Sunteți pe pagina 1din 71

Nr………../. …………………….

Discutat și avizat în Consiliul Profesoral din data de 09.12.2021


Aprobat în Consiliul de Administrație din data de………

RAPORT ASUPRA CALITĂȚII EDUCAȚIEI


DIN LICEUL ,,GH. RUSET ROZNOVANU”
ÎN ANUL ȘCOLAR 2020- 2021

DIRECTOR,
prof.înv.primar ILIE ANA-SIMONA

Liceul „Gh. Ruset Roznovanu”, Roznov,


Jud. Neamț , Str.Tineretului, Nr. 647
Tel: 0233 665694/ fax: 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
CUPRINS:

1. ANALIZA INSTITUŢIONALĂ A LICEULUI ................................................................. 4


Obiective şi priorităţi asumate de Liceul „Gh. Ruset Roznovanu” prin planul
managerial, în anul şcolar 2020-2021 .......................................................................... 4
Analiza mediului intern şi extern care asigură calitatea în educaţie şi formare ..... 4
2. ANALIZA CALITĂŢII ÎNVĂŢĂMÂNTULUI LA LICEUL „GH. RUSET ROZNOVANU”
……………………………………………………………………………………………….6
3.1. ÎNCADRAREA CU PERSONAL ................................................................................ 7
3. RESURSE UMANE ............................................................................................................. 7
Situaţia statistică privind cuprinderea copiilor şi elevilor la Liceul „Gh. Ruset
Roznovanu”.................................................................................................................... 9
Plan de şcolarizare propus/realizat.............................................................................. 9
Situaţia la învătătură în anul școlar 2020-2021 ......................................................... 9
Absenteism şi abandon şcolar..................................................................................... 10
Obiectivele şi priorităţile activităţii de formare şi perfecţionare a cadrelor
didactice şi a personalului didactic auxiliar din Liceul „Gh. Ruset-Roznovanu” în
anul şcolar 2020-2021 ......................................................................................................... 11
Formarea cadrelor didactice ...................................................................................... 11
Curriculum - aplicare, dezvoltare, evaluare ............................................................. 12
Învăţământ preşcolar .................................................................................................. 13
Învăţământ primar ...................................................................................................... 17
Aria Curriculară Limbă şi Comunicare.................................................................... 20
Aria Curriculară Om şi Societate .............................................................................. 25
Aria Curriculară Matematică şi ştiinţe ..................................................................... 26
Aria Curriculară Arte ................................................................................................. 31
Aria curriculară Tehnologii ....................................................................................... 33
Aria curriculară Educaţie fizică şi sport ................................................................... 35
Comisia pentru activităţi educative şcolare, extraşcolare şi de consiliere.............. 36
Comisia diriginţilor ..................................................................................................... 40
Comisia diriginţilor – Liceu........................................................................................ 42
6. MĂSURI PENTRU REMEDIEREA PUNCTELOR SLABE ........................................ 45
Activitatea bibliotecii şi a CDI-ului .......................................................................... 46
Comisia pentru dezvoltare profesională și evoluție în cariera didactică ............... 49
Comisia de sănătate şi securitate a muncii ............................................................... 50
Comisia de prevenire a violenţei în mediul şcolar ................................................... 51
6.16. Comisia pentru Orientarea Şcolară şi Profesională ............................................... 53
Comisia P.S.I. - situații de urgență .......................................................................... 54
Comisia de control a notării ritmice și de verificare a parcurgerii materiei ....... 56
Comisia pentru proiecte și programe europene ..................................................... 58
Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii .................................................... 59
Situaţia spaţiilor şcolare şi a altor spaţii conexe ........................................................ 60
Infrastructură. Lucrări de investiţii şi reparaţii ...................................................... 61
Programe guvernamentale ......................................................................................... 61

Liceul „Gh. Ruset-Roznovanu”, Roznov


Str. Tineretului, nr. 647
Tel: + 40 233 665 694; Fax: + 40 233 278092;
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
Site oficial: http://liceulghrusetroznovanu.ro/
Facebook: https://www.facebook.com/liceultehnologicroznov/
Compartimentul financiar contabil ........................................................................... 61
Capitol de cheltuieli Sume alocate Sume utilizate ....................... 62
TOTAL CHELTUIELI - BUGETUL LOCAL.................................................................. 62
Capitol de cheltuieli Sume utilizate- lei ................................... 62
Imagine şi comunicare ................................................................................................. 64
Creşterea vizibilităţii Liceului „Gh. Ruset- Roznovanu” la nivelul comunităţii
locale, judeţene şi naţionale ............................................................................................... 64
Îmbunătăţirea comunicării cu publicul intern şi extern prin realizarea de
parteneriate ......................................................................................................................... 64

