Sunteți pe pagina 1din 6

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI

DEPARTAMENTUL DE PSIHOLOGIE
PROGRAMUL DE STUDIU – PSIHOLOGIE

STRUCTURA EXAMENULUI DE LICENŢĂ


SESIUNEA IUNIE 2014 – FEBRUARIE 2015

Examenul de licență se va desfășura în cadrul a două probe separate:

I. PROBA SCRISĂ - Cunoştinţe fundamentale şi de specialitate în psihologie

Este un examen mixt (Cunoştinţe fundamentale şi de specialitate în psihologie”), cuprinzând


două categorii de subiecte organizate pe două secţiuni (prima secţiune este comună, pentru a
doua secţiune, studenţii vor alege una din cele trei tematici din domeniile de specialitate, în
termenul prevăzut):

1. Secțiunea “Cunoştinţe fundamentale în psihologie”.


Este comună pentru toţi candidaţii.

2. Secţiunea “Cunoştinţe de specialitate”.

Candidaţii vor răspunde în scris la subiectele din domeniul de specialitate pentru care au
optat:
- Cunoştinţe de specialitate în domeniul psihologiei organizaţionale şi a muncii,
- Cunoştinţe de specialitate în domeniul psihopatologiei şi psihoterapiei.
- Cunoştinţe de specialitate în domeniul psihologiei învăţării, educaţiei şi consilierii
vocaţionale;

Proba scrisă durează 3 ore.

Soluţionarea subiectelor corespunzătoare celor două secţiuni ale probei scrise se face
pe coli separate.

Punctarea: per global la proba scrisă se pot obţine 9 puncte din completarea
subiectelor şi 1 punct din oficiu. Punctajul se distribuie egal la cele două secţiuni ale
probei scrise: 4,5 puncte pentru fiecare secţiune, 0.5 puncte din oficiu pentru fiecare
secţiune. Nota finală rezultă din suma punctajelor la cele două secţiuni.

II. PROBA ORALĂ - Susţinerea lucrării de licenţă


Coordonatorii lucrărilor vor întocmi referatul de apreciere notand cu admis/respins.
Pentru lucrările admise, membrii comisiei vor acorda note evaluând conţinutul tezei şi
calităţile prezentării orale. Nota finală rezultă din media aritmetică a notelor propuse
de membrii examinatori ai comisiei.
TEMATICA PROBA SCRISĂ
Secţiunea 1: Cunoştinţe fundamentale in psihologie
A. Fundamentele psihologiei
1. Ipostazele psihicului: conştient, subconştient, inconştient.
2. Percepţia: teorii, faze, factori determinanţi, legile percepţiei, forme complexe ale
percepţiei, iluzii perceptive.
3. Gândirea: gândirea ca proces cognitiv superior; operaţiile gândirii; categorizarea-
concept şi prototip; înţelegerea; rezolvarea de probleme.
4. Comunicare şi limbaj: dezvoltarea limbajului; funcţiile limbajului; formele
limbajului; comunicarea nonverbală.
5. Motivaţia: conceptul de trebuinţă; conceptul de motiv; formele motivaţiei; motivarea
acţiunii personale; optimumul motivaţional şi performanţa; aspiraţia şi expectanţă.
6. Afectivitatea: modelul celor patru sisteme motivaţional-afective: furia, bucuria,
tristeţea şi frica; clasificarea emoţiilor.

B. Psihologia personalităţii

1. Abordarea psihometrică a personalităţii


A) conceptul de trăsătură (G. Allport, R. Cattell, H. Eysenck); Modelul celor 3 factori (Big
Three – H.J. Eysenck), Modelul celor 5 factori (Big Five – Costa şi Mc Crae).
B) conceptul de construct dispozitional; Modelul condiţional-dispoziţional (J. Wright şi W.
Miscel).
C) interacţiunea persoană-situaţie (PxS) în Teoria sistemului cognitive-afectiv al personalităţii
(CAPS – W. Miscel şi Y. Shoda).
Conceptul de consistenţă vs coerenţă comportamentală.

