Sunteți pe pagina 1din 55

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ȘI INOVĂRII

PROIECTUL PHARE TVET RO 2006/018-147.04.01.02.01.03.01

AUXILIAR CURRICULAR
CLASA a XI -a

MODULUL: ASAMBLAREA ȘI ÎNTREȚINEREA


SISTEMELOR DE CALCUL

DOMENIU: Electronică
NIVEL: 2
CALIFICARE: ELECTRONIST APARATE ŞI ECHIPAMENTE

Martie 2009
Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de
Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic
AUTOR:
IORDACHE FLORIN – Colegiul Tehnic de Comunicații Nicolae Vasilescu Karpen
Bacău

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de


Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic
CUPRINS

Contents
1. UNITĂȚI DE COMPETENŢĂ:...................................................................................................4
2. INFORMAŢII DESPRE SPECIFICUL AGENŢILOR ECONOMICI:.......................................5
3. MODALITĂŢI DE ORGANIZARE A PRACTICII...................................................................7
4. RECOMANDĂRI PRIVIND RESPECTAREA NORMELOR DE SĂNĂTATE ŞI
SECURITATE A MUNCII POTRIVIT MODULULUI..................................................................8
5. INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE DESFĂŞURĂRII PRACTICII.............................9
6. JURNALUL DE ACTIVITATE AL ELEVULUI.....................................................................10
7. FIȘĂ DE LUCRU INSTALAREA SURSEI DE CALCULATOR...........................................11
8. FIȘĂ DE LUCRU INSTALAREA PLĂCII DE BAZĂ............................................................13
9. FIȘĂ DE LUCRU INSTALAREA CABLURILOR INTERNE................................................16
10. FIȘĂ DE OBSERVAȚIE A PROCESULUI TEHNOLOGIC DE INSTALARE
HARDWARE A UNUI SISTEM DE CALCUL............................................................................18
11. FIȘA TEHNOLOGICĂ DE INSTALARE A UNUI SISTEM DE CALCUL....................19
12. FIȘĂ DE LUCRU INSTALAREA SISTEMULUI DE OPERARE WINDOWS XP........20
13. FIȘĂ DE OBSERVAȚIE A PROCESULUI TEHNOLOGIC DE INSTALARE
SOFTWARE A UNUI SISTEM DE CALCUL.............................................................................32
14. FIȘA TEHNOLOGICĂ DE INSTALARE A SISTEMULUI DE OPERARE...................33
15. STUDIU DE CAZ - MENTENANȚA HARDWARE A SISTEMELOR DE CALCUL...34
16. STUDIU DE CAZ - MENTENANȚA SOFTWARE A SISTEMELOR DE CALCUL..........35
17. FIŞĂ DE LUCRU - INSTALAREA UNUI DISPOZITIV MULTIFUNCȚIONAL ȘI A
SOFTWARE-ULUI SPECIFIC......................................................................................................36

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de


Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic
1. UNITĂȚI DE COMPETENŢĂ:

Prezentul auxiliar curricular a fost realizat cu scopul principal de a oferi un sprijin


în activitatea de învăţare a elevilor, având ca referinţă unităţile de competenţă din
Standardul de Pregătire Profesională pentru domeniul electronică – automatizări.
Suplimentar, auxiliarul îşi propune să orienteze şi să ajute cadrul didactic în activitatea
de proiectare, desfăşurare şi evaluare a procesului de învăţare, pentru obţinerea unor
rezultate cât mai bune.

Fiecare material din auxiliarul curricular (fişe de lucru, de observaţie, tehnologice,


studiu de caz, bibliografie) îşi aduc o contribuţie diferenţiată la realizarea competenţelor
tehnice specifice modulului „ Asamblarea și întreținerea sistemelor de calcul”.

Acest modul va fi predat în clasa a XI-a a anului de completare, cuprinde un


număr total de 120 de ore şi se va parcurge în patru săptămâni de instruire practică
comasată. Din cele 120 ore, 30 de laborator tehnologic sunt folosite pentru îndrumarea
în scopul elaborării unui proiect, care va constitui instrument de evaluare în vederea
certificării competenţelor obţinute în urma parcurgerii anului de completare

II. Lista unităţilor de competenţă relevante pentru modul

1. Asamblarea și întreținerea sistemelor de calcul


2. Lucrul în echipă
3. Igiena și securitatea muncii

La sfârșitul acestui modul elevii vor fi capabili să:

 identifice componentele necesare pentru realizarea unui sistem de calcul.


 aleagă componentele necesare pentru realizarea unui sistem de calcul
după criterii specificate.
 utilizeze trusa de scule şi a documentaţia de firmă în procesul de instalare.
 Monteze / demonteze sistemul de calcul.

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de


Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic
 Instaleze sistemul de operare.
 Utilizeze facilităţile unui sistem de operare.
 Utilizeze soft-ului de aplicaţie pus la dispoziţie de firmele producătoare de
componente.
 Aplice proceduri de întreţinere preventivă activă.
 Aplice proceduri de întreţinere preventivă pasivă.
 Realizeze copii de siguranţă.

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de


Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic
2. INFORMAŢII DESPRE SPECIFICUL AGENŢILOR
ECONOMICI1:
Aceste date le veţi completa sub îndrumarea maistrului instructor/ tutorelui de practică,
conform convenţiei încheiate între şcoală şi agentul economic.
 Descrierea activităţilor desfăşurate de agentul economic 2

3
 Descrierea locaţiei unde îşi desfăşoară activitatea agentul economic

 Departamentele în care se poate efectua practica:

 Informaţii privind plata şi obligaţiile sociale conform convenţiei cadru semnate:

 Facilităţile pe care le oferă agentul economic elevilor aflaţi în practică:

1
În anexa... este prezentat un exemplu pentru completarea acestor secţiuni.
2
De ex: Furnizor de accesorii de telecomunicaţii, accesorii reţelistică, cabluri şi conductori.
3
De ex: Spaţiu de lucru – interior/exterior; Sala luminată natural sau artificial.
Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de
Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic
 Obligaţiile elevului practicant faţă de agentul economic 4

4
Conform Convenţiei cadru încheiate între unitatea de învăţământ şi furnizorul de practică-
Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de
Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic
3. MODALITĂŢI DE ORGANIZARE A PRACTICII5

Modulul „Asamblarea și întreținerea sistemelor de calcul” este un ansamblu care


poate fi parcurs independent oferind elevilor cunoştinţe şi abilităţi precise pe care
beneficiarii le pot verifica în diferite faze ale însuşirii.

