Sunteți pe pagina 1din 5

Grădinița “Înșir’te Mărgărite”

Str. Almașu Mare, Nr. 1


Sector 4, București
Tel: 021 450 34 52

Nr. Înreg.: /

Grupa mare O.N.


Ed.: prof. Alexandru Sorina

Raport de autoevaluare a activităților


desfășurate în anul școlar 2019-2020

În anul școlar 2019-2020 am funcționat ca educatoare titulară la Grădinița “Înșir’te


Mărgărite”, sector 4, București.
I. Proiectarea activității
În proiectarea didactică am fost preocupată de completarea, cu mare responsabilitate şi
atenţie, a ,,Condicii de evidență a activității instructiv-educative a cadrului didactic din
învățământul preșcolar’’, a activităţii educatoarei şi a copiilor în grădiniţă,, - completarea tuturor
rubricilor, corelarea tuturor activităţilor dintr-o săptămână cu tema mare a săptămânii şi existenţa
unei legături strânse între activităţile unei săptămâni atât pe verticala cat si pe orizontala intre
etapele activităţii completarea activităţilor alese propuse a se desfăşura pentru o săptămână.
Am respectat, în proiectare, normele și metodologiile de aplicare a LEN/2011.
În cadrul proiectării activității:
 am respectat programa școlară și normele de elaborare a documentelor de proiectare;
 am folosit mijloacele specifice TIC în activitatea de proiectare;
 am planificat activități specifice învățării online pe baza unui portofoliu de resurse
educaționale deschise, care să fie utilizată în învățare și evaluare în mediul online;
 am proiectat activități educative și extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare,
nevoile și interesele preșcolarilor, planul managerial al unității.
Am căutat căi şi mijloace eficiente de transmitere a cunoştinţelor copiilor, am abordat
interdisciplinar conţinutul programei deoarece obiectivele concentrate pe cele 5 categorii de
activităţi sunt într-o permanentă corelare, îmbinându-se indiferent de tipul de activitate, am
organizat activităţi bogate în conţinuturi interesante şi atrăgătoare, folosind metode activ-
participative. Am oferit copilului posibilitatea de mişcare, de comunicare, descoperire, asociere
şi comparaţii, am organizat cât mai multe activităţi cu copiii şi lucrul pe metoda proiectelor şi am
folosit mijloace de învăţământ şi tot ce poate oferi natura într-un mod adecvat fiecărei situaţii şi
fiecărui moment instructiv-educativ.

II. Realizarea activităţilor didactice


În organizarea şi desfăşurarea activităţilor am respectat metodologia precum şi obiectivele
şi strategiile prevăzute prin planul de activitate, am căutat să asigur un echilibru între activităţile
statice şi cele dinamice – atât în cursul unei zile cât şi în timpul unei săptămâni şi să acord atenţia
cuvenită mişcării în aer liber a copiilor, am abordat programa creativ, în funcţie de posibilităţile
grupei, întocmind orarul grupei ţinând cont de abordarea integrată a conţinuturilor.
Am întocmit proiectarea pedagogică conform noului Curriculum pentru educație timpurie
/ 2019, respectând metodologia de proiectare şi desfăşurare a activităţii integrate pe centre de
interes, activităţi pe domenii experienţiale şi activităţi de dezvoltare personală. Am folosit în
activitatea de proiectare computerul, am respectat eşalonarea temelor, corelând obiectivele cu
nivelul de grupă şi particularităţile de vârstă şi individuale ale copiilor cu evaluarea iniţiala /
continuă / sumativă şi cu celelalte componente ale actului didactic, ştiindu-se faptul, că în grupa
mare copiii au vârsta cuprinsă între 5 şi 6 ani. Am situat copilul în centrul procesului de predare
– învăţare şi am stabilit un raport echilibrat între îndrumare, libertate şi creativitate în cadrul
activităţilor artistico-plastice şi practice. În cadrul activităţilor instructiv-educative copiii şi-au
format deprinderi de a lucra în echipă, în perechi sau individual pentru rezolvarea unor sarcini de
învăţare. Copiii au fost încurajaţi de a identifica cu uşurinţă surse de învăţare pentru rezolvarea
unor situaţii noi.
La sosirea în grădiniţă am purtat scurte discuţii, dialoguri afective cu copii referindu-mă la
modul cum şi-au petrecut ziua de ieri. Aceste dialoguri sunt o punte solidă între mine şi copil,
îmi înlesneşte cunoaşterea preocupărilor lui, micile lui bucurii, mă apropie de el, astfel că la
primele lui tentative de comunicare îl privesc cu seriozitate şi „stăm de vorbă”/ ,,Întâlnirea de
dimineață,,.
Conform noului Curriculum, în cadrul activităților ALA I, ,,Momentul poveștilor„ a fost o
activitate care a îmbogățit vocabularul și imaginația copiilor. Acest moment a captat atenția
preșcolarilor care s-au implicat foarte mult în alegerea poveștilor.
Totodată îi dau posibilitatea copilului să relateze din experienţa personală şi în plus e şi un
prilej de depistare a deficienţelor de vorbire (este nevoit să folosească cuvinte diverse, nuanţe,
construcţii verbale noi şi forme verbale diferite); în convorbirile care preconizau proiectarea
liniilor de perspectivă ale unei acţiuni- sărbătorirea unui eveniment-, am creat posibilitatea
aplicării metodei asaltului de idei -brainstorming- discuţiile având un caracter liber stimulator
pentru găsirea celor mai originale şi plăcute idei, fiecare idee a fost analizată iar în final, aleasă
cea mai bună. Astfel, pentru a desfăşura o activitate interesantă cu diferite ocazii, cer părerea
fiecărui copil din grupă; de exemplu de „8 Martie” la întrebarea mea „Ce vreţi să le facem cadou
mamelor voastre de 8 Martie, pentru a le arăta cât le iubiţi”, răspunsurile au fost diferite, dar toţi
au vrut să le oferim ceva. Dorinţa fiecăruia a fost analizată, iar la sfârşit copiiii au realizat
felicitări. Dialogul afectiv cu copilul, buna dispoziţie, ataşamentul faţă de el, îl apropie, îl
stimulează, şi-l antrenează în participarea activă, cu caracter educativ iar în grupă se crează o
atmosferă plăcută, antrenantă.
Pe parcursul întregului an şcolar am folosit modalităţi diverse (lectii deschise, serbări,
expoziţii, etc.) pentru a disemina şi valoriza activitatea la clasă în cadrul parteneriatului cu
părinţii.
Pe parcursul anului școlar 2019-2020 am folosit o varietate de resurse educaționale
utilizate în activitățile online. Astfel, activitățile online au fost valorificate prin crearea și
susținerea activităților de învățare prin intermediul platformelor educaționale și a
microgrupurilor de Whatsapp, Edmodo.