2. Abordarea fenomenologică
A) teoria constructelor personale (G. Kelly).
B) Teoria eului (teoria lui C. Rogers, Faţetele Eului – M. Zlate).
C) Teoria autoactualizării (A. Maslow).
3. Abordarea comportamentală a personalităţii:
A) condiţionarea clasică (I. Pavlov).
B) condiţionarea operantă (B.F. Skinner).
C) Formarea şi modificarea comportamentului.
4. Abordarea social-cognitivă a personalităţii: modelarea socială a comportamentului (J.
Rotter, W. Mischel, A. Bandura).

BIBLIOGRAFIE MINIMALĂ
Aniţei, M. (2007), Psihologie experimentală, Ed. Polirom, Iaşi (selectiv în raport cu
tematica).
Aniţei, M. (2010), Fundamentele psihologiei, Editura Universitară, Bucureşti (Selectiv în
raport cu tematica).
Atkinson, R.L., Atkinson, R.C., Smith, E.E., Bem, D.S. (2002), Introducere în psihologie,
Bucureşti, Ed. Tehnică (selectiv în raport cu temetica).
Avram, E. (2008). Psihologia personalităţii. Arhitectură şi dimensiuni. Ed. Universitară,
Bucuresti.
Creţu, R.Z. (2005), Evaluarea personalităţii – Modele alternative, Ed. Polirom, Iaşi
(selectiv în raport cu tematica).
Creţu, R.Z. (2010), Amprenta comportamentală şi evaluarea personalităţii, Ed. Polirom,
Iaşi (selectiv în raport cu tematica).
Golu, M., (2002), Bazele psihologiei generale, Bucureşti, Editura Universitară (selectiv în
raport cu tematica).
Smith, E.; Susan Nolen-Hoeksema; Barbara Fredrickson; Loftus, G. Şi colab. (2005),
Introducere în psihologie, Bucureşti, Ed. Tehnică (selectiv în raport cu tematica);
Zlate, M. (1999), Psihologia mecanismelor cognitive, Ed. Polirom, Iaşi (selectiv în raport
cu tematica).
Zlate, M. (1999), Eul şi personalitatea, Ed. Trei, Bucuresti.
Zlate, M. (2000), Introducere în psihologie (Ipostazele psihicului), Ed. Polirom, Iaşi
(selectiv în raport cu tematica).

Secţiunea 2: Cunoştinţe de specialitate

Tematica pentru disciplina

Cunoştinţe de specialitate în domeniul

PSIHOPATOLOGIEI ŞI PSIHOTERAPIEI

a. Schizofrenia – Prezentare generala, Simptome, Tipuri, Prevalenta schizofreniei in


functie de sex, Teorii biologice si psihosociale ale schizofreniei
b. Fobiile - Caracterizarea generală a fobiilor; Cauzele apariţiei și dezvoltării fobiilor;
Simptomatologia fobiilor și consecinţele în plan individual și social; Clasificarea fobiilor;
Sociofobia
c. Tulburarile disociative si somatoforme
d. Alcoolismul
e. Concepte cheie în psihoterapie, consiliere, dezvoltare personala
f. Orientări şi metode în psihoterapie

Bibliografie
1. Dindelegan, C. (2012), Incursiune in psihopatologie si psihologie clinica, Editura
SPER, Bucuresti, pag.47-60, pag.67-83, pag.103-139
2. Mitrofan, L., Dumitrache, S.,D., (2010), Compendiu de fobii, Editura SPER,
Bucureşti, pag.9-35, pag.183-188
3. Mitrofan, I. (2008), Psihoterapie. Repere teoretice, metodologice şi aplicative, Editura
SPER, Bucureşti, pag 14-22, pag.82-166
Tematica pentru disciplina

