Sunteți pe pagina 1din 16
Republica Moldova Peeny6auxa Mosaosa CONSILIUL COBET MUNICIPAL BALTL “ MYHHUMIMA B2JUb Project DECIZIA PEWIEHHE nr. din Cu privire la aprobarea Mecanismului de acordare a ajutorului binesc pentru perioada rece a anului 2021-2022 pentru unele categorii social-vulnerabile a populatiei din contul mijloacelor bugetului municipal {in conformitate cu art. 3, alin. (1), art. 8, art. 14, alin. (1), alin. (2) lit. y), lit. 2!) al Legii RM privind administratia publica local nr. 436-XVI din 28.12.2006, intru executarea deciziei Consiliului mun. Balti n 11/7 din 19.10.2021 ,Cu privire la initierea procedurilor de consultare publica cu societatea ci procesul decizional, la proiectul deciziei Consiliului municipal Balti Cu privire la aprobarea Mecanismului de acordare a ajutorului banesc pentru perioada rece a anului 2021-2022 pentru unele categorii social-vulnerabile a populatiei din contul mijloacelor bugetului municipal”, dispozitiei primarului nr. 222 din 01.11.2021 ,Cu privire la desfigurarea procedurilor de consultare public pe marginea proiectului deciziei Consiliului municipal Balti ,Cu privire la aprobarea Mecanismului de acordare a ajutorului banesc pentru perioada rece a anului 2021-2022 pentru unele categorii social-vulnerabile a populatiei din contul mijloacelor bugetului I", luind in consideratie Hotarirea nr. 64 din 26 octombrie 2021, Hotarirea nr. 62 din 22 septembrie Nationale Extraordinare de Sandtate Publica, si decizia Comisiei extraordinare de sanatate ipiului Balti si in scopul sporirii protectiei sociale unor categorii social-vulnerabile din rindul populafiei orasului in perioada rece a anului, in contextul majorarii tarifelor la utilititi si tinind cont de recomandarile parvenite in timpul consultarilor publice la proiectul deciziei, - Consiliul municipal Balti DECIDE: 1. Se aprobi Mecanismul de acordare a ajutorului banesc pentru perioada rece a anului 2021-2022 pentru unele categorii social-vulnerabile a populajiei din contul mijloacelor bugetului municipal, conform anexei 2. Se stabileste in perioada rece a anului 2021-2022 (noiembrie — decembrie 2021 si ianuarie ~ martie 2022) ajutorul banesc in marime de 700 lei lunar. 3. Primarul interimar mun. Balyi dna T. Dubipkaia sa asigure: 3.1 stabilirea ajutorului banese pentru perioada rece a anului 2021-2022 pentru unele categorii social- vulnerabile a populatiei din contul mijloacelor bugetului municipal in baza listei de beneficiari pentru acordarea ajutorului banese pentru perioada rece a anului 2020-2021 pentru unele categorii social-vulnerabile populatiei din contul mijloacelor bugetului municipal, aprobat prin Dispozitia primarului nr. 134 din 08.07.2021, cu intrunirea criteriilor de eligibilitate, conform mecanismului aprobat prin decizia data, cu informarea ulterioard a beneficiarilor despre decizia luatt 3.2 primirea cererilor si pachetului de acte doar de la persoanele care nu se regisesc in lista beneficiarilor pentru acordarea ajutorului banesc pentru perioada rece a anului 2020-2021 pentru unele categorii social-vulnerabile a populatiei din contul mijloacelor bugetului municipal, cu intrunirea criteriilor de eligibilitate, conform mecanismului aprobat prin decizia data 3.3 efectuarea cheltuielilor pentru plata ajutorului banese pentru perioada rece a anului 2021-2022 pentru unele categorii social-vulnerabile a populafiei din contul mijloacelor bugetului municipal pentru anul 2022. 4. Controlul asupra executirii prezentei decizii se pune in sarcina Comisiilor consultative de specialitate pentru activititi economico-financiare, pentru gospodirie municipal, administrarea bunurilor gi protectia mediului, de specialitate pentru drept si disciplina si pentru educatie, protectie sociala si sandtatea publica. Pregedintele sedinfei a___ordinare a Consiliului municipal Bali Contrasemneaza: Secretarul Consiliului municipiului Balyi Anexa Ja decizia Consiliului mun. Bali mr. din Mecanismul privind modul de acordare a ajutorului banesc pentru perioada rece a anului 2021-2022 pentru unele categorii social-vulnerabile a populaiei din contul mijloacelor bugetului municipal (in continuare-Mecanism) Capitolul I. Dispozitii generale 1. Prezentul Mecanism reglementeazi modalitatea de stabilire si acordare a ajutorului banese pentru perioada rece a anului 2021-2022 pentru unele categorii social-vulnerabile a populatiei din contul mijloacelor bugetului municipal 2. in sensul prezentului Mecanism, nofiunile de bazé au urmatoarea semnificatie: djutor bdnesc - plati lunara fixd, in bani, acordata unor categorii social-vulnerabile a populatiei, care se stabileste din contul mijloacelor bugetului municipal pentru lunile noiembrie, decembrie 2021, ianuarie, februarie, martie 2022; chirias_principal - locatarul spatiului