Sunteți pe pagina 1din 3

• Părintele Paisie Aghioritul ne copiii vin pe lume cu predispoziţii Web: www.credo.

ro/provita

spune:’’Când femeia rămâne însărci- precoce spre sexualitate. Aceasta îi face


nată, atunci cel mai bun lucru este să îndărătnici şi foarte greu educabili. ASOCIAŢIA CREŞTIN-ORTODOXĂ PRO-VITA
pentru născuţi şi nenăscuţi
înceteze imediat contactele sexuale sau Explicaţia biologică: au crescut în
dacă nu pot, să le reducă cât se poate de mediul uterin hrăniţi cu sânge prea
mult... pentru că se pricinuieşte pagubă îmbibat cu testosteron, hormon sexual
duhovnicească. Embrionul participă şi masculin. (Păr. Arsenie Boca - ''Tinerii,
el de nevoie la plăcerea pe care o simte familia şi copii născuţi în lanţuri'')
mama lui, şi astfel încă din pântece
dobândeşte patimă. • Sfinţii părinţi, văzând
Există prunci care sug şi care se marea responsabilitate şi greutate ce
aprind trupeşte, în timp ce există tineri poartă femeia când este însărcinată, au
de 18-20 de ani care au o nepătimire, şi dezlegat ca să se poată împărtăşi cu
nu sunt războiţi de trupul lor. Cui se Trupul şi Sângele Mântuitorului
datorează această diferenţă? Stării indiferent de canonul pe care îl are sau
duhovniceşti a părinţilor. Este de păcatul pe care l-ar fi făcut ea. Deci,
moştenirea duhovnicească. Vezi, părinţii femeia când este gravidă, să se
nu lasă moştenire copiilor lor numai împărtăşească în fiecare lună după ce a
case, ogoare, ci le lasă moştenire şi ţinut măcar două-trei zile de post şi s-a
patimile sau virtuţile lor.(Atanasie spovedit. Acea Împărtăşanie, ea nu o ia
Rakovalis –'' Părintele Paisie mi-a spus...'') pentru vrednicia ei, asemenea unui om
normal, ci pentru ajutorul copilului. Este
• Referindu-se la motivele foarte important să se împărtăşească
predispoziţiei precoce a tinerilor spre pentru că îl ajută foarte mult pe copil, îl
sexualitate, părintele Arsenie Boca întăreşte, îi dă sănătate, îl fereşte de boli.
spune:''Totuşi nu mă pot abţine de a nu (Arhim.Iochim Pârvulescu -'' Sfătuiri
duhovniceşti'')
pomeni unul (din motive-n.n.) care
produce extrem de multe şi grele ASOCIAŢIA CREŞTIN-ORTODOXĂ
dificultăţi în educarea copiilor. Şi ”PRO-VITA” pentru născuţi şi nenăscuţi
Filiala Craiova
anume, când soţul nu dă pace sarcinii
(zice că el nu poate, sau nu vrea sau se Str. Matei Basarab nr.17 bis
Tel: 0251481302;0721377094
Ai grijă, mamă!…
declară stăpân pe legile naturii), atunci E-mail: provitacraiova@yahoo.com
că seamănă foarte bine cu bunicul după dezechilibru, de dezordine şi îi va fi
mamă sau cu cel după tată. Copilul foarte greu să se redreseze pe parcursul
moşteneşte deopotrivă şi patimile care îi vieţii. Observăm că unii oameni se nasc
Ce trebuie sa facă o femeie luptă pe părinţii săi. Este o mare taină foarte întunecaţi şi nu numai că nu
când este însărcinată? genetica umană şi din păcate, de cei mai cunosc lumina credinţei, dar nici nu vor
mulţi oameni nebăgată în seamă. Or să o cunoască opunându-se cu îndârjire.
Sfânta Biserică ne pune la îndemână un Mulţi dintre ei sunt irecuperabili în viaţă
Un copil va fi sau nu credincios în arsenal de antidoturi cu potenţial de şi aşa se sfârşesc. Este foarte important
funcţie de credinţa părinţilor săi. curăţire şi chiar vindecare într-o ca femeia, când este gravidă, să se
Responsabilitatea revine direct mamei, anumită măsură a arborelui genealogic. roage, să încerce pe cât îi este cu
dar indirect şi tatălui copilului. Viaţa Spovedania, credinţa puternică, faptele putinţă să fie bună, să fie iertătoare, să
duhovnicească a unui om începe din bune, postul, rugăciunea şi milostenia nu urască, să nu invidieze, cu alte
momentul zămislirii şi se derulează pe sunt unele din medicamentele cuvinte să trăiască în acea lumină a
tot timpul şederii sale în pântecele recomandate de biserică în „terapia” harului Duhului Sfânt şi acele stări se
mamei. Acest mare adevăr îl simţeam, arborelui genealogic. Cât de mare vor transmite copilului. El se va naşte cu
dar nu puteam să îl explic. Mi-a fost dat însemnătate are starea mamei asupra aceste înclinaţii: să se roage, să fie bun,
să-l aflu la aceeaşi intensitate şi la copilului pe care îl are în pântece! Tot să fie iertător, să nu invidieze şi poate
acelaşi ison duhovnicesc la cei doi mari ceea ce are mama în mintea ei, în toată viaţa va fi aşa, dacă şi el va
părinţi sfinţi înaintea lui Dumnezeu – inima ei, în comportamentul ei atunci concretiza şi va fructifica acele înclinaţii
Cuviosul Paisie Aghioritul din Muntele când este însărcinată se transmite pozitive genetice.
Athos şi la Părintele Arsenie Boca de la copilului pe care îl poartă. Orice Deci un copil începe să se educe
Mânăstirea Prislop. De asemenea bucurie, orice stres pe care îl are femeia de către mamă încă din pântece!
Părintele Teofil de la Mânăstirea se transmite copilului. Copilul face parte Bărbatul are şi el marea obligaţie
Sâmbăta de Sus, îl cita tot pe Părintele din fiinţa ei în acel moment şi este o ca atunci când soţia este însărcinată să
Arsenie Boca care spunea la nişte fraţi copie a tot ceea ce este ea în acea o ajute cât mai mult şi să-i creeze un
că „voi sunteţi sinteza harababurii din perioadă de nouă luni de zile. Dacă cadru ambient în care să domnească
casa părinţilor voştri”. Într-adevăr, un mama este echilibrată şi înfrânată în pacea liniştea şi dragostea. Bărbatul
copil este o sinteză a celor doi părinţi în pornirile sale, copilul moşteneşte şi se trebuie să se ferească a o supăra pe
adevăratul sens al cuvântului. Copilul va naşte cu acel echilibru, dar dacă nu soţia sa. Să nu o certe, să nu o tulbure
copiază genetic pe părinţii săi, pe tata este echilibrată ci dimpotrivă foarte cu starea lui negativă pentru că femeia
sau pe mama, dar se duce şi înapoi până dezordonată şi indiferentă, de asemenea, dacă primeşte acea stare de tulburare o
la al patrulea neam. Uneori observăm copilul se va naşte cu acea stare de s-o transmită automat şi copilului care
va deveni neliniştit.(Arhim.Iochim
Pârvulescu -'' Sfătuiri duhovniceşti'')