Pregătirea practică se va realiza cu clasa împărţită pe grupe de 10-15 elevi,  în


laboratoare tehnologice, sub îndrumarea profesorului şi in ateliere cu o bună dotare
materială, sub îndrumarea maistrului instructor. Conducerea şcolii va identifica surse
financiare pentru dotarea acestora, fără de care nu este posibilă atingerea
competenţelor menţionate în programă, conform criteriilor de performanţă din SPP.
Instruirea se poate realiza şi în ateliere ale agenţilor economici.

Nr.crt Perioada Agentul economic Cadrul didactic Tutore Mod de


responsabil cu organizare
.
urmărirea
derulării practicii
1.
2.
3.

5
Pentru fiecare perioadă de practică veţi indica modul de organizare a practicii (de ex. pe grupe,
individual,etc.), cadrul didactic responsabil cu urmărirea derulării practicii şi tutorele.

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de


Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic
4. RECOMANDĂRI PRIVIND RESPECTAREA NORMELOR DE
SĂNĂTATE ŞI SECURITATE A MUNCII POTRIVIT MODULULUI
NUME ELEV:
ŞCOALA:
CLASA:
Reglementarea măsurilor de protecţie a muncii în cadrul Normelor specifice
de protecţie a muncii se realizează prin tratarea tuturor aspectelor de asigurare a
protecţiei muncii la nivelul fiecărui element al sistemului, executant-sarcină de muncă-
mijloace de producţie-mediu de muncă, proprii proceselor de muncă din cadrul
activităţilor care fac obiect de reglementare.
Prevederile sistemului naţional de reglementări normative pentru asigurarea
protecţiei muncii, constituie alături de celelalte reglementări juridice referitoare la
securitatea şi sănătatea în muncă, bază pentru :
 activitatea de concepţie şi proiectare a echipamentelor şi tehnologiilor;
 autorizarea funcţionării unităţilor;
 instruirea salariaţilor cu privire la protecţia muncii:
 cercetarea accidentelor de muncă şi stabilirea cauzelor şi
responsabilităţilor;
 controlul realizării măsurilor de protecţie a muncii;
 fundamentarea programului de protecţie a muncii;
În cadrul procesului de instruire în domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă, a lucrătorilor expuşi la riscuri şi
îmbolnăviri, vor fi transmise toate informaţiile necesare,
referitoare la:
- riscurile la care sunt expuşi;
- reguli de igienă;
- mijloace de evitare a expunerii;
- utilizarea obligatorie a echipamentului
individual de lucru şi de protecţie;

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de


Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic
- modalităţile de triere, colectare, depozitare,
transport, eliminare a deşeurilor;
- prevenirea si gestionarea incidentelor;
- proceduri de urgenţă în caz de accident.

Respectarea normelor de tehnica securităţii muncii contribuie Ia asigurarea


condiţiilor de muncă nonnale şi Ia înlăturarea cauzelor care pot provoca accidente de
muncă sau îmbolnăviri profesionale.
În această direcţie responsabilitatea pe linie tehnică a securităţii muncii şi
prevenirea şi stingerea incendiilor, revine atât celor care organizează, controlează şi
conduc procesul de muncă, cât şi celor care lucrează direct în producţie.
Conducătorul laboratorului/atelierului trebuie să ia măsuri pentru
realizarea următoarelor obiective:
 Să se asigure iluminatul, încălzirea şi ventilaţia în laborator;
 Să se asigure expunerea vizuală prin afişe sugestive, privitoare atât la protecţia
muncii, cât şi la prevenirea şi stingerea incendiilor;
 Instalaţiile din laborator să fie echipate cu instrucţiuni de folosire;
 Să se asigure legarea la pământ şi la nul a tuturor echipamenelor acţionate electric;
 În laborator să se găsească la locuri vizibile mijloace pentru combaterea incendiilor;
 Să se efectueze instructaje periodice pe linie de protecţie a muncii, de prevenire şi
stingere a incendiilor;
 Înainte de începerea orei se va verifica dacă atmosfera nu este încărcată cu
vapori de benzină sau cu gaze inflamabile;
 Dacă s-a utilizat benzină sau alte produse uşor inflamabile pentru spălarea
mâinilor, acestea trebuie din nou spălate cu apă şi săpun şi şterse cu un prosop;
 Machetele sau exponatele trebuie să fie bine fixate în suport, iar utilizarea lor se va
face numai în prezenţa inginerului sau laborantului;
 Materialele utilizate se vor manevra cu grijă, pentru a nu se produce accidente precum:
răniri ale măinilor, răniri ale ochilor, insuficienţe respiratorii, etc.
 Manevrarea instrumentelor, a mijloacelor de lucru, a machetelor mai grele se va
face cu atenţie pentru a evita riscul de lovire.

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de


Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic
 Prezenţa tensiunii electrice se va verifica cu instrumente de măsură.

Elevii:
• Vor utiliza materialul didactic doar sub supravegherea profesorului, iar în timpul
pauzelor vor aerisi sala de clasă pentru a păstra un microclimat corespunzător de lucru;
• Nu vor folosi în joacă instrumentele puse la dispoziţie;
• Nu vor introduce obiecte în prizele electrice;
• Vor avea grijă de mobilierul şi mijloacele didactice din dotare;
• Vor semnala toate defectele instalaţiilor sau apariţia de situaţii periculoase;
• Vor efectua lucrările de laborator în prezenţa profesorului sau laborantului;
• Vor păstra o atmosferă de lucru în timpul orelor, în linişte şi cu seriozitate.

Nerespectarea regulilor mai sus menţionate poate conduce la accidente nedorite,


de aceea, abaterile vor fi sancţionate conform prevederilor legale şi ale regulamentului
de ordine interioară.
PROCES-VERBAL,

Încheiat astăzi ……………. cu elevii clasei …………… cu ocazia efectuării


instructajului pentru protecţia muncii.

Nr. crt. NUMELE ŞI PRENUMELE SEMNĂTURA


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de


Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic
Responsabil,

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de


Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic
5. INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE DESFĂŞURĂRII
PRACTICII.