locativ neprivatizat pe numele c&ruia este intocmit contul personal de catre serviciul de exploatare a spajiilor locative; proprietar - persoana care are drept de posesiune, de folosinga si de dispozitie asupra bunului; coproprietar - proprietarul exclusiv al unei cote-parfi ideale din bunul comun; solicitamt - unul din membrii familiei, care este chiriasul principal! proprietaru/ coproprietarul locuinfei cu capacitate deplind de exercifiu, sau reprezentantul legal/ tutorul/ curatorul care depune cererea de acordare a ajutorului banesc; 3. Ajutorul binesc se stabileste pentru unele categorii de populafie, enumerate in anexa nr. 1 la prezentul Mecanism, care au loc de trai si viza de domiciliu in mun, Balfi la data de 31.10.2021 cu respectarea prevederilor Mecanismului dat. 4. Persoanele, care sunt beneficiarii ajutorului in perioada rece a anului conform Legii RM nr, 133-XVI din 13.06.2008 cu privire la ajutorul social, nu pot beneficia de dreptul la ajutor banese. Capitolul II. Modul de stabilire si plata a ajutorului binese 5. Ajutorul banesc pentru perioada rece a anului 2021-2022 se stabileste in marime de 3500 lei a cite 700 lei lunar, chiriagului principal/proprietarului/coproprictarului si persoanelor care locuiese in spajiul locativ neprivatizat la momentul inaintérii cererii, conform vizei de domiciliu la data adresarii, 6. in cazul cind chiriagul principal/ proprietarul/ coproprietarul locuinjei se referd la doua sau mai multe categorii de beneficiari, conform anexei nr. 1 la prezentul Mecanism care au dreptul la ajutor banese pentru perioada rece a anului 2021-2022, pe adresa indicata se stabileste numai o singura plata. 7. Ajutorul banese pentru perioada rece a anului 2021-2022 se stabileste: 7.1 in baza listei de beneficiari pentru acordarea ajutorului banesc pentru perioada rece a anului 2020-2021 pentru unele categorii social-vulnerabile a populatiei din contul mijloacelor bugetului municipal” aprobati prin Dispozitia primarului Nr. 134 din 08.07.2021, cu respectarea prevederilor Mecanismului dat. Direcjia general asisten{a sociala si protecjia familiei va intocmi act de verificare a datelor beneficiarilor, conform anexei nr. 3 al mecanismului dat; 7.2 in baza adresirii personale la Directia generala asistenfa sociala si protectia familiei (beneficiarul completeaza cererea si declarafia pe propria rispundere, conform modelului, in corespundere cu anexele nr. 2 si nr. 4 la prezentul mecanism) cu respectarea conditiilor stipulate in prezentul Mecanism si anexei nr. 1 Ja Mecanismul dat. 8. Directia general asistenta social si protectia familiei examineazi cererile receptionate in perioada rece a anului 2021-2022 si cererile beneficiarilor de acordarea ajutorului banesc pentru perioada rece a anului 2020-2021, in conformitate cu procedura stabilitd, cu ulterioara examinare/prezentare a materialelor gi listelor beneficiarilor la sedinjele grupului de lucru pentru determinarea dreptului la ajutor binesc pentru perioada rece a anului 2021-2022, creata prin dispozitia primarului 9. Conform rezultatelor sedinjei _grupului de lucru, listele beneficiarilor pentru acordarea ajutorului binesc pentru perioada rece a anului 2021-2022 se aproba prin dispozitia primacului. 10. Persoanele care au pierdut dreptul de a beneficia de ajutor in perioada rece a anului conform Legii RM nr. 133-XVI din 13.06.2008 cu privire la ajutor social, in perioada 01.11.2021 28.02.2022, ajutorul banese se stabileste din luna urmatoare dupa ultima lund din care a fost achitat ajutorul pentru perioada rece a anului, luind in considerajie prevederile mecanismului dat 11. In cazul examinarii adresirilor de la persoanele, care si-au schimbat viza de domiciliu in municipiul Balti in perioada 01.11.2021— 28.02.2022 ajutorul binesc se stabileste din luna urmatoare dupa luna schimbarii vizei de domiciliu, luind in considerafie prevederile Mecanismului dat si anexa nr. 1 1a Mecanism, 12, In cazul cind solicitantul a pierdut dreptul la ajutorul banese din motivul activititii in cimpul muncii, fiind detinitor de patenta de intreprinzator sau fiind fondator/cofondator al Intreprinderii Individuale (i1), Societatii cu Raspundere Limitata (SRL), .2., totodata persoane fizice ce desfasoard activitati independente conform cap. 10? CF nr. 1163-XIII din 24.04.1997, se stabileste dreptul la ajutor banese pentru Iuna/lunile in care nu a fost angajat, nu a detinut patenta de intreprinzdtor si nu a fost fondator/cofondator al intreprinderii Individuale (iI), Societatii cu Raspundere Limitaté (SRL), s.0., totodata nu a desfisurat activitati independente conform cap. 10? CF nr. 1163-XIII din 24.04.1997. 