,0 90,0
Sala de sport a Gimnaziului din satul Negurenii Vechi 6 3 150,0 150,0
Acoperișul Gimnaziului din satul Mănoilești 6 3 220,0 220,0
Gimnaziul din satul Negurenii Vechi 6 3 150,0 150,0
Instituţii şi servicii în domeniul învăţămîntului neatribuite
la alte grupe 6 7 100,0 100,0
Şcoala de Arte „Ion şi Doina Aldea-Teodorovici” din
oraşul Corneşti 6 7 100,0 100,0
Învăţămînt mediu de specialitate 6 8 170,0 170,0
Sala sportivă a Colegiului Agroindustrial din orașul
Ungheni 6 8 90,0 90,0
Colegiul de Medicină din orașul Ungheni 6 8 80,0 80,0
Cultura, arta, sportul şi activităţile pentru tineret 8 6560,0 1940,0 4620,0
Activităţi în domeniul culturii 8 2 3990,0 90,0 3900,0
Casa de cultură din satul Buşila 8 2 200,0 200,0
Casa de cultură din satul Petreşti, comuna Petreşti 8 2 240,0 240,0
Casa de cultură din satul Chirileni 8 2 290,0 290,0
Casa de cultură din satul Condrăteşti 8 2 100,0 100,0
Casa de cultură din satul Corneşti 8 2 80,0 80,0
Sala sportivă a Casei de cultură din satul Todireşti,
comuna Todireşti 8 2 430,0 430,0
Casa de cultură din satul Floriţoaia Veche, comuna
Floriţoaia Veche 8 2 190,0 190,0
Casa de cultură din satul Negurenii Vechi, comuna
Negurenii Vechi 8 2 290,0 290,0
Reconstrucţia monumentului eroilor căzuţi în cel de-al
Doilea Război Mondial şi în războiul din Afganistan, satul
Măcăreşti, comuna Măcăreşti 8 2 90,0 90,0
63
Anexa nr. 4 (continuare)

- mii lei -
Unitate administrativ-teritorială, obiectiv Codul Suma inclusiv
autorității grupei grupei investiţii reparaţii alte cheltuieli
publice principale capitale capitale capitale
Centrul social-cultural multifuncţional din satul Cornova 8 2 1000,0 1000,0
Centrul social-cultural multifuncţional din satul Bumbăta 8 2 330,0 330,0
Casa de cultură din satul Costuleni 8 2 500,0 500,0
Casa de cultură din satul Medeleni, comuna Petreşti 8 2 250,0 250,0
Sport 8 5 2570,0 1850,0 720,0
Stadionul din satul Pîrliţa 8 5 120,0 120,0
Sala de sport din satul Buciumeni 8 5 350,0 350,0
Terenul de minifotbal din sectorul Dănuţeni, orașul
Ungheni 8 5 200,0 200,0
Terenul de minifotbal din satul Boghenii Noi, comuna
Boghenii Noi 8 5 200,0 200,0
Terenul de minifotbal din satul Măcăreşti, comuna
Măcăreşti 8 5 200,0 200,0
Reconstrucţia stadionului din orașul Ungheni 8 5 1500,0 1500,0
Transporturile, gospodăria drumurilor, comunicaţiile şi
informatica 14 300,0 300,0
Gospodărie a drumurilor 14 7 300,0 300,0
Drumurile din satul Pîrliţa 14 7 300,0 300,0
Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a
fondului de locuinţe 15 2030,0 1570,0 460,0
Gospodărie comunală 15 2 2030,0 1570,0 460,0
Sistemul de alimentare cu apă din satul Măcăreşti 15 2 400,0 400,0
Iluminarea străzilor din satul Costuleni 15 2 130,0 130,0
Sistemul de alimentare cu apă din satul Năpădeni 15 2 350,0 350,0
Sistemul de alimentare cu apă din satul Morenii Noi 15 2 330,0 330,0
Sistemul de alimentare cu apă potabilă din satul Măgurele 15 2 190,0 190,0
Sistemul de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare din
satul Sculeni, comuna Sculeni 15 2 440,0 440,0
Sistemul de alimentare cu apă potabilă din satul Unţeşti 15 2 190,0 190,0

Municipiul Chişinău 1 8000,0 1650,0 6350,0


Serviciile de stat cu destinaţie generală 1 300,0 300,0
Autorităţi executive 1 2 300,0 300,0
Sediul Primăriei din satul Condriţa 1 2 300,0 300.0
64
Anexa nr. 4 (continuare)

- mii lei -
Unitate administrativ-teritorială, obiectiv Codul Suma inclusiv
autorității grupei grupei investiţii reparaţii alte cheltuieli
publice principale capitale capitale capitale
Transporturile, gospodăria drumurilor, comunicaţiile şi
informatica 14 600,0 200,0 400,0
Gospodărie a drumurilor 14 7 600,0 200,0 400,0
Drumurile din comuna Truşeni 14 7 400,0 400,0
Proiectarea drumului central din satul Condriţa 14 7 200,0 200,0
Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a
fondului de locuinţe 15 7100,0 1150,0 5950,0
Gospodărie comunală 15 2 7100,0 1150,0 5950,0
Iluminarea străzilor din satul Grătieşti, comuna Grătieşti 15 2 400,0 400,0
Iluminarea străzilor din orașul Codru 15 2 795,0 795,0
Iluminarea străzilor din orașul Cricova 15 2 685,0 685,0
Iluminarea străzilor din orașul Sîngera 15 2 720,0 720,0
Iluminarea străzilor din orașul Vatra 15 2 520,0 520,0
Iluminarea străzilor din satul Colonița 15 2 525,0 525,0
Iluminarea străzilor din comuna Bubuieci 15 2 625,0 625,0
Iluminarea străzilor din satul Budești 15 2 565,0 565,0
Iluminarea străzilor din comuna Ciorescu 15 2 610,0 610,0
Proiectarea şi construcţia reţelei de iluminat public din
orașul Durleşti 15 2 1150,0 1150,0
Iluminarea străzilor din comuna Tohatin 15 2 505,0 505,0

