Sunteți pe pagina 1din 7

Nr. 22/26615/2021/15.06.

2021

ANUNŢ
Din data de 15.06.2021
privind concursul de ocupare a posturilor vacante de personal contractual, din cadrul
Direcției de Implementare a Proiectelor Finanțate din Împrumuturi Externe (DIPFÎE –
Ministerul Justiției)

Ministerul Justiției prin Direcția de Implementare a Proiectelor Finanțate din Împrumuturi


Externe organizează selecție pentru ocuparea unui număr de 3 posturi de Responsabil IT în
cadrul Direcției de Implementare a Proiectelor Finanțate din Împrumuturi Externe (DIPFÎE),
respectiv:
- Responsabil IT – 1 post (contract pe perioadă determinată, până la 31.12.2023 cu
posibilitatea prelungirii)
- Specialist în domeniul social și pentru implicarea/dialogul cu părțile interesate – 1
post (contract pe perioadă determinată, până la 31.12.2023 cu posibilitatea
prelungirii)
- Responsabil financiar – 1 post (contract pe perioadă determinată, durata maximă a
contractului – aprox. 2 ani, până la revenirea titularului postului din concediu creștere
copil)
DIPFÎE este o structură funcțională, fără personalitate juridică, constituită în cadrul
Ministerului Justiției ca o unitate de management a proiectului, pentru derularea Proiectului
de îmbunătățire a serviciilor judiciare finanțat de Banca Internațională pentru Reconstrucție
și Dezvoltare prin Acordului de Împrumut nr. 8695-RO ratificat prin Legea 173/2017.
Condițiile pentru ocuparea acestor posturi, bibliografia de concurs, precum și
responsabilitățile posturilor sunt următoarele:
1. Responsabil IT

CRITERII CERINŢE MINIME

Pregătire - studii superioare de lungă durată (automatica, cibernetica, economice,


profesională informatica sau alte domenii similare)
- cursuri postuniversitare de perfecționare și certificări în domeniul
tehnologiei informației – reprezintă avantaj
Experiență - experiență generală - minimum 8 ani
- experiență specifică în domeniul tehnologiei informației – minim 3 ani
- foarte bune abilități de comunicare
Limbi străine - cunoașterea limbii engleze (scris, vorbit, citit) – foarte bine.
PC - cunoștințe avansate de: calculatoare personale – arhitectura,
componente, caracteristici, periferice, diagnosticare defecte
- configurare și administrare rețele LAN bazate pe sisteme de operare
Microsoft Windows Server 2012 sau versiuni mai noi, sisteme operare
Server
- instalare, configurare, administrare sisteme de operare Microsoft
Windows 7 sau versiuni mai noi

Pagina 1 din 3
- utilizare a produselor pachetului MS Office – Word, Excel, Outlook la
nivel avansat
- instalare și administrare baze de date SQL Server 2012 sau versiuni mai
noi
- operare baze de date

Bibliografie:
 Legea nr. 173/2017 privind ratificarea Acordului de împrumut (Proiect de îmbunătățire
a serviciilor judiciare) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și
Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la
București la 17 februarie 2017 și la 27 februarie 2017.
 H.G. nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu
modificările și completările ulterioare
 "Data Communications and Networking, 5th Edition", autor: Behrouz Forouzan
 "Office 2013 Bible", autori: Dick Kusleika, Faithe Wempen, John Walkenbach, Lisa A.
Bucki, Michael Alexander
 „Windows 10 Inside Out”, autor: Ed Bott, Carl Siechert, Craig Stinson
 „InsideOUT Windows Server 2012”, autor: W.R. Stanek;
 Installing and Configuring Windows Server 2012 R2, autor: C. Zacker;

Responsabilități principale:
1. Asigură implementarea activităților prevăzute în proiectele finanțate din împrumuturi
externe, cuprinse în documentele agreate cu reprezentanți Băncii Mondiale (acordurile
de împrumut, documentele de evaluare a proiectelor – PAD, minutele de negociere),
conform postului pe care îl ocupă;
2. Asigură suportul informatic tuturor proiectelor în cadrul DIPFIE;
3. Asigură implementarea proiectelor informatice gestionate de DIPFÎE;
4. Îndeplinește atribuțiile de manager de contract stabilite în Regulamentul de organizare
și funcționare a Ministerului Justiției, pentru contractele de a căror implementare este
responsabil, stabilite de managerul de proiect și/sau managerul adjunct de proiect;
5. Asigură suport Managerului IT în definirea de strategii informatice în concordanță cu
proiectele aflate în derulare în cadrul DIPFIE;
6. Participă la elaborarea planului anual de achiziții în domeniul informatic;
7. Elaborează sau participă la elaborarea de termeni de referință, rapoarte sau alte
analize și documente tehnice referitoare la proiectele informatice aflate în derulare;
8. Analizează și propune Managerului IT, spre avizare, studiile, rapoartele și orice alte
documente furnizate de consultanți sau furnizori în domeniul IT, după cum este
prevăzut în contractele încheiate cu aceștia;
9. Aplică viza „bun de plată” și/sau viza de legalitate pe facturile și documentele cu
impact financiar;
10. Participă în comisiile de selecție și negociere din cadrul achizițiilor de servicii și
bunuri din domeniul IT, în baza împuternicirilor/mandatelor primite;
11. Participă la cursuri de pregătire profesională în domeniul său de activitate;

