Sunteți pe pagina 1din 8

ROMÂNIA NESECRET

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Nr.


JANDARMERIA ROMÂNĂ Slobozia,
INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN Exemplar unic
„General de Brigadă Nicolae Condeescu” IALOMIŢA

ANUNŢ
În conformitate cu prevederile Ordinului M.A.I. nr. 177 din 16.11.2016 privind activitatea de
management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I, ambele cu modificările și completările
ulterioare, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Ialomița organizează concurs în vederea încadrării cu
personal militar recrutat din sursă internӑ1, din rândul cadrelor militare – ofiţeri M.A.I. care îndeplinesc
condiţiile legale pentru ocuparea postului de comandant detașament mobil la Detașamentul 1
Jandarmi Mobil, poziţia 88 din statul de organizare al unităţii.

La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile
specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror
dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de
concurs.

Pentru a putea participa la concurs, candidații trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ,


următoarele cerinţe:
 cerinţe de ocupare a postului, potrivit prevederilor din fişa postului:

1. Categoria de personal ce poate ocupa postul: ofiţer


2. Gradul militar necesar ocupantului postului: locotenent
3. Pregătirea necesară ocupantului postului:
3.1. pregătire de bază: studii universitare de licență-ciclul I Bologna sau studii universitare
de lungă durată cu licență în unul din domeniile cuprinse în ramura de știință : științe juridice/ științe
militare, informații și ordine publică/ psihologie și științe comportamentale;
3.2. pregătire de specialitate:
– curs tehnician de intervenţie profesională – TIP (absolvit după ocuparea postului);
– curs tehnician de trecere operaţională – TTO (absolvit după ocuparea postului);
– curs monitor de intervenție profesională MIP (absolvit după ocuparea postului);
– curs monitor de trecere operaţională – MTO (absolvit după ocuparea postului);
– cursului de instructor de intervenție profesională IIP (absolvit după ocuparea postului).
3.3. alte cunoştinţe: cunoștințe generale cu privire la lucrul pe calculator / tabletă,
cunoștințe privind operarea cu echipament de înregistrare foto/ video, cultură generală bogată;
3.4. autorizaţii speciale pentru efectuarea atribuţiilor: autorizaţie pentru accesul la
documente clasificate nivelul “Strict Secret”, după ocuparea postului. Neacordarea

NOTĂ: 1Potrivit art. 1 alin. (2) din Anexa 2 la Ordinul M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management
resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, „Recrutarea din sursă
internă în vederea ocupării posturilor vacante are drept scop identificarea şi atragerea candidaţilor care corespund
cerinţelor postului, din rândul personalului încadrat în unitatea în care este prevăzut postul sau în alte unităţi ale
MAI.”
1 din 8 NESECRET
Slobozia, Aleea Jandarmeriei, jud. Ialomiţa, cod poştal 920018
Tel. 0243231057; 0243230705; Fax 0243230704 email: contact@jandarmeriaialomita.ro
„Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE)2016/679”
NESECRET

accesului la documente clasificate de nivelul solicitat atrage eliberarea de drept din


funcţie.
3.5. limbi străine: nivelul de cunoaştere pentru citit/scris/vorbit : nu este cazul
4. Experienţă:
4.1.vechime în muncă / din care în instituţii din sistemul de apӑrare, ordine publicӑ şi
securitate naţionalӑ: minim 3 ani vechime;
4.2.vechime în:
- specialitatea studiilor necesare exercitӑrii funcţiei: Nu este cazul;
- armă: Nu este cazul;
- specialitatea structurii: Nu este cazul;
- exercitarea profesiei sau ocupaţiei: Nu este cazul;

4.3. vechime in funcţii de conducere: Nu este cazul;


4.4. perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 3 luni.

5. Aptitudini şi abilităţi necesare: de conducere (organizatorice, decizionale, de


coordonare/control și planificare), gândire analitică și conceptuală; aptitudini de comunicare și
relaționare foarte bine dezvoltate, abilități funcționărești dezvoltate, rezistență bună de lucru sub
presiunea timpului.
6. Atitudini necesare / comportament solicitant:
- să nu fi fost sancționat pentru abateri disciplinare ce aduc atingere onoarei și demnității
militare;
- să nu fie sub efectul unei sancțiuni disciplinare;
- conduită civică și morală, flexibilitate în acțiune și gândire, inițiativă și responsabilitate,
capacitate de a lucra în echipă, disponibilitate la schimbare, comportament vocațional.
7. Parametrii privind starea sănătăţii somatice: - apt medical;
8. Trăsături psihice şi de personalitate: - stabilitate emoţionalӑ, conştiinciozitate, autonomie,
activism, amabilitate, tact, extraversiune, altruism: -apt psihologic pentru ȋndeplinirea atribuţiilor.