În perioadele de practică veţi completa mai multe tipuri de fişe. La sfârşitul stagiului de
practică veţi prezenta un portofoliu care va cuprinde:

1. jurnalul de practică
2. fişe de documentare
3. fişe tehnologice
4. fişe de lucru
5. diferite materiale referitoare la agentul economic (prospecte, materiale promoţionale)
6. fotografii / filme de la locul de muncă
7. proiect /miniproiect
8. studiu de caz
9. alte activităţi

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de


Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic
6. JURNALUL DE ACTIVITATE AL ELEVULUI
– Pentru stagiile de pregătire practică –

Numele elevului Specializarea Clasa

Denumirea agentului economic Perioada de stagiu Nr. convenției de practică


Pulaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Pulaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Pulaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaa aaa aaa
Pulaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Pulaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Pulaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaa aaa aaa
Pulaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Pulaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Pulaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaa aaa aaa

Cadrul didactic responsabil Tutorele (persoana care va Observaţii


cu urmărirea derulării avea responsabilitatea din
stagiului de pregătire partea partenerului de
practică din partea practică)
organizatorului de practică
Pula Pula Pula
Pula Pula Pula
Pula Pula Pula

14
7. FIȘĂ DE LUCRU INSTALAREA SURSEI DE CALCULATOR

Echipamentul recomandat:
1. carcasă de calculator,
2. sursă de calculator,
3. suruburi adecvate,
4. trusa de scule
Pasul 1
Desfaceți șuruburile carcasei sistemului de calcul.
Înlăturați panourile laterale
Pasul 2
Așezați sursa astfel încât să aliniați găurile de
șuruburi ale sursei cu găurile de șuruburi ale carcasei
Asigurați sursa cu șuruburile adecvate
Pasul 3 
Identificați comutatorul de selecție a voltajului.
Dacă sursa are unul setați-l pe 220V.
Pasul 4
Răspundeți la următoarele întrebări:
1. De câte șuruburi aveți nevoie pentru a instala o sursă de calculator
într-o carcasă?

____

2. Care este puterea sursei de calculator?

____

3. Identificați conectorii sursei de alimentare și enumerați-i.

_____________________________________________________________

15
4. Identificați conectorul ATX. Măsurați tensiunile pe care sursa le poate furniza

16
8. FIȘĂ DE LUCRU INSTALAREA PLĂCII DE BAZĂ

Echipamentul recomandat:
1. carcasă de calculator cu sursa
de alimentare instalată,
2. placă de bază,
3. procesor,
4. radiator de procesor
5. pastă termoconductoare
6. plăcuțe de memorie
7. distanțiere și șuruburi pentru placa de bază
8. brățară antistatică și covorul antistatic
9. trusa de scule
10.manualul plăcii de bază
Pasul 1

Puneți placa de bază, procesorul, radiatorul și plăcuțele de memorie pe


covorul antistatic.
Pasul 2
Folosiți brățara antistatică și conectați cablul de împământare al covorului
antistatic.
Localizați pinul 1 al procesorului. Localizați
pinul 1 conectorului procesorului de pe
placa de bază.
procesorul se poate
deteriora daca este instalat incorect.
Aliniați pinul 1 de pe procesor cu pinul 1 al socket-ului.
Poziționați procesorul în socket.

17
Asigurați procesorul pe placa de bază.
Pasul 3
Aplicați o cantitate mică de pasta termoconductoare pe CPU și întindeți-o în
mod egal pe toată suprafața.
NOTA: Pasta termoconductoare este necesara când nu este inclusă in
radiator. Urmați toate instrucțiunile oferite de producător pentru detaliile
specifice de instalare.
Pasul 4
Aliniați șuruburile ansamblului de răcire cu găurile de pe placa de bază din
jurul socketului procesorului.
Poziționați ansamblul de răcire peste procesor și fixați șuruburile prin găurile
din placa de bază.
Strângeți șuruburile ansamblului de răcire pentru a fixa componentele.
Conectați cablul de alimentare al ventilatorului la placa de baza. Folosiți
manualul plăcii de bază pentru a determina ce set de pini să folosiți.
Pasul 5
Localizați slot-urile
pentru plăcuțele de
memorie pe placa de
bază.
În ce tip de slot-uri vor
fi instalate modulele
de memorie
Câte contacte se afla pe rama inferioara a modulului de memorie?
Aliniați contactele de pe rama inferioara a modulului de memorie cu
contactele din slot.
Apăsați până când siguranțele laterale de fixare corespunzator plăcuța de
memorie.

18
Asigurați-vă ca nici unul din contactele modulului RAM nu este vizibil. În caz
contrar reașezați modulul RAM.
Verificați siguranțele de fixare pentru a va asigura ca plăcuța de memorie
este bine prinsă.
Continuați procedura și pentru celelalte module daca este cazul.
Pasul 6
Instalați distanțierele plăcii de bază.
Aliniați conectorii
din spatele plăcii
de bază cu
orificiile din
spatele carcasei
calculatorului.
Așezați placa de
bază în carcasă
și aliniați orificiile
pentru șuruburi și distanțiere. Poate fi nevoie să mișcați placa de bază
pentru a alinia găurile pentru șuruburi.
Prindeți placa de bază de carcasă folosind șuruburile potrivite.
Pasul 7
Conectați firele de la luminile carcasei și de la butoane la conectorii de pe
placa de bază.

19
9. FIȘĂ DE LUCRU INSTALAREA CABLURILOR INTERNE

Echipamentul recomandat
Calculatoare cu surse de alimentare,placi de bază,
Cablu de date pentru hard disk.
Cablu de date pentru unitatea optică.
Cablu de date pentru unitatea de dischete.
Brățara antistatică și covorul antistatic
Trusa de scule
Manualul plăcii de bază

Pasul 1
Aliniați conectorul sursei de alimentare la mufa de
pe placa de baza.
Apăsați ușor până când clema face clic in locul
corespunzător.
Pasul 2
NOTA: Acest pas este necesar numai daca
calculatorul dumneavoastră are un conector auxiliar
de curent.
Aliniați conectorul auxiliar de curent la mufa auxiliara de pe placa de baza.
Apăsați ușor până când clema face clic in locul corespunzător.
Pasul 3
Conectați la sursa calculatorului hard disk-ul, unitatea optica și unitatea de
discheta. Asigurați-vă ca unitatea de dischete are conectorul introdus in
locașul corespundator.
Pasul 4

20
NOTA: Acest pas este necesar numai daca PC-ul dumneavoastră are un
conector de alimentare pentru ventilator.
Introduceți conectorul de alimentare pentru ventilator in cea mai apropiata
locație de alimentare a plăcii de baza.
Pasul 5
NOTA: Pinul 1 de pe cablul PATA trebuie sa fie aliniat cu Pinul 1 de pe
conectorul placii de bază și al conectorului hard disk-ului.
Aliniați și conectati cablul de date al unității hard disk în conectorul placii de
baza.
Aliniați și conectați celalalt capăt al cablului unității de date al hard disk-ului
in conectorul hard disk-ului.
Pasul 6
NOTA: Pinul 1 de pe cablul PATA trebuie sa fie aliniat cu Pinul 1 de pe
conectorul plăcii de bază și al conectorului unității optice.
Aliniați și conectați cablul de date al unității optice in conectorul placii de
baza.
Aliniați și conectați celalalt capăt al cablului de date al unității optice in
conectorul unității optice.
Pasul 7
NOTA: Pinul 1 de pe cablul unității dischetei trebuie sa fie aliniat cu Pinul 1
de pe conectorul plăcii de bază și al conectorului unității de dischete.
Aliniați și conectați cablul de date al unității dischetei in conectorul plăcii de
baza.
Aliniați și conectați celalalt capăt al cablului de date al unității dischetei in
conectorul hard disk-ului.

21
10. FIȘĂ DE OBSERVAȚIE A PROCESULUI TEHNOLOGIC DE
INSTALARE HARDWARE A UNUI SISTEM DE CALCUL

1. Observați procesul de instalare hardware a unui sistem de calcul.


2. Completați fișa de mai jos:
Ce operațiuni Care a fost ordinea de Cum ar trebui să Ce defecte / greutăți
pregătitoare au fost montare a arate un sistem de pot apărea în timpul
desfășurate? componentelor? calcul instalat? instalării?

Observații ale maistrului sau tutorelui de practică


__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________

22
11. FIȘA TEHNOLOGICĂ DE INSTALARE A UNUI SISTEM DE CALCUL

1. Completați fișa tehnologică pentru sistemul de calcul instalat, urmărind criteriile din tabelul de mai jos
2. Comparați observațiile făcute în fișa voastră cu cele ale colegilor care au realizat aceeași fișă tehnologică
ca și voi. Unde apar diferențe?

Caracteristici Componente Scule și Indici de Operații Obținerea Verificarea


generale ale utilizate echipament calitate a pregătitoare produsului calității
sistemului e folosite materiilor produsului
de calcul prime

Observații ale maistrului sau tutorelui de practică


_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________________________________
23
12. FIȘĂ DE LUCRU INSTALAREA SISTEMULUI DE
OPERARE WINDOWS XP

Echipament Recomandat
Pentru urmatorul exercitiu este nevoie de urmatorul echipament:
• Un calculator cu un hard disc gol.
• CD de instalare Windows XP Professional.

Pasul 1
Introduceti CD-ul de instalare Windows XP in unitatea CD ROM. Cand sistemul
porneste, urmariti mesajul “Press any key to boot from CD..” (Apasati orice tasta
pentru a boot-a de pe CD)

Daca mesajul apare, apasati orice tasta de pe tastatura pentru ca sistemul sa


boot-eze de pe CD. Sistemul va incepe acum sa inspecteze configuratia
hardware. Daca mesajul nu apare, unitatea de hard disk este goala şi sistemul va
incepe sa inspecteze configuratia hardware

Pasul 2
Ecranul de configurare al Windows XP Professional apare. In timpul acestei parti
al instalarii, mouse-ul nu va merge, asa ca va trebui sa folositi tastatura Pe pagina
de "Welcome to Setup", apasati tasta Enter pentru a continua

24
Pasul 3
Apare pagina “Windows XP Licensing Agreement” Apasati tasta Page Down
pentru a parcurge aceasta pagina pana la sfarsit Apasati tasta F8 daca sunteti de
acord cu termenii licentei.

Pasul 4
Selectati hard disk-ul sau partitia pe care sa se instaleze Windows XP
Apasati Enter pentru a selecta "Unpartitioned space" (spatiu nepartitionat),
aceasta fiind setarea implicita

25
Pasul 5
Apasati Enter din nou pentru a selecta “Format the partition using the NTFS file
system” (Formatati aceasta partitie folosind sistemul de fisiere NTFS), aceasta
fiind setarea implicita

Procesul de instalare al Windows XP va sterge hard disk-ul, il va formata şi va


copia fisierele de instalare de pe CD-ul de instalare pe hard disk. Acest proces ar
trebui sa dureze intre 20 şi 30 de minute.

26
Pasul 6
Dupa procesul de formatare, Windows XP va reporni şi va continua procesul de
instalare. Din acest moment, puteti folosi mouse-ul pentru a selecta. Pagina
“Regional and Language Options” (Optiuni pentru regiune şi limba) apare Faceti
click pe Next pentru a accepta setarile implicite. Aceste setari pot şi facute şi dupa
ce instalarea s-a terminat.

Pagina “Personalize Your Software” (Personalizati-va Software-ul) apare


Introduceti numele şi organizatia furnizate de instructor. Click peNext

Pasul 7
Pagina “Your Product Key” (Cheia de produs a dumneavoastra) apare. In aceasta
pagina, introduceti cheia produsului asa cum apare ea pe carcasa CD-ului
Windows Xp

27
Click pe Next

In “Computer Name and Administrator Password screen” (Pagina de configurare


a numelui calculatorului şi a parolei administratorului), introduceti numele
calculatorului pe care vi l-a dat instructorul. Introduceti parola de Administrator pe
care v-a dat-o instructorul, apoi rescrieti-o in sectiunea de "Confirm password"
(Confirmarea parolei)
Click pe Next

Pasul 8
In pagina de "Date and Time Settings" (Setari ale Datei şi Orei), configurati ceasul
calculatorului sa corespunda cu data, ora şi fusul dumneavoastra orar. Click pe
Next

28
Pasul 9
Pe pagina "Networking Settings" (Configurarea retelei), faceti click pe Next pentru
a acepta "Typical settings" (Setari des folosite). "Custom settings" (Setari definite
de utilizator) pot fi facute dupa terminarea instalarii.

Pasul 10
In pagina “Workgroup or Computer Domain” (Domeniu de Calculatoare), acceptati
29
setarile implicite şi faceti click pe Next.

Pasul 11
Procesul de instalare al Windows XP Professional va mai rula inca aproximativ 25
de minute pentru a termina configurarea calculatorului dumneavoastra.
Calculatorul dumneavoastra va reporni automat cand procesul de instalare s-a
terminat. Cand apare fereastara "Display Settings" (Setari ale afisajului), faceti
click pe OK.

Pasul 12
Cand apare fereastara "Monitor Settings" (Setari ale monitorului), faceti click pe
OK.