Liceul „Gh. Ruset-Roznovanu”, Roznov


Str. Tineretului, nr. 647
Tel: + 40 233 665 694; Fax: + 40 233 278092;
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
Site oficial: http://liceulghrusetroznovanu.ro/
Facebook: https://www.facebook.com/liceultehnologicroznov/
1. Analiza instituţională
a Liceului Gh. Ruset Roznovanu”

Obiective şi priorităţi asumate de Liceul „Gh. Ruset Roznovanu” prin planul


managerial, în anul şcolar 2020-2021:

 Asigurarea calităţii în procesul instructiv-educativ;


 Descentralizarea învăţământului preuniversitar;
 Asigurarea egalităţii de şanse şi sporirea accesului la educaţie;
 Derularea unor campanii de informare a publicului cu privire la programele
guvernamentale, MEC şi ISJ NEAMŢ;
 Asigurarea securităţii elevilor în şcoală şi combaterea violenţei;
 Colaborarea eficientă cu instituţiile conexe;
 Fundamentarea planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2021-2022 împreună cu partenerii
sociali, pe baza analizei de nevoi educaţionale ale elevilor şi intereselor părinţilor acestora, pe
baza evaluării sistematice a cererii de pregătire profesională în raport cu dezvoltarea pieţei
muncii, în conformitate cu prevederile PLAI şi PRAI;
 Organizarea examenelor naţionale, a concursurilor.

Analiza mediului intern şi extern care asigură calitatea în educaţie şi formare

MISIUNEA
Liceul ,,Gh. Ruset Roznovanu” Roznov asigură oportunități de educare și instruire profesională la
standarde europene, tuturor categoriilor de beneficiari, pentru toate nivelurile de învățământ: preșcolar,
primar, gimnazial, liceal și profesional, cât și persoanelor adulte interesate de formarea continuă pe tot
parcursul vieții. Condițiile de educare sunt menite să asigure dezvoltarea fiecărui elev la potențialul său
maxim, punând accent atât pe dezvoltarea competențelor cheie, care să îi permită o inserție socială și
profesională de succes, cât și pe promovarea acelor valori culturale, sociale, civice și patriotice care pot
sprijini formarea unor cetățeni responsabili și proactivi.

VIZIUNEA
Liceul ,,Gh. Ruset Roznovanu” este o organizație educațională care își propune ca, printr-o îmbinare
armonioasă între tradiție, inovație și continuitate să satisfacă cerințele învățământului modern european, să
realizeze la standarde de calitate cele două axe de referință, incluziunea și performanța, să asigure o inserție
socio-profesională de succes a absolvenților. În viziunea noastră, școala este a elevului și are menirea de a
răspunde cerințelor, nevoilor și aspirațiilor acestuia, ale comunității în ansamblu și ale societății în general.

Liceul „Gh. Ruset-Roznovanu”, Roznov


Str. Tineretului, nr. 647
Tel: + 40 233 665 694; Fax: + 40 233 278092;
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
Site oficial: http://liceulghrusetroznovanu.ro/
Facebook: https://www.facebook.com/liceultehnologicroznov/
Strategia de dezvoltare a Liceului ,,Gh. Ruset Roznovanu” este un instrument obiectiv, eficient și
relevant ca urmare a demersurilor de proiectare a modului de îmbunătățire și dezvoltare a serviciilor
educaționale, pentru următorii patru ani, în context național, european, și cu mare atenție îndreptat către
contextul local, cu zona specifică comunității școlare.
Analiza SWOT realizată are la bază o analiză realistă prin care se propune scoaterea în evidență a
resurselor și oportunităților de care dispune școala, și implicit comunitatea, cât și zonele care necesită
intervenții (punctele slabe și amenințările) pentru a asigura îmbunătățirea participării elevilor la educație,
îmbunătățirea rezultatelor învățării a acestora și creșterea stării de bine a elevilor și profesorilor școlii noastre.

ANALIZA SWOT (DIAGNOZA)


CURRICULUM
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
- Peste 35 de cadre didactice au finalizat sau sunt - Utilizarea limitată a unor abordări integrate și cross-
înscrise la Proiectul CRED; curriculare;
- Oferta de CDȘ în conformitate cu nevoile și - Proiectare și utilizarea unui număr redus de trasee
interesele de învățare ale elevilor; educaționale individualizate, pentru elevii cu CES;
- Oferta de școlarizare stabilă, conformă cu cererea - Utilizarea cu preponderență, de către unii colegi, a
comunității locale; metodelor tradiționale , în detrimentul celor activ-
participative.
- Manuale insuficiente, uzate;
OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI
- Acces la auxiliare didactice și la alte resurse - Instabilitatea legislativă care pune în pericol stabilitatea
educaționale ( inclusiv RED); în sistemul educațional
- Posibilitate de acces și utilizare a Bibliotecii
Școlare Virtuale și la Platforma școlară e-learning;
- Creșterea gradului de autonomie în privința
stabilirii și proiectării ofertei de CDȘ și CDL;
- Gama variată de cursuri de formare oferită de
CCD.
- Parteneri ISJ – ME în mai multe proiecte aflate în
derulare, în sfera activităților extracurriculare:
Pedagogie experiențială, Edurights4girls-Acces
egal la educație;