 Condiţii de participare conform art. 32 din Anexa 3 la Ordinul M.A.I. nr. 177/2016
privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., cu modificările
şi completările ulterioare:
 nu este cercetat disciplinar, nu se află sub efectul unei sancțiuni disciplinare sau nu este pus
la dispoziție în condițiile art. 17 alin. (2) din Anexa 7 la Ordinul M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea
de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I.;
 să fi obţinut calificativul de cel puţin „foarte bun” la ultimele două aprecieri anuale de
serviciu;
 să fie declaraţi „apt” medical, „apt” la evaluarea psihologică pentru ocuparea unei funcții de
conducere;
ATENŢIE: Nu se admit derogări de la niciunul dintre criteriile de ocupare prevăzute în fişa
postului, condiţiile legale şi criteriile specifice.

 În conformitate cu art. 22 alin. (2) lit. d din Anexa 3 la Ordinul M.A.I. nr. 177 din
16.11.2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului
Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare, fişa postului scos la concurs poate fi
consultată de către candidaţi, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia informaţiilor
clasificate.

DOSARUL DE RECRUTARE se constituie exclusiv în format ELECTRONIC,


documentele necesare fiind depuse toate odată, prin transmiterea în format pdf. la adresa de e-
mail concurs@jandarmeriaialomita.ro , într – un singur fişier cu denumirea nume şi prenume
candidat_cdt.dt.Mobil.

2 din 8 NESECRET
Slobozia, Aleea Jandarmeriei, jud. Ialomiţa, cod poştal 920018
Tel. 0243231057; 0243230705; Fax 0243230704 email: contact@jandarmeriaialomita.ro
„Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE)2016/679”
NESECRET

Dosarul de recrutare va cuprinde documentele prevăzute la art. 60 alin. (1) din Anexa 3 la
Ordinul M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale
M.A.I. astfel :
- Cererea de înscriere;
- Curriculum vitae model Europas;
- Copie a actului de identitate;
- Copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele
postului;
- adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de medicul de
unitate;
- declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;
- avizul de aptitudine psihologică; (va fi introdus ȋn dosarul de recrutare de cӑtre structura de
resurse umane)
- copii ale documentelor care să ateste absolvirea de cursuri sau alte forme de pregătire cu
utilitate directă pentru îndeplinirea eficientă a atribuțiilor postului scos la concurs, astfel:
 organizate de instituții de formare ale M.A.I. ori ale celorlalte instituții din sistemul de
apărare, ordine publică și siguranță națională;
 organizate de instituții de învățământ sau formatori autorizați, din mediul privat, cu
suportarea costurilor de către M.A.I.;
 organizate de instituții de învățământ sau formatori autorizați, din mediul privat, cu
suportarea costurilor de către candidat.
- acte doveditoare a unor realizări deosebite în carieră, cu impact semnificativ asupra activității/
imaginii instituției;
- adeverinţă eliberată de unitatea de proveniență din care să reiasă următoarele:
 data ȋncadrӑrii ȋn M.A.I. și în armă;
 vechimea* în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției;
 vechimea* în specialitatea structurii;
 dacă sunt cercetați disciplinar, se află sub efectul unei sancțiuni disciplinare sau sunt puși
la dispoziție în condițiile art. 17 alin. (2) din Anexa 7 la Ordinul M.A.I. nr. 177/2016
privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I.;
 calificativele obținute ȋn ȋntreaga carierӑ profesionalӑ, cu ocazia aprecierii de serviciu
anuale;
 sancțiuni disciplinare;
 recompense.
*NOTĂ: Se va calcula vechimea avută la data depunerii cererii de concurs.

Candidaţii vor fi planificaţi prin grija Serviciului Resurse Umane din cadrul Inspectoratului
de Jandarmi Judeţean Ialomiţa, planificarea la testarea psihologică urmând să fie afişată pe site-ul şi
la sediul unităţii, ulterior datei - limită de înscriere a candidaţilor, în funcţie de decizia Centrului de
Psihosociologie al M.A.I..

