Sunteți pe pagina 1din 4

Luchian Diana,FB1901

La data de 03.09.2018 portofoliul de credite al bă ncii a constituit 4570 mii lei. Conform
gradul de risc , creditele au fost clasificate astfel:
1. Standard – 1270 mii lei
2. Substandard -1750 mii lei
3. Supravegheat – 880 mii lei
4. Dubios – 320 mii lei
5. Compromis – 350 mii lei
Fondul de risc planificat a constituit – 950 mii lei. Determinați fondul de risc efectiv
format la data de 03.09.2018. Faceti concluzii

N.credite %in fondul de rist Suma,mii lei Marimea fondului


de risc
Standart 2 1270 25,4
Supravegheat 5 880 44
Substandart 30 750 525
Dubios 60 320 192
Compromis 100 350 350
Total 1136,4
Fondu de risc efectiv=1136,4-950=186,4 mii
Concluzie:Fondul de risc efectiv format de banca este cu 186,4 mii mai mic decit se prevede
conform legislatiei învigoare.Pentru a minimaliza expunerea la riscuri si a se conforma
prevederilor legislației,banca trebuie sa completeze fondul de risc in valoarea dificitului
calculat

Problema 1

La data de 31.01.2020 în cadrul bă ncii comerciale a fost înregistrată urmă toarea informație
financiară :
Indicatori (mln lei) Indicatori (mln lei)

Fonduri proprii 366 Alte venituri 98


Total active 3050 Alte cheltuieli 54
Soldul datoriei la credite 1390 Credite 93
neperformante
Suma primelor 10 datorii la 250 Expuneri față de 12
credite persoanele afiliate
Active lichide 1375 Depozite la vedere 536
fă ră dobîndă
Suma expunerilor mari 436 Depozite la vedere 760
cu dobîndă
Imobilizari corporale 112 Depozite la termen 1887
cu dobîndă
Venituri din dobînzi 337 Depozite la termen 650
fă ră dobîndă
Cheltuieli privind dobînzile 132
Determinati indicatorii de analiza economico-financiară a bancii și evaluați respectarea
normativelor stabilite de că tre BNM
1.Lichiditate curenta=Active lichide/Active totale *100=1375/3050*100=45,08%(norm>20)
2.ROA=Profit/Active=(337+98)-(132+54)/3050=8,26%
3.Corelarea depozitelor cu creditele=∑depozite/∑credite=(536+760+1887+650)/1390=2,76
4.Calitatea portofoliuluide credite=Credite neperformante/Total credite=93/1390*100=6,69%
5.Rata de creditare=Total credite/Totalactive=1390/3050*100=45,57%
6.ROE=Profit/Fonduri propria=249/366*100=68,03%
Profit=(337+98)-(132+54)=249
7.Pofitabilitatea portofoliuluide credit=(Venituri dindobinzi-Cheltuieli privind dobinzile)/Total
credite=(337-132)/1390*100=14,755

Problemă 2
La data de 31.01.2020 în cadrul bă ncii comerciale a fost înregistrată urmă toarea informație
privind creditele bancare:
Tipul de credit 31.01.2019 31.01202 Abaterea Ritmul de
(mii lei) 0 absoluta creștere
2019/2020 2019/2020
Credite acordate agriculturii 44560 46750 2190 4,9
Credite de consum 35250 30120 -5130 14,55
Credite ipotecare 120450 110320 -10130 8,41
Credite sectorului energetic 65120 45300 -19820 30,43
Credite industriei alimenatre 74500 72980 -1520 2,04
Credite sectorului de 320125 180120 -140005 43,73
microfinanțare
Credite comerțului 440250 340120 -100130 22,74
Credite transportului și 320140 220120 -100020 31,24
infrastructurii drumurilor
Alte credite 45120 35170 -9950 22,05
Determinați structura portofoliului de credite pe categorii in perioada curentă (2020).
Determinați ritmul de creștere al portofoliul creditelor 2019/2020 și faceți conlcuzii.

In urma calcularii abaterii absolute si a ritmului de crestere ,putem concluziona fapul ca


structura portofoliului de cretite s-a micșorat la toate categoriile, exceptie face categoria
„Credite acordate agricuturii”care in anul 2020 s-a marit cu 2190 credite ,ce a condus la o
cestere de aproximativ 4,9 puncte procentuale fata de anul 2019.In rest putem observa ca
creditele au avut un mers descentent la toate categoriile.Cel mai afectat sector a fost
„Credite acordate sectorului de microfinantare” la care creditele acordate s-au redus in
cifra absoluta cu 140 005 ,sau in cifra relativa cu aproximativ 43,73 % in perioadata 2020
fata de 2019.
Stuctura creditelor a fost influentata de careva factori interni sau și externi, care au condus
la o stricta acordare a creditelor pe mai multe categorii. Unul dintre ei ar fi faptul ca
numarul depozitelor s-a micsorat si activele bancii s-au micșorat,respectiv banca acordă o
atentie deosebita acordarii creditelor si impune cerinte ridicate acordă rii acestora.La fel
cererea pentru credite ar fi putut fi influentată si de factorul pandemic ,care a influentat
numarul acordarii creditelor din frica populatiei de a nu putea rambura suma
creditului,neavind un venit stabil.