Cu preşcolarii am participat la festivaluri şi proiecte naţionale - regionale – municipale,


parteneriate cu școlile apropiate, precum și la activități extrașcolare și extracuriculare:
 Proiect educațional ”Fii responsabil pe stradă!” în colaborare cu E.D.I.T., Poliția Română,
Disney Junior și M.E.N.;
 Festivalul ”Dovleacului și al Roadelor Bogate”;
 Festivalul ”Brazilor” din cadrul Proiectului educațional ”Tradiții și obiceiuri la români”;
 Parteneriate cu Școala Gimnazială ”George Topârceanu” și Școala Gimnazială Nr. 119 în
cadrul Proiectului ”Ziua porților deschise”.
Echipa Grupei Mari (preşcolari, părinţi, cadrul didactic) a participat în activităţi de
voluntariat în cadrul proiectelor şi parteneriatelor planificate.

III. Evaluarea rezultatelor învăţării


Pe tot parcursul anului am folosit modalităţi diverse de evaluare a progresului copiilor
şi am acordat atenţie implicării copiilor în procesul evaluării, am integrat evaluarea în actul
didactic; evaluarea iniţială- am realizat-o la începutul anului şcolar sub forma unor teste pentru a
identifica nivelul cunoştinţelor, al deprinderilor şi abilităţilor, dar şi pentru a determina în funcţie
de profilul grupei ritmul desfăşurării activităţii, în baza căruia să-mi proiectez planificarea
săptămânală şi semestrială; evaluarea formativă am realizat-o permanent prin mai multe
modalităţi iar evaluarea sumativă am realizat-o la finalul semestrului I şi a anului şcolar.
Între metodele de evaluare utilizate am folosit metodele alternative fără a le exclude pe
cele clasice, între modalităţile alternative de evaluare amintesc: lucrări practice, portofoliile cu
lucrările copiilor, aprecierile verbale, autoevaluarea, afişarea lucrărilor, aprecierea rezultatelor
prin laude, încurajări, ecusoane, etc.
Preşcolarii au beneficiat de expunerea clară şi accesibilă, conform vârstei, a criteriilor de
evaluare şi autoevaluare/interevaluare colegială; au fost încurajaţi să-şi exprime opiniile, părerile
despre lucrările proprii sau ale colegilor.
Am realizat și aplicat instrumente de evaluare a activității online și am valorizat rezulatetele
evaluării prin oferirea de feed-back fiecărui preșcolar.
Pe tot parcursul anului şcolar am căutat să cunosc copiii din grupă, completând Ghidul de
observaţii.

