Sunteți pe pagina 1din 81

Birbulescu

Auretia Grigore
Adina
NelaZmirindescu ElenaVtad

ll roble
tf I

deexerci
770

:1 {.
AMefra$dr&dzscu fl6na Qrigore
Nek zndtdtdesat Eteno'Vtod

y prohfemc
770fe e4ercQii

pentrucfasaa IV-a

Conform cu Nograma 2009

r4l
c.frru^,fLsno
Conlinutulprezentuluiauxiliarestein conformitatecu ceintelelprogramei$colare
in vigoare$icu standardele curiculate,

Descrierea
CIP a BiblioteciiNationalea Romaniei
770de exercifiiti problemepentruclasaa IV-a / AureliaBA,rbulescu,
NelaZmarendescu, AdinaCrigore,ElenaVlad.- Coste$tj
: Ars Lib ,
2008
ISBN978-973-1904-13-9

L Bdrbulescu, Aurelia
IL Zmdrindesctl Nela
III. Grigore,Adina
IV. Vlad,Elena

51(07s.33X076)
312.47

Referentgtiin,ti{ic:
ConJ Untu.Dr. Bogda,nNicolescu, Universitateadin Pite$ti

CopyrightO trdituraArs Libri


Tehnoredactare;
Adina Grigore
Corecturd:
autoarele
Copefte:
Adina Grigore

Comenzi:
EdituraArs Libri, Coste$ti,jud.
Arget
Tel./fax:0248673 632
02485463s7
0723170 664

E-mail:glg!!!!@y4!9g4gg1

Tiparulexecutatla Tipogralia POLICHROM I\aDUSTRY2006Coste$ti


Argument

Culegerea"770 de exercilii 9i problemepentruclasaa IV-a" se


adreseazd elevilorclaseia IV-a gi reprezintiun auxiliardidacticprelios
in aplicareacerinlelorprogrameigcolareqi in completarea manualului.
Continutul acestui auxiliar este in conformitatecu cerinlele
programeigcolarein vigoare$i cu standardele cuniculare.
Exerciliile gi problemeledin aceastdculegeresunt ordonatein
concordanldcu parcurgerealectiilor in cadrul unui capitol, putandfi
folositi astf€latatin clasdcat $i acasAin fiecarezi. Ele au rolul de a-i
mobilizape elevi la o muncdintens5,independentd.
La toate capitolele existi ,,Tema campionilor", ce cuprinde
exercilii gi probleme cu grad spodt de dificultate,pentru elevii ce
dorescsdparticipela olimpiadelegcolare,la sfirqit de ciclu primar.
La fiecareleclie exercitiilegi problemelepomescde la ugor la
greu,de la simplu la complex,astfelincat fiecareelev sa-$iinsu$easca
noilenoliuni 9i tehnicide rezolvarea exerciliilor9i problemelor.
Cu bunivoinfa,tenacitate$i rdbdare,cei ce vor rezolvaexerciliile
gi problemeledin aceastdculegerevor gdndicorectgi igi vor formaun
ralionament$i un limbaj matematicadecvat.

Auloqrcle
I. NUMERE NATURALE MAI MICI SAU EGALE
cu 1000000

Scriereasi citirea numerelor naturale

l Sc e, apoicitettenumerele:
a) dela 29 998l^ 30 014]'
intre136409ti136425;
,.) cuprinse
c) patedela'786 992la 787015|'
y') imparecuprinseintre986593$i986624.

2. Careesteordinulcifrei7 in scrierea
numerelor:
37 476,14150'7
,73 701,977 131?

3. Scrie:
-celmaimarenumetpardecincigi degasecifre;
-celmaimarenunir pardepatruqi cincicifrediferite;
-celmaimic numdrimparde$asecifre;
-cel mai mic numdrde$asecifre diferite.

4, Din cifrele7, 2, 9, 5,0, 4 formeazicel maimare9i cel mai mic numdrde


cincicifre,apoide$asecifre.

5. degasecifre,folosindo singurddateciftele8,5,3,0, 4,2


Scrienumerele

6. Folosindnumaicifrelel, 8,4, 7, 9,2, cateo singuridate,s[ sescrie:


a) cel mai marenumdrde iasecifte caresdinceapecu 7;
,,) cel maimarenumerde $asecifte caresil lnceaplcu 9;
c) toatenumerclenaturalecareauprimeledoudcifre 19;
y'/ toatenunerelelaturale careauprimeledoul cifre 49;
e) cel mai marenum& par desaseoifre;
, celmaimicnumdrparde$asecifrei
gl cel mai marenum[r imparde gasecifre;
,) celmaimic numerimpardeqasecifre.

7. Descompudesub formd de sumi sau sub form[ de sum6 de produse


numerele: 560,368,709,931.
Ex e m p l u : 7 82 =7 0 0 +8 0 +2 sa u
7 82 =7 x1 0 0 +8 x1 0 +2

8. giind c[ unuldin eleeste236799.


Scriepatrunumereconsecutive,

9. al doileanumlrfiind 267998.
Scriepatrunumereconsecutive,
10. Scrie cel mai mic ai cel mai mare numernatual de gasecifle distinctede
foma:

4ab356 7cd5ef

ll. inlocuili literelecu cifre pentrua obfinecel mai marenumarde fon1la:


."4bbg .tbtb"

='l
12. numerete
Derermind de forma.9 - Sriindca ty
nalurale ' y'

Fie numerelenaturile nenulede lorma x1' yzSi t' l''ara1;ca daca I '
y z- zz.atttncix+y=2.

14. Sa se detemine toate numerele de forma obcd , Stiind'cA ibcd - bcd


6000, abcd cd 64001i,d -dc 154

1. Compard denumere:
percchile
79 890 179 890 r 000000 999999
26't003 261 103 867088 867088
36 524 29 956 950027 899\79

2. Geseqte cifrelepotrivitepentruca relaliasefie adevf,ratil


846 032 < 846 0 2 400009 > 400 00-
5't 206> 5'.7 06 4326< 43_6
> '7205= - -205
6] 004 642 001

Ordoneazacrescatornumerele:
q2
l2 586,124108-c)0004.56" 0?0.124J28. 104,1 000000.

OrdoneazadescrescAtol numereie:
50'/ 2oo,148 036,97 256,62 003,380 250,700 003, 860 020' 99 902.

Dintre numereledate ordoneMdcrescdtornumerelepare ti descrescdtor


numereleimpare:
21 3'/6,n612s,139 208,91t54,524423,'78366,826571'999057.

Se dau munerele 253d84 $i Punein iocul lui ,,a" o cifta


astfelincat: 'j36o4.
o) primulnumarsefie maimaredecatal doilea;
,) primulnumarsefie maimicdecetal doilea;
c) numerclesafie egale.
Cateposibilit6isuntin fiecatecaz?

7. Scriecel mai mare,apoicel mai mic numernaturalde 5 cifte,avendcitia


miilor6.

8. Afld cel mai marenum[r de foma 9 * 5 * 7 *:


o) in carese folosili tlei cifre identice:
,) in caresafolosili douacifre identice;
c) in carese folosifi cifre diferite.

9. Sedaunumerelel
a - ( 42+ 3 6 : 4 - 30)x 10-27 : 3 9i
b = ( 4 2 1 7 x4 ) .2+6x12.
Gasegte afirma{iaadevlrata;a <b; a - b: a> b

10, Sc € cel mai mare,apoicel mai mic numir de gasecifre, avdndcifia miilor 4'

SCRIEREA NUMERELOR CU CIFRE ROMANE


1. Scriecu cifie romaneurmdtoarele numetei
5 , 4, 10 ,9,50 ,4 0, 56, 74,90,95, 100,110,12 5 , 3 2 4s, 0 0 , 4 9 0 ,s 2 3 ' 1 0 0 0 ,
900,959,1.208.

2. Scriecu cifre arabeumitoarele numere:


XXV, XL[X, LXIV, CLI, DXXII, DCCX, MCCLX, MDCL.

3. Sc e numerelede douecifre caresepot foma cu cifiele romaneX, L, lX.

4. Scrie cu cifte arabenumerele:CLV, XCVIII, DCXII, XCIX, MCCXLVI,


CDXCV, MMCCCXL, DCCV,

5. Scriecu cifre romane:


4) anul in carete-ai ndscut:
,) anulin carete afli;
c) anii 1 859, I 877, 1 918, I 989 ti spunece semnificafieau in istoriaflrii
noastre,

6. Scriecu cifre rofnane:


- secolulal noudsprezecelea;
- a unsprezec€a lun5din an;
- ultimazi a lunii decembrie;
- ciasaa noua;
- secolulin caresuntem;
- mileniulin caresuntem;

7. Taie varianta grc$itd:

40_XXXX XL
4 0 9 - C D r X DC IX
927_ DCCCCXXVII_ CMXXVII
1.250_ MCCL MCCCDL
I.490 DDCD_ MCDXC
154_ CLIV, LLLN

8. Precizeaz4
secolul$imileniul
penrru
anii:
'739,120t,1 860,2 000,2 037.

Exemplu:I 350: sec.XIV, mileniullt.

9, Aranjeazidescrescetornumerele:
MCCX,DLX, CDXXIX,CMXLI,DCCV,LXIX.

NUMERE NATURALE MAI MICI


SAU EGALE CU l OOO
OOO

RECAPITULARE
l. a,)Scriecelmaimarenumfunaturalde$asecifre,in carccifrazecilordemii
sdfie 6.
,,) Scriecelmaimic numfunaturaldegasecifre,in careciframiilorsdfie 2.
c) Scriecel mai marenumerde $asecifredistincte,in carecifra sutelors6

d) Scriecelmaimic numdrdeqasecifredistinctein carecifrazecilorsdfie


7.

2. Scdenumerelede $asecilie, folosindo singuredat6cifrele2,7,3, 0,8,9.


Subliniaze
numerele
impare.
-*485- J
J. S c r i e c eml a imi cn u ma rn a tudra l rma:
e fo
4. Scriecel maimarenumdrnatural deforma:*485*3.

5. Sedanumarul 285976.fliminalreicifreastlelincatceleramase.
pasrrind
ordineain caresegdsesc,
sefomeze:
- celmaimarenumdrnatualdepatrucifie;
- cel mai mic numernaturaldepatrucifte.

6. Caresuntsuccesoriifiecdruinumerdin urmatorul$ir:
| 499,21999,20489,312 000,500004,903999.

7. Caresuntpredecesorii
fiecdruinumardin urmetorul$ir:
500,120.010,
586.300,720.001,900.000.

8. Scrie$i apoiciteqterdstumatulfiec?iruinumtrr:
, 3 00 0 5 ,9 0408 1 .
1 3 0 8 , 2 40 0 6 ,1 0 85 2 7 6

9. Punesemnulderelafiepotriviti
a12a9 aB49a (a= 5)
9n2930 9n2864 (n = 3)
7bbsbb 7bbsbb (b = 2)

10. pare,Ftiindcdunuldintreeleeste567248.
Scriepatrunumereoonsecutive

11, impare,$tiindceunuldintreeleeste
Scriepatrunumereoonsecutive
29s419.

12, Gise$te natualea,b gtiindcdaxb=l009ia<b.


numerele

13. Careestecel mai mareii cel mai mic numir naturalsorisgu cinoicifre
consecutlve.

14. Folosindnumaiciflelel, 2, 5, 6, 9 ceteo singurddat[,sEsesc e:


a) aelmaimic numtrrdecincicifte,caresdlnceapicu 5;
,,) celmaimarenumtrrdecincicifre,cares[ lnceape cu 9;
c) toatenumerelenaturale,
careauultimele doudoifre69;
y')toatenumerdlenaturale,careauprimeledoui cifre 12.

II. ADUNAR,EA$I SCADEREANUMER,ELORNATURALE


MAI MICI SAU EGALECU l OOOOOO
ADUNAR.EAFAR.ATRECERE PESTE ORDIN
1. $iapoipredecesorul
24 132succesorul
Adunenumdrului lui.

2, Adunenumirul40 123cudsturnatulsdu.

3, Afle sumanumerelor:
24 320qi 42 249
320433ii 635540
703006ii 246390
327451$i 132528

4. Un termenal aduniriieste21 302,iar celelaltcr 243251mai mare.Carc


estesumacelordouenumere?

5. Afld numerele cu 123045maimaridecat:


. 4 6 4.7 0 8
652 1 0 1 q 2 5 5 t,8 7 6q 5 4 .

6. Calculeazd sulnanumerelor
qiverifici schimband ordinealorl
+
30 42 5 3 4 6 35 24 = 9 8 0 3 5 6+ 19240=
293 4 6+ 4 5 02 4 3= 5 8 9 3+ t4 106:

7. Dacda:542 035,b=2 306qlc= 72523,calculeazd:


a+ 3 4 3 9 4 3 =
b+ 76 592=
c+ 3 476:

8. inlocuieqtestelulele
cu cifrelecorespunzitoare:
2:r.1*5+ 3 x6* : *7 5*9
,'!405*3+ 23* 12*_ 4;t3*56
i
' 4 27 4 !t I+ * 2 3:98865

9. La sumanumerelor134020 9i 12 314,adaug5succesorul
numdrului12452.

10. Cautavaloarealui x.
x- 32 405= 145234 x 820504: 136423
x 241 523= 235 2'76 x- 6248-283 451

11. Dacescezetoruleste324 561,iar diferenla14328,afli descezutul.

12. Afle descizutul,gtiindcd scizdtorulestecel mai mic numdr impar de cinci


cifre distincte,iar diferenlaestedstumatulnumeruluii 325.

13. lntr'un depozitemu 20 101kg de orez,liin6 cu 126 kg mai mult, iar zah6r
satfiine $i orez.Ce cantitatede marli seafld in depozit?

14. Ma gandescla un nuner, scad142 503 ti obfin dublul numerului113.043.


Afla mrmdrul.

10
15, in piap s-auadusin primazi 1 2ll kg de pepeni,iar a douazi triplul
depepenis-auadusln celedoue
cantitdfiiadusein pdmazi. Catekilograme
ztle.

16. Compune o problemddupeexercifiul:


| 203I (l 203- ll 800)=

SCADEREAFAR.[ TRXCERE PESTE ORDIN

L Mic$oreaze 567958,916546;364647:864794
cu 123423numerele:

2. Afld scizitorul,$tiindcedescezutul 43 52I


este856942,iar diferenla

3. CalculeMd diferenlanumerelor: 6 '139,i | 4151284399i 4 205;698345si


2701 2 3 : 7 5 90 78i i l 7 0 5 6

4. $tiind ce un numdreste324256,iar altul cu 12 034 mai mic, s[ se afle


sumanumerelor,

5. De la o serdse t mit sprevAnzare15 783 garoafealbe,ro$ii $i galbene


$tiindcd2 321suntgalbene Si 11201rolii, categaroafe
albesunt?

6. Calculeazd
in scris:

300003+ 8 956= 2 056+ 164523=


43 502+ t32.2sj = 't8320+ 20 541=
24 1 2 4+ 5 7 75 - 3946+ 145023=

7, Caiculeazagifi probain dou5hodud:


986135 203213= 697348-43 t26=
792 8 6' 7 1 4 2 = 8 9 9 3 6- 5424:

8. Cemllntuscaddin485236pentua obline34 114?

9, Cu catestemaimicddiferenla 42T 505$i 21I 403,decAtsuma


numerelor
lor?

10. gtiindce
Sumaa trei numerenatumleeste376 587.Se se afle numerele,
jar
sl[naprimelordou[ este352277, sumaultimelordoudeste 545
255

11. Afle diferenladintrecelmaimare9i celmaimic numlr impardecincicifre


distincte.

11
-{J'latemenulnecunoscut:
ll- +5 2 1- a : 3 1 1 0 549
9 8 6 4 7 + a = 19 9 8 5 8 ^+ 24325=
a- 56213: 687
3 456
Ce numbr adaugla 5 14 244 pentrua obline 729 5g6,1

ADUNAREA CU TRECER-EPESTE ORDIN


t. Calculeazd:

247s29+ 32358't- 107918+ 356245=


4852'16+ 19648= 393 406+ 9 188-
'79365+ 45't216= 7 48s+ 286798=
Merettecu 286 569 numerele:154648,79 546,6jj 453,g :,63.

*. mic$orare
1"rn:i.].-I-"T,11..-. cu t28 594. dau diferenF
-S.lbl9l:inrre
cupnnsd 248595$i 248599.

Aplicendproprietefile
adundrii
in modconvenabil,
efectueaztr:
172511+322489+ 17 101+ 23ggg=
13 4 5 0 0 + I 4 00 + 2 5 0 0 +4 3 6 6 0 0 :
270350+ 124400+ 13650+ 185600=

Din 261 i 162g99lualiprodusul


numerelor
-suma,numerelor .956 lg6 ,i 4.
Jcrrerezotvarea
intr-unsingurexerciliu.

Dacedintr-unnumArs-a scezutdublulnumirului 123 214, s_a


obfinut
rezultatul
397576.Afle numirul.

La.celmai mic nr_rmdr


de gasecifre distincte,
adaugicel mai marenuhdr
maimic decat 800000.

Daca diferenla .ste 236 4Bg, j^r


descdzutul.

9. Afld termenulnecunoscut:
x 236489+ t24 56t = 489678.
x - l37x 4 + 137468= 5689't9
x - 137426+ 29'tx 3 = 65899i
10. Dintr-olivad! s-aucules124563kg depere,iarmerccu 5 879kg maimult.
Catekilogamedefructes-auculesdjnlivad6?

11. Vladare187596lei,An&a cu54 429lei maimult,iar Cdtelincatceidoila


un loc.Cefilei auceitlei copii?

12. intr-opepinierdsunt9 576puiefidemtu,iar numerulpuiefilordepruneste


triplulcelordembr.Cafipuietisuntin total?

SCADEREACU TRI,CERE PESTE ORDIN


l. probap n adunare:
Calculeaze$i efectueazd
134024- 36 435: 900308- 425426=
320542- 167654= 850032- 184564-
702005 98486: 420005- 96261:

2. G5se$tenumdrulcareestecu28 486maimic decatdiferenFnumerelor


402
0309i 124s67.

3, Descizutuleste320500,iar diferenla186723.Afld scezetorul.

4. Mic$oreazl
cu 139798numerele:
408235,300020,420356,631004.

5. Din sumanumerelor 4265685i 97 897scadedublulceluimaimarenumir


nanral depatrucifre.

6. inlocuieqte
stelulele
cucifrelecorespunzatoare:

193761_ _
'*6*4'*,7 6* 421+ *274* _ *405*3-
* 4'4'* 1* *83 23* 12*

185879 425689 61 89',7 73 265 1*9456

7, La o pestreverie
seafld 120032p€$tiin trei bazine.in primeledou6bazine
sunt84 001pe$ti,
iar in ultimeledou674 706pe$ti.Cef petti suntin fiecare
bazin?

8. Efectueaze diferenladintrecel mai marenumercarese poateforrnacu


ciilele1,9, 7, 3, 5 $irdstumatul
acestui
numdr.

9. Determinenumxrulnecunoscut
din egalitatea:

x - 299998= 200003
906342-y=563495
z+'78625= 134201

10. Penfumuncadepush in perioada un grupde lucrhtoriagricoliau


agricold,
pimit pentruculesulprunelor1 980lei, pentruculesulsfecleide zaldr cu
6'72leimaimult, iar restulpannIa 10 000 lei pentruculesulporumbului.
Celilei auincasat
pentruculesulporumbului?

ll. La o patiseries-autrimissprevanzare 9.200pateudcu branzd,cu 86 mai


putinecomuri,iar cov gi catpateu ;i comud.CAtespecialita[i
s-autrimis
sprevdnzare?

