Sunteți pe pagina 1din 3

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Â R E nr.167
din 8 septembrie 2021
Chișinău

Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea


Acordului de modificare nr. 2 la Acordul de împrumut dintre Republica
Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind
realizarea lucrărilor de construcţie şi reabilitare a drumurilor în Republica
Moldova din 28 iunie 2013, semnat la 18 mai 2021
------------------------------------------------------------

În temeiul art. 14 alin. (2) din Legea nr. 595/1999 privind tratatele
internaţionale ale Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2000, nr. 24-26, art. 137), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE:

Se aprobă şi se prezintă Preşedintelui Republicii Moldova spre examinare


proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de modificare nr. 2 la Acordul de
împrumut dintre Republica Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi
Dezvoltare privind realizarea lucrărilor de construcţie şi reabilitare a drumurilor în
Republica Moldova din 28 iunie 2013, semnat la 18 mai 2021.
Prim-ministru NATALIA GAVRILIȚA

Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul afacerilor externe
și integrării europene Nicolae POPESCU
Viceprim-ministru,
ministrul infrastructurii
și dezvoltării regionale Andrei SPÎNU
Ministrul finanțelor Dumitru Budianschi
Ministrul justiției Sergiu Litvinenco
/conversion/tmp/activity_task_scratch/552739668.docx
2

Vizează:

Secretar general adjunct


al Guvernului Roman CAZAN

Aprobată în şedinţa Guvernului


din

/conversion/tmp/activity_task_scratch/552739668.docx
3

Proiect

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

LEGE
pentru ratificarea Acordului de modificare nr. 2 la Acordul de împrumut
dintre Republica Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucție şi
Dezvoltare privind realizarea lucrărilor de construcție şi reabilitare a
drumurilor în Republica Moldova

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Art. 1. – Se ratifică Acordul de modificare nr. 2 la Acordul de împrumut


dintre Republica Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucție şi
Dezvoltare privind realizarea lucrărilor de construcție şi reabilitare a drumurilor
în Republica Moldova din 28 iunie 2013, semnat la 18 mai 2021.

Art. 2. – Guvernul va întreprinde măsurile necesare pentru realizarea


prevederilor Acordului de modificare nominalizat.

Art. 3. – Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va notifica


Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare ratificarea Acordului de
modificare menționat.

Art. 4. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul


Oficial al Republicii Moldova.
 

Președintele Parlamentului

/conversion/tmp/activity_task_scratch/552739668.docx