Problemă 3
La data de 31.01.2020 în cadrul bă ncii comerciale a fost înregistrată urmă toarea informație
financiară :
Indicatori (mii lei) Indicatori (mii lei)

Depozite la vedere fă ră 220140 Credite industriei 112000


dobîndă alimentare
Depozite la vedere cu dobîndă 480120 Alte credite 85120
Depozite la termen cu dobîndă 610100 Active total 2504320
Depozite la termen fă ră 4520 Active lichide 872500
dobîndă
Credite de consum 450120 Credite 78300
neperformante
Credite acordate agriculturii 25350 Venituri procentuale 345600
Credite acordate comerțului 430500 Cheltuieli 210500
procentuale
Credite acordate sectorului de 74600 Alte venituri 95600
microfinanțare
Credite ipotecare 35800 Alte cheltuieli 35240
Determinați structura portofoliului credite ale bă ncii, lichiditatea curentă , rentabilitatea
activelor, calitatea portofoliul de credite al bă ncii, faceti concluzii
Rezolvare:
1. Structura portofoliului de credite:

Total credite = 450120+25350+430500+74600+35800+112000+85120=1213490


Credite agriculturii% = 25350/1213490=2,08%
Credite de consum%= 450120/1213490=37,09%
Credite comertului%= 430500/1213490= 35,47%
Credite pentru microfinantare%= 74600/1213490=6,14%
Credite ipotecare% =35800/1213490=2,95%
Credite industriei alimentare%= 112000/1213490=9,23%
Alte credite%= 85120/1213490=7,01%
2. Lichiditatea curentă= AL/AT=872500/2504320 =0.3483*100%= 34,83% (norma >20%)
3. ROA = profit/ active= (Σvenituri-Σ Cheltuieli)/ total active = (345600+95600) –
(210500+35240)/ 2504320=0,078*100% = 7,8%
4. Corelarea depozitelor cu creditele = Σ depozitelor/Σcreditelor = 1314880/1213490= 1.08
5. Calitatea portofoliului de credite = credite neperformante/total credite= 78300/1213490=
0.0645 *100%= 6.45%
6. Rata de creditare= total credite/total active= 1213490/2504320= 0.4845*100%= 48.45%
In concluzie ,putem afirma faptul ca banca are o situație favorabila .Rata de creditare constituie
48,45% ,iar corelarea depozitelor cu creditelor constituie 1,08 ,in urma careia constatam faptul ca
depozitele sunt in numar mai mare decit creditele,iar acest fapt este un beneficiu constat pentru
banca.Calitatea portofoliului de credite este una ridicata,iar creditele neperformante sunt intr-un
numar mic.Lichiditatea curenta depaseste limitata stabilita de legistalie (>20) care constitue
34,83%.Din ponderea totala a creditelpr de 1 213 490 ,ponderea cea mai mare ii revine creditelor
de consum care constitue 37,09%,urmat de creditele acordate comertului care cnstituie
aproximativ 35,47%.Ponderea cea mai mica in total credite o constitue creditele destinate
agriculturii 2,08% si ceditele ipotecare 2,95%
Problemă 4
La data de 01.01.2020 în cadrul bă ncii comerciale a fost înregistrată urmă toarea informație
privind depozitele bancare:
Tipul de depozit 31.01.2019 31.012020 Abaterea Ritmul de
(mii lei) absoluta creștere
2019/2020 2019/2020
Depozite la vedere fă ră dobîndă
inclusiv
Persoane fizice 45250 40120 -5130 11,33
Persoane juridice 130450 140350 9900 7,58
Depozite la vedere cu dobîndă
inclusiv
Persoane fizice 65120 45300 -19820 30,43
Persoane juridice 340125 280120 -60,005 17,64
Depozite la termen cu dobîndă
inclusiv
Persoane fizice 440200 240150 -200050 45,44
Persoane juridice 320140 220120 -100,020 31,24
Depozite la termen fă ra dobîndă
Persoane fizice 2500 950 -1550 62
Persoane juridice 45120 35170 -9950 22,05
Determinați structura portofoliului de depozite pe categorii de depozite în perioada
curentă (2020). Determinați ritmul de creștere pe categorii de depozite 2019/2020 și
faceți conlcuzii.

In concluzie putem afirma fapul ca structura portofoliului de depozite in anul 2020 fata de
2019 s-a micsorat la toate categoriile de depozite.Exeptie s-a facut la categoria „Depozite la
vedere fă ră dobîndă inclusiv”la care depozitele depuse de persoane juridice a crescut in
cifra absolută cu 9900 sau in cifra relativa cu aproximativ 7,58 puncte procentuale in 2020
fata de 2019.In rest la toate categoriile de depozite s-a micsorat numarul deponentilor ait
persoane fizice cit si cele juridece.O descreste a deponentilor persoane fizice care s-a
micsorat cu aproximativ 62 % la categoria „Depozite la termen fă ra dobîndă ”in anul 2020
compartiv cu 2019,iar perosanele juridice s-au micsorat cel mai mult la categoria „Depozite
la termen cu dobîndă ”cu aproximativ 31,24%.Daca depozitele s-au micsorat ,respectiv s-a
micsorat si fondul banesc al bancii,credite tot vor scadea,fiindca banca nu va aveaa
suficiente active de a acoperi pasivele .

S-ar putea să vă placă și