13. In cazul examinarii adresarilor de la persoanele care si-au stabilit sau schimbat gradul de dizabilitate in perioada 01.11.2021— 28.02.2022, ajutorul banesc se stabileste din luna urmatoare dupa luna stabilirii/schimbarii gradului de dizabilitate, luind in consideratie prevederile Mecanismului dat si anexa nr. 1 la Mecanism. ilor de la persoanele care au atins virsta standard de pensionare in perioada 01.11.2021 28.02.2022, conform Legii RM nr. 156-XIV din 14.10.1998 privind sistemul public de pensii, ajutorul banesc se stabileste din luna urmitoare dupa luna atingerii virstei standart de pensionare, luind in consideratie prevederile Mecanismului dat si anexa nr. | la Mecanism. 15. Primirea cererilor si a actelor pentru stabilirea ajutorului banese se realizeaza in perioada 03.01.2021 pind la 28.02.2022 inelusiv. 16, Plata ajutorului banesc se efectueaza de cditre prestatorul de servicii de plata in termen de pind la data 30.09.2022 inclusiv, conform listelor perfectate de Directia generala asistenta sociald si protectia familiei in baza unui contract de colaborare incheiat in acest sens: 17. in cazul decesului titularului de ajutor banesc, sumele neachitate se platese in intregime, inclusiv pentru luna decesului, sofului (sotiei), parintilor sau copiilor acestuia, iar in cazul lipsei acestora — persoanei care prezinti dovezi ci a suportat cheltuelile pentru inmormintare, in baza adresarii personale la Directia generala asisten{& sociala si protectia familiei 17! in cazul stabilirii ajutorului banesc pentru perioada rece a anului 2021-2022 in baza listelor beneficiarilor ajutorului banesc pentru perioada rece a anului 2020-2021, nu se examineazi cererile si actele persoanelor decedate in perioada noiembrie ~ decembrie 2021. Capitolul III. Sursele si modul de evidenfa si calcul 18, Finanjarea cheltuielilor pentru plata ajutorului banesc se face prin intermediul Directiei generale asisten{a sociala si protectia familiei, in limita alocajiilor precizate pentru acest scop, prevazute in bugetul municipal finind cont de cheltuielile pentru serviciile prestatorului de servicii de plata in baza contractului incheiat. 19. Listele de plata a ajutorului banesc pentru perioada rece a anului 2021-2022 se pistreaz& la Directia generald asistenta social si protectia familiei, iar chitanjele de eliberare a ajutorului se pastreaza la prestatorul de servicii de plata pe parcursul a 3 ani, 20. Lunar, in termen de pind la data de 10 a lunii care urmeaz& dup luna de achitare, prestatorul de servicii de plata prezinté darea de seama despre sumele ajutorului banese achitate de facto, pe suport de hirtie si in varianta electronic, autentificate de conducdtor cu stampila instituici, unde ele se pastreaza timp de 3 ani. Suma pentru achitarea ajutorului banesc, care nu a fost achitata in termenul stabilit, se restituie in contul bugetului municipal pind la 15.10.2022, 21. In cazul, cand beneficiarul nu a primit ajutor in termen de pind la data 30.09.2022 inclusiy, dreptul la aceasta prestafie se pierde, Capitolul IV. Dispozifii finale 22. Institujia financiara corespunzatoare poarta responsabilitatea pentru utilizarea reala a mijloacelor bugetare primite de la Directia general asistenfa sociala si protectia familiel, stabilite pentru acest scop, veridicitatea si corectitudinea darilor de seama in conformitate cu legislafia in vigoare 23. Beneficiarii ajutorului banese poarti responsabilitatea pentru veridicitatea si corectitudinea datelor prezentate. 24. Actele necesare pentru stabilirea ajutorului banesc pentru perioada rece a anului 2021- 2022 pentru unele categorii social-vulnerabile a populatiei din contul mijloacelor bugetului municipal, sunt eliberate gratuit de c&tre organele competente, inclusiv gi de catre intreprinderile municipale. 25. Responsabilitatea pentru autenticitatea certificatelor, prezentate pentru stabilirea ajutorului banese se pune in seama instituyiei care le-a eliberat, 26. Beneficiarul poarté responsabilitate pentru veridicitatea si corectitudinea informatiei prezentate in conformitate cu legislatia in vigoare. in cazul depistarii informatiei neveridice, oferite de solicitant, care favorizeaza alocarea neintemeiaté a ajutorului, solicitantul ramburseaza suma primitd nejustificat, conform legislajiei in vigoare AAnexa nr. la Mecanismul de acordare a ajutorutui banese pentru perioada rece a anului 2021-2022 pentru unele . categoritsocial-vulnerabile ale populatiet din contul mijloacelor bugetului municipal Modalitatea de audienfa a cetijenilor pentru stabilirea ajutorului biinese pentru perioada rece a anului 2021-2022 4 No Denumirea categorilor Pachetul de acte 1 2 : 3 1. Persoane care au atins vista standard de | 1.Cererea conform modelului propus: Pensionare conform Legii RM nr. 156- | 2. *decleratia pe propria raspundere pentru cererea depusd; XIV din 14.10.1998 privind sistemal _ 3. copia buletinului de identitate: public de pensi, care in perioada 4. **copia legitimatiei de pensionar; 01.11.2021 - 31.03.2022 nu sunt angajati | 5.