Sunteți pe pagina 1din 15

Prof. înv.

primar și preșcolar Şcoala Dimitrie Anghel CORNEŞTI,


Nela Acatrinei com. Miroslava, județul Iași

Grilă de evaluare pentru programa adaptată


Matematică, clasa I

Pentru fiecare obiectiv de referinţă al programei adaptate am stabilit criterii de


evaluare cuprinse în Grila de evaluare pe baza cărora propun un set de probe de evaluare
sumativă, Descriptori de performanţă şi o Probă de evaluare finală.

1. Grilă de evaluare

Obiective Obiective de
Criterii de evaluare Testul Evaluare
cadru referinţă
Cunoaşterea şi Să înţeleagă - reprezintă mulţimile de 1
utilizarea sistemul zecimal de obiecte prin numere
conceptelor formare a numerelor, corespunzătoare
specifice utilizând obiecte
matematicii pentru justificări
Să scrie, să citească, - scrie numerele naturale 2
să compare, să după dictare, în concentrul
ordoneze numerele 0-20
- compară numerele de la
naturale în intervalul
0-20, folosind diferite
0-20
reprezentări ale acestora
- numără cu pas dat
înainte şi înapoi, în
concentrul 0-20
-ordonează crescător
numerele naturale, în
concentrul 0-20
-ordonează descrescător
numerele naturale, în
concentrul 0-20
Să efectueze operaţii - efectuează operaţii de 3
de adunare şi adunare în concentrul
scădere în concentrul 0-10, fără trecere peste
0-10 ordin, cu material concret-
intuitiv
- efectuează operaţii de
scădere, în concentrul
0-10, fără trecere peste
ordin, cu material concret-
intuitiv
Dezvoltarea Să utilizeze - pozitionează obiecte în 4
capacităţii de informaţii din mediul spaţiu
explorare/ ambiant în aplicaţii
investigare şi cu conţinut
rezolvare de matematic exersând
probleme vocabularul adaptativ
mediului ambiant,
utilizând corect
cuvintele şi
expresiile învăţate
Să recunoască forme - identifică corect figurile 5
plane (cerc, pătrat), geometrice (cerc, pătrat)
să sorteze şi să
clasifice obiecte date
- desenează corect figurile
sau desene după
geometrice (cerc, pătrat)
criterii diverse
Să sesizeze asocierea - identifică elementele 6
dintre elementele a unei multimi, când ştie
două grupe de regula de corespondenţa şi
obiecte, desene sau elementele celei de-a doua
numere mai mici mulţimi
decât 10, pe baza
unor criterii date
(mărime, formă,
culoare)
Să continuie modele - continuă modele simple, 7
simple şi repetitive repetitive reprezentate
prin obiecte şi desene prin obiecte uzuale,
mai mici decât 10 desene şi numere
Să exploreze - descompune numere mai 8
modalităţi de a mici ca 10, folosind
descompune numere material concret-intuitiv
mai mici ca 10 în
- compune numere mai
sumă sau diferenţă,
mici ca 10, folosind
folosind material
material concret-intuitiv
concret intuitiv,
desene şi numere
Să rezolve probleme - rezolva probleme 9
care presupun o simple, folosind material
singură operaţie de sprijin
dintre cele învăţate
Să formuleze oral - formulează probleme cu 10
exerciţii şi probleme sprijin concret în
cu numere de la 0 la materiale şi desene
10, cu sprijin dat
Să măsoare - măsoară dimensiunile, 11
dimensiunile, capacitatea sau masa unor
capacitatea sau masa obiecte folosind unităţi de
unor obiecte folosind măsură nestandard
unităţi de măsură
nestandard
Să recunoască orele - citeşte orele fixe pe ceas 12
fixe pe ceas - cunoaşte zilele
săptămânii
Formarea şi Să verbalizeze în - exprimă în cuvinte 13
dezvoltarea mod constant proprii modul de lucru
capacităţii de a modalităţi de calcul folosit în rezolvarea unor
comunica folosite în operaţii şi sarcini care solicită
utilizând rezolvare de operarea cu obiecte,
limbajul probleme simple, desene sau numere
matematic practice care implică
adunarea sau
scăderea
Dezvoltarea Să manifeste o - utilizează numerele în 14
interesului şi a atitudine pozitivă şi diverse situaţii concrete
motivaţiei disponibilitate faţă
pentru studiul şi de situaţii
aplicarea matematice din viaţa
matematicii în cotidiană
Să manifeste - sesizează situaţiile în
contexte variate 15
curiozitate pentru care memorarea sau
aflarea răspunsurilor utilizarea unui număr este
la problemele utilă
propuse

PROBA 1
1) Scrie în tabelul de mai jos următoarele numere: 12, 4, 20, 16, 2, 10.

Z U
PROBA 2

1) Scrie după dictare următoarele numere: 7, 15, 12, 3, 10, 20.


