Sunteți pe pagina 1din 3

FIŞA POSTULUI

Anexa la CIM nr. .................... din


data ......................................

1. TITULAR POST: ……………………………………….


2. Poziţia în COR/Cod: 723103
3. Data încadrării pe post: ………………………………
4. DENUMIREA POSTULUI: Mecanic auto
5. SCOPUL POSTULUI: Post de execuţie a prestaţiilor service în cadrul atelierului …................
6. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ: Atelier Întreţinere Reparaţii
7. RELAŢII ORGANIZATORICE:
se subordonează: Şefului de Atelier Întreţinere Reparaţii
are în subordine: ... xyz ........ sau ... nu este cazul
colaborează cu: cu toate compartimentele din cadrul unităţii
8. ÎNLOCUIT DE: alte persoane cu aceeaşi pregătire de specialitate
9. ATRIBUŢII PRINCIPALE (şi sarcini aferente):
- Îşi desfăşoară activitatea în deplină conformitate cu hotărârile şefului ierarhic direct şi a Societăţii
comerciale;
- Analizează şi face propuneri şefului ierarhic direct pentru îmbunătăţirea activităţii specifice,
propune măsuri pentru micşorarea consumului specific de materiale, combustibili şi energie;
- Execută lucrările de reparaţii repartizate, în deplină concordanţă cu tehnologia de reparaţii
cuprinsă în manualele de reparaţii, în mod special a prevederilor privind utilizarea sculelor, a
aparatelor de măsură şi control şi a metodologiei adecvate, scop pentru care cunoaşterea tuturor
prevederilor acestora este o permanentă sarcină de serviciu;
- Informează şeful ierarhic direct sau/şi recepţionerul care i-a repartizat lucrarea de reparaţii asupra
modului de realizare a lucrărilor de reparaţii, semnalând eventualele abateri, precum şi asupra
oricăror evenimente intervenite care pot perturba desfăşurarea în bune condiţii a acestora, în
scopul luării tuturor măsurilor eficiente de rezolvare;
- Execută în condiţii optime lucrările de reparaţii repartizate, urmărind ca prin operativitatea şi
bunele rezultate ale prestaţiilor service efectuate şi a unui comportament adecvat să obţină o
maximă satisfacţie a clienţilor, ajutând societatea să crească loialitatea clienţilor faţă de serviciile
service-ului în scopul motivării acestora să revină;
- Utilizează toate sculele, aparatele de măsură şi control, utilajele şi instalaţiile din dotarea service-
ului în bune condiţiuni, evitând deteriorarea sau distrugerea acestora;
- Anunţă de îndată seful de atelier în situaţia defectării, ruperii sau decalibrării sculelor din dotare;
- Anunţă de îndată seful de atelier în cazul în care a primit de la magazia de scule o unealtă defectă;
- În cazul în care se face vinovat de exploatarea necorespunzătoare a sculelor din magazia de scule
(chei dinamometrice, etc.) va suporta preţul acesteia la valoarea de înlocuire;
- Respectă necondiţionat toate prevederile şi normele privind protecţia muncii, P.S.I. şi a protecţiei
mediului în conformitate cu instructajele periodice;
- Execută numai acele operaţiuni pentru care are calificare necesară, inclusiv pentru manevrarea

1 din 4
autovehiculelor şi a utilajelor care intră sub incidenţa ISCIR pentru care trebuie să posede
permisul de conducere sau autorizaţia necesară corespunzătoare categoriei respective;
- Respectă necondiţionat toate obligaţiile consemnate în Contractul Colectiv de Muncă, în special
cele privind respectarea programului de lucru, interzicerea consumului sau introducerii în
societate a băuturilor alcoolice, utilizarea echipamentului de protecţie pus la dispoziţie de societate
şi adoptarea unui comportament civilizat în relaţiile cu colegii de serviciu şi cu clienţii;
- Primeşte dispoziţii privind toate aspectele referitoare la condiţiile executării prestaţiilor service
repartizate numai de la recepţionerul atelierului care a repartizat respectiva lucrare, evitând orice
contact direct cu clientul;
- Urmăreşte permanent să întreţină locul de muncă la un nivel de curăţenie cât mai ridicat, în acest
scop efectuând curăţenie după terminarea fiecărei lucrări repartizate în cursul unei zile lucrătoare
şi curăţenie generală la locul de muncă la sfârşitul fiecărei zile lucrătoare. Prin aceasta va ajuta
societatea să-şi formeze o imagine cât mai bună faţă de clienţii săi, motivându-i pe aceştia să mai
apeleze şi în viitor la serviciile sale;
- Îndeplineşte orice altă sarcină de serviciu stabilită de şeful ierarhic direct în scopul optimizării
activităţii atelierului de reparaţii întreţinere;
- Actualizarea atribuţiilor se va face funcţie de modificările organizatorice legislative care apar.