30
Pasul 13
Ultima etapa a instalarii Windows XP Professional incepe. In pagina “Welcome to
Microsoft Windows” (Bine ati venit la Microsoft Windows), faceti click pe Next.

Pasul 14
In pagina “Help protect your PC" (Ajutati-ne sa va protejam calculatorul), selectati
“Help protect my PC by turning on Automatic Updates now” (Ajutati la protejarea
calculatorului activand Automatic Updates acum). Click pe Next

Pasul 15

31
Windows XP va verifica daca aveti o conexiune activa la Internet. Daca sunteti
deja conectat la Internet, selectati vatianta care reprezinta tipul conexiunii
dumneavoastra.
Daca nu stiti sigur ce tip de conexiune aveti, acceptati selectia implicita şi faceti
click pe Next.

Pausl 16
Daca aveti acces la Internet prin dial-up sau daca Windows XP nu se poate
conecta la internet, va puteti conecta la Internet şi dupa ce instalarea s-a
terminat. Faceti click pe Skip pentru a continua.

32
Pasul 17
Procesul de instalare al Windows XP Professional va afisa pagina “Ready to
activate Windows?" (Sunteti gata sa activati Windows?) afisaj.
Daca suntei deja conectati la Internet, faceti click pe Yes apoi faceti click pe Next.
Daca nu sunteti inca conectati la Internet, faceti click pe No apoi faceti click pe
Next. Dupa ce instalarea s-a terminat,programul de instalare Windows XP va va
aminti sa activati şi inregistrati copia dumneavoastra de Windows XP.

Pasul 18
Daca aveti o conexiune la Internet, faceti click pe “Yes, I’d like to register with
Microsoft now” (Da, as vrea sa ma inregistrez la Microsoft acum).
Daca nu aveti o conexiune la Internet, faceti click pe "No, not at this time" (Nu, nu
acum).
Click pe Next

33
Pasul 19

In pagina “Collecting Registration Information screen” (Adunarea de informatii


pentru inregistrare), compeltati cmapurile cu informatia pe care v-a dat-o
instructorul şi faceti
click pe Next.

Pasul 20

In pagina “Who will use this computer?”, intorduceti informatiile pe care vi le-a dat
instructorul dumneavoastra. Click pe Next

Pasul 21
In pagina de "Thank you" (Va multumim), faceti click pe Finish pentru a completa

34
instalarea.

35
13. FIȘĂ DE OBSERVAȚIE A PROCESULUI TEHNOLOGIC DE
INSTALARE SOFTWARE A UNUI SISTEM DE CALCUL

1. Observați procesul de instalare software a unui sistem de calcul.


2. Completați fișa de mai jos:
Ce operațiuni Care a fost ordinea de Cum ar trebui să Ce defecte / greutăți
pregătitoare au fost instalare a arate un sistem de pot apărea în timpul
desfășurate? componentelor calcul instalat? instalării?
software?

Observații ale maistrului sau tutorelui de practică


__________________________________________________________________

36
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________

37
14. FIȘA TEHNOLOGICĂ DE INSTALARE A SISTEMULUI DE OPERARE

1. Completați fișa tehnologică pentru sistemul de calcul instalat, urmărind criteriile din tabelul de mai jos
2. Comparați observațiile făcute în fișa voastră cu cele ale colegilor care au realizat aceeași fișă tehnologică ca și
voi. Unde apar diferențe?

Caracteristici Resurse Operațiuni Operațiuni Crearea Finalizarea Instalarea


hardware necesare pregătitoare in mod text conturilor instalării driverelor
ale necesare
sistemului
de calcul

Observații ale maistrului sau tutorelui de practică


_____________________________________________________________________________________

38
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________

39
15. STUDIU DE CAZ - MENTENANȚA HARDWARE A
SISTEMELOR DE CALCUL

Mentenanța este o inspecție regulată şi sistematică, curățarea și înlocuirea componentelor,


materialelor și sistemelor uzate. Mentenanța ajuta la evitarea erorilor unor părți, materiale şi ale sistemelor
asigurând o buna funcționare a acestora. Un bun program de mentenanță ajută la diminuarea defecțiunilor.
Având mai puține defecțiuni se vor face mai puține investigații tehnice, astfel salvându-se timp şi resurse
financiare.

Sunteți chemați la o firmă pentru realizarea unor verificări periodice la sistemele de calcul.
1. Încercați să identificați care ar fi categoriile de lucrări pe care le aveți de făcut și scrieți-le mai jos.
Sugestie: identificați locurile în care se adună praful într-un sistem de calcul, părțile mobile sau
cele care se încălzesc puternic, piesele cu grad vizibil de uzură.

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________

2. Stabiliți un interval de timp la care ar fi bine să repetați lucrările pe care le-ați stabilit anterior.
3. Care sunt beneficiile mentenanței preventive?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________
40
16. STUDIU DE CAZ - MENTENANȚA SOFTWARE A SISTEMELOR DE
CALCUL

Mentenanța software este o inspecție regulată şi sistematică, curățarea și înlocuirea sistemelor de


operare și a programelor cu funcționare defectuoasă sau nefuncționale. Mentenanța ajută la evitarea erorilor
sistemelor asigurând o buna funcționare a acestora. Un bun program de mentenanță ajută la diminuarea
defecțiunilor. Având mai puține defecțiuni se vor face mai puține investigații tehnice, astfel salvându-se timp
şi resurse financiare.

Sunteți chemați la o firmă pentru realizarea unor verificări periodice la sistemele de calcul.
1. Încercați să identificați care ar fi categoriile de lucrări pe care le aveți de făcut și scrieți-le mai jos.
Sugestie:gândiți-vă la aplicațiile antivirus, firewall, drivere, sistemul de operare, sistemul de
fișiere, harddisk

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________

2. Stabiliți un interval de timp la care ar fi bine să repetați lucrările pe care le-ați stabilit anterior.
3. Care sunt beneficiile mentenanței preventive?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________

41
17. FIŞĂ DE LUCRU - INSTALAREA UNUI DISPOZITIV
MULTIFUNCȚIONAL ȘI A SOFTWARE-ULUI SPECIFIC
Introducere
In acest laborator, veți instala un dispozitiv multifunctional. Veți găsi, descărca şi actualiza driverul şi
software-ul pentru dispozitivul multifunctional.
Echipament recomandat
Un calculator ce rulează Windows XP Professional
O conexiune la Internet
Dispozitiv multifuncțional

Pasul 1
Daca instalați un dispozitiv multifuncțional care se conectează la un port paralel, închideți calculatorul
şi conectați cablul la dispozitivul multifuncțional şi la calculator folosind un cablu paralel. Introduceți
cablul de alimentare a dispozitivului multifuncțional intr-o priza şi deblocați dispozitivul
multifuncțional daca este necesar. Reporniți calculatorul.
Daca instalați un dispozitiv USB multifuncțional, conectați dispozitivul multifuncțional la calculator
utilizând un cablu USB. Introduceți cablul de alimentare al dispozitivului multifuncțional intr-o priza,
daca este necesar. Deblocați dispozitivul multifuncțional daca aceasta este blocat.
Pasul 2
Windows detectează noul echipament.
Va apare fereastra interfeței de "Found New Hardware Wizard" (Găsire a unui nou dispozitiv).
Dați click pe butonul radio Yes, this time only (Da, doar de data aceasta) şi apoi apăsați Next.

