Sunteți pe pagina 1din 2

Bucuraţi

Bucuraţi--vă!
„Bucuraţi-vă în nădejde; în suferinţă fiţi răbdători; la rugăciune stăruiţi.” (Romani 12, 12)
Parohia „Înălţarea Domnului”
Str. Grădiniţei 1, Paşcani, jud. Iaşi
Anul II ⦁ Nr. 19 (24) ⦁ 30 mai 2021
inaltareadomnului.pascani@gmail.com
Preot Pavel Postolachi 0745 644 256 Publicaţie editată şi distribuită gratuit de Parohia „Înălţarea Domnului” Paşcani, Protopopiatul Paşcani
Preot Marius Tabarcea 0745 776 456


Calea spre mântuire
Să cerem ajutorul lui Dumnezeu
Evagrie Ponticul (sec. al IV-lea)
Dacă doreşti să te rogi, ai nevoie de Dumnezeu
„Care dăruieşte rugăciune celui care se roagă” (I Sa-
muel 2, 9). Invocă-L pe El, atunci, zicând: „Sfinţească-se nu-
mele Tău, vie Împărăţia Ta” (Matei 6, 9-10).”

Învierea lui Hristos şi învierea noastră


Convorbirea cu samarineanca -
tact, isteţime şi bucuria
descoperirii lui Dumnezeu DUMINICA
4
Mihai Gojgar | Sursa: Ziarul Lumina după paşti

C
ele patruzeci de zile de prăznuire a femeii şi, cred, nu doar firească, ci doar de prezenţa ta, nu e momentul să
a Învierii Domnului se apropie de chiar ineluctabilă. Atunci când eşti con- faci caz de religia lui, de starea lui mora-
sfârşit. Prezentarea chipurilor de vins că L-ai găsit pe Dumnezeu, te încear- lă sau de oricare alte particularităţi. Aşa
manifestare a bucuriei, însă, continuă. că două sentimente: prima oară bucuria, a făcut Mântuitorul Iisus Hristos şi rezul-
Duminica aceasta, în cadrul Sfintei Litur- o bucurie nemăsurată, neînchipuită până tatul a fost pe măsură: locuitoruii
ghii, Biserica a rânduit citirea pericopei atunci. Iar apoi, decurgând lin şi natural Siharului „Îl rugau să rămână la ei. Şi a
care relatează convorbirea Mântuitorului din aceasta, dorinţa de a nu rămâne sin- rămas acolo două zile. Şi cu mult mai
cu o femeie samarineancă (Ioan 4, 5-42), gur în bucuria ta. Dorinţa împărtăşirii ei mulţi au crezut pentru cuvântul
fapt pentru care ziua se şi numeşte „a cu alţii. Căci, dacă într-adevăr L-ai întâlnit Lui“ (versetele 40-41). Cât de diferit s-au
Samarinencei“. pe Dumnezeu, atunci înseamnă că ai comportat ei faţă de cei din Gadara,
Pe lângă bucuria prin care se aseamă- experiat binecuvântarea comuniunii ce- care L-au rugat să plece din hotarele lor
nă cu „eroii“ ultimelor trei duminici, lei mai înalte cu persoanele Sfintei Tre- (Matei 17, 14-23)!
samarineanca dă prilejul unei analogii cu imi şi devii, la rândul tău, izvor de iubire
aceştia: graba. Dar nu o grabă precipita- comunională. Discuţie-model pentru pastoraţie
tă, o grabă care să „strice treaba“, cum se Sunt şi alte aspecte care ne atrag
spune în popor, ci o grabă în sensul de atenţia în versetele citite azi. Mai întâi, o Ar mai fi o latură pe care am vrea să o
neîntârziere, de nerăbdare, de dorinţă nouă surpriză pe care le-o oferă Hristos reliefăm. Dialogul dintre Mântuitorul şi
de împlinire a unui lucru visat. Toma era ucenicilor Săi: nu numai că nu ocoleşte femeia samarineancă este nu doar spec-
nerăbdător să pună degetul său în palma Samaria, dar stă de vorbă şi chiar cere taculos, captivant, ci şi pilduitor din
Mântuitorului şi mâna lui în coasta Celui unei femei samarinence să-i dea să bea punctul de vedere al pastoraţiei. Iisus
înviat pentru a se convinge de realitatea apă. Erau cunoscute relaţiile glaciale din- dovedeşte foarte mult tact în această
marii minuni. Mironosiţele femei au aler- tre evrei şi samarineni. Primii îi conside- discuţie care porneşte de la o cerinţă
gat la apostoli ca să le vestească faptul că rau spurcaţi şi evitau orice contact cu cei simplă: „Dă-Mi să beau“ (versetul 7). Se
Învăţătorul a biruit moartea, precum a care introduseseră în cultul lor zeităţi şi foloseşte de un prilej banal pentru a
zis. Slăbănogul de duminica trecută s-a obiceiuri păgâne. Mântuitorul nu ţine atrage la credinţă o femeie isteaţă, după
grăbit spre templu pentru a mulţumi lui cont de aceste prejudecăţi, ci doar de cum vom vedea. Primind o replică con-
Dumnezeu pentru binefacerea primită judecata Lui cea înaltă, potrivit căreia formă cu prejudecăţile relaţiei evrei-
prin Iisus Hristos. Femeia din Sihar, po- toţi oamenii sunt chemaţi „să se mântu- samarineni, mai sus-menţionate, Hristos
menită în Biserică în a cincea duminică iască şi la cunoştinţa adevărului să vi- o provoacă: „Dacă ai fi ştiut darul lui
după Paşti, a fugit în satul său, să spună nă“ (I Timotei 2,4). Încă o lecţie pentru Dumnezeu şi Cine este Cel ce-ţi zice: Dă-
tuturor că a întâlnit pe cineva care are o cei care pun mai presus rigorismul unor Mi să beau, tu ai fi cerut de la El şi ţi-ar
putere foarte mare, un Om care poate fi reguli făcute de oameni decât iubirea de fi dat apă vie“ (versetul 10).
Hristosul (versetul 29). semeni. Căci, atunci când cineva are ne-
Este foarte interesantă această reacţie voie de ajutorul tău, de cuvintele tale sau (continuare în pag. 2)
Bucuraţi-vă!
Învierea lui Hristos şi învierea noastră
Iisus i-a zis: Eu sunt, Cel ce vorbesc cu
Convorbirea cu samarineanca - tact, tine“ (versetele 25-26).
Porneşte de la un fapt banal, se con-

