Sunteți pe pagina 1din 8

CONTABILITATE ŞI AUDIT / ACCOUTING AND AUDIT

PARTICULARITĂŢI ALE PECULIARITIES OF BANKING


ACTIVITĂŢII DE AUDIT BANCAR AUDIT ACTIVITY
Prof. univ. dr. Eugeniu ŢURLEA; Univ. Prof. PhD Eugeniu TURLEA;
Drd. Alexandru BOTICA, ASE Bucureşti, PhD candidate Alexandru BOTICA, ASE
România Bucharest, Romania
This issue describes the problems persisting in most
Acest articol îşi propune să descrie particularităţile internal departments and give solutions for improvement of
activităţii de audit intern în cadrul băncii, precum şi dificultăţile heath`s bank by methods and tehnics of internal control.
cu care se confruntă majoritatea departamentelor de audit în
instituţiile financiare şi, în acelaşi timp, face referire la zonele de Keywords: Banking; Internal Audit; Efficiency;
îmbunătăţire a creşterii eficienţei auditului. Risk Management; Audit Assesment; Audit Standards.
Cuvinte-cheie: JEL Code: G21
bancă; audit intern; eficienţă; risc, management;
standarde de audit; evaluare în audit. Recent trends on the international markets,
JEL Cod: G21 particularily the significant fraud and bankruptcy cases
Evoluţiile recente pe plan internaţional, în special that impacted the global, as well as the european

