Sunteți pe pagina 1din 5

Ciobanu Ștefania Grațiela

Grupa 250

ASISTENȚA ŞI ASIGURĂRILE SOCIALE

I. Sistemul de asistență socială

1. Ce reprezintă asistența socială?

Reprezintă un ansamblu de instituții, programe, măsuri, activități profesionalizate, servicii


specializate de protejare a persoanelor, grupurilor și comunitățiilor cu probleme speciale
(aflate temporar în dificultate), care din cauza unor motive economice, socio-culturale,
biologice sau psihologice, nu au posibilitatea de a realiza (prin mijloace proprii) un mod
normal și decent de viață.

2. Ce caracteristici au prestatiile în cadrul sistemului de asistența socială?

Prestațiile sunt:

 limitate la anumite categorii de populaţie defavorizate (Ex: persoane care nu-și pot
procura cele necesare traiului, iar familia este și ea neputincioasă sau pur și simplu
lipsește);
 se acordă pe bază de anchetă socială, prin testarea nevoilor sociale (ansamblu de
cerinţe indispensabile fiecărei persoane pentru asigurarea condiţiilor de viață în
vederea integrării sociale).

3. Care sunt categoriile de persoane vizate de asistența socială?


 familii sărace;
 copii care trăiesc într-un mediu familial / social advers;
 minori delicvenți;
 persoane cu deficiențe de sănătate;
 persoane dependente de alcool și droguri;
 persoane bătrâne neajutorate;
 șomerii și tinerii neintegrați;
 persoane care au suferit în urma calamităților naturale, sociale, persecuțiilor și a
discriminărilor de orice tip, etc.

1
Ciobanu Ștefania Grațiela
Grupa 250

4. Cui revine responsabilitatea acordării de asistență socială?

Aceasta responsabilitate revine instituților publice specializate, autorităților publice


centrale și locale precum și a organizațiilor societății civile.

5. Care este obiectivul principal al asistenței sociale?

Obiectivul principal este acela este de a veni în ajutorul persoanelor aflate în dificultate,
pentru ca aceștia să obțină condițiile necesare unei vieți decente.

6. Ce rol joacă asistentul social?

Asistentul social trebuie să aibe în vedere interacțiunea constantă între doi factori:
individul și mediul lui de viață socioeconomic, politic, cultural, familial, moral, având
cunoștințe despre dezvoltarea lui umană, personalitatea acestuia, cât și despre contextul
socio-cultural și moral în care acesta trăiește.

7. Care este rolul asistenței sociale?

Rolul asistenței sociale este de a:

 oferi posibilități de cunoaştere și de acces la serviciile specializate de protecție social


celor în nevoie;
 îi orienta către înţelegerea și utilizarea cadrului legislativ de protecție sociala;
 mobiliza comunitatea, persoanele și grupurile în dificultate de a influența activ
politicile sociale.

8. Arătați care sunt funcțiile asistenței sociale?


 identificarea și înregistrarea segmentului populaţiei ce constituie obiectul activităților
de asistență socială;
 diagnosticarea problemelor cu care persoanele vulnerabile sau grupurile cu risc sporit
se pot confrunta, într-o anumită perioadă de timp, și în anumite condiţii sociale,
economice și culturale;

2
Ciobanu Ștefania Grațiela
Grupa 250

 dezvoltarea unui sistem coerent de programe, măsuri, activități profesionalizate de


suport și protecţie a acestora;
 elaborarea propriilor programe de către cei aflaţi în situații de risc;
 identificarea variatelor surse de finanţare a programelor de sprijin;
 stabilirea drepturilor și modalităților concrete de acces la serviciile specializate de
asistență socială prin cunoaşterea cadrului legislativ – instituțional;
 suport prin consiliere, terapie individuală sau de grup, în vederea refacerii
capacităților de integrare benefică în societate;
 promovarea unor strategii de preîntampinare a situațiilor defavorizate;
 dezvoltarea unui program de cercetări ştiinţifice la nivel naţional și local, privind
dimensiunea problemelor celor aflaţi în situații speciale.

