Sunteți pe pagina 1din 4
Partidul Platforma Demnitate gi Adevir Pregedinte interimar Dinu Ptingiu Sediul: Republica Moldova, mun. Chigindu, str.31 august 1989, nr.15 Vice presedinte Chiril Motpan Sediul: Republica Moldova, mun. Chiginciu, str.31 august 1989, nr.15 De Ia Iurie PODARILOV, al ee em poder a peel (CERERE privind restabilirea onoarei si demnitifii La data de 08.11.2021, ora 11:00, in cadrul conferinfei de pres&, organizate de cdtre presedintele interimar al Partidului Platforma Demnitate si Adevar - Dinu Plingau si vice presedintele — Chiril Mofpan (in intervalul de timp de Ia min. 12:50 pind Ia min. 4:35) au fost declarate in public informatii false si denigratoare, cu urmatorul contin Domnul lurie Podarilov, actualul sef al Inspectoratului General al Polifi ‘Posibil, “abest cetajean a fost partea unui dosan penal, in cadrul ciruia a fost demonstrat luarea de mité a 30.000 euro $i nu vreau sé intru in detalii, dar banii cea ‘nu erau doar pentru Podariloy, dacii o sc faceti voi niste investigafi, 0 si vedefi ci au fost implicafi si alte persoane. Domnul Podariloy a fost scos din acest dosar, dar dupa ‘ite stiu eu nu pe motiy cit nu ar fi nu a luat acei bani, dar pe motivul unor carente de proceduri, Hai si fim seriosi, atunci cind facem asemenea declarafii, si fim siguri cd trebuie sii fim documentafi aca $i aici, in cazul domnului Podarilov pe care nici nu cunose, desi am lucrat in Minister in perioada ceea, este aici o explicafie a unui cetéifean, ai unui angajat al Polifiei, prin care arati, dovedeste ch Podarilov a luat mitt de la un cetitean 3000 euro, el a facut declarafii sefilor-superiorilor, jar seful lui superior, care era pe atunci ‘Stefan Pavlov, a transmis materialele acestei anchetei de serviciu, efectuate de un angajat al Ministerului de Interne, a transmis tui dlui Adrian Popenco — procuror anticoruptie interimar. Nu vreau eu sd intru in toate detaliile acestea, eu acestea trebuie sd se ocupe $i procurorii...”” ‘Asemenea declarafii false gi denigratoare au fost preluate de toate mijloacele mass- media din Republica Moldova, fiind pe larg mediatizate, inclusiv gi prin refelele de socializare. {jn asemenea mod, publicul a fost indus in eroare, iar mie fiindu-mi lezaté grav ‘onoarea i demnitatea, in special a persoanei cu demnitatea publica. Ulterior, in aceeagi zi, la 08.11.2021, incepind cu ora 20.00, in cadrul emisiunii televizate de la canalul TV-8 ,Cutia Neagra”, pregedintele interimar al Partidului Platforma Demnitate gi Adevir - Dinu Plingiu, a rispindit in mod intentionat aceleasi Pagina 1 dnd J informafii false si denigratoare, menfionind eronat totodati ci Iurie Podarilov a fost rrefinut in flagrant cu bani in mind, fapte care in realitate nu au avut loc. Totodati, pe pagina Ini Dinu Plingtu din rejeaua de socializare Facebook, la 08.11.2021 a fost publicatd o postare cu urmatorul confinut : Inspectoratul Narional de Investigafii a rémas féird sef. Podarilov igi vrea omul lui acolo. Chiar azi, cand am vorbit despre coruptia de la MAI, un oarecare Bulat, care ‘figureazé in materialele dosarului mitei in care e vizat Iurie Podarilov incearcd a fi ‘promovat la conducerea INI, Oameni buni, exist vreo limita? Opriti nebunia asta! Atayez materiale cauzei in care este menionat Podarilov si Bulat, aproape viitorul sef INI, dacéi nu oprim asta:”. La postarea respectiva au fost anexate copiile unor acte. Tot atunci, la 08.11.2021 portalul de stiri punctul.md, indicind ca sursi de informare postarea de pe refelele de socializare a ex-deputatului Platformei DA, Dinu Plingiiu, a publicat un articol cu urmatorul titlu si confinut: Bulat care figureazi in materialele dosarului mitei in_care e vizat Iurie Podarilov incearci a fi promovat la conducerea INI Inspectoratul National de Investigatii a réimas flird sef. Astfel, potrivit