Sunteți pe pagina 1din 3
‘\ Presedintelui Republicii Moldova Doamnei Maia Sandy. Republica Moldova Chisinau, MD 2073 Ba, Stefan cel Mare, 154, e-mail: cancelaria@prm.md tel.: (+373) 22 265 236 Personal Presedintelui interimar al Judecitoriei Balti (Sediul central) Gherasim Dumitru Consiliutui Superior al Magistraturii al Republicii Moldova mun. Chisindu, str. Mihai Eminescu, 5 Tel: 022 990990 (Cancelaria) Digit sine by Cece Mil Duc asi foas Tr sksoEEST ‘ 022 990842 (Petifii) a Fax: 022 227320 stat Notre e-mail:aparatul@esm.md Inspectiei Judiciare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova Consiliului pentru prevenirea si eliminarea diserimindrii si asigurarea egalit%sii e-mail:info@egalitate.md Procuraturii Generale al Republicii Moldova ‘mun. Chigindu, MD 2001, bd. Stefan cel Mare si Sfint, 73 proc-gen@procuratura.md, tel. 0 22 828 373 Pil Ministrului Justitiei al Republicii Moldova Sergiu Litvinenco Ministerul Justitiei i str, 31 August 1989, 82 mun. Chigindu, MD-2012 Republica Moldova E-mail: secretariat @justice.gov.md , petitii@justice.cov.md Asociatiei Judecatorilor din Republica Moldova ajrm.moldova@email.com De la: Cojocaru Mihail Judecitor la Judecdtoria Balti (Sediul Central) tel. CONNIE, e-mail CERERE/PETITIEDENUNT Prin prezenta solicit: - Adoptarea pozitiel in privinta conduitei pregedintelui interimar al Judecatoriei Balfi Gherasim Dumitru; - Anularea imediat& a réspunsului nr, 42/008 din 25 octombrie 2021; + Acordarea concediului din cont proriu Acordarea concediului neplatit(suplimentar fara ania Dp plata), din cont propriu pentru recuperarea sandtdyii si proceduri, cu deplasarea peste hotarele jarii pentru perioada 29, 10.2021 - 05.11.2021 inclusiv; Inléturarea imediatéi din functia de presedinte interimar al judecdtorului Judecitoriei Bali Gherasim Dumitru; lkeigerealerraspundere-disciplinardsi penal a Presedintele interimar al Judecitorie! Balfi Gherasim Dumitru pentru discriminarea $i hérfuirea judecdtorului eu diszabilitafi Cojocaru Mihail; Constatarea discrimindrit i harfuirli pe motiv de dizabilitate a Judecdtorulul i Balfi (Sediul Central) Cojocaru Mihail de cétre Presedintele interimar al Judecdtori Judecdtoriei Balti Gherasim Dumitru; = Constatarea incdiledrti flagrante a Legislasiei in privinga garantarit timpului de munca sia timpului de odihnd; sia prejudiciului moral tn Incasarea prejudiciului material(suma va fi concretizata( sumd de 1 000 0000(un million) lei tul c&, la data de 20 octombrie 2021 am inaintat in cordare a concediului Prin prezenta aduc la cunostinfa fapt adresa CSM gi a Administratiei Judecdtoriei Balfi cetere de a neplatit(suplimentar fara plata), din cont propriu pentru recuperarea sindtafii. Reley faptul c& administrafia Judecatoriei Balti $1 respective CSM-ul sunt la curent cd sunt persoand cu dizabilitafi si am probleme de stin&tate care anul curent s-au agravat, ‘Mai mult ca atit, precizez.o& problemele de stnatate sunt aleatorii si eu nu le pot dirije astfel incit nu pot st le programez. La fel menjionez c& presedintele Judecttoriei Balfi Gherasim Dumitru deja isi bate joc deschis de un judecator cu dizabilitafi fiind susfinut abil de Consiliul Superior al Magistraturii. cererea din cont propriu si am invocate motivele in acest Astfel desi am inaitat prealabil sens, administrafia Judecdtoriei Balti netntemeiat illegal gi nefondat a respins aceast cerere doar pentrira se rasebuna a ma discrimina in continuare gi a m& harfui pe motiv de dizabilitate, Or, nui eu, 0 persoand cu dizabilittfi trebuie s8-i prezint lui Gherasim careva probe dar anume administrajia instanfei urmeazi 4 prezinte probe c&, anume lipsa mea pentru o perioada relativ scurti de timp de la locul muncii, pe motiv de sdnatate, va perturba activitatea instanfei. ‘Totodati urma sa fie prezentate probe c& anume, contramandarea sedinfelor fixate la judecdtorul Cojocara pentru 6(sase) zile lucratoarer, va bloca sau va perturba in vre-un mod activitatea instanfei de judecata, Domane ce “onoare” am si stiu c& toatd activitatea instanfei se tine pe un judecdtor cu dizabilitaqi si anume lipsa motivate, temporard a acestuia va perturba activitatea instanfci, in consecinfa relev faptul c& nu exité nici o proba care ar fi demonstrate cA anume lipsa judecstorului Cojocaru Mihail(persona cu