Cunoştinţe de specialitate în domeniul

PSIHOLOGIEI ORGANIZAŢIONALE ŞI A MUNCII

1. Recrutarea şi selecţia personalului. Etapele recrutării şi selecţiei personalului. Metode


de recrutare şi selecţia personalului. Interviul de selectie ca etapă în selecţia
personalului-definitie, aspecte si particularitati. Taxonomia interviurilor. Formele
interviului.
2. Analiza muncii: analiza muncii centrată pe post, respectiv pe sarcina de muncă (job
description), analiza muncii centrată pe deţinătorul postului de muncă (job
specification).
3. Integrarea organizationala: tipuri, etape, integrarea prin mentorat.
4. Cariera în organizaţii – teorii, modele.
5. Comunicarea organizaţională. Caracteristici, bariere în comunicarea organizaţională
(bariere situate la nivelul indivizilor din organizaţii, respectiv nivelul organizaţiei),
ameliorări specifice problemelor organizaţionale.
6. Evaluarea în organizaţii. Funcţiile evaluării. Modele şi metode de evaluare
organizaţională. Greşeli de evaluare; modalităţi de acordare a feedback-ului.
Enumerarea şi descrierea etapelor de construire a scalelor cu ancore comporatmentale
după Maiorca (1997).
7. Motivarea organizaţională. Tipuri, structuri motivaţionale. Teorii organizaţionale (C.
Alderfer, F. Herzberg, D. McClelland, Adams). Factori organizaţionali ai motivării
(structura postului, politica salarială). Strategii formale şi informale de motivare.

Bibliografie

Berry, L.; Houston J. (1993), Psychology at work, Brown & Benchmark Publisher House.

Bogathy (coord.) (2004), Manual de psihologia muncii şi organizaţională, Polirom, Iaşi

Chirica S. ()

Chraif, M. & Aniţei, M. (2011). Metoda interviului în psihologia organizaţională şi a


resurselor umane, Ed Polirom, Iaşi. Pag 33-62 clasificarea/taxonomia interviurilor si formele
interviului. Cap 2: 2.1; 2.2 şi 2.3.

Chraif, M. (2011). Psiholgia muncii. Suport de curs ID, Editura Credis.

Constantin T. (2004), Evaluarea psihologică a personalului, Poliron, Iaşi

Cooper, C.; Cartwright, S.; Earley, C. (eds.) (2001), Organizational culture and climate, John
Wiley & Son Ltd., New York.

Gibson, J.; Ivancevich, J.; Donnelly, J. (1997), Organizations, Irwin McGraw-Hill, Boston.

Huczynsky, A.; Buchanan, D. (1997), Organizational Behaviour, Prentice Hall, Englewood


Cliffs.
Johns, G. (1998) Comportament organizaţional, Ed. Economică, Bucureşti

Landy, F.J., Conte J.M. (2009). Work in the 21st century. An introduction to industrial and
organizational psychology, Boston: McGraw-Hill.

Neculau, A. (), Analiză şi intervenţia în grupuri şi organizaţii, Polirom, Iaşi

Pânişoară G., Pânişoară I.O.(2005), Motivarea eficienta, Polirom, Iaşi

Pânişoară G., Pânişoară I.O.(2005), Managementul resurselor umane, ed. II, Polirom, Iaşi

Popa, M. (2008). Introducere in psihologia muncii, Ed Polirom, Iaşi.

Pitariu, H. (2003), Proiectarea fişelor de post, evaluarea posturilor de muncă şi a


personalului.Un ghid practice pentru manageri, Casa de editură Irecson, Bucureşti

Pitariu, H.D., Chraif, M. (2009). Ananliza muncii. Proiectarea fişelor de post. supliment al
revistei de psihologia resurselor umane Editura ASCR, Cluj-Napoca. Pag 16-35 şi pag 50-
schema unei fise de post.

