Sunteți pe pagina 1din 14

COLEGIUL ECONOMIC „ION GHICA” BACĂU

Str 9 Mai, nr. 104, Bacău, cod 600026


tel. 0234-510435, fax 0234-581167
e-mail: colegiul_ec_bc@yahoo.com
www.colegiuleconomicbacau.ro

PROIECT
PENTRU OBȚINEREA CERTIFICATULUI DE CALIFICARE
PROFESIONALĂ
NIVEL 4
PROFIL: SERVICII
CALIFICARE: TEHNICIAN ÎN ACTIVITĂȚI ECONOMICE

CREDITUL BANCAR – SURSĂ STRĂINĂ DE


FINANȚARE

PROFESOR COORDONATOR:
LUNGU-OPREA ANCA GABRIELA
ELEV: IFTIMIE COSMIN-GABRIEL

2020-2021

1
CUPRINS

ARGUMENT...........................................................................................................................3
CAPITOLUL I. SURSE STRĂINE DE FINANŢARE
I.1. Definiție - Creditul.............................................................................................................4
I.2. Finaţarea prin credite bancare............................................................................................5
CAPITOLUL II. CARACTERIZAREA CREDITULUI BANCAR
II.1. Noţiuni generale privind creditul bancar...........................................................................6
II.2. Avantajele creditului bancar..............................................................................................6
II.3. Dezavantaje ale creditului bancar......................................................................................6
II.4 Clasificarea creditelor bancare............................................................................................7
II.5. Riscuri probabile în raporturile de credit...........................................................................8
II.6. Garanţia personală..............................................................................................................9
II.7. Dobânda..............................................................................................................................9

CAPITOLUL III. STUDII DE CAZ PRIVIND CREDITUL BANCA...............................11


BIBLIOGRAFIE.......................................................................................................................14

2
ARGUMENT

Notiunea de credit își are originea în latinescul”credita” care semnifică: a avea încredere. Încrederea
este necesară în relația de împrumut. Fără ea nici vânzarea mărfii cu plata amânată nu ar avea loc. Pentru
acordarea împrumutului creditorul trebuie sa fie convins de bonitatea debitorului, de solvabilitatea acestuia,
de capacitatea debitorului de a face plata la scadență. Creditul - operațiunea prin care se ia în stăpânire
imediată resurse, în schimbul unei promisiuni de rambursare viitoare, în mod normal însoțite de plata unei
dobânzi ce remunerează pe împrumutator.
Operațiunea de creditare privește două părți.
O parte acorda creditul, cealalta parte îl primește.
Operațiuni de creditare pot interveni într-o gamă amplă de relații între indivizi atât sub forma unor
acorduri personale simple, cât și sub forma de tranzacții formalizate și formulate în cadrul unor contracte
complexe.
Pregătirea unei proiecții realiste a necesarului de finanţare presupune luarea în considerare a unei părți
largi de costuri asociate cu planul de afaceri; procesul alegerii unei modalităţi corespunzătoare de finanţare a
afacerii este mai mult artă decât ştiinţă
.În functie de etapa din ciclul de viata al fiermei necesarul de finanţare este diferit şi posibilitatea de
găsirea a surselore corespunzătoare diferă.
Am ales această temă deoarece creditele reprezintă o formă de ajutor financiar care poate fi acordat
atât unei persoane fizice cât și unei persoane juridice, importanța creditului bancar este dată faptul că, creditul
este indispensabil economiei,și de aceea modul de acordare a acestuia are o importanță majoră.
Creditul sau relația de credit reprezintă o importanță a relațiilor economice de piață. Operațiunile
economice din care decurge această relație sunt: vânzarea de mărfuri sau prestarea de servicii a căror plată
urmează să i se facă la o data ulterioară, numită scadență și accelerarea de împrumuturi în bani unor persoane
fizice sau juridice pe o perioadă delimitată.
Creditul se transformă fie în bani, fie în finanțe, numai în cadrul rotației de ansamblu de mijloace
material și monetare. Pentru ca rolul creditului să se execute în mod efectiv și eficient, manifestându-se la
maxim avantajele și diminuând la maxim dezavantajele este necesară întrunirea mai multor condiții cum ar fi:
condiții de ordin juridic, instituțional, social-politic, economic și de ordin psihologic. Procesele de creditare
din economie vor fi în permanență supuse perfecționării și modularizării, cu rezultate beneficiipentru întreaga
lume.