RESURSE UMANE
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
- Ponderea cadrelor didactice titulare:82%; - Procent foarte scăzut la Evaluarea Națională la Structura
- Cadre didactice cu gradul didactic I :66%; Slobozia:35%;
- Un doctor în istorie; 3 doctoranzi, - Un număr foarte mare de absențe, în special la învățământul
- Realizarea planului de școlarizare; profesional și liceal;
- Participarea unui număr de 14 cadre didactice - Mulți copii de vârstă preșcolară nu frecventează grădinița
la o mobilitate de formare continuă finanțată (chiar dacă unii dintre ei sunt înscriși);
din fondurile Programului E+; - Număr foarte mic de absolvenți ai învățământului profesional
- Existența psihologului școlar; care se angajează, cu precădere în domeniile pentru care s-au
- Populația școlară relativ constantă; calificat
- Procent de promovabilitate la examenul de - Lipsă competențe digitale, în special la copiii și părinții din

Liceul „Gh. Ruset-Roznovanu”, Roznov


Str. Tineretului, nr. 647
Tel: + 40 233 665 694; Fax: + 40 233 278092;
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
Site oficial: http://liceulghrusetroznovanu.ro/
Facebook: https://www.facebook.com/liceultehnologicroznov/
bacalaureat de 85% la clasa de filologie; mediile defavorizate;
- Interes crescut al cadrelor didactice pentru - Lipsă echipamente electronice (deși s-au distribuit 394 tablete,
formare personală și profesională; peste 110 copii le-au stricat).
OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI
- Oferta CCD privind formarea continuă; - Nefuncționarea Cabinetului de medicină școlară din lipsă de
- Tendința de înscriere/transfer a multor elevi personal;
din alte circumscripții școlare; - Lipsă mediator școlar și logoped;
- Crearea DAS în cadrul Primăriei orașului - Existența unui număr tot mai mare de elevi cu CES-în special
Roznov care oferă posibilitatea de angajare a cu dificultăți de învățare;
personalului medical de medicină școlară; - Media de admitere relativ mică în comparație cu alte licee;
- Participarea unui număr de 28 elevi de la - Influențele negative provocate de SARS-CoV-2
clasele de mecanică la Proiectul
,,Practica,meserie de viitor pentru elevi din
județul Neamț”.

RESURSE MATERIALE ȘI FINANCIARE


PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
- Înlocuirea mobilierului școlar ; - Uzura clădirilor și instalațiilor electrice și termice;
- Racordarea la rețeaua de gaz metan a tuturor - Lipsa termoizolării duce la un consum ridicat de
corpurilor,cu excepția Corpului A de la școala combustibil;
profesională; - Laboratoare nefuncționale la Structura Slobozia;
- Dotarea unui număr de 394 de elevi cu tablete, prin - Acoperișuri deteriorate la Corpurile A și C de la
contract de comodat; Structura Slobozia;
- Dotarea, prin Proiectul ROSE, cu 33 laptopuri, 12 - Sobele de la Corpul A de la Școala profesională sunt
camere videoconferință, 5 table interactive; vechi și ineficiente;
- 350 de elevi beneficiază de burse școlare.
OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI
- Implementarea unor proiecte de către administrația - Demersurile de demolare a unor clădiri devenite
locală, menite să crească gradul de competitivitate improprii și neutilizabile decurg extrem de greu;
educațională: - Acutizarea stării de sărăcie a unui segment de
1. Îmbunătățirea infrastructurii educaționale pentru populație tot mai mare, cu impact asupra condițiilor de
învățământul general obligatoriu din cadrul Liceului trai oferite elevilor și a suportului educațional;
,,Gh.Ruset Roznovanu”, prin construire și dotare sală - Multe familii defavorizate nu dispun de echipamente
de sport și modernizarea și dotarea clădirii C4; digitale, cu implicații negative asupra participării la
2. Extinderea Liceului Tehnologic prin construire corp învățământul online.
nou;
- Un număr de aproximativ 45 de preșcolari vor
beneficia de prevederile L.248/2015 și 159 dosare la
OUG Nr.13/2020.

