Sunteți pe pagina 1din 2

SC SUNQUEST SRL FISA POSTULUI: GUVERNANTA HOTEL COD COR: 515102

Aprobat: DIRECTOR HOTEL, AMET LAURA LILIANA Exemplar nr.:

FISA POSTULUI

1. NUME: BALAN MIHAELA

2. COMPARTIMENTUL: HOTELSUNQUEST

3. STUDII: generale si calificare in domeniu

4. RELATII:

a) Ierarhice: este subordonat direct managerului de complex

b) Functionale si de colaborare cu tot personalul hotelului/restaurantului

5. ATRIBUTII:

a) Generale: Respecta cerintele Regulamentului Intern si ale fisei postului; Are obligatia de a se supune obiectivelor de
performanta individuale impuse precum si criteriilor de evaluare a realizarii acestora, stabilite prin regulamentul intern

b) Specifice:

 Descrierea postului
Scopul general al postului
Guvernanta de hotel/etaj conduce echipa de cameriste, organizeaza si coordoneaza activitatile specifice ale ingrijitorilor
spatiilor hoteliere comune si spalatorilor de lenjerie, asigurand pregatirea corespunzatoare a spatiilor hoteliere de cazare si a
celor comune, din punct de vedere al igienei, amenajarii si functionalitatii pentru a putea fi utilizate de catre clientii hotelului.
1.    Competente personale:
 sa aiba insusiri de personalitate: seriozitate/responsabilitate, loialitate, hotarare, adaptabilitate, autocontrol, atitudine
pozitiva, sa aiba calitati psihice necesare (spirit de observatie, rabdare, viteza de reactie, capacitate de orientare in
spatiu, capacitate de comunicare etc.);
 sa nu aiba antecedente penale
 sa fie apt din punct de vedere medical
2.    Descrierea sarcinilor / atributiilor / activitatilor postului
 Sarcinile de serviciu obligatorii, reprezentand 100% din norma de baza corespunzatoare unei parti de 100% din salariul
de baza.
 este direct raspunzator de indeplinirea intocmai a atributiilor si prevederilor sarcinilor de serviciu stabilite in prezenta fisa
 este direct raspunzator de pastrarea bunurilor materiale sau de alta natura pe care le are in gestiune;

3. Atributii
 •    sa foloseasca timpul de munca exclusiv pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu, in acest sens, nu se ocupa in timpul
de munca de activitati care nu sunt cuprinse in atributiile si indatoririle sale ori nu sunt dispuse de sefi ierarhici
•   sa participe la instruirea personalului din subordine
•    sa asigure monitorizarea activitatii compartimentului de etaj
•    sa asigure gestionarea resurselor compartimentului de etaj
•    sa asigure solutionarea cerintelor clientului
•    sa asigure securitatea clientilor si bunurilor acestora
•    sa asigure starea de functionare a instalatiilor din spatiile de cazare si anexe
•    sa asigure planificarea si organizarea activitatii de housekeeping
•    sa asigure furnizarea de informatii catre clienti cu privire la serviciile specifice
•    sa respecte regulamentul de ordine interioara
•    sa aiba capacitatea de organizare a locului de munca
•    sa participe activ la rezolvarea sarcinilor echipei
•    sa fie cinstit, loial si disciplinat, dand dovada in toate imprejurarile de o atitudine civilizata si corecta fata de toate
persoanele cu care vine in contact;
•    sa respecte cu strictete regulile de protectie a muncii si P.S.I. din obiectivul unde desfasoara serviciul;
•    sa acorde ajutor, atat cat este rational posibil, oricarui alt salariat, aflat intr-o situatie de pericol;
•    sa-si insuseasca si sa respecte normele si instructiunile de protectie a muncii si masurile de aplicare a acestora;
•    sa aduca la cunostinta de indata administratorului accidentele de munca suferite de propria persoana sau de alti
angajati;
•    sa coopereze cu persoanele cu atributii specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca, atat timp cat este
necesar, pentru realizarea oricarei sarcini sau cerinte impuse de autoritate competenta pentru prevenirea accidentelor si
bolilor profesionale;
•    sa refuze intemeiat executarea unei sarcini de munca daca aceasta ar pune in pericol de accidentare sau imbolnavire
profesionala persoana sa sau a celorlalti colegi
•    sa informeze de indata administratorul despre orice deficienta constatata sau eveniment petrecut;
•    sa execute alte activitati in legatura cu indeplinirea sarcinilor de serviciu precizate de persoanele care au acest drept.
Respecta procedurile de lucru aprobate de directorul de hotel
este obligat: sa-si insuseasca si sa respecte normele de protectie a muncii si masurile de aplicare a acestora precum si
respectarea normelor privind situatiile de urgenta;
sa desfasoare activitatea in asa fel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat
persoana proprie, cat si pe celelalte personae participante la procesul de munca;
sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca orice defectiune tehnica sau alta situatie care constituie un
pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala;
sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca accidentele de munca suferite de persoana proprie si de alte
personale participante la procesul de munca;
sa opreasca lucrul la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident si sa informeze de indata pe conducatorul
locului de munca;
sa utilizeze echipamentul individual de protectie din dotare, corespunzator scopului pentru care a fost acordat, precum si
respectarea regulilor de igiena personala in timpul activitatii;
sa dea relatiile solicitate de organele de control si de cercetare in domeniul protectiei muncii.

Am luat cunostinta asupra continutului atributiilor de serviciu ce-mi revin si ma oblig sa le duc la indeplinire

SEMNATURA ANGAJAT ___________________________________

ANEXĂ LA FIŞA POSTULUI

privind responsabilităţi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi apărare împotriva incendiilor

Angajat: BALAN MIHAELA

1 . Trebuie să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea
angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoana, cât şi
alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului demuncă.
2. Are următoarele obligaţii:
- să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele de transport şi alte mijloace de
producţie;
- să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordatşi, după utilizare, să îl înapoieze sau sa îl pună la locul destinat
pentru păstrare;
- să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea,schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate
proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice şi să utilizezecorect aceste dispozitive;
- să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţiorice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o
considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienta a sistemelor de protecţie;
- să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de munca şi/sauangajatorului accidentele suferite de propria persoană;
- să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atâttimp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror
măsuri sau cerinţedispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţiişi securităţii lucrătorilor;
- să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se
asigure că mediul de muncăşi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, îndomeniul său de
activitate;
- să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei dindomeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a
acestora; să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şiinspectorii sanitari.
3. În cazul unui pericol grav şi iminent pentru propria securitate sau a altor persoane,atunci când şeful ierarhic imediat superior nu
poate fi contactat, este apt să aplicemăsurile corespunzătoare, în conformitate cu cunoştinţele lor şi cu mijloacele tehnice decare
dispun, pentru a evita consecinţele unui astfel de pericol. Nu poate fi prejudiciat, cuexcepţia situaţiilor în care acţionează
imprudent sau dă dovadă de neglijenţă gravă.
4. Să nu modifice starea de fapt rezultată din producerea unuiaccident mortal sau colectiv, în afară de cazurile în care menţinerea
acestei stări ar genera alte accidente ori ar periclita viata accidentaţilor şi a altor persoane;

Am luat cunostinta asupra continutului atributiilor de serviciu ce-mi revin si ma oblig sa le duc la indeplinire

SEMNATURA ANGAJAT ___________________________________

S-ar putea să vă placă și