La examen/concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile prevăzute în


prezentul anunț şi ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite și depuse la serviciul
Resurse Umane din cadrul I.J.J. Ialomița în termenul prevăzut în prezentul anunț.
În conformitate cu art. 62 alin. (1) și (2) din Anexa 3 Ordinul M.A.I. nr. 177/2016 privind
activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., candidatul declarat ,,admis,,
depune fizic documentele prevӑzute ȋn dosarul de recrutare. Dupӑ caz, copiile acestora se certificӑ
pentru conformitate cu originalul prezentat şi se semneazӑ de cӑtre persoana desemnatӑ din cadrul
structurii de resurse umane şi de cӑtre candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie
candidatului dupӑ certificarea copiilor.

În situaţia în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate şi/sau nu
prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor şi/sau în situaţia în
3 din 8 NESECRET
Slobozia, Aleea Jandarmeriei, jud. Ialomiţa, cod poştal 920018
Tel. 0243231057; 0243230705; Fax 0243230704 email: contact@jandarmeriaialomita.ro
„Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE)2016/679”
NESECRET

care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, prevederile art. 57^1 alin. (5) din Anexa 3
la Ordinul M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale
M.A.I., cu modificӑrile şi completӑrile ulterioare, se aplică în mod corespunzător.
Documentele solicitate pot fi depuse și în copie legalizată, situație în care activitățile prevăzute
anterior nu se mai realizează.

Reguli privind înscrierea candidaţilor

Înscrierea candidaților se va face prin trimiterea cererii de înscriere prin e-mail la adresa
concurs@jandarmeriaialomita.ro aparţinȃnd Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Ialomiţa, în
format pdf. cu denumirea nume şi prenume candidat_cdt.dt.Mobil, în fiecare zi, până la data de
28.09.2021 ora 12.00, întocmită conform modelului anexat prezentului anunţ, indiferent de localitatea
unde îşi are domiciliul candidatul.
La primirea cererii de înscriere, secretarul comisiei de concurs atribuie candidaților, codul unic
de identificare, folosit pe întreaga procedură de concurs. Codul unic de identificare va fi de forma: nr.
de înregistrare cdt.dt.Mobil şi va fi transmis odată cu confirmarea primirii cererii.

NOTĂ:
- Cererile de înscriere depuse după data și ora menţionate nu vor fi luate în calcul.
- Este interzisă înscrierea prin fax, prin poştă, inclusiv poşta militară, sau prin orice alte
mijloace decât cele menţionate. Cererile de înscriere transmise în orice altă modalitate la
adresa menţionată, nu vor fi luate în considerare.

Candidaţii vor fi planificaţi la evaluarea psihologică prin grija Serviciului Resurse Umane din
cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Ialomiţa.
Evaluarea psihologică se susţine după expirarea termenului de înscriere, la o dată ce va fi
comunicată candidaţilor, prin publicare pe internet, pe site-ul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean
Ialomiţa - www.jandarmeriaialomita.ro - Despre noi - Carieră - Angajări şi afişată la sediul
Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Ialomiţa.
Rezultatul la evaluarea psihologică va fi afişat pe site și la sediul unităţii.

Atenție! Candidații sunt obligați să se informeze prin verificarea permanentă a paginii de


internet indicate și prin consultarea avizierului unității.
Atenție! Candidații trebuie să se prezinte în ziua, data, ora și locul în care au fost
planificați pentru susținerea evaluării psihologice și nu vor putea solicita o reprogramare.

Dosarul de recrutare, constituit exclusiv în format electronic, în volum complet și corect


întocmit, va fi depus prin e-mail la adresa concurs@jandarmeriaialomita.ro aparţinȃnd
Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Ialomiţa, cu sediul în mun. Slobozia, Aleea Jandarmeriei, până la
data de 04.10.2021 ora 12.00.
NOTĂ:
- Dosarele de recrutare depuse după ora/data menţionată nu vor fi luate în calcul.

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA
TEMATICA:
- 1. Atribuţiile Jandarmeriei Române. Drepturile şi obligaţiile personalului Jandarmeriei
Române;
- 2. Misiunile subunităţilor de ordine publică;
- 3. Misiunile subunităţilor de intervenţie antiteroristă şi de acţiuni speciale;
- 4. Dispozitive care se pot adopta pe timpul executării acţiunilor de asigurare a ordinii
publice;
- 5. Dispozitivul de acţiune pentru restabilirea ordinii publice;
- 6. Particularităţi ȋn organizarea intervenţiei;
- 7. Acţiunile speciale;
4 din 8 NESECRET
Slobozia, Aleea Jandarmeriei, jud. Ialomiţa, cod poştal 920018
Tel. 0243231057; 0243230705; Fax 0243230704 email: contact@jandarmeriaialomita.ro
„Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE)2016/679”
NESECRET

