Sunteți pe pagina 1din 5

ŞCOALA GIMNAZIALĂ”ŞTEFAN LUCHIAN”

MOINEŞTI, BACĂU, STR. ZORILOR NR. 8, 0234/362767


E-mail: scoalanr1_moinesti@yahoo.com
Nr. .......... DIN ............

REGULAMENT DE PARTICIPARE LA CONCURSUL NAȚIONAL DE ARTE VIZUALE


“FLORILE LUI LUCHIAN”- Ediţia a V-a
An școlar 2019-2020

TEMA: “Flori-frumuseţe şi culoare”


Scop: Activitatea este o provocare adresată copiilor de vârstă preşcolară şi şcolară îndrumaţi de către
cadre didactice dornice să aplice diverse tehnici de realizare a florilor-pictură, desen, colaj,
origami în scopul promovării artei şi abilităţilor manuale.
Perioada de desfăşurare: 1.11.2019 - 1.07.2020

Grup ţintă: elevi de nivel preşcolar, primar, gimnazial, liceal cu următoarele categorii de vârstă:
4-6 ani, 7-10 ani, 11-14 ani, 15-18 ani.

Secţiuni: Secţiunea I- desen, grafică, pictură


Secţiunea II-abilităţi manuale/educaţie tehnologică-origami, quilling, alte tehnici ce
folosesc hârtia.

Concursul se va realiza în două etape:

Etapa I-PARTICIPARE INDIRECTĂ- EXPOZIŢIE-CONCURS cu lucrări de artă vizuală cu tema


iniţială, pentru instituţiile partenere din localităţile din judeţ care nu se pot deplasa în Moineşti.
Se vor trimite maxim 3 lucrări realizate pe format A4, carton alb sau colorat în tehnica precizată.
Fiecare cadru didactic va trimite prin colet următoarele elemente:
1. Fişa de înscriere (Anexa 1);
2. Lucrările copiilor-max.3 lucrări/un cadru didactic la ambele secţiuni;
3. Acord de parteneriat (Anexa 2) -2 exemplare-semnat, ştampilat ;
4. Un plic A4 autoadresat, timbrat cu valoare de 3- 4 lei.

Coletul se va expedia până la data de 17 ianuarie 2020(data de expediere a coletului) pe adresa:


Şcoala Gimnazial㔪tefan Luchian”, loc. Moineşti, Jud. Bacău, str. Zorilor nr.8,cod. 605400,
Cu menţiunea”pentru concurs”Florile lui Luchian””, pentru prof. Popescu Carmen/Ondu Nicoleta.
Pe spatele lucrării se va lipi o etichetă cu următoarele date:
Nume-prenume elev, Clasa/categoria de vârstă, Şcoala, Prof. îndrumător, Titlul lucrării.

Evaluarea lucrărilor
Baremul de selectare şi evaluare a lucrărilor realizate de elevi:
Cerințe Punctaj acordat

Page 1
Respectarea tematicii concursului 10
Corectitudinea tehnicii de lucru 40
Armonizarea culorilor 5
Prezentare artistică 10
Inventivitate în combinarea materialelor 20
Originalitatea obiectului 5
Din oficiu 10
Total 100

 Se vor acorda premii: I, II, III, premiul special (max. 25% din total participanţi)
 Nu se admit contestaţii.
 Lucrările nu se returnează, vor face obiectul unei expoziţii
 Organizatorii nu răspund pentru pierderea sau deteriorarea lucrărilor în timpul transportului sau
trimiterii lor.

Etapa a II-a-PARTICIPARE DIRECTĂ - ATELIER DE LUCRU cu tema concursului

Fişa de înscriere completată, semnată şi scanată se va trimite pe e-mail la adresa


nicondu@yahoo.com sau krmn_71@yahoo.com până la data de 17 ianuarie 2020. Parteneriatele de
colaborare pot fi trimise prin poştă sau pot fi aduse în ziua concursului de participanţi pentru a fi
semnate.
Echipajele constituite din 2 elevi şi un cadru didactic însoţitor vor fi prezente la Şcoala
Gimnazială ”Ştefan Luchian” Moineşti în data de 25 ianuarie 2020 , ora 10 pentru a realiza o lucrare
artistică cu materialele aduse de echipajele participante şi cele oferite de organizatori, timp de max. 3
ore.
Comisia de jurizare va ţine cont de aceleaşi criterii de la secţiunea I şi va acorda premiile I, II,
III.
 NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE LA ETAPELE I ŞI II.
 Diplomele elevilor şi cadrelor didactice vor fi transmise direct sau prin poştă până la data
de 1.06.2020.