3
CAPITOLUL I. SURSE STRĂINE DE FINANŢARE
I.1. Definiție - Creditul
„Creditul reprezintă relația bănească între o persoana fizică sau juridică, numită creditor, care acordă
unei alte persoane, numită debitor, un împrumut în bani în general cu o dobândă stabilită in funcție de riscul
pe care și-l asumă creditorul sau de reputația debitorului”.
Etimologic, cuvântul „credit” își are originea în limba latina „creditum creditare”, care înseamna „a
crede” sau „a avea încredere”, fapt ce scoate la iveală un element de ordin psihologic: încrederea, care
presupune existența unei anumite culturi sociale, a unei „psihologii colective”, care diferă însă în timp și de
la o colectivitate la alta.
Având în vedere ca raporturile de credit au o însemnatate deosebită, atât prin dimensiune, varietate,
cât și prin impactul lor asupra desfășurării activității economice, se impune o clasificare a acestora.
Creditul poate avea multiple definiții.
Din punct de vedere bancar creditul reprezintă orice angajament de plată a unei sume de bani în
schimbul dreptului la rambursarea sumei plătite, precum și la plata unei dobânzii sau a altor cheltuieli legate
de această sumă sau orice prelungire a scadenței unei datorii și orice angajament de achiziționare a unui titlul
care încorporează o creanță sau a altui drept la plata unei sume de bani.
Din punct de vedere al persoanelor fizice creditul este operațiunea prin care se ia în stăpânire imediată
resurse, în schimbul unei promisiuni de rambursare viitoare, în mod normal însoțite de plata unei dobânzi ce
remunerează pe împrumutator.
Prezentăm câteva definitii ale creditului atât din literatura de specialitate cât și pe baza legislației în
vigoare:
• Creditul este operatiunea prin care se iau în stapânire imediata resurse, în schimbul unei
promisiuni de rambursare viitoare, în mod normal însotite de plata unei dobânzi ce
remunereaza pe împrumutator.
• Creditul, în general, reprezinta schimbul unei valori monetare prezente contra unei valori
monetare viitoare.
• Creditul este orice angajament de plata a unei sume de bani în schimbul dreptului la
rambursarea sumei platite, precum si la plata unei dobânzi sau a altor cheltuieli legate - de
aceasta suma, sau orice prelungire a scadentei unei datorii si orice angajament a unui titlu care
încorporeaza o creanta sau a altui drept la plata unei sume de bani.

4
I.2. Finaţarea prin credite bancare
Creditul bancar este forma cea mai extinsă de credit. El poate fi acordat atât de bănci, cât şi de instituţii
financiare şi de credit şi acoperă orice scop al debitorului, în condiţiile stabilite cu banca.
Ca atare există o mare varietate de credite bancare care se deosebesc între ele după obiectul creditului,
după garanţia oferită, după sezonalitate şi alte criterii.
Creditul bancar realizează două funcţii: redistribuirea fondurilor temporar disponibile şi funcţia de
emisiune monetară.
Funcţia de redistribuire. În activitatea de creditare băncile folosesc nu numai fondurile lor proprii ci şi
un însemnat volum de fonduri atrase de la terţi, cum ar fi disponibilităţile existente în conturile clienţilor
bancari, diverse plasamente pe termen scurt efectuate de întreprinderi şi instituţii etc. În felul acesta, prin
intermediul băncilor se mobilizează disponibilităţi băneşti temporare existente la anumite categorii de agenţii
economici, urmând temporare la alţi agenţi economici - realizându-se astfel, o redistribuţie temporară a unei
mari părţi a disponibilităţilor existente la un moment dat în economie
Funcția de emisiune presupune o altă latură a creditului bancar, prin care se realizează lărgirea
creditului şi anume, pe calea creării de mijloace băneşti suplimentare. Funcţia de emisiune a creditului este
indispensabil într-o economie dinamică în care activitatea economică în creştere solicită un volum mereu
sporit de mijloace băneşti.
Politica de credit a băncilor constituie totodată şi politica lor de emisiune, întrucât creditul acordat de
bănci este sursa unor mijloace băneşti suplimentare pentru agenţii economici, contribuind la realizarea unei
corelaţii între masa banilor în circulaţie şi nevoile productive.
Dacă plusul de mijloace băneşti cerut de dezvoltare economică nu poate fi acoperit prin funcţia de
redistribuire a creditului el, poate fi completat prin lărgirea creditului pe calea creării de noi mijloace băneşti