**¥contul personal/actul care confirma dreptul de proprictate asupra oficial in cimpul muncii, nu detin patent | bunului imobil (se prezinti); de intreprinzltor, nu sunt 6. alte acte (dupa necesitate), fondatori/cofondatori de intreprindere “verificarea datelor declarate de citre solicitant in declaratie va fi Individuala, SRL (Societate cu cefeciuata In baza listel primite de la Serviciul Fiscal de Stat privind Raspundere Limitat), cit sipersoane | desfigurarea actvitiii de antreprenoriat de diferite forme; fizice ce nu desfasoard activitati ** verificarea mirimei pensiei in baza de date electronica SIAAS; independente conform cap. 10° CF nr. | *** verificarea cu scopul confirmarii dreptului de proprietate asupra 1163-XI11 din 24.04.1997 5, marimea | bunului imobil si verificarea adresei de domiciliu in baza de date a pensiei ale c&rora la data de *01.11.2021 | Serviciului Cadastral Teritorial mun, Balti al LP. ,Agentia Servicii nu depsiseste 3100 lei (nu se ia in Publice” consideratie suport financiar de stat si | Adresarile persoanelor, care au atins virsta standard de pensionare ale prestati sociale. ‘conform Legit RM nr. 156-XIV din 14.10.1998 privind sistemul public * La persoanele care au atins virsta de pensii, si care. sunt vaduve/—vaduvi— ale standard de pensionare, care in perioada | chiriasiler/proprictarilor/coproprictarilor principali ai locuintei, care nu 01.11.2021 ~ 28.02.2022, mirimea au perfectat actele necesare in urma decesului sotuluisotiei, se pensiei la data depunerii cererii nu trebuie | examineaza in urma prezentarii actelor suplimentare (in cazul in care din SH depiigeasca 3100 lei (nu se iain ‘momentul decesului chiriasului/proprietarului/coproprietarului principal consideratie suportul financiar de stat si} nu a expirat termenul de 6 luni) alte prestati sociale). z 1. Cererea conform modelului propus, Persoane incadrate in grad de dizabilitate sever (fir limita marimit pensici/alocatici). 2. copia buletinului de identitate al persoanei incadrate in grad de dizabilitate / tutore (in caz de necesitate) 3. copia certficatului de dizabilitate si capacitate de certificatalui de incadrare in grad de dizabilitate; 4. copia legitimatiei de pensionar, S.tcontul personal/actul care confirma dreptul de proprietate asupra bbunului imobit perfectat pe numele persoanei incadrate in grad de dizabilitatetutore (se prezinta); 6. hotiritea instanfei de judecataprivind instituirea tutelei asupra petsoanelor supuse unei masuri de ocrotire judiciara (tutela) in caz de necesitate; alte acte (dupa necesitate), * verificarea cu scopul confirmarii dreptului de proprietate asupra bbunului imobil si verificarea adresei de domicilin in baza de date a nea/copia T. Audienja cetijenilor se efectueazA de catre angajaqi Directiei generale asistenfa sociala si protectia familiei in oficiul ,Ghiseu! Unie” (et. 1, primaria), conform graficului stabil 2. Specialistul efectueaz’ audienta, explicd procedura si onditile de stabilire a ajutorului binese pentru perioada rece a anului 2021-2022 prin urmatoarele actiuni: 2.1. verifict pachetul de acte prezentat Ia compartimentul ccorespunderea datelor si conditiilor de acordare a ajutorului ‘banesc pentru perioada rece a anului 2021-2022; 2.2. verifica copiile cu originalele si le confirma prin ‘semnatura cu indicarea datei, 2.3. informeaz& solicitantul i primeste acordul acestuia la folosirea datelor personale in scopul acordarii ajutorului bbanesc pentru perioada rece a anului (cu scopul confirmarii dreptului de proprietate asupra bunului imobil in baza de date a Serviciului Cadastral Teritorial mun. Balti al LP. ,Agentia Servicii Publice”, primirii de solicitant a ajutorului pentra perioada rece @ anului conform Legii RM nr. 133-XVI din 13.06.2008 cu privire la ajutorul social, in baza de date a Sistemului Informational Automatizat "Asistenta Sociala”, verificarea datelor declarate in declaratie conform listei de la SFS, verificarea marimei pe baza de date electronica SIAAS (in cazul categoriilor de persoane care au atins virsta standard de pensionare si persoanelor incadrate in grad de izabilitate accentuat stablit fara termen (pet. 1, pet. 5)): 2.4. dupa completarea cereri tn format electronic (anexa nr. 2 ta Mecanism), cererea este scoasi la imprimant’ si se clibereaza beneficiarului pe suport de hirtie pentru preeizarea corectitudinii datelor personale indicate in cerere. Dupa verificarea datelor personale indicate in cerere beneficiarul semneazit cererea cu eliberarea ulterioars a recipisei. fn cazul categoriilor de persoane care au atins virsta standard de pensionare si persoanelor incadrate in grad de dizabilitate accentuat stablit fra termen (pet. 1, pet. 5), solicitantul semneaza si declaratia pe propria rispundere (anexa nr. 4 Ja Mecanism). 