RELAȚII COMUNITARE
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
- Colaborarea susținută și eficientă cu administrația publică - Întâlnirile tot mai sporadice în format fizic
locală și cu celelalte instituții publice de pe raza localității; cu părinții.
- Disponibilitatea agenților economici pentru efectuarea instruirii
practice;
- Colaborarea în interesului elevilor cu AJOFM Neamț, CJAP

Liceul „Gh. Ruset-Roznovanu”, Roznov


Str. Tineretului, nr. 647
Tel: + 40 233 665 694; Fax: + 40 233 278092;
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
Site oficial: http://liceulghrusetroznovanu.ro/
Facebook: https://www.facebook.com/liceultehnologicroznov/
Neamț, CJRAE etc;
- Parteneriate cu instituții de învățământ superior.
OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI
-Interes susținut din partea autorităților locale pentru accesarea, - Neimplicarea unor părinți în susținerea
finanțarea și implementarea unor proiecte prin POR,CNI,GAL materială și educațională a elevilor în
pentru creșterea gradului de competitivitate educațională. activitatea online;
- Interes scăzut pentru susținerea înființării
învățământului profesional dual.

Liceul „Gh. Ruset-Roznovanu”, Roznov


Str. Tineretului, nr. 647
Tel: + 40 233 665 694; Fax: + 40 233 278092;
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
Site oficial: http://liceulghrusetroznovanu.ro/
Facebook: https://www.facebook.com/liceultehnologicroznov/
2. Analiza calităţii învăţământului la
Liceul Gh. Ruset Roznovanu”

POPULAŢIE ŞCOLARĂ în anul şcolar 2020-2021:


* Număr de elevi: 1316
* Număr de clase: 52

ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR
Grupa mică 1,5 grupe mici/ 32 de copii
Grupe mijlocii 2,5 grupe mijlocii/ 58 de copii
Grupe mari 3 grupe mari / 63 de copii
TOTAL 7 grupe de grădiniţă/ 153 de copii

ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR
Clasa pregătitoare 3 clase / 80 de elevi
Clasa I 4 clase I /113 elevi
Clasa a II-a 3 clase a II-a/ 77 de elevi
Clasa a III-a 3 clase a III-a/ 78 de elevi
Clasa a IV-a 3 clase a IV-a/ 81 de elevi
TOTAL 16 clase/ 429 de elevi

GIMNAZIU
Clasa a V-a 3 clase a V-a/ 86 de elevi
Clasa a VI-a 4 clase a VI-a/ 97 de elevi
Clasa a VII-a 4 clase a VII-a/ 95 de elevi
Clasa a VIII-a 3 clase a VIII-a/ 79 de elevi
TOTAL 14 clase/ 357 de elevi

PROGRAMUL A DOUA ŞANSĂ


ÎNVĂŢĂMÂNT SECUNDAR INFERIOR
Filieră/Profilul Specializarea Nr. de elevi
1 clasă Tehnologică/Tehnic Fabricarea produselor din 13 elevi
Anul I + Anul lemn
II + Anul III +
Anul IV
TOTAL : 1 clasă/13 elevi

LICEU
Formă de Specializarea/ Nr. clase/nr. elevi
Filieră Profil Calificarea
învăţământ IX X XI XII

Liceul „Gh. Ruset-Roznovanu”, Roznov


Str. Tineretului, nr. 647
Tel: + 40 233 665 694; Fax: + 40 233 278092;
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
Site oficial: http://liceulghrusetroznovanu.ro/
Facebook: https://www.facebook.com/liceultehnologicroznov/
Filologie 1/29 1/30 1/29 1/28
Teoretică Uman
Științe sociale 1/29 1/28 1/30 -
Zi -
Ruta
Protecţia mediului
directă
Tehnologică Tehnic - - - 1/17

TOTAL CLASE/ELEVI: 8/220


Calificarea
Domeniul profesională
-
Silvicultură Pădurar - 0,5/14 -

Fabricarea produselor
- 0,5/15 0,5/10 -
de lemn Tâmplar universal

Profesională Construcții, instalații Zugrav, ipsosar, -


1/19 - 0,5/9
și lucrări publice vopsitor, tapetar
Mecanică Mecanic forestier 1/28 1/28 1/17 -
TOTAL CLASE/ELEVI: 8/140

3. Resurse umane
(cadre didactice, personal didactic auxiliar şi personal nedidactic)

3.1. Încadrarea cu personal


În anul şcolar 2020-2021 au fost normate 106,80 posturi.
Personal didactic: 73 (7 educatoare, 16 învăţători şi 50 de profesori de cultură generală,
de cultură de specialitate şi maiştri instructori)
* 62 de titulari - 5 cu gradul definitiv, 8 cu gradul II şi 49 cu gradul didactic I;
* 11 suplinitori - 5 debutanți, 5 cu gradul definitiv, 1 cu gradul II şi 5 cu gradul didactic
I;
Personal didactic auxiliar: 11
* 3,5 secretari;
* 2 bibliotecari;
* 1 laborant;
* 1,5 informaticieni;
* 1 administrator;
* 2 contabili
Personal nedidactic: 19
* 11 îngrijitori;
* 4 muncitori calificaţi;
* 4 fochişti.