- 8. Dispozitivul de acţiune ȋn cazul intervenţiei pentru neutralizare;


- 9. Atribuţiile specifice ale Jandarmeriei Române pe linia prevenirii şi combaterii
terorismului;
- 10. Componenţa şi atribuţiile echipei de dialog;
- 11. Obligațiile organizatorului de competiții și jocuri sportive ;
- 12. Etapele constatării faptelor de natură penală ;
- 13. Reguli tactice care trebuiesc respectate ȋn cazul cercetării la faţa locului;
- 14. Etapele activităţii de constatare a contravenţiei;
- 15. Obligaţiile organizatorilor şi participanţilor la adunările publice;
- 16. Reguli generale privind evidenţa, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea,
manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea informaţiilor clasificate;
- 17. - Realizarea capacităţii operaţionale necesare gestionării situațiilor speciale sau de
criză din domeniul de competență;
- 18. Organizarea, conducerea, coordonarea, executarea și evaluarea activităților de
menținere a ordinii și siguranței publice în mod integrat;
- 19. Planificarea şi organizarea acţiunilor de asigurare a ordinii publice;
- 20. Desfăşurarea acţiunilor de asigurare a ordinii publice;
- 21. Disciplina militară recompense, abateri disciplinare, sancţiuni disciplinare, procedurӑ
disciplinarӑ;
- 22. Activitatea de obţinere a datelor şi informaţiilor;
- 23. Evidenţa, evaluarea şi controlul activităţilor de cercetare - documentare;
- 24. Analiza postului și întocmirea fișei postului.

BIBLIOGRAFIA:
- Legea nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române – cap. III şi V;
- Ordinul I.G.J.R. nr. S/10/15.06.2021 privind planificarea, organizarea, executarea şi
ȋntrebuinţarea structurilor de ordine şi siguranţă publică din Jandarmeria Română – art. 17, pct. 1
şi 2;
- Ordinul I.G.J.R. nr. S/10/15.06.2021 privind planificarea, organizarea, executarea şi
ȋntrebuinţarea structurilor de ordine şi siguranţă publică din Jandarmeria Română – art. 17, pct. 5
– 8;
- Ordinul I.G.J.R. nr. S/10/15.06.2021 privind planificarea, organizarea, executarea şi
ȋntrebuinţarea structurilor de ordine şi siguranţă publică din Jandarmeria Română – art. 20;
- Ordinul I.G.J.R. nr. S/10/15.06.2021 privind planificarea, organizarea, executarea şi
ȋntrebuinţarea structurilor de ordine şi siguranţă publică din Jandarmeria Română – art. 23;
- Ordinul I.G.J.R. nr. S/10/15.06.2021 privind planificarea, organizarea, executarea şi
ȋntrebuinţarea structurilor de ordine şi siguranţă publică din Jandarmeria Română – art. 29 - 33;
- Ordinul I.G.J.R. nr. S/10/15.06.2021 privind planificarea, organizarea, executarea şi
ȋntrebuinţarea structurilor de ordine şi siguranţă publică din Jandarmeria Română – art. 40 - 43;
- Ordinul I.G.J.R. nr. S/10/15.06.2021 privind planificarea, organizarea, executarea şi
ȋntrebuinţarea structurilor de ordine şi siguranţă publică din Jandarmeria Română – art. 50;
- Legea nr. 535/2004, privind prevenirea şi combaterea terorismului – art. 10 şi 11;
- Ordinul I.G.J.R. nr. 21/29.12.2014 privind pregătirea și desfășurarea activităților de negociere și
dialog în Jandarmeria Română – cap. III, secţiunea a 3-a;
- Legea nr. 4/2008 privind prevenirea si combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor si a jocurilor
sportive cu modificările şi completările ulterioare – cap. II;
- Ordinul I.G.J.R. 3 din 30.01.2020 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de prevenire şi
combatere a faptelor antisociale - art. 13,14;
- Ordinul I.G.J.R. 3 din 30.01.2020 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de prevenire şi
combatere a faptelor antisociale - art. 18;
- Ordinul I.G.J.R. 3 din 30.01.2020 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de prevenire şi
combatere a faptelor antisociale - art. 23,24;