Pagina 2 din 3
12. Participă la conferințe și simpozioane de specialitate;
13. Asigură suport informatic (administrare, configurare, implementare și exploatare)
necesar derulării activității proprii a DIPFIE;
14. Îndeplinește alte sarcini de serviciu solicitate de Managerul IT/Managerul de Proiect/
Managerul Adjunct în limita de competență a postului ocupat;
15. Participă la realizarea în cele mai bune condiții și la termenele stabilite a lucrărilor
repartizate compartimentului IT al DIPFÎE;
16. Realizează lucrările repartizate compartimentului IT al DIPFÎE, precum și pe cele de o
complexitate și importanță deosebită;
17. Prezintă și susține, după caz, managerului IT, managerului de proiect sau managerului
adjunct lucrările elaborate la nivelul compartimentului IT al DIPFÎE;
18. Estimează necesarul de fonduri/alocările bugetare cu ocazia elaborării bugetului anual
și a rectificărilor bugetare, pentru toate contractele aflate în responsabilitatea
acestuia;
19. Monitorizează execuția bugetară în conformitate cu bugetul aprobat comunicat în
conformitate cu prevederile Legii 500/2002 privind finanțele publice și cu alocările
bugetare din programul de investiții publice în cadrul contractelor în responsabilitatea
acestuia și avertizează din timp Managerul financiar și/sau managerul de
proiect/Managerul adjunct asupra oricăror riscuri legate de execuția bugetară;
20. Păstrează dosarele cu documentele tipărite, precum și documentele în format
electronic în mod organizat pentru toate activitățile în responsabilitatea lui;
21. Asigură implementarea, menținerea și îmbunătățirea Sistemului de Management al
Calității în propria activitate;
22. Cunoaște cerințele clientului, precum și cerințele legale și reglementările aplicabile
proceselor specifice compartimentului în care își desfășoară activitatea și se asigură că
acestea sunt satisfăcute în conformitate cu procedurile de proces în vigoare;
23. Respectă cerințele documentației Sistemului de Management al Activității în propria
activitate;
24. Respectă normele de protecția muncii şi a normelor P.S.I.;
25. Îndeplinește alte sarcini de serviciu solicitate de șeful ierarhic în limita de competență
a postului ocupat.

2. Specialist în domeniul social și pentru implicarea/dialogul cu părțile interesate

CRITERII CERINŢE MINIME

Pregătire - studii superioare de lungă durată (sociologie, comunicare, relații


profesională publice, științe sociale, psihologie, pedagogie, științe politice,
administrație publică, juridică sau alt domeniu conex)
Experiență - experiență generală - minim 5 ani
- experiență specifică în domeniul social – minim 5 ani (în activități
precum: evaluarea impactului social, implicarea părților interesate și
comunicare, organizarea unor activități cu impact asupra unor/unei
comunități, campanii de conștientizare și experiență în activități
legate de grupurile sărace și vulnerabile.)
- experiența anterioară în regiune în implementarea proiectelor într-un
mod conform cu procedurile operaționale ale Băncii Mondiale va fi un

Pagina 3 din 3
avantaj
- foarte bune abilități de comunicare
Limbi străine - cunoașterea limbii engleze (scris, vorbit, citit) – foarte bine.
PC - Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint)

