Sunteți pe pagina 1din 7

,, am trăit 16 ani în orașul Soroca , am

admirat mereu toate straduțele, casele


vechi și castelele romilor , tot ce vedem
era o inspirație o plăcere și
pentru suflet, de fiecare dată când mă
reîntorc observ detalii mici care nu le mai
văzusem, ceea ce ma îmbucură nespus de
mult, apreciez lucrurile care s-au păstrat
frumos în timp. Nefiind studentă la
facultatea de arhitectură observam cum
orașul se schimba , apăreau
clădiri în ruine, fațadele clădirilor ieri
– albe, azi verde ascendent, unde era ga-
zon a apărut un loc de parcare, afișe pub-
licitare mari ce ascund fisurile clădilor.
Aceste schimbări au adus la crearea unui
dezechilibru și haus în
centrul istoric al orașului. Orașul
nu mai este cum a fost odată.
De ce restaurare , dar nu clădire
nouă? Restaurea este sursa care nu doar
păstrează istoria, dar și o descoperă
mai bine. O restaurare reușită înseamnă
întoarcerea timpului înapoi,
e nevoi nu doar de a cunoaște ce mate-
riale s-au folosit, ce tehnică de tencui-
ală s-au realizat fațadele sau ce marime
au elementele decorative, e nevoie de a
pătrunde și simți farmecul clădi-
rii ce a fost odată. Prin amintiri povestite,
scrise îți poți imagina cum a fost odată clă-
abandonată
direa, ce azi e și uitată.
Cinematograful Dacia din orașul Soroca era
o admiram
una din clădirile pe care
ori de câte ori treceam pe lângă ea, era
factastică . Avea o arhitectură deose-
bită, o volumetrie încăpătoare și o funcție
ce lipsea în oraș. Din amintirele și istoriile
povestite de părinților mei cum petreceau
timpul și cât de bine era, ce filme priveau și
ce fel de înghețată preferau, dorința de-a fi
redeschisă această clădire era și mai mare.
clădire
Aceată pentru mulți este nu
doar o locație unde priveau filme, dar este
locul unde și-au întâlnit prima dra-
goste, primul sărut sau prima îmbrățișare .
Odată ce ușile clădiri Cinematrografului
Dacia s-au închise pentru o perioadă ned-
eterminată, împrejurimea s-a transformă
într-o zonă fără interes , lipsă
de careva activități, o zonă care se uită
în timp, devine locația care mulți o evită.
Zona Cinematografului Dacia a fost
destinată pentru activități de divertisment,
organizarea paradelor și expozitiilor, pen-
tru petrecerea timpului liber frumos pe
aleele verzi, dar s-a transformat într-un
spațiu asfaltat de jur împrejur, fără spațiu
verde amenajat, cu o parcare imensă, lo-
cații noi destinate deservirii mașinilor
auto, la momnetul de față se află într-o
stare degradată, aspet vizual neplăcut’’.
R E S TA U R A R E A
C I N E M AT O G R A F U LU I DA C I A
R E V I TA L I Z A R E A
ZONEI - ORȘUL SOROCA

- Șestacov Maria -
ARH - 162
01
CUPRINS
Introducere

Tema ........................................................................... 06
Scopul și obiectivele cercetări ......................... 07
Motivația cercetării .............................................. 08
Actualitatea temei ................................................. 09
Întrebări de cercetare ......................................... 10
Cuvinte cheie ........................................................... 11
Metodologia cercetarii ........................................ 12
- Restaurare -
- Revitalizare -

01
Te m a
INTRODUCERE
Cum s-a ajuns la tema dată?
,,am trăit 16 ani în orașul Soroca, am admirat
mereu toate straduțele, casele vechi și caste-
lele romilor , tot ce vedem era o inspirație și
o plăcere pentru suflet, de fiecare dată când
mă reîntorc observ detalii mici care nu le
mai văzusem, ceea ce ma îmbucură nespus de
mult, apreciez lucrurile care s-au păstrat fru-
mos în timp. Nefiind studentă la facultatea de
arhitectură observam cum orașul se schimba,
apăreau clădiri în ruine, fațadele clădirilor
ieri – albe, azi verde ascendent, unde era ga-
zon a apărut un loc de parcare, afișe public-
itare mari ce ascund fisurile clădilor. Aceste
schimbări au adus la crearea unui dezechilib-
ru și haus în centrul istoric al orașului. Orașul
nu mai este cum a fost odată.
De ce restaurare, dar nu clădire nouă?
Restaurea este sursa care nu doar păs-
trează istoria, dar și o descoperă mai bine. O
restaurare reușită înseamnă întoarcerea tim-
pului înapoi, e nevoi nu doar de a cunoaște
ce materiale s-au folosit, ce tehnică de ten-
cuială s-au realizat fațadele sau ce marime au
elementele decorative, e nevoie de a pătrunde
și simți farmecul clădirii ce a fost odată. Prin
amintiri povestite, scrise îți poți imagina cum
a fost odată clădirea, ce azi e abandonată și ui-
tată.
Cinematograful Dacia din orașul Soroca
era una din clădirile pe care o admiram ori
de câte ori treceam pe lângă ea, era factastică.
Avea o arhitectură deosebită, o volumetrie
încăpătoare și o funcție ce lipsea în oraș. Din
amintirele și istoriile povestite de părinților
mei cum petreceau timpul și cât de bine era,
ce filme priveau și ce fel de înghețată prefer-
au, dorința de-a fi redeschisă această clădire
era și mai mare. Aceată clădire pentru mulți
este nu doar o locație unde priveau filme, dar
este locul unde și-au întâlnit prima dragoste,
primul sărut sau prima îmbrățișare ‘‘.
Tema pentru analiză și cercetare este :
Restaurarea Cinematografului Dacia și revi-
tatlizarea urbană a zonei adiacente, orașul
Soroca. Orașul Soroca este un oraș cu o
așezare pitoreasă, o istorie bogată, cu clădiri
faimoase și oameni frumoși.