......................................................................................
2) a) Încercuieşte mulţimea cu cele mai multe elemente:

b) Încercuieşte multimea cu cele mai puţine elemente:

3) Completează spaţiile libere cu numerele potrivite:


3, 4, 5, __, __, 8, __, 10;
15, 14, __, 12, 11, __, 9, 8;
11, 12, __, 14, 15, __, __;
10, 9, 8, __, __, 5, __, 3;

4) Ordonează crescător următoarele numere: 4, 7, 10, 15, 1;


5) Ordonează descrescător următoarele numere: 17, 2, 20, 5, 8, 10;

PROBA 3

1) Efectuează următoarele operaţii:


5+4= 10 – 2 =
4+3= 7 – 1=
8+2= 8 – 4=
3+5= 9 – 2=

PROBA 4

1) Asează jetoanele date în colţurile pătratului de mai jos:


a) numărul 6 în cercul galben;
b) numărul 4 în cercul roşu;
c) numărul 2 în cercul albastru;
d) numărul 10 în cercul verde.

PROBA 5

1) Colorează cu:
a) roşu – cercurile;
b) albastru – pătratele.
2) Desenează în spaţiul de mai jos un pătrat şi un cerc:

PROBA 6

1) Desenează în diagrama alăturată pentru fiecare pătrat câte un cerc:

PROBA 7

1) Observă regula şi continuă şirurile:


a)
..............................................................................
b) ..............................................................................

c) 1 2 1 2 1 2 ..............................................................................

PROBA 8
1) Formează mulţimi cu obiectele date după modelul de pe jetoane:

a)

b)

PROBA 9

1) Ioana are 4 caiete. Alina are 5 caiete.


Câte caiete au în total Ioana si Alina?

.........................................................................................................................

2) Vasile are 7 creioane. Adi i-a luat 5 creioane.


Câte creioane are acum Vasile?

.........................................................................................................................
PROBA 10

1) Compune şi rezolvă, oral, câte o problemă pentru imaginile de mai jos (se folosesc
materiale din mediul copilului: mere, creioane, caiete, cărţi):
a)

b)

PROBA 11

a) Măsoară lungimea mesei cu ajutorul creionului;


b) Câte pahare cu apă sunt necesare pentru a umple o găletuşă?
c) Care obiect este mai greu: caietul sau ghiozdanul?

PROBA 12

1) Spune ora indicată de fiecare ceas:


2) Astăzi este ............................................................
Ce zi a fost ieri? ...................................................
Ce zi va fi mâine? ................................................

PROBA 13

1) Ghiceşte numărul din fiecare exerciţiu.


5+ =8 +6=9
8- =3 -3=2

PROBA 14

1) Numără scaunele din această încăpere şi spune câţi elevi pot învăţa aici.

PROBA 15

1) Spune:
- numărul străzii pe care locuieşti;
- numărul etajului la care locuieşti.

2. DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ
MATEMATICĂ – CLASA I, PROGRAMĂ ADAPTATĂ

PROBA FOARTE BINE BINE SUFICIENT


1. Scrie toate numerele în Scrie numerele în tabel, Scrie trei numere în
tabel, respectând locul respectând locul zecilor tabel, respectând locul
zecilor şi al unitaţilor şi al unităţilor, cu una- zecilor şi al unităţilor,
două erori sub îndrumarea
învăţătorului
2. Scrie corect după Scrie după dictare Scrie după dictare trei
dictare toate numerele numerele, cu mici ezitări numere, cu ajutorul
învăţătorului
Încercuieşte corect toate Încercuieşte corect două Încercuieşte corect o
mulţimile mulţimi mulţime
Completează corect Completează corect Completează corect trei
toate şirurile de numere patru sau cinci şiruri de şiruri de numere
numere
Ordonează corect toate Ordonează corect patru Ordonează trei numere,
numerele numere cu mici ezitări
3. Efectuează corect toate Efectuează exerciţiile de Efectuează exerciţii de
exerciţiile de adunare adunare, având două sau adunare, numai cu
trei erori material ajutător
Efectuează corect toate Efectuează exerciţiile de Efectuează exerciţiile de
exerciţiile de scădere scădere, având două sau scădere numai cu
trei erori material ajutător
4. Scrie toate numerele în Scrie trei numere în Scrie două numere în
locurile indicate locurile indicate, cu locurile indicate, numai
sprijin cu ajutorul învăţătorului
5. Colorează Colorează figurile Colorează figurile
corespunzator toate geometrice, cu mici geometrice numai cu
figurile geometrice ezitări sprijin
Desenează corect cele Desenează figurile Desenează o figură
două figuri geometrice geometrice, cu indicaţii geometrică, cu sprijin
6. Desenează pentru Desenează pentru Desenează pentru
fiecare pătrat un cerc şi fiecare pătrat un cerc şi fiecare pătrat un cerc şi
scrie în casete numerele scrie în casete numerele scrie în casete numerele
corespunzătoare corespunzătoare, cu corespunzătoare, cu
mici erori jutorul învăţătorului
7. Continuă corect Continuă fiecare şir Completează şirurile
elementele fiecărui şir început, cu mici erori începute numai sub
până la capătul rândului, supravegherea
fără greşeală învăţătorului
8. Descompune corect şi Descompune trei Descompune două
rapid toate numerele numere date, cu mici numere, numai cu
date ezitări sprijin acordat
Compune corect şi rapid Compune trei numere Compune două numere,
toate numerele date date, cu mici erori numai cu sprijin acordat
9. Scrie operaţia de Scrie operaţia de Rezolvă problema cu
adunare şi află rezultatul adunare şi greşeşte sprijin de materiale
corect rezultatul concret-intuitiv
Scrie operaţia de Scrie operaţia de Rezolvă problema cu
scădere şi afla rezultatul scădere şi greşeşte sprijin de materiale
corect rezultatul concret-intuitiv
10. Compune şi rezolvă Compune corect o Compune, cu sprijin, o
corect o problemă cu problemă cu operaţia de problemă cu operaţia de
operaţia de adunare, adunare, după imaginea adunare, după imaginea
după imaginea dată dată, dar nu o rezolvă dată
Compune şi rezolvă Compune corect o Compune, cu sprijin o
corect o problemă cu problemă, cu operaţia de problemă cu operaţia de
operaţia de scădere, scădere, după imaginea scădere, după imaginea
după imaginea dată dată, dar nu o rezolvă dată
11. Cunoaşte şi utilizează Cunoaşte şi utilizează Cunoaşte şi utilizează
corect unităţile de două dintre unităţile de doar una din unităţile de
măsură nestandard măsura nestandard măsură nestandard
pentru lungime,
capacitate, masă
12 Spune corect ora Spune corect ora Spune corect ora
indicată de cele trei indicată de două ceasuri indicată de un ceas
ceasuri
Numeşte corect trei zile Numeşte corect două Numeşte corect o zi a
ale săptămânii zile ale săptămânii săptămânii
13. Găseşte toate numerele Găseşte numerele dar nu Găseşte numerele cu
şi explică cum a explică cum a procedat sprijin
procedat
14. Spune corect numărul Spune corect doar Numără scaunele cu
scaunelor şi al elevilor numărul scaunelor sprijin
15. Spune corect numărul în Spune numărul corect, Spune numărul corect
toate cele trei situaţii cu indicaţii doar într-o situaţie, la
indicaţiile învăţătorului

3. Probă de evaluare

Aria curriculară: Matematică şi ştiinte ale naturii


Disciplina: Matematica
Clasa I
Unitatea de învăţare: Numerele naturale în concentrul 0-10
Tipul de evaluare: finală – scrisă
Obiective de evaluare:
O1: să transcrie numerele naturale date;
O2: să ordoneze crescător/descrescător numerele din şirul dat;
O3: să stabilească predecesorul şi succesorul unui număr în concentrul 0-10;
O4: să realizeze corespondenţa între cifra corespunzătoare şi numărul de elemente
al unei mulţimi;
Descriptori de performanţă:
Foarte bine Bine Suficient
- transcrie toate numerele - transcrie numerele date cu - transcrie cifrele cu greşeli,
date, respectând cu precizie greşeli sporadice, privind privind corectitudinea
forma cifrelor, încadrarea în forma unor elemente grafice elementelor grafice,
spaţiul grafic, înclinarea, şi cu imprecizie de încadrarea în spaţiul
distanţa dintre ele; încadrare în spaţiul destinat destinat cifrei, înclinarea
cifrei; într-un ritm, descriere foarte
lent;
- ordonează corect crescător - ordonează crescător şi - ordonează crescător cu
şi descrescător toate descrescător numerele date, mici erori dar nu şi
numerele date; dar cu mici erori; descrescător;
- stabileşte rapid - stabileşte cu greşeli - stabileşte numai cu
predecesorul şi succesorul sporadice, autocorectate, ajutorul învăţătorului
unui număr, în concentrul succesorul şi predecesorul succesorul şi predecesorul
0-10; unui număr, în concentrul unui număr, în concentrul
0-10; 0-10;
- realizează corect şi cu - realizează parţial - realizează corespondenţa
uşurinţă corespondenţa corespondenţa între cu ajutorul învăţătorului;
dintre toate mulţimile şi mulţimile şi cifrele date;
cifrele date;

I1: Transcrie următoarele numere:


5, 7, 2, 0, 1, 9, 4, 3, 6, 8, 10

I2: a) Ordonează crescător următorul şir de numere:


10, 4, 1, 9, 5, 2, 6, 0, 3, 8, 7,

b) Ordonează descrescător următorul şir de numere:


8, 2, 6, 4, 0, 9, 3, 1, 7, 5, 10

I3: Completează vecinii numerelor naturale:


__ 3 __ __ 2 __ __ 4__

I4: Realizează corespondenţa între cifră şi numărul de elemente:

Răspunsuri aşteptate
I1:
I2: a) 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
b) 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0
I3: 2, 3, 4; 1, 2 3; 3, 4, 5
I4: