Sunteți pe pagina 1din 2

DUPLICAT

DECLARATIE DE ACCEPTARE TACITA A SUCCBSIUNil LEGALE

Subsemnat cetatean roman, ::·:.-::- domiciliata in

sat. ..., -· , com, , jud, Dimbovita, identificafa prin CI seri-a

nr . eliberata de SPCLEP Tirgovi te la data de- .:

, . :,, declar ca am acceptat tacit ill

confonnitate cu prevederile art. 1100 Codul civil coroborate cu 1108 Codul civil succesiunea
defunctului Voicu Ion, cetatean roman, CNP 1551109151795, decedat la data 05,10,2013, fost cu
ultimul domiciliu tn lTirni, sat. Matraca, nr. 31, jud. Dimbovita, in calitate de _:· ---- - - - -------

Declar ell faµ de defunct am calitatea de :fiica

Prezenta declaraµe se inregistreaza. pe cheltuiala subsemnatei ill Registrul national

notarial de evidenta a optiunilor succesorale (RNNEOS) Totodata declar ca Ml citit actul In


intregime, am Inteles conµ.nutul i consecintele juridice ale acestuia, iar cele cuprinse in act
re:prezinta vointa rnea. ---------------------

Redactat i autentificat la SIMIONESCU DOBANDA IOANA DANA I ASOCIATII -

SOCIBTATE PROFESIONALA NOTARIALA, cu sediul ill mun. Tro-govi$te, Bld. Liberta.µi, bl. A3, parter,
jud. Dambovita, azi, data autentifica.rii actului mtr-un exemplar original care ram.line in arhiva
societatii profesionale notariale i 2 (doua) duplicate, din care 1 (unul) va

rfunfil!e m arhiva socieUtµi profesionale notariale i 1 (un) exemplar a fost eliberat paqii.----------

Roman:ia

. f@l/l\n.-r.'ab. 'niunea Nat:ionalA a Notarilor Publici

f!lv f/ fj'DJ '1JIJ-=-rD .l

'"' li'DJ ill-=-IJ IJlJ

I ASOCIATII

SOCIETATE PROFESIONALA

NOTARIAL.A

Licenta de funcµonare nr.21/1689/20.01.2020 jud. Dllmbovita, Ta.rgovi te, 130018

Bld. LibertAtii, bl. A3, parter Telefon: 0245 - 21.11.27.


S.S .

DECLARANTA

Incheiere de autentificare nr.

Anul 2021 luna ziua

In fata mea, TEFAN IRINA-GEORGIANA, notar public, la sediul biroului s-a prezentat:

com. 1 _

_,.

. CNI- : , , domiciliata. tn sat. .

, . ·_ ., jud. Dimbovita, identificatA prin CI seria nr. eliberata de

SPCLEP Ttrgovi$te la data de_.. ..:. · in nume propriu;

care. dup! ce a citit actul. a declarat cA i-a inteles cont:inutul. ca cele cuprinse m. act reprezinta
voinfa sa, a consimtit la autentificarea prezentului fuscris i a semnat unicul exemplar.

In tcmeiul art. 12, lit b) din Legea notarilor publici i a activit!1ii notariale nr. 36/1995 republicatll, cu
mod.ificarile ulterioare, se declara. autentic prezentu.1inscris,

S-a perceput onorariu de 25,00 lei $i TVA in suma de 4,75 lei, cu bf. nr.25/2021.

S-a tax.at cu suma de 5,00 lei i TVA in suma. de 0,95 lei cu bf.26/2021 pentru inscrierea prezentei
declaratii in registrul electronic de evidenta aflat m administrarea CNNARN INFONOT