Liceul „Gh. Ruset-Roznovanu”, Roznov


Str. Tineretului, nr. 647
Tel: + 40 233 665 694; Fax: + 40 233 278092;
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
Site oficial: http://liceulghrusetroznovanu.ro/
Facebook: https://www.facebook.com/liceultehnologicroznov/
4. Resurse umane elevi

Situaţia statistică privind cuprinderea copiilor şi elevilor la Liceul „Gh. Ruset


Roznovanu”
La Liceul „Gh. Ruset-Roznovanu” în anul şcolar 2020-2021 învaţă un numar de 1312 de
elevi, în 54 de clase în 7 corpuri de clădire.

NIVEL NUMAR DE CLASE NUMAR DE ELEVI


preşcolar 7 153
primar 16 429
gimnazial 14 357
liceu teoretic 7 203
liceu tehnologic 1 17
profesională 8 140
“A doua şansă” învăţământ 1 13
secundar inferior

Plan de şcolarizare propus/realizat

Pentru anul școlar 2020-2021, la nivelele preşcolar, primar, gimnazial şi liceal s-a realizat
planul de şcolarizare propus prin oferta educațională:
-la învăţământul preşcolar – 7 grupe;
-la învăţământul primar - 16 clase;
-la învăţământul gimnazial – 14 clase;
-la învăţământul liceal și profesional - clasa a IX-a – 4 clase
- clasa a X-a – 4 clase
- clasa a XI-a - 4 clase
- clasa a XII-a – 2 clase

– A Doua Șansă - 1 clasă


Total elevi: 1312.

Situaţia la învătătură în semestrul I al anului școlar 2020-2021

Situație
Nivel Înscrişi Promovaţi Corigenți
neîncheiată
Primar 340 303 25 12
Gimnazial 272 220 5 47

Liceul „Gh. Ruset-Roznovanu”, Roznov


Str. Tineretului, nr. 647
Tel: + 40 233 665 694; Fax: + 40 233 278092;
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
Site oficial: http://liceulghrusetroznovanu.ro/
Facebook: https://www.facebook.com/liceultehnologicroznov/
Liceal 224 200 3 21
Profesional 138 115 4 19
A Doua Șansă – învățământ secundar
13
inferior
Structura Slobozia
Primar 86 79 4 3
Gimnazial 90 86 - 4

Absenteism şi abandon
şcolar Măsuri întreprinse

 Elaborarea la nivelul Liceului „Gh. Ruset Roznovanu”, a planului operaţional privind


prevenirea şi combaterea absenteismului şi a abandonului şcolar;
 Actualizarea bazei de date privind frecvenţa abandonului şcolar şi identificarea cauzelor
acestuia;
 Consilierea diriginţilor în vederea elaborării de planuri de acţiuni preventive şi de
diminuare a abandonului şcolar;
 Organizarea de activităţi educative şi de consiliere pentru cunoaşterea
psihopedagogică a elevilor;
 Adecvarea tematicii orelor de dirigenţie în vederea unei optime
integrări şcolare şi sociale (educaţia bunului cetăţean, educaţia pentru timp liber, pentru
cultură, civilizaţie, pentru viaţa de familie etc.);
 Organizarea de consilii profesorale, în care să se analizeze cauzele absenteismului şi ale
abandonului şcolar şi găsirea unor soluţii pentru înlăturarea acestora;
 Realizarea unor activităţi de formare a diriginţilor, pentru abilitarea
cadrelor didactice de a lucra cu elevii ce se află în situaţii de risc;
 Aplicarea de chestionare în vederea stabilirii cauzelor abandonului şcolar;
 Stimularea şi motivarea elevilor pentru învăţătură, prin activităţi diversificate şi cu
implicarea permanentă a acestora în acţiune;
 Prevenirea abandonului prin calitatea şi diversitatea activităţilor extracurriculare;
 Iniţierea unor activităţi cu impact asupra elevilor: dezbaterea unor cazuri-problemă, a unor
situaţii problematice prezentate de mass- media, a unor studii de caz etc;
 Organizarea şi desfăşurarea unor acţiuni de parteneriat cu poliţia în scopul susţinerii şi
reintegrării şcolare şi sociale a elevilor ce au săvârşit acte infracţionale, abateri disciplinare
grave, abandon şcolar, absenteism ridicat etc;
 Implicarea responsabilă a familiei în prevenirea abandonului şcolar (contactarea familiilor
elevilor cu probleme de frecvenţă şi de integrare şcolară, aplicarea unor chestionare pentru
părinţi în scopul cunoaşterii mediului familial şi socio-educativ;