U.T.A. Găgăuzia 43 10400,0 2800,0 7600,0


Învăţămîntul 6 2950,0 300,0 2650,0
Învăţămînt preşcolar 6 1 1700,0 300,0 1400,0
Grădinița de copii din comuna Congazcicul de Sus 6 1 100,0 100,0
Grădinița de copii din satul Etulia (acoperișul, sistemul de
încălzire, schimbarea geamurilor) 6 1 1200,0 1200,0
Gardul Grădiniței nr. 7 din oraşul Ceadîr-Lunga 6 1 200,0 200,0
Gardul și sala de festivități ale Grădiniței nr. 5 din Ceadîr-
Lunga 6 1 200,0 100,0 100,0
Învăţămînt secundar 6 3 1250,0 1250,0
Acoperișul Liceului din satul Cișmichioi 6 3 950,0 950,0
Cantina Liceului nr. 2 din oraşul Ceadîr-Lunga 6 3 300,0 300,0
Cultura, arta, sportul şi activităţile pentru tineret 8 3400,0 200,0 3200,0
65
Anexa nr. 4 (continuare)

- mii lei -
Unitate administrativ-teritorială, obiectiv Codul Suma inclusiv
autorității grupei grupei investiţii reparaţii alte cheltuieli
publice principale capitale capitale capitale
Activităţi în domeniul culturii 8 2 3400,0 200,0 3200,0
Casa de cultură din municipiul Comrat 8 2 3000,0 3000,0
Casa de cultură din satul Chirsova 8 2 200,0 200,0
Terenul de joacă pentru copii din satul Cioc-Maidan 8 2 100,0 100,0
Terenul de joacă pentru copii din satul Cişmichioi 8 2 100,0 100,0
Ocrotirea sănătăţii 9 2000,0 2000,0
Spitale 9 1 2000,0 2000,0
Blocul chirurgical al Spitalului raional Comrat 9 1 2000,0 2000,0
Transporturile, gospodăria drumurilor, comunicaţiile şi
informatica 14 200,0 200,0
Gospodărie a drumurilor 14 7 200,0 200,0
Drumurile din satul Ferapontievca 14 7 100,0 100,0
Drumurile din satul Joltai 14 7 100,0 100,0
Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a
fondului de locuinţe 15 1850,0 300,0 1550,0
Gospodărie comunală 15 2 1850,0 300,0 1550,0
Gardul cimitirului din satul Bugeac 15 2 100,0 100,0
Iluminarea străzilor din satul Congaz 15 2 600,0 600,0
Fîntîna arteziană din satul Chioselia Rusă 15 2 100,0 100,0
Iluminarea străzilor din orașul Ceadîr-Lunga 15 2 200,0 200,0
Iluminarea străzilor din satul Tomai 15 2 100,0 100,0
Parcul din centrul satului Baurci 15 2 100,0 100,0
Iluminarea străzilor din satul Chiriet-Lunga 15 2 200,0 200,0
Iluminarea străzilor din satul Gaidar 15 2 450,0 450,0

TOTAL 445266,0 127745,0 310380,0 7141,0


inclusiv:
Serviciile de stat cu destinaţie generală 1 18515,0 1040,0 17215,0 260,0
Autorităţi executive 1 2 18515,0 1040,0 17215,0 260,0
Învăţămîntul 6 114825,0 33610,0 79105,0 2110,0
Învăţămînt preşcolar 6 1 69376,0 13040,0 55146,0 1190,0
Învăţămînt primar 6 2 250,0 250,0
Învăţămînt secundar 6 3 43079,0 20170,0 21989,0 920,0
66
Anexa nr. 4 (continuare)

- mii lei -
Unitate administrativ-teritorială, obiectiv Codul Suma inclusiv
autorității grupei grupei investiţii reparaţii alte cheltuieli
publice principale capitale capitale capitale
Instituţii şi activităţi în domeniul învăţămîntului neatribuite
la alte grupe 6 7 1600,0 400,0 1200,0
Învăţămînt mediu de specialitate 6 8 520,0 520,0
Cultura, arta, sportul şi activităţile pentru tineret 8 128426,0 28657,0 97228,0 2541,0
Activităţi în domeniul culturii 8 2 98660,0 12772,0 84498,0 1390,0
Sport 8 5 24801,0 13985,0 10065,0 751,0
Instituţii şi activităţi în domeniul culturii, artei şi sportului
neatribuite la alte grupe 8 6 500,0 500,0
Activităţi pentru tineret 8 7 4465,0 1400,0 2665,0 400,0
Ocrotirea sănătăţii 9 8780,0 3080,0 5700,0
Spitale 9 1 3500,0 2000,0 1500,0
Policlinici şi centre ale medicilor de familie 9 2 4980,0 1080,0 3900,0
Instituţii şi servicii în domeniul ocrotirii sănătăţii
neatribuite la alte grupe 9 5 300,0 300,0
Asigurarea şi asistenţa socială 10 2250,0 450,0 1800,0
Instituţii ale asistenţei sociale 10 3 2000,0 200,0 1800,0
Instituţii şi servicii în domeniul asigurării şi asistenţei
sociale neatribuite la alte grupe 10 11 250,0 250,0
Agricultura, gospodăria silvică, gospodăria piscicolă şi
gospodăria apelor 11 1500,0 1500,0
Activităţi şi servicii în domeniul agriculturii, gospodăriei
silvice, gospodăriei piscicole şi gospodăriei apelor
neatribuite la alte grupe 11 5 1500,0 1500,0
Transporturile, gospodăria drumurilor, comunicaţiile şi
informatica 14 63244,0 10025,0 52289,0 930,0
Gospodărie a drumurilor 14 7 62414,0 10025,0 52289,0 100,0
Activităţi şi servicii în domeniul transporturilor,
gospodăriei drumurilor, comunicaţiilor şi informaticii
neatribuite la alte grupe 14 9 830,0 830,0
Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a
fondului de locuinţe 15 102016,0 44783,0 55933,0 1300,0
Gospodărie de exploatare a fondului de locuinţe 15 1 1500,0 1500,0
Gospodărie comunală 15 2 100516,0 43283,0 55933,0 1300,0
Complexul pentru combustibil şi energie 16 1600,0 1600,0
67
Anexa nr. 4 (continuare)