AFLAREA NUMARULUI NECUNOSCUT


I. AIla temenulnecunoscul
din urmdroarele
esalilali:

a- 1'73+ 256= 103 682+395- a-327 - 496


3 7 6 + ^ - 7 2 4 = 5 9 '7 8 5 2 -4 3 6 +a 94=513
628-ar368:102 901 a.- 187-216:399
1 Afld scdzdtorul,
$tiindcd diferenfa
este24 968,iar descAzutul
estecel mai
marenumardecincicifiedistincte.

3. Dacddin strnanumerelor124032$i 96 879scadun numdr,obfindublul


numerului
81 523.Afle numirul.

4- Me gendesc la un numir, adaugprodusulnumerelor 96 qi 8, din rezultatul


obfinutscadtriplul numdrului33 $i obfin 13 571.Afli numerulla carem-
amgandit.

5. Din cenum[rscaddublulnumerului
97 368pentrua obfinerestul107768?

6. Din baniipe careii areAntoniacumpireni$tecdr{iin valoarede 136402


lei $i constaticei-aumairemas87 958lei.Cafilei a avutAntonia?

7. AflAcelpu.tinpatrunumerecareve fic6relafiilel

a 12568< 12562 m + 1 2568<14002


9 5 6 8+ a < 9 6 4 4 7 8 3 2 - n < 7800

8. Ce numerepot fi adunatecu 936,astf'elincetsumase fie cuprinsdintre


12 004 ;i 12 009?

t4
9. $tiindci descdzutul
Afle scdzatorul esteristumatulnumirului12 367,iar
estepredecesorul
diferenla numerului
9 500.

10. din 7 203 penfu ca difercnlasd fie mai mare


Ce numeretrebuiescdzute
qi
decAt1.256 maimicddecatI 260?

ADUNAREA $T SC;.DEREA NUMERELOR NATURALE


EXERCITII $I PROBLEME
l. Calculeazd si compara:
902300- 456892 2360'72+ t68 439
98527+ 164386 400000- 96783
5 2 40 6 2 + 9 3 9 9 5 1 5 8 7 5 +5 3 3 4 6 1

Sumaa trei numerenaturaleeste34\ '7'12.


Sumadintreprimul$i al treilea
numtueste314088,iar al doileaestecu 18 126maimaredec5tal treilea.
Afle numerele.

Sedautreimrmere:
a : 1 3 0 0 2 8 x 4 2 5 x9
b = 1 6 1 2 - 3 9 4 - 4 8 x5 x3 S i
c : 1 7 x 8 + 3 9 x 4 +1 8 2 0

Afld: c (b+a) ; (c a )+b


( a- b ) +c; (b +c) a

4. inh-opAdueemu24 302fagi,iar stejaricu 958maimult.S-autSiatintr-un


ar 4 279 fagt,iar stejadcu 59 mai mult. C6!i fagi 9i steja au remasin
padure?

5. La o fetmadepdsdrierau20 140pui decurce,cu 9 576maipufinbobocide


mF, iar pui de geindcat puii de curcd9i bobociide rata la un loc. Din
numerdtotaldepeseris-auvandutin primasaptdmene 24 567,in a douacu
Calipui s-auvindutin a treia
I 689maimult,iar restulin a treiasf,ptdmane.
i
saptamana

Calculeazd:

945 9 + 33456- 17899=


459t9+ 131452- 897 3 + 105:5+ 3948?=
999 : 9 l l l = 5 8 7 '7 + 243x4+ 97319:
19891+'729|9- '7',764 + 329x2+ 68407=

t5
7. Aflarlermenulnecunoscut:

{7 J 8 5 - x ) + 4 99 5 3 8 6 x 3 676- t2502 .18986


10329+5 492-x=12993 16832- (2 595+ x) = 4 638

8. Afld sumadintrecel mai mic numir de qasecifre distincte$i cel mai mare
numermaimic decet12900.

9. Un num?ir.,a"estecu 9 716maimaredecet4 568.un ak numar,,b'.estecu


7 857mai mic decat,,a".Afld surnanumerelor,,t' Si,,b,,.

10. Din cennmiir s-ascizut l2 867,dat:ddifei'3,lrla


estepredecesorul
numerului
15000?

11 . Cevalori poatelua n" in fiecaredin cazuriledemaijos?

12 1 4 < n - 2 4 3 5 <1 2 1 7
134724< 152486- t < 134728
18 6 0< 6 5 9+ x S 1 8 6 4

intr-o inheprinderelucreazdin schimbuldoi 2 136muncitori,in sohimbul


trei cu 468 mai pulin decatin schimbuldoi, iar irt schimbulunu cu 596mai
pulin decatin.celelalteschimburi.Ci(i muncitoriluqeazein cele trei
schimburi?

Saseadunenumarul236meritde4 ori cu nurnerul


2 | 68 miril cu977.

14. O fabricdde painelivreazdintr-o zi 40 000pairi la trei cerffe de dist butie.


Prirnul centruprime$te12 348 pnini, al doileacu 987 mai multe, iar la al
treilearestulpainilor.Catepainiprimescultimeledouecentre?

15. Sumaa trei numereestet 260.Primulesrecu 420mai maredecatal doilea,


iar al treileaestejumitatedin al doilea.Afle numerele.

16. Saseafletrei numere,gtiindci sumalor este942.primul numerestedetrei


ori mai maredecatal doile4 iar al treileaestecat diferenfadinhe primul $i
al doilea.

17. Sumaa trei numereeste 1 006.A1doileanumdrestede trei ori mai mare


decetprimul $i cu 12maimic decetal treilea.Sdseafle numerele.

l6
III.iNMULTIREA NUMERELOR NATURALD
MAI MICI SAU EGALE CU 1 OOO

inmultireacAndunul dintre factoriesteo sumi


l. Calculeazd prindoudmodudi
4x(2+5)= (7 +8 )x9 =
5x ( 6 + 8 ) = (9 +6 )x8 =
7x(4+9)= (6 +7 )x7 -

2. Efectueaz[:
45x(3+4)= 1 x(t2 +1 6 ):
28x(6+2)= 9 x(2 7 + 1 8 )=
37x(4+5): 8 x(5 6 +3 2 )=

3. MAregte 14$i29.
de9 o sumanumerelor

4, Afla produsuldintredtlerenta 92 9i 3o5i triplulnumirului3


numerelor

5. Afld delmpe4itulttiind cAlmpS4itoruleste8, iar cetul esteegalcu suma


numerelorl9 9i 38.

6. La un magazin s-auadus6 lezi a cate9 kg de cdp$unifi 8 lazi a cate9 kg de


caise.Cetekilogame de fructes-auadusin total?

7. Alin oitette dintr-o carte7 pagini pe zi, iar soralui citeqte9 pagini pe zi
Catepagini citescin total cei doi in oinoizile, dacdnumirul de paginicitite
defiecarepe zi rdmaneconstant?

8. Sorincumpirl 3 caietea 9 lei bucatasi 3 creioanea 2 lei bucata Ceti lei a


Sorin?
chelruit

9, in salade lectud a unei biblioteci sunt3 randuria cate2 mesemari $i 3


renduria cate4 mesemici Catemesesuntln aceasale?

10. Calculeaze:

7 x( l 2 5 6 - | 2 4 8 =
) 6 x(4 r+2 9 ): ( 37+ 15) x6=
9 x ( 3 4 8 5 - 3 4 12 )= 8 x(5 6 +2 7 )= ( 68+ 29) x4:

11. Compune careseserezolvedupdexpresiile:


probleme

(6 + ' / ) x 4 : (5 x9 )+(5 x6 )=

t7
Calculeazd!

27x6= 8x3 9 : 0 x4 8-
58x9: 4 x7 8 = 1 x9 7= 81 9 x76=
42x8= 2 x9 7 = 8x48=
64x1= 5 x8 6 - 1 x8 7 = 7 x67 -
13. Miregtede7 ori fiecaredinnumerele:
42,38,69,4,1,99,52.
14. Calculeaze
sumadintrenumdrul28 $i triplulacestula.

1 5. Md gandesc
la un numer,il mictorezde8 ori fi obtin34.Afle numnrul.

16. CareestedeimpA(itu|.
|liind ca impaniLorul
esle?. iar catulprodusul
numerelor
26 ti 3.
71 La dublulnumlrului46,adaugiprodusul
numerelor
7g $i 9.
18. Din predecesorul
numirului600,scadeprodusul
numerelor
47 gi 9 meritcu
'78.

19. Penbua obtineun numarde6 ori mai maredecat42, trebuiesil sced€mpe


89dintr-unnumir.Careesteacelnumer?

20, intr-o livadd s-auplantat9 rdnduri a cdteE6 meri $i 4 randuri a cete94


pruni.Celipomis-auplantatin livada?

Un motociclista parcursun drummergand timp de2 orecu o vitezi de42


km pe ord, apoi 3 ore mergandcu o vitezacu 4 km rnai mice. Cali km a
parcurs
motociclistul in total?

Robertare9 ani.Mamalui estede 5 o mai ih verstddecatRobert,tataeste


cu 3 ani mai mare decatmama,iar bunicade g ori mai in varstedecet
Robert.Cu cefianiestemaiin va$tdbunicadecatmama?Dardecettata?

Dinlr-ocaflecu 240depagini.
Dragoia cilirin primazi 74depagini.in a
ooua7l Oedoudofl maimull.iarresrulpaginilor le_acitir in urm,loarele
douezilein modegal.Catepaginia cititin fiecaredinultimeledouezile?

Sumaa trei numereeste81.$tiindcAnumardal doileaestedublulprimului


nlrmfu$i al treileaestetriplulceluide-aldoitea,sdseaflenumerele.

l8
Temt campionilor

GAseSte valoarea lui "a" dinegalitalile:


[ (a + 3 ) x 8 + 2 6 ]:5 :1 8
(3xa + 6 ) : 3 + 1 8 =5 0
[ (a - 8 3 ) x 4 - 5 ] :3 =2 1
dublulqi triplul sduoblinem96. Care€ste
Daceunui ntunarii addugem
num[rul?

'rl CareestedescAzutul, estede2 oi maimarcdecatprcdusul


dacescdzdtorul
este129
63 li 7, iar diferenfa
numerelor

28, Calculeaza:
[ 48 0 -I 2 4 x 3 ( 3 2 4: 3 -9 t x8 ):2 1 :5 x7 =

a unul n

29, Efectueaze:
2 13 x 3 = 3 2 6 x4 = 4 8 x l0- 424x 100=
421 x 4 = 7 3 1 x5 = 9 6 x 1 00= 79x1000=
4 24x 2= 5 8 6 x6 = 7 2 x 1 0 00= 856x 10=
203 x 3 = 3 9 7 x8 = 1 3 6 x 10= 148x 100=

30. Dubleazd 409,5689i637,apoitripleazi-le


numerelel

31, Calculeazel

10 0 8 - 2 3 3 x 3 = 2 3 5 6 +638x4=
12 5 0 0 - 4 8 6 x 4 = 1 4 5 2 8+ 537x5:
236002-'723 x 2 - 9 36'7+924x6=
l7 2 5 0 - 8 6 4x 3 = l7 918+ 439x7 =

286,534,438,625.
de? o numerele:
Mtuegte

La produsul
numerclor dublulnumirului659.
486si 6 , adauge

34. numdrului327mdritde4 ori, adauga


La succesorul numarului
predecesorul
300meritde 6 ori.

la unnumbr,il micaorez
Me gandesc 276
de5 ori 9i oblintriplulnumerului

19
36. Aflartermenul
necunoscul:

(6 3 0t a \ t 3 = 4 2 '7
(l 0 0 0- a ) : 4 = 1 2 8
(2 1 0 0 - ^ ) : 4 =3 1 6

37, DaceimpS4itoruleste9, iar catd 386,afledeimpd4itul.

38. Afla deimpe{itu1.


$riindcaimpa$ilorulesre?, iarcatulreprezinte
diferenla
numerelorI 002$i496.

39. Dacaun numarsemictoreazd de4 ori. iar rezultafuloblinutsemareltecu


82, se obtine dublul numdrului 129. Scrie rezolvareaintr-o expresie
matematicd.

40. La un magazindejucdrii s-auadus2 lizi cu ce,r,256 mingi de tenis 9i 3


cutii cu oate124mingi deping , pong.Din ca.emingi s-auadusmai multe
$i cucat?

41, De la o crescetorie
depdsiris-autrimissprevanzare126decurci,rafede2
ori mai mult decatcurci, iar giini de 4 ori mai mult decatrale. Cetepesfui
aufost trimisesprevenzare?

42. La o fabricede confectiis-auadus9 baloturide stofda cate124m fiecare


balot. Din aceast?i
stofd s-auconfeclionat208 costumede haine,la fiecare
intrebuintendu-se
cAte3 m. Cafim destofeaurimas?

43. Pentruun apartamentcel ocupd,o familie plete$techirie 225 lei lunar.


Pentruinhetinere pl5teqtecu 120leimaimult.La cesumeseridic5chiria,i
intrefinereapetimp de4 luni?(Rezolviin doui moduri).

Tems catoionilon

44. Puneliparanteze
pentrua obtineperand:41,0,31.

42 1 ' l x 8 - 6 x 3 +5 =

45. Afli produsula trei numerea, b, c, $tiindcl:


a+ b = 2 ' l , b+ c = 1 5 ,a + c = 2 6

46. NiStenumerenaturaleau sumaegal6cu 10.hodusullor estetot 10.Care


suntnumerele?

20
47. Sumaa tei nurnereeste47. Dac^ din fiecarese scadeacela$inumtrrse
obfine:6, 2, 12.Caresuntnumercle?

inmultireanumerelorde dou{ cifre


48. Calculeazai

24x32= l zx 3 x4 2 = 4005- ( 36x42) =


56x18= l 6 x 2 x5 6 = 2403*( 21x56) :
78x26= 4 x2 3 x1 8 = 5230- ( 67x28) =
42x37= 6x34x25= 8 000- (84x 39):

49, Mere$tecel mai marenumlr par dedou6oifie de 47 ori.

50. Din produsulnumerelor numdrului49 maritde


64 $i 58.scadesuccesorul
27 ori.

51. de64 ori celmaimarenumdrmaimic decat80.


Mtrre$te

52. La diferenlanumerelor24 032$i 9 589adaugeprodusulnumerelor94 ti 57.

53. Afld sumadintre produsulnumerelor48 !i 36 9i cel mai marc numtude


cincicifredistincte.

54, Calculeazd:

12872- 72x | (86- 23)x ( 14x 3 ) - 2 59?l=

55. Afla nurndrulnatual carelmpdrlit la 47 dd ceh 58

56. Me gandescIa un nurnlr, il lmpartla 84 $i oblin catul36.Afld numerul.

57. C in a citit trei ce4i.Primacarteare28 depagini,a douaarede l7 ori mai


mult decetprima,iar a teia areun numir de pagini ce reprezintadiferenla
paginilordinte celelaltedoui ce4i. Catepaginia citit C in in total?

58, La un magazinede mobiles-auvendut86 mesea 75 lei bucata$i 126


scaunea 25 lei bucata.Afld valoareamobilieruluivandut.

59. Ina ti Adina au cump5rat37 de caietea 2 lei caietul. Cafi lei au costat
caietelefieclreia, daceIna a cumpdratI 9 caiete?

11
Temacamnioniktr

60. G,ieqtevaloarea lui "a" din egalitdtilel


[{ar94r:J o ] :? 18
[ ( a + 8 6 : 2 ) :3 +3 ] + t5 _ t8 :9 8 6
{ 4 x I 1 4 + ( 8+a ): 6 l -7 } : 9 + 8 = l 7

61. Sumaa doui n.unereeste364.Dacescddemdin aceaste


sumediferenfa
numerelor
oblinem216.Caresuntnumerele?

62, DacAmic$orem un numir cu 6, iar rezultatulob[inutil micAorimde 6 ori,


obfinemun numercareestede6 ori maimaredecat6. Afl5 numerulinifial.

inmultirea numerelor de trei cifre cu un numir de doui cifre

63. Calculeazi:

138x45= 8 0 2 x2 i = 3x9x248=
206x39: 9 1 6x 1 9 = 7x8x304:
420x58= 7 0 0 x3 2 = 6x' lx42O=
=
354x3'7 5 4 3 x5 6 = 4x9x2.t6:
64. Calculeaza
respecldnd
ofdinea
opera!iilor:

1 2 7x 4 2+ 1 2 6| 3 x2 6 8 -9 9 8 7 :
4 5 6 : 2 x 6 ' 7 6 x9 xl 3 2 -
9 x 6 x ? 3- 3 2 0 :4 x t9 7=

65. Din cel mai mic numerde cinci cifre distinctescadeprodusulnumerelor


Il6 si27.

66. Din produsulnumerelor


26S$i 76 scadecel maimarenumdrde patrucifie
distincte.

67. Mdreste
restumatul
mrmtuului
49 de236od.

68. Dace346- 148+ a:274, afli numerelel


1 4 9x a : 2 0 0 0 0 1 4 6 xa ; 5 4 5 t5+248xa

69, intr-ogrddinide legumes-auplantat24 randuricu vinetea cate216fire de


rAsad perand,43 randu cu ardeia cete253fire ,i restulpanela 30 000fire
derdsadaulostrogii.Catefiredero$iis-auplantat?

22
10. intr-undepozitsunt124baxu cu ulei ,,Bunict'a cate18 sticlefiecare9i
186baxuricu ulei ,,Premium"a cate20 sticlefiecare.Din intreaga cantitate
4 386sticlecuulei
s-audistribuitsprevenzare Cdtesticle cu ulei aurdmas
in depozit?

11. Un magazinalimentars-a aprovizionat cu 236 de cutii cu ciocolate


,,Kandia;a cdte18ciocolate ,,Laura"a cate
fiecareti 197cutiicu ciocolate
20 ciocolatefiecare.Din intreagacantitates-auvandutin p ma sdpdmane
99?ciocolate, iar in a douasdpdmanide4 ori mai mult Cateciocolate au
mairemasin magazin?

Dintr-oseri flo coles_autrimissprevanzare124gxoalemov,de 12 ori


mai multegaroafegalbeneiar rotii catdublulcelorgalbeneCategaroates-
autrimissprevenzare?

Tems campionilor
=
Afl d a,x, y, z numerenatuale,ttiind cd:x + y + z = 2'l 00; x - a 24Q;
z - a: I 320,y-a= 810.

Calculeazd;

x [(359 9 x 36):7]=
l(9+ 260.2) x3 - 4071
lui "x"din egalitalile:
Afl6 valoarea
=
[ 63 0: ( 3 4 0 x ) + 4 4 1 :1 1
l( 7 2 x 3 x ) : 2 +2 x1 2 4 l 4 -1 9
10: { [ ( 8 x X + 2 4): 5 ] :4 +6 ] = I

Calculeaza a, b, c, d dinrelatiilel
(a+ b ) x c = 8 1 ; a +b =9 : a xc:1 8

11. Sumaa trei numerceste248. A1 doileanumerestemai mare cu 64 decatal


treilea, iar primul este egal cu diferentadinhe celetaltedoue Se se afle
numerele.

inmultirea cu mai multi factori

74. Calculeaza exerci!iuin douamoduri:


fiecare
8 x 4x3 = l24x 3x 2:
6 x 2x4 = 6 x1 8 x7 = 4x156x 3:
2 x 8x3 = 2 4 x 3 x5 - 3x 6x248=
19. Compad:

2x 2 4 x 5 3 x6 4 x2 9 x2 8 x 4 36x 8x4
't 2 x 3 x 5 3 6 x 4 x6 l 2 4x 3 x5 480x 2 x 8
3x 4 2 x 6 4x4 8 x'7 6 8 x 3 x2 4x51x2
52x4x3 2 x5 2 x6 2 0 4x 2x6 243x 2x5

80. a x b x c, c x a x b, b x c x a stiindcd | = l4,b = 7; c = 5.