- 6 -
- Restaurare - - Restaurare -
- Revitalizare - - Revitalizare -

În timp orașul s-a extins spre Nord, spre Întrucât clădirea Cinematograful Dacia se
Sud și mai mult spre Vest, dar centrul orașu- află centrat pe axa ce face legătură directă cu
lui a rămas același - punctul ințial și anume râul Nistru, se propune de a interveni cu o
începutul a avut pornire de la Cetatea Soro- propunere de master plan ce va lega clărirea
ca, localizată pe malul râului Nistru. În timp propusă restaurării cu albia râului Nistru.
marginea malului a devenit un loc de trai ide- Lafel lucrarea dată mai are ca scop de a
al, ce oferea toate necesitățile pentru oameni, cerceta și analiza exemple de proiecte de arhi-
a devenit cea mai importantă, aglomerată și tectură și urbanism din diferite orașe, cu car-
cunoscută zonă. acteristici și motivații diferite.
Zona de studiu este o parte a centrului Această lucrare pe lângă analiza urbanistică
orașului Soroca, în cazul de față centrul istor- și arhitecturală, mai are ca scop de a anal-
ic coincide cu centrul orașului, la momentul iza cererea și nevoia de redeschidere a cine-
actul zona de analiză și-a pierdut din impor- matografului – locație nouă de divertisment
tanță și popularitate, odată ce ușile clădiri pentru oameni.
Cinematrografului Dacia s-au închise pentru
o perioadă nedeterminată, împrejurimea s-a
transformă într-o zonă fără interes, lipsă de
careva activități, o zonă care se uită în timp,
Motivația cercetării
devine locația care mulți o evită. Zona Cine-
Motivul ce a fost la bază acestei cercetării a
matografului Dacia a fost destinată pentru
fost faptul că orașul Soroca are un pontețial de
activități de divertisment, organizarea parad-
dezvoltare bun în domeniul cultural și înspe-
elor și expozitiilor, pentru petrecerea timpu- cial istoric, care include Orașul vechi ce are în
lui liber frumos pe aleele verzi, dar s-a trans- componență sa obiective cu o valoare istorică
format într-un spațiu asfaltat de jur împrejur, mare, însuși orașul Soroca și peisajele natu-
fără spațiu verde amenajat, cu o parcare im- rale bogate. Fiecare dintre aceste motive sunt
ensă, locații noi destinate deservirii mașinilor o resursă valoroasă ce poate aduce beneficii
auto, la momnetul de față se află într-o stare pentru diferite activități desfășurate, cum ar
degradată, aspet vizual neplăcut. fi:
- dezvoltarea sectorului de turism;
- dezvoltarea activităților economice locale;
- creșterea atractivității pentru investiții lo-
Scopul. cale și internaționale;
- creșterea caracterului locuibil și a calității
Obiectivele cercetării vieții locuitorilor locali;
- creșterea importanței orașului în cadrul ier-
arhiei urbane naționale.
Aceată lucrare are ca scop de a analiza și
Zona de studiu a fost aleasă anume pentru
identifica problemele zonei, cauzele și mo-
motivul că este amplasată în centrul orașului,
tivele de ce s-a ajuns la ceea ce este la moment
fiind o zonă de interes local importantă. În-
în centrul istoric al orașului Soroca. trucât clădirea Cinematografului Dacia este
Un alt obiectiv este de a demonstra im- amplasată central pe axă stradală, ce face leg-
portața și necesitatea de a interveni asupra atură directă cu râul Nistru, acest motiv prez-
clădirilor lasăte în centrul istoric a orașului și intă o modalitate bună de a crea un traseu
anume a clădirii Cinematografului Dacia din pietonal spre unele din cele mai importante
orașul Soroca. Lafel ca scop este stabilirea puncte de atracție ale orașului.
unui set de valori ce vor promova și aprecia Pe lângă faptul că clădirea Cinematografu-
mai mult trecutul și istoria. lui se află în centrul vechi a orașului, ea mai
Pe lângă problema clădirilor abandobate, face parte prin lista clădirilor ce au statut de
zona de studiu necesită intervenții la nivel ur- monument de arhitectură de importantă lo-
ban, se propune a cerceta istoria și conceptul cală. Aceste clădiri meriită să fie valorificate,
care a fost la bază proiectării acestui oraș și păstrate și folosite eficient.
indentifica axele stradale principale.