106 Revista / Journal „ECONOMICA” nr.1 (71) 2010


CONTABILITATE ŞI AUDIT / ACCOUTING AND AUDIT

marile cazuri de fraudă şi faliment care au afectat atât business environments, have brought into attention the
mediul de afaceri de peste ocean, cât şi pe cel european, au issue of having an efficient and transparent corporate
adus în actualitate mai mult ca niciodată tema unei governance. As a consequence, audit committees and
guvernanţe corporative eficiente şi transparente. Ca o executives give an increasing importance to the internal
consecinţă evidentă, comitetele de audit şi conducerea audit, in order to fulfill the responsibilities associated
executivă se bazează din ce în ce mai mult pe auditul with governance. Internal audit must be performed at
intern, pentru a-şi îndeplini responsabilităţile privind the highest professional level; it must have as a goal
guvernanţa. Pentru a răspunde acestor cerinţe în creştere, the continuous improvement of performance.
auditul intern trebuie să-şi desfăşoare activitatea la cel mai
înalt nivel profesional şi calitativ şi să urmărească 1. Asessment of the extent to which Internal
îmbunătăţirea continuă a performanţelor. Audit Standards are followed.
On January 1 st, 2002, The Institute of Internal
1. Evaluarea respectării Standardelor pentru Auditors – organization that regulates this profession,
practica profesională a auditului intern having over 80,000 members in over 100 countries –
La data de 1 ianuarie 2002, Institutul Auditorilor has issued a revised version of International Standards
Interni („The Institute of Internal Auditors”) cu sediul în for the Professional Practice of Internal Auditing,
SUA – organizaţia profesională internaţională care which included two provisions very important to the
reglementează această profesie, cu peste 80000 de membri quality of the internal audit services. First of all,
şi cu prezenţa în peste 100 de ţări – a emis o variantă internal audit departments must implement an internal
revizuită a Standardelor pentru Practica Profesională a program of quality assurance and continuous
Auditului Intern, care include două prevederi foarte improvement. Second, an external asessment of the
importante referitoare la asigurarea calităţii. În primul rând, internal audit must be maintained.
departamentele de audit intern trebuie să implementeze un According to Standard 1300 „Quality Assurance
program intern de asigurare a calităţii şi îmbunătăţire and Improvement program”, the internal audit manager
continuă. În al doilea rând, trebuie să se asigure o evaluare must „prepare and maintain a quality assurance and
externă a activităţii auditului intern. improvement program that would cover all internal
Conform standardului „1300 – Programul de audit related aspects and that would permanently
asigurare şi îmbunătăţire a calităţii”, directorul de audit monitor its efficiency. This program should include
intern „trebuie să elaboreze şi să întreţină un program de internal and external quality asessments and a
asigurare şi îmbunătăţire a calităţii, care sa acopere toate continuous internal monitoring”. Each part of the
aspectele legate de activitatea respectivă şi să monitorizeze program must be developed as to assist the internal
permanent eficacitatea acestuia. Acest program va include audit in providing added value and improvement of
evaluări interne şi externe ale calităţii şi o monitorizare business activities; as well as to offer the assurance that
interna permanentă. Fiecare parte a programului trebuie să internal audit is conducted in accordance with the
fie concepută, astfel, încât să ajute activitatea de audit Standards and Code of ethics.
intern, să aducă un plus de valoare şi să îmbunătăţească The internal audit activity must adopt a process
activităţile băncii, dar şi să ofere asigurarea că activitatea that would permit the supervision and asessment of a
de audit intern se desfăşoară în conformitate cu quality control program’s efficiency. This process
Standardele şi Codul etic”. should include both internal and external asessments.
Activitatea de audit intern trebuie să adopte un proces Thus, according to this standard, the quality assurance
care să permită monitorizarea şi evaluarea eficacităţii program has three major components: quality
globale a programului de control al calităţii. Acest proces asessment during current internal audit activity,
trebuie să cuprindă atât evaluări interne, cât şi externe ale internal periodical asessment and external periodical
activităţii de audit intern. Aşadar, conform acestui asessment.
standard, programul de asigurare a calităţii are trei Furthermore: „1310 – Requirements of the Quality
componente majore: evaluarea calităţii în cadrul activităţii Assurance and Improvement Program”
curente a auditului intern, evaluarea periodică internă şi External assessments are regulated by Standard
evaluarea periodică externă a activităţii departamentului de „1312 – External Assessments”, which stipulates that
audit. „External assessments should be conducted every 5
Evaluările externe sunt prevăzute de Standardul years by the auditor or by a team of independent,
„1312 – Evaluări externe”, care menţionează că external and competent auditors. Potential need for
„evaluările externe trebuie să fie realizate, cel puţin, o dată more often external assessments, as well as the external
la cinci ani de către auditor sau o echipă de auditori auditor’s competence and independence, including any
independenţi şi care deţin competenţe necesare, din afara possible conflict of interests must be discussed by the
entităţii. Nevoia potenţială de evaluări externe mai dese, Internal Audit Manager and Audit Committee. These
precum şi competenţa şi independenţa auditorului extern discussions must take into account the size, complexity
sau a echipei de auditori, inclusiv orice posibil conflict de and the specific of the bank in relation to auditor’s
interese, trebuie discutate de către directorul experience.