Calculeazd
^
81. MAriliprodusulnumerelor 7. 18.24cu976.

82, 36, 14$i 4, scddelicelmai marenumtuparde ffei


Din produsulnumerelor
cifte.

83. Calculeazi 3 x42 x 6 gi 124x2x4.


sumaproduselor:

84. Calculeaze produseloi4 x 187x3 qi2x 97x6.


diferenla

85. 284,3 ti 5 scadecel maimic numir de cincicifre


Din produsulnumerelor
distincte.

86. intr-un parcsunt 12alei.Pefiecarealeesegtuesccetetrei bAncia cetecinci


locuri fiecare.Cateloouri autoaft bincile din parc?

8?, Afle produsuldinhe triplul celui mai mic numerpar de doudcifte distincte
$i celmaimarenumarmaimicdecat5.

88. Bunicul are in grddind64 cuiburi de cartofi. Din fiecarecuib a scoscate2


kg de cartofi pe care i-a vandutcu 3 lei kg. Cn[ lei a incasatpe toata
cantitatearecoltata?

Tems camtionilor

89. Afl5 vaioareafiecirei literedin urmatoarele


exercitii:

a+b = 4 8 a +b =4 1
b+c = 5 7 b +c=5 7
a+c-39 a +c:4 8

90, Mdrindde 6 ori sumaa douenumereobfinem180.Sd se afle celedoud


numere,gtiindcddiferentadinte eleeste4.
91. Sumaa pafu numeleeste292 P mul ti al doileaau suma14,0Alpatrulea
estemai maredecatal treileacu 12 si decetal doileaou 2 Caresuntcele
patrunumere?

92, Afle termenulnecunoscutr


(ax 4 - 4 ) t 3 + 2 x2 = 1 2
8 0 + [ ( 6 4: a + 9 )x 6 x 5 l =3 8 0
208: [ 112- ( 100- 3){)x4 123]=2

93, Un numerseimpartela 10.La rezultatuloblinutseadauga99, iar din sum[


sescade6 9i seobline120.Afld numhrul.

Exercitiisi Probleme

94, 20 IO4-326x48= 124003 +267x39=


14032-456x24= 203124+ 324x 16=
t16t3x326= 8 6x2 7 x3=
4 0 8t 2 x 5 9 = 9 2 xl 4 x6=

95, Cu cet estemai maresumanumerelor8 968 $i 3 849 decAtprodusul


numerelor2689i 37.

96. Me gAndesc la un numir,il mic9orez de


oblinutll mtrresc
de3 ori,rezultatul
2 ori la noulrezultatadunI 298ti oblin1 674 AflI numirul'

g7, Cu cAtestemaimic produsul 428Fi 16,decatnumirul368mtrrit


numerelor
de27 deori.

98, La un depozits'au adus38 saoicu fitind,dintrecare16 sacide 40 kg' l8


fiecare75 kg S[ seafleoantitatea
sacide 5b kg, iar ceilallisacicenttueau
totali defdinaadustla depozit.

99, La un magazinalimentar a
s:aaduslapt€ln 12bidoanea 25 I 9i 15bidoane
delaptes-aadusla magazin?
401.Cecantitate

100. Descazutulesteformatdin produsulnumerelor234 9i 58, iar diferenlaeste


6 908.Afli scizitorul.

101. Cetula doul numereeste456,iar lmpd{fitorul64 Afle deimpi4itul'

102. Un muncitorexecutd16 piesede acela$ifel pe ora Cetepieseexecuti


in 14zilelufi6nd8 orepezi?
muncitorul
103. Un t unghi are laturile de 124 m,62 m,i 86 m . Sd se afle perimetrul
hiunghiuluicareare laturilede 24 ori mai mari.

104, Calculeaziin doudmodu.iprodusele:


236x(24 + 38); (79 + 96) x1. 4x24xt.t;

105. O brigaddde mineri a extfasintr-o lund 690 t de cdrbuni.in a doua lund a


exlrasde doudori mai mult, iar in a treia lune cu 97 t mai pufin decatin a
doualune.Catetonede cerbunia extrasbrigadain celetrei lunj la un loc?

106. Sumaa trei numereeste702. p mul numtu este7g, al doilea estedublul


p mului numAr,iar al treileaestede trei od mai maredecatal doilea.Afl6
al treileanumar.

107. Mama a cumpimt 4 m de stof6, iar alte dat5 cu 3 m mai mult.


Stiind ca
metrulde stofecoste24 lei, afla cet a costattoati stofa.(Rezolvi problema
in douamoduri.)

108. Compuneo problemedupdexpresramatematica:


a x b +( a +c) xb =

Tems camnionilor

109, Determind
produsulnumerelor
a 9i b:

a = 2 x ( 3 x 5 : 3 + 9 x 3 :9 ): l 1 6 x2 2 x(3x2x2x5,5x2x5) :5-
2x2x3l
b: 9 x [ 3 x ( 2 x 1 3-2 x2 x 5 )+2 x9 .g l :3:3 + 144:12

I10. Delermina nun,rulnecunoscL{ din:


2 x { 3 x 3 x l 1 : l 2 x2 +(1 x3 _ X )x2 + tl} _ 13= 0

ll1. Sumaa 6 numerenaturaleeste175.$tiindceprimelecincisuntoonsecutive


pareqi cdal gaselea
numerreprezinte
un sfeftdin sumaprimelorcinci,car€
suntnumerele?

112. Avemnumerele naturalea;i b desprecaregtimurmetoarele:


,,a,,adLrnat
cu
jumitatealui,,b" esteegalcu 93,iar,,4',estemaimaredecit,,b,,cu
72.
Afld nrunerele.

113. SedAexercitiul:
5x 4 : 2 + 8 - 2
Folose$te parant€ze
pentrua ob{ine:40, 16,4g.

26
Iv. IMPARTIREA NUMERELOR NATURALE
MAI MICI SAU EGALE CU l OOO

ImDirtirea cu rest

l. Calculeaze:

2 8 : 3= 48:5= 83: 9 = 2614:


45:6 = '7 5 .9 = 5 8;8= 20.3=

2. Siefectueaze
Calculeazd Proba:

27t5= 3 1:8 = 42
64.7= 4 2 .5 = 3 9 9:

3. Afln catul9irestulimpe4irilor:

3 8 :4 = 42:8: 65i1 -
7 6 tg = 4lt4= 23: 4 :

4. Caredintrenumerele intre55 $i 84,lmpdr(itela 9, daurestul2?


cuprinse

5, Daceimpe4itorul9i cetol sunt egalecu 5, afld valorile posibileale


deimp[rfitului9i alerestului.

6. 24,iarrestul3. Afle deimpdrfitul'


Catuluneiimp54kjeste6, impa4itorul

?, este155, cetul4 $irestul3'


Afle impi4itorul,ltiind cedeimpe4itul

8. Dintr-unnumars-a scdzut48 Diferentas-a inmullit cu 2 $i s-a obfinut


rezultatulegalcu 84.Afla ntunenrl'

9, Cifia zecilorunui numareste5. Gdseqte cifra unitdlilorastfelincatdaca


imperfiliacestnumir la 9, seobfneticelmaimarerestposibil

10, Un numarestede 3 ori mai maredecat24 Afl5 catuldintrenumtuulcel


mareqi 5.

11. 43 kg de{Eini 9i 55kg demdlais-aupusin pungidecate2 kg fieoareCate


pungialrfostnecesarein total$i catekg auramasneambalate?

2T
12. Un eleva impa4itun numArnanualla 8, iar alt elevacelagi
numlrnaturalla
7. Primula oblinutcatul12$i restul4, CerestSi ce cata oblinutal doilea
elev?

13. Afld termenulnecunoscut:


3 8ta=9 t2 26 : d:3 12 a.6='7 r 3
7 5:a=8 r 3 39ta:6t3 a. t 5 = 9 t 2
5 0 :a='7 r I 85:a=9r4 a : 8 -8 r6

14. Deteminalin fterelecareimpd4itela 3 daucatul24 ti resturidiferite.

15. Dintrenumerele: 66,53,24,39,88alegepecelecareimpl4itela 9 dau:


4) catulnumerimpar; ,) resturile
egalecu 3.
a , ,.
Imoirtirea unui numir de doui cifre la un numdr de o cifri.
cAndrestul este0(zero)

16. Calculeazain scris:

2 8 t2= 9 6 :3 = 84:7=
44 '.4: 8 4 :3 = ' 72i6=
6) : ) = 96:8=

11, CalculeazaresDectendordineaoDeratiilor:
840-96:3 = 600 92.2 -
12 4x 3 - 7 6 : 2 - 3 8 x7 -9 8 :7 =
85:5+45:3= 4 2 0-9 1 .7 :

18, Aflecatulnumerelor:
45ti3j 82ii2; 569i4; ' 72Qi3.

19. Deimpa4itul
este96,iarcatul4. Afle imptufitorul.

20. Afle catul dinhe cel mai mare numerpar de doue cifre fi cel mai mare
numdrmai mic decat3.

21, de4 od fiecaretermenal sumei72+ 56.


Mic$oreaza

22, Mic$oreaze
de 5 ori fiecaretermenal diferen{ei
95- 75.

23. Din produsul


numerelor
36 9i4, scadecitulnumerelor
87$i 3.

24, La catulnumerelor56 $i 4, adaugdcatulnumerclor72 ti 2 me t de4 ori.


25. Dacdnumerul9l il mic$orez
de,,n"ori,oblincatul7. Afle numarul.

26. Dintrenumereleumetoare:75, 93, 60, ?8, 90, 84 alegepe celecarese


impat la 5, apoipecelecareseimpartla 3.

21. Ma gandesc de3 ori.adaugprodusul


la un numar,il mar€sc l6 $i
numerelor
7 qi obtin18I. Afl6 numirul.

28. 5689i 267,iar rezultatulmicioreaz5l


Mic$oreazicu 740suna numerelor
de5 ori.

29, Afll numlrulnecunoscut:


(7 2 : a + 7 6 ) : 6 x3 = 4 2 (a x6 )t2+178= 220
('7 x a + 6 ) 1 2 + 9 'l =1 4 2 (5 6 :a +16) :5+12=16

30. Toniare96 detimbre,Georgede4 ori maipufinedecatToni,iar Mihaide


Catetimbreaulmpreund?
2 ori maipulinedecatCeorgg.

. 31, intr-o damigeanisunt25 I de vin, iar in alta ou 40 I mai mult. intreaga


cantitateestepusi in bidoane
deoete5 L Catebidoane suntnecesarg?

32, a doua
O bucat!de pdnzdlung[ de 72 m setaiein doui buce neegale,
bucatefiind mai lungl decdtprimacu 20m,Careestelungimeafieoirei
buo[ti?

33. lntr-oorecu magina51 km,iar un biciclist,o distan[ide


Un lofer parcurge
3 ori maimic[. cetestemaimarevitezagoferului
Cu decata biciclistului?

Temacamnionilor
34, Se dau numerel€42 9i 54. AflaJi cetuldintresuma$i diferenfaacestor
numele.

35. AflApeJ din egalitatea:


l(I + 2 1 . 3 ) x 5 + l 0 l | 6 0= I

36. Candtatelmeuavea32 de ani,eu aveam6 ani.Acumtatae de 2 ori mai


varstnicdecatmine.Afla1iceledoudvarste

37, Detemindpe,,a"din:
8 x 1 3- 8 x 8 : {1 3- 4 x 3 : [2 x 11 - 1 x 5 x ( 19x 2 - 2 x2 x a) l+ 2 x 2\=
100+0:9

29
3t. Sumaa 5 numerenatuale consecutiveeslecu 5 mai mici decatprodusul
primelor 5 numere naturale nenule. Afld cele 5 numete
nafurale
consecutive.

imnirtirgg.gnqi numir de doui cifre la un numir de o


cifri. cend restul estediferit de 0 (zerni

39. Calculeazecatul$i restulapoiefectueazlproba:

76:7 = 3 7 :3 = 97.3:
82:4: 49:4=
40. Rezolvtr:
(2 4 6 , 1 5 7 ) : 4 = 4 0 0 -( 248+ 127) :3=
(s 2 0 - 4 6 4 ) t s : 5 0 2- (72 x6) :6 =
41. Afli impd4itorulqriindcddeimpe4itul
este46,cetul5 $iresrut6.
42. DacArestuleste2, catul6, iar deimpir.fitul
62,afldcareesteinptufitorul.
43. La cenumerimpartpe 74pentrua obfinecatul10 restul4.
$i
ceresturioblineiidacdirnpa4if la 7 fiecaredin nurnerele:
82,
9^e:itulr_fi
83 , 8 5 , 8 6 .

45. La un atelierdecroitoriesefacrochiidintr-obucatade57 m. La o rochie


se
fblosesc5 m. Ceterochiisefacqi cetdmdtase remene?
46. Teodorarels.monede a cete5 lei. El imparteaceastd
sumAin modegalIa 6
colegi.Catilei ii raman?

47, cumperdtorpldteste
75 lei penru 8 sapunud$i pimegterest3 lei. Cai
lln costeun
lei sdpun?

48. Djanatrebujesa arezecele76 cdrtiin raffurilebiblioteciisale.Dacain


lrecarerafl punecate9 cA4i.caleii mairAmen cdlerafturiarebiblioLeca?
,i
49. Simona-are60 lei Din ei cumpara
6 kg de merea 4 lei kg. iar din resl
cunpire5 caiele.
CAlilejcosta
uncajet$icelilei ii mairamdnl

30
Tema camdonilor

SedSexerciliul:5 x 4 : 2 + 8- 2 :
Foloseqte parantezele,
convenabil daceestecazul,penffi a oblinepe rand:
0 , 4 ,8 .

51 . Determind din:
numerulnecunoscut

16 1 5 1 2 6 x 3 +(4 2 6 :3 +a x3 ):2 1| 4 x 6:' 714


din inegalitatea:
Calesuntnurerelenatruale

(2X + 9 X) : 1 1 +sX S 6 0

5J, Sumaa hei numerenatumleeste47. Daci din fiecarese scadeacelali


nrunfuseobline6, 2, 12.Caresuntnumerele?

54. Sumaa trei numerenaturale este70.P mulnumdrestededoueod maimic


decdtal doilea,iat al treileaestecu 16maimaredecatsumaprimelordoud
numerc.Caresuntcelehei nrunere?

a unul nu naturalde la un nu

55. Calculeaze:

2 4 6: 2 = 28'7:2 = :2:
4' 73
63 9: 3 = 4 8 9 .4 = 578r 5 -
505:5= 459:4= 26916-

Afle catulSirestulnumerclor:
25 ? $ i 3 : 8 2 99 i4 ; 3 7 5 9 5i ; 937$i9

Calculeazd gi fEproba:
35 ' 7: 7 = 82'7t6= 705:8=
469:6- 96'7:4= 680:9=

56. este876 Afld celalaltfactor.


Un factoreste6, iar produsul

59. Un numdrmaritde5 od, apoicu76,arejumitatea348 Afl5 numerul'

60. Dacenum5rul564 il micgordmde,,n" ori, rezultatulil mdrim cu 98,


104.AflAnumerulnecunoscut
ob.tinem

31
61. Subliniazd
restul$i fe probadupecegese$ti
catul:

665t3 220 6 8 7 :4 t71 4 6 9 i6 18


2 170 I
221 3 0
62. Gise$tenumtuulnaturalpe caresdJ impartila 4, si oblii cAtul136Sirestul
3.

63. Verificd$i subliniazd


numerul,,a,'pentrucarese obtineadevtualtfiecare
afirma{ie.
ax3 -6 8 4 4 xa =5 4 4

282 a= 361
228 136
882 63t

64, Trei eleviau respectiv137lei,254 lei, 387lei. Calesumtrar ajungeexact


peffiu a pltti cu rumtu lnheg deobiectea 9 lei bucata?

65. Cifrazecilorunuinumtudedouacifreeste5. Gisesteoifraunitililor astfel


inoatdac[impfutiliacestnumirla 6 sdobliicelmaimarerestposibil?

Un eleva lmptulitun numtrrnaturalla 9, iar alt elevacelagi


numdrnaturalla
5. Primula obtinutcetul3Qfi restul6. Ce rest9i ce cata obtinutal doilea
elev?

Temacannianilor
67, CalculeMd
respeotand
ordineaoperafiiloi

8 x [ 4 x 6 7- ( 85- 1 4 x6 + 3 8 x7 )+ ( 4 2 4:8- 477:9) : t00]:4=

68. Sumaa trei numerenaturale nu estemaimared€cat12.Afl[ aceste


numere,
$tiindcd al doileaested9 doueori mai maredecAtprimulgi cu 2 mai mic
decatal treilea.Cat€soluliisunt?

69. Afl! desoezutul


unei scederi,qtiindcediferentaeste231,iar descezutul
este
de4 ori maimaredecatscazatorul.

70. pex:
rrererntna-l

5+5 x { 5 + 5 : [4 5 | 5 -(3 6 :X +4 x 1 )]+6x0 ] =55


71, Sesedeteminetrei numercnaturalestiind ce daceimpa4impdmul numer
la al doileaob{inemcdtul4 $i restul4, catuldintreal treileanumdrli prilhul
dintreal treileanumir gial doileaeste64.
numir este2, iar diferenta

Afl areatermenului necunoscut

Afld numirulnecunoscut:

24 : 3 x a = 8 x 9 3 x2 xg =1 2
7x8:n=12:6 4 2 t1 xz:4 8
49 . c x 6 = 8 4 t 2 5 x6 :X =2

944iX=4 X :4 =6 9 t3 42' 7:X=4t3


Xx8=192 X r8 =9 8 r1 967tX=8r 7
45 6 l { = 6 X :6 =1 3 6 r3 879:X= 6r 3

$tiindoAimpeqitoruleste3, catul262iar restull.


Afle deirnpe4itul

14. estecup ns intre 125ti 140,iar catul


Afld impAriitoruldacedeirnper[itul
este6,

este53,cetul4 li restul2, afl! diferenladintredelmpdrlit


DacAimptrrlitorul
$ilmpdrfitor.

16, La o lmpdr[irecetul este 104,iar impdrfitorul6, Cu cet estemai mare


deimpirlituldecetcetul?

77. numlrulnecunoscuti
Calculeaze

X'.5 + 14'7. x 4 =3 x 225


X:4 i 2 = 1 1 8
X- ( 1 4 7 x 5 + 6 5 x2 )=9 0

x r 3 + 1 9 9 x 4 = 6x1 5 5
80 + ( 6 4 : a + 9 ) x6 x5 =3 8 0
80 0 - 7 0 2 - ( 8 6 +X :4 )=3

18. Determinenumerelecareimpe4itela 5 daucatul26 ti resturidiferite.

79. Me gandesc la un numfu,il impartla 4, adunrezultatulcu 178,il micgorez


cu 95 qi oblin 105. La ce numdrm-am gdndit?( Scrie rezolvarea in
exerciliu).

33
80. Md gendescla rm numir, il mic$orezde 7 ori, rezultatulobiinutil mtuescde
9 o gi apoicu 89 qi oblin 215.La c€nundr m-amgdndit?
iScrie rezolvarea
in exercitiu)

81 . Afld numerelenahralecareimpdrlitela 9 daucatul 109 restulmai mare


Si
decef 3

42. Un mrmermictorat de 6 ori $i mtuit cu 82 arejumebtea 97. Afld numerd.


Scrierezol\,area
intr-oexpresie matemafic5.