ex-deputatului Platformei DA, Dinu Plingéiu, ,,.Bulat, care figureazdi in materialele dosarului mitei in care e vizat Iurie Podarilov incearcd a fi promovat la conducerea INI”. sAnspectoratul National de Investigatii a réimas fir sef, Podarilov fsi vrea omul lui ‘acolo. Chiar azi, cand am vorbit despre corupfia de la MAI, un oarecare Bulat, care {figureazd in materialele dosarului mitei in care e vizat Iurie incearcé a fi ‘promovat la conducerea INI, Oameni buni, exist vreo limita? Opriti nebunia asta! Pera Te RE Ree E Tot, la 08.11.2021, portalul de stiri Anticorupfie.md, indicind ca surs& de informare postarea de pe refelele de socializare a ex-deputatului Platformei DA, Dinu Plingéu, a publicat un articol cu urmatorul titlu $i confinut: Ex-deputafii din Platforma DA acui conducerea Ministerului de Interne de angajari ndlefectuoase” in functille cheie wEx-deputajii din Platforma DA, Chiril Motpan si Dinu Plangéu, acuzdi conducerea Ministerului de Interne cit ar face angajirile in functile cheie pe criterii de loialitate, fird ca sé tind cont de experienja profesional. Potrivit declarafiilor celor doi fosti deputati, fcute luni intr-o conferinfé de presd, printre numirile recente in politie sunt si persoane cu trecut dubios. Chiril Motpan a acuzat-o pe ministra de Interne, Ana Revenco, cd i-a angajat in functit cheie pe sase din fostii colegi de la Centrul pentru Combaterea Traficului de Persoane, pe care I-a condus anterior. ,,.Eu n-as fi impotriva daca ar fi vorba de oameni absolut competenti, integri, dar, daci o sd facefi o analiza, o sd vedeti cd unii dintre ei au restaurante, alt implic wre penale”, a declarat Motpan. Reprezentantii Platformei DA s-au aritat nemultumifi si de readucerea in funcfia de secretar de stat a lui Sergiu Diaconu care, potrivit lui Motpan, a fost prins de doua ori conducénd automobilul in stare de ebrietate. Pagina 2 ind Dinu Plangdu a precizat in conferinja de presi c& a oferit anterior guvemiii informafiile respective gi a decis s& fie ficute publice pentru c& nu s-a luat nicio atitudine. Totodaté, Dinu Pliingiu a scris pe refelele de socializare c& la gefia Inspectoratului National de Investigatie ar putea fi desemnat Jon Bulat, fost angajat al Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane, care ar fi figurat in acelasi dosar, intentat in 2016 entru_actiuni_de coruptie, Ini Iurie wv, actual 7 tui National de Politie. : : Precizim c& Iurie Podariloy este achitat definitiv in dosarul respectiv, pe motiv de reabilitare integral, deoarece fapta incriminat& nu a fost savirsiti de ultimul. Avind in vedere c& informatia care afi publicat-o pe pagina de Facebook se refer& Ja persoana mea si aceast informatie este una complet falsi, consider c& sunt in drept s& intervin cu urmatoarele coneretizari: {n primul rind, constat cu certitudine cd, afi declarat in cadrul conferinfei de presi mentionate supra gi ulterior afi publicat o informatie confuz& si ne adevirului, cea ce pe cale de consecint& imi permite s4 constat caracterul fals al informatiilor pe care le-afi invocat. intra argumentarea acestei concluzii mentionez, c& eu niciodaté nu am fost condamnat gi/sau atras la rispunderea penal, actualmente in privinfa mea nu exist& careva cauze penale pomite sau suspendate. Mai mult, in dosarul penal pe care eu am fost achitat definitiv de citre instan{ele judiciare, inclusiv de Curtea Suprema de Justitiei s-a stabilit clar: ~ Decizia instantei de Apel este ampli, motivata s{ complet privind nevinovatia mea, Re a en ee omer ee | instanfelor judecatoresti $a « cert c& eu, cu referire la Se ca el ENT Weed cae nica teat eae incriminate, nu a fost comise de c&tre mine; - {nacest context menfionez, ci achitarea mea nu a avut ca motiy careva erori de proceduri, Astfel, declarafiile lui Dinu Plingiu i Chiril Motpan, sunt