Revista / Journal „ECONOMICA” nr.1 (71) 2010 107


CONTABILITATE ŞI AUDIT / ACCOUTING AND AUDIT

Departamentului de audit intern cu Comitetul de Audit A simple analysis demonstrates that, since new
specific instituţiei financiare. De asemenea, astfel de standards are applicable starting from January st 2002,
discuţii trebuie să ţină cont de mărimea, complexitatea şi the five years period stipulated in section „1312 –
specificul băncii în corelaţie cu experienţa auditorului sau a External Assessments” has expired on December 1 st,
echipei”. 2006.
O evaluare externă cuprinzătoare are în vedere An external exhaustive assessment includes:
următoarele aspecte: - concordance with internal audit standards and
- conformitatea cu standardele de audit intern şi code of ethics;
codul etic; - perspectives of the main parts involved,
- perspectivele principalelor părţi interesate, including board of directors expectations,
incluzând aşteptările consiliului de administraţie, audit committee and management
ale comitetului de audit şi ale conducerii expectations from audit department;
executive şi operaţionale faţă de departamentul - integration of internal audit in the process of
de audit; corporate governance, including relationships
- integrarea auditului intern în procesul de with the other groups involved;
guvernanţă a băncii, incluzând relaţiile cu - internal audit techniques and instruments;
celelalte grupuri implicate; - personnel assessment, including assessment of
- instrumentele şi tehnicile auditului intern; internal auditors’ competence and experience,
- evaluarea personalului, inclusiv a nivelului specializations found within the department;
cunoştinţelor şi experienţei auditorilor interni, a - statute assessment and evaluation of the extent
specializărilor existente în cadrul to which internal audit fulfills its mission in
departamentului; the bank.
- evaluarea statutului şi determinarea măsurii în
care auditul intern îşi îndeplineşte misiunea 2. Internal audit performance assessment
asumată în cadrul băncii. During an external assessment, firs of all the
concordance of the audit activity with Internal Audit
2. Evaluarea performanţelor auditului intern Standards is followed. It is also discussed whether the
În cadrul unei evaluări externe, se are în vedere, în conformity with standards is enough to offer the
primul rând, verificarea conformităţii activităţii auditului assurance that internal audit brings added value to the
cu Standardele de audit intern. Se pune însă problema dacă bank indeed, as far as the expectations of the Board of
respectarea Standardelor este suficientă pentru a oferi Directors, audit committe and management.
asigurarea ca auditul intern aduce într-adevăr, un plus de In this situation, the issue of an efficient use of the
valoare băncii, pe măsura aşteptărilor consiliului de internal audit department potential is brought into light.
administraţie, ale comitetului de audit şi ale conducerii. Following recent research it has been proved that most
În această situaţie apare problema exploatării of the companies do not hold neither an assessment of
eficiente a potenţialului departamentului de audit intern în the benefits generated by internal audit, nor of the way
cadrul băncii. În urma cercetărilor a fost demonstrat că cele its potential is used many times, companies to not have
mai multe instituţii financiare nu deţin o evaluare a sufficient experience to assess the performance of
beneficiilor generate de auditul intern şi nici a modulului în internal audit. Therefore, it is important that external
care este exploatat potenţialul acestuia. De multe ori, în assessment includes more than a simple verification of
cadrul societăţilor nu există experienţă suficientă pentru the audit standards concordance.
evaluarea performanţelor auditului intern. Prin urmare,
este important ca evaluarea externă să includă mai mult 3. The component of internal audit assessment
decât simplă verificare a respectării Standardelor de audit, program
precum şi o evaluare a calităţii activităţii de audit a External assessment has, as starting point, the
departamentului. expectations of the 3 interested parts (BoD,
management and external auditors) have from the
3. Componenţa programului de evaluare a internal audit:
auditului intern A. Audit Committee
În cadrul unei evaluări externe se porneşte de la - implementing an exhaustive audit plan, based
aşteptările pe care le au faţă de auditul intern cele trei părţi on risk assessment;
direct interesate: comitetul de audit (sau consiliul de - demonstration of a significant experience in
administraţie), conducerea executivă şi auditorii externi: order to provide assurance over risks and
A. Comitetul de audit (Consiliul de administraţie): controls;
- executarea unui plan de audit cuprinzător, - granting assistance regarding corporate
bazat pe evaluarea riscurilor; governance responsibnilities;
- demonstrarea unei experienţe semnificative în - taking the „ears and eyes” role of the audit
vederea furnizării unei asigurări asupra committee in the bank;