Bibliografie:
 Legea nr. 173/2017 privind ratificarea Acordului de împrumut (Proiect de
îmbunătățire a serviciilor judiciare) dintre România și Banca Internațională pentru
Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 17 februarie 2017 și la 27 februarie
2017 și Acordul de împrumut Nr. 8695-RO (corp comun cu legea de ratificare) –
respectiv Anexa nr.1 și Anexa nr. 2 din acord.
 Scrisoarea de înțelegere privind avansul pentru pregătirea Proiectului de dezvoltare
propus, "Cartierul pentru justiție", dintre România și Banca Internațională pentru
Reconstrucție și Dezvoltare, semnată la Bruxelles la 30 mai 2019 și la București la 6
iunie 2019, ratificată prin legea 261/2019.
 H.G. nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu
modificările și completările ulterioare, respectiv Capitolul III și Capitolul IV
 Următoarele două „Politici asiguratorii“ ale Băncii Mondiale - politici operaționale
(PO), și anume: 1) OP 4.01 (Environmental Assessment) și 2) OP 4.12 (Involuntary
Resettlement) – inclusiv OP 4.12, Annex A - Involuntary Resettlement Instruments.
Aceste 2 politici operaționale sunt publicate odată cu prezentul Anunț, ca anexe la
acesta.
Responsabilități principale:
1. Asigură implementarea activităților prevăzute în proiectele finanțate din împrumuturi
externe, cuprinse în documentele agreate cu reprezentanți Băncii Mondiale (acordurile
de împrumut), conform postului pe care îl ocupă;
2. Coordonează și supraveghează comunicările, conștientizarea comunității, activitățile
de implicare a părților interesate și mecanismul de plângere pentru a asigura
comunicarea bidirecțională cu entitățile beneficiarilor și cu alte părți interesate sau
afectate de Proiectul de îmbunătățire a serviciilor judiciare și de Proiectul "Cartierul
pentru justiție".
3. Îndeplinește atribuțiile de responsabil de contract stabilite în Regulamentul de
organizare și funcționare a Ministerului Justiției, pentru contractele de a căror
implementare este responsabil, stabilite de managerul de proiect și/sau managerul
adjunct de proiect;
4. Asigură suport pentru elaborarea planului anual de achiziții în domeniul social;
5. Elaborează sau participă la elaborarea de termeni de referință, rapoarte, adrese,
scrisori, sau alte analize și documente tehnice referitoare la proiectele din domeniul
social sau cu componente sociale aflate în derulare;
6. Analizează și propune Managerului de proiect și/sau Managerului Adjunct spre avizare,
studiile, rapoartele și orice alte documente furnizate de consultanți sau furnizori în
domeniul social, după cum este prevăzut în contractele încheiate cu aceștia;
7. Aplică viza „bun de plată” și/sau viza de legalitate pe facturile și documentele cu
impact financiar;
8. Participă în comisiile de selecție și negociere din cadrul achizițiilor de servicii și

Pagina 4 din 3
bunuri conform competenței, în baza împuternicirilor/mandatelor primite;
9. Participă la cursuri de pregătire profesională în domeniul său de activitate;
10. Participă la conferințe și simpozioane de specialitate;
11. Îndeplinește alte sarcini de serviciu solicitate de Managerul de Proiect/ Managerul
Adjunct în limita de competență a postului ocupat sau conform necesităților punctuale
ale departamentului DIPFIE la solicitarea managerului de proiect sau a managerului
adjunct de proiect sau a persoanelor împuternicite de aceștia;
12. Prezintă și susține, după caz, managerului de proiect sau managerului adjunct
lucrările elaborate în domeniul său de activitate;
13. Estimează necesarul de fonduri/alocările bugetare cu ocazia elaborării bugetului anual
și a rectificărilor bugetare, pentru toate contractele aflate în responsabilitatea
acestuia;
14. Monitorizează execuția bugetară în conformitate cu bugetul aprobat comunicat în
conformitate cu prevederile Legii 500/2002 privind finanțele publice și cu alocările
bugetare din programul de investiții publice în cadrul contractelor în responsabilitatea
acestuia și avertizează din timp Managerul financiar și/sau Managerul de
proiect/Managerul adjunct asupra oricăror riscuri legate de execuția bugetară;
15. Păstrează dosarele cu documentele tipărite, precum și documentele în format
electronic în mod organizat pentru toate activitățile în responsabilitatea lui;
16. Asigură implementarea, menținerea și îmbunătățirea Sistemului de Management al
Calității în propria activitate;
17. Cunoaște cerințele clientului, precum și cerințele legale și reglementările aplicabile
proceselor specifice compartimentului în care își desfășoară activitatea și se asigură că
acestea sunt satisfăcute în conformitate cu procedurile de proces în vigoare;
18. Respectă cerințele documentației Sistemului de Management al Activității în propria
activitate;
19. Respectă normele de protecția muncii şi a normelor P.S.I.;
20. Îndeplinește alte sarcini de serviciu solicitate de șeful ierarhic în limita de competență
a postului ocupat.