isteţime şi bucuria descoperirii lui tinuă prin abordarea unui subiect co-
mun, relaţia evrei-samarineni, se ajunge

Dumnezeu la transmiterea extrem de concisă a me-


sajului evanghelic, urmează întrebările
menite să o facă pe femeie să îşi schim-
Mihai Gojgar | Sursa: Ziarul Lumina be modul de a percepe şi trăi viaţa şi se
încheie cu triumful mărturisirii şi accep-
(continuare din pag. 1) bărbaţi, era acum la al şaselea, şi care tării lui Hristos ca Mântuitor.
mersese pe un drum îndoielnic. Dar, Mă gândesc că dialogul dintre cei
Într-o primă fază, femeia este uimită, după ce este mustrată şi uşor ironizată: care slujim altarele şi cei care nu sunt
dar, imediat, îşi revine şi simte că Cel cu „Bine ai zis că nu ai bărbat. Căci cinci creştini practicanţi sau nu sunt creştini
Care vorbeşte poate fi comparabil cu bărbaţi ai avut şi cel pe care îl ai acum ar putea urma acest model, urcând trep-
Iacov, părintele poporului evreu. Sesi- nu-ţi este bărbat“ (versetele 17-18), discu- tat până la mărturisirea şi acceptarea lui
zând deschiderea femeii, Mântuitorul îi ţia trece în alt plan. Hristos Domnul ca Izvor de viaţă şi de
propovăduieşte adevărul şi esenţa Evan- Samarineanca ştie acum că în faţa ei iubire. Şi, apoi, putem spera să obţinem
gheliei Sale: „Cel ce va bea din apa pe este un prooroc, nu un om oarecare. rezultate asemănătoare, precum cel
care i-o voi da Eu nu va mai înseta în Poate să întrebe şi să lămurească proble- realizat de Mântuitorul cu isteaţa
veac, căci apa pe care i-o voi da Eu se me dificile de credinţă. Apogeul este samarineancă. Sfânta Fotini, căci despre
va face în el izvor de apă curgătoare atins când Hristos i Se descoperă ca ea este vorba, a devenit o mamă virtu-
spre viaţă veşnică“ (versetul 14). Dumnezeu: „I-a zis femeia: Ştim că va oasă şi a pătimit pentru învăţătura Mân-
Discuţia priveşte apoi viaţa personală veni Mesia care se cheamă Hristos; când tuitorului Hristos, fiind prăznuită de Bise-
a femeii, femeie care avusese deja cinci va veni, Acela ne va vesti nouă toate. rica Ortodoxă în ziua de 26 februarie