108 Revista / Journal „ECONOMICA” nr.1 (71) 2010


CONTABILITATE ŞI AUDIT / ACCOUTING AND AUDIT

riscurilor şi controalelor; - setting into a trust consultant, which can


- oferirea de asistenţă în îndeplinirea provide answers and recommendations to
responsabilităţilor privind guvernanţa băncii; complex problems.
- asumarea rolului de „ochi şi urechi” al B. Management:
comitetului de audit în interiorul instituţiei - earning a significant experience that would
financiare; allow it to obtain a reasonable assurance over
- constituirea într-un consultant de încredere, risks and controls;
care poate furniza răspunsuri şi recomandări - deep understanding of the specific field of
la probleme complexe. activity and risks of the banks;
B. Conducerea executivă: - providing relevant and timely informations, in
- dobândirea unei experienţe semnificative, order to facilitate risk management and
care să-i permită să obţină o asigurare business decisions;
rezonabilă asupra riscurilor şi controalelor; C. External auditors:
- înţelegerea profundă a domeniului de - deep understanding of internal controls over
activitate specific şi a riscurilor băncii; financial reporting, in order to utilize the
- furnizarea de informaţii relevante şi la timp internal audit activity to reduce the amount of
pentru a facilita managementul riscurilor şi work of the external auditor;
deciziile de afaceri; - approach of risks and internal controls over
C. Auditul extern: financial reporting, depending on which
- înţelegerea în profunzime a controalelor external auditors may rely on the results of
interne asupra raportării financiare, pentru a internal auditor’s work;
putea utiliza activitatea auditului intern în - assessment of computer controls relevant for
vederea reducerii volumului de muncă a financial reporting, in order to obtain
auditului extern; processing over processing financial
- abordarea riscurilor şi controalelor interne information.
asupra raportării financiare, în funcţie de Starting with these expectations, the following
care auditul extern se poate baza pe components of an internal audit function will be
rezultatele muncii auditului intern; analized during an internal audit:
- evaluarea controalelor asupra sistemelor 1. Organization of internal audit function
informatice relevante pentru raportarea 2. Human Resources
financiară, pentru a obţine confort asupra 3. Work practices
procesării informaţiilor financiare. 4. Technology
Pornind de la aceste aşteptări, în cadrul unei evaluări 5. Communication and reporting
externe se vor analiza elementele componente a activităţii 6. Kowledge management
de audit intern: 7. Measuring performance.
1.Organizarea funcţiei de audit intern The analysis of each component is complex and
2.Resursele umane în cadrul departamentului de takes into consideration many dimensions. The
audit intern following are part of the typical elements to be found
3.Practicile de lucru during an internal audit:
4.Tehnologia informaţiei 1. Organization of internal audit function:
5.Comunicarea şi raportarea - evaluation of effective independence of
6.Managementul cunoştinţelor internal audit, beyond formal aspects;
7.Măsurarea performanţelor activităţii de audit intern - evaluation of authority level held by the
Analiza fiecărei componente este complexă şi ia in Internal Audit Director in the bank, against
calcul mai multe dimensiuni. În continuare sunt prezentate executive management and Audit Committee.
elementele, care trebuie analizate în vederea evaluării The reviewer has to look beyond the formal
activităţii de audit intern bancar: aspects and to analyze the profile of the
1. Organizarea funcţiei de audit intern prevede: Internal Audit Director in order to determine
- evaluarea gradului efectiv de independenţă a if he has the real necessary authority;
auditului intern, dincolo de aspectele formale; - the support granted to internal audit by
- evaluarea nivelului de autoritate pe care îl are management has to be real. The internal audit
directorul de audit intern în cadrul băncii, în has to have both the necessary resources and
raport cu conducerea executivă şi comitetul de the free access to information and personnel;
audit. În acest sens, evaluatorul trebuie să - the adequacy of the budget allocated to
privească dincolo de aspectele pur formale şi să internal audit against its ojectives and audit
analizeze inclusiv profilul directorului de audit plan;
pentru a determina dacă acesta are în mod real - the seriousness with which the results of the
autoritatea necesară; internal audit engagements are treated by