- mii lei -
Unitate administrativ-teritorială, obiectiv Codul Suma inclusiv
autorității grupei grupei investiţii reparaţii alte cheltuieli
publice principale capitale capitale capitale
Reţele de gaze 16 1 1600,0 1600,0
Alte servicii legate de activitatea economică 19 4110,0 3000,0 1110,0
Alte servicii legate de activitatea economică 19 3 4110,0 3000,0 1110,0
Anexa nr. 5

Transferurile de la bugetul de stat la bugetele raionale (cu excepția bugetelor raionale Basarabeasca,
Ocnița și Rîșcani), la bugetul municipal Bălţi şi la bugetul central al unităţii teritoriale autonome Găgăuzia

– mii lei –
Unitatea Suma inclusiv
administrativ- transferuri din dintre care transferuri cu inclusiv
teritorială fondul de transferuri inclusiv destinaţie cheltuieli compensarea compen-
susţinere categoriale, total transferuri transferuri specială capitale diferenţei de tarife sarea
financiară a categoriale categoriale la energia electrică veniturilor
unităților comple- şi la gazele naturale ratate
administrativ- mentare
teritoriale

Raionul
Anenii Noi 123 811,3 113 781,3 69 439,6 68 691,6 748,0 10 030,0 10 030,0
Briceni 113 714,1 97 334,1 63 770,9 63 770,9 16 380,0 16 380,0
Cahul 169 001,9 152 921,9 106 781,4 105 289,9 1 491,5 16 080,0 16 080,0
Cantemir 132 986,1 117 146,1 60 666,5 60 666,5 15 840,0 15 840,0
Călăraşi 133 966,2 116 966,2 63 874,6 63 874,6 17 000,0 17 000,0
Căuşeni 158 042,2 142 092,1 79 482,3 79 482,3 15 950,1 10 590,0 5 360,1
Cimişlia 111 928,7 98 608,7 53 991,4 53 716,9 274,5 13 320,0 13 320,0
Criuleni 137 633,2 125 643,2 67 859,0 67 859,0 11 990,0 11 990,0
Donduşeni 64 592,8 57 112,8 35 102,5 35 102,5 7 480,0 7 480,0
Drochia 113 132,3 100 882,3 71 663,5 70 836,0 827,5 12 250,0 12 250,0
Dubăsari 95 073,9 67 338,7 27 924,7 26 079,2 1 845,5 27 735,2 6 900,0 20 205,2 630,0
Edineţ 117 464,0 105 484,0 69 019,3 69 019,3 11 980,0 11 980,0
Făleşti 159 423,0 147 503,0 83 534,2 83 534,2 11 920,0 11 920,0
Floreşti 141 623,8 126 133,8 79 543,7 79 353,5 190,2 15 490,0 15 490,0
Glodeni 102 674,4 93 624,4 54 604,1 54 604,1 9 050,0 9 050,0
Hînceşti 231 615,2 199 209,2 107 279,3 102 454,8 4 824,5 32 406,0 32 406,0
Ialoveni 166 433,9 144 142,9 90 359,4 86 646,9 3 712,5 22 291,0 22 291,0
Leova 106 949,1 94 459,1 48 620,7 48 620,7 12 490,0 12 490,0
Nisporeni 135 606,8 119 726,8 61 050,0 61 050,0 15 880,0 15 880,0
Orhei 192 855,1 165 365,1 101 940,5 101 940,5 27 490,0 27 490,0
2
Anexa nr. 5 (sfîrșit)

– mii lei –
Unitatea Suma inclusiv
administrativ- transferuri din dintre care transferuri cu inclusiv
teritorială fondul de transferuri inclusiv destinaţie cheltuieli compensarea compen-
susţinere categoriale, total transferuri transferuri specială capitale diferenţei de tarife sarea
financiară a categoriale categoriale la energia electrică veniturilor
unităților comple- şi la gazele naturale ratate
administrativ- mentare
teritoriale

Rezina 59 615,6 48 135,6 49 770,7 49 770,7 11 480,0 11 480,0


Sîngerei 166 425,5 154 485,5 86 897,0 86 897,0 11 940,0 11 940,0
Soroca 140 098,3 125 568,3 84 500,4 82 472,4 2 028,0 14 530,0 14 530,0
Străşeni 156 235,9 140 855,9 77 418,3 76 357,3 1 061,0 15 380,0 15 380,0
Şoldăneşti 96 241,4 83 421,4 43 673,4 43 673,4 12 820,0 12 820,0
Ştefan Vodă 139 584,3 122 429,3 61 555,0 61 555,0 17 155,0 17 155,0
Taraclia 62 858,4 60 083,4 35 193,9 35 193,9 2 775,0 2 775,0
Teleneşti 153 559,0 141 629,0 69 366,7 68 462,7 904,0 11 930,0 11 930,0
Ungheni 197 272,4 184 562,4 111 146,9 111 146,9 12 710,0 12 710,0

Municipiul
Bălţi* 50 873,5 50 873,5

Unitatea
teritorială
autonomă
Găgăuzia 207 911,1 197 511,1 130 561,3 125 229,3 5 332,0 10 400,0 10 400,0