A
ltarul reprezintă locul cel mai
încărcat de sfințenie al bisericii și
merită, deci, o atenție cu totul
deosebită. Numai slujitorii Bisericii (epis-
copul, preotul și diaconii) și cei care îi
ajută la slujbe (ipodiaconi, acoluți etc.) au
voie să intre în sfântul altar; credincioșii
nu au acest drept. Cel mai sfânt loc din
altar este Sfânta Masă sau Jertfelnicul; nu-
mai slujitorii Bisericii (episcopul, preotul și
diaconul) au voie să treacă prin fața ei și
să o atingă. Pe Sfânta Masă sunt săvârșite
Sfintele Taine; este locul pe care este
comemorată, în mod actualizator, icono-
mia mântuitoare a lui Hristos, pe ca-re se
împlinește jertfa Mântuitorului, pe care
pâinea și vinul sunt transformate de Du-
hul Sfânt în Trupul și Sângele lui Hristos.
Sfântul Gherman, Patriarhul Constanti-
nopolului, vede în Sfânta Masă un simbol
al mesei pe care Mântuitorul Hristos a
cinat pentru ultima dată cu ucenicii și a Este bine să ştim
instituit Taina Euharistiei, al mormântului
în care a fost pus trupul Domnului după Simbolismul altarului și al Sfintei Mese


moarte, precum și al tronului lui Dumne-
zeu pe care, purtat de heruvimi, S-a odih-
Jean Claude Larchet


nit în trup. După Sfântul Simeon, Arhiepi-


scopul Tesalonicului, Sfânta Masă este un rea celor vrednici”. În majoritatea biserici- așezate în interiorul Jertfelnicului în mo-
simbol al locului în care stă Dumnezeu, al lor, Sfânta Masă este făcută de obicei din mentul sfințirii bisericii:
jertfei lui Hristos, al mormântului lui Hris- piatră, iar Sfântul Simeon explică din ce
tos, al locului în care se sălășluiește și de motiv: Hristos, simbolizat de marele pre-
unde strălucește slava Sa: ot,] este simbolizat și de Sfânta
Sfânta Masă este făcută din piatră Evanghelie, care se vede pe Sfânta Masă,
De aceea, dumnezeiasca biserică fiindcă Îl închipuie pe Hristos Care și prin Crucea care-I arată jertfa. Dede-
ni-L arată pe Stăpânul cel ceresc este Piatra vieții și temelia noastră, piatra subtul Sfintei Mese se pun sfintele moaște
prin înfricoșătorul jertfelnic, adică prin cea din capul unghiului, și pentru că pia- ale mucenicilor, cei ce sunt pururea în
Masa cea Sfântă din altar, care mai este tra era odată preînchipuirea acestei mese, duh alături de Hristos, Marele Mucenic al
numită și Sfânta Sfintelor, scaunul, locul și piatra din care se adăpa vechiul Israel. Tatălui. Sfânta Masă stă deasupra lor și
odihna lui Dumnezeu, locul jertfei celei Astăzi însă, ea ne adapă pe noi, Israelul fiindcă ei sunt temelia Bisericii; deoarece
mari, mormântul lui Hristos și sălășluirea cel nou, nu cu apă, ci cu râuri de viață Biserica a fost întemeiată prin sângele lui
slavei Sale. veșnică, cu sângele cel viu al Cuvântului. Hristos, în primul rând, dar și prin sângele
(...) acelora care au primit mucenicia pentru
Sfânta Masă este „înaltă şi luminată ca Sfântul Simeon vorbește și despre sim- numele Lui.
un scaun al lui Dumnezeu. Ea se aşază în bolismul evangheliei și al crucii de pe (din lucrarea Viața liturgică,
mijlocul tuturor spre vederea şi împărtăşi- Sfânta Masă, precum și al sfintelor moaște Editura Doxologia, Iași, 2017, pp. 31-34)

Puteţi citi publicaţia şi pe site-ul parohiei http://inaltareadomnuluipascani.mmb.ro sau pe Facebook @InaltareaDomnuluiPascani