3. Responsabil Financiar

CRITERII CERINŢE MINIME

Pregătire - studii superioare de lungă durată (financiar / economic);


profesională
- cursuri postuniversitare în domeniul financiar/contabil/bancar
constituie un avantaj
Experiență - experiență generală - minimum 5 ani
- experiență specifică în domeniul financiar – minimum 3 ani.
- experiența în proiecte internaționale constituie un avantaj
Limbi străine - cunoașterea limbii engleze (scris, vorbit, citit) – bine.
PC - EXCEL / WORD, operare programe de evidență contabilă

Bibliografie:
- Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice;

Pagina 5 din 3
- Legea nr. 173/2017 privind ratificarea Acordului de împrumut (Proiect de îmbunătățire
a serviciilor judiciare) dintre România şi Banca Internațională pentru Reconstrucție și
Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la
București la 17 februarie 2017 și la 27 februarie 2017;
- Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 
- Ordinul nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și
conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile
publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia; 
- Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea,
lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și
organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale;
- Ordinul nr. 1235/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și
utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 201/2003;
- Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
- Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile ;
- H.G. nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu
modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de urgență nr. 98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor
noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităților cuprinse în
contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România și Banca
Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind
reforma sistemului judiciar, semnat la București la 27 ianuarie 2006, ratificat prin
Legea nr. 205/2006, precum și pentru modificarea și completarea unor acte
normative.

Responsabilități principale:
1. Asigură implementarea activităților prevăzute în proiectele finanțate din împrumuturi
externe, astfel cum sunt cuprinse în documentele agreate cu reprezentanți Băncii
Mondiale conform postului pe care îl ocupă (acordul de împrumut, documentul de
evaluare a proiectului – PAD, minuta de negociere);
2. Participă la elaborarea bugetului pe componente conform normelor metodologice ale
BIRD, Ministerului Finanțelor Publice și cerințelor ordonatorilor principali de credite şi
participă la elaborarea bugetelor consolidate ale proiectelor;
3. Participă la elaborarea analizei privind execuția bugetului alocat, urmărind realizarea în
bune condiții a indicatorilor financiari;
4. Efectuează studii și analize care să conducă la creșterea eficienței folosirii mijloacelor
materiale și financiare alocate proiectului, în limitele de cheltuieli aprobate;
5. Asigură relația cu consultanții de specialitate contractați în cadrul proiectelor;
6. Participă la execuția contabilității în cadrul DIPFIE în conformitate cu dispozițiile legale și
asigură ținerea corectă și la zi a evidenței financiar-contabile;
7. Asigură întocmirea și transmiterea către BIRD și către ordonatorii principali de credite, la
termenele stabilite, a dărilor de seamă contabile și a altor situații financiar-contabile;

Pagina 6 din 3
8. Efectuează operațiunile de inventariere financiar-contabilă în cadrul DIPFIE;
9. Participă la întocmirea documentelor necesare procesării aplicațiilor de tragere în
conformitate cu procedurile BIRD;
10. Asigură efectuarea plăților în termen către contractanți/furnizori și salariați, împreună cu
celelalte persoane responsabile în procesul premergător acestei activități;
11. Participă în procesul de audit financiar realizat de firma de audit;
12. Păstrează documentele pe hârtie și fișierele electronice într-un mod organizat pentru
toate activitățile care au legătură cu responsabilitățile ei directe;
13. Asigură implementarea, menținerea și îmbunătățirea Sistemului de Management al
Calității în propria activitate;
14. Cunoaște cerințele clientului, precum și cerințele legale și reglementările aplicabile
proceselor specifice compartimentului în care își desfășoară activitatea și se asigură că
acestea sunt satisfăcute în conformitate cu procedurile de proces în vigoare;
15. Respectă cerințele documentației Sistemului de Management al Calității în îndeplinirea
sarcinilor proprii;
16. Respectă normele de protecția muncii și a normelor P.S.I.;
17. Îndeplinește alte sarcini de serviciu solicitate de șeful ierarhic în limita de competență a
postului ocupat.

Selecția candidaților va consta în următoarele probe:


- selectarea CV-urilor;
- testarea profesională scrisă;
- interviu.
Persoanele interesate pot trimite CV-ul, în limba română sau engleză, la Ministerul
Justiției - Direcția de Implementare a Proiectelor Finanțate din Împrumuturi Externe
(DIPFIE), pe adresa Str. Apolodor nr. 17, etaj 2, cam. 21, sector 5, București sau prin e-
mail, la adresa dipfie@just.ro, până la data de 30 Iunie 2021.
Data și locul unde se vor desfășura testarea profesională și interviul vor fi comunicate
după etapa de selectare a CV-urilor.
Informații suplimentare pot fi obținute de la Adriana Gheorghiu – Manager adjunct proiect
– adriana.gheorghiu@just.ro - telefon: 037 105 1212

Pagina 7 din 3