5 din 8 NESECRET
Slobozia, Aleea Jandarmeriei, jud. Ialomiţa, cod poştal 920018
Tel. 0243231057; 0243230705; Fax 0243230704 email: contact@jandarmeriaialomita.ro
„Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE)2016/679”
NESECRET

- Legea nr. 60/1991, republicată, privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice cu


modificările şi completările ulterioare – cap. III, secţiunea I;
- H.G. nr. 585/2002 pentru aprobarea standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate
în România – cap. 3;
- Ordinul M.A.I. nr. S-109/07.09.2015 privind realizarea capacităţii operaţionale a structurilor şi
unităţilor M.A.I. – cap. II;
- Ordinul M.A.I. nr. 60/02.03.2010 privind organizarea și executarea activităților de menținere a
ordinii și siguranței publice –cap. 3;
- O.M.A.I. S/72 din 02.07.2018 privind pregătirea și desfășurarea acțiunilor de asigurare și
restabilire a ordinii publice – cap. 2, secţiunea 2;
- Ordinul M.A.I. nr. S-72/2018 privind pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor de asigurare şi
restabilire a ordinii publice – cap. 3;
- Legea nr. 80/11.07.1995 privind statutul cadrelor militare- secţiunea 4;
- OIGJR nr. S/38 din 23.10 2013 pentru aprobarea metodologiei privind organizarea și
desfășurarea activității de cercetare-documentare în Jandarmeria Română - cap. IV, art. 21-23,
art. 41- 44;
- OIGJR nr. S/38 din 23.10 2013 pentru aprobarea metodologiei privind organizarea și
desfășurarea activității de cercetare-documentare în Jandarmeria Română - Cap. VI, art. 56-57;
- Ordinul MAI nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare
al MAI - anexa nr. 1.

Notă : Se studiază legislaţia actualizată la zi, cu toate modificările şi completările ulterioare.

Desfӑşurarea concursului:
Concursul/examenul pentru ocuparea postului de conducere va consta în parcurgerea a două
probe:
1. Evaluarea dosarelor de recrutare, care va avea ca scop aprecierea, cuantificarea şi
valorificarea în procesul de selecţie a experienţei profesionale a candidaţilor, a conduitei şi evoluţiei în
carieră, precum şi a cunoştinţelor profesionale dobândite prin diverse forme de pregătire, cu utilitate
directă pentru îndeplinirea eficientă a atribuţiilor postului scos la concurs. Aprecierea candidaţilor se
realizează prin raportare la documentele supuse evaluării, depuse la dosarul de recrutare prin verificarea
îndeplinirii de către aceştia a condiţiilor de participare la concurs, precum şi prin aplicarea criteriilor şi
punctajelor prevăzute în anexa nr. 3^3 la Ordinul M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management
resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., cu modificӑrile şi completӑrile ulterioare.
2. Interviul, care va avea ca scop aprecierea cunoştinţelor profesionale, în acord cu tematica şi
bibliografia de concurs, precum şi a aptitudinilor, abilităţilor şi motivaţiilor relevante în raport cu
atribuţiile specifice postului.

Evaluarea dosarelor de recrutare și acordarea punctajului aferent se realizează de către


comisia de concurs/examen în data de 13.10.2021
Candidații care îndeplinesc condițiile de participare la concurs/examen sunt declarați
,,promovat,,.
Pe baza criteriilor prevăzute în anexa nr. 3^3 la ordinul mai sus menționat, candidaților declarați
,,promovat,, li se acordă un punctaj care se valorifică în cadrul notei finale.

Interviul va avea loc în data de 20.10.2021 începând cu ora 12.00, se va înregistra audio și
video și se va desfășura la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Ialomița.
Desfășurarea și aprecierea acestuia se realizează de către comisia de concurs/examen conform
art. 26 alin. (2) lit. a) și art. 47 alin.1-3, 4 lit. d), 6-9 din Anexa nr. 3 și Anexei 3^8 la Ordinul M.A.I. nr.
177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I, ambele cu
modificările și completările ulterioare.
Interviul este structurat pe următoarele capitole:
a) capitolul I - aprecierea cunoştinţelor profesionale;
b) capitolul II – Nu se evaluează la acest nivel;
6 din 8 NESECRET
Slobozia, Aleea Jandarmeriei, jud. Ialomiţa, cod poştal 920018
Tel. 0243231057; 0243230705; Fax 0243230704 email: contact@jandarmeriaialomita.ro
„Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE)2016/679”
NESECRET

c) capitolul III - Nu se evaluează la acest nivel.