2.5. dupa finisarea audienfei, zilnic, cererile primite se transmit persoanei responsabile din oficiul ,,Ghiseul Unie” Serviciului Cadastral Teritorial mun. Bali al LP. ,Agenfia Servieit Publice”. Copii incadrayi in grad de dizabilitate pind la 18 ani (sever, accentuat, mediu), fara limita marimii alocatiei. 1. Cererea conform modelului propus; 2. copia buletinului de identtate sau a adeverintei de nastere a copilului; 3. copia centficatului de dizabilitate si capacitate de munca/copia certificatului de incadrare in grad de dizabilitate; 4. copia legitimatiei de pensionar; 5. *contul personal/actul care confirma dreptul de proprietate asupra ‘bunului imobil, perfectat pe numele copilului/unuia din paringi/tutor/ ‘curator ai copilului (se prezinta). 6. copia buletinului de identitate unuia din parint/tutore. 7. copia deciziei privind instituirea tutele/curatelei (in caz de necesitate); 8. alte acte (dupa necesitate), * verificarea cu scopul confirmarii dreptului de proprietate asupra bunului imobil si verificarea adresei de domiciliu in baza de date a Serviciului Cadastral Teritorial mun, Balti al LP. .Agentia Servicii Publice”. Persoane incadrate in grad de dizabilitate din copitarie dupa 18 ani (sever, accentuat, mediu) fri limita mérimii pensiei/alocariei 1. Cererea conform modelului propus; 2, copia buletinului de identtate a persoanei cu grad de dizabilitat; 3. copia certficatului de dizabilitate si capacitate de muncd/copia certificatului de incadrare in grad de dizabilitate 4. copia legitimatiei de pensionar; 5. *contul personal/actul care confirma dreptul de proprietate asupra ‘bunului imobil, perfectat pe numele persoanei incadrate in grad de . 20 (Gata depuneri cereriy (00? $1 semnatura persoanei care arecepionatcererea) *Atenfie! Plata ajutorului banese se efectueaza in termen pind la 30.09.2022 ‘Anexa nr. 3 a Mecanismul privind modul de acordare a ajutorului binese pentru perioada rece a anului 2021-2022 pentru unele categorii social-vulnerabile a populatiei din contul mijloacelor bugetului municipal Act de verificare a datelor beneficiarului, cu privire la examinarea posibilitaii de stabilire a ajutorului banesc pentru perioada rece a anului 2021-2022 pentru unele categorii social-vulnerabile a populatiei din contul mijloacelor bugetului municipal Datele personale ale beneficiarului se completeazd in baza actelor prezentate in sezonul de inedilzire 2020-2021: Numele/Prenumele, Data nasterii Buletin de identitate seria nr IDNP Domiciliu, Categoria _ (de virst, persoand sau/copil neadrat in grad de dizabilitaie cu indicarea gradului de dizabilitatey |. S-acfectuat controlul de cite specialistul DGASPF cu urmatoari inci: \.1. verificarea cu scopul confirmarii dreptului de proprietate asupra bunului imobil si verificarea adresei de domiciliu in baza de date a Serviciului Cadastral Teritorial (confirmatisau mu este confirmat) "(NP yi semnditura specialistului, data verificariiy 2. verificarea marimei pensiei in baza de date electronica SIAAS (confirmat/sau nu este confirmat) ?P $i semnditura specialistului, data verifi i) 1.3. verificarea ajutorului_ social pentru perioada rece a anului in scopul depistari perioadei de plata a APRA, a solicitantului conform Legii nr. 133 - XVI din 13.06.2008. (perioada stabilirit dreptului familiei Ta APRA) (NP si semndtura specialistulvi, data verificarii) 1.4, verificarea informatiei privind desfasurarea activitaii de antreprenoriat, in baza listei primite de la SFS (confirmatisau nu este confirma) (UP $i semndtura specialistulul, data verifiearii) ‘Anexa nr. 4 la Mecanismul privind modul de acordare a ajutorului banese pentru perioada rece a anului 2021-2022 pentru unele categori social-vulnerabile a populatiei contul mijloacelor bugetului municipal Declaratie pe propria rispundere pentru cererea depusi Eu oo, in calitate de solicitant al ajutorului banesc pentru perioada rece a anului 2021-2022 pentru unele categorii social-vulnerabile a populatiei din contul mijloacelor bugetului municipal, confirm cA nu sunt angajat in cimpul muncii, nu detin patenta de intreprinzator si nu sunt fondator de fntreprindere Individualé, SRL (Societate cu Raspundere Limitata), totodata persoani fizicd ce desfasoara activitali independente conform cap. 10? CF nr. 1163-XIII din 24.04.1997 s.a. Constientizez c& dacd voi furniza informatie incorecté sau incompleti, primaria mun. Balti, poate intreprinde actiuni impotriva mea si eu ma oblig sa rambursez suma primita neligitim/nejustificat, in conformitate cu legislatia in vigoare. Directia generala asistent& social si protectia familiei va folosi informatia furnizata de mine pentru a examina cererea si a verifica