RecaDitulare

83. Calculeazdin scris:


236:2: 5 6 8 :8 = 813:9=
3 8 5: 4 = 't2 B :9 =
726:6= 3 0 5 :5 : 2' 75:5=
84. Efectueaze:
91 2 : 4 x 2 = 1 3 6 x7:4 : (912-208):7=
28 0 : 8 x 7 = 2 1 4x4 t8 = ( 609- 1s4) :9=
80 4: 3 x 2 : 1 0 5 x7 :5 = ( 359+593)8:
(938:2 - 700:4) :6 = (347+ 98)| 5 >< 6=
(1 0 2 : 3+ 7 2 5 :5 )+2 1 1 = (7 2 0 :8+ 120) :3=
85. Din produsulnumerelor67 qi 9 scadec6tulnumerelor762 6.
$i
86. Determinenumetenattlralecare:
d.)impd4iteIa 4 daucatul0 9i resruridiferire;
d) impe{ite la 7 daucitul 125 ti resturidiferite;
c,)imp54iteIa 5 daucatul 138$i resruddiferite;

87. Afl5 nxmerelenaturalecale impdrtitela 6 dau catul g9 restul mai rnare


9i
decAt2.

La unbloc_cu 4 erajesuntde urcat8 gupe deceteq teple Si4 grupedecate


6 lreple.,Mergandlinistit loatetrepteleseurctrin 3 minuie.Cet. u"pr. ."
pot urcain mediepe rnuDut?

89. La un magazins-au_adus doualedilecu bomboane, a cdre14 kjlograme


necare.rntreaga cantrtate
s-apusin cutiide cateun sfende hilogram.Cdre
cutii au fost necesa@?

34
90. In dou! qcoliinvald864elevi.$tiindceinh-o qcoalesuntcu 36 elevimai
multidecatin cealalte aflecefieleviinvatain fieca.efcoalA?
9coal5,

91. intr-oparcel5depeduresunt216stejari,de4 ori maimul1itei decatsteja


ti de3 ori maipulini fagi deoattei. Cali copacisuntin total in aceaparceld?

92, Verific, dacl egaliteule demaijossuntadeverate:


(5x 1 4 2 +) 8 5 : 93 6 :6 + 6 3 0
(10 2x 9 ) - 7 8 9=4 x (7 2 0: 8 )
(7 x 108)+ (3 x 248)= (6 x 138)+ (4 x 167)

93. Un numdrestede6 ori maimic decatcelelalt,iar sumalor este833.Gasette


celedoudnumere.

94. la acestcat284,obiinem392.Afla
Dacaimpe4imun numarla 6 $i adunem
numdrul.

95. care,dacail inmullrm


Afla numerul la produs
cu 8 ;i adundm 3t8 oblinem
598.

96, intr'un camions-auincfucat32 q de porumb,de 4 ori mai putin gdu decat


porumbqi de 8 ori mai pulin orz decatgrauSiporumbla un loc. Cecantitate
decereale in acelcamion?
s-aincercat

97. Pentruintinerirea pddurii$i extinderea dintr-opedures-autaiat


plantatiilor,
930 brazi,steja gi fagi b[tr6ni.Si seafleceli copacis-autaiatdin fiecare
fel, daci numdrulfagilor estede 3 ori mai maredecatnumarulbrazilor,iar
al stejarilorestededouaorimai maredecatnumdrulfagilor.

98. Robenare5 ani,mamalureslede 5 ori maiin varsLa decalRoben.lalaesle


cu 2 ani mai mare dec6tmama,iar bunicad€ 10 ori mai in varstddecet
Robert.Cu cali ani estemaiin verstebunicadecattala?

99. Compune o problema caresAsereTolve malematica:


dupaexpresia
a + ( a x b ) + ( a x b :c):

Tema camoignilor

100. Douarale$chioapelacc.il uncoco$chel5i o giscdbleagaDou,aga$leblegi


faccato m16schioape
$i un cocot
chel.
Cat fac 4 cocogi
chelogi?

l0l. Un numdrestecu 7q6maimaredecilceldlalt. numerul


impd4ind maitnare
catulI 9iun rest.Afle restul.
la celmaimic,obqinem
102. Aratbceegalitatea:
[ 2 - ( 1 + 7 + 8 + 2):9 ]xX =0
Bsteadeverati penhuo cenumirnaturalX.

103, intreitulunui numdrmirit cu 2 a fost inmulfit cu 5. Produsuloblinut,


micsoratcu 4, a fostimperfitla 7 li s-aoblinut18,Careestenumerulcu
cares-aupomitcalculele?

104. Calculeazd:

6 6: ( 6 - 1 6 2: 6) : 0 6- 6 2 4: 6 1 =

10 5. 1x 2 - ! 0 + 7 - ( X :7 :4 ) + 5 x2 l r8 =0

106. Calculeaz5:

2 5 "1-9 9 9 9 +3 1 8 'l = 2 967+ 3 856- 491',t=


5 1 0 2 + 1 8 9 8 -4 5 6 1= '/020- 4573+ t' t68=
80 0 5 - 6 7 8 6 +1 4 5 8 = 957+ 3 618-2 977=

136x5:2= 236x4t2=
67 2 i 4 x 6 = 984:4x8=
69 3 r 3 x 6 = 156x6r 4-

107, Rezolvirespectand
ordineaoperaliilor:

7 0 6 - 1 3 8 x 3 + 30 8 :7 x6 = ti x8- 5x57 =
372+ 49' 7
3 0 4 x 3 r 8 + 1 8 6*4 5 5 ;5 = 710+36x4- 259+ 815:5=
l4 ' l x 6 - ' / 8 4 + 10 2i 6 x 1 0= 25x0x' 7+126x3- 276t3=

108, Din sumanumerelor587 $i 278 scadeprodusulnumerelor127qi 5, apoi


mio$oreaza
de 5 ori diferenlaoblinuttr.Scrierezolvarea
intr-o expre;ie
matematic6.

109, La catulnumerelor954 $i 6 adaugddiferen{a


numerelor60T gi l7g, apoi
mic$oreazdsuma obtinutd de 7 ori. Scrie rezolvareaintr-o expresie
matematic,.

110. inmullificatulnumerelor
324Si6 cu oetulnumerelor
77 Si 11.
111. Verificiegalitefile:

36
4 x(281-231)= ! 11281- 4 x 231
(292+ 101)x3 = 202x 3 + 101x 3

112. Un elev a inmullit douenumereoblinandcaproduscel mai marenumarde


trei cifte. Gesestedeinmullituldacainmullitorul esteegal cu cel mai mare
numerdeo cifid.

113. Un ceascoste24 lei, iar un stilou15 lei. Tatacumperxdouf ceasuri$i 3


stilou . Ce restprimeitede la 500de lei?Puneliproblemaintr-oexprcsie
matemadce.

It4. O fabric[ de ciorapi a himis la un depozit124 cutii a cate8 perechide


ciorapibtubete$ti$i 98 cutiia cete10perechipentrucopii.Cateperechide
ciorapis-autrimis la depozit?

115, La o cantinds-auadus97 kg delEine,orezde doueori mai mult decatfiinI,


iar zahhrde 3 ori mai pulin deoatfdintr9i orez.Ce cantitatdde produses-au
adusin total?Sc e rezolvareaprintr-unsingurexerciliu.

116. La un silozs-auadusintr-ozi 364ronede grdu,porumbcu t26 tonemai


mult, iar orez de ? od mai pulin decAtoantitateade griu qi porumb.CAte
tonede cereales-auadusla silozln aceazi?

Tema campionilor

117. La exerciliuldemaijos folose$te


parantezele
dacee nevoiepentrua obtine
perAndrezultatele:
0, 16,40.
5x 4 2 + 8 - 2 =

118, Produsuldintreun numdrti 7 estemerit ou catuldintrenumerele972 $i 6 9i


obtinem498.Afle numarulscriindrczolvareaintr-unexercifiu.

119. Deteminape,,X" din:


q)X : X+ X - X t X =1 'l
b) 169+ 5 x { 32 : 8 + 5 x [ 40+ 8 x (200. x -'12 | 2)]\= | 989

120, Srunaa doui nulnerenaturaleestecu 32 mai maredecetdiferenfalor. Dace


impi4im sumala diferenlalor, oblinemcatul 2 $i restul 8. Afle cele dou'd
numerenatulale.

121. Calculeazd qi afldvaloarea lui X.


204 8 .4 t 2 1 2 . 2 i 2 i 2 tX t2 t2 = 2
Ordinea efectuirii operatiilor in €xercitii
cu parantezerotunde Siparant€zeDitrate
122, Calcrleaz\,respectand
regulileinvdfate:

a ) (1 0 0 0 - 1 2 6 x7 ) : (1 0 -8 )=
D) (q 0 x q : 5 ) - { 6 0 0- l 8 x9 l :6
c ) 9 7 0 - l ( 6 4 5 - 43 /tx4 Jx 1 6 9 l =
d) 1990- ( 837. 3 + 528: 4)l .3 =
a. ) [ ( 8 2 5 : 5 )x ( 7 0 1-6 9 9 )1 .(2 6 :3 x2 2 19) =
f 1 1 0 7- 9 6x 4 + (4 2 6 :3+ 1 0 6x2 ):2 1 4 x7 =
g ) l( 1 2 6x 4 + 7 6x 6 ) : 5 l + (2 8 0+ 1 2 0 ):4 lx2=

123. Verificeegalita{ile:
4 x ( 2 8 1 - 2 3 1 )=(4 x2 8 1 ) (4 x 2 3 1 )
(3 0 3+ 1 0 1 ) x 2= (3 0 3x2 ) +(1 0 1x2 )
(124+ 246)| 2: (124:2 ) + (246:2)

124. Sedaunumerele:
a = 3 2 x [ 3 - 2x(3 -2 )]
b- 3 + 2 x 1 3 + 2 x(3 +2 )l

Calculeaze numdrul:40x (a+ b) 40xaxb.


125. Folosegte convenabilparantezele
pentrua oblineurmitoarele
egaliti,ti:
3 x 1 + 2 x 4 + 1= 3 ? 3 x 1 +2 x4+ i:28
3 x l + 2 x 4 + 1=2 1 3 x 1 +2x4+ | = 45

126, Folose$te
semneleoperaliilorin locul spafiilorlibe.e $i pamnteze
astfel
incet:

6 !2 !4 !l = 1 6 a 2 tr 4A1= 40
6 !2L :4 L - 1 =35 6 a 2 ta4a1- t2

127. Calcdeazi a+b + c, ttiind ci:


240 I 6 x a = 8 x b = 4 x c = 160

128. Seconsiderdnumerele:
a - [( 25 +5 ) :5- 5]x5+5
b =[25 +5 x( 5 +s)]-5
Careafirmafie esteadeverate:
a> b; a:b; a<b?

. * . 129. La un magazins-auadusJ lazi a cete25 kg de sffuguriSi5 lezj a cate40 Kg


de struguri.Din aceflias-aurdndur2lq kg in primazi. Catekg de srruguri

38
au mai ldmas?Scrie rezolvareap ntr-un singur exercifiu cu mai multe
opera!11.

130. La hei librdriis-audistribuitpixuri cu Mot CreciunLa p ma libdrie s-au


distribuit78 depixuri,Jaa douade3 ori maipufin,iar la a treiade2 ori mai
mult decatla a doua.Catepixuri s-audistribuitin total?Scrierezolvarea
printr-unsingurexerciliucu maimulteopemfii.

131. Din cei 130lei, Mihai cumpere3 cdrfi a 15 lei fiecare,3 pixuri a 4 lei
fiecareqi 9 cutii cu cretdcolorate.
Cali lei costi o cutiecu cretecolorata?
Puneliproblema dup[rezolvare subfolml deexercifiu.

dace:
132. Dubbndsumaa doubnumereoblinem200.Caresuntnumerele
d) Primulestede3 ori maimaredecAtal doilea.
,) Pdmulestecu 6 maimaredecatal doilea.

133. Dact cel mai marenumdrpar de doudcifre se lmpartela un numlr, se


oblinecetul7, AflAnumlrulla careseimparte.

134. La stransulroliilor partioip[tata,fiul ii mama.Fiul a strAns


84 kg,tatacu 8
kg mai mult, iar mamajumdtatedin cantitatea s|ransade tate 9i fiu, Ce
cantitatedero$ii au stransin total?Punerezolvareasubformi de exerciliu.

135. Compuneo problemecare sa se resolvedupd umaloareaexpresie


matematior:
[ a- ( b x c + d x c )] :e =

Temacsmpionilor
136. Efectu€azei
{[ 4 2 x ( 6 - 1 0 0: 2 s )+2 4 1 - I \ : s =
12 - l 0 | { 1 + 3 x l(5 '7 -6 0 t4 x2 ) r 3 +2 1 l:10 } =

137. Calculeazd valoarea lui X din:


{[ (7 x X . . ' 5 ) + 2 x6:4
] +5 ] x l 0 -[(4 +6 )x5- 42]=ll2
8 4 x { 3 3 x [ 1 6 +4 xX t2 +2 )l t 6 ]i 3 l = 12
+ +

138. Diferenlaa doudnumerenatualeestemai mica cu 140decatsumalor.


lor, oblinemcatul5 $i restul20.Caresunt
Daci imper{imsumala diferenfa
celedouenumere?

139. Sumaa trei numereeste72.Seseaflenumerele gtiindceprimulnumtueste


de 3 ori maimic decatsumacelorlalte dintreal feilea gi
doud,iar diferenta
al doileanumdresteegalScujumetatedinal doileanumirplus4.

39
140. Pe o ramureerau10 gugustuci.
Un vAnitorimpu$ci4 din ei. C61iau mai
rdmas?

141. in aereraul0 gugustuci.


Un ven5torimpugc[4 din ei.C6]iaumairdmas?

142, Pe pemanterau l0 gugustuci.Un venetorlmpu$ctr4 din ei. Ciqi au mai


r[mas?

143. intr-ocolivieerau10gugustuci.
Un venetorimpugce4 din ei- Cef au mai
remas?

Problemecare serezolvi Drin cel mult trei oDeratii

l. La un spectacol
au pafticipat195bdrbali,femeicu 67 mai multe,iar copii
jumetatedin numarulfemeilor.Catepersoaneauparticipatla spectacol?

De la o serefloricob s-auculespentrusArbdtoarea zilei de 8 Martie29 120


fire de lalele,ftezii qi handafiri.Lalelegi flezii suntin numerde 18400fire,
iar frezii $i trandafiri in numir de 16 520 fire. Cete firc s-au cules din
fiecarefel?

inh-o^livaddsunt9 randuridepomi fructiferi gi pe fiecarerendsuntcete28


pomi.In altdlivadi sunt8 randuride pomia cate26 pomipe rend.In care
livadasuntmaimullipomiqicucdt?

4. La produsul
numerelor
236$i 3, adauge 528qi4,
catulnumerelor

DindouaIadile.avAndfiecarecdte500debucalinapolitane s-auvdndut124
buceti.Restuls-a impachetatin hdrtiede celofancate 6 buca{iin fiecare
pachet.Ce sumds-aincasatdaces-auvenduttoatepachetelecu cate2 lei
pachetul?

6. intr-un bazin curgeapdprin doul robinete.Prin primul robinet curg cate


160I de apepe rninut,iar prin al doilearobinetcu 24 I maiputindecetprin
primul.Ce[i litri de apeseaflein bazindupe3 minutede la deschiderea
celordouerobinete? (Rezolvd in doui moduri).

1, La un concursde ciclism,in primazi s-aparcurso etapdde 124km, a doua


zi o etapl cu 20 km mai mult decatin primazi. Restuldrumului,pendla
800 km, s-a parcus in 4 etapeegale.Caf km s-auparcursin fiecaredin
ultimele4 etape?

40
L Pentruo sale d€ spectacoles-au comandat900 de scaune.Dupd ce s-au
gedat o date264 scaune,iar alt5dat5cu 26 mai mul1e,rcstulurmeazdsdse
predeain mod egalin douaranduri.Cite scaune urmeaza se sepredeade
fiecaredal4?

o La o librtuie s-au vandut 588 caiete dictando,pe jumdtate caiete de


matematice9i pe sfert din numirul caietelorde dictando,caietede desen.
Catecaietes-auvandutin total?

10. in 12bidoanesuntc6te5 I de vin in fiecarebidon,iar intr-unbutoicu 40 I


maimult deqatin cele12bidoane. intreagacantitate
urmeaze sefie pusdin
bidoanedecete2 1.Catebidoane de2 I suntnecesare?

Probleme care se rezolvi nrin mai mult de trei operatii

ll. La o fab cd de confecfiis-aulucratintr-o zi 326 bluze,ln a douazi cu 24


mai mult, iar in a treia zi de douao maj putin decatin primeledouezile.
Catebluzes-aulucnt in celetreizile?

Dinlr-ocaflede340pagini. Dianaa citilin primazi 36 pagini.in a douat i


de 3 ori mai mult,in a treiazi jumatatedin cata citit in prima$i a douazi,
iar restulde paginiin modegalin doudzile. Catepaginia citit in fiecarezi
din celedou!?

13. Din sumade 400 lei s-aucumparatpentruintematuluneiScoli38 de farfiuii


a 2 lei bucata,
28 cashoane iar derests-auluat6 oale.CaFlei
a 3 lei bucata,
cost[o oale?

14. O brigadepiscicol5a pescuitin trei zile cate46 tonede pegte,iar in cinci


zilecate38 tonedepeqte. Din intreaga pescuitd
cantitate s-arepartizatunei
pescdrii58 t, alteipescdriicu 8 tonemai mult, iar restuls-arepartizatin
mod egal la doudfabrici de conserve.Catetone de pe$tea primit fiecare
labricd?

15. La un magazins-auadus42 conservede pe$te,de trei o mai multe


conservedecarne,conservedelegumecatceledepeste$i came,iar pateuri
cu 99 mai pufine de legume.Cateoutii cu conserve
decatconservele s-au
adusin roral?

16. Un colecfionar de mercipoqtaleare in primul album76 de mdrci,in al


doileade trei ori mai multe,iar in al treileajumdtatedin cAtesuntin al
doilea.CetemerciDostalesuntin celetrei albume?

41
17. Lajumatatea
numerului120mnritde6 ori, adauge
produsulnumerelor
32 $l

18. Sumaa trei numereeste148.primul numereste3g. Caresunt celelalte


numeredaci diferenfadinlre eleesteI 0?

19. Caresrmtnumerele a, b, c Ai d dac6:,,a,'estecu 200mai maredecat,,b,,,


,,b" estede paftuori mai maredec6t,,c";,,c,'estecu 300 mai maredecar
,d"; 6 000estede6 ori maimaredecat,d"-

20, Din doudbucetide penzis-aulicut lenjerii.primabucateavea56 m, iar a


do\ra72 rA.$tiindci din a douabucatis-aufrcut cu 2 lenjeriimai multe
decatdin prima,aflali catelenjerii s-aulucratin total?

21, CAndeu aveam5 ani,sorameaavea9 ani.Acumavemimpreune


40 deani.
Cargesteverstafiecanria?

22. Trei elevi au stranssumade 357 lei pentrua plati 3 locuriin excursie,
Primiidoi au 262lei, iar ultimiidoi au 223 lei. Cefilei arefiecarecopil
9i
calilei costeexcursia(pentrufiecarecopilin modegalx

Tema camoionilor

23, Afle sumaa + b + c + d $tiindcd:


,,a"este436,,,b"estede4 ori maimic dec6t,,a",,,c,'estecAt,,a',9i ,,b",iar
,,d"estede4 ori maimaredecat,,C'.

