Sunteți pe pagina 1din 6

RM 06/02-147

1 decembrie 2021

Deputat în Parlamentul
Republicii Moldova

Biroul Permanent
Parlamentul Republicii Moldova

În conformitate cu articolul 73 din Constituția Republicii


Moldova și articolul 47 din Regulamentul Parlamentului, se
înaintează cu titlu de inițiativă legislativă proiectul de lege privind
efectuarea auditului public extern în domeniul gazelor naturale.

Anexă:

1. Proiectul de lege;

2. Nota informativă.

Deputați în Parlamentul
Republicii Moldova

Republica Moldova, MD-2004, Chişinău info@parlament.md


Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 105 www.parlament.md
Proiect
PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

LEGE
privind efectuarea auditului public extern
în domeniul gazelor naturale

Ținând cont, de importanța majoră pentru economia țării și


bunăstarea cetățenilor a domeniului gazelor naturale, precum și de
faptul că insuficiența gazelor naturale afectează direct și imediat
securitatea statului și a cetățenilor,

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Art. I. – (1) Prin derogare de la prevederile articolului 88 din Legea


nr. 1134/1997 privind societăţile pe acţiuni (republicată în Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr. 372-382, art. 341), articolului 32
din Legea nr.260/2017 privind organizarea și funcționarea Curții de
Conturi a Republicii Moldova, Curtea de Conturi va efectua auditul
conformității cheltuielilor și investițiilor capitale la societățile comerciale
din domeniul gazelor naturale.
(2) Auditul se va desfășura la societăți pe acțiuni, la entitățile de
drept public, precum și la alte persoane juridice afiliate acestora în partea
ce ține de domeniul gazelor naturale.
(3) Entitățile auditate, indiferent de tipul de proprietate și forma
organizatorico-juridică, sunt obligate să admită neîngrădit aflarea
auditorilor Curții de Conturi pe teritoriul său, să asigure accesul direct și
liber, în timp util la informațiile digitalizate, bazele de date necesare
exercitării corespunzătoare a misiunii de audit conform prezentului
mandat. Entitățile auditate vor asigura prezentarea informațiilor, datelor,
actelor normative de reglementare și documentelor necesare în formatul
și termenul solicitat de Curtea de Conturi.

2
(4) În scopul exercitării mandatului prevăzut de prezenta lege,
Curtea de Conturi are acces neîngrădit la prelucrarea datelor cu caracter
personal și informațiilor ce conțin secret comercial.
(5) Raportul auditului privind rezultatele auditului public extern
executat, precum și hotărârea Curții de Conturi de aprobare a raportului
vor fi prezentate Parlamentului Republicii Moldova până la data de 31
octombrie 2022.
Art. II. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în
Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI

3
Nota informativă
la proiectul legii privind efectuarea unui audit public extern
în domeniul gazelor naturale

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanților la elaborarea


proiectului
Proiectul este elaborat de un grup de deputați din fracțiunea PAS.

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi


finalitățile urmărite
Ținând cont de declararea stării de urgență prin Hotărârea Parlamentului nr. 148
din 22.10.2021 precum și de faptul că insuficiența gazelor naturale afectează direct
și imediat securitatea statului și a cetățenilor, o atenție sporită a fost direcționată
către managementul financiar și corporativ al societăților comerciale și entităților
care activează în domeniul gazelor naturale. Mai multe studii și rapoarte
independente punctează spre administrarea defectuoasă a acestor întreprinderi,
care influențează asupra majorării nejustificate a tarifelor la gaz şi creşterii
artificiale a datoriei faţă de furnizorii externi.

Astfel, având în vedere importanța activității acestor întreprinderi la nivel național


și impactul direct al acesteia asupra tuturor cetățenilor Republicii Moldova,
precum și interesul public sporit atunci când perturbările din domeniul energetic
afectează negativ consumatorii/cetățenii, se propune realizarea de către Curtea de
Conturi a RM a unui audit public extern asupra activității societăților comerciale și
entităților din domeniul gazelor naturale, în vederea obținerii asigurării că
activitățile, tranzacțiile financiare efectuate sunt în conformitate cu reglementările
aplicabile, iar rezultatele auditului vor fi comunicate tuturor părților interesate,
autorităților competente.

Totodată, este de menționat că, potrivit art.32 alin.(5) din Legea nr.260/2017

4
privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi a Republicii Moldova, Curtea
de Conturi are dreptul să efectueze auditul financiar la întreprinderi de stat și
municipale, la societățile comerciale al căror capital social aparține în întregime
statului sau unității administrativ-teritoriale, precum şi la societățile comerciale
în care statul, unitățile administrativ-teritoriale, întreprinderile de stat şi
municipale dețin, fiecare separat sau împreună, cel puțin jumătate din capitalul
social. În acest sens, Curtea de Conturi informează conducătorul entității, cel
târziu la data de 30 septembrie, privind misiunea de audit preconizată pentru
anul următor.

De asemenea, potrivit art.88 alin.(1) și alin.(2) lit.a) din Legea nr. 1134/1997
privind societățile pe acțiuni, auditul obligatoriu al situațiilor financiare anuale
se efectuează la entitatea de interes public și la societatea în care cota statului
depășește 50% din capitalul social. Auditul solicitat al rapoartelor financiare
anuale se efectuează la cererea acționarilor care dețin cel puțin 10% din acțiunile
cu drept de vot ale societății. În acest caz, serviciile de audit sînt plătite de acești
acționari, dacă hotărârea adunării generale a acționarilor nu prevede altfel.

Având în vedere că, cota statului în capitalul social al unor astfel de întreprinderi
este sub 50%, Curtea de Conturi este limitată în efectuarea unui asemenea audit.
Prin urmare, proiectul de lege introduce o norma derogatorie de la prevederile
articolului 88 din Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni și articolului
32 din Legea nr.260/2017 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi a
Republicii Moldova, fiind dictat de necesitatea acordării Curţii de Conturi a
competențelor efectuării misiunii de audit menționate la societățile comerciale din
domeniul gazelor naturale.

În același timp, potrivit art.5 alin.(4) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele
normative, normele juridice derogatorii sunt diferite în raport cu reglementarea-
cadru în materie şi sunt aplicabile unei situaţii determinate. În caz de
divergenţă între o normă generală sau specială şi o normă derogatorie,
care se conţin în acte normative de acelaşi nivel, se aplică norma
derogatorie.

5
3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca
scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene
Proiectul nu conține norme care ar impune necesitatea armonizării legislației
naționale cu legislația Uniunii Europene.

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidențierea elementelor


noi
Proiectul actului normativ are drept scop reglementarea unei norme derogatorii de
la prevederile articolului 88 din Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni
și articolului 32 din Legea nr.260/2017 privind organizarea și funcționarea Curții
de Conturi a Republicii Moldova.

5. Fundamentarea economico-financiară
Proiectul nu implică costuri financiare suplimentare la bugetul public național.

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare


Adoptarea și punerea în aplicare a prevederilor proiectului nu impune necesitatea
adoptării unor acte normative privind implementarea acestuia.

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului


Proiectul de lege urmează a fi supus avizării și consultării publice în conformitate
cu prevederile cadrului normativ în vigoare.

8. Constatările expertizei anticorupție


Proiectul va fi supus expertizei anticorupție.