informatia relevanta si din alte surse. Deasemenea, ma oblig s& informez directia general asistenta sociala si protectia familiei in cazul angajérii in cimpul muncii sau obfinerii unor venituri din {i de antreprenoriat. in cazul emiterii unei decizii pozitive, ma oblig s& utilizez ajutorul banese activi acordat, conform destinatiei. Data Semnatura Hpusopun syn. Bowne a Primaria mun, Balti 1Opuduneckoe Ynpacaenue a Directia Juridicit ya. Hndenendenuuit, 1 str. Independentei, 1 0231) 5-46-34 tele: (0231) 5-46-34 (0231) 5-46-35 (0231) 5-46-35 AVIZ asupra proiectului de decizie a Consiliului municipal Balti »Cu privire la aprobarea Mecanismului de acordare a ajutorului banesc pentru perioada rece a anului 2021-2022 pentru unele categorii social-vulnerabile a populatiei din contul mijloacelor bugetului municipal” Examinand proiectul de decizie a Consiliului municipal Balti ,,Cu privire la aprobarea Mecanismului de acordare a ajutorului banese pentru perioada rece a anului 2021-2022 pentru unele categorii social-vulnerabile a populatiei din contul mijloacelor bugetului municipal” care a fost elaborat de subdiviziunea de profil a primariei mun. Balti: Directia Juridica a Primariei mun. Balti considera c& in conformitate cu art.3, alin. (1), art. 8, art. 14, alin. (1), alin. (2) lit. y), lit. z') al Legii RM privind administrajia public locala nr. 436-XVI din 28.12.2006, intru executarea deciziei Consiliului mun. Balti nr. 11/7 din 19.10.2021 ,,Cu privire la initierea procedurilor de consultare publica cu societatea civilé in procesul decizional, la proiectul deciziei Consiliului municipal Balti ,Cu privire la aprobarea Mecanismului de acordare a ajutorului banese pentru perioada rece a anului 2021-2022 pentru unele categorii social-vulnerabile a populatiei_din contul mijloacelor bugetului municipal”, dispozitiei_primarului_ nr. 222 din 01.11.2021 Cu privire la desfaisurarea procedurilor de consultare publica pe marginea proiectului deciziei Consiliului municipal Balti ,Cu privire la aprobarea Mecanismului de acordare a ajutorului banesc pentru perioada rece a anului 2021-2022 pentru unele categorii social-vulnerabile a populatiei din contul mijloacelor bugetului municipal”, luind in consideratie Hotarirea nr. 64 din 26 octombrie 2021, Hotarirea nr. 62 din 22 septembrie 2021 Comisiei Nationale Extraordinare de Sanatate Publica, i Comisiei extraordinare de sandtate publicd a municipiului Balti si in scopul sporirii protectiei sociale unor categorii social-vulnerabile din rindul populatiei orasului in perioada rece a anului, in contextul majorarii tarifelor la utilitati si tinind cont de recomandarile parvenite in timpul consultarilor publice la proiectul deciziei, proiectul sus-mentionat poate fi examinat si aprobat la sedinta Consiliului municipal Balti. Sef al Direc! juridice Balan Vitalii LEXY Nota informativa la proiectul deciziei Consiliului municipal Balti ,Cu privire la aprobarea Mecanismului de acordare a ajutorului banese pentru perioada rece a anului 2021-2022 pentru unele categorii social-vulnerabile a populatici din contul mijloacelor bugetului municipal” 1. Autorul proiectului Prezentul proiect a fost elaborat de catre Directia general asistenta sociala si protectia familici in conformitate cu art, 3, alin, (1), art. 8, art. 14, alin, (1), alin. (2) lit. y), lit. ') al Legii RM privind administrayia publicd locala nr. 436-XVI din 28.12.2006, intru executarea deciziei Consiliului mun, Balti nr.11/7 din 19.10.2021 Cu privire la inifierea procedurilor de consultare public’ cu societatea civila in procesul decizional, la proiectul deciziei Consiliului municipal Balti ,Cu privire la aprobarea Mecanismului de acordare a ajutorului banesc pentru perioada rece a anului 2021-2022 pentru unele categorii social-vulnerabile a populatiei din contul mijloacelor bugetului municipal”, dispozitiei primarului nr. 222 din 01.11.2021 Cu privire la desfigurarea procedurilor de consultare public pe marginea proiectului deciziei Consiliului municipal Balji,,Cu privire la aprobarea Mecanismului de acordare a ajutorului banesc pentru perioada rece a anului 2021-2022 pentru unele categorii social- vulnerabile a populatiei din contul mijloacelor bugetului municipal”, 2. Condifiile ce au impus elaborarea proiectului Proiectul deciziei Consiliului municipal Balti Cu privire la aprobarea Mecanismului de acordare a ajutorului binesc pentru perioada rece a anului 2021-2022 pentru unele categorii social- vulnerabile a populajiei din contul mijloacelor bugetului municipal” a fost elaborat, Iuind in considerafie Hotirirea nr. 64 din 26 octombrie 2021, Hotarirea nr. 62 din 22 septembrie 2021 Comisiei Nafionale Extraordinare de Sandtate Publica, si decizia Comisiei extraordinare de sinitate public a municipiului Balji, in