Sunteți pe pagina 1din 7
Uniunea Nationata a Barouritor din Romania Baroul Bucurestii B CABINET DE AVOCAT “CIMBRU BOGDAN FLORIN” Sir Horla Macelariu,nr.83,scara B,etaj 2,ap 74,sectorul 1, 0040 753928064 fax 0213148155 ‘Mail:office.bogdancimbru(@gmail.com CATRE, ADEVARUL.RO In atentia redactorului-sef, Subscrisa TEHNIC ASIST SRL, avand J07/342/1997 si RO9871750, membru al asocierii de firme de constructii ce executé obiectivul ,,Varianta de ocolire a Municipiului Barlad km0+000", prin avocat CIMBRU BOGDAN, formulam prezentul DREPT LA REPLICA Fafi de continutul articolului intitulat ,.Lucrarile la goseaua de centurii a Barladului, in vizorul Parchetului European condus de Codrufa Kovesi!”*publicat de dumneavoastra la data de 15 septembrie 2021 $i preluat de la publicafia vremeanou’.ro Articolul incomplet, tendenios si induce in eroare cititorii in mod deliberat , acesta fiind probabil si motivul pentru care NU s-a solicitat in prealabil un punct de vedere are va incumba. reprezentantilor asocierii de constructori, conform obligatiei legale Afirmatiile dvs. ,, procurorii europeni au indicii temeinice ca fi na de constructii care realizeazé Varianta de Ocolire a Barladului ar lucra cu materiale de proasté calitate,cumparate in condifii dubioase"’ si ,,Parchetul Europeu « inceput o investigagie cu privire la modul in care executé lucrdrile firma ictoare,mai précis ,la calitatea materialelor de execufie, flind suspiciuni ca de proastéi calitate.’’ sunt lipsite de corespondent in realitate. Adresa cmisi ve Parchetul European pe care o publicati este o solicitare de efectuare verifici \RA a se confirma vreo suspiciune sau indicicii temeinice, aspect care in procedi~ penala ar fi condus la efectuarea urmaririi penale, moment procesual care nu a {os Page 1 of 3 NU a fost solicitat vreun punct de vedere societatii noastre prealabi! documentirii si redactarii articolului si s-a dat dovada de indiferenfa att fafa de cititoriii dvs. cét gi fa{& de consecintele juridice pe care le poate atrage un articol superlicial redactat in relatia constructorilor cu institutiile bancare care finanjeazi un proicct pe fonduri europene. Va depunem alaturat inscrisuri care concretizeazi faptul ci In cata de 16 septembrie 2021 s-au facut verificari atat de citre Inspectoratul de Stat in Construefii Tasi cat si de catre Inspectoratul Judetean in Construcfii Vaslui, ‘olut toate verificarile au constatat cA materialele sunt CONFORME, iar bor: emise de Laboratorul de Drumuri gi Poduri aferente celor dowd rapoarte de inc data de 09 septembrie 2021 concluzioneazi ci pamantul este din cuicy CORESPUNZATOR standardelor . Prin urmare, in scopul evitirii unui litigiu, vi rugim ca pe vilior, oind doriti sa lansafi alte ,,bombe” jurnalistice, sa va abtineti de la afirmatii care 1 espondent in realitate: atét procesual penal cat si conform dicfionarului explicwtiv al limbii roméne, indiciile temeinice si suspiciunile rezonabile implick o ancheta penal desfisurati impotriva unei/unor persoane biinuite oficial de con unei fapte penale( suspect) .Totodata vat rugdim si va verificati mai bine surscle, (fi de rea credinta,in caz contrar veti fi actionati in judecata pentru a repara pre) il creat, Asigurim publicul cititor de buna noastré credinti, de faptul em eforturi susfinute pentru a finaliza la termen acest proiect important pentru ica local sinu numai. 