Revista / Journal „ECONOMICA” nr.1 (71) 2010 109


CONTABILITATE ŞI AUDIT / ACCOUTING AND AUDIT

- sprijinul pe care auditul intern îl primeşte din management forms the basis of audit’s
partea conducerii pentru desfăşurarea activităţii authority and objectivity;
trebuie să fie unul real. Auditul intern trebuie să - the adequacy of internal audit strategy
aibă atât resursele necesare, cât şi acces against the general strategy of the bank;
neîngrădit la informaţii şi persoane; - the level of access of internal audit to
- analiza adecvării bugetului alocat auditului personnel, information and Audit Committee;
intern în raport cu obiectivele acestuia şi planul - the adequacy of the structure of Internal
de audit; Audit Department against the specifics of the
- seriozitatea cu care sunt tratate rezultatele bank and its strategies, including from the
misiunilor de audit intern de către conducere point of view of costs and efficiency;
stă la baza autorităţii şi obiectivităţii auditului; - roles and responsibilities in Internal Audit
- adecvarea strategiei auditului intern în raport cu Department are clearly defined.
strategia generală a băncii; 2. Human Resources; evaliation of this element
- măsura în care auditul intern are acces la reguires:
persoane, informaţii şi la comitetul de audit; - evaluation of the adequacy of recruitment
- corelarea structurii departamentului de audit process for internal audit with the
intern în raport cu specificul băncii şi involvement of Human Resources;
obiectivele strategice, inclusiv din punctul de - review of the level to which internal auditors
vedere al costurilor şi eficienţei; are accustomed with the area of activity and
- claritatea definirii rolurilor şi responsabilităţilor the specifics of the bank;
în cadrul departamentului de audit intern. - the methodology by which Internal Audit
Un alt aspect de luat în considerare este dacă Department compares existing skills with the
structura departamentului de audit este cea mai potrivită required ones and identifies the deficit areas
pentru banca respectivă. (for example IT audit);
2. Resursele umane; evaluarea acestui element - the process by which necessary skills are
necesită: obtained to cover the deficit areas. This
- evaluarea procesului de asigurare a resurselor process can be accomplished by training
umane calificate pentru activitatea de audit programmes, hiring of experienced auditors
intern, cu implicarea departamentului de or outsourcing in case of clearly identified
resurse umane, problems;
- evaluarea gradului în care auditorii interni sunt - adequacy of plans for professional
familiarizaţi cu domeniul de activitate şi development for internal auditors against
aspectele specifice băncii, both objectives of the bank and the necessary
- modul în care departamentul de audit intern îşi resources for professional development;
evaluează competenţele existente în raport cu - the measure in which promotions and
cele necesare pentru desfăşurarea activităţii şi remunerations are linked to performances
identificarea zonelor deficitare (de exemplu: shown and measurable;
auditul informatic), - the existence of long term carrier plan for the
- procesul prin care se obţin competenţele retention of experienced auditors, showing
corespunzătoare în zonele deficitare. Aceasta se the potential of promotion to managing
poate realiza prin programe de pregătire, positions;
angajarea unor auditori cu experienţă sau - the extent to which the training plan includes
apelarea la consultanţi externi pentru probleme both technical, interaction and
punctuale, communication aspects.
- existenţa unei strategii pentru a compensa The Internal Audit Director has multiple options
plecările de personal-cheie, to preserve the personnel and most of the times a
- corelarea planurilor de dezvoltare profesională combination of these is used:
a auditorilor interni la obiectivele băncii, - recruting personnel from accounting
precum şi existenţa resurselor necesare department (the challenge in this case is
dezvoltării profesionale, adapting their mentality);
- măsura în care promovările şi recompensarea - hiring personnel without previous experience
sunt legate de performanţele demonstrate şi and training them (this option involves high
măsurabile ale auditorilor interni, costs and it is a long term process)
- existenţa unui plan de carieră pe termen lung - hiring personnel with previous experience in
pentru reţinerea auditorilor experimentaţi în internal or financial audit (this option involves
cadrul băncii, cu potenţial de a ajunge pe poziţii high salary expenses).
de conducere, The main deficiences recorded for companies
- gradul în care planul de training include atât refer to:

110 Revista / Journal „ECONOMICA” nr.1 (71) 2010


CONTABILITATE ŞI AUDIT / ACCOUTING AND AUDIT

aspecte tehnice, cât şi de interacţionare şi - lack of strategy for ensuring technical skills for
comunicare. executing audit plan. There are situations in
Directorul de audit intern are la dispoziţie mai multe which internal audit did not plan in time the
opţiuni pentru a asigura personalul departamentului şi, de development of certain skills and realized later
cele mai multe ori, întâlnim o combinaţie a acestora, that the necessary experience is not available,
exprimată în: for example, for auditing IT;
- reorientarea persoanelor care au activat în cadrul - another example of incorrect approach is to
controlului financiar de gestiune (în acest caz, build the audit plan based on experience
provocarea constă în adaptarea mentalităţii), available and regardless of risks identified.
- angajarea unor persoane fără experienţă Therefore, the situation can be that no audit
anterioară şi dezvoltarea acestora prin programe time is allocated to auditing integrated IT
de training (ceea ce presupune costuri mari şi o systems recently implemented because there is
perioadă îndelungată) sau no auditor with sufficient IT experience. A lot
- angajarea unor persoane cu experienţă of Internal Audit Directors do not even use
semnificativă în audit intern sau financiar (ceea outsourcing for the areas for which experience
ce presupune costuri salariale mari). is lacking which leads in the end in not
Principalele deficienţe în cazul instituţiilor financiare covering the risks identified;
se referă la: - there are a lot of companies which are lacking
- lipsa unei strategii pentru asigurarea necesarului audit strategy or training programmes for
de cunoştinţe tehnice la nivelul departamentului internal audit;
pentru executarea planului de audit; - another important issue is the long term
- un alt exemplu de abordare eronată constă în planning of internal auditors carreers.
elaborarea planului de audit în funcţie de 3. Work practice
experienţa disponibilă şi nu de evaluarea - evaluation of internal audit’s role in the risk
riscurilor. Astfel, se poate ajunge în situaţia în assessment process;
care nu se aloca nici o oră de audit evaluării - evaluation of the process’ quality and the
sistemului informatic integrat, recent results of risk assessment;
implementat, pentru că nu există nici un auditor - extent to which annual audit plan is based on
cu experienţă informatică suficientă; the results of risk assessment and if it was
- sunt multe bănci în cadrul cărora nu există o approved by the board of directors;
strategie sau un plan de training pentru auditul - analysis of the annual audit plan and its
intern; adequacy to the specific of the bank and its
- un alt aspect este reprezentat de planificarea pe objectives;
termen lung a carierei auditorilor interni. - the allocation of resources in the audit plan in
3. Practicile de lucru prevăd: order to avoid resources over/underutilization;
- evaluarea rolului auditului intern în procesul - asessment of the content of audit engagement
de evaluare a riscurilor, planning documents;
- evaluarea calităţii procesului şi rezultatelor - the analysis of department’s internal audit
evaluării riscurilor, methodology and degree in which it follows
- modul în care planul de audit anual este bazat internal audit standards, also providing of
pe rezultatele evaluării riscurilor şi dacă continuous updating of this in accordance with
aceasta a fost aprobată de consiliul de newest business and professional trends;
administraţie, - analysis of the way in which audit work and
- analiza planului anual de audit şi a adecvării documents are reviewed;
acestuia la specificul băncii şi obiectivele - definition and utilization of quality indicators
acesteia, for the internal audit activity.
- modul de alocare a resurselor în planul de Risk assessment is the main problem of internal
audit pentru a se evita supraîncărcarea sau audit and audit committee. There are a lot of books and
neutilizarea resurselor, articles about it, but very insignificant practical
- evaluarea conţinutului documentelor de experience. Main problems are:
planificare a misiunilor de audit, - excessive focus on financial aspects and neglect
- analiza metodologiei de audit intern a of strategic and operational risks;
departamentului şi a gradului în care aceasta - lack of objective criteria for risk prioritization;
respectă standardele de audit intern, precum si - non-involvment of internal audit in the process
actualizarea ei conform ultimelor evoluţii din of risk assessment and management.
cadrul afacerii şi al profesiei, There also situations in which the audit plan does
- analiza modului în care se realizează not present the results of risk assessment and, as a
revizuirea muncii de audit şi a documentelor consequence, important resources are allocated to