42
Va apare cel de-al doilea ecran de Found New Hardware Wizard

Implicit este selectat “Install the software automatically (Recommended)” (Instalați software-ul in mod
automat (recomandat))
Dați click pe Next

Apare fereastra “Please wait while the wizard searches…” (Va rugam așteptați până când asistentul
caută...)

43
Poate apărea fereastra “Cannot Install this Hardware” (Acest hardware nu poate fi instalat)

Daca acest lucru se


întâmpla, faceți click pe Finish
Pasul 3
In cazul in care calculatorul nu detectează dispozitivul multifuncțional, faceți click dreapta pe My
Computer apoi alegeți Manage > Device Manager.

44
S
ub opțiunea"Other Devices" (Alte dispozitive), dați dublu click pe dispozitivul multifuncțional pe care
încercați sa-l instalați.
Pasul 4
Va apare fereastra "Properties" (Proprietăţi) a dispozitivului multifuncțional.
"Device Status" (Starea Echipamentului) arata “The drivers for this device are not installed (Code 28)”
(driverele pentru acest dispozitiv nu sunt instalate (cod 28))

45
Nu faceti click pe "Reinstall Driver…"
in acest moment.
Dați click pe Cancel.
Pasul 5
Găsiți producătorul şi numărul modelului dispozitivului multifuncțional.
Vizitați pagina de internet a producătorului şi navigați la pagina de descărcări de produse sau la cea de
suport tehnic. Descărcați cele mai recente drivere şi software pentru modelul dispozitivului

multifuncțional pe care l-ați instalat. Produsul software şi driver-ul trebuie sa fie compatibile cu
sistemul de operare al dumneavoastră.
Descărcați driver-ul intr-un fișier temporar pe desktop-ul dvs.
Faceți dublu click pe fișierul de instalare pe care tocmai l-ați descărcat.
Pasul 6
Deconectați dispozitivul multifuncțional şi reconectați-l.
Sistemul de operare Windows XP detectează noul dispozitiv şi instaleaza noile drivere.

46
Pentru a verifica, click dreapta My Computer şi apoi alegeți Manage > Device Manager Acum ar
trebui sa vedeți dispozitivul multifuncțional instalat in “Imaging devices” (Dispozitive de imagine) in
partea dreapta a ferestrei.

47
18. ANEXA - CONVENŢIE CADRU
privind efectuarea stagiului de pregătire practică în întreprindere/instituţie publică de către
cursanţii din învăţământul profesional şi tehnic
Prezenta convenţie se încheie între:
Unitatea de învăţământ ………………………………………………………………………………
(denumită în continuare organizator de practică)reprezentată de Director
……………………..
Adresa organizatorului de practică:…………………………………………………………………şi
Întreprinderea, instituţia, societatea comercială, ………………………numită în continuare
partener de practică reprezentată de ……………………………………………………………..
Adresa partenerului de practică:
email: Telefon:
Perioada pentru care se încheie convenţia:
Art. 1 Obiectul convenţiei
Convenţia stabileşte cadrul în care se organizează şi se desfăşoară stagiul de pregătire practică în
vederea învăţării la locul de muncă, ca parte a programului de pregătire profesională prin
învăţământ profesional şi tehnic, efectuat de:
Elevii (denumit în continuare practicanţi) înscrişi in tabelele anexa cu CNP-urile din clasa
…………………….. , în anul şcolar ……………….. calificarea …………………………., nivel de
calificare direct.
Stagiul de practică este realizat de practicant în vederea dobândirii competenţelor profesionale
menţionate în Anexa pedagogică, parte integrantă a prezentei Convenţii cadru, în conformitate cu
Standardul de pregătire profesională şi curriculumul aprobate prin Ordin al Ministrului Educaţiei,
Cercetării şi Tineretului nr. 1702/06.08.2007.
Modalităţile de derulare şi conţinutul stagiului de pregătire practică sunt descrise în prezenta
Convenţie şi în Anexa pedagogică.
Art. 2 Statutul practicantului
Practicantul rămâne, pe toată durata stagiului de pregătire practică, elev al unităţii de învăţământ.
Art. 3. Plata şi obligaţiile sociale
Stagiul de pregătire practică (se bifează situaţia corespunzătoare):
- se efectuează în cadrul unui contract de muncă,
cei doi parteneri putând să beneficieze de prevederile legii nr. 72/2007 ‫ٱ‬
- nu se efectuează în cadrul unui contract de muncă x

48
- se efectuează în cadrul unui proiect finanţat prin Fondul Social European ‫ٱ‬
- se efectuează în cadrul proiectului …………………………. ‫ٱ‬
În cazul angajării ulterioare, perioada stagiului nu va fi considerată ca vechime în situaţia în care
convenţia nu se derulează în cadrul unui contract de muncă. Practicantul nu poate pretinde un
salariu din partea partenerului de practică care-l primeşte în stagiul de pregătire practică, cu
excepţia situaţiei în care practicantul are statut de angajat. Partenerul de practică poate, totuşi,
acorda practicantului o indemnizaţie, gratificare, primă sau avantaje în natură, precizate la art. 8.
Partenerul de practică se angajează să achite integral cotizaţiile sociale conform reglementărilor în
vigoare.
Art. 4. Sănătatea şi securitatea în muncă. Protecţia socială a practicantului
Partenerul de practică are obligaţia respectării prevederilor legale cu privire la sănătatea şi
securitatea în muncă a practicatului pe durata stagiului de instruire practică. Practicantului i se
asigură protecţie socială conform legislaţiei în vigoare. Ca urmare, conform dispoziţiilor capitolului II,
articolul 5, paragraful e al Legii nr. 346/2002 modificat de OUG 107/24.10.2003 despre asigurările
pentru accidente de muncă şi boală profesională, practicantul beneficiază de legislaţia privitoare la
accidentele de muncă pe toată durata efectuării pregătirii practice.
În cazul unui accident suportat de practicant, fie în cursul lucrului, fie în timpul deplasării la lucru,
partenerul de practică se angajează să înştiinţeze asiguratorul cu privire la accidentul care a avut
loc (conform capitolului V din legea 346/2002 modificată de OUG 107/24.10.2003).