Liceul „Gh. Ruset-Roznovanu”, Roznov


Str. Tineretului, nr. 647
Tel: + 40 233 665 694; Fax: + 40 233 278092;
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
Site oficial: http://liceulghrusetroznovanu.ro/
Facebook: https://www.facebook.com/liceultehnologicroznov/
 Stabilirea reţelei de lucru, a partenerilor potenţiali şi a responsabilităţilor: familia,
primaria, Poliţia, organizaţii nonguvernamentale;

Concluzii
 Activitatea educativă privind prevenirea absenteismului, abandonului şi violenţei a
fost gestionată corespunzător;

5. Dezvoltarea resurselor umane

Obiectivele şi priorităţile activităţii de formare şi perfecţionare a cadrelor didactice


şi a personalului didactic auxiliar din Liceul „Gh. Ruset-Roznovanu” în anul şcolar
2020-2021

Formarea continuă a cadrelor didactice la Liceul „Gh. Ruset-Roznovanu” a fost pe


parcursul anului şcolar 2020-2021 un deziderat care a vizat profesionalizarea şi dezvoltarea
resursei umane din şcoală, precum şi eficientizarea demersului educativ, în acord cu evoluţia
rapidă ce are loc în plan tehnic, ştiinţific, economic şi social.

Formarea cadrelor didactice


1. definitivat şi gradele didactice I si II: 59
2. masterate, doctorate: 9

Liceul „Gh. Ruset-Roznovanu”, Roznov


Str. Tineretului, nr. 647
Tel: + 40 233 665 694; Fax: + 40 233 278092;
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
Site oficial: http://liceulghrusetroznovanu.ro/
Facebook: https://www.facebook.com/liceultehnologicroznov/
3. diferite cursuri de formare continua organizate de CCD Neamt
4. participări la simpozioane şi sesiuni de comunicări
5. diseminări în urma anumitor cursuri de formare continuă şi în cadrul proiectelor
şcolare.

* STATISTICA PERSONALULUI DIDACTIC


An şcolar 2020-2021
Suplinitori
Grad didactic Titulari
calificaţi

Debutanţi - 4
Definitiv 5 1
Gradul II 8 1
Gradul I 49 5
62 11
TOTAL
73

* STATISTICA POPULAŢIEI ŞCOLARE

2020-2021
Anul şcolar
Forma de învăţământ Nr. Nr. de elevi
de
clase
Înv. preşcolar 7 153
Înv. primar 16 426
Înv. gimnazial 14 362
Programul „A doua şansă” sec.
inferior 1 13
Liceu - zi - ruta directă 8 224

Învăţământul profesional şi tehnic 6 138

TOTAL 52 1316

Liceul „Gh. Ruset-Roznovanu”, Roznov


Str. Tineretului, nr. 647
Tel: + 40 233 665 694; Fax: + 40 233 278092;
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
Site oficial: http://liceulghrusetroznovanu.ro/
Facebook: https://www.facebook.com/liceultehnologicroznov/
An şcolar 2020-2021
Raportul nr. elevi/ nr. cadre 1316/76,80= 17,13

Raportul nr. elevi/personal


1316/21= 62,66
nedidactic

INFORMAŢII DE TIP CALITATIV

MEDIUL DE PROVENIENŢĂ A ELEVILOR:


* Elevii provin atât din mediul urban, cât şi din mediul rural;
* Familiile din care provin elevii, au nivel de şcolarizare mediocru, mediu şi superior (într-o mai mică
măsură), fiind un procent important de pensionari, fără ocupaţie sau plecaţi în străinătate;
POLITICA DE RECRUTARE A ELEVILOR, REALIZAREA PLANULUI DE ŞCOLARIZARE
Planul de şcolarizare, în general, se realizează conform planificării făcute. La toate nivelurile de
învăţământ, populaţia şcolară este atât din Roznov, Piatra Neamţ, cât şi din comunele învecinate: Piatra
Şoimului, Săvineşti, Zăneşti, Podoleni, Borleşti, Tazlău, Rediu, Cândeşti.
Acest lucru se datorează atât calităţii învăţământului desfăşurat, a ofertei educaţionale variate, cât şi
zonei geografice.