Revista / Journal „ECONOMICA” nr.1 (71) 2010 111


CONTABILITATE ŞI AUDIT / ACCOUTING AND AUDIT

de lucru, insignificant auditable areas, whilst risky areas are


- definirea şi utilizarea unor indicatori de neglected. A tipical case – a bank has important losses
calitate pentru activitatea auditului intern. caused by the inefficiency of internal controls from the
4. Tehnologia informaţiei include: basic activity (supply, production, sales) and internal
- evaluarea gradului în care auditul intern audit focuses on the verification of expense reports.
utilizează tehnologia informaţiei în Factors that influence internal audit activity are:
desfăşurarea activităţii. Aceasta include 4. Technology:
aplicarea tehnicilor de audit asistate de - assessment of the degree in which internal
computer, utilizarea dosarelor electronice de audit uses information technology in its
audit sau a aplicaţiilor specializate pentru activity. This includes implementing computer
analiza datelor, eşantioanelor etc. audit techniques, use of electronic audit files
- analiza gradului în care utilizarea tehnologiei or specialized applications for data analysis,
eficientizează munca de audit, prin reducerea sampling, etc.,
timpului necesar documentării, analizei de - analysis of the degree in which use of
risc şi a analizei datelor, technology makes audit work more efficient,
- existenţa posibilităţilor de extragere a through reduction of time necessary for
informaţiilor necesare auditului din sistemele documentation, risk assessment and data
informatice financiar-contabile sau analysis;
operaţionale, - presence of possibilities to extract data
- determinarea experienţei în domeniul necessary for audit, from operational or
informatic existente în cadrul departamentului accounting information systems;
de audit intern. - Assessment of IT experience present within
Se constată lipsuri în privinţa utilizării instrumentelor internal audit department.
electronice în cadrul auditului. Auditorii interni nu dispun, Regarding use of electronic devices in audit, lacks
în multe cazuri, de tehnologia necesară pentru extragerea can be noticed. In many cases, internal auditors do not
datelor din sistemele informatice ale societăţii, analiza have the necessary technology for extracting and
datelor, efectuarea de proceduri analitice, eşantionare, deşi analyzing data or for analythical procedures or
pe piaţă există o serie de instrumente foarte utile. sampling, although there are a lot of useful instruments
5. Comunicarea şi raportarea cuprind: on the market.
- analiza fluxurilor informaţionale, în ambele 5. Communication and reporting
sensuri, dintre auditul intern şi restul instituţiei - analysis informational flows in both directions
financiare; between internal audit and the bank;
- auditul intern trebuie să aibă posibilitatea de a - internal audit must has possibility to
comunica mesaje în interiorul băncii, pentru a communicate inside of the bank, for
contribui la dezvoltarea mediului de control contribute to development environment of
intern; internal control;
- evaluarea calităţii raportării către comitetul de - reporting`s assesment quality towards to Audit
audit şi conducere; Commitee and Board Management;
- analiza eficienţei procesului efectiv de - analysis of process efficiency of reports
elaborare a rapoartelor, care să asigure writing, which must assure insertion of
incorporarea comentariilor conducerii în management comments into final report in the
raportul final într-un mod cât mai eficient, best way, so that the information must gain
astfel încât informaţia să ajungă la comitetul fast and corectly to managament board. This
de audit cât mai rapid şi mai complet. Această analysis pursues indicators of length of reports
analiză urmăreşte indicatorii privind durata de writing, revising, communication and
elaborare a rapoartelor, de revizuire, insertion of managament`s comments before
comunicare şi încorporare a observaţiilor exposure of final report to Audit Commitee;
conducerii, până la comunicarea raportului - process evaluation wheretrough is pursues
final către comitetul de audit, implementation of audit recommandations.
- evaluarea procesului prin care se urmăreşte 6. Management of knowledge
implementarea recomandărilor auditului. - Evaluation of way for collection and keeping
6. Managementul cunoştinţelor prevede: of knowledges gained by internal audit under
- evaluarea modului în care sunt colectate şi way of spreading activity. The knowledges
păstrate cunoştinţele dobândite de auditul intern gained in audit mission must be stored and
în cursul desfăşurării activităţii. Pentru a nu fi showed to whole department for not being lost
pierdute odată cu trecerea timpului, cunoştinţele on time by spending time.
acumulate în cadrul misiunilor de audit trebuie One of the problem often meeted it`s lack of
înregistrate şi puse la dispoziţia întregului strategy for management of knowledge. Practically