5
CAPITOLUL II. CARACTERIZAREA CREDITULUI BANCAR
II.1. Noţiuni generale privind creditul bancar
Creditul bancar reprezintă o sursă principală de fonduri, în special pentru firmele mici și mijlocii. În
cazul României, accesul la credit al firmelor noi sau de mici dimensiuni este mai dificil.
Prin sistemul bancar se defineşte ansamblul diferitelor categorii de bănci care furnizează într-un spaţiu
bine determinat, într-un cadru bine organizat, într-o economie de piaţa funcţională.
Băncile se implică activ în procesele economico-financiare prin principalele lor funcţii şi anume:
Funcţia monetară - prin care băncile crează moneda de cost prin acordarea de credite şi prin alte
modalităţi proprii; băncile practică mijloace de plată necesare economiei şi pun la dispoziţie clientelei lor fie
propria monedă, fie moneda emisă de către banca centrală.
Funcţia financiara - prin care băncile colectează resurse sub forma economiilor lichide temporar
disponibile şi intervin pe pieţe de capital fie prin achiziţionarea de acţiuni, obligaţiuni, efecte publice, fie prin
emiterea de acţiuni, obligaţiuni sau bonuri negociabile.

II.2. Avantajele creditului bancar:


⦁ obținerea de fonduri suplimentare, peste cele proprii;
⦁ stabilirea unei relații cu o instituție financiară cunoscută, accesul mai ușor la alte servicii furnizate de
către bancă;
⦁ obținerea unui credit poate funcționa ca un semnal ce atestă viabilitatea afacerii în fața altor investitori
potențiali;
⦁ în cazul anumitor forme de credit există un grad de flexibilitate în ceea ce privește sumele angajate,
datele la care se angajează sumele respective, dobânzile și termenele de rambursare;
⦁ necesitatea de a convinge banca de viabilitatea afacerii sau simpla completare a unei cereri de creditare
poate "forța" întreprinzătorul să își analizeze în mod obiectiv afacerea, sâ obțină o imagine clară a situației
sale financiare și un tablou al punctelor slabe, punctelor tari oportunităților și amenințărilor care caracterizează
situația firmei.

II.3. Dezavantaje ale creditului bancar:


⦁ reticența băncilor în ceea ce privește finantarea noilor firme, banca având nevoie de siguranța că va
primi înapoi banii acordați drept credit, în timp ce firmele nou-înființate nu oferă această garanție, din diferite
motive (nu au istoric, nu au experiență, nu au foarte multe elemente care să facă din aceste firme elemente
stabile în cadrul economiei);
⦁ riscul de a pierde garanțiile depuse sau chiar riscul de faliment în cazul nerestituirii creditului;
⦁ implicarea unui factor "extern" în managementul firmei, apariția unor restricții;
⦁ expunerea la riscuri noi - de exemplu riscul ratei dobânzii; - riscul intreruperii creditării în cazul unor
evenimente nefavorabile pentru firmă.