Aprecierea cunoştinţelor profesionale se realizează în acord cu tematica şi bibliografia de
concurs, pe baza unor întrebări adresate candidatului de membrii comisiei, ce vizează evaluarea
capacităţii acestuia de a aplica în activitate cunoştinţele profesionale dobândite şi nu expunerea unor
noţiuni teoretice.
Este declarat ,,admis” candidatul care a fost declarat ,,promovat,, la fiecare probă şi a obţinut cea
mai mare notă finală, calculată prin însumarea punctajului obţinut la proba de evaluare a dosarelor de
recrutare şi a punctajului rezultat prin ponderarea cu 70% a notei finale la proba interviului.
În situaţia în care, la concursul pentru ocuparea unui post de conducere vacant, mai mulţi
candidaţi obţin aceeaşi notă, este declarat ,,admis” candidatul care are cea mai mare vechime în
specialitatea postului vizat a fi ocupat.
În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului, este declarat
,,admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului vizat a fi ocupat.
În situaţia în care nu se reuşeşte departajarea candidaţilor pe criteriile prevăzute la art. 40 alin.
(1) şi (2) din Anexa 3 la Ordinul M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane
în unităţile militare ale M.A.I, ambele cu modificările și completările ulterioare, preşedintele comisiei
analizează datele înscrise în dosarele de recrutare ale candidaţilor şi rezultatele obţinute la interviu, pe
fiecare item, şi decide cu privire la candidatul ce urmează a fi declarat ,,admis”.

Concursul/examenul se va desfășura după următorul grafic orientativ, astfel:

 21.09.2021 – publicarea anunțului privind organizarea și desfășurarea


concursului/examenului;
 28.09.2021 ora 12.00 - depunerea cererilor de înscriere;
 04.10.2021 ora 12.00 - depunerea dosarelor de candidat în volum complet;

Evaluarea dosarelor de recrutare


 13.10.2021 – evaluarea dosarelor de recrutare și acordarea punctajului aferent;
 13.10.2021 – postarea pe pagina de internet a unității a tabelului nominal cu rezultatele
obținute de candidații care au promovat proba;
 Depunerea contestațiilor: în termen de 24 de ore de la afișare;
 Afișarea rezultatelor eventualelor contestații: în termen de 2 zile lucrătoare de la
expirarea termenului de depunere a contestațiilor;

Interviul
 Întrunirea comisiei și elaborarea ghidului de interviu: 20.10.2021 orele 08.00 – 11.45;
 Instructajul candidaților: 20.10.2021 ora 11.45 - 12.00;
 Desfășurarea interviului: 20.10.2021 începând cu ora 12.00;
 Afișarea/ aducerea la cunoștință a rezultatelor obţinute: 20.10.2021 la finalul probei (în
raport de numărul candidaților);
 Perioada limită de depunere a eventualelor contestaţii (în termen de 24 ore de la afişare);
 Afişarea rezultatelor eventualelor contestaţii: (în termen de 2 zile lucrătoare de la
expirarea termenului de depunere în raport de existenţa/inexistenţa unor eventuale
contestaţii);
 Afişarea tabelului cu rezultatele finale ale concursului.

Relaţii suplimentare privind organizarea și desfășurarea concursului, pot fi obținute de la


Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Ialomița din municipiul
Slobozia, aleea Jandarmeriei, la telefon 0243/ 231057, interior 24557, în timpul programului normal de
lucru.
Dispoziţii finale
Anunţul este publicat pe site-ul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Ialomiţa
w.w.w.jandarmeriaialomita.ro şi afişat la avizierul unităţii începând cu data de 21.09.2021.
Anexele nr. 1- 3 (modele documente) fac parte din prezentul anunţ.
7 din 8 NESECRET
Slobozia, Aleea Jandarmeriei, jud. Ialomiţa, cod poştal 920018
Tel. 0243231057; 0243230705; Fax 0243230704 email: contact@jandarmeriaialomita.ro
„Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE)2016/679”
NESECRET

Anexa nr. 1: Model cerere de înscriere la concurs;


Anexa nr. 2: Model declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;
Anexa nr. 3: C.V. model europass, care va conţine în mod obligatoriu şi fotografia candidatului.
Anexa nr. 4: Adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de
medicul de unitate;

8 din 8 NESECRET
Slobozia, Aleea Jandarmeriei, jud. Ialomiţa, cod poştal 920018
Tel. 0243231057; 0243230705; Fax 0243230704 email: contact@jandarmeriaialomita.ro
„Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE)2016/679”