Sunteți pe pagina 1din 3

Şcoala ...........................

Nr............../.....................

PROIECT EDUCATIV DE COLABORARE ŞCOALĂ-FAMILIE “ÎMPREUNĂ


DESCHIDEM ORIZONTURI

COORDONATOR: ..............................

ARGUMENT
Informarea şi formarea părinţilor în ceea ce priveste şcolaritatea copilului presupune, cel
puţin, ca fiecare părinte să cunoască: obligaţiile legale privind educaţia copilului; drepturile
de care dispune pentru educaţia copilului; importanţa atitudinii lui pentru reuşita şcolară a
copilului; metodele de colaborare cu şcoala. În acest scop, este necesar un dialog între
profesori şi părinţi; profesorii trebuie să primeasca o pregătire în materie de relaţie cu părinţii
iar competenţa lor în această materie trebuie considerată ca o aptitudine profesională; parinţii
trebuie să fie pregătiţi pentru a juca rolul lor educativ în cooperare cu profesorii; şcolile
trebuie să asigure (asociaţiilor) părinţilor asistenţa necesară.
Cooperarea profesor-părinte în beneficiul elevului nu se poate substitui participării părinţilor
la gestiunea şcolii, din mai multe motive: părinţii sunt responsabili legali ai educaţiei copiilor
lor, deci trebuie să aibă posibilitatea de a influenţa natura acestei educaţii; modelele
participative pot ajuta la coordonarea eforturilor educative şi la orientarea adaptării şcolii la
schimbările din societate; este necesară o influenţare pe plan local asupra rezolvării
problemelor locale şi luarea deciziilor la nivelul cel mai de jos cu putinţă; este necesară
contrabalansarea "îndepărtarii" (indiferenţei) guvernamentale; cei care sunt afectaţi de o
decizie trebuie să poată avea o influenţă asupra ei; dezechilibrele balanţei grupurilor de
interes trebuie să fie corijate autorizând persoanele interesate să fie reprezentate după
importanţa implicării lor în instituţia scolară; participarea trebuie să facă apel la competenţele
locale; participarea poate stimula iniţiativele şi inovaţiile.

SCOPUL PROIECTULUI
Colaborarea dintre familie şi şcoală pe parcursul ciclului gimnazial pentru o implicare cât mai
activă în procesul de formare a şcolarului.
OBIECTIVE GENERALE
 Formarea unor deprinderi şi bune practici de relaţionare şi comunicare între şcolari,
părinţi şi colectivul profesoral al şcolii.
 Dezvoltarea unor atitudini pozitive faţă de problemele educative ale şcolarilor, dar şi
eliminarea discriminărilor de orice natură.
OBIECTIVE SPECIFICE
 Identificarea responsabilitatilor membrilor parteneriatului;
 Derularea unor activităţi specifice , pregătite pentru stimularea unor procedee de
colaborare între membri .
 Cunoaşterea individuală a copiilor, pentru o mai bună colaborare şcoală - copil, şcoală
-familie.
PARTENERI IMPLICATI
Profesorul diriginte
Părinţii, bunicii sau susţinătorul legal
Elevii claselor V - VIII
Asistent social Primăria Aroneanu;
Directorul şcolii
OBLIGATII COLATERALE
- Dirigintele şi consilierul educativ au obligaţia de a fi prezenţi la activităţile
întreprinse ;
- Au obligaţia de a media şi soluţiona problemele ce pot apărea în urma unor
dezbateri şi lecturări de materiale;
- Parinţii participa opţional la acţiunile desfăşurate la clasă, dar au obligaţia de a
asigura mijloacele necesare pentru şcolari.
- Să se implice activ în activităţile desfăşurate şi să se implice în soluţionarea
unor probleme de tip educaţional;
 DURATA
Parteneriatul se va derula pe perioada gimnaziului, în intervalul unui ciclu gimnazial;
GRUP ŢINTĂ
Părinţi ,bunici sau susţinători legali, elevii clasei, diriginte;
LOCUL DE DESFĂŞURARE
Şcoala …….;
RESURSE:
       UMANE –Elevii scolii;
-Diriginte;
- Părinţii sau susţinătorii legali;

* MATERIALE - cărţi ,pliante, reviste, fişe, calculator , ecusoane;


* FINANCIARE-bugetul minim alocat de membrii proiectului ;
MODALITATI DE REALIZARE
   Şedinte cu părinţii ;
   Lectorate pe diverse teme;
   Vizite, excursii, drumeţii;
   Activităţi desfăşurate împreună cu părinţii;
   Celebrarea marilor sărbători;
   Expoziţii, concursuri, spectacole ;
   Serbări şcolare
Tematica activitatilor cu parintii

Obiectivele propuse:

1. Colaborarea familie – consilier şcolar în vederea eficientizării procesului de


învăţământ;
2. Creşterea randamentului activităţii didactice;
3. Implicarea comunităţii în activităţile ce ţin de bunul mers al instituţiei şi de crearea
unui ambient propice desfăşurării optime a învăţării;
4. Rezolvarea eficientă a tuturor problemelor ce se ivesc prin intermediul comunicării
directe, în termeni amiabili.

TEMA LUNA RESPONSABILI


Ce profesie îşi va alege copilul meu ? – orientarea Oct. Diriginţii claselor aVIII-a
şcolară şi profesională
Relaţia şcoală – familie – comunitate Nov. - diriginţi – învăţători
Copilul meu – între opţiune şcolară şi posibilităţi Dec. - diriginţi – învăţători
Părinţi şi copii-oglinzi paralele Ian. - diriginţi – învăţători
Formarea abilităţii de comunicare pentru părinţi Feb. - diriginţi – învăţători
Inteligenţa emoţională – alfabetul emoţional Mar. - diriginţi – învăţători
Învăţarea eficientă o permanenta problemă pentru elevi April. - diriginţi – învăţători
Conflictul între generaţii Mai - diriginţi – învăţători
Sunt părinte în era digitală. Cum mă descurc? Iunie - diriginţi – învăţători

MODALITATI DE EVALUARE
Intalnirea se va desfasura lunar ,pe o perioada fiecărui an şcolar al ciclului gimnazial ,timp de
o ora,moment in care se vor discuta temele propuse .
La finele fiecarei intalniri , se anunta temele pentru luna viitoare ,pentru a le da posibilitatea
parintilor de a se pregati cu materiale si noutati .
Se vor distribui diferite fise de observatie,chestionare, si alte modalitati de evaluare.

Director,
Prof.

S-ar putea să vă placă și