6
II.4 Clasificarea creditelor bancare
Creditul bancar se clasifică după următoarele criterii:
În funcţie de perioada de acordare

⦁ Credite pe termen scurt


⦁ Credite pe termen lung

În functie de debitorul bancii

⦁ Credite acordate persoanelor fizice


⦁ Credite acordate persoanelor juridice
⦁ Credite acordate altor banci
⦁ Credite acordate statului

În functie de destinatie

⦁ Credite productive:
⦁ credite pentru activitatea curentă
⦁ credite pentru investiții
⦁ credite consumative

În funcție de calitate

⦁ Credite performante (toate tranșele de rambursare a creditului, inclusiv dobânda, sa fie achitate la zi)
⦁ Credite neperformante (nerambursate la scadență).

Creditul pe termen scurt destinat sprijinirii activitații curente; acordat pentru acoperirea temporară a deficitelor
sau ciclurilor de capital de lucru.

⦁ Plați în activitatea curentă (contracte de achiziții sezoniere sau ocazionale);


⦁ Plați ale furnizorilor de materii prime, bunuri sau servicii, executarea contractelor destinate vânzării
sau distribuției;
⦁ Finanțarea TVA, ca supliment al creditului de investiții accesat de către clienți;
⦁ Plata datoriilor la bugetul de stat (rămas după eveniment);
⦁ Preluarea creditelor de la alte bănci (acordate pentru sprijinirea activității curente);
⦁ Alte destinații ale activității curente

După scopul utilizării creditele se clasifică în modul următor:

⦁ credite acordate agriculturii, industriei alimentare - astfel de credite se eliberează în scopul finanțării
producerii in agricultură si în industria alimentară;
⦁ credite acordate pentru construcție si îmbunătățire funciară - se eliberează pentru finanțarea
construcțiilor și imbunătățirilor funciare;

7
⦁ credite de consum - se eliberează persoanelor fizice pentru cheltuieli gospodăresti de familie si alte
cheltuieli personale;
⦁ credite acordate industriei energeticii si a combustibilului - se eliberează pentru finanțarea producerii
de resurse energetice si agenți energetici (gaz, benzină electricitate, etc.)
⦁ credite acordate băncilor - se elibereaza altor bănci, de asemenea presupune acordarea de overdrafte
temporare;
⦁ credite acordate guvernului - se elibereaza Guvernului României și municipalitaților.
⦁ credite acordate industriei comerțului - sunt eliberate pentru finanțarea industriei, comerțului și în
scopuri profesionale;
⦁ credite acordate pentru procurarea imobilului - sunt acordate pentru procurarea imobilului;
⦁ credite acordate pentru construcția drumurilor și transportului - sunt eliberate pentru construcția
drumurilor și dezvoltarea domeniului transportului;
⦁ alte credite acordate clienților.

II.5. Riscuri Probabile În Raporturile De Credit


În raporturile de credit, riscurile probabile sunt:
• riscul de nerambursare;
• riscul de imobilizare.
Riscul de nerambursare constă în probabilitatea întârzierii plăţii sau a incapacităţii de
plată datorită diferitelor conjuncture nefavorabile la un moment dat pentru debitori.
Ca urmare, banca va proceda mai înainte de acordarea creditului la o analiză atentă a
posibilităţilor reale pe care le are debitorul sub diverse aspecte:
• Umane (competenţa, moralitate);
• Economice ( situaţia internaţională, naţională, cadrul profesional);
• Financiare ( situaţia financiară a debitorului, gradul de îndatorare existent la
momentul solicitării creditului, capacitatea de rambursare);
• Juridice (forma juridical, legăturile juridice cu alte întreprinderi - în cazul în care
debitorul este o persoana juridică).
Prevenirea riscului este strict legată de procedurile de garantare a împrumutului.
Pentru anumite tipuri de credite sunt solicitate şi garanţii materiale.
Riscul de imobilizare apare la bancă în situatia în care acesta nu reuseste să gestioneze corect
depozitele pe care le constituie şi creditele pe care le acordă. Rezultă necesitatea ca banca să-şi întăreasca
pozitia sa de creditor pe piaţă în scopul unei ferme gestiuni a fondurilor ce îi sunt încredinţate. Acest lucru se
realizează prin solicitarea şi obţinerea de garanţii personale şi reale.

