Sunteți pe pagina 1din 1

REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL EDINET

DECIZIA nr. 7/12


din 16 august 2021

Cu privire la edificarea unui monument si


instalarea unei placi comemorative

in temeiul art.12, 53, 60, 67 din Codul Administrativ al Republicii


Moldova nr.l 16/2018, a articolului 3, 4, 6(h), 18, 20, 21, 2(g), 27-30, 32, 33, 37
p.3, p.6, 38-47, 50 din Legea cu privire la actele normative nr.100/2017, art. 3 alin
(2) lit. g), 7, 8, 9, 10, 11, 14 din Legea nr.239/2008 privind transparenta in procesul
decizional, art.81 din Legea Republicii Moldova nr.436/2006 privind administra(ia
publica locala, art.28 din Legea Republicii Moldova nr.397/2003 privind fman(ele
publice locale, art. 61 din Legea nr. 181/2014 privind fmanfele publice §i
responsabilitaple bugetar fiscale, avind in vedere demersul Primariei orasului
Cupcini nr.90 din 07.05.21 si avizul comisiei economie, buget, administrarea
bunurilor, juridica, numiri si imunitati, Consiliul raional Edine( DECIDE:

1. Se aloca din soldul disponibil mijloace fmanciare in suma de 200,0 mii lei
primariei orasului Cupcini, pentru edificarea unui monument si instalarea unei
placi comemorative raposatului Ostaficiuc Ivan, primar al orasului Cupcini.
2. Presedintele raionului (dl Nicolai Melnic) va asigura controlul executarii
prezentei decizii.
3. Directia Finante (d....​.........​. ...........) va efectua remanierile in bugetul raional
conform prevederilor prezentei Decizii.
4. Prezenta decizie poate fi contestata in instanta de contencios administrativ in
termen de 30 zile conform prevederilor Codului Administrativ nr.l 16/2018.
5. Prezenta Decizie se publica in Registrul de stat al actelor locale si se comunica
Oficiului Teritorial Edinet al Cancelariei de Stat.
5

6. Prezenta Decizie se aduce la cunostinta prin transmiterea copiei:


- Pre§edintelui raionului;
- Direcpei Finan(e;
- Primariei orasului Cupcini.

Pre§edintele §edinfei Valeriu COSOVAN


Contrasemnat:
Secretarul Consiliului raional Ion SAMSON

Consilier raional Vitalie CUTEI


​......Directie Finante .........​...................
Nr.7/12
mun. Edinet, 16 august 2021