scopul sporirii protecyiei sociale unor categorii social-vulnerabile din rindul populafiei orasului in perioada rece a anului, in contextul majorarii tarifelor la utilitati gi jinind cont de recomandatile parvenite in timpul consultarilor publice la proiectul deciziei. Proiectul propus a fost elaborat intr-u executarea Deciziei Consiliului mun. Balti Xe 11/7 din 19.10.2021 .,Cu privire la inijierea procedurilor de consultare publica cu societatea civila in procesul decizional, la proiectul deciziei Consiliului municipal Balji ,,Cu privire la aprobarea Mecanismului de acordare a ajutorului binese pentru pericada rece a anului 2021-2022 pentru unele categorii social- vulnerabile a populatiei din contul mijloacelor bugetului municipal”, in conformitate cu care a fost stabilita procedura consultarilor publice prin intermediul crearii grupului de lucru ad-hoc Prin intermediul dispozitiei primarului nr. 222 din 01.11.2021 ,,Cu privire la desfigurarea procedurilor de consultare publicd pe marginea proiectului deciziei Consiliului municipal Balti ,Cu privire la aprobarea Mecanismului de acordare a ajutorului banesc pentru perioada rece a anului 2021- 2022 pentru unele categorii social-vulnerabile a populajiei din contul mijloacelor bugetului municipal”, a fost aprobat grupul de lucru ad-hoc. In conformitate cu termenii stabilifi a fost elaborat textul initial al proiectului deciziei, care a fost prezentat membrilor grupului de lucru ad-hoc pentru elaborarea recomandarilor si propunerilor. Dupa care la data de 25.11.2021 a fost realizata sedinja grupului de Iucru ad-hoc. in urma recomandarilor parvenite in cadrul consultarilor publice, a fost modificata procedura de stabilire a plafii, dupa cum urmeazi: - modificarea pragului limita de venit pentru persoanele care au atins virsta standart de pensionare si persoanele incadrate in grad de dizabilitate accentuat, fara termen (p. 1 si p. 5 din anexa nr. 1 la Mecanismul sus mentionat) din 2400 lei (perioada rece a anului 2020-2021) in 3100 lei din moti, c& venitul limita pentru solicitant in perioada rece a anului curent, (conform legii cu privire la ajutor social nr, 133 din 13.06.2008) este de 3109,60 lei; - majorarea ajutorului banesc pentru perioada rece a anului de la 500 lei la 700 lei lunar pentru perioada (noiembrie — decembrie 2021 si ianuarie ~ martie 2022), 3. Fundamentarea economico-financiara Pe parcursul ultimilor ani in orasul Balji se acorda acest tip de ajutor unor categorii social- vulnerabile de populatie, Astfel, in sezonul de inelzire 2021-2022 ajutorul binese pentru categoriile social-vulnerabile a populafiei din contul mijloacelor bugetului municipal a fost stabilita pentru 1117 persoane, in suma de 2421,50 mii lei, in proiectul bugetului pentru anul 2021 s-a planificat suma de 2347,50 mii lei. 4, Transparenta in procesul decizional/coordonarea proiectului Proiectul deciziei Consiliului municipal Balfi Cu privire la aprobarea Mecanismului de acordare a ajutorului banesc pentru perioada rece a anului 2021-2022 pentru unele categorii social- vulnerabile a populajiei din contul mijloacelor bugetului municipal” este plasat pentru consultare publica pe site-ul oficial al primariei www.balti.md/transparenta, Proiectul dat a fost coordonat cu Directia generala financiar-economiea si Direc|ia juridica. Proiectul in cauzi nu contrazice legislatiei in vigoare si se propune pentru examinare in cadrul sedinjei Consiulului municipal Balti _ savcashe Ly Veronica Munteanu PROCES-VERBAL, al sedinjei grupului de Iueru ad-hoc mun.Balfi din 25.11.2021 Grupul de lucru ad-hoc a fost constituit prin Dispozitia primarului nr.222 din 01.11.2021 fiind compus din: G, Smulschii - viceprimar mun. Balfi, presedintele grupului de lucru ad-hoc; I. Turcanu ~ specialist principal DGASPF, secretarul grupului de lueru ad-hoc; Membrii grupului de lueru: Y. Munteanu ~ sef DGASPF; N, Crfjanovschi ~ sef adjunct DGASPF; V. Balan - sef DJ; V. Rusu - sef DGFE; D. Rusu - director CTAS; V. Zincovschii - seful DGC; T. Chiaburu ~ administrator interimar al IM "GLC-Baly A. Gorb - presedintele Consiliului veteranilor mun, Balti; N. Melinic ~ presedimtele Societii invalizilor mun. Balji A absentat: A.Gorb - pregedintele Consiliului veteranilor mun, Balj T. Chiaburu — administrator interimar al {M "GLC-Balti”; ORDINEA DE ZI Desfaisurarea consultatilor publice la proiectul deciziei Consiliului municipal Balfi ,Cu privire Ja aprobarea Mecanismului de acordare a ajutorului binese pentru perioada rece a anului 2021-2022 pentru unele categorii social-vulnerabile a populatici din contul mijloacelor bugetului municipal”? S-A AUDIAT: Dnul Gh. $mulschii a propus desf%igurarea consultirilor publice la proiectul decizici Consiliului municipal Balti ,,Cu privire la aprobarea Mecanismului