20.09.2021 TEHNIC ASIS7 : Prin avocat. Page 2 of 3 INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII- S.C. INSPECTORATUL REGIONAL IN CONSTRUCTII NORD-EST INSPECTORATUL JUDETEAN TN CONSTRUCT Vaslui Nr, de inregistrare L.C. Vaslui \Nr. de inregistrare la unitatea controlata: 349978/16.09.2021 ‘TAS-CIL226/16.09.2021 PROCES-VERBAL DE CONTROL in etapa de executie a lucrarilor de constructii Incheiat astazi, 16.09.2021 | __ Ca urmare a controlului in urma unei sesizari efectuat tn perioada 08,09.2021-16.09.2021 de citre Ing. Bogdan Stefan cu legitimatia de control seria ISC nr. 0155 , la obiectivul “Varianta de ocolire a Municipiulul Barlad km. 0+000-km, 114281", situat in Municipiul Barlad, jud. Vaslui Cu participarea executantului: SC Tehnic Asist SRL- SC Concept Infrastrade Logistic SRL, reprezentat de ing. Catalinoiu Marian, avand functia de Manager de prolect si ing. Ursu Ovidiu avand functia de RTE, cu adresa: sat Catamarasti Deal, nr.532, comuna Mihai Eminescu, judetul Botosani, numar de Tnregistrare la reglstrul comerjului 4104/290/2000, cod fiscal RO13100419 Cu participarea beneficiarului: CNAIR reprezentat de ing. Stoian George, avand funetia de responsabil principal contract executie lucrari si supervizare. Toor gi nr, 10/995 prving caltatea in construct, cv modifi ulterioare; Leal ne. 0/3991 prvin autoriarea execu lucrrlor de consul 0s model | competi wterioar ~ Odonanjei Guvernulut nr. 63/2004 privind Infintarea lnspectoratulu de Stat Construct LS.C, aprobats cu modifi prin Legea ne. 1701/2001 cu moc si completa uletrioare; Regulamentull paving controll de stata eats In construct, aprobat prin H.,nr 492/2038, complet de Regulementul de orgarizare sfunctionare a Inspectoratull de Stat n Construct ~ Hotirdii Guvernului nr. 266/3997 pentru aprobarea unor regulamente prvind eaitates In construct, cu modi si complete tegen ene ve, rgsmenelr peut, ea eke, roma, ltr i,t, | iretodclor |_<.otnperorht Gener or 52/08.082021, # Au fost solietate urmitoarele documente: ae ja | Autorizatia de construire/desfiintare insotita de avizele si acordurile prevazute de lege x | Documentafia tehnicé de autorizare : | x Prolectultehnic x Detalile de execuie Seen Cetele de sarcin x | aruatl ea / inl cat : delucry |» | Procedure si instructiunile teh ‘Agrementele tehnice/Declaratlle de performangs ale produselor Condica de betoane | x Procesele ~ verbale de lucrdti ascunse si de receptiecalitativd pe faze de executie x SE CONSTATA URMATOARELE: Date privind autorizarea executiriilucrSrilor: | _Autorizatia de construire nr. 34 emisa la data de 24.07.2020 de catre Ministerul Transporturilor,Infrastructurii si | Comunicatilor, in baza certificatului de urbanism nr. 59 din data de 15.02.2019 emis de catre Presedintele Consilului Judetean Vaslui, insofits de documentatia tehnic’ vizaté spre neschimbare, anex8 la autorizatia de construire, intocmit8 de citre SC Search Corporation SRL, in calitate de proiectant general, protect 18053/2020 si verificata de: - verificator de proiecte atestat ing. Padure M. Florica pentru cerinta A,B2,D, Certifcat de atestare nr.08708 + verificator de proiecte atestat ing.Chiroiu N. Mihail pentru ceringa Af, certificat de atestare nr. ws INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII Inspectoratul Regional inConstructii Nord - Est Inspectoratul Judeteanin Constructii Iasi si: era. 162 Tet oan 021 ide iru 18 Cod postal 700345 Fax: 0232.24 46 17 ducer cogs ‘Nunteipiu ag E-mail: ias@ise gov.c0 meena g | ee ememrmuanus eon - « ‘terra teptuo [S.09.. 