24, Si seafletreinumerenaturale
a cerorsumdeste168,$tiindcii
- sumaprimuluinumdrcu dublulceluide-aldoileanumeryicu hiplul celui
de-altreileanumdreste322;
- sumadintreprimulnumirgi dublulceluide-aldoileaeste154.

25. Aflh valoarea


lui ,,a":

3 + 3 x { 3 + 3 x [3 +3 x(3 -3 :a )] =3 x3 1

{[ 1 2 6 0 : ( 2 0 1- 3 a )+5 ]x3 l 8 ]=2 x3

26. Stabilette
valorilelui,,m" 9i ,,n"dinegalitatea:
2m+4n- 1272,$tiindcAn estejumdtate dinm.

27. in umdtorul exercifiufolose$tepamnteze


pentrua faceadeverata
scrierea:
3x 8 : 4 + 6 x 2 1 8 :2 4 _

42
Problemecareserezolvi nrin incerciri
28. Produsuldinte un nurndr de trei cifre Si un numdr de o cifri este 546.
Geseltenumerelerespective.

29. Cat trebuiesd adaugdmla sumanumerelornatumlede doue cifre identice


pentrua obfinedublul lui 250.

30. Carenumerede formaaib au sumacifrelor 12?

31. Carcsuntnumerelenatutalede trei cifie careau sumacifrelor mai maresau


egalecu 15?

32. numerede trei cifre careau sumaI 000.


Gese$te

33. Sedaununerele 12 qi 54.


a/ Gese$tetrei numereegalea ceror sumdsAfie egaldcu sumanumerelor
date;
,) Gese$tedoud numerenatuale egalea cdror sumasAfie egab cu diferenla
numerelordate.

34. Se dau numerele2, 3, 4. Gesestenumerede doud cifre, a ceror suma a


cifrelor,si fie egal6cu sumanumerelordate.

35. Giselte cel mai mic numarnaturalimpar fomat din trei cilre careau suma
cifrelor9.

36. Afle numerede formaabc,gtiindce a + b + c = 10.

31. Gdse$enumerede trei cifre in carecifra sutelorse fie egaldcu diferenla


dintreoil'raunitetilorqi ceaa zecilor.

38. inmullind varstelea hei copii, oblinem numtuul 96 Aflaf varstafiecdrui


copil, Stiindcd sumava$telor este15

Problemede estimare

39. Alina are o cartecu 94 de pagini.$i-a propuss-o citeascdintr-o septimana.


Estimeazecatepaginiva trebuisAciteaschpe zi.

40, Rizvan are 21 de baloanealbe5i roqii. Dacanumdrulbaloaneloralbeeste


cel mult 9, estimeazacarepoatefi numdrulbaloanelorrogii
41. Suma a doui rurnere este 94. Estima{i valorile pe care poate si Ie aibd
fiecarc numdr, daci unul din ele are valori cuprin"Ji*" +O +:.
9i
Mama a cump5ratun fier de cAlcatcu 93 lei, o lenjerie cu 65 lei un halat
9i
q1e_cu lei. Estimealace resrprimeqrede Iaiei 200 lei pe careii are.
9: :2
veflltcapnn calcut.

43. Dincei 500delei pecareii aretata,defiicei l2lei,iarfiului dublulsumei


date fiicei. Estimeazdceti lei ii rdmanratelui.

44, Diferenla a doud numerede doud cifte esteun nunar cupdns inte 36 si 39.
Descezurulare cilia zecilor egalecu cea mai mare cida imDara.iar cifra
uniLAliloresteceamai micdciftn pali- Estimeazdcarepoatefi;cazdlorul.

45, Diferenla a doui numere este 42. Estimeazacare poate ti descdzutul.dacd


scazArorulesteun numfucuprinsintle 24 $i 2g.

46t in.doue vase sunt 32 I de apd.Daca unul are cu 6 I mai mult decat celelalt,
ca{i fitri de ape sunt in fiecare vas?

47. Suma a doui numere este 97. Unul este mai mic d€cat celdlalt cu 15. Afld
cele doue numerc.

48. inh-o clase sunt cu 3 beief mai mulr decat fete.


$tiind ce in aceaclasesunt
19 elevi, aflA cate fete $i cag b[ieti sunr-

49. Sumaa doutr nurnereconsecutiveeste4g5. Sd se afle numerele.

Sumaa doua numereconsecutivepare este650. Sd se afle nulnerele.

51. Sumaa doud numere consecutiveimparc esteg40. Sd se afle numerele.

52. Suma a trei numere este 508. Al doilea nlmfu este cu 12 mai mare decat
primul, ial al teilea cu I24 l'irai marc decat primul. Care sunt cele trei
numere?

53. Sumaa trei numerc consecutiveeste66. Sd se afle numerele.

54, Sumaa tiei nunere consecutivepare este450. Sd se afle numerele.

44
55. Sumaa ftei numereconsecutive
impareeste417.Si seaflenumerele.

56. Sumavalstelorpe carele au doi liafi estede 40 ani. Diferentadintre


vfustelelor estede6 ani,CevarstA
arefiecaredinfe ceidoi fraXi?

57. Sumaa lrernumereeste164.Dupece din fiecarescadem


acelasi
num,r
28,34,42.Caresuntnumerelg?
obtinemnumerele

58. Trei copii au cumperat26 de oovrigi.Al doileacumpiri cu 2 covrigimai


mult decatprimul,iar al treileacu 4 covrigimaimult decatal doilea.Cd{i
cov gi cumperefiecarecopil?

59.' Sumaa douenumereeste320,jar diferenfa


lor este72,Seseaflenumerele.

60, Sumadinfteun numlr a $i un numarb este70. Sumadintrea $ijumetatea


a qi b.
lui b este55.Afld numerele

61. Sumaa trei numereeste84. Daci din fiecarese scadeacela$inum5rse


obtinnumerele10,18,20.Caresuntnumerele?

62. Sumaa trei numereeste684. Primul numdrestecu 64 mai maredecatal


doilea,acestareprezen6ndjumetatedin sumadintre primul 9i al treilea.
Caresuntceletreinumere?

63. Doi copiiauimpreund 60 lei. Daceprimulcheltuieste catdublulceluide-al


cate15lei,cai lei a avutfiecarecopilla inceput?
doileafi la fiecarere.rnan

64. Sumaa trei numereeste878.Primulestecu 4l maimic decAtal doilea,iar


al treileaestecetpdmeledoudla un loc.Afli celetrei numere.

65. in trei sacierau240kg decartofi.Dupdcedinfiecarcsacs-avandutaceeaqi


cantitate decartofi,in primulsacauremas28 dekg,in al doileasac32kg ;i
in al treile 36 kg de cartofi. Cetekg de cartofi au fost la inceputin fiecare
sac?

Problemecu sumasi cetulnumerelor

66. in doul co$uri se afl6 428 de nuci. Catenuci sunt in fiecareco$,dacdin


unulsuntdetrei ori maimultedecetin celdlalt?

61. daca
Un numdrestededoudo maimaredecatcelelalt.Caresuntnumerele
sumalor este972?

45
6& tntr-undepozitseafle 4 250kg dezaldr $i orez.Cantitateade orqzestede 9
on maimicedecatceade zaher.Catekg de zaharti cetede orezseaflein
depozit?

69. Doi pescariau prins727kg depegte.Dupi ceprimulpescara vandut127


kg pegte$i al doilea192kg, p mul a remascu o cantitate
de doui ori mai
maredecatal doilea.Cetekg depegtea prinsfieoarepescar?

70, intr-o clasdsuntde hei ori mai mulli b5ielidecetfete.Cati elevisuntln


clasdgtiindcI num6rullor estecuprinsintre19$i 23?

Sumaa trei numereeste858.Seseaflenumerel€ $tiindce p mul estede


trei ori mai mic decetal doilea,iar acestaestecu 214 mai mic decAtal
treilea.

1t Adunandla un numar388, sumaobfinutdestede 5 od mai maredecat


numaruldat.Afld numlruldat.

73, Sumaa trei numerea, b, o este586.Afltrnumerele


gtiindceb €stede 4 ori
maimaredecAra Sicu46 maimicdecalc.

74, Sumaa trei numereestg922.AI doileanumbrestede doueori mai mare


decatprimul, iar primul estecu t mai maredeoatal treilea.Se se afle
fiecarenumer.

Sumaa patrunumereeste330.Afli numerele gtiindci al doileaestede 2


ori mai mareca primul,al treileade trei ori mai mareca al doilea9i al
panuleadepauuori maimarecaal reilea.

76. in trei ldzi la un tocsunt816kg demarfld.


gtiindodin a doualadaestede2
ori maimultdmarlddecetin prima$i cu 6 kg maipulindecAtin a treia,se
seaflecatekg suntin fiecareladd.

77. Srunaa treinumerea,b, c este36.Afle celetreinumeregtiindce,,a',este


dedouaori maimaredeoet,,b",iar,,c"estemaimioou4 decat,,a".

78. Trei oopii au impreund436 lei. Primulare cu 16 lei mai mult decatal
doilea,iar al doileaarede5 ori maipulindecAtal treilea.CaUlei arefiecare
copil?

79, VarstatatdluiimFeuni cu vArstele celordoi fii ai sii estede70 deani.Care


estevalstafieceruia, $tiindceverstatateluiestede doudo maimaredecat
a fiului cel marc,iar varstafiului cel mic estejumetatedin varstafratelui
sdu?

46
80. La un concurssportiv s-auacordattrei premii in valoaretotalt de 376 lei.
Spodi\.ulde pe locul I a primit cu 36 lei mai mult decit cel de pe locul Il,
iar cel de pe locul lll a primit jum5tate din cat a pdmit al doilea. Ce srunda
Drimit fiecare sDortiv?

Problemecu diferentasi citul numerelor

81. Un numdr este de 5 ori mai mare decataltul. Care sunt numerele,dacl
diferentadintreele este128.

a2. Diferenfaa douenumereeste755.Se se afle numerele$tiindcAunul estede


6 ori mai maredecdtceldlalt?

83. Diferenlaa doud numereesteegab cu 180. Daci impd4im numerd mai


marela numdrulmai mic obtinemcatul7 9i restul6.

84. Catul a doua numereeste5. iar restulimpa4irii lor esle 2. $Liindca


diferenfadinte ele este30, sd se afle numerele.

85, Diferenlaa doui numereeste128.Dacaimpa4im primul numdrla al doilea


ob{inemcetul6 $i restul3. Sese afle numerele.

86. Sumaa trei numereeste205. Primul numer este21. Catul impa4idi celui
de-al doilea la cel de-al treileaeste3 $i restul4. Se se afle al doilea qi al
treileanumfu.

87. Sumadintre sfertul unui numdrgi dublul altuia este650. $tiind ce p mul
numdrestede douaori mai maredecatal doilea,se se afle numerele-

88, Ce nundr adunatcu el insuSiqi cu 24 ne de fipld seu?

89. Sumadintresfertulgijum5tateaunui numdreste72. SAse afle numerele.

90. Ma gendesc la douanumere. 8 $i resrul?. Dacale


Dacale impartoblincalLrl
scadoblin 476.Careau fost numerele?

91. Dace impe4im pe primul nurnir la al doilea 9i pe al doilea la al treilea,


ob{inem catul 3 si restul 2. Carc sunt numereledacd difercn[a dinte primul
$i al doileaeste126.

92. Diferenla a doua numere este 279. Un sfert din numbrul mai mare €ste de
trei ori mai mare decat un sfefi din nurnerul mai mic. Sd se afle numerele.

47
Probleme srafice diverse

93. Sumaa trei numereeste876.Al doileanumarestede doui ori mai mare


decatprimulnumdr$i cu 131maimic decatal treilea.Seseaflenumerele.

94. Sumaa pafu numereconsecutive


pareeste76. Si seafle numerele.

95. Antonioarede 5 ori mai mulli lei decAtMioara.Citi lei arefiecaregtiind


ci, dacdAntonioii di Mioarei32 lei, sumele
lor devinegale.

96. Sumaa patrunumereeste292.Pdmul9i al doileaau impreune140.Al


patruleaestemai maredecatal treileacu 12 ti decetal doileacu 2. Care
suntcelepatrunumere.

97. Sd se determine patrunumereAl, 42, A3, A4 $tiindcd suntindeplinite


simultanurmitoarelecondilii:
d) A I eslededouaori maimaredecerA2.
,,/ A3 e.lecu40 maimicdecat44 ii cu25maimiccaA2;
c.)Sumatuturornumerelor este985.

98, La impe4ircaa douanumerese ob{inecatul6 Si restul2. SI se aflecele


dou5numere,$tiindcediferenFdintreeleeste102.

99. De doudori sfertulunoi num[r plus a treia pafie a altui numdresteegalcu


14.Sfertulestecu I maimaredecattreimea. Sdseafleceledoudnumere.

100. intr-o operaliede impdrfiresumadinrredeimptulitli impd4itoreste228,


catuleste7 9i restulI 1. Seseafledeimptr4itul
Siimpa4itorul.
101. Un numeresteegalcu un sfell din alt numfu.SI seaflenumerele
$tiindce
sumalor este855.

102. Intr-undepozitse afle de trei ori mai multdIiine decatin altul.Dacedin


pimul depozitse scot850 kg de fiin6, iar din al doilea50 kg, atunciin
ambeledepoziterdmanaceleaqicantitefide fAinl: Ceteftind estein fiecare
depozit?

103. Sumaa tlei numereeste1 010.Dacddin fiecarenumdrse scadeacela$i


numer,seobtinrespectiv
numerel€:
126,381,260.Caresuntnumerele?

104, Saseafledouenumere, Stiindcdprimulnumirestede5 ori maimaredecat


al doilea,iar diferenladintredublulprimuluinumir qi triplul celuide-al
doileaeste245.

48
105. Srunadintre un numtu, dublul seuii triplul s5ueste744. Carc estenumirul?

106. Un numerestecu 30 mai maredecatsfertulunui alt numer.imptufind cele


doubnumereseoblinecetd I $i restul12.SAse afle munerele.

107. Dintr-un numir scidem pe 12. Daca luem sfertul acestei diferenle $i la
acestaadeug5m69 se oblinenumerul,,a".Cat estenumdrul,,a"?

108, Sumadintrejumdtateaunui numer$i sfe.fulsdueste84. Careestenumdrul?

109. Numdrul 55 estesfertuljumetelii sfertului unui numr. Sd se afle numdrul.

110. Gese$tedoud numere care impa4ite dau catul 7 $i restul 6 $i a ctuor


diferenldesteegal5cu 54.

111. Diferenla a dou5 numereeste 167. Dace le impe4im oblinem catul 7 $i


restul11.AflA celedouanumere.

112. Sumaa trei numereeste440.Dacddin p mul se scade15,din al doilea25,


iar din al teilea 40 ele devinegale.Caresuntnumerele?

l13. in trei tadilese aflau32 kg de struguri.in a doualddiq6eraude douaori


mai mult decetin prima $i cu 2 kg mai pulin decatin a teia. Cdtekg de
struguri erau in fiecare lddila?

t 14, Un biciclisla parcurs90 km in trei etape.in primaetapda parcursde pamr


ori mai mult decat in a doua, iar in a treia etapecu 9 km mai putin decat in
prima etapd.Cali km a parcursbiciclistulin fiecareetape?

115. Sedaunumerelea, b, c, d, e astfel:


- a estede doui ori mai maredecAtb;
- b estecu 6 mai mic decatc:
- c estecu 12mai mic decatdi
- d estede 3 ori mai maredecate;
- sumadintre d $i e este80. Caresunt numerele?

116, Bogdanaxeo sumede 4 ori mai maredecdtceaa lui Tiberiu.Dacdii da tui


Tibe.iu 54 lei, atuncisumelelor devinegale.Cali lei a avutfiecare?

117. Sumaa trei numereeste246. Al doileanumarestecu 48 mai maredecAtal


treilea,iar primul esteegalcu diferenfadintreacestea.
Sd se afle nwnerele.

ll8, Sumaa doud numereimpe4itela unul din ele dA catul 4 9i restul 12. Afla
celedoudnumeredacediferenlalor este471.

49
llt- Dacdla sumaa douanumereadeugdmdiferenfalor oblinemI 420.iar dacd
dinsumascadem dilerenla
loroblinem
| | 00.Aflaceledouanume;e.

120, La un restaurant patru consumatori pldtesclgg lei. primul consumator


plete$tecatal doilea,al teilea cu 24 mai mult decetal doilea.Al patrulea
consumatol pldtestecu 16 lei mai mult decatal treilea,Ced lei a platit
fiecareconsumator?

121. Sorina cumpirathei cA4icu sumade 97 lei. Diferen{a dintreprelulprimei


ci4i $i ceade-adouaesteegalacu 7, iar diferenla dinte prefulce4ii; doua
$i a treiaesteegalecu 9. Sdseafleprefulfiecdreice(i.

122. Mircea are in buzunarcu 143 lei mai mult decatOvidiu. Daci suma
primuluise imparteIa sumaceluide-aldoilea,cetulva fi esal cu 2. iar
reslul50.Cesum,arefiecarecopil?

123. intr-o operaliede impirlire,sumadinre deimp54it9i impe4itoreste978,


catuleste7 $i resrul2.SAseafledeimpd4itul
$iimpdrfitorul.

Probleme despre evolutia in timp a unor mirimi

124. Livia are8 ani.Tataestemaiin varstedecetmamacu 2 ani,ial mamadace


ar aveacLrun an mai mult ar fi de 4 od mai maredecatLivia. CAtiani are
tata?

125. TaUl estede 3 ori mai in varstadecetfiica,iar aceasta


cu 25 de ani mai
tardri decetmama.$tiindce impreundau I l0 ani, si se afle cdti ani are
fiecare.

126, Varstata6lui estede 5 ori mai maredecatvarstafiului.Fiul estemaimic


decettatelcu28 deani.Cafianiarefiecare?

127. Sumavarstelor membriloruneifamiiiiestede gl ani.Verstamameiestecu


6 ani maimicAdecatceaa tatdluigi cu 6 animaimaredecetfiplul va$tej
fiului.Saseaflecd!ianiarefiecare.

128. Crinaare5 ani.Peste2 ani verstaei va fi de 4 ori mai micddecatvaista


mameisale$i de 5 ori maimicedecatvarstatal4luiseu.Ceverctaau acum
perinfiiei?

129. Varstatateluiestede 34 deani,iar sumaveNtelorcelo.doi fii ai sdiestede


20 ani.Seseaflecafianiva aveatatelatuncicendsrunavarstelor fiilor va fi
egaEcuverstatateluilor.

50
130. Surnavarctelortatdlui.mameisi fiicei estede 71 ani Peste2 animamava
aveave$ta de acuma tatilui, iar p€ste27 de ani fetita va aveavarstad9
acuma mamei.Celi ani arefiecare?

131. Deteminaliverstain prezenta tateluiunuibdiat,dacabeiatulare7 ani,iar


atuncicendbaiatulva aveaverstatatblui,tat6lva avea55 deani.

132. Gabiarevarstade 4 ori maimicddecatceaa mamei,iar verstatatdluieste


sumavirstelorcelordoi. Ce varstl arefiecare,qtiindce va$tatatdluieste
celmaimic munernaturalcareimp64itla 8 d[ catul5?