Art. 5. Responsabilităţile practicantului


Practicantul are obligaţia, ca pe durata derulării stagiului de pregătire practică, să respecte
programul de lucru stabilit şi să execute activităţile solicitate de tutore după o prealabilă instruire, în
condiţiile respectării cadrului legal cu privire la volumul şi dificultatea acestora (conform Codului
Muncii). În cazul nerespectării obligaţiilor se aplică sancţiunile conform Regulamentului de
organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ. Pe durata stagiului său, practicantul respectă
regulamentul de ordine interioară al partenerului de practică. În cazul nerespectării acestui
regulament, directorul întreprinderii, instituţiei, societăţii comerciale, etc. (partener de practică), îşi
rezervă dreptul de a anula convenţia referitoare la pregătirea practică, după ce în prealabil a
înştiinţat directorul unităţii de învăţământ la care elevul (practicantul) este înscris ( Art. 263/1 şi Art.
264/1 din Codul muncii).Practicantul are obligaţia de a respecta normele de securitate şi sănătate
în muncă pe care şi le-a însuşit de la reprezentantul partenerului de practică înainte de începerea
stagiului de practică.

49
De asemenea, practicantul se angajează să nu folosească, în nici un caz, informaţiile la care are
acces în timpul stagiului despre partenerul de practică sau clienţii săi, pentru a le comunica unui terţ
sau pentru a le publica, chiar după terminarea stagiului, decât cu acordul respectivului partener de
practică.
Art. 6. Responsabilităţile partenerului de practică
Partenerul de practică va stabili un tutore pentru stagiul de practică, selectat dintre salariaţii proprii
şi ale cărui obligaţii sunt menţionate în Anexa pedagogică, parte integrantă a Convenţiei. Înainte de
începerea stagiului de practică, partenerul are obligaţia de a face practicantului instructajul cu privire
la normele de securitate şi sănătate în muncă în conformitate cu legislaţia în vigoare. Printre
responsabilităţile sale, partenerul de practică va lua măsurile necesare pentru securitatea şi
sănătatea în muncă a practicanţilor, aşa după cum acestea sunt definite în particular prin art. 5,
litera a), art. 13 , literele d, f, h, q şi r, din Legea nr. 319/2006 securităţii şi sănătăţii în muncă ,
precum şi pentru comunicarea regulilor de prevenire asupra riscurilor profesionale (art. 173/1, art.
174/1, art. 176/1 din Codul muncii).Partenerul de practică trebuie să pună la dispoziţia practicantului
toate mijloacele necesare pentru dobândirea competenţelor precizate în Anexa pedagogică.
Partenerul de practică trebuie să asigure locul de muncă în ideea de a garanta securitatea şi
sănătatea practicanţilor (Art. 177/1 din Codul muncii).Partenerul de practică are obligaţia de a
asigura practicanţilor accesul liber la serviciul de medicina muncii, pe durata derulării pregătirii
practice (Art. 182/1 din Codul muncii).Partenerul de practică trebuie să comunice şi practicanţilor
ansamblul de reguli interne pe care l-a adoptat de comun acord cu sindicatul sau cu reprezentanţii
de personal, după caz (Art. 257, Art. 258 şi Art. 259 din Codul muncii).Partenerul de practică
certifică faptul de a fi asigurat în materie de responsabilitate civilă, în funcţie de dispoziţiile legale şi
reglementările în vigoare. Această dispoziţie nu se aplică partenerilor de practică scutiţi prin statutul
lor de această asigurare. Partenerul de practică are obligaţia de a informa practicantul asupra
riscurilor profesionale (în cazul muncii de laborator este necesară existenţa unui proces verbal de
protecţia muncii) articolul 171-178 din Codul muncii şi articolul 56 din legea 346/2002 asupra
asigurărilor accidentelor de muncă (Capitolul V, Art.51/1 şi Art. 55 al legii 346/2002 modificată de
OUG 107/24.10.2003).Partenerul de practică este obligat, prin normele şi principiile responsabilităţii
civile contractuale, să despăgubească practicantul în situaţia în care acesta a suferit un prejudiciu
material din vina partenerului de practică pe durata îndeplinirii obligaţiilor ce derivă din derularea
stagiului de pregătire practică (Art. 269/1 din Codul muncii).În cazul în care, din vina partenerului de
practică , contribuţia de asigurare contra accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale nu a fost
plătită, costul prestărilor de servicii de asigurare prevăzute de legea aici prezentată va fi suportat de
către partenerul de practică (Art. 14 al legii 346/2002 modificată de OUG 107/24.10.2003).
Art. 7. Obligaţiile organizatorului de practică

50
În cazul în care derularea stagiului de pregătire practică nu este conformă cu angajamentele luate
de către partenerul de practică în cadrul prezentei convenţii, directorul unităţii de învăţământ
(organizator de practică) poate decide întreruperea stagiului de pregătire practică conform
convenţiei, după informarea prealabilă a responsabilul întreprinderii, instituţiei, societăţii comerciale,
etc. (partener de practică) şi primirea confirmării de primire a acestei informaţii. Organizatorul de
practică desemnează un cadru didactic responsabil cu planificarea, organizarea şi supravegherea
desfăşurării pregătirii practice. Cadrul didactic împreună cu tutorele desemnat de partenerul de
practică stabilesc tematica de practică şi competenţele profesionale care fac obiectul stagiului de
pregătire practică în conformitate cu Standardul de pregătire profesională şi programa şcolară
corespunzătoare.
Art. 8. Condiţii de desfăşurare a stagiului de pregătire practică
Gratificări sau prime acordate practicantului:Avantaje eventuale (plata transportului de la şi la
întreprindere, tichete de masă, acces la cantina partenerului de practică,etc.):
Art. 9. Persoane desemnate de organizatorul de practică şi partenerul de practică:
Tutorele (persoana care va avea responsabilitatea practicantului din partea partenerului de
practică):
Dl/Dna ………………………
Funcţia COORDONATOR
Tel: ………………………….
Cadrul didactic responsabil cu urmărirea derulării stagiului de pregătire practică din partea
organizatorului de practică:
Dl/Dna ………………………
Funcţia,responsabilă de relaţia cu agenţii economici şi maiştrii instructori de la clase .
Tel:………………………..
Art. 10 Evaluarea stagiului de pregătire practică
În timpul derulării stagiului de pregătire practică, tutorele împreună cu cadrul didactic responsabil cu
urmărirea derulării stagiului de pregătire practică vor evalua practicantul în permanenţă, pe baza
unei Fişe de observaţie/evaluare. Vor fi evaluate atât nivelul de dobândire a competenţelor tehnice,
cât şi comportamentul şi modalitatea de integrare a practicantului în activitatea întreprinderii
(disciplină, punctualitate, responsabilitate în rezolvarea sarcinilor, respectarea regulamentului de
ordine interioară al întreprinderii/instituţiei publice, etc.).La finalul modulului / stagiului de pregătire
practică, tutorele împreună cu cadrul didactic responsabil cu urmărirea derulării stagiului de
pregătire practică, evaluează nivelul de dobândire a competenţelor de către practicant pe baza
fişei de observaţie/evaluare, a unei probe orale/interviu şi a unei probe practice. Rezultatul acestei