TOTAL 4 139 203,4 3 695 031,1 2 146 591,2 2 123 352,0 23 239,2 444 172,3 417 977,0 25 565,3 630,0

* Volumul alocațiilor pentru fiecare instituție de învățămînt primar și secundar general, finanțată de la bugetul municipiului Bălți, în partea ce ține de cheltuielile estimate în bază
de cost standard per elev (transferuri categoriale și transferuri categoriale complementare), se va asigura din contul bugetului unității administrativ-teritoriale respective.
Anexa nr. 6

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele unităților administrativ-teritoriale


din raioanele Barsarabeasca, Ocnița, Rîșcani și municipiul Chișinău
(în baza art. III liniuța întîi și art. IV din Legea nr. 267 din 1 noiembrie 2013 pentru modificarea și completarea unor acte legislative)

- mii lei -
Unitatea TOTAL inclusiv transferuri
administrativ- GENERAL cu cu inclusiv
teritorială destinație destinație pentru învățămîntul preșcolar, primar, secundar general,
generală specială pentru asistența socială
special și complementar (extrașcolar)
total dintre care pentru învățămîntul primar, total inclusiv
din fondul
secundar general și special compen- Indemni- compensații compen- pentru pentru
cheltuieli paza de com-
transferuri inclusiv sarea zații pentru sarea pensare
cheltuielilor pentru călătoria în cheltuielilor capitale depozi-
categoriale, transferuri transfe- telor cu
total de deser- copiii transportul tinerilor
categoriale ruri vire cu adoptați, comun specialiști, pesticide
catego- transport a copiii urban, absolvenți inutiliza-
riale persoanelor orfani și suburban și ai institu- bile și
comple- cu rămași interurban țiilor de perimate
mentare dizabilități fără (cu învățămînt
ale îngrijirea excepția superior și
aparatului părin- taximetre- mediu de
locomotor tească, lor) specialitate,
copiii acordate angajați în
luați sub persoanelor instituții de
tutelă/ cu învățămînt
curatelă dizabilități din mediul
severe și rural,
accentuate pentru
închirierea
locuințelor
și pentru
unele tipuri
de resurse
energetice
9=10+11+
1 2=3+4+16 3 4=5+9+14+15 5 6=7+8 7 8 10 11 12 13 14 15 16
12+13
Total pe unitatea
administrativ-
teritorială 1 726 858,6 65 198,1 1 476 812,3 1 412 986,8 690 476,8 651 472,5 39 004,3 36 336,2 1 390,2 9 856,8 25 035,9 53,3 27 289,0 200,3 184 848,2

Raionul
Basarabeasca 60 292,9 9 496,3 46 316,2 40 193,1 23 832,5 22 926,5 906,0 1 183,8 42,0 777,6 364,2 4 739,0 200,3 4 480,4
Consiliul raional 38 587,7 5 628,2 28 598,8 27 214,7 23 832,5 22 926,5 906,0 1 183,8 42,0 777,6 364,2 200,3 4 360,7
Abaclia 4 487,7 626,8 3 860,9 2 741,9 1 119,0
2
Anexa nr. 6 (continuare)
- mii lei -
Unitatea TOTAL inclusiv transferuri
administrativ- GENERAL cu cu inclusiv
teritorială destinație destinație pentru învățămîntul preșcolar, primar, secundar general,
generală specială pentru asistența socială
special și complementar (extrașcolar)
total dintre care pentru învățămîntul primar, total inclusiv
din fondul
secundar general și special compen- Indemni- compensații compen- pentru pentru
cheltuieli paza de com-
transferuri inclusiv sarea zații pentru sarea pensare
cheltuielilor pentru călătoria în cheltuielilor capitale depozi-
categoriale, transferuri transfe- telor cu
total de deser- copiii transportul tinerilor
categoriale ruri vire cu adoptați, comun specialiști, pesticide
catego- transport a copiii urban, absolvenți inutiliza-
riale persoanelor orfani și suburban și ai institu- bile și
comple- cu rămași interurban țiilor de perimate
mentare dizabilități fără (cu învățămînt
ale îngrijirea excepția superior și
aparatului părin- taximetre- mediu de
locomotor tească, lor) specialitate,
copiii acordate angajați în
luați sub persoanelor instituții de
tutelă/ cu învățămînt
curatelă dizabilități din mediul
severe și rural,
accentuate pentru
închirierea
locuințelor
și pentru
unele tipuri
de resurse
energetice
9=10+11+
1 2=3+4+16 3 4=5+9+14+15 5 6=7+8 7 8 10 11 12 13 14 15 16
12+13
Basarabeasca 6 965,7 579,1 6 386,6 5 666,6 720,0
Başcalia 2 568,8 683,5 1 885,3 1 085,3 800,0
Carabetovca 1 171,8 480,9 571,2 571,2 119,7
Iordanovca 1 484,3 384,4 1 099,9 399,9 700,0
Iserlia 1 338,5 504,3 834,2 434,2 400,0
Sadaclia 3 688,4 609,1 3 079,3 2 079,3 1 000,0