INDICATORI DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR ŞCOLARE


• Rata de promovabilitate – 88,04%;

Nr. FLUXURILE 2020-2021


crt. Nivelul de înv.
ŞCOLARE %
Primar 88,51
Gimnazial 86,85
Liceal - zi 93,94
Rata de
1.
promovabilitate Seral -

Profesională 82,86

Primar 4,6
Gimnazial 10,68
2. Rata de repetenţie
Liceal - zi 1,3
Profesională 13,57
98
3. Participare la Primar
cursuri Gimnazial 96
Liceal 96
Profesională 92

Liceul „Gh. Ruset-Roznovanu”, Roznov


Str. Tineretului, nr. 647
Tel: + 40 233 665 694; Fax: + 40 233 278092;
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
Site oficial: http://liceulghrusetroznovanu.ro/
Facebook: https://www.facebook.com/liceultehnologicroznov/
* Frecventa abaterilor prin note scăzute la purtare - este foarte mică, neînregistrându-se abateri
disciplinare foarte grave;
* Rata abandonului - nu este mare, creşte la clasele de liceu, unde elevii renunţa la şcoală, datorită
situaţiei financiare şi pleacă în străinătate;
* Procent de promovabilitate la examene:

Nr. Tipul de examen


crt. 2020- 2021%

1. Evaluare Naţională 62,50


2. Admitere computerizată 100
3. Admitere în înv. secundar superior 92

4. Certificare a 100
Competentelor
Profesionale
5. Obţinerea atestatului pentru absolvenţii de la matematică- -
informatică

6. Bacalaureat 67,57

Rata de promovare

CRITERIUL 2020-2021
Primar Gimnazial

Total şcoală
88,51% 86,85%
masculin
86,51% 84,85%
feminin
86,51% 84,85%
urban*
86,51% 84,85%
rural*
86,51% 84,85%

Liceul „Gh. Ruset-Roznovanu”, Roznov


Str. Tineretului, nr. 647
Tel: + 40 233 665 694; Fax: + 40 233 278092;
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
Site oficial: http://liceulghrusetroznovanu.ro/
Facebook: https://www.facebook.com/liceultehnologicroznov/
RATA DE PROMOVARE LA LICEU,
PROFILUL UMAN
Clasa Criteriul ANUL ŞCOLAR

2020-2021
a IX - a Total şcoală 98

masculin 98
feminin 96
urban** 87
rural** 86
aX-a Total şcoală 95

masculin 98
feminin 96
urban** 88
rural** 95
a XI - a Total şcoală 96

masculin 98
feminin 100
urban** 100
rural** 98
a XII - a Total şcoală 97

masculin 97
feminin 100
urban** 100
rural** 98

Situaţia evoluţiei şcolarizării în unitatea IPT

Total, nivele de învăţământ, sexe, medii de rezidenţă


2020 - 2021

Total populaţie şcolară, din care: 1319

masculin 676
- pe sexe
feminin 643
din localitatea unde 816
este situată şcoala
- după mediul de rezidenţă al elevilor
Total din alte
localităţi 503
Liceul „Gh. Ruset-Roznovanu”, Roznov
Str. Tineretului, nr. 647
Tel: + 40 233 665 694; Fax: + 40 233 278092;
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
Site oficial: http://liceulghrusetroznovanu.ro/
Facebook: https://www.facebook.com/liceultehnologicroznov/
Total din urban 816

Total din rural 503

Total în învăţământul preşcolar, din care: 148

masculin 69
- pe sexe
feminin 79
din localitatea unde
este situată şcoala 148
Total din alte
localităţi -
- după mediul de rezidenţă al elevilor
Total din urban 148

Total din rural -

Total în învăţământul primar, din care: 424

masculin 222
- pe sexe

feminin 202
din localitatea unde
este situată şcoala 415
Total din alte
localităţi 9
- după mediul de rezidenţă al elevilor
Total din urban 415

Total din rural 9

Total în învăţământul gimnazial, din care: 384

masculin 195
- pe sexe
feminin 389
din localitatea unde
este situată şcoala 337
Total din alte
- după mediul de rezidenţă al elevilor localităţi 25

Total din urban 337


Total din rural

Liceul „Gh. Ruset-Roznovanu”, Roznov


Str. Tineretului, nr. 647
Tel: + 40 233 665 694; Fax: + 40 233 278092;
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
Site oficial: http://liceulghrusetroznovanu.ro/
Facebook: https://www.facebook.com/liceultehnologicroznov/
25

Total liceu teoretic, din care: 203

masculin 70
- pe sexe
feminin 133
din localitatea unde
este situată şcoala 45
Total din alte
- după mediul de rezidenţă al elevilor localităţi 158