IV. Managementul clasei de elevi


Spaţiul educaţional al grupei a fost stabilit adecvat (reguli de conduită reprezentate prin
imagini, cel putin trei zone de joc, etc.) pentru desfăşurarea activităţilor în conformitate cu
particularităţile de vârstă şi individuale ale copiilor.
Pentru ca „ambianţa” grădiniţei să fie plăcută şi convingătoare, declanşatoare de bucurii, de
dorinţa arzătoare a copilului de a reveni cu placere, am fost interesată de confecţionarea de
material didactic în funcţie de varietatea tematicilor, a conţinuturilor de învăţare şi a
particularităţilor de vârstă a copiilor, m-a preocupat amenajarea funcţională a spaţiului de joacă,
pe arii de simulare/centre de interes/zone, care să permită copiilor să lucreze individual, în
perechi, în grupuri mici sau cu întreg colectivul, să permită mişcarea, să influenţeze calitatea
jocului favorizând creativitatea copiilor, oferindu-le posibilitatea fiecărui copil să-şi aleagă locul
de joacă, m-a preocupat permanent îngrijirea şi împrospătarea periodică sau ori de câte ori este
nevoie a mediului educaţional –ordine, igienă, grijă pentru mesajul educativ pe care acesta
trebuie să-l transmită copiilor- amenajarea centrului tematic în sala de grupă, care este
reamenajat săptămânal în funcţie de tematicile şi conţinuturile învăţării.
La nivelul grupei am realizat, împreuna cu consilierul şcolar activităţi de consiliere pentru
părinţi pe diferite teme, teme ce au contribuit la asigurarea unei unităţi de cerinţe între grădiniţă
şi familie.

V. Managementul carierei şi al dezvoltării personale


Am colaborat în cadrul comisiei metodice în vederea informării reciproce despre modalităţile de
valorificare a studiului individual, despre activităţile desfăşurate la cercurile pedagogice, despre
proiectarea activităţii didactice la grupa mare şi mi-am adus contribuţia prin stabilirea unor teme în
cadrul Comisiei metodice, am întocmit referate în cadrul Comisiei metodice pe grădiniţă.

Am participat la cursi de formare:


-”Adaptarea managementului clasei în învățământul preșcolar la curriculumul actual”;
- ,,Dicție și mișcare scenică pentru dezvolatrea personală a copiilor„.

Sunt interesată mereu să-mi fac din familie un aliat, să câştig aprecierea, colaborarea şi
sprijinul ei pentru o unitate de cerinţe educative, i-am informat de felul în care copiii s-au
adaptat la regimul grădiniţei, manifestările şi atitudinile comportamentale în grădiniţă. Au fost
informaţi periodic despre rezultatele şi progresele copiilor, am organizat şedinte, expoziţii cu
lucrările copiilor, serbări, discuţii individuale.

VI. Contribuţia la dezvoltarea instituţională


Pentru eficientizarea muncii mele educative cu copiii colaborez şi cu alţi parteneri
educaţionali, ca de exemplu:
- familia, care şi în acest an şcolar a participat financiar achiziţionând auxiliarele didactice care
sunt foarte utile în activitatea didactică, etc.;
- agenţi economici: OMFAL Educational;
- reprezentanţi ai diferitelor edituri.
Împreună cu copiii grupei am participat la diferite activităţi extraşcolare.
În cadrul unităţii am respectat procedurile de sănătate şi securitate a muncii şi de PSI/ ISU,
participând la diferite acţiuni iniţiate: simulări de incendii, cutremure etc. Am cooperat cu
întregul colectiv, am acordat prioritate activităţii cu copiii şi satisfacerii nevoilor individuale de
dezvoltare, instruire şi educare, căutând soluţii optime pentru dezvoltarea organizaţiei din care fac
parte.

 Exerciții de evacuare a copiilor în caz de cutremur;


 Exerciții de evacuare a copiilor în caz de incendiu;
 Campania ”Sănătatea e în mâinile tale” organizată de Primăria Capitalei și A.S.S.M.B;
 Teatru la Palatul Național al Copiilor;

VII. Conduita profesională


În cadrul colectivului relaţiile profesionale se bazează pe respect, onestitate, cooperare,
corectitudine, sprijin reciproc, competiţie loială; am comunicat deschis şi am arătat
disponibilitate. Am respectat şi promovat deontologia profesională.
În anul şcolar 2019-2020 am facut parte din:
 Consiliul Profesoral;
 C.E.A.C;
 Comisia pentru curriculum și calitatea actului didactic;
 Comisia de Control Managerial Intern;
 Comisia Metodică;
 Comisia de Gestionare a Activităților Derulate prin S.I.I.R.;
 Comisia de Mobilitate;
 Comisia pentru Întocmirea/Revizuirea Regulamentelor;
 Comisia de Arhivare a Documentelor;
 Comisia cu Evidența serviciului pe Grădiniță.

Semnatura,
Prof. Alexandru Sorina

S-ar putea să vă placă și