Raionul Ocnița 91 900,3 19 745,5 70 547,6 62 694,5 39 239,6 38 897,1 342,5 1 553,1 116,9 712,8 723,4 6 300,0 1 607,2
Consiliul raional 59 772,2 11 045,5 47 119,5 45 566,4 39 239,6 38 897,1 342,5 1 553,1 116,9 712,8 723,4 1 607,2
Bîrlădeni 1 608,4 194,6 1 413,8 1 313,8 100,0
Bîrnova 1 443,7 506,9 936,8 936,8
Calaraşovca 1 548,9 446,4 1 102,5 902,5 200,0
Clocușna 2 641,4 578,8 2 062,6 662,6 1 400,0
Corestăuți 1 099,3 512,2 587,1 237,1 350,0
Dîngeni 903,7 278,2 625,5 525,5 100,0
Frunză 806,3 406,3 400,0 400,0
3
Anexa nr. 6 (continuare)
- mii lei -
Unitatea TOTAL inclusiv transferuri
administrativ- GENERAL cu cu inclusiv
teritorială destinație destinație pentru învățămîntul preșcolar, primar, secundar general,
generală specială pentru asistența socială
special și complementar (extrașcolar)
total dintre care pentru învățămîntul primar, total inclusiv
din fondul
secundar general și special compen- Indemni- compensații compen- pentru pentru
cheltuieli paza de com-
transferuri inclusiv sarea zații pentru sarea pensare
cheltuielilor pentru călătoria în cheltuielilor capitale depozi-
categoriale, transferuri transfe- telor cu
total de deser- copiii transportul tinerilor
categoriale ruri vire cu adoptați, comun specialiști, pesticide
catego- transport a copiii urban, absolvenți inutiliza-
riale persoanelor orfani și suburban și ai institu- bile și
comple- cu rămași interurban țiilor de perimate
mentare dizabilități fără (cu învățămînt
ale îngrijirea excepția superior și
aparatului părin- taximetre- mediu de
locomotor tească, lor) specialitate,
copiii acordate angajați în
luați sub persoanelor instituții de
tutelă/ cu învățămînt
curatelă dizabilități din mediul
severe și rural,
accentuate pentru
închirierea
locuințelor
și pentru
unele tipuri
de resurse
energetice
9=10+11+
1 2=3+4+16 3 4=5+9+14+15 5 6=7+8 7 8 10 11 12 13 14 15 16
12+13
Gîrbova 714,1 307,3 406,8 406,8
Grinăuţi-Moldova 1 632,8 319,1 1 313,7 663,7 650,0
Hădărăuți 1 944,0 507,7 1 436,3 636,3 800,0
Lencăuți 1 406,3 534,9 871,4 371,4 500,0
Lipnic 1 748,5 691,7 1 056,8 856,8 200,0
Mereșeuca 842,3 490,5 351,8 351,8
Mihălășeni 861,0 115,2 745,8 445,8 300,0
Naslavcea 621,9 336,3 285,6 285,6
Ocnița 1 944,0 614,0 1 330,0 1 230,0 100,0
Orașul Ocnița 4 536,0 454,3 4 081,7 3 381,7 700,0
Otaci 2 500,7 415,5 2 085,2 2 085,2
Sauca 1 061,8 563,8 498,0 498,0
Unguri 717,9 249,5 468,4 468,4
Vălcineț 1 545,1 176,8 1 368,3 868,3 500,0
4
Anexa nr. 6 (continuare)
- mii lei -
Unitatea TOTAL inclusiv transferuri
administrativ- GENERAL cu cu inclusiv
teritorială destinație destinație pentru învățămîntul preșcolar, primar, secundar general,
generală specială pentru asistența socială
special și complementar (extrașcolar)
total dintre care pentru învățămîntul primar, total inclusiv
din fondul
secundar general și special compen- Indemni- compensații compen- pentru pentru
cheltuieli paza de com-
transferuri inclusiv sarea zații pentru sarea pensare
cheltuielilor pentru călătoria în cheltuielilor capitale depozi-
categoriale, transferuri transfe- telor cu
total de deser- copiii transportul tinerilor
categoriale ruri vire cu adoptați, comun specialiști, pesticide
catego- transport a copiii urban, absolvenți inutiliza-
riale persoanelor orfani și suburban și ai institu- bile și
comple- cu rămași interurban țiilor de perimate
mentare dizabilități fără (cu învățămînt
ale îngrijirea excepția superior și
aparatului părin- taximetre- mediu de
locomotor tească, lor) specialitate,
copiii acordate angajați în
luați sub persoanelor instituții de
tutelă/ cu învățămînt
curatelă dizabilități din mediul
severe și rural,
accentuate pentru
închirierea
locuințelor
și pentru
unele tipuri
de resurse
energetice
9=10+11+
1 2=3+4+16 3 4=5+9+14+15 5 6=7+8 7 8 10 11 12 13 14 15 16
12+13
Raionul Rîșcani 141 050,0 26 895,3 113 185,9 102 755,4 58 352,2 58 352,2 2 180,5 181,3 1 152,0 821,2 26,0 8 250,0 968,8
Consiliul raional 92 623,2 14 906,3 77 716,9 75 536,4 58 352,2 58 352,2 2 180,5 181,3 1 152,0 821,2 26,0
Alexăndrești 1 085,3 344,1 741,2 391,2 350,0
Aluniș 1 587,0 553,5 1 033,5 683,5 350,0
Borosenii Noi 935,8 524,5 411,3 411,3
Braniște 1 643,2 489,6 1 153,6 503,6 650,0
Corlăteni 3 547,9 354,5 3 193,4 2 593,4 600,0
Costești 1 751,4 289,0 1 462,4 1 462,4
Duruitoarea Nouă 1 021,8 464,3 548,4 548,4 9,1
Gălășeni 1 047,4 293,2 754,2 354,2 400,0
Grinăuți 1 037,8 438,8 599,0 449,0 150,0
Hiliuți 1 657,4 551,9 1 105,5 605,5 500,0
Horodiște 1 144,9 443,6 701,3 351,3 350,0
Malinovscoe 690,5 336,3 354,2 354,2
Mihăileni 2 397,2 626,2 1 771,0 1 371,0 400,0
Nihoreni 2 801,6 517,3 1 431,0 1 131,0 300,0 853,3
5
Anexa nr. 6 (continuare)
- mii lei -
Unitatea TOTAL inclusiv transferuri
administrativ- GENERAL cu cu inclusiv
teritorială destinație destinație pentru învățămîntul preșcolar, primar, secundar general,
generală specială pentru asistența socială
special și complementar (extrașcolar)
total dintre care pentru învățămîntul primar, total inclusiv
din fondul
secundar general și special compen- Indemni- compensații compen- pentru pentru
cheltuieli paza de com-
transferuri inclusiv sarea zații pentru sarea pensare
cheltuielilor pentru călătoria în cheltuielilor capitale depozi-