9. La ce niveluri se poate manifesta asistența socială?


 Individual (asistența economică, psihologică, morală pentru persoanele în nevoie, cum
sunt şomerii, cei dependenţi de droguri, alcool, cei cu probleme de integrare în
comunitate, victime ale diferitelor abuzuri);
 Interpersonal și de grup (terapii de familie, ale cuplului, ale grupurilor marginalizate);
 Comunitar (rezolvarea conflictelor etnice, de grup, mobilizarea eforturilor individuale și
colective întru soluţionarea lor normală).

10. Care sunt sursele de unde pot veni sprijinul financiar, cât și bunurile materiale
destinate asistenței sociale?
 fie de la bugetul de stat (fonduri speciale pentru asistență socială);
 fie din contribuţiile voluntare individuale sau comunitare și se repartizează
destinatarilor, aflaţi în nevoie, în funcţie de necesitățile lor stringente

3
Ciobanu Ștefania Grațiela
Grupa 250

II. Sistemul asigurărilor sociale

1. Din ce decurge necesitatea obiectivă a existenței sistemului de asigurări sociale?

Aceasta necesitate decurge din faptul că toate persoanele care depun o muncă utilă
societății (angajați, agricultori, înterprinzători, lucrători pe cont propriu, etc.) pot ajunge în
imposibilitatea de a mai munci, în deplinătatea forțelor lor, datorită mai multor cauze, cum
sunt: accidente, boli, maternitate, invaliditate precum și atingerea unei anumite limite de
vârstă, dar și pierderea sau restrucurarea locurilor de muncă.

2. Cum definim noțiunea de asigurări sociale? (la examen este suficient să cunoașteți
bine una dintre definițiile care se regăsesc în suportul de curs)

Asigurarile sociale sunt cel mai important mijloc de realizare a protecţiei populaţiei active,
în special a salariaţilor, în caz de pierdere a veniturilor din cauză de şomaj, maternitate,
îmbolnăviri, invaliditate, precum și a populaţiei inactive cauzată de batrânețe sau decesul
asiguratului cu moştenitori dependenţi - fără posibilități de a se întreține pe cont propriu.

3. Care este obiectul asigurărilor sociale?

Obiectul asigurărilor sociale îl reprezintă relațiile economice și juridice ale subiecților în


constituirea și utilizarea mijloacelor financiare destinate ocrotorii populației ocupate față de
riscurile sociale, precum și în organizarea asistenței medicale și de reabilitare.

4. Care sunt riscurile sociale vizate de către sistemul asigurărilor sociale?


 Boala;
 Maternitatea;
 Invaliditatea;
 Bătrânețea;
 Accidentul de muncă și boala profesională;
 Decesul;
 Protecția juridică a șomerilor;
 Sarcinile familiale, etc.

5. În ce context apare situația de risc social?

4
Ciobanu Ștefania Grațiela
Grupa 250

 pierderea capacității de muncă (din cauză de boală, accident, maternitate, batrânete,


etc.);
 lipsa cererii pe piaţa muncii (şomaj).

6. Ce elemente determină apariția riscurilor sociale?

Riscurile sociale sunt determinate de îmbinarea complexă a diferiţilor factori din viața
societății: politica socială și politica economică a statului, maturitatea societății civile și baza
legislativă, gradul de dezvoltare a raporturilor de muncă dintre angajatori și angajaţi.

7. Care sunt principalele obiective ale sistemului de asigurări sociale, din România?
 Acordarea de prestații în bani, pe termen lung și scurt;
 Prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă;
 Cedarea unei parți din contribuţiile individuale datorate sistemului public de
asigurări sociale de stat, în favoarea celui privat;
 Armonizarea şi exportul de prestații în relaţiile cu țările comunității europene, cât
și în alte situatii specifice reglementate.

8. Prin ce elemente se pot preveni îmbolnăvirile și recupera capacitatea de muncă?


 acordarea de îndemnizaţii pentru trecerea temporară în altă muncă, reducerea
timpului de muncă sau în caz de carantina;
 acordarea de ajutoare pentru procurarea de proteze, orteze și de alte produse
ortopedice;
 tratament balnear și reabilitare profesională, potrivit programului individual de
recuperare a capacității de muncă.

S-ar putea să vă placă și