133. Mamaestede trei o maiin vatstddecetfiica sa,iar tat5lateatatianicafi


au malna$i fiica impreuni.$tiindcd sumaanilorcelorttei esteegal6cu
fieciruiadintremembriifamiliei
I12, strseaflevarstele

prin numerenaturaleoonsecutive.
134. Varstel€a doi frati suntexprirnate SI se
afleacestevArstedac6in urmecu 5 aniunuldn fratiaveade 5 ori maimulli
anidecatceldlalt,

V. FRACTII
Scriereasi citireafractiilor

1. fracliilet
Cite$te li 2; li Lt li li 2i 4i lt !,' Z;
2243 34445 5 5

2. Scriesubform6de fiacfie:doudtreimi,o miime,tlei petrimi,cinciSesimi,


pafu optimi, o doime. Indici pentru fiecare fraclie numdrAtorul$i
numitorul,

3. Catedoimiareun inhog?Dardoiinftegi?
Cetepdhimiareunintreg?Dartreiintregi?

4. Patrudoimicaliintregifac?Daroptdoimi?
patrimi?
Cafi intregi fac patrupbtrimi?Dar douesprezece

5. graficumdtoarele
Reprezentati fracfii:!: Z; 5; !\ Lt 1.
87 9 4 4 5

6. DeseneMe un segmentAB = 16 cm, apoi deseneaze egalecu


segmente
jumatatedin AB 9i o Patrime
dinAB

51
7. Sedaufracqiile:
!; !: 2; tr; 12; 1t 2; 7; ?.
8 7 9 5 8 6 3 710
PrecizeazA
caredin acestea
sunl subunitare,
supmunitare
$i echiunitare.
Folosind numerele: 7.2. I. 4. 8.5. I $i3 scriel
a) toatefracliile subunitare;
b) toatefracliile supraunitare.

Sqie toateliactiile cu numbrdtorul4 ii numitorulmaimic sauegalcu 8.

10. Scriein ordinecresc'toare


liacliile:4; !; li 4; !; !.
5 7 4I 912

11 . Scriein ordinedescresctrtoare
fracliile:1 1: 5; 4: 2_;-f.
7 7 7 777

Fractii egale
12. Spune
daceumetoarele
fracdisuntsaunusuntegale:
a) L; 2 b)!: Z c),1; l; 4.
612 412 1 6

!:2 1: 12 !;Z;Z
36 4 t6 6'7 3

1;6 3;5:2
5 15 5 10 5 l0 1 5

Lt Z 2i! L ; Z:P
48 6 t2 2 421

13. Din $upele de fiaclii datemaijos, douesuntegale.Caresunt?

)1 . 7 . 1 4
5 15 6 21 915

!, L; 5 3; 8; 30
648 1970

l t 8; 44
8 16 6 715'7',7
14. Scrieincedoudfracfii egalecu fiecaredin ftacliile date:

t; l t L; Zi L: t .
6'739s 8
15. inlocuieSte litera ,,c" cu numere natuale, astfel incat urmdtoarele fraclii,
considerate din acela$iintreg,sd fie egale;

Z; ! 4i16 e ;Z 6 :2 4 L;P 1t9


8; c2O 36 c3 0 114 21 3

16. care
PentrufiecaredinfracliileI; I;2; Lsc e o fraclieegaldcuaceasta,
23 69
sdaib[ numitorul18.

17. Sedauftacfiile:5 ; 4 i 2; f;9 Pentuflecarcscrieo ftaclieegalScu cea


6 5 3 210
datd,caresaaibenumitorul30.

18. Pentrufiecaredin fracfiilelI ; 1 ; 2 ; Lscrie o ftaclieegalecu aceasta,


423 6
caresd aibdnumitorul 12.

19. Sedauftacliile:2 ; 4l Lt ?!', !i; 1. Grupafcetedoui ftacliileegale'


3 s9 3 t 20 1

fractiilor
Cornnararea

20, propozitiisuntadev[rate?
Caredin urmetoarele
i.] l_s s.,! g,t 1,1 z,a
5- 4 2 4 1'1 9 9 7 5 5 3

1 ,1 2,1. r .r f .l
4
i-:=
5 l0
1.1
7 1
4' 4 I4 3'2 4

:
21. Scrie intre perechile de numete unul din semnele:<, >, care se potnveqte:

1qi3 2l i ! l ei 2 !$i -l Z t i?
-!$i 2 l 1 11 3 4 7 e
,'1 s 4 8 4

53
It
2 i ]6 _! r1 5 2 r i 5
130s20
4qi3 le i- L !!$ i !l
3 3 t i ,- t t' ;
22. Scdein ordinecrescetoare
fractiile:

n) 2; Z; Z ; 2, L ; 4 : 4 ; L ,4 ; !
4 8 6 5 9 l : a ts r r 1 0
5 : t : 5: : : 5: T t f t Z :1 tL
8 10 7 6 9 7 2 9 3 1 0 l5
b) L; 1; 7; Z : 5 1 2 ;Z ; 2 ; J1 :Jl
8 8 8 8 I 2 t z z zsi E
1; ! ; 6; _LqI: 4 , 2 ; l ; E; l
1 212t 2 12 1 2 s 9 9 g t

23. Scriein ordinedescrescetoare


fracliile:

7; 2t 1; 5 , L &,;1 8 _
; ! E_tE
;
10 t0 10 10 2 1 2 4 2 0 t6

A:12: 2; 4 !;?:i;!
32 32 3232 8 8 8 8

Aflarea unei fractii dintr_un intres

24. Calculeazi
carreprezin
E : dn : 60,72,124,356.
2

25. Calculea,/a 6 !, d)n: 24. 296-244,512.


cerreprezin
I
26. Calculea,,a:
din:275,090.8s5.950.
)
27, Un calalorare de mers 12 km. Dup6un limp observeca a parcur5ldin
'4
drum. Cef km mai are de parcuAt

28, Un magazinde legume 9i fructe a primit 360 kg de struguri. Din aceaste


I
canlilare
a vandul ;. iarrestula trimis_o la hei reslauranle.
J
Ce cantitatede struguri a primit fiecare restauant?

54
29. Restul provenit din scddereaa doud numerenatuale este 988, iar
ldin rest.Careestedescazutul?
scdzetorul
4
2--
10. La un magazins-au\dndutJ0 desacia 25 kg lie"ur" dinintreaga
-5

s-avendutin p ma septemena,
cantitate iar restulcantitefide zaharin alte
trei sdptdmeni.Cate kg de zahar s-au vandut in fiecare din ultimele
sdptimani?

31. La o librdrie s-au adusintr-o zi l2O caietede desen,de 4 o mai 'rulte


caietede matematici,iar caietede dictando] din numirrulcaietelorde
3
desen qi matematice. Cate caietes-auadus in total?

32. Pentruimp[du reaunuiterens-auadus988puieli,jumatatedin ei au fost


brazi,un sfertmolizi, iar restulfagi Ca[ipuieli defag s-auplantat?

33, Din diferenfanumerelor23 488al22 5'16'afle o doime,o petnme91o


$esrme

34. Un legumicultor in piaF 976kg legune Din aceasta


a adusla vanzare
1t
cantitateI au fost roqii, I cartofi, iar restul in mod egal, vinete, ardei'

ceapEgi morcovi.
Ce cantitatea vendutdin fiecare?

]din toutac"nea'
35. Adrianaa cilil o canecu 250de pagini in primaur a citit

in a douazi -l din .un., iar in a treia,i I din ,"., Cdtepaginiau rlmas


t0 )
necitite?

36. 4U0decopii.
Launclubsponi\suntinscrisi la
dinei suntinscri5i
'4 I

la
arlettm,I la folbal.i la lenis.iarrestulla volei Calielevisuntinscrisi
l{ d
volei?

55
Intr-oli\adasunl840pomjfiuctiferi.' din ei sunrmeri,-|s u n t p e. ,2- s u n t

pruni,iar restulsuntcaigi.CaEcai$isuntin livade?

38. Efectueazeadunerile:

.6 .5.
A J_ + I t*l
8 '-i ' 9'

..3 1 4l 2l
62 ' ,'2
;t*l ; -+-.

39, Calculeazd
sumafraoliilor:

o )4Z * 1 ! -Z '
-' 1 * 1, 1 -l 2 4
4 6 6' e 'e' ,-t' 1'7
t t 1.!-1 ' 1 -! - 1, 2 n5 *6
5 5 5 8 8 8' 13 13 13

36 8 2 6 5 7 21
-, 8 , 2 3
" A-i- ut i- 20"it A * 4 3- 4 3

40, trebuieadunaticu 4 Pentrua oblineun lntreg?


Cefrac1ie
l0

41. Caresuntfracliilecul maimaridecAt:1; 687


12' 12' 12
Afle pex:

5 9 4 3 8
t. . 2 t x-i =,l t t
3 I
s=g' 1 5 -1 5 t *- G
43. Un croitorconfecfioneaze
un costumdin 1 dintr-obucatedestofrSiun

Jt)
. ..2
pallonon , din aceabucate.Ce partedin bucatade stol; a folosit croitorul?
8

I
44. Un ele\ re,,olvain primazil din numrirulproblemelor
ce le avea.a doua
.r .2
zr -, rar aIrela zt - ,

A catapaftedin numdrulproblemelora rezolvatelevulin celetrei zile?

l
45. Un ele\ cite$teinir-ozi I din numanrlpaginiloruneicdrti.a douazi cu f

mai mult, iat a treja zi cet in primele doue zile la un loc. Ce pane din
numerulpaginilorce4ii a citit in celetreizilel

46. O echipidemuncitorisapdun qang.


in primazi a scapat? din lungimea

a douazi 1, iarln a treiazi c6tin primeledouezile.Cepartedin


Sanfului,
lungimea
tanluluia scepat
echipain celet ei zjle?

47. La o crescatorie
depeserieraugeini,ralegigAqte.
1 dinnurnarul
depesdri

eraugbini, ?erau ra1e,iar restl de 140erauge$te.Catepestuierauin


total?

48. Efectueaz5
scbderile:

. 3., 2 3 2 5 2 5 3 26 4
4 0 6 t2 1 t4 8" 9 8 16' 9 18'
49. Calculeaze
diferenlafracfiitor:

^,7 2 24 1 9 6 2 2l l0
r0 t0 56 56' 9 9' 3s 35' 15 15'

)l
r,2 4 9 t 2 32 169 42_26
40 40 40' _15 .
64 64 64', 73 13 73',

Afld pe x din urmdtoareleexercilii:

**i=]; 13-*=6.
d 6 20 20 20,

x149
36 36 36' 40 40

51. intr-ogcoald suntg60elevi.Dintreaceqtia


1 srmtfete,iar restul
bdiefi.
Catefete$i cafibiieli sunt?

<t O carteestecititdde Mihaelain trei


zile.in primazi cite$te4 din ea,
a
douazi f, iar restulin a treiazi.
t
Cefractiereprezintdrestuldepaginipe
carele mal arede citit?

Adinaa cheltuittoli baniipe careii


avea.1 din sumai-a dat pentruo
excursie,cu f mai putini a dat pe
ni$teca4i, iar cu partearemase
$j_a
cumperat
un clasorpentrutimbre.Cepafiedin
sumda pletitpeclasor?

54. I dinsuprafata
",urr"":i mui osor,a douazi a _ui
l:,1.":", "u
iJjllritr&:fif,'1;il:,1:'"li doue
z'eraunro".cepaLdin
fn'"'

"*-
;".d,:;:._",,J"'::",
Celungimearetot drumul?

58
56. La un magazins-auaduss?revenzare840m de stofi. In primalunas-au
vAndut? din stoft, a douazi iumdtatedin stofa vendutain prima zi. iar
4'
restulstofeiin a treiazi. Cd{im de stoft s-auvandutin a heiazi?

57. Un biciclista parcursin trei zile 84 km in primazi a parcurs! ain a--,


,)
in a douazi Cafi km a parcursin a
din rest,a heia zi restuldistantei.
!
ldeia zi'l

58, intr-unvaserau300I devin.Din vassescoate parte9i apoi? din


a qasea

rest.Caf litri devin aur6masin vas?

59. Vlad are32 de bomboane pentruel, iar


Un sfertdin numerullor le opreste
rcstulle impartein mod egalla 6 copii.Catebomboane pimeite fiecare
copil?

Tema camoionilor

60. Calculeaz6:

8+ 8 x { 8 + 8 x [ 8 +8 x(8 -8 )]] +8 : 8 =

61, Afle pex din:


54 1 6 : { [ 3 6 - 6x4 :(x-4 x5 )] t5 +2 ] :52

62. Afl5 valoarea lui a din:


I + { 2 x [ 3 + ( a 4 )x 5 ]:6 ] x 7 = 8

63. Afla1iunnumdrgtiindcejumdtate lui este218.


dinjumdtatea

64. Dacaimpe4imsumaa douf,numerela diferenialor' ob.tinem cetul I $i


restul12.Dacdadun[msumacu diferenlalor, oblinem64. Caresuntcele
doudnumere?

65. Alexandruarede 5 orimai mul{ilei decatAvram Caf lei arefiecare$tiind


cd,daciAlexandru lor devinegale
ii ddlui Avram32 lei,surnele

59
Fractii
Recapitulare

66. Seconsidera ]r 2-.t 1 14..8. !. !2


fracriite:
' 8 7'3 7'o'|| 7'8

Prccizeazd caredin acesteasunt:


a) subunitare; b) supraunitare; c) echiunitare.

67. Folosindnumerele2, 5, 4, 7, 9 !i 8 sc eli toatefracfiilesubunitare.

68. Folosind nunrerele de la exercifiul precedent, scrie toate fracliile


supraumtare.

I
69. AIIa - d r n : 8. )4.30.54.72.I26.268.520.

t
70 . A fl A : d in r90 ,270,1e0.42q.507.
J

71. Mamaiida luiAlin -l din nucilepe carele avea.iar Miruneiiida 2 din

numarulnucilor.Ce parteii rdmanemamei?


Catenuci prime$tefiecaredacdmamaare 80 de nuci?

12, Trei sferturidintr-unsaccu mdiaicentdre$te


45 kg. Cat centere$te
tot sacul?

73. Daci intr-un butoi se pun 50 I ap6 se u-ple ] din el. Ce capacitateare
J
butoiul?

74. Un legumicultorvinde diminealajumdtatedin cantitateade legume,dupe


uIniuru3 din.",t.
3
Ce ca;titatede legumea vandutin aceazi dacdi-au rdmas70 kg?

15, Sumaa douenumereeste945.Caresuntnumereledacd-! din orimul


2
)
numdresleegalacu :. din al doileanumari
3

60
I
76. in prima7i - dintr-undrum.iar in a douazi 36 lg-
Un biciclistparcurge
parcurgandastfelin celedouezilejumetatedin drumul ce-l aveade parclm
Sdse afle lungimeadrumului.

77. Dupa ce a parcurs 82 km 9i incd o jumatate din drumul dmas, un


aulomobilistconsla6ca matarede mersf din d-mL,l ce:i l-a propusCe
5
lungime are drumul?

78. Un elev rezolveun numir de problemein trei zile. in Prima zi rezolvd


]
l
lolal.a dolrazi - dinreslti a lreiazi l5 probleme
dinnumarul Cdteprobleme
a rezolvatelevulin celetreizile?

79, de la standulcufructevindein primazi jumetatedin cantitatea


Un vanzetor
demerepe cateo avea,a douazi ] din cantitatea ii mairdman35
rdmasa.
3
demerea avutla inceput?
kg demere.Cecantitate

Tema csmpionilor

80. Deteminanumerulnatural,,n"din:
=2 81
{[( 3 x n + 5 ) x 3 +5 ] x3 +5 ]x3 +5

El. Afla doudnumerenaturale x $i y, dacax estede4 od maimaredecaty, iar


dintretriplulprimuluinumdr;i dublulceiuide-aldoileaeste480.
diferenia

82. in egatitailea = 3 x 5 : I - 2, iar b = 5 + I x 2 - 3, puneparanteze


astfel
incatsaavem a = b.

83. Diferenlaa douenumereeste54.Dacdle impe4imoblinemcatul6 $i restul


4. Caresuntnumerele?

84. Sumaa doud numereestemai mare decatdiferenfalor cu 48. Afle


lor depatruori.
gtiindci sumalor estemaimaredecatdiferenfa
numerele,

6l
VI. UNITATIDEMASURA

Unititi de misurat lunsimea

Transformdri
1. Transforme
in unitdiiledemdsure
indicatei
4) Tdam=?m 4km=? h m= ? d a m
63dam:?m 12km= ? h m= ? d a m
140dam=?m 145km= ? h m-? d a m
8 km=?m thm:? d a m= ? m
17 km=?m 73hm = ? d a m-? m
230 hm-?m 184hm = ? dam= ? m

9 m = ? d m =? cm 7dm= ? c m= ? mm
3 6 m = ? d m : ? cm 12dm -? c m= ? mm
1 4 0 m = ? d m = ? cm 420dm= ? c m= ? ln m

20m=?dam 50d a m= ? h m
3 6 0 m = ? d am '430da m= ? h m
7 2 0 0 m = ? d am 6 300 daln- ? hm
7 0 0 0 m = ? km 9000mm= ? m
8 5 0 0 d a m = ?km 860m m-? c m
128 0 0 h m = ?km 6300mm= ? d m

2. Transfomegi efectueazd:

a) 4 d a m + 6 0 m =? m 4 hm+6dam=?dam
3 6 d a m + 1 8 0m-? m 280dam+ 300m: ? dam
14 8d a m+ 8 0 m =? d a m 3 800dam+ 480hm = ? km
b) 1 8k m 2 8 h m =? h m 148km- 69hm=?hm
5 7 d a m - 1 3 0 m=? m l250dam- 68hm=?hm
7 2h m 3 7 d a m=? d a m 325km + 60 hm: ? Lrn
4m+ 7 d m = ? dm=? cm 6 m7 d m+40dm:?dm:?cm
80 d m + 6 m : ? dm=? cm 8 d m3 5cm- 15cm=?cm :?m
2 0 0c m+ l 4 0 c m=? cm=? d m 1 7 m8dm 60dm:?dm=?cm
2 4 h m x 2 = ? h m=? d a m 963hm:3:?hm:?dam
14 0 d a m x 3 = ? d a m=? m 684hm:6=?hm =?dam
7 2 h m x 5 = ? h m=? km 720dam :9=?dam=?hm

62
3. La un atelierde croitories-auadusintr-o zi 300m de stofr, iar a douazi cu
rochii. Celi m de stofi au
] mai mult. Din 240m de sroff s-auconfeqtionat
3
mai dmas in atelier?

4, Mamaa cumperat 7 m de stambdcu 4lei mehul9i 9 m de stofacu 27 lei


metrul.Cerestprimettede la 500lei?

5. Un motociclisrp rcurge270km in trei zile. in primazi orr"ur*. - 3 ldin


drum, in a doua zi cu 60 km mai mult, iar restul in a treia zi Celi km
parcurgein a treia zi?

6. Vlad are o sfoarelungede 240 dm, pe careo impartein trei pe4i. Prima
pafteare dublul Iungimii celei de-adoua,iar a treia paxtecat primeledoud
la un loc. CaIi metri arefiecareparte?

?. Trei muncitori au sepatun gan!.Primul muncitora siPat 3 m de fanl, a!


doileaa sepat20 dm de |an! iar al treilea100cm de Sant.Cali m de $an!au
sepatimpreuni cei trei muncitod?

8. Un biciclist parcurgeo disfanti de 140km in trei zile. in prima zi parcurge


de doueori mai mult decatin a douazi, iar a treia zi un sfert din prima zi
Ce distanleparcurgein fiecarczi?

Temq csmoionilor

9. Sedaunumerele a, b, c, d- e astfel:
- a estede doudori mai maredecatb;
- b estede4 ori maimarcdecatc;
- c estecu 10mai mic decatd;
- d estede doudori maimaredecate;
- sumadinfe d $i e este75. Caresuntacestenumere?