categoriale, transferuri transfe- telor cu
total de deser- copiii transportul tinerilor
categoriale ruri vire cu adoptați, comun specialiști, pesticide
catego- transport a copiii urban, absolvenți inutiliza-
riale persoanelor orfani și suburban și ai institu- bile și
comple- cu rămași interurban țiilor de perimate
mentare dizabilități fără (cu învățămînt
ale îngrijirea excepția superior și
aparatului părin- taximetre- mediu de
locomotor tească, lor) specialitate,
copiii acordate angajați în
luați sub persoanelor instituții de
tutelă/ cu învățămînt
curatelă dizabilități din mediul
severe și rural,
accentuate pentru
închirierea
locuințelor
și pentru
unele tipuri
de resurse
energetice
9=10+11+
1 2=3+4+16 3 4=5+9+14+15 5 6=7+8 7 8 10 11 12 13 14 15 16
12+13
Petrușeni 1 013,0 361,6 585,6 285,6 300,0 65,8
Pociumbăuți 746,1 346,0 400,1 200,1 200,0
Pociumbeni 1 287,5 381,4 906,1 556,1 350,0
Pîrjota 1 020,8 329,6 691,2 491,2 200,0
Răcăria 1 539,7 572,7 967,0 967,0
Recea 2 442,9 389,2 2 053,7 1 553,7 500,0
Rîşcani 8 389,4 658,7 7 730,7 7 430,7 300,0
Singureni 1 388,1 162,7 1 225,4 925,4 300,0
Sturzeni 867,4 381,8 485,6 285,6 200,0
Şumna 1 084,7 522,9 561,8 211,8 350,0
Șaptebani 1 344,1 160,8 1 142,7 342,7 800,0 40,6
Vasileuți 1 649,2 626,6 1 022,6 1 022,6
Văratic 1 641,1 411,4 1 229,7 879,7 350,0
Zăicani 1 663,6 456,8 1 206,8 856,8 350,0
6
Anexa nr. 6 (continuare)
- mii lei -
Unitatea TOTAL inclusiv transferuri
administrativ- GENERAL cu cu inclusiv
teritorială destinație destinație pentru învățămîntul preșcolar, primar, secundar general,
generală specială pentru asistența socială
special și complementar (extrașcolar)
total dintre care pentru învățămîntul primar, total inclusiv
din fondul
secundar general și special compen- Indemni- compensații compen- pentru pentru
cheltuieli paza de com-
transferuri inclusiv sarea zații pentru sarea pensare
cheltuielilor pentru călătoria în cheltuielilor capitale depozi-
categoriale, transferuri transfe- telor cu
total de deser- copiii transportul tinerilor
categoriale ruri vire cu adoptați, comun specialiști, pesticide
catego- transport a copiii urban, absolvenți inutiliza-
riale persoanelor orfani și suburban și ai institu- bile și
comple- cu rămași interurban țiilor de perimate
mentare dizabilități fără (cu învățămînt
ale îngrijirea excepția superior și
aparatului părin- taximetre- mediu de
locomotor tească, lor) specialitate,
copiii acordate angajați în
luați sub persoanelor instituții de
tutelă/ cu învățămînt
curatelă dizabilități din mediul
severe și rural,
accentuate pentru
închirierea
locuințelor
și pentru
unele tipuri
de resurse
energetice
9=10+11+
1 2=3+4+16 3 4=5+9+14+15 5 6=7+8 7 8 10 11 12 13 14 15 16
12+13
Municipiul
Chișinău 1 433 615,4 9 061,0 1 246 762,6 1 207 343,8 569 052,5 531 296,7 37 755,8 31 418,8 1 050,0 7 214,4 23 127,1 27,3 8 000,0 177 791,8
Consiliul municipal 1 352 762,9 1 174 971,1 1 143 552,3 569 052,5 531 296,7 37 755,8 31 418,8 1 050,0 7 214,4 23 127,1 27,3 177 791,8
Băcioi 4 764,3 631,5 4 132,8 4 132,8
Bubuieci 5 701,5 691,6 5 009,9 4 384,9 625,0
Budești 3 940,5 520,3 3 420,2 2 855,2 565,0
Ciorescu 5 291,6 350,6 4 941,0 4 331,0 610,0
Codru 5 742,5 767,5 4 975,0 4 180,0 795,0
Colonița 2 698,7 478,7 2 220,0 1 695,0 525,0
Condrița 884,0 384,0 500,0 500,0
Cricova 6 862,5 512,2 6 350,3 5 665,3 685,0
Cruzești 1 153,4 381,5 771,9 771,9
Durlești 11 864,3 926,3 10 938,0 9 788,0 1 150,0
Ghidighici 3 127,6 415,1 2 712,5 2 712,5
Grătiești 4 308,6 521,6 3 787,0 3 387,0 400,0
Sîngera 5 071,3 686,5 4 384,8 3 664,8 720,0
7
Anexa nr. 6 (continuare)
- mii lei -
Unitatea TOTAL inclusiv transferuri
administrativ- GENERAL cu cu inclusiv
teritorială destinație destinație pentru învățămîntul preșcolar, primar, secundar general,
generală specială pentru asistența socială
special și complementar (extrașcolar)
total dintre care pentru învățămîntul primar, total inclusiv
din fondul
secundar general și special compen- Indemni- compensații compen- pentru pentru
cheltuieli paza de com-
transferuri inclusiv sarea zații pentru sarea pensare
cheltuielilor pentru călătoria în cheltuielilor capitale depozi-
categoriale, transferuri transfe- telor cu
total de deser- copiii transportul tinerilor
categoriale ruri vire cu adoptați, comun specialiști, pesticide
catego- transport a copiii urban, absolvenți inutiliza-
riale persoanelor orfani și suburban și ai institu- bile și
comple- cu rămași interurban țiilor de perimate
mentare dizabilități fără (cu învățămînt
ale îngrijirea excepția superior și
aparatului părin- taximetre- mediu de
locomotor tească, lor) specialitate,
copiii acordate angajați în
luați sub persoanelor instituții de
tutelă/ cu învățămînt
curatelă dizabilități din mediul
severe și rural,
accentuate pentru
închirierea
locuințelor
și pentru
unele tipuri
de resurse
energetice
9=10+11+
1 2=3+4+16 3 4=5+9+14+15 5 6=7+8 7 8 10 11 12 13 14 15 16
12+13
Stăuceni 5 239,9 421,7 4 818,2 4 818,2
Tohatin 2 530,1 409,1 2 121,0 1 616,0 505,0
Trușeni 4 312,9 498,8 3 814,1 3 414,1 400,0
Vadul lui Voda 4 768,0 277,5 4 490,5 4 490,5
Vatra 2 590,8 186,5 2 404,3 1 884,3 520,0
Anexa nr. 7