Date de contact: prof. Popescu Carmen, krmn_71@yahoo.com


prof. Ondu Nicoleta, nicondu@yahoo.com, 0787813699, 0234/362767
p.i.p. Toncu Iuliana, iuliana_toncu@yahoo.com
prof. Tăbăcariu Anca, anca_tabacariu@yahoo.com , 0741533550

COORDONATORI, PROF. POPESCU CARMEN


PROF. ONDU NICOLETA
Prof.înv.primar TONCU IULIANA
Prof. TĂBĂCARIU ANCA

DIRECTOR, PROF. POPESCU CARMEN

ANEXA 1
Page 2
FIŞA DE ÎNSCRIERE
CONCURSUL REGIONAL DE ARTE VIZUALE
“FLORILE LUI LUCHIAN”- Ediţia a V-a, 25 ianuarie 2020

Nume cadrului didactic participant:....................................................................................


Specialitatea ......................................................................
Date unitate scolara unde sunteti angajat (a):
Unitatea şcolară................................................................................................................
Localitatea...................................Judeţul............................strada…………………………..nr…………
Director..................................................
Număr de telefon lcoală.................................................nr. telefon profesor…………………………..
E-mail cadru didactic..................................................................
Angajament al cadrului didactic participant / coordonator:
Numele si prenumele: .............................................................., functia..............................................
tel......................................, e-mail.............................................avand in vedere art.3 /OMEN nr.
5002 / 02.12.2014 și completarea prezentei fise de înscriere îmi asum răspunderea de a nu percepe
taxa de participare din părtea părinților/elevilor implicați la activitățile pe care le presupune acest
concurs școlar.
Semnătura cadrului didactic participant:...................................
Forma de participare: directă……………indirect……………………
Lucrări participante:

Nr. Numele şi prenumele Clasa / Secţiunea Titlul lucrării


crt. elevului / preşcolarului grupa/vârsta
1.

2.

3.

Page 3
ANEXA 2
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACĂU INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI …………………….
ŞCOALA GIMNAZIALĂ “Ştefan Luchian”Moineşti ŞCOALA
Str. Zorilor Nr. 8, tel./ fax 0234362767 …………………………………………………………………………..
e-mail: scoalanr1_moinesti@yahoo.com Str. ………………………………………………… Nr. ……….. ,
Localitatea MOINEŞTI, Judeţul BACĂU tel./fax……………………..…………. e-mail: ……………………………
Localitatea ……………….……… , Judeţul ……………………….
Nr...................../...........................
Nr...................../.....................
ACORD DE PARTENERIAT
Concursul Național „Florile lui Luchian” ediţia a V-a
Încheiat la data de…………………………...
1. Părţile contractante:
1. Şcoala Gimnazială ”Ştefan Luchian”, str. Zorilor, nr.8, Moinești, Bacău, tel./ fax 0234362767,
reprezentată de prof. Popescu Carmen, în calitate de director al instituției coordonatoare şi cadrele
didactice: prof. Ondu Nicoleta, prof. Popescu Carmen, prof. Tăbăcariu Anca, prof. înv. primar Toncu
Iuliana în calitate de coordonator proiect ;
2. ONG- Asociaţia”Familia Luchian”Moineşti, str. Zorilor nr.8, reprezentată prin preşedinte Pruteanu
Ramona-Mihaela -în calitate de partener;
3.Instituţia.............................................................................strada…………………………………………....,
nr……………………., localitatea........................................,judeţul……………………..,reprezentată prin
director ........................................................și prof………………………………..,încalitate de partener;
2. Obiectul contractului:
Obiectul prezentului Acord de parteneriat îl constituie participarea la Proiectul educaţional Național
„ Florile lui Luchian ” ediţia a V-a.
3. Grup ţintă: cadre didactice din învăţământul preprimar, primar, gimnazial şi liceal
4. Obligaţiile părţilor:
a) Atribuţiile instituţiei coordonatoare:
 Să respecte calendarul desfăşurării activităţilor;
 Să comunice în timp util orice modificare apărută în derularea activităţilor.
 Să distribuie regulamentul concursului şcolilor partenere;
 Să asigure jurizarea lucrărilor înscrise la concurs;
 Să trimită tuturor participanţilor diplomele;
 Să mediatizeze rezultatele concursului.
b) Atribuțiile Asociației”Familia Luchian”Moineşti.
 să monitorizeze modul de desfășurare a activităților; să asigure prin sponsorizare bugetul proiectului;
c) Atribuţiile instituţiei partenere:
 Să respecte calendarul desfăşurării activităţilor;
 Să asigure popularizarea proiectului în rândul elevilor;
 Să înscrie elevii/cadrele didactice la concurs/ la ateliere;
 Să expedieze lucrările pe adresa şcolii coordonatoare;
 Să distribuie elevilor participanţi diplomele obţinute.
5. Durata parteneriatului: Prezentul protocol de colaborare este valabil pe perioada anului şcolar 2019-2020.
6. Dispoziţii finale: Prezentul protocol de colaborare intră în vigoare la data semnării de către cele trei părţi.

Şcoala Gimnazială Asociația “Familia Luchian” Şcoala Gimnazială


”Ştefan Luchian” Moinești, Moineşti ......................................................
Bacău Președinte, ......................................................
Director, Pruteanu Ramona Director,
prof.Popescu Carmen

Page 4
Page 5

S-ar putea să vă placă și