10. RESPONSABILITĂŢI:
- Cunoaşterea atribuţiilor de serviciu stabilite prin prezenta şi îndeplinirea acestora întocmai;
- Respectarea tuturor obligaţiilor privind funcţionarea sistemului de asigurare a calităţii;
- Executarea lucrărilor de reparaţii în deplină conformitate cu cerinţele clientului şi a recepţionerului
care a repartizat respectiva lucrare de reparaţii, la un nivel calitativ optim;
- Efectuarea lucrărilor de reparaţii utilizând numai aparate de măsură şi control adecvate, cu verificarea
metrologică în vigoare;
- Menţinerea curăţeniei la locul de muncă conform pct. 9.14.;
- Răspunde de efectuarea corectă şi la timp a reparaţiilor mijloacelor de transport;
- Răspunde de integritatea sculelor, aparatelor de măsură şi control şi a altor obiecte de inventar
încredinţate de Societate pentru buna desfăşurare a lucrărilor de reparaţii repartizate, fiind sancţionat
material în mod corespunzător pentru fiecare deteriorare a acestora sau pentru orice prejudiciu
adus patrimoniului Societăţii;
- Respectarea prevederilor Regulamentului de Ordine Interioară;
- Neîndeplinirea totală sau parţială sau îndeplinirea defectuoasă a sarcinilor specificate în fişa
postului, constituie motiv de sancţionare, inclusiv cu desfacerea contractului individual de
munca, conform prevederilor Codului Muncii;
- Răspunde disciplinar, material şi/sau penal pentru orice abatere săvârşită care are ca
rezultat prejudicierea intereselor sau bunurilor societăţii sau pentru nerespectarea
atribuţiunilor şi limitelor de competenţă stabilite prin prezenta fişă de post.

11. RESPONSABILITĂŢI SSM SI PSI:


Activitatea se va desfăşura, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu
instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât sa nu expună la pericol de accidentare sau
îmbolnăvire profesională atât propria persoana, cat şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau

2 din 4
omisiunile sale în timpul procesului de munca. Pentru realizarea obiectivelor mai sus precizate se impun
următoarele obligaţii:
- Să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele de transport şi
alte mijloace de producţie;
- Să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, sa îl înapoieze sau sa
îl pună la locul destinat pentru păstrare;
- Să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a
dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice şi
clădirilor, şi sa utilizeze corect aceste dispozitive;
- Să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de munca despre care au
motive întemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice
deficienta a sistemelor de protecţie;
- Să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de munca şi/sau angajatorului accidentele suferite de
propria persoana;
- Să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cat este necesar, pentru a face
posibila realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de munca şi inspectorii sanitari,
pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;
- Să coopereze, atât timp cat este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite
angajatorului sa se asigure ca mediul de munca şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru
securitate şi sănătate, în domeniul sau de activitate;
- Să îşi însuşească şi sa respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în munca şi
măsurile de aplicare a acestora;
- Să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de munca şi inspectorii sanitari;
- Să respecte instrucţiunile proprii pentru aplicare reglementărilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă elaborate şi aprobate de către angajator pentru domeniul său de activitate.

În timpul programului respecta normele de protecţie a muncii, P.S.I. si regulamentul intern (R.I.) in
vigoare, astfel:
- Sa-si însuşească si sa respecte masurile de apărare împotriva incendiilor la locul de munca;
- Sa utilizeze substanţele periculoase, aparatura si echipamentele de lucru numai in scopul dat de
instrucţiuni si şefi;
- Sa comunice imediat şefilor orice situaţie de pericol;
- Sa participe la acţiunea de stingere a incendiului, evacuarea bunurilor si acordarea primului ajutor.

12. COMPETENŢE:
- Curs de calificare profesionala;
- Operare pe calculator (MS Office – Word, Excel);
- Limba engleza – nivel mediu;
- Permis conducator auto categoria B;
- Etc.

Şef ierarhic superior, Salariat,


Numele:…………………… Numele:……………………
Data: …………………

3 din 4

S-ar putea să vă placă și