51
evaluări va sta la baza notării elevului de către cadrul didactic responsabil cu derularea stagiului de
pregătire practică.
Art. 11. Raportul privind stagiul de pregătire practică
Periodic şi după încheierea stagiului de pregătire practică, practicantul va prezenta un caiet de
practică care va cuprinde:
- denumirea modulului de pregătire
- competenţe exersate
- activităţi desfăşurate pe perioada stagiului de pregătire practică
- observaţii personale privitoare la activitatea depusă
Caietul de practică va fi parte din portofoliul elevului.
Alcătuit în triplu exemplar la data:

Director Reprezentant
Unitate de învăţământ Întreprindere, instituţie,
(Organizator de practică) societate comercială,etc
(Partener de practică)
Numele şi
prenumele

Data

Semnătura

Ştampila

52
19. ANEXA PEDAGOGICĂ

a Convenţiei cadru privind efectuarea stagiului de pregătire practică în întreprindere/instituţie


publică de către elevii din învăţământul profesional şi tehnic
1. Durata totală a pregătirii practice-4 săptămâni/an/elev
2. Calendarul pregătirii ……………………………………..
3. Perioada stagiului, timpul de lucru şi orarul (de precizat zilele de pregătire practică în cazul
timpului de lucru parţial):luni, marţi , miercuri, joi, vineri 8-14, excepţie fac sărbătorile legale.
4. Adresa unde se va derula stagiul de pregătire practică (dacă este diferită de cea indicată în
Convenţie):
5. Deplasarea în afara locului unde este repartizat practicantul vizează următoarele locaţii: str.
…………………………………………………………………………………………………………….
6. Condiţii de primire a elevului în stagiul de practică - cu legitimaţii si halate de protecţie
7. Modalităţi prin care se asigură complementaritatea între pregătirea dobândită de elev la şcoală şi
în întreprindere. Elevul va urmări să asimileze competentele din modulele
……………………………….
8. Numele şi prenumele cadrului didactic care asigură supravegherea pedagogică a practicantului
pe perioada stagiului de practică: maistrul instructor de la clasa respectivă conform tabelului şi
……………………………….. coordonator de instruire practică.
9. Drepturi şi responsabilităţi ale cadrului didactic din unitatea de învăţământ – organizator al
practicii, pe perioada stagiului de pregătire practică -
- Însoţeşte elevii la locul de practică
- Se asigură că elevilor li se face instructajul de protecţia muncii
- Urmăreşte ca elevii să-şi completeze caietul portofoliu
- Centralizează notele primite de aceştia la sfârşitul săptămânii.
10. Numele şi prenumele tutorelui desemnat de întreprindere care va asigura respectarea condiţiilor
de pregătire şi dobândirea de practicant a competenţelor profesionale planificate pentru perioada
stagiului de pregătire practică
11. Drepturi şi responsabilităţi ale tutorelui de practică desemnat de partenerul de practică
- Să îi atribuie elevului sarcini în conformitate cu unităţile de competenţă precizate mai jos
- Să-l noteze ritmic şi în conformitate cu activitatea desfăşurată
- Să semnaleze cadrului didactic care asigură supravegherea pedagogică a practicantului pe
perioada stagiului de practică - ……………………………………….orice nereguli

53
12. Definirea unităţilor de competenţe şi a competenţelor care vor fi dobândite pe perioada stagiului
de practică în conformitate cu standardul de pregătire profesională şi curriculumul aprobat prin
OMECT nr.3171 din 30.01.2006.

Modulul
Unitatea de Locul de Activităţi
Competenţa de Observaţii
competenţe muncă planificate
pregătire13. Modalităţi de evaluare a pregătirii profesionale dobândite de practicant pe perioada stagiului de


pregătire practică: evaluarea se va face pe baza abilităţilor dobândite pentru fiecare modul în parte
şi notarea se va face pe tabelul alăturat.

Pentru a preveni incidentele şi a eficientiza activitatea elevilor la locul de muncă se impun


următoarele reguli :
1. Fiecare elev va respecta programul de lucru şi regulamentul intern al agentului economic .
2. Va respecta întrutotul indicaţiile şefului locului de muncă .
3. Nu va avea iniţiative personale dincolo de sarcinile primite de la şeful locului de muncă.
4. Va avea asupra sa şi va completa zilnic un caiet portofoliu în care va descrie activităţile
desfăsurate în acea zi.
5. Daca va absenta chiar motivat va recupera zilele lipsă în afara programului .
6. Vineri la ultima oră, se asigură că i se acordă o nota sau un calificativ vizat apoi de directorul
unităţii .
7. Utilizează cu decenţă spaţiile comune (grup sanitar şi sala de mese) şi are un comportament
respectuos faţă de personal
În cazul unei abateri i se va interzice elevului accesul în locul de muncă şi i se vor aplica sancţiuni
conform ROFUIP şi RI.
Mă angajez să respect cu stricteţe regulile de mai sus.

54
Elevii clasei ……………care vor efectua practică în perioada …………………

Nr. Elev Prezenţa Şef loc de muncă Elev


crt.
Nume CNP Note Nume Semnat Semnat
prenume prenume ura ura
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Coordonator Maistru instructor Director


Instruire practică Clasa …………

55

S-ar putea să vă placă și