Sunteți pe pagina 1din 5

Plan de afaceri pentru ( numele afacerii)

Introducere

Acest plan de afaceri este o dezvoltare a Studiului de prefezabilitate la care ați lucrat in etapele de
pâ nă acum.

Planul de afaceri preia informaţiile şi cunoştinţele din Studiul de prefezabilitate, vă oferă ocazia de a
rezolva problemele lă sate în aşteptare şi de a stabili un plan de acţiune.

Atenție! Întrebă rile de mai jos au rolul de a vă ajuta în construirea planului de afaceri, însă nu trebuie
să ră spundeți punctual la toate. Ignorați acele întrebă ri care nu sunt relevante pentru voi. Construiți
un plan de afaceri bine structurat, concis și cursiv, pă strâ nd doar informațiile aferente întreprinderii
sociale propuse.

Cuprins:
1. Coperta – pagina de început
2. Cuprins
3. Sumar executiv
4. Informații privind antreprenorul/antreprenoarea
5. Descrierea afacerii
6. Descrierea și analiza pieței
7. Piaţa ţintă
8. Planul de marketing
9. Planul operaţional

Cum răspunde planul de afaceri acestor întrebări?


Urmă toarele secţiuni reprezintă modelul general acceptat în mediul de afaceri:

Secţiunea 1: Coperta – pagina de început


Planul de afaceri trebuie să conţină o foaie de prezentare (pagina de început). Această pagină va
conţine numele antreprenorului/antreprenoarei, adresa sediului social şi data la care documentul a
fost finalizat.

Secţiunea 2: Cuprins
Această secţiune trebuie să delimiteze numă rul de pagini şi titlurile fiecă rei secţiuni, precum şi
anexele.

www.zefirincomunitate.ro

www.zefirincomunitate.ro
www.zefirincomunitate.ro
Secţiunea 3: Sumarul executiv

Această secţiune este o descriere a întregii afaceri si este foarte importantă pentru planul de afaceri.
Folosiţi această secţiune pentru a convinge cititorul că acest plan este viabil. Vă recomandă m să vă
asiguraţi că această secțiune reflectă toate schimbă rile pe care le-aţi făcut în planul de afaceri.
Această secțiunie nu trebuie să depășească 2 pagini.

Secţiunea 4: Informații privind antreprenorul/antreprenoarea

O descriere/prezentare a persoanei care implementează afacerea. Cine sunteți, ce experiență aveți în


domeniul în care dezvoltați afacerea, ce v-a determinat sa începeți această afacere – orice informație
despre dumneavoastră care are legă tură cu aceasta afacere.
Această secțiuni nu trebuie să depășească 1 pagină.

Secţiunea 5: Descrierea afacerii


Descrierea afacerii trebuie să includă :
 Descrierea produsului sau a serviciului
 Valoarea adă ugată – beneficiile aduse clienților și avantajele competitive care vă
diferențianză față de competitori

Secţiunea 6: Descrierea și analiza pieței


În această secţiune, trebuie să definiţi clar piaţa pe care activați şi poziţia pe piaţă.

De multe ori, această secţiune este compusă din mai multe subsecţiuni:

 În ce industrie veți activa? Cum a evoluat aceasta în ultimii ani?


 Cum au evoluat domeniile conexe care pot influența cererea pentru produsul/serviciul
vostru?

 Analiza concurenței – numiti pricipalii competitori pe care ii cunoasteti. Daca aveti informatii
suficiente realizați o descriere acestora (dimensiunea afacerii - nr de angajați, volum de
vâ nză ri, extindere geografică , produse oferite, avantaje competitive, metode de producție,
prețuri, canale de distribuție, arie geografică etc.)

Secţiunea 7: Piaţa ţintă


În planul de afaceri, trebuie să vă asiguraţi că toate problemele nerezolvate în analiza anterioară sau
cele pe care le-aţi omis sunt explicate și argumentate corespinză tor. Vă recomandă m să aprofundați
analiza, să țineți cont de feedback-ul primit anterior și să abordați urmă toarele aspecte:

www.zefirincomunitate.ro
www.zefirincomunitate.ro
 Segmetarea pieței – care este grupul de clienți principal? Care este grupul de clienți secundar?
Ce venituri estimați că vor fi generate de fiecare grup țintă ?
 Profilul grupului țintă – care sunt caracteristicile fiecă rui grup țintă ? (caracteristici
demografice, obiceiuri de consum, preferințe etc.)
 Dimensiunea grupului țintă –vă rugă m să estimați care ste dimensiunea pieței dvs. țintă ,
detaliat pe fiecare segment în parte.

Secţiunea 8: Planul de marketing


Planul de marketing explică cum veţi ajunge (avea acces) și comunica cu piața țintă . Necesită ţile sau
nevoile grupului ţintă în relaţie cu produsul, preţul, plasarea (distribuția) şi promoţia (cei 4 P din
marketing) trebuie să fie bine înţelese. Încă o dată, fiţi siguri că toate sugestiile sunt incluse în detaliu
în această secţiune, care în general conţine urmă toarele subsecţiuni:

Strategia produsului: În această secţiune se definesc beneficiile produsului (ceea ce face produsul
pentru client, felul in care raspunde unor anumit enevoi) nu tră să turile acestuia (cum este produsul).
Luaţi în considerare nevoile clienţilor la care acest produs ră spunde. De exemplu, un morcov raspunde
nevoii de a manca, de a consuma produse proaspete şi de a consuma produse naturale.

 Ce nevoie trebuie să acopere produsul sau serviciul dvs.?


