Sunteți pe pagina 1din 4

Unitatea de învăţământ:Colegiul Economic “Hermes” Petroșani Avizat,

Profilul: Servicii Director 1


Domeniul de pregătire de bază: Economic Petrescu Florentina
Modulul: Munca în echipă
Nr de ore/an: 90 ore/an
Nr. ore /săptămână: din care: T: LT: IP: 30
Clasa: a X-a A
Profesor: Roşia Matilda
Avizat,
Plan de învăţământ aprobat prin OMENCS:Anexa nr 1 la OMENCS Şef catedră
nr. 4457/5.07.2016
Programa aprobata prin OMENCS: Huszar Otilia

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2020-2021

Unitatea de rezultate ale


Nr. Nr. ore Săptămâna
învățării /Rezultate ale învățării Conținuturile învățării Obs.
crt.
Cunoștințe Abilități Atitudini T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 1.1.1. Enume 1.2.1 Poziţionarea 1.1.1. Enumerarea Procesul comunicării
rarea interlocutorului într- elementelor procesului Ce este comunicarea 6 S14( 14-18.12)
elementelor o schemă de de comunicare • Elementele
procesului de comunicare 1.1.2. Precizarea procesului de comunicare
comunicare obiectivelor şi funcţiile • Poziţionarea într-o 3 S14 (14-18.12)
1.2.2. Evaluarea comunicării schemă de comunicare
obiectivelor şi Descrierea nivelurilor • Obiectivele
funcţiilor comunicării comunicării
comunicării 1.2.1 Poziţionarea • Funcţiile
interlocutorului într-o comunicării 3 S14 (14-18.12)
schemă de comunicare • Nivelurile
1.2.2. Evaluarea comunicării
obiectivelor şi Mijloace de comunicare 6 S14 (14-18.12)
funcţiilor comunicării • Mass media 2
1.1.2. Preciza 1.2.3. Analiza 1.2.3. Analiza • Mijloace de 6 S14 (14-18.12)
rea nivelurilor nivelurilor comunicări comunicare orală
obiectivelor şi comunicării 1.1.4 Caracterizarea • Mijloace de S14 (14-18.12)
funcţiile formelor de comunicare scrisă 3
comunicării comunicare: verbală, • Mijloace de
Descrierea 1.2.4. Aplicarea nonverbală, scrisă comunicare vizuală S14 (14-18.12)
nivelurilor diferitelor forme de 1.2.4. Aplicarea • Mijloace de 3
comunicării comunicare în diferitelor forme de comunicare audiovizuală
diferite contexte comunicare în diferite • Internet
contexte S24 (22-26.03)
1.2.5. Monitorizarea 1.2.5. Monitorizarea şi Comunicarea eficientă 6
şi adaptarea propriei adaptarea propriei • Factori ce
comunicări la comunicări la cerinţele influenţează
cerinţele situaţionale situaţionale comunicarea
1.2.6. Căutarea, • Tehnici de S24( 22-26.03)
1.2.6. Căutarea, colectarea, prelucrarea ascultare 3
colectarea, de informaţii din surse • Ascultarea activă/
prelucrarea de diferite pasivă
informaţii din surse 1.2.7. Realizarea • Barierele S24 (22-26.03)
1.1.4 diferite comunicării în comunicării şi 3
Caracterizarea contexte diferite îndepărtarea lor S24 (22-26.03)
formelor de 1.2.7. Realizarea 1.1.5 Descrierea • Conflicte şi
comunicare: comunicării în principalelor tipuri de soluționarea lor. 6
verbală, contexte diferite interacţiune verbală
nonverbală, 1.2.8. Transmiterea S24 (22-26.03)
scrisă mesajelor oral şi cu 3
ajutorul mijloacelor de
S24 (22-26.03)
comunicare
1.1.6 Enumerarea 3
regulilor unei
comunicări scrise S24 (22-26.03)
1.2.9. Redactarea unui
mesaj scris cu 6
respectarea regulilor şi 3
folosirea diferitelor
tipuri de texte S 37 (5-9.07)
1.1.7. Caracterizarea
elementelor 3
S 37 (5-9.07)
comunicării nonvebale
Procedeele comune
1.2.10. Aplicarea
disciplinelor economice:
diferitelor forme ale a) Evaluarea
3
comunicării Definiţie,
nonverbale importanţă, componente;
Calculaţia:
3.1.1. 3.2.1. Interpretarea 3.3.1. Manifestarea S 37 (5-9.07)
• Definiţie,
Prezentarea conceptelor şi receptivităţii în
importanţă;
elementelor trăsăturilor specifice asimilarea conceptelor şi
definitorii ale procedeelor comune trăsăturilor specifice • Exemple de
calculaţii; 6
procedeelor disciplinelor procedeelor comune
comune economice disciplinelor economice:
disciplinelor evaluarea, calculaţia, Prețurile mărfurilor
economice: inventarierea. :definiție, caracteristici,
evaluarea, clasificare
calculaţia, a. Prețurile en gross
inventarierea b. Prețurile en detail
c. Reducerile de preț
Documente specifice
operațiilor econimice
cu mărfuri:
a.nota de recepție
b. factura fiscală
c. chitanța
d. raportul de
gestiune zilnic
e. borderoul de
vânzare
f. avizul de însoțire a
măarfii
g. registrul de casă 4
Consumatorul în
3.1.1. economia de piaţă
Precizarea 3.3.1. Prezentarea • Locul şi rolul 6 S 37 (5-9.07)
locului şi rolului 3.2.2. Identificarea cadrului legislativ consumatorului în
consumatorului prevederilor privind protecţia economia de piaţă
în economia de legislative în consumatorilor • Conceptul de
piaţă domeniul protecţiei consumator
consumatorilor • Drepturile
consumatorului
3.1.2.Prezentare • Principii ONU cu
a sistemelor de 3.2.3. Identificarea privire la protecţia
marcare normelor referitoare la consumatorului
ecologică a informarea şi educarea • Cadrul legislativ
3.3.2Asumarea 6 S 37 (5-9.07)
privind protecţia
produselor în în domeniul protecţiei responsabilităţii în
consumatorului
raport cu consumatorului aplicarea normelor Nemulţumirile
normele de privind marcarea, consumatorilor de
protecţie a etichetarea şi ambalarea produse şi servicii
consumatorilor mărfurilo • Reclamaţiile
consumatorilor de
3.1.3.Prezentare produse şi servicii
a sancţiunilor • Norme referitoare la
aplicate pe 3.3.3. Respectarea informarea şi educarea 6 S 37 (5-9.07)
tipuri de abateri legislaţiei muncii în în domeniul
pentru raport cu profesia de protecţiei
nerespectarea comerciant şi normele
consumatorilor
drepturilor PSI
• Sancţiuni aplicate
consumatorilor pe tipuri de abateri

Întocmit: Roşia Matilda