Determinarea cuantumului minim al chiriei


bunurilor proprietate publică

1. Cuantumul minim al chiriei anuale pentru folosirea încăperilor se calculează


după formula:
P ai = T b × (1 + K 1 + K 2 + K 3 ) × K 4 × S,
în care:
P ai – cuantumul chiriei anuale;
T b – tariful de bază pentru chiria anuală a unui metru pătrat de spaţiu;
K 1 – coeficientul de amplasare a încăperii;
K 2 – coeficientul amenajării tehnice;
K 3 – coeficientul de ramură privind utilizarea încăperii;
K 4 – coeficientul de piaţă;
S – suprafaţa încăperii.

Valoarea coeficienţilor folosiţi în calcule se determină după următoarele criterii:

a) tariful de bază pentru chiria anuală a unui metru pătrat de spaţiu (T b ):

municipiul Chişinău 290,4 lei


municipiul Bălţi 206,0 lei
celelalte municipii, oraşele-reşedinţă 149,7 lei
oraşele şi localităţile suburbane din componenţa municipiilor 112,3 lei
localităţile săteşti 37,5 lei

b) coeficientul de amplasare a încăperii (K 1 ):

clădire separată 0,5


construcţie încorporată sau anexată 0,45
încăpere supraterană, inclusiv parter 0,4
soclu 0,35
demisol 0,3
subsol cu geamuri, etaj tehnic, acoperiş 0,2
alte subsoluri 0,0

c) coeficientul amenajării tehnice (K 2 ):

apeduct, canalizare, apă caldă, încălzire centrală 0,5


apeduct, canalizare, încălzire centrală 0,4
apeduct, canalizare, apă caldă 0,3
apeduct, canalizare 0,2
2
Anexa nr. 7 (continuare)

încălzire centrală 0,2


lipseşte amenajarea tehnică 0,0

d) coeficientul de ramură privind utilizarea încăperii (K 3 ):

1) ateliere de creaţie ale pictorilor, sculptorilor, arhitecţilor, meşterilor


populari; spații utilizate de chiriaşi în scopuri medicale şi farmaceutice;
întreprinderi de producţie ale societăţilor persoanelor cu handicap;
spaţii utilizate pentru realizarea acţiunilor în masă din cadrul
proiectelor şi programelor finanţate de la bugetul public naţional 0,05
2) instituţii finanţate de la bugetul de stat, de la bugetele unităţilor
administrativ-teritoriale, de la bugetul asigurărilor sociale de stat şi din
fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală; patronate,
fundaţii, asociaţii obşteşti 0,1
3) spaţii pentru laboratoare, pentru instruire, pentru efectuarea de
lucrări de cercetare şi proiectare; spaţii pentru prestarea de servicii
poştale, sportive şi de întremare a sănătăţii 0,2
4) garaje, depozite, spaţii tehnice (cu excepţia celor menţionate la
poziţia 6) şi alte încăperi auxiliare; spaţii pentru prestarea de servicii
către populaţie (ateliere de reparaţie a încălţămintei, a îmbrăcămintei şi
a obiectelor de uz casnic, frizerii, curăţătorii chimice, puncte de
închiriere a obiectelor, băi, birouri de avocaţi) 0,4
5) spaţii folosite pentru comercializarea produselor de panificaţie, a
produselor lactate, alimentare şi de cofetărie, a băuturilor nealcoolice;
unităţi de alimentaţie publică cu preparare şi comercializare a
bucatelor; spaţii de producţie; sedii (încăperi) folosite de organele
mijloacelor de informare în masă 0,5
6) încăperi pentru reparaţia şi deservirea tehnică a automobilelor, a
tehnicii de calcul şi a altor utilaje 0,7
7) spaţii folosite în scopuri de comerţ, altele decît cele prevăzute la
poziţia 5) 0,8
8) saloane de jocuri electronice, de jocuri computerizate şi de alte
jocuri distractive pentru copii 1,2
9) încăperi utilizate în calitate de oficii 1,5
10) instituţii financiare, burse, instituţii de asigurare 2,0
11) restaurante, baruri, cafenele cu servire a băuturilor alcoolice 2,5
12) case de schimb valutar, puncte de înregistrare video şi de închiriere
a producţiei video 3,0
13) cazinouri, saloane pentru jocuri de noroc 4,0
14) încăperi cu altă destinaţie decît cele enumerate la poziţiile 1)–13) 1,0
3
Anexa nr. 7 (continuare)

e) coeficientul de piaţă (K 4 ) se stabileşte prin înţelegere a părţilor şi nu poate fi mai