 De ce ar trebui clienţii să vă cumpere produsul sau serviciul?
 Cum veţi prezenta produsul clienţilor? (Concentraţi-vă pe nevoile la care ră spundeţi şi nu pe
tră să turile produsului. Prin urmare, publicitatea pentru un computer s-ar concentra pe viteză
şi eficienţă mai mult decâ t pe descrierea unei cutii mari şi gri)

Strategia liniei de produse:

 Planuiţi să lucraţi cu mai multe produse sau doar cu un produs, şi cu o strategie de extindere
ulterioară ? Aceasta depinde de capacitatea afacerii, de caracteristicile pieţei şi de piaţa ţintă .

Strategia de plasare/distribuţie:
 Care sunt costurile asociate distribuției? Care sunt condițiile stabilite cu partenerii identificați
pentru distribuție? (condiții de livarare, plată, returnarea produselor, promovare ă n locul de
vâ nzare etc.)
 Care este strategia de preţ: în comparaţie cu concurența? Arugmentați alegerea pentru
strategia respectivă .
 Strategie de promovare (cum veţi introduce produsul pe piaţă ?) Ce mesaj vreți să transmiteți
(pt fiecare grup țintă în parte)? Cum va ajunge mesajul la grupul dvs. țintă ? Ce canale de
comunicare accesează sau sunt accesibile grupului vostru țintă ?

Plan de vânzări
În planul de afaceri, trebuie să explicaţi strategia de vâ nzare şi să detaliaţi punctele acestea:

www.zefirincomunitate.ro
www.zefirincomunitate.ro
 Cum veţi identifica şi atrage noi clienţi? Există strategii de vâ nzare diferite pentru segmente de
piaţă diferite?
 Veţi avea nevoie să semnaţi contracte? Ce fel de contracte? Există factori care complică
lucrurile?
 Care este media preţului de vâ nzare că tre client?
 Va avea produsul dvs. o garanţie?
 Care este politica de returnare a produsului?
 Vâ nză rile sunt sezoniere sau ciclice?
 Plă nuiţi promoţii cu preţ promoţional unic ?

Secţiunea 9: Planul operaţional


Planul operaţional arată cititorului modalitatea în care produsul sau serviciul dvs. este realizat de la
materia primă pâ nă în momentul livră rii acestuia că tre client. Este important să explicaţi acest proces
în detaliu pentru ca cititorul să înţeleagă procesele din spatele afacerii.
Vă recomandă m să dezvoltaţi urmă toarele aspecte:

Instalatiile, elementele si echipamentele (masini, unelte, cladiri, depozite, utilaje, in general


resursele materiale) care sunt folosite pentru derularea afacerii, in toate etapele, de la
productie pana la vanzare, reprezinta Infrastructura afacerii: Trebuie să identificaţi nevoile de
infrastructură atâ t pentru faza iniţială câ t şi pentru extindere.

 Aveţi infrastructura şi echipamentul necesar? De ce aveți nevoie? Cum şi cu ce resurse le veţi


obţine?
 Descrieți infrastructura pe care o veți folosi în procesul de producție

Lanţul de aprovizionare: Planul de afaceri trebuie să includă informaţii despre furnizorii dvs.
 Cum vă vor livra materia primă ?
 Care sunt înţelegerile sau contractele cu furnizorii?
 Care sunt condițiile de plată ?
 Dacă furnizorii dvs. nu pot onora comenzile, sau produsele oferite sunt într-o stare calitativă
proastă , aveţi şi alte opţiuni?

Procesul de producţie: Trebuie să detaliaţi procesul de producţie (unele întrebă ri pot fi mai
relevante pentu produse decâ t pentru servicii).
 Care sunt etapele în producerea produsului sau serviciului?
 Cum organizaţi acest proces?
 Câ t durează să dezvoltaţi produsul sau serviciul?
 Puteţi respecta termenele de livrare şi cantită ţile comandate?
 Aveţi o strategie de extindere a producţiei dacă vă cresc comenzile?
 Aveţi controale de calitate?

www.zefirincomunitate.ro
www.zefirincomunitate.ro
 Aveţi un program al producţiei?
 Cum îl menţineţi?

Gestionarea stocului: Dacă afacerea dvs. va fi axată pe produse veţi avea nevoie sa faceti stocuri.
 Câ t timp va fi stocul la dvs. ?
 Care este mă rimea potrivita a stocului?
 Cum veţi vinde produsele învechite din stoc?
 Care sunt costurile asociate stocului? (Chirie? Condiții speciale de depozitare? Asigurare?)

Proceduri de luare a deciziei: Explicaţi regulile luă rii deciziei în afacerea dvs..

 Cine este responsabil pentru ce?


 Care este procesul de luare a deciziei? Cine are ultimul cuvâ nt în luarea deciziei? Câ tă
autonomie au membrii echipei?
 Includeți o organigramă , cu linii care defineasc ierarhiile.

Planul de resurse umane: În planul de afaceri trebuie să detaliaţi necesită ţile de personal ale afacerii,
specificâ nd clar care:
 De câ t personal aveţi nevoie – ca numă r şi ca abilită ţi?
 Dacă afacerea va creşte, cum veţi atrage alţi angajaţi? Cum veți face față perioadelor mai
aglomerate?
 Cum este piaţa muncii pentru aceste poziţii? Câ t de greu este să gă siţi personal pentru aceste
poziţii? De exemplu cerinţe salariale, training etc.
 Ce training este necesar pentru angajaţi?
 Aveţi vreo strategie în ceea ce priveşte reţinerea personalului pentru afacere? Beneficii?
Politica de recompensare şi motivare a personalului?
 Veţi implementa bonusuri speciale pentru personalul afacerii? Cum veţi evita suprasolicitarea
personalului?
Va trebui să includeţi în anexe un CV al fiecărui angajat cheie şi descrierea posturilor pentru fiecare
poziţie creată.

www.zefirincomunitate.ro
www.zefirincomunitate.ro

S-ar putea să vă placă și