dizabilitafi) pentru 6(sase) zile lucr&toare de Ia instanj, pe motive de sinatate, vor perturba activitatea instanfei. ‘Aduc la cunostina ca in instanfi exist judecdtor suspendat care nu primegte dosare gi deci nu activeazi efectiv ca judecator de practic 1(un) an de zile. Mai mult ca atit, presedintele instanfei Gherasim Dumitru primeste doar 10-25% din volumul de lucru gi in mare parte este in teritoriu far vicepresedintele Padurar Valeriu primeste doar 50-75% din volumul de luctu si ambii au concedii, deplasari, seminare, conferinfe, ete mai mult dectt zile lucratoare in an gi se vede c& aceste fapte nu perturbeazé activitatea instanfei. Tot aici relev c& suntem in prind perioad’ de pandemie gare genereaz& situafii de alerts si respective de urgenfi care la fel nu perturbeazi activitatea Judecdtoriei Balji dar anume lipsa intemeiata a judec&torului Cojocaru in baza realizarii unui drept va perturba si va bloca activitatea Judecatoriei Balfi. a ‘Adue la cunostinfi §i faptul c& Legea in sensul acordarii concediului neplatit poarté un caracter dispozitiv deci permisiy ins& acest fapt nici intr-un mod nu-I acorda dreptul unui careva presedinte interimar de 13 ani la Judecatoria Balti st o aplice dupa placul su. Dumitale Domnul presedinte interimar cumitrul lui Damir specialist pe "Laundromat” prieten bun cu "Marchel” si respective cettifean de onoare a mun. Balti esti obligat s& respecfi Legea dar nu sé o interpretezi dup& bunul plac fra a avea dovezi, probe etc. Cumatrul lui "Damir” uit de perioada lui Plahotnuc sia lui Poalelungi, uit de listele de dosare cu care te prezentai la judecatori si respect Legea. Evident este faptul c& atit Codul Muncii, cit si Legea Legii privind incluziunea sociala persoanclor cu dizabilitati si respective Legea cu privire la statutul judecatorului, garanteazi neconditionat dreptul la concediu neplatit din cont propriu fiecdrui judecdtor inclusive a celor cu dizabilitati si nu este in drept un careva presedinte interimar de instanj4 de 13 ani "cumdtrul lui Damir” si interpreteze Legea dupa bunul stu plac si se expuna in privinja numérului de concedii si a motivelor in acest sens ori sii ma "indrume” sii-mi iau sau nu concediu de boald. Adica s& infeleg c Iui Gherasim iar conveni eu s4 stau pe buletin cit mai mult, sau poate chiar si dispar in rest Dumnealui stie cum si-si bat joc. Prin urmare, solicit atragerea la rispundere penali a acestui individ pentru Tortura, tratamentul inuman sau degradant(art.166/1CP) si respectiv pentru Sclavia si-condifiile similare sclaviei (art.167CP) si respective pentru Munea forfat8(art.168CP) probele sunt anexate la cerere. Relev faptul ct pin la moment nici un alt judecitor mai ales din administraie care au plecat in concediul neplatit din cont propriu nu au perturbat activitatea. Faptul ci avem un judecator ce nu primeste dosare de un an de zile si nu activeaza efectiv de un an de zile dar igi bate joc de angajafi si judecatori la indicafiile lui Gherasim nevind astfel de competente si neavinmd drepturi in acest sens nu se perturbeaza activitatea, faptul cd avem doar 4 sali de judecata gi luerm in condifii inhumane nu se perturbeaza activitatea. Dar uite Cojocaru perturbeazA nu stiu pe cine, care deja nu mai poate st&pini emojiile. Domnul Gherasim dac® ifi pasa atit de mult nu ai decit si- ti exercifi atributiile de servicin gi s& rerepartizezi dosarcle lui Cojocaru care au fost repartizate illegal pentru perioada concediului de boala gi a celui de reabilitare medical. Evident este faptul ¢& aceast raispuns reprezinti o infractiune, o discriminare, hafuire, indimidare, rizbunare $i batjocora dar totodat& reprezint& si o disperare a unui individ cu grave problem de integritate si culpabil de rispundere penal. Atit de josnic nu am crezut c& 0 s& cazi, ce mizerii mai pofi. in consecinfi pentru a nu prejudicia statul cu sume impundtoare solicit imediat acordarea concediului neplatit din cont propriu pentru perioada de 29.10.2021 — 05.11.2021 inclusiv in caz contrar imi rezerv dreptul de a inainta actiune unde voi prezenta toate probele necesare. Mizez pe buna-credinja si pe injelepciune Domniilor Voastre. Cu deosebitt consideratiune. Anexs: Cererea din 20 octombrie 2021; Raspuns din nr. 42/008 din 25 octombrie 2021. oA Data: 25.10. 202! re es Lb ae -