mic de 1,0, iar pentru genurile de activitate desfăşurate în încăperile menţionate la lit. d)
poziţiile 1)–6) el nu poate fi mai mic de 0,5, excepţie făcînd încăperile folosite de
organele mijloacelor de informare în masă, pentru care coeficientul de piaţă va fi de 1,0,
spaţiile utilizate pentru realizarea acţiunilor în masă din cadrul proiectelor şi
programelor finanţate de la bugetul public naţional şi spaţiile folosite de către uniunile
de creaţie, pentru care coeficientul de piaţă se stabileşte în mărime de 0,1. La stabilirea
acestui coeficient trebuie să se ţină cont de cererea şi de oferta spaţiilor ce ar putea fi
date în chirie, de posibilitatea utilizării terenului aferent, de caracteristicile teritorial-
economice ale zonei şi de alte criterii calitative, necuprinse în coeficienţii aplicaţi, ale
încăperilor.
În cazul în care se dau în chirie mai multe încăperi cu diferite condiţii de amplasare
şi de amenajare tehnică sau încăperi care vor fi utilizate în diverse scopuri, cuantumul
total al chiriei se constituie din suma chiriilor calculate pentru fiecare încăpere sau grup
de încăperi.

2. Cuantumul chiriei anuale pentru utilajul, mijloacele de transport şi alte fonduri


fixe (denumite în continuare utilaj) date în locaţiune se calculează după formula:

P au = U a × K 1 × K 2 + Q,
în care:
P au – cuantumul chiriei anuale pentru utilajul dat în locaţiune;
U a – uzura anuală a utilajului dat în locaţiune;
K 1 – coeficientul de calcul;
K 2 – coeficientul de piaţă;
Q – cheltuielile de întreţinere şi de exploatare a utilajului dat în locaţiune,
suportate de locator.

Valoarea coeficienţilor folosiţi în calcule se determină după următoarele criterii:


a) uzura anuală a utilajului (U a ) se calculează pentru fiecare poziţie aparte,
potrivit prevederilor Catalogului mijloacelor fixe şi activelor nemateriale, aprobat prin
Hotărîrea Guvernului nr. 338 din 21 martie 2003, conform tabelului nr.1:

Tabelul nr. 1

Nr. Denumirea Nr. de Termenul Valoarea Uzura Uzura Coeficientul Coeficientul Cheltuielile Cuantumul
crt. utilajului inventar de iniţială (contabilă) anuală de calcul de piaţă de întreţi- chiriei
exploatare, reevaluată, la data (Ua), (K 1 ) (K 2 ) nere şi anuale
în ani. în lei dării în în lei exploatare (P au ),
Distanţa, locaţiune, (Q), în lei
în km în lei în lei

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4
Anexa nr. 7 (continuare)

b) coeficientul de calcul (K 1 ) se va stabili în funcţie de uzura contabilă de la data


dării în locaţiune a utilajului (tabelul nr. 2).
Tabelul nr. 2

U (%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
K1 1,88 1,79 1,71 1,62 1,53 1,44 1,35 1,27 1,18 1,09 1,0

Pentru utilajul complet amortizat (uzura contabilă – 100%), valoarea coeficientului


de calcul se determină în funcţie de uzura fizică reală a utilajului;
c) coeficientul de piaţă (K 2 ) se stabileşte prin înţelegere a părţilor şi nu poate fi mai
mic de 1,0. La stabilirea acestui coeficient se va ţine cont de cerere şi de ofertă, de
venitul neobţinut, de diferenţa dintre valoarea iniţială de bilanţ şi preţul de piaţă la
utilajul de acelaşi tip sau cu caracteristici comparabile, precum şi de alţi factori.
Excepţie fac instituţiile publice finanţate de la bugetul public naţional la darea în
locaţiune a utilajului altor instituţii publice finanţate de la bugetul public naţional,
pentru care coeficientul de piaţă se stabileşte în mărime de 1,0.
În cazul în care mărimea cheltuielilor de întreţinere şi exploatare a utilajului (Q)
variază, aceasta se recalculează şi se achită suplimentar.

3. Cuantumul chiriei anuale pentru folosirea mijloacelor circulante se calculează


după formula:
P ac = C × R × K,

în care:
P ac – cuantumul chiriei anuale pentru folosirea mijloacelor circulante;
C – costul mijloacelor circulante la data calculării chiriei;
R – rata de bază aplicată de Banca Naţională a Moldovei la principalele operaţiuni
de politică monetară pe termen scurt;
K – coeficientul de piaţă.

Valoarea coeficienţilor folosiţi în calcule se determină după următoarele criterii:


a) costul mijloacelor circulante se calculează pentru fiecare poziţie separat,
conform tabelului nr. 3:
Tabelul nr. 3

Nr. Denumirea Cantitatea Unitatea Costul unei unităţi la Costul de la data Note
crt. mijloacelor de măsură data calculării chiriei, calculării chiriei,
circulante în lei în lei
1 2 3 4 5 6 7

b) rata de bază aplicată de Banca Naţională a Moldovei la principalele operaţiuni


de politică monetară pe termen scurt se publică periodic în presă. În calcule se foloseşte
valoarea ratei în vigoare la data încheierii contractului de locaţiune;
5
Anexa nr. 7 (continuare)

c) coeficientul de piaţă se stabileşte prin înţelegerea părţilor şi nu poate fi mai mic


de 1,0.
După încetarea efectului contractului de locaţiune, locatarul restituie mijloacele
circulante în volumele fixate la data dării lor în locaţiune. În cazul imposibilităţii de
restituire a mijloacelor circulante, costul lor se recuperează la preţurile care sînt în vigoare
la data încetării efectului contractului de locaţiune.
Cuantumul minim al chiriei bunurilor proprietate publică se stabileşte fără taxă pe
valoarea adăugată.
Dacă locatorul este înregistrat ca plătitor al taxei pe valoarea adăugată, chiria va fi
încasată de la locatar cu aplicarea taxei pe valoarea adăugată, calculată suplimentar la
valoarea serviciilor prestate.

S-ar putea să vă placă și