Sunteți pe pagina 1din 3
Stema unitatii /Anexa nr, administrativ- . Model 2008 IT. 089 -teritoriale ROMANIA Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul Denumirea compartimentului de specialitate ‘Cox de ientiticare fiscal NP. cescessele 200. Adresa/Cont IBAN/tel/fax PROCES-VERBAL DE SECHESTRU ASIGURATOR PENTRU BUNURI MOBILE, incheiat astazi una anul in localitatea 5 coon Str ora ni. in temeiul art. 129 alin.(2) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, si al Deciziei de instituire a masurilor asiguratorii or. din semis de..... , subsemnatul executor fiscal, cu legitimatia nr. . delegatia nr. .am procedat la aplicareasechestrului asigurator supra. bunurilor mobile ale debitorulu , cu domiciliul fiscal in localitatea st. 2M eenny DIOC oy SC wos seetor......, judet , cod de identificare fiscala”. inregistreaza obligatii de plata, constind in > care Natura obligafiei fiscale” ‘Suma estimata / stabilita” (ei) S-a procedat la aplicarea sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile prevazute in anex’, care face parte integranta din prezentul proces verbal. {in cazul in care executorul fiscal nu poate evalua bunurile mobile pentru care s-a dispus sechestrul asigurator, deoarece aceasta necesit& cunostinfe de specialitate, evaluarea se va face inaintea procedurii de valorificare Scchestrul aplicat confera creditorului fiscal un drept de gaj in sensul prevederilor dreptului comun. Sechestrul s-a aplicat in prezenqa urmatoarelor persoane’ domiciliat in _ legitimat eu . in calitate de . : sevees domiciliat in « legitimat cu "in calitate de Asupra bunurilor mobile sechestrate au fost aplicate masuri spre neschimbare, constind in’ bunurile find lasate in custodia , din localitatea str . nr , care va depozita bunurile in localitatea str wr. Drepturi reale si sarcini care greveaza bunurile mobile... eee ume i pronueldenumie: se va mentions: endl numeri penal, namsrel de ienlifiare Fiscal, cdl de entre fsa au eal ani de agin, dan xe Y sevapr denumitea eeans scale pispale: import ans, amends sau alta sum ox a exeane scale acoso, dpa cz ® pent nplata fermen » smlordatort, xe vor casa aor de tree eomfcrm a. 120 in Ondonans Gaver 92/200, epubit,eu xcepia obliga provente din csesoi de orice fl 3 amen punere desig, esta su ica del Toc ude se a, menjonind-e unre mobile supuse acest mse in legaturd cu bunurile mobile sechestrate, debitorul menjioneaza ca au fost nu au fost sechestrate anterior in logiturii cu bunurile sechestrate s-au sivarsitinfractiunile Persoancle de faji la aplicarea sechestrului formuleazt obiceti Misurile asiguratorii dispuse, daci nu au fost desfiinjate in condifiile legii, rman valabile pe toati perioada executari silite, fara indeplinirea altor formalitayi®. jimpotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie la instanja judecdtoreasca ‘competentd, fn termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostintS, in conformitate cu prevederile art.172- 173 din Ordonanta Guvernului nr.92/2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare Potrivit dispozitiilor art.9 alin.(2) lit. é) din Ordonanfa Guvernului. nr.92/2003, republicatd in 2007, cu ‘modificarile si completarile ulterioare, cand urmeaza si se ia masuri de executare sili, nu este obligatorie audierea contribuabilulu. Prezentul proces-verbal de sechestru s-a incheiat in ......... exemplare, Semnéttura Semndtura debitorului (sau a persoanei majore executorului fiscal, ‘cu care locuieste)/reprezentantului Semnaturile martoritor Semndtura custodelui se va face megiunes doc dcitrul a ete def, provi i dac debit au veuna dite prsoaele care au fos de fala sechestrar refi sa sm poate ssemncze procesul verbal de sechesr de sechestru nr. din, Dosar de executare Nesscstrsccarcdhss Denumirea bunurilor mobile, Cantitatea Valoarea estimativa descriere, stare de uzura, semne particulare (exclusiv TVA) de identiticare =lei- TOTAL: Semnatura Semnanura debitorulut executoruli fiscal (sau a persoanei majore cu care locuiesie)/reprezentantullut mnditurile mariorilor Semnaura custodetut