112 Revista / Journal „ECONOMICA” nr.1 (71) 2010


CONTABILITATE ŞI AUDIT / ACCOUTING AND AUDIT

departament. there isn`t a mechanism for catching the informations


O problemă des întâlnită este lipsa unei strategii and experiences gained and in the future. Internal audit
pentru managementul cunoştinţelor. În practică nu există must have a database which will include all the
un mecanism pentru însuşirea informaţiilor a experienţei relevant information obtained, sorted by type,
pentru viitor. Auditul intern ar trebui să aibă la dispoziţie o importance and by level of security. The internal
bază de date în care să fie păstrate centralizat toate auditors must have access for these informations and
informaţiile relevante obţinute, clasificate în funcţie de must be encouraged to concur for continue
tipul şi importanţa acestora, precum şi de nivelul de developement of base of knowledges.
securitate. Auditorii interni ar trebui sa aibă acces la aceste 7. Measurement of performance
informaţii şi să fie încurajaţi să contribuie la dezvoltarea - Analysis of apropriateness of indicators of
continuă a bazei de cunoştinţe. performance used for evaluation of internal
7. Măsurarea performanţelor presupune: audit activity, for whole department and for
- Analiza gradului de adecvare a indicatorilor de each auditor. Indicators of performance must
performanţă utilizaţi pentru evaluarea activităţii cover all the aspects signigicant of internal
auditului intern, atât la nivel de departament, cât audit, such as: quality of work force, efficiency
şi de auditor sau misiune de audit. Indicatorii de of audit missions (for ex: bugets), educations,
performanţă trebuie să acopere toate aspectele quantification of benefits of audit etc;
semnificative ale auditului intern, printre care - The most important thing is existence of
amintim: indicatori de calitate a muncii, effiently mechanism of performance evaluation
documentării şi raportării, eficienţa economică a of internal audit by the bank, same as
misiunilor de audit (de exemplu: bugete), transparency communication of conclusions
pregătirea profesională, cuantificarea beneficiilor against mode whereby internal audit fulfill the
generate etc. tasks.
- este esenţială existenţa unui mecanism eficient The Romanian practice showed that there are few
de evaluare a performanţei auditului intern de cases that internal audit is evaluated bases on
către bancă, precum şi de comunicare objectives and amples indicators. Therefore in most of
transparentă a concluziilor faţă de modul în care cases, nor Audit Commitee, nor gouvernance cannot
auditul intern şi-a îndeplinit sarcinile. build a strong vision about added value generated by
Experienţa a demonstrat că există foarte puţine cazuri internal audit of bank.
în care activitatea de audit intern este evaluată intern pe
baza unor seturi de indicatori de performanţă obiectivi şi Performance of internal audit activity is evluated
cuprinzători. Prin urmare, în cele mai multe cazuri, nici by quantification of benefits estimated and generated
comitetul de audit, nici conducerea nu-şi pot forma o by audit recommendations. These benefits contain:
viziune de ansamblu asupra valorii pe care o aduce auditul avoided potential loss; cut costing; growth of
intern în bancă. operational efficiency; opportuneness used for bank
Performanţa activităţii de audit intern se evaluează advantage; protection of bank reputation etc.
prin cuantificarea beneficiilor estimate generate de In most of cases, quantification of benefits it`s
recomandările auditului. Aceste beneficii pot include: difficult, that is the main challenge for chief of internal
pierderile potenţiale evitate, reducerile de costuri, creşterile audit department when should demonstrate value of
eficienţei operaţionale, oportunităţile folosite în avantajul department in front of the bank.
societăţii, protejarea reputaţiei băncii etc.
În cele mai multe cazuri, cuantificarea beneficiilor
este dificilă, ceea ce reprezintă principala provocare pentru
şeful departamentului de audit intern atunci când trebuie să
demonstreze valoarea departamentului său în faţa băncii.

Bibliografie / Bibliography:
1. Costică Ionela, Lăzărescu Sorin, „Politici şi tehnici bancare”, Editura ASE Bucureşti, 2004, România;
2. Dedu Vasile, „Gestiune şi audit bancar”, Editura Economică, Bucureşti, 2003, România;
3. Burciu Aurel, Sandu Petru, Sandu Gheorghe, „Activitatea bancară internaţională”, Editura Economică,
Bucureşti, 1999, România;
4. Niţu Ion; „Managementul riscului bancar”, Economistul: Supliment; ianuarie 2000, România;
5. Ghita Marcel, „Auditul intern”, Editura Economica, Bucureşti, 2004, România;
6. Greenwald R. N. „An internal auditor’s guide to self management”, în „The Internal Auditor”, 1990.

Revista / Journal „ECONOMICA” nr.1 (71) 2010 113