Sunteți pe pagina 1din 4

TEMA 2 MAN

Formele legale de organizare a unei afaceri

1. Identificați toate formele de organizare a unei afaceri

Formele de organizare ale unei afaceri sunt în funcție de domeniul de activitate și de capitalul
disponibil:

a) Potrivit cadrului legal OUG nr. 44/2008, privind desfășurarea activităților economice
de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile
familiale, sunt:
 Persoană fiziă autorizată – PFA
 Întreprindere familială – IF
 Întreprindere individuală - II
b) Potrivit legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, sunt:
 Societate în nume colectiv - SNC
 Societate în comandită simplă - SCS
 Societate pe acţiuni - SA
 Societatea în comandită pe acţiuni - SCA
 Societatea cu răspundere limitată - SRL
 Societate europeană – SE
c) Potrivit legii nr.161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în
executarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea
și sancționarea corupției, sunt:
 Grup de interes economic - GIE
 Grup european de interes economic - GEIE
d) Potrivit legii nr.1/2005, privind organizarea și funcționarea cooperației, sunt:

 Societățile cooperative

1
2. Care sunt caracteristicile fiecărei forme de organizare (capital social minim, număr
asociați, altele)?

- Persoană fizică autorizată (PFA): Persoana fizică autorizată să desfăşoare orice


formă de activitate economică permisă de lege, folosind în principal forţa sa de muncă;
PFA poate angaja cu contract de muncă terţe persoane pentru desfăşurarea activităţii,
pentru care a fost autorizată.
- Întreprindere individuală (II): Întreprinderea economică, fără personalitate juridică,
organizată de un întreprinzător persoană fizică; în acest caz întreprinzătorul persoană
fizică titular a unei întreprinderi individuale poate angaja terţe persoane cu contract de
muncă.
- Întreprindere familială (IF): Întreprindere economică, fără personalitate juridică,
organizată de un întreprinzător persoană fizică împreună cu membrii familiei sale, în
baza unui acord scris. Întreprinderea familială nu poate angaja terțe persoane cu
contract de munca.

- Societatea cu răspundere limitată (SRL) se constituie de unul sau mai multi


asociați, persoane fizice sau juridice, (maxim 50) ale cărei obligațiuni sunt garantate
cu patrimoniul social, iar asociații sunt obligați numai în limita capitalului social
subscris. Capitalul social nu poate fi mai mic de 200 de lei.

- Societatea pe acțiuni (SA) se constituie de doi sau mai mulți acționari, persoane
fizice sau juridice, ale cărei obligațiuni sunt garantate cu patrimoniul social, iar
acționarii sunt obligați numai în limita capitalului social subscris. Capitalul social nu
poate fi mai mic de 90.000 de lei.

- Societatea în nume colectiv (SNC) va avea cel puțin doi asociați și se constituie prin
act constitutiv în formă autentică. Asociații în societatea în nume colectiv răspund
nelimitat și solidar pentru obligațiile sociale. Asociații au libertatea să stabilească
valoarea capitalului social.

- Societatea în comandită simplă (SCS) se înființează de cel puțin doi asociați, un


asociat comanditat și un asociat comanditar. Asociatul comanditat răspunde nelimitat
și solidar pentru obligațiile sociale și poate avea calitatea de administrator. Asociatul
comanditar raspunde numai până la concurența capitalului social subscris, nu poate

2
îndeplini funcția de administrator, dar poate delibera și decide în societate. Fondatorii
sunt liberi să stabilească valoarea și structura capitalului social.

- Societatea în comandită pe acțiuni (SCA) se înființează de cel puțin doi asociați, un


asociat comanditat și un asociat comanditar. Asociatul comanditat răspunde nelimitat
și solidar pentru obligațiile sociale și poate avea calitatea de administrator. Asociatul
comanditar răspunde numai până la concurența capitalului social subscris, nu poate
îndeplini funcția de administrator, dar poate delibera și decide în societate. Capitalul
social nu poate fi mai mic de 90.000 lei.

- Societatea Europeană (SE) se constituie în conformitate cu legea societăților


comerciale din statul în care aceasta are stabilit sediul, sub formă de societate pe
acțiuni. Capitalul social nu poate fi mai mic de 120.000 de Euro.

- Grup de interes economic (GIE) reprezintă o asociere între două sau mai multe
persoane fizice sau juridice, constituită ca persoană juridică cu scop patrimonial, pe o
perioadă determinată, în scopul înlesnirii sau dezvoltării activității economice a
membrilor săi, precum și al îmbunătățirii rezultatelor activității respective. Numărul
membrilor unui grup de interes economic nu poate fi mai mare de 20.
- Grup european de interes economic (GEIE) poate fi constituit din societăți
comerciale și din alte entități juridice, de drept public sau privat, constituite în
conformitate cu legislația unui stat membru și care își au sediul în Uniunea Europeana.
De asemenea, un astfel de grup poate fi constituit din persoane fizice care exercită
activități industriale, comerciale, meșteșugărești sau agricole, profesiuni liberale sau
alte servicii în UE. GEIE trebuie să cuprindă cel puțin doi membri din state membre
diferite. Numărul membrilor unui grup de interes economic nu poate fi mai mare de
20.

- Societatea cooperativă este o asociație autonomă de persoane fizice și/sau juridice,


constituită în scopul promovării intereselor economice, sociale și culturale ale
membrilor cooperatori, fiind deținută în comun și controlată democratic de către
membrii săi, în conformitate cu principiile cooperatiste. Capitalul social al societății
cooperative este variabil și nu poate fi mai mic de 500 lei. Societatea cooperativa
poate fi de: gradul 1 (constituită de persoane fizice) sau de gradul 2 (constituită din
societăți cooperative de gradul 1, în majoritate, și alte persoane fizice sau juridice).

3
3. Prezentați avantaje/dezavantaje pentru una dintre acestea

Persoana Fizică Autorizată (PFA)

 AVANTAJE:

- Costurile înfiinţării sunt mai reduse


- Cheltuieli mici de administrare
- Contabilitatea se poate ţine chiar şi de persoană care a solicitat înfiinţarea PFA-ului şi
nu este nevoie de un contabil autorizat. În situaţia în care optaţi pentru angajarea unui
contabil costul serviciilor de contabilitate este mult mai redus decât în cazul unui SRL
- Se vor depune numai câteva declaraţii la ANAF
- Persoană fizică autorizată poate avea angajaţi
- PFA-urile pot beneficia de profitul realizat oricând fără a împărţi dividendele sau a
trece anul în documentele oficiale, dar bineînţeles să ia în calcul taxele ce vor trebui
plătite către stat pentru acel profit
- Procesul de desfiinţare a unui PFA este mult mai simplu şi necesită costuri mai mici
- Există şi anumite categorii de PFA care nu datorează contribuţii la pensii.
- Persoana fizică autorizată trebuie să plătească pentru veniturile pe care le realizează un
impozit de 16%
 DEZAVANTAJE:
- Pentru a putea înfiinţa o PFA este obligatorie depunerea unor documente care atestă
pregătire şi experienţa profesională a solicitantului în domeniul de activitate solicitat:
diplome, atestate, carte de muncă din care rezultă experienţa profesională, etc.
- Se pot alege doar codurile CAEN ce privesc activitatea în care se doreşte autorizarea
PFA-ului, asta înseamnă că nu în orice domeniu poți funcționa ca PFA.