8
II.6. Garanţia Personală
Garanția personală este un angajament pe care şi-l ia o terţă persoană (numită şi
girant) de a plăti locul debitorului în cazul în care la un moment dat acesta se află în
incapacitate de plată.
Garanţiile reale curpind :
• Reţinerea;
• Gajul;
• Ipoteca;
• Privilegiul.
• Dreptul de reţinere asigură creditorului posibilitatea de a reţine un bun corporal aparţinând
debitorului, atât timp cât el nu a fost achitat în întregime, în anumite condiţii: bunul deţinut de
creditor să aibă legatură cu creanţa, iar aceasta să fie certă şi exigibilă.
• Gajarea este actul prin care debitorul remite creditorului un bun în garanţia creditului.
• Ipoteca este actul prin care debitorul acordă creditorului dreptul asupra unui imobil, fără
deposedare şi cu publicitate. Aceasta poate fi legală ( prevazută de lege),convenită (consimtită
prin contract) şi judiciară (acordată de organele judecătoreşti).
• Privilegiul este dreptul pe care îi acordă legea unor creditori de a fi mai întâi plătiti
atunci când dispun de o garanţie asupra unei părţi sau asupra întregii averi a debitorului.
În momentul în care agentul economic solicită un credit de la o instituţie financiară trebuie să aibă în vedere
şi durata pe care se acordă acesta.

II.7. Dobânda
Dobânda este o caracteristică esenţială a creditului. Aceasta este menţionată expres în
contractul de creditare şi poate să fie fixă sau variabilă.
• Dobânda fixă presupune păstrarea nivelului ratei dobânzii convenit la acordarea
creditului pe toată perioada de rambursare a acestuia, indiferent de evoluţia ce se va înregistra pe piaţa
naţională sau internaţională monetară.
• Dobânda variabilă presupune modificare periodică a ratelor de dobândă (de regulă
semestrial) în funcţie de nivelul dobânzii pe piaţă.
Ca modalitate de calcul, dobânda se poate determina ca dobândă simplă si ca dobândă
compusă.

9
Formulele de calcul sunt următoarele:
• Dobânda simplă:
D=C x d x n;
Unde: D = dobândă
d = rata de dobândă cu care se acordă creditul
n = perioada de timp pe care se acordă creditul.
• Dobândă compusă:
D=C(1+d)n-C;
Unde: D = dobândă
d = rata de dobândă cu care se acordă creditul
n = perioada de timp pe care se acordă creditul.

PROBLEMĂ DOBÂNDĂ SIMPLĂ


Un agent economic depune la bancă suma de 2.000 lei pe o perioda de de 3 luni pe principiul dobânzii
simple,cu o rată de dobânda 8%. Se cere să se calculeze care este valoarea dobânzii pe care o va încasa la
sfărșitul celor 3 luni.

REZOLVARE:
Ds = C x d x n
Ds = 2.000 x 8% x 3/12 = 40 lei

PROBLEMĂ DOBÂNDĂ COMPUSĂ


Ce sumă de bani trebuie să depună în prezent la o bancă o persoană pentru a obține în doi ani un venit din
dobânda de 2.100 lei ,în condiții de dobândă compusă,rata dobânzii 10 %.
REZOLVARE:
Ds = C (1+d) n – C 2.100 = C (1 +0,1)2 – C C = 10.000 lei

10
CAPITOLUL III. STUDII DE CAZ PRIVIND CREDITUL BANCAR

1) Se acordă un credit în valoare de 10.000 lei pe o perioadă de 2 ani, cu o rată anuală a dobânzii de 12%, în
regim de dobândă compusă. Care este suma finală pe care debitorul trebuie să o restituie la sfârșitul perioadei
de creditare?
Rezolvare:
Sn=C(1+d)n
Sn=10.000(1+0,2)2
Sn=14.400lei

2) O bancă acordă un credit pe doi ani, în regim de dobândă compusă, cu o rată anuală de 10% și încasează o
dobandă totală de 4.200 lei. Se cere să se afle care a fost valoarea creditului acordat.
Rezolvare:
Dc=C(1+d)n-C
4.200=C(1+0,1)2-C
C=20.000lei

