Sunteți pe pagina 1din 1

ACT ADIŢIONAL din 25.03.

2021

LA CONTRACTUL DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE


client eligibil casnic
nr. 1065257-2 / 08.09.2017
COD CLIENT 19567056
NLC 5633710

Între Societatea "ELECTRICA FURNIZARE" S.A., denumită în continuare furnizor, în calitate


de vânzător,
şi
DAN ADRIAN ROBERT cu domiciliul în localitatea PLOIESTI, str. CORNATEL nr. 4., bl. 7, sc.
D, et. 1, ap. 65 judeţul PRAHOVA, telefon 0765214840,având document de identitate seria PX nr.
555541, eliberat la data de 07.03.2018 de către SPCLEP PLOIESTI, CNP 1870311297269 denumit
în continuare client, în calitate de cumpărător, titular de contract de furnizare a energiei electrice
pentru locul de consum- locuință, situat în PLOIESTI, adresa str. CORNATEL nr. 4., bl. 7, sc. D,
et. 1, ap. 65, judeţul PRAHOVA,

s-a încheiat la data de 25.03.2021 prezentul act adiţional, ca urmare a solicitarii de schimbare a
tarifului.

Art. 1. Art. 3 din Contractul de furnizare a energiei electrice la clienții casnici eligibili nr. 1065257-2
/ 08.09.2017 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Facturarea energiei electrice active consumate la locurile de consum care fac obiectul
Contractului, pe < JT > se face prin aplicarea următorului tarif:
- Tariful aferent energiei achiziționate din piața concurențială de tip: Mobil 45 (8280/2020)

Art. 2. Celelalte clauze din contractul de furnizare a energiei electrice rămân nemodificate.

Art. 3. Prezentul act adiţional face parte integrantă din contractul de furnizare a energiei electrice
nr. 1065257-2 / 08.09.2017 şi intră în vigoare de la data de 25.03.2021.

Furnizor, Client,
Societatea Electrica Furnizare SA DAN ADRIAN ROBERT