10, lui X: 7 - [ 5 200: 10 5 x ( 360- 2 x X)] : 20= 5


Afld valoarea

11. pe
Daodimpl4im pe ,,b"la,,a"oblinemcatul4 9i restul25,iar dacescddem
361.Afld numerele
,,a"din ,,b",ob.tinem ,,a"$i ,,b".

12. Un numer estemai mare cu 36 decal altu1.impd4ind suma acestomla


diferenialor obtinemcatul8. Afld numerele.
Unititi de misurat caDacitatea

cantiteli:3 l, 12l, 30l, 400l. Transfomain:


Sedauumatoarele
a) decilitri;
b) centilitri;
c) mililitri.

14. Av€mdouavase:unulde40 l, altulde400dl in careinte maimultdapi?

in centilihi:
Calculeaze

3l +12l= 8 0 l -2 0 l =
40d+ 7dl= 246dI- 39 dt =
1 2 7d I + 3 8dI= 580dl 289dl =

16. in unilalilede masuraindlcale:


Transfolma

o) 8000cI:?l 2 '7cl ='l ml 7000m l= ?I


700mI=?cl 3 2 d l =? ml 820cI= ?dl
300dI=?l 1 2 6 d l =? cl 600cl= ?l

b) 2 4 t + 2 5 6 1 : ? cl 900cl- 270cI = ? dl
127dl+ '18cl = ? cl 700ml- 40ml = ? cl
3 4 0 d I + 5 6 d l =? cl 6 0 0d l - 7 0d1- ? l

8kl=?dal 8 0 d a l =? l 72hl=?dl
1 2k l : ? h l 1 2 4 d a l :? l 2kl:?dl
70hl= ? dal s6h l : ? I 21kl= ? dal

d) 90001:?kl 120001 ? hl 800hI= ? kl


7001=?hl 7 0 0 0 1 =? kl 300dal=?kl
6001=?dal 600dal: ? hl 560hl: ? kl

11. in litri:
Calculeaz,

a) 3dal+5dal 4 0 h l -sh l T2dalx3


72hl+8hl 2 kl- 56dal l24hlt4
3kl+78hI 74hl - 23 dal 6hl:5

b) ( 7 2 k l + 8 k l )-5 6 h I (8 7dalx4) +1261


( 1 2 4 k 1 x 4 ):2 9 0 0dal ( 48 lx6)
( 9 1 2 h 1 : 4 )+7 2 d a l 2 7 601- ( 56dalx4)

64
18. in trei rezervoarcsunt300hl de motorin5 in primul rezervorestejumdtate
din cantitateaaflatdln al doilea,iar in al teilea detei o mai mult decetin
Drimul.Celi lihi demoto nd sealld in fiecarcreze or?

19. La un magazins-auadus dimineala280 I lapte. I din cantitate s-a


4
l
repartizatunui cdminde copii, - din cantitatearemasas-a rcpartizatunul
caminde beharli,iar restuls-avandutpopulaliei Cei I de laptes-auvandut
populatiei?

20. O cantitate de300dl delaptesetoamAin bidoane decate3 I fiecare,iaralta


de 350 dl se toamein bidoanede cate5 litri fiecate.Cetebidoaneau fost
folositein total?

Un autoturismconsuml 7 1 de benzindla 100 km Prop etarul


autotu smuluiparcurgeun drumin doul zile. in primazi parcurgejumdtate
din drum9i inia 5o km, adicd425 km, r[manandca restuldrumuluisi-l
parcwgain ziua a doua.Si se afle ce cantitatede benzinaii mai trebr'lie
pentrua parcurgedrumuldusqi intors,cunoscend cd el arein rczervor60 I
debenlina,iar intr-ocanisra20 I debenzina.

22. La un centrude prelucrarea laptelui s_auadustrei cisiernea cate240 dal


fiecare.Din intreagacantitateun sfert s-atrimis populafieipentruconsum,
iar restula fost folosit la fabricareaiaurtului$i bdnzei. Caf litri s-aufolosit
la fiecareprodus,gtiind ci pentrubranz[ s-a folosit o cantitatede patruo
mai maredecatpenttuiaurt?

Tema camoionilot

pe,,X" din:
Determine

2 + 2 x { 2 + 2 x l2 +2 x(2 -2 | X )l \ =2 2
:
{ 900 i ( a : 5 + 124x 5 x 3 : 10) : 5 + 364l} -200 x 2 x 2 i 8 365

Varstatat5luiimpreund cu valstacelordoifii ai sdiestede77 ani Careeste


valstafiecdruia,;tiind ce varstatatelui€stede 2 ori mai maredecdta fiului
cel mare,iar varstafiului cel mic estejumatatedin vfustafratelui sau'

CareesredeimpaL4itul dacasumadrntreresl $i impa4itoresle ll suma


dinte cetSiimperiitoreste12,ia.rsumadintreimpa4itor,cat$i rest 15'

Numdrul68estesfeduljumAte$isfertuluiunuinumer.SAseafle numdrul'
Unititi de misurat masacorDurilor
Kiloeranul. multiplii si submultiplii
Transformiri

21, Transformd
in grame:
20hg,7 kg,32dag,40dg,300cg,9 000rng.
28. Transformd
unitdtile
demesua:
4t=? q gkg=?g g2dag -? g 8 d a g -? d g
1 2t = ' l q 6hg:?g shg=? d a g t5dag=74g
1q=?kg l3hg=rg l4hg= ? d a g 90g=?dg
13q:?kg adag ?g 3kg ? d a g t 2 h g -: d g

300tttg=26* 400cg = rg
1 7g = ' ! dg 600dg=r6at 2dag- 2 d e
24 cg= ? mg 70cg-?dg 3dag:? c g

29. Calcula{i:
2 0 0 q + 1 4 t + 30 0 0 kg =? t 6 9 h g - 2 d s 1 7e = ? e
6 0 h g + 1 8 k g + 7 q =? kg 9t-300q-4000kg=?t
2 4 d a g + 3 0 g + 5 0 0 d g :? C 730g 50dg-300cg=?g
30. in treicamioane
s-auincercat7 670kg delemne_in primeledouacamioane
sunt5 190kg, iar in ultimeledoue5 330 kg. Catekg de lemnesuntin
fiecarecamion?

31. De peun terens-aurccoltat698q degrau,iar depe altulcu g4 q maipu1in.


Dupecetot graula fosttriatpecalitdfi,s-avdzutci a ie$itde3 ori maimult
graude calitateaI decatde calitateaa doua.CAtekilogramede gr6ude
calitatea
I s-ausffansdepeamandoud terenurile?

32, intr-uncamions-auinctucat876kg decaftofi,iar in altul624kg decartofi.


Daci kilogramuldecartofia fostvandutcu2 lei, aflecali lei s-auincasat
pe
intreagacantitate.

33, in trei vagoane sunt2 403 q de sfecln.in primulvagonsuntcu 246q rnai


multdecetin al teilea $i cu 78 q maimultdecatin al doilea.Cecantitate
de
sI-ecle
estein fiecarevagon?

34. La u-nmagazins-auprimit 120kg ceapa,


2 q fasole$i 3 t pepeni.Cetekg de
mar{ds-auprimit?
35. La un magazin alimentar s-^auadus 720 kg zahdr a 3 lei kilogramul 9i 345
kg grig a 10 lei kilogramul.In primazi s-auvandut1 din zaharti 2 tin grit
Cafi lei s-auincasatin p mazi? 5 3

( RezolvAin douamoduri.)

36. intr-o magind se incarcd 59 lezi cu mere, avdnd fiecare 45 kg. Cate
l
demeresuntin ma$ina.lliind
kilograme uneilazigoaleesle -
ca$eutalea

din greutatea
totale?

Unititi de misurt Dentru timD


Ora. minutul. secunda. ziua

31. suntin: 5 minute,12minute,27 minute.


Cat€secunde

38. Cateminutesuntin: 3 ore,7 ore,12ore

39. Transformiin minutei360secunde, 720secunde


240secunde,

40. Ceteoresuntin: 4 zile,7 zile,ojumetatedezi, un sfertdezi?

41, Un elevgi-apropussdciteasca zilnicl"ntreorele9 - 12'


lecturisupiimentare
Cateorea citit elevullecturisuplimentareintr-oseptimand?

42, Un vaporpleacidin portulA spreportulB ma4ila ora I l, Dacda flcut pe


drumdoudzilegi l0 ore,canda ajunsin portulB?

43, Pendulul unuiceasdeperetefaceintr-osecunda douami$ceriCatemi$ceri


Dar
va faceintr-unminut? intr_oor?l?Darintr-ozi?

44. Avionuldecoleaza dela Bucuregti la Cluj


la ora9 9i 45 minute9i aterizeazd
zborulinheceledoudoraqe?
la ora 11$i 55 minute.Catdureazd

45. parcurgel0 m in l0 secundeCali metriparcurge


Un alergator in fiecare
secunde?

46. Un trendepersoane pleacldin Bucurettila ora8 qi 30 deminute$i sose$te


la Predealia ora l0 qi 50 minute.Cat dureazidrumulintre Bucure$tisi
Predeal?

6't
47. Afld numdrul,,n" din urmetoarea egalitate:
[ ( n + 2 6 0: 2 ) x 3 +4 ] x 5 = 1 9 8 5

48. Calculeazd:
9 + ( 9 x 9 . 9 - 9 ) + 2 2 0-2 0 x 0 =

49. intr-o fermd sunt 920 pui ti gdini. Diferenladintre numdrulpuilor $i al


gdinilorestede690.Calilei seincaseuldaci sevindeI dinnumdrulpuilor
5
qi3 dinnumirulgeinilor,cunoscend c! o gdini $iun pui coste20 lei,
5
iar o g5in[costecu4 lei maimultdecetun pui?
50. Un eleva citit vineri,sambltdti duminicao ca.rte. Duminicea citit cu 100
paginimaimult decetvineriqi sembdte la un loc.El constatdcdduminicea
citit de patruori mai mult Si lnci l0 paginidecit ln primeledoui zile. CAte
paginia citit in fiecarezi dacevineria citit de doueori mai mult decet
sambdta?

Sintim6na.luna.anul
Deceniul.secoluLmileniul
51. Transformiin unitdtilecerute:

la n = ? l u n i I lune=? septameoi
3a n i = ? l u n i I M=? zile
Tani=?luni 3siptimani-?zile

Catezile suntin primajumdtatedean?Darin a douajumdtatede an?

Calculeaz[:

o) 2 4lu n i=? a n i 365z i l e=? a n i


28zile=?sdFImani 16saptemeni=?luni
b) 4 0a n i- ? d e ce nii l00ani=?seco le
l 0se co le =? a ni 5decenii=?a n i
3 s eco le =? a n i 2 000 ani - ? secole

c) 4 secoleti 7 decenii= ? ani 3 000ani:?secole:?milenii


I mileniu9i 6 secole= ? ani 7 000ani=? secole=
?decenii

68
54. Toni ti-a pehecutvacanlala bunici.A statacololuna iulie li 19 zile din
Iunaaugust.Catezile a statToni la bunici?

55. Vlldut me.gela inot detrei ori pe sipt6mana,ceteo ord 9ijumtrtate,in luna
mai.Afld cateoreinoati ln aceastilun5?

56. Andras-andscutpe3l ianuarie1 999.Cevars6areeain 2 007?

57, Bunicaa.Ie63 ani.Catedeceniigi cefianiarebunica?

58. Calcula! catezile arefiecaredin celepatruanotimpuri?

Monede si bancnote

59, Rezolvdurmetoareleexercifii:
4) 50bani+ 50bani= ? bani
10banix10= ? bani= ? lei
50b a n i x 1 0 = ? b a n i =? l e i

,. , ) (50 0 l e i: 2 ) - ( l0 0 l e i x2 )=? l e i
( 5l e i x 1 0 0) - { l 0 l e i x3 )-? l e
(5 0 0l e i: 4 ) + t 50 l e i x2 )=I l e i

d., 5le i x 1 0 = ? l e i
50 l e i x l 0 = ? l e i
500lei-( l0 leix 10) = ? lei

60. Adrianaareopt bancnote de 5 lei, 6 bancnote de l0 lei, 2 bancnote de 50


lei, iar panela 350lei suntbancnote de 50 lei. Catebancnote de 50 lei are
Adriana?

61. Medelinacumptud o pbpu$lde35 lei, o cartede8 lei 9i un penarde7 lei.in


cebancnotepoatep mi restuldela l00lei?

62. Un elevarein mod egalun numtude monedede I leu $i 5 lei, in valoarede


120lei.Cetemonede arein total?

63, Dupecea cheltuit125lei, Corinaconstate ce i-aumaidmas4 bancnote de


de5 lei CaUlei a
5 lei, 3 de 10lei , unade50lei $i o monede avutCorina?

64, O pereche decizmecu 50 lei maimult.


depantoficostd65 lei,iar o pereche
Cali lei costi in total?

65. Compune dupdexerciliu|100lei - ( 3 x 10lei)=


o problemd
69
e Drane:

66. Un triunghipoateaveadoudunghiuridrepte?

Se da! tlei segmentecu lungjmilede 4 cm, 5 cm Si 6 cm. Aqazd-le,,capla


cap" incat sd fomeze o linie franti inchisi. Cum se nume$teacestpoligon?
Calculeazd perimetrullui?

68. Calculeazdpedmetrulunui triunghi, dace laturjle lui au respectiv?2 cm,


124cm,56 cm.

69. Un triunghi are o lature de 96 dm, alta cu 16 dm mai mici. $tiind ca


perimetrulestede 261 dm, afle a teia laturea t unghiului.

70. Un triunghiaretoatelaturileegale.Perimetrulsduestede 294 cm. Se seafle


laturaffiunghiului.

71. Fiecarelaturda unui triunghiestede 28 m. Afli perimenulrriunghiului.

Un tfiunghi cu doud laturi egaleqi una neegald,are o laturAde 114 m, iar


perimetrul de 296 n. Cati metri arc fiecare dintre celelaltelatud? Cate
solufiiareproblema?

Un triunghi oarecareare o laturede 102m, a douacu 12m mai mare,iar a


treia lahue jumetate din lungimeaprimelordoud.Care esteperimetrul
tfiunghiului?

Dreptungbiul

74. Un &eptunghi are lungimeade 72 m, iar lelimea de 58 m. Care este


penmetruldreptunghiului?

Un dreptunghiare pe mehul de 450 cm. Care este lungimea lui, dace


lefimeaestede 75 cm.

76. Lungimeaunui te.endreptunghiularestede 225 m, iar lelimealui estecu 50


m mai micd. Careesteperjmetrulacestuiteren?

17, Perimehul unui teren dreptunghiulareste de 744m, iar lefmea este cat
jumdtatedin lungime.Afld perimetrulgradinii.

70
?8, Lungimeauneigredinide zarzavatin formdde dreptunghiestede 780m,iar
lefmeareFezintSZdin lungime.Afle pe metrulgrddinii
3
19, Salade spofia uneitcoli areformaunuidreptunghi cu litimeade 16m, iar
lungimeade2 ori mai mare. Afld pe metrul
sbliide spoft

80. Perimetrulunui lot cu sfecladezahaxin formede dreptunghiestede 960m'


Afld lungimeati lafimeaterenului,$tiindce lalimeaestede 3 od maimice
decatlungimea

81. are lefimeade 4


O camerea cdrei du$umeaestede formd dreptunghiulatd,
m. Cetescandu latede 20 cm qi cu aceeaqilungime ca a camerersunt
pentrupardosire?
necesare

82. Un terendreptunghiularcu lungimeade 86 m, iar lelimeajumetatedin


lungime,este lmprejmuit cu gard din sarmi. CAli metri din sarmasunt
daceseinconjoarlcu3 rdnduri?
necesari

83. O tcoalearecwteain formddedreptunghi cu lungimea de 120m $i ldlimea


cu 40 m mai micd. Curteaa fost imprejmuitdcu un gard Pentrupoarti s-a
lasato lungimede4 m Celungimea avutgardul?

84. Calculeazldimensiunile unui dreptunghi de 460m'


carear; semiperimetrul
iar lungimeaestede 3 ori mai maredecetlefmea

85. Penfu ingredireaunui terenin formdde dreptunghicu lungimeade 264m'


iar lilimea un sfertdin lungime,sepun stalpidin 10 in 10 metri De cafi
slelpia foslnevoiel

Pitratol

86. Latura unui pehat este o optime din 848. Calculeazain centimetri
perimetrulPdtratului.

87. culatua del


Afl6 pe metrulpdtratului
a )9 m : , b ) \2 n ; c)3 6 m

88. Afld latua unuipdtratcuperimetrul


de:
a)'184ma b) 544m; c) 832n

89. Un pStrat$i un dreptunghi perimetru.


au acelaqi Dreptunghiul arelunglmea
de D0 m, iar lelimeade 3 ori maimici. Caf metri ate laturapdtratului?

'71
90. Un terenin formede perat cu laturade 187m, trebuieinconjuratcu 3
dndu de sarmA.Cadmefti de sarmasuntnecesari?

91. Pentruingrddircaunui terencu laturade 182m s-aufixat stalpi din 8 in g


metri.De calistalpia fostnevoie?

o't Afld perimetrul unui pdtrat care are lungimealaturii egal5 in metri cu
p.odusulnumerelor 38$i 6.

93. Carefigurd are peimetr.ulmai mare,un pAtratcu latura de 10 dm sauun


fteptunghicu lungimeade 12cm$i ldlimeade8 cm?

94. Un pehatareperjmetrul
de268m. Calidecimetri
arelaturaacestui
petrat?

95. Un dreptunghi
areperimetnrl
de 856m. Perimehulunui pitrat esteagalcu
semiperimetrul
dreptunghiului.Careestelaturapetatului?

96. La un concursde alergareeleviitrebuieseparcurgA


de trei ori taseul in
fomd depetratcu Iaturade84m. Careestedistanfa
parcursideelevi?

Exercitii si oroblemerecanitulative
1. Ordoneazi crescetornumerele:
3 42s,4860si876 37 421,Is8476i3742s
24 218,t1 569$i 12386 44 300,46713ti 43248
21 812,'72218si 91 567 116216,1163849i 116302
t2"l438,6'7150ti 107462 946802,9468t2 si 9642r8

Sedaunumerelei
763x83$i 7638x3.
Punein locullui x o cifreastfelincat:

a) primulnumersAfie maimaredecetal doilea;


b) primulnurnArsefie maimic decAtal doilea;
c) numerelesdfie egale;
d) CateposibilitAlsuntin fiecarecaz?

Scriecu cifreromanenumerele:

37, 49,236,469, 834,952,I 978, | 996,2 34./.

Scriecu cifrealabenunercle:

XXIV, XCV, MCMLII,MDCCXXV,LX, XL, XC, CD,MDCLXXX.

72
5. Folosindproprietilileadunexiiefectue^zA;
a )1 0 1 + 4 3 5 6 +5 6 4 4 +9 9 9
,) 125000+ 256000+ 3',7s 000+ 444

6, Reconstituieadunerile:

35*2 + 56*7 +
184* 9341
(*tn *1)
1* 8 2 1 1518*

7. Rezolvdin sc s:
3097 3 8+ 2 12 8 2 = 7 0 0 0 0 0- 48035:
9 807 + 705398= 604306- 13 218=
906540+ 48795= 800300- 102304=
7 0 66 8 5+ 6 8 0 0 7 = 3 9 1 0 0 2- 316321=

8. Afli termenulnecunosut:
2800'75+ a= 40398'l a+ 40056=203200
21001- a : 9 788 a-260168: 40 58'7
a - 7 0 0 9 = 90 3 8 6 0 0 0 0 0- a= 284356

9. 402003,
Cu cetestemai mic nurnarul256784decetfiecaredin numerele:
37002r,520700,600000.