3) Ce sumă de bani trebuie să depună în prezent la o bancă o persoană pentru a obține în doi ani un venit din
dobandă de 2.100 lei, în conditii de dobandă compusă, rata dobânzii 10%.
Rezolvare
Dc=C(1+d)n-C
2.100=C(1+0.1)2-C
C=10.000lei

4) Un agent economic depune la o bancă suma de 2000 lei pe o periodă de 3 luni pe principiul dobânzii simple,
cu o rată de dobandă de 8%. Se cere să se calculeze care este valoarea dobânzii pe care o va încasa la sfarșitul
celor 3 luni.
Rezolvare:
Ds=C x d x n
Ds=2000 x 8% x 3/12
Ds=40lei

11
5) O persoană juridică depune la bancă suma de 6000lei pe un termen de 7luni. Banca acordă p dobândă de
6% pe principiul dobânzii simple. Determinați ce sumă va încasa după 7luni societatea comercială.
Rezolvare:700 249 38 34
D= Cx d/100 x t
D= 6000 x 6/100 x 7/12
D=210

6) O societate comercilă primește un credit pe termen lung in valoare de 15000 lei, cu o dobânda anuală de
8%, perioada de rambursare 6 ani, in regim de dobândă simplă. Stabiliți graficul de rambursare a creditului
știind ca se restituie în tranșee egale.
Rezolvare:

Anul Credit Dobânda Rata Anuitate=rată+dobândă


1 15000 1200 2500 3700
2 12500 1000 2500 3500
3 10000 800 2500 3300
4 7500 600 2500 3100
5 5000 400 2500 2900
6 2500 200 2500 2700
Total 4200 15000 19200

7) Se acordă un credit în valoare de 8.000 lei pe o perioadă de 2 ani, cu o rată anuală a dobânzii de 12%, în
regim de dobândă compusă. Care este suma finală pe care debitorul trebuie să o restituie la sfârșitul perioadei
de creditare?
Rezolvare:
Sn=C(1+d)n
Sn=10.000(1+0,2)2
Sn=11.520lei

12
8) O societate comercială are un credit pe termen de 8 ani în valoare de 30.000 lei, cu o dobândă simplă de
9%. Continuați in tabelul de mai jos graficul de rambursare a creditului, știind ca societatea a benificiat de o
perioadă de grație de 2 ani, rambursarea se face în tranșe egale.
Rezolvare
Anul Credit de restituit Dobânda 9% Rata Anuitatea
1 30000 - - -
2 30000 - - -
3 35400 3186 5000 8186
4 30400 2736 5000 7736
5 25400 2286 5000 7286
6 20400 1836 5000 6836
7 15400 1386 5000 6386
8 5400 936 5000 5936
Total - 12366 30000 42366

13
BIBLIOGRAFIE

⦁ Dr. Dorel Mareş CONTABILITATEA FINANCIARĂ EDITURA MIRON 2003

⦁ Bunget Ovidiu Constantin, CONTABILITATE ROMÂNEASCĂ ÎNTRE REFORMĂ ŞI


CONVERGENŢĂ , Ed. Economică, Bucureşti, 2005

⦁ Feleagă Liliana, Feleagă Niculae, CONTABILITATE FINANCIARĂ- O ABORDARE


EUROPEANĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ, vol. 1 Contabilitate financiară fundamentală, Ed. Economică,
Bucureşti, 2007

⦁ Paraschivescu Marius Dumitru, Păvăloaia Willi, Radu Florin, Olaru Gabriela- Daniela,
CONTABILITATE FINANCIARĂ. APLICAŢII ŞI STUDII DE CAZ, Ed. Tehnopress, Iaşi, 2007

⦁ Pântea Iacob Petru, Bodea Gheorghe, CONTABILITATE FINANCIARĂ ROMÂNEASCĂ


CONFORME CU DIRECTIVELE EUROPENE, Ed. Intelcredo, Deva, 2006

⦁ Maria Popan și alții, FINANȚAREA AFACERII, manual clasa a XII-a, ed. Oscar Print, București
2014

14

S-ar putea să vă placă și