0, Cod cat 175009 PROCES VERBAL DE CONTROL u rc Incl estzt 15.09.2021 428/16.09, 208 mele Wi premumele“pecoraal [Ne eimai de Ae ee vie 3 x ai LA ACONTROLULUI | + Leges nc. 1071995 privind catatea tn constructifrepublicata, wlui_nr. 492. /2018 pentru aprobarea | cu completatie #1 modificdrile uiterioare; Ccontrolul de stat al calli in construct Inspectoratulul de Stat in Constructii - 1.8.C., aprobata cu | ,procedee s1 echipamente nol in constructil= la H.G. 766 /1997 ,cu ‘modificari prin Legea nr. 707/2001, cu modificriteulterloare; | modificsrile si completarile iterioere | ‘+ Hotararea Guvernulul nr. 525/2013 pentru aprobarea = Reglementiri tehnice (procedurl, regulamente, normative, atribupflor generale si specifice, a structurll organtzatorice she specifica tehnice, ghiduri, metodologit, dectzi, ete.) STAS 2914 - ‘numarului maxim de posturi, precum si a normarit parculul auto | 84, AND’ 530-2012 , CD 18 | 1a consumului de carburanti ale inspectoratulul de Stat in | Constructil- LS.C., cu modificsrle uterloare; | 5 ante (ead Selene =i Imptentiped_ somone wh fn rten -87 ,caiot ‘do sarcinl , ; 2, CONTROLUL S-A EFECTUAT IN PREZENTA Numele gi prenumel Ing. Catalinoiu Marian “Tel/Fax s 0755 / 088010 ng. Ursu Ovidiu : en RTE Lucrare (0737 7 316367 | Ing. Danilé Alexandru I “Responsabil AQ Lucrare i ~ 0767 7 550862 3. LA CONTROL AU MAI PARTICIPAT: “Numele si prenumele “Tel/Fax Coordonator Echipa de Consultant D.R.D.P. last "07231313320 Sef Laborator D.R.D.P. lai ~~ 0742 1004970 — 4. CONTROLUL S-A EFECTUAT IN PERIOADA : 08.09.2021 - 09.09.2021 5, UNITATEA CONTROLATA (numele $i tipul unitdtii controlate Asociere intre S.C. CONCEPT INFRASTRADE LOGISTIC S.R.L. si S.C.Tehnic Astst S.R.L. Lucrare : Varianta ocolitoare a municipiului Birlad km0-000- km 11-281 etapa lucrarile se executd in baza autorizatiei de construire nr. 34 / 24.07.2020, emitent find Ministerul Transporturilor , Infrastructurii si Comunicatiilor . ap 2.06 snares, 12:02 PM maine room Sey Oman Poot aera 3 ‘Abra ce 264dn 2020 BORDEROU - RAPORT DE INCERCARE PAMANT or P17-GTF din 09.09.2021 diomatiecattenae sont eam san (oreo sce, | sa | Yor | mat | ne [omtae| BE | comes in | ss | eg’ | Oat | mee | Cate ‘rca ws | Stet | ram | “ss | Saat | oe Sie a, | me | an | ay | SS | aaa |X" | Stat | ie | Sa Pa «| ° | Bons | Pas $ ee ot i i » »| » we Se aan earn aseatanet ee el Sree Seiose stamens onsen, UC La Mot tcl hitpssimai imalloyin GivksiimMmB TNF game ?projector=&messagePartid=0.1.7 Mt -go0gle.comimail/O/#inbox/FMfcgzGiivKsVtImMumBTNIFg prj Part 911724, 12:02 PM '9p 1.16 DRECTU REGIONALA DE DRUMURI 1 PODUF AS fast ewanes Ceca te Sin Coonan STE BORDEROU - RAPORT DE INCERCARE PAMANT nr. P 15 ~GTF din 09.09.2021 ‘eemeonanit eins eet meat teeta en HEROS sei wsamine jceeneereteireee Hegre oe a me ieee mes ants i —n = oleae sll comes veaovansom — | Mamie | | S| [cae | Soe [| a, yi cosmo) a | ee | Be | | Se | asim, | eee "| [a Tes lewe ae PE TT | : om | Ses OS | Eade al ba a ee es ea on Gem] ie] | ou [mee Ya, | | S| a1 oe 7 Th Bete x * o | ms] me | a o | we saat we] ome | uo @ at om | az | we 25 et tener eroretninen onan EE Se eg ot Ue ——o saosin chit i Wy hitpsimail google. com/mallu0/#inbox/F Mfog2GijvksVimMvmBTNIFgQBmvrT ?projactor=1&messagoPartld=0.1.7 " UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA LEAN Rx ONUT 5 Forma de exercitare a profesiei {MPUTERNICIRE AVOCATIALA Domnulidogmana avocat ... se ipeaess de catre clientul Sh ihcrs ag rman sistent juridica tn baza cruia s-a zou ‘imputernicirea Pt ee a we ne oe on ee "a es BX