contrare concluziilor de judecata, sunt false gi sunt lipsite de un substrat factologic; Solufia emis& de autoritatea judecétoreascA nu contravine aprecierilor expuse in motivarea acesteia; i - Emiterea Deciziei prin care Iurie Podarilov a fost achitat de invinuirea privind comiterea infracfiunii incriminate, este bazati pe analiza si aprecierea tuturor probelor administrate. Cit priveste cazul, invocat in materialele anexate la publicajia de pe pagina Facebook a lui Dinu Pling’u, menfionez, c& acestea nu se refera la un dosar penal, dar 1-a un proces penal, in care Procuratura Anticorupfie a examinat toate circumstanfele de fapt si de drept gi a refuzat pornirea urmaririi penale, deoarece acfiunile nu intruneau elementele infractiunii, Este de menfionat c& acest material de refuz in pomirea urmatirii penale a fost || ‘minufios verificat in perioade anterioare, in special in anul 2017, 2020 si chiar recent in. |) luna septembrie 2021, gi de fiecare dati s-a constatat lipsa elementelor infracfiunii in spefa respectiva. Reiternd caracterul confuz. al publicatiei Dumneavoastré din 08.11.2021 de pe pagina din Facebook, mentionez c& nu afi specificat la care dosar penal va referifi, ceea Pagina 3 din -l, prin prisma prevederilor art. art. 2, 16, | ce pe cale de consecinféi genereaz\ inducerea in eroare a publicului cu privire la cazierul meu juridic si cu privire la reputatia mea profesional’. Mai grav este c& aceste informafii au fost preluate de unele portaluri de stiri si au fost publicate fark a fi verificate. Sper cf aceste omisiuni si lacune admise la plasarea informatiei pe pagina de Facebook au fost determinate de abordarea superficial’ de c&tre Dumneavoastré a subjectului gi de insuficienta de timp, dar nu fac parte din campania de denigrarea a mea gi altor colegi, care este orchestrat de anumite forje care urmirese scopul de a denigra imaginea factorilor de decizie ai Inspectoratului General al Polifie si Ministerului Afacerilor de Interne. ‘in asemenea circumstanfe, constat cA declarafiile pe care le-afi flicut in public prim mijloacele media si/sau de socializare, desi nu au nici un suport factologic sau juridic, atenteaza la demnitatea mea gi la buna reputafie personala si profesional’. ‘Aceste valori reprezint& drepturi fundamentale si urmeazi a fi restabilite de c&tre Dumneavoastrii prin aducerea scuzelor publice, dezminfirea faptelor care produc aceste efecte, inclusiv prin mijloacele media si/sau de socializare prin intermediul c&rora v-afi fn conformitate cu prevederile art.7 alin, (1) din Legea nr.64/2010 cu privire la libertatea de exprimare, orice persoani are dreptul la apirarea onoarei, demnitajii gi sein sale profesionale lezate prin réspaindirea relatirilor false cu privire la fapte. acelagi context, sunt relevante prevederile art. 7 alin. (4) din Legea 64/2010, conform cirora persoana lezati prin raspandirea unor relatiri false poate solicita Tectificarea sau dezminfirea informafiei, precum si repararea prejudiciului moral si material cauzat. ‘in aceasti ordine de idei evidenfiez, oA potrivit prevederilor art. 19 alin. (5) din fa de sie 3 7 5, 19) 22, 43 din Codul civil, solicit restabilirea, de catre Dvs. a onoarei si demnithjii mele, prin care imi vizeaz actiunile gi personalitatea la direct si sunt deftimatoare. Totodati, solicit si-mi fie compensat in mod proportional (Partidul Platforma Demnitate si Adevar, Dinu Plingau, Chiril Mofpan) prejudiciu moral, in valoare de 75.000, 00 (saptezeci si cinci mii, 00) lei, care va fi transmis cu titlul de donatie c&tre Centrul de plasament pentru copii cu dezabilit3fi fn caz contrar, imi rezery dreptul de a restabili echitatea in instanfa judecatoreasc’, cu solicitarea inclusiv a compenstii materiale a drepturilor nepatrimoniale. Cu respect, " Tee ai a ie PODARILOV Pagina 4 din