- 7 - - 8 -
- Restaurare - - Restaurare -
- Revitalizare - - Revitalizare -

Actualitatea temei
Istoria este ceea ce ne motivează să ne mân-
drim, să ne amintim și să păstrăm - pentru a
împărtăși frumosul cu cei care nu-l cunosc.
Ultimii zece – douăzeci de ani ritmul de
creștere a clădirilor noi a accelerat, spații
libere rămase numar limitat. Ceea ce demos-
treză că este necesitatea de a readuce la viață
clădirea uitată, clădirea care a fost odată plină
de oameni, cu multă gălăgie și agitație.
Restaurarea unui monument de arhitectură
este o necesitate, astfel se păstreză evoluția
orașului și istoria sa, restaurarea unei clădi-
ri nu are ca scop doar de a valorifica istoria,
dar și de a susține și aborda conceptul de
sustenabilitate. Restaurarea se subânțelege
conservare, consolidare, reutilizare – termi-
ni ce definesc sustenabilitatea. O clădire deja Întrebări de cercetare
existentă necesită mai puține invesitiții și
resurse, la momentul actual cu situația creată
în mediu acesta este o metodă de păstrare și 1. De ce restaurare, dar nu clădire nouă?
nu de folosire inutilă a resurselor naturale. 2. Care este problema actuală a zonei de studiu, ce rezolvăm?
Restaurarea clădirii Cinematografului Dacia 3. Ce impact va aduce redechiderea cinematografului Dacia asupra dezvoltării orașului Soroca?
va promova nu doar voloare ce o are, dar și va 4. De ce sunt necesare intervențiile în centrul istoric a orașelor?
deveni o clădire sustenabilă. 5. Care arată un centru istoric ideal pentru oameni ?
Orașul este pentru oameni, omul pentru
fericire și liniște are nevoie să trăiască în-
tr-un mediu vizual plăcut și agreabil, astfel
este nevoie de crearea spațiilor publice bine
amenajate, zona Cinematografului Dacia la
momentul actual înrăutățește starea trecăto-
rului, ea poate fi un locul ideal.

- 9 - - 10 -
- Restaurare - - Restaurare -
- Revitalizare - - Revitalizare -

CUVINTE CHEIE

Cuvinte cheie ce vor fi utilizate în lucrarea


dată sunt: istoie, restaurare, patrimoniu, a
păstra, atracție turistică. .

Istorie – este știința care se ocupă cu studiul


faptelor și al evenimentelor trecutului (33).
Istoria este o amintire scrisă, construită a
trecutului.

Conform dicționarului explicativ temenul


restaurare este definit – refacere în forma
inițială. Philip Wilkinson scrie în cartea sa
,,50 de idei de arhitectură,, că restaurarea s-a
născut în Evul Mediu , când o clădire avea nev-
oie de reparații, oamenii înlocui-au țesătura
defectată cu materia cât mai aproape de origi-
nal, încercau să păstreze concectul inițial.

Patrimoniu, acest termenul este definit de


dicționarul explicativ ca o totalitate de bunuri
care aparțin colectivității și gestionate de
către organele statului. Bunuri care aparțin
oamenilor, fiind transmise de la strămoși,
este o moștenire culturală. În contextul aces-
tei lucrări anume patrimoniu cultural se po-
trivrește corect, prin legislația în vigoare în
Republica Moldova este definit ca,, totalitatea
valorilor și bunurilor culturale”.(22)

Prin termenul a păstra înseamnă a avea gri-


jă, a păzi , a ține la loc sigur. Termenul de a
păstra în concordanță cu obiecte de ahitectu-
ra se subânțelege de a păstra edificiul într-o
stare bună în timp,
să-i mențină forma inițială.

Atracție turistică – locație ce poate atrage


vizitatori, ce are în componența sa mo-
mumnete naturale sau construit de om. În
contextul acestei lucrări se poatea de abordat
termentul de oraș turistic - loc unde s-au pe-
trecut o serie de evenimente importante pent-
ru evoluția umanității, locul unde s-au păstrat
ramașițe, care demonstrează anumite fapte și
perioade. Orașul turistic are în componența sa
o serie de actracții turistice ce atrag turiștii lo-

-11 - - 12 -

S-ar putea să vă placă și