10. Descezutul 67489,Careestescbzatorul?


este102056,iar diferensa

ll. Scezetorul 98 589.Carcestedescizutul?


este286142,iar diferenla

12, numerelor
La diferenla triplulnumtuului856
802500$i496524,adauge

13. Din diferenla


numerelor 928
120402$i 87 567,scadesfeful numdrului

14. Din diferenla


numerelor 123$i
60 040$i 56 287,scadeprodusulnumerelor
8.

15. Adaugala sumanumerelorI 356 763 li 29 837 diferenlalor' Scde


rezolvarcaintr-o expresiematematicA.

16. Efectueazerespeotendordineaoperatiilor:

1 3 6x 2 + 6 1 8: 3 - 8 4 9: 3 = 1 60 0 0+ ( 9 + 236x3+ 6 x22) =
100 0 0 , 4 5 4x 2 - 6 8 8 3= (1 57 8 7- 14995) :8 + 7 x 114=
9910-910:5-8359= ( 8 3 6 2- 139x' l - 4 684) | 5 =
17, lermenulnecunoscut:
AflaL

(l0 x ( 6 8 0 : 4 - a r 2500
( 8 5 7+ a x 2 ) - 3 5 x4 8 = 8 5 7 x3
( 1 35 0 7 + 6 x a )-9 6 x 8 9 = 5 9 5 9

18. SasealleX dinegalilalilel

{[( 2 x X - 9 8 ) :2 +s6 ]x6 2 0 8] : 5 0 0 =4


2 2 5 : t [ ( 9 x X - 3 0 ) - I l :5 ]0 1 -5
[ (X + 6 0 r 2 ) x 5+2 ]x5 =9 8 5
5x { 9 4 2 - 2 x [ 8 8 2 4 x ( 7 9+ 5 x X )]] - 2s0

19. Saseel-eclueze:

30 + { 3 2 : 8 + 5 x [4 0 +8 x(2 0 : 5 -7 0 x0 : I ) ]] : 2=
(7 0 0 3 0 : 3 ) :5 +2 4 0 x3 (? 5 x0 x4 9 +13) =
( 2 4 3: 9 + 3 x 0 ) x ( 4 3 5 -4 7 1:9 -7 1 6 :2 ) =
( 5 0 0- 4 s 0

20. este947,catul4 $irestul3. Afld impe4itotul.


Deimpe4itul '

27. Un nuntu impi4it la 6 dAcetul 123;i un rest Cetestedeimpi4itul?

Afle nunerele naturale de forma 93a care se impafi exact la 5 9i la 7


Verificd.

MI gandescla un numer,il merescde 7 ori, impad produsulta 3, apoi


micaorezrezultatulcu 287, il inmul!€sccu 3 $i oblin 126.La ce numlr m-
am gdndjr.

24. Un numar €stecu 7 mai mare decit altul. impa4im num6rul mare la cel mic
!ioblinemcirul I ri un resl.Alla restul

25. in doudsilozuri sunt 135tonede cereale.Dacedin primul siloz setrec in al


doileasiloz 28 t, atunciin al doileasiloz va fi o cantitatede 4 ori mai mare
decetin primul. Ce cantitatede cereales-aaflat la inceputih fiecaresiloz?

Sumaa trei numereeste70. Primul estede doudori mai mic decdtal doilea,
iar al treileaestecu 16 mai mare decatsumap melor doue.Caresuntcele
trei numere?

Afld pe,,a" din egalitatea:[ 6 + ( a+ 8 ) x 6 ] : 5 = 12


Catula dou5numerenaturaleeste3, iar reslul79. Diferenlalor este691.
Afle numerele.

to Dou[ numereau diferenla18.Dacdsemare$tefiecarecu 6, primuldevine


caledouanumere.
dublulceluide-aldoilea.GAse$te

30. Sumaa trei numerenatrnaleeste800.Daci primul numir esteegalcu


estehiplul celuide-altreilea,aflI cele
dublulceluide-aldoilea,iat acesta
ffernumete.

A treia parle din sumaa trei numereeste ll9. Al doileanumereste


jumdtatedin al treilea$i dublulprimuluinumdr'Caresuntceletreinumere?

AflI pe"a " dinegalitdliler


( 12 0: 3 + 2 1 0: 7) :a -2 x 5 =0
(48 - a ) 1 2 - 9 r 3 +5 =1 0
=
L (a x 2 - 4 0) : ( 2 0 - 1 8) I x s - 1 6 2 a

in trei lizi sunt966fructe.in a doualadasuntde 2 ori mai multedecetin


prima)adi qi de 2 ori mai pulinedecatln a treialadd Catefructesuntln
fiecareladi?

Daceunui numtrrli adeugimdublul9i triplul slu, ablinem48. Careeste


numirul?

Sumaa trei numereeste420.Pdmulnumir estemaimic decAtal doileacu


dinsumaprimelordoua.Seseaflenumerele.
16,iaral treileaestejumetate

Sdseaflex, y, z $i a,b, c, $tiindcd:

Xxyxz=40 a xb xc=3 0
X x Y= 3 a xb =6
Y xz=20 b xc=1 0

Sumaa trei numereeste246,Al doileanumfuestecu 38 maimaredecatal


treilea,iar primul esteegalcu diferentadintrecelelaltedoue.Strse afle
nutnercle.

38. Calculeazd:

30+5 x { 3 2: 8 + 5 x [4 0 + 8 x(2 0 0 : 5 -1 2 | 2) ll=


{ 1 5 5+ t 8 - 2 0 0:2 5)+ 3 6 1 7 2 :e } x4 =

75
39. Un terendreptunghiularare pedmeaulde 128m, iar lungimeaestetriplul
lelimii. Afla lungirnea$i ldfimeaterenului.

40. Doi pescariau prins219 kg de pg$te.DupAce pdmul a vandut78 kg de


pe$te,iar al doilea96 kg , primul a remascu o cantitatede 4 ori mai mare
decatal doilea.Ce cantitatedepe$tea pdnsfiecarepescar?

41. qi dictando.Dupi ce s-au


La o librdriese aflau372 oaietede matematicA
vendut208 caietedictandoSi 100 caieted€ matematicA, au rimas cu 4
caietemai multede matematicddecatde dictando.Catecaietede fiecarefel
au fosrla inceput?

42. Sedaunumerele a,.b,c, d qi e astfelincat:


-adedoudo maimicdecet b;
- c cu6 maimic decetb;
- d detrei ori mai maredecetc:
- e de4 ori maimic decAtd;
Seseaflenumerele $tiindced + c: 32.
43- Calculeazl:
40 + 3 x { 3 6 9+3 x[5 0 +3 x(4 0 0 : 8 -98 :2) ]] =

44. AflAtermenul neounoscut:


1 0 0 - 1 3 6+ 6 x9 -(a : 3 + 1 5)l : 3 =7 7
t ( X+ 2 6 0 t 2 ) x3 + 4 I x 5 - 1 9 8 5

45. In trei butoaiesunt330 I de ulei. Dacese iau din primulbr.rtoi40 I li se


toamdin al doilea,atunciva fi o cantitatede 3 o mai maredeoatin primul
qicu20 | maimultdecatin allreilea.
Celilit deuleieraula inceputin fiecarebutoi?

46. Perimetrulunui terenin formi depdtratreprezitaldin pedmetrulunui


4
dreptunghia cdruilungimeestede 46 m $i lefmeacu 5 mai micddecAt
jumdtatealungimii.Careestelaturapdtratului?

47, Fienumerele:
a:9 x 8 + 7 x 5 +5 x3 +3 xl
b=9 x 7 - 7 x 5 5 x3 -3 x I
Cu cat estemai maresuma(a + b ) faF de diferenta( a - b ) a numerelor
date.

48. AflA valoarealui X din egalitatea:


L ( X x 2 - 4 0 ) | (3 +2 0 ) I x 5 - l 6 - 4 4

76
49. Adinaare 10 ani.Tataestemai in varstddecatmamacu 3 ani,iar mama
daci ar aveacu un anmai mult, ar fi de4 ori maimaredgcatAdina.Celi ani
aretata?

50. Restulunei imperdri este8, impdr{itorulestescriscu o cifr5, iar produsul


dintrerest $i impe4itor m6 t cu 467 estedeimpd4itul.Afl5 delmpe4itul$i
cerul.

51. Alex arc patlu clasoarecu timbre. Primul num[rd 849 timbre, al doilea a
treiapartedin pimul, iar ultimulsemisuma primelordouh.Catetimbreare
Alex?

<t Cetul impdrfirii a doud numereeste 4 iar restul 2. Dacd adunem


imperlitoruL
deimpe4itul, cetulli restul,obfinem168.Caresuntnumerele?

impareeste625,afld numerele.
$tiind ce sumaa 5 numereconsecutive
(Douemetode)

54. Sumaa tapte numereconseoutive parcestede 8 ori mai maredecatprimul


numir gi cu 294mai maredecatacesta.Afle numerele,

Afle pe metrulunui petratin metri,ttiind cI dacetriplandhtura $i scezand


60, dublandrezultatulqi adSugand120,oblinemprodusulnumerelor80 9i 6

56. reprezinti2 dinlungimeqi ce


$tiindcdlalimeaunuidreptunghi
8
semiperimetrul estede 480 m, afla lungimea9i ldtimea
dreptunghiului
dreptunghiului.

Calculeaze:
{5 + 8 1 : [ 1 0 0 - -(6 0
l(6 2 4 + 6 5 4 t ) :6 1 x3 +2 5 4 =
2 x 4 + 4 x { 3 + 3 x [ 1 6 +2 x2 x(1 6 t2 +2) 1.4 t2\ | 6=

58. Catul unei impe4iri este8, impi4itorul de 7 ori mai maredecatcetul, iar
restuljumetatedincat.Afld deimpdrlitul.

59. Detemin5numerele a,b, c, qid, Stiindcd:


naturale
b= 1 8 0 : a ; b xc=4 0 ; 6 0 :c:d , iar d:2=15

60. Mh gdndescla un numer.il dublez9i apoi scaddin rezultat48. Dublez


rezultatuloblinutqi iar scad48.Din noudublezrezultatulti iar scad48.In
final obtin 0. La cenumdrm-amgandit?

'77
61, Dacdaduntriplul unui numercu triplui altui numtu,obfin 150.Afld
numSrul,
$tiindcedubluldiferentei
lor este40.

62. Aflepex dinegalitatea:


{[1 545: (201-2 xx) + 95]x 3 - 18]:t2 = 26.
63. I n e g a l i t d l inl e: 3 x 5 :1 -2 $ im=5 + I x2- 3,puneli par anteze
astfel
incdts[ avemn - m.

64. Scrie[inumdrull0 folosindcifra3 de 6 ori, paranteze,


prccum$i operaliile
cunoscute.

$tiindci sumanumerelor a $ib este100qicd( a + b) x b x l0 =


naturale
I 000,aflafinumerele
a $ib.

66. Doi frali auimpreund


41 de ali. CAndprimulavea1l ani,al doileaavea6
ani.Cafianjarefiecareacum?

67. Aflali trei lumere naturale,Stiindce sumaprimelordoui este53, iar al


doileaestede doui ori mai maredecatal treilea5i ou 5 mai mic decet
pfllnul.

68. DacdsaAdem din 71 sumadintretriplulunuinumir,dublulnumdrului, acel


numdr,jumitatea$i respectiv
sfertulsdu,obfinemca rezultat17.Careeste
nunrerul?

78
RASPUNSURI

CAPITOLUL I.Numerenaturalemai mici sauegalecu 1 000000


2\l = 304 525;Il = 2'7689:1Il: 9 563.4)'t6643.5)105E3pui, 9.120 751.
l0) 27 866.12)i 012m[ncitori.14)27 652 pdini.,l5.) = = =
I 756,II 336;III 168.
16)| = 411,ll= 151,Ill- 3|4.I7) 1= 142,Il= 426:III = 438.
CAPITOLUL Il. Adunarea9i scidereanumerelornaturalemai mici
sauegalecu 1 000000
24)| = 9,lI - 18,III= s4.26) 16.27) 1 011.28)7'10. 34)3 106.39)104.
4I) 1386pAsari,.12) 492rr,43)5701e\.45) a- 19]'b-8t c: '7. 46)5 x 2 x 1 x I x
l ; 5 . t 2 + l + 1 + l . 1 7 )l= 1 5 ;Il = 1 1 ;U l = 2 1 .6 0 )a=266,a= 2 915]' a= 40.61)
: =
a 2561b r08. 62) 222. 65) 6 562.66) 10 492.69) 13 931 f:.'e.71) 3 203
ciocolate. TJ)a = ll0; x = 350;y = 920;z= 1 430.74)50.75)214;80i1. 76)a =
2 ; b= 71c = 9 . 7 7 ) l = 6 4 ;II= 1 2 4III= 6 0 .8 9a) = 15;b= 33;c = 24.a = 16;b=
25.c= 32 . 9 0 a ) = 1 1 ; b- 1 ,3 .9 lI')= 6 0 ;Il = 8 0 ;l ll = 70;IV = 82,92)a= 7;a-
64.x = 18 . 9 3a) = 2 7 0 .1 0 93) 2 .Il 0 ) x= 0 . l l l ) I=24;Lt=26;lll = 28;IV = 30;
Y = 32; V I = 3 5 .1 1 2 ) a=8 6 ;b =1 4 ,
CAPITOLUL IIl, lnmullireanumerelornatural€mal mici sauegllecu
1 000000
35) y = 1.36) fiul = 26i tata= 52.3 7) a = 9. 38) | = 21; ll = 22;lll = 23; lY
=
- 24 V 2 5 . 5 l )s = 1 2 .5 2 xe ) { 1 0 ,9 ,8 ,,,,,0 }, 5 3)l= l5iIl = 11' ,lLl=2154) I
=9lr= l8 ; I I I : 4 3 .6 0 )6 . 6 7 )2 . 6 8 )I = t,2 , 4 ; II 2,4, 6, 69)D = 308t5 = 71.
-
70)x - 9. 7I) l = 36;ll = 8; III = 72. 77)x = 435;x = 944,x= 955 x = 402 a = 64'
x= 36.100)4c- 2r + 29. 103)a= L l04) l. 105)x= 308.118)48.I19)a) x = 771
b\x = 3 0 8 ,1 2 0 ) a = 4 0 b =1 6 . 1 2 1 )x=2 .1 2 4 )4 0.127) a+b+ c= 65( a= 5 b=
20;c = 4 0 ) . 1 3 2 ) a \ l - 9;1 1 =3 .b )l =7 5 ;l l = 2 5 ,136) 20;11.137) x=3;x= 19.
l 3U 1 0 0 . 7 0r .J 9 .I,= l 8r II= 2 0 iIII = 3 4 .
CAPITOLUL lv. Imptrr{ir€anumerelornaturalemri mici sru egalecu
1 000000
Problemecar€scr€zolv5prin mai mult detrei operatii
1 9 )a = 5 4 0 0 ; b- 5 2 0 0 ;c= I 3 0 0 d ; = I 000.21)l8anl,22^n;.22) I=
= =
134lei;ll 128lei;III 95lei; 119leiexcursia. 2l) I = '70;II= 42ilII = 56.25)a
=3. n= ', 7 3 . 2 6 z
m)= 3 1 8 n \5 9 .
Problemecareserezolvi prin metodaligurativtr
62\I = 292; = 228tIll = | 64.63) | = 35, II = 2s. 64)| = | 99:,ll - 240,III
= 439.6s)I = 16t U 80iIII = 84.69)I = 328ks; ll : 399kg. 7I ) | = 9t I tt = 2'l6:
-
III - 490.73)a= 60ib:240i c - 286.74)I:231 Il = 462 lll:229. 75)| = I0;
t t = rO ,t , t = U Ot,, , = 2 4 0 .7 6 )I=1 6 2 ;L l =3 2 4 ,III= 330.77) a= 16;b:8;c=
12.78)1= 76ler]'ll = 60 lei; III - 300lei. 79)fnl mic= 10ani;fiul mare= 20 ani;
tatdl= 40 ani.rrl I = 172lei l= 136lei;Ill = 68lei.d3)I:209tII =29.86)| =
139,II : 45.87)I = s20;It = 130.88)24.90)I = 543; tt : 67.91) I = 188;II = 62;
III=20.92) 403a124.93)I= l49tII=298tIII= 429.95lM: 16lei;A = 80lei.
96)I = 60;II : 80;III = 70l'Iy : 82.97)A1 = 398;A.2= 199tA3 = 174;A4 = 214.
98)r22:20.99)20; 12.100)D - 228;i- 31.101)684 tl1. 102)r - 400kg rt:

'79
1200kg. 103)I = 207;Il - 462 III = 341.104)| = \'t5 tI = 35.106)| = 24i| =
36.107)88.109)| 160.110)a= 62;b= 10.111)I = 193II:26. 4) | = 44:II=
lI:IIl= 35.116)F= 36let B= t44lei.117)I = 48:II = 123: I= t5.Itt) 624:
153.119) a = 710;b = J55.120) I : 31 lei; II - 31 lei; III : 55 tei Iy = j t lei.t 2t )
I = 40 l e i ;I I = 3 3 l ei :III=2 4 l e i .1 2 2 )a =8 7tei;b= 230iei.12 D- 856: i=
122.1 2 7 ) F- 9 a n i : T =3 9 a n i : M=3 j a n t.129)48ani.130) F 5ani;T- 14
ani:M 32ani.I3l)31 ant.rJ2,cabi= 8 ani:M = 32ani;T - 40an;.
CAPITOLUL V.Fractii
60) 58561)x = 24.62)a = 4. 64)| = 32.It = 6. 6l) Av = I 6 leii Al = 80 lei.
78)30.80)n - 1. 81)x- 192 y :48. t3) tO:64.t4) 40;24.
CAPITOLUL VLUnitifi de misurat Iungimea
10) 132.11) a - Ir2t b : 473.I 2) t62; 126.2t) 25 | 23)r., 845.24) fm =
I I ani.Fm= 22ani:I = 44 ani.2, 35.26)Z 116.3q I - 2 340kg:ll 2 850kgi
III = 2 480kg.Ji) I = 909q; II:83t q; III = 663q.47)n= t. 49)2 t-16.jrl S:
10p . ;V : 2 0 p . ;D = 1 3 0p .
Recapitulare
18)361;34;9:6.19)2r2;648;6930.23)r4t.25)5st;80 t. 26)| = gtII =
18;III = 43.28)306 991.29)12.30)t= 480;II = 240;lrr = 80.J1) 5t:102:204.
3 2 )1i 3 . 2 8 .J 3 ) 1 3 82 7 6 :5 5 2 .3 5t3 : J6)x 2: y = 4i z = 5;a- j; b
) 2 t1 4 8 t4O.
= 2: c :5. 37) I : 38 II 123;lll = 85. 38)| 85e;344.42)a 1 b =
- - ; l4; c = 8: d =
2 4. 44 ) a = 1 8 ; x = 1 .4 5 )t-9 0 l :l t t0 l ; I 130I.r ' r .,158.y' 9.1
m =3aani;r =
42 ani.5r) D = 539iC = 59.5I ) | 698.52)D . 130:i = 32.54)42144;46;48.,50;
52;54.55) 320tn. 56)L = 384m, I = 96m. j7) 672:5j B: 32. St) 452. Sg)a = g; b
:20; c =2 : d = 3 0 . 6 0)4 2 .

80
ISBN9: 78973- 1904- 1 3 -9

lt[xruruilillllill1

S-ar putea să vă placă și