de acordare a ajutorului banese pentru perioada rece a anului 2021-2022 pentru unele categorii social-vulnerabile a populatiei din contul mijloacelor bugetului municipal” Dna V. Munteanu a menfionat, c& ajutorul banese pentru perioada rece a anului 2020 2021 a fost stabilit pentru 1117 locuitori ai oragului Balfi, in marime de 500 lei lunar conform perioadei stabilite pentru fiecare beneficiar individual, in sumé totald de 2 421 500 lei, iar pentru 383 persoane s-a refuzat in stabilirea ajutorului banesc. La data de 30.09.2021 au primit ajutorul banesc - 1078 beneficiari, in sum& de 2 347 500 lei, {nsd nu au primit prestatia daté 39 persoane, in suma de 74 000 lei, din motivul plecaiii peste hotare, deces 5.a. Deasemenea, Dna V. Munteanu a propus urmitoarele modificari: + modificarea pragului limité de venit pentru persoanele care au atins virsta standart de pensionare gi persoanele incadrate in grad de dizabilitate accentuat, fara termen (p. 1 sip. 5 din anexa nr. 1 la Mecanismul sus mentionat) din 2400 lei (perioada rece a anului 2020-2021) in 3100 lei din motiv, c& venitul limit pentru solicitant in perioada rece a anului curent, (conform legii cu privire la ajutor social nr. 133 din 13.06.2008) este de 3109,60 lei; - majorarea ajutorului banesc pentru perioada rece a anului de la 500 lei la 700 lei lunar pentru perioada (noiembrie ~ decembrie 2021 si ianuarie - martie 2022); + examinarea unei noi posibilitati de verificare a acestor 2 categorii de beneficiari, daca sunt angajati in cimul muncii sau nu. Anterior aceste 2 categorii de persoane erau verificati la acest capitol de catre CTAS Balti, la moment nu exist aceasti posibilitate de verificare din motivul crearii sistemului informational Mcconect, la care pina in momentul de fata nu avem acces. Din motiv cin perioada rece a anului 2020-2021 s-a decis acordarea ajutorului banese in baza listelor sezonuluj anterior, depun cerere doar persoanele care nu se regdsesc in lista, in perioada rece a anului 2021-2022 se propune aceeasi metoda, ins in cazul neverificarii categoriilor date, la aspectul angajati/neangajati exist riscul si stabilim ajutor béinese persoanelor angajate. Astfel, la moment nu exista o modalitate de verificare a acestora. Dnul Y. Balan a mentionat ca, luind in consideratie situatia epidemiologic din mun, Balti, a propus aceeasi modalitate de receptionare a cererilor, adic, in baza listelor sezonului anterior, depun cerere doar persoanele care nu se regisesc in list, in perioada rece a anului 2021-2022. Dnul D. Rusu a propus sa fie rezlizat un nou demers in adresa guvernului pentru a fi conectati la sistemul automatizat Mcconect. Dna V. Munteanu a mentionat, c& va fi realizat un demers repetat pentru a fi conectati la sistemul automatizat de verificare a venitului, Dnul Gh. $mulschii a propus si voteze membrii grupului de lucru pentru urmatoarele modificari: - modificarea pragului limita de venit pentru persoanele care au atins virsta standart de pensionare si persoanele incadrate in grad de dizabilitate accentuat, fara termen din 2400 in 3100 lei: ~ majorarea ajutorului binesc pentru perioada rece a anului de 1a $00 lei la 700 lei. Tofi voteaza pro”. varianta finala a proiectului deciziei de catre DGASPF, spre examinarea ulterioari a acestuia in cadrul sedintiei Consiliului municipal Balfi, planificaté pentru data de 30 noiembrie 2021 i / Pregedintele grupuluj de lucru ad-hoc Uy, Gh. Smulschii Secretarul grupului de lucru ad-hoc Sef 1. Turcanu Membrii grupului de lucru: V. Munteanu N. Crijanovschi V. Balan Sinteza recomandarilor, parvenite in cadrul consultirii publice pe marginea proiectului deciziei Consiliului municipal Balti ,Cu privire la aprobarea Mecanismului de acordare a ajutorului banese pentru perioada rece a anului 2021-2022 pentru unele categorii social-vulnerabile a populafiei din contul mijloacelor bugetului municipal”. ‘Munteanu) solicitant in perioada rece a anului curent, (conform legii cu privire la ajutor social nr. 133 din 13.06.2008) este de 3109,60 lei; Sea Recomandarea parveniti | aprobare sau een eael cazul | | de respingerea | cet r : a8 Lrecomandarilor | | DGASPF | (Dna . | Veronica majorarea ajutorului binese pentru perioada rece a | | te | Manteanay | anulul de la $00 tei Ia 700 lei lunar pentru | 5. soroha | |v ’Dna Cristina | Perioada (noiembrie —decembrie 2021 si ianuarie | | i ~martie 2022); | Craevscaia. - | Derenova modificarea pragului limiti de venit pentru persoanele care au atins virsta standart de pensionare si persoanele incadrate in grad de dizabilitate accentuat, far termen (p. 1 sip. 5 din | anexa nr. 1 la Mecanismul sus mentionat) din | | 2. | DGASPF | 2400 lei (perioada rece a anului 2020-2021) in | Se aproba | (Dna Veronica | 3100 lei din motiv, ci venitul limita pentru | |