Pitariu, H.D., Radu Ioan, Chraif, M (2009). Selectia personalului si evaluarea psihologica
periodica, supliment al revistei Psihologia resurselor umane, ASCR.

Pitariu Horia, Chraif M. (2009). Validarea scalelor cu ancore comportamentale, Revista de


Psihologie, Ed. Academiei Române, 3/4/2009. Etapele cosntruirii scalelor cu ancore
comportamentale se gasesc la acest link:
http://www.ipsihologie.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=108%3A342009
&catid=54%3Aarhiva&Itemid=129&lang=en#08

Robbins, S.P. & Judge T.A. (2007). Organizational Behavior, Ed. Prentice Hall.

Sonnentag, S. (2002), Psychological Management or Individual Performance, John Wiley &


Sons Ltd., London.

Torrington, D., Hall, L.(1991), Personnel Management, UK, Prentice Hall

Zlate, M. (2004, 2007) Tratat de psihologie organizaţional-managerială, vol. 1 Polirom, Iaşi

Tematica pentru disciplina

Cunoştinţe de specialitate în domeniul


PSIHOLOGIEI ÎNVĂŢĂRII, EDUCAŢIEI ŞI CONSILIERII VOCAŢIONALE

1. Definiţii, teorii şi explicaţii psihologice ale învăţării: Modalităţi de definire a învăţării;


Perspective de abordare şi teorii ale învăţării; Explicaţii psihologice şi modele ale
învăţării: modele asociaţioniste ale învăţării, modelul gestaltist al învăţării, modele
cognitiviste ale învăţării, modele constructiviste ale învăţării, modele actuale şi de
perspectivă ale învăţării; Niveluri, forme şi tipuri de învăţare;
2. Învăţarea şcolară: Paradigme ale învăţării în psihologia educaţiei; Contribuţii la
conturarea unor soluţii practice de conducere a activităţii de predare – învăţare în şcoală;
3. Sistemul psihocomportamental al elevului în activitatea de învăţare în şcoală: Factorii
cognitivi şi noncognitivi ai învăţării în şcoală; Stimularea şi energizarea activităţii de
învăţare în şcoală; Personalitate şi învăţare;
4. Diferenţe individuale în învăţare: paternurile de dezvoltare, aptitudinile, inteligenta,
creativitatea, strategiile si stilul de invatare, autonomia şi independenţa personală;
5. Stilul de învăţare – expresia eficienţei în învăţare; Stilul de învăţare – evoluţia unui
concept controversat;
6. Studiul de caz: Fundamente teoretice; Descrierea metodei si caracteristici; Variante de
aplicare; Specificul si etapele studiului de caz
7. Teorii privind alegerea carierei: Teoria lui John Holland; Teoria dezvoltării vocaţionale -
David Tiedeman

Bibliografie
1. Golu, P. (2001). Psihologie educaţională. Constanţa: Ed. EX PONTO (selectiv).
2. Jigău, M. coord. (2007). Consilierea carierei. Bucureşti: Editura SIGMA (pp.305-
314).
3. Mincu, C.L. (2011). Consiliere vocaţională. Bucureşti: Editura CREDIS (pp. 23-34;
42-47).
4. Negovan Valeria (2006). Introducere în psihologia educaţiei. Bucureşti: Editura
Universitară (pp: 14 – 26; 40 – 45; 49 – 55; 84 – 87; 106 – 115; 124 – 132; 134 – 149;
191 – 202).
5. Negovan Valeria (2010). Psihologia învăţării. Forme, strategii şi stil. Bucureşti:
Editura Universitară (pp: 28 – 41; 41 – 43; 44- 47; 47 – 53; 53 – 59; 215 – 217; 225 -
235)
6. Zlate, M. (coord) (2001). Psihologia la răspântia mileniilor. Iaşi: Editura Polirom
(selectiv).

Director Departament Psihologie,


Conf.dr. Eugen Avram

S-ar putea să vă placă și