Total din urban 45

Total din rural 158

Total liceu tehnologic ruta directă, din care: 22


16
masculin
- pe sexe
feminin 6
din localitatea unde
este situată şcoala 5
Total din alte
localităţi 17
- după mediul de rezidenţă al elevilor
Total din urban 5

Total din rural 17

Total învățământ profesional, din care: 138

masculin 104
- pe sexe
feminin 34
din localitatea unde
este situată şcoala 15
Total din alte
localităţi 123
- după mediul de rezidenţă al elevilor
Total din urban 15

Total din rural 123

Liceul „Gh. Ruset-Roznovanu”, Roznov


Str. Tineretului, nr. 647
Tel: + 40 233 665 694; Fax: + 40 233 278092;
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
Site oficial: http://liceulghrusetroznovanu.ro/
Facebook: https://www.facebook.com/liceultehnologicroznov/
Prima repartiţie pe specializări la clasa a IX – a Liceul „GH. RUSET
ROZNOVANU”, 2020 – 2021 a elevilor de la şcolile generale din zonă

Științe Total
Filologie Învățământ
Nr. Specializarea Sociale
(8,18— profesional cu
Crt. Şcoala (7,65 –
6,56) durata de trei ani
6,19)
1. Şc. Nr. 1 Roznov Construcții 1 7
3 0
(structura Slobozia) Mecanică 3
2. Construcții 0 6
Şc. Nr. 1 Zănești 2 3 Mecanică 0
3. Construcții 1 4
Şcoala Rediu 1 2 Mecanică 0
4. Construcții 6 17
Şcoala Borlești 6 3 Mecanică 2
5. Construcții 2 10
Şc. Piatra Șoimului 1 1 Mecanică 6
6. Construcții 0 6
Şcoala Tazlău 3 1 Mecanică 2
7. Construcții 0 2
Școala Săvinești 0 2 Mecanică 0
8. Liceul ,,Gh. Ruset Construcții 0 17
7 3
Roznovanu” Mecanică 7
9. Construcții 0 4
Școala Cândești 3 0 Mecanică 1
10. Construcții 0 3
Școala Ruseni 0 3 Mecanică 0
11. Șc. nr. 2 Piatra Construcții 0 2
0 2
Neamț Mecanică 0
12. Șc. nr. 11 Piatra Construcții 0 1
0 1 Mecanică 0
Neamț
13. Șc. nr. 5 Piatra Construcții 0 1
0 1 Mecanică 0
Neamț
14. Construcții 1 7
Școala Podoleni 1 4
Mecanică 1
15. Construcții 0 1
LPS Piatra Neamț 0 0 Mecanică 1
16. Centrul școlar de 1
Construcții 1
educație incluzivă 0 0 Mecanică 0
Piatra Neamț
17. Liceul Teologic Construcții 0 1
1 0 Mecanică 0
Ortodox
18. Liceul Tehnologic Construcții 0 1
0 1
Spiru Haret Mecanică 0
19. Construcții 0 1
Școala Elena Cuza 0 1 Mecanică 0

Liceul „Gh. Ruset-Roznovanu”, Roznov


Str. Tineretului, nr. 647
Tel: + 40 233 665 694; Fax: + 40 233 278092;
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
Site oficial: http://liceulghrusetroznovanu.ro/
Facebook: https://www.facebook.com/liceultehnologicroznov/
Prima repartiţie pe specializări la clasa a IX – a Liceul „GH. RUSET
ROZNOVANU”, 2021 – 2022 a elevilor de la şcolile generale din zonă

Științe Total
Filologie Învățământ
Nr. Specializarea Sociale
(6,56— profesional cu
Crt. Şcoala (6,19 –
5,35) durata de trei ani
5,04)
1. Şc. Nr. 1 Roznov
(structura Slobozia) FPL 3 30
9 13 Mecanică 6
Liceul ,,Gh. Ruset
Roznovanu”
2. FPL 1 5
Şc. Nr. 1 Zănești 4 0 Mecanică 0
3. FPL 0 3
Şcoala Rediu 1 0 Mecanică 2
4. FPL 0 2
Şcoala Borlești 0 0 Mecanică 2
5. FPL 0 7
Şc. Piatra Șoimului 3 3 Mecanică 1
6. FPL 0 1
Şcoala Tazlău 1 0 Mecanică 0
7. FPL 1 5
Școala Săvinești 0 3 Mecanică 1
8. FPL 1 4
Școala Cândești 1 2 Mecanică 0
9. FPL 3 3
Școala Ruseni 0 0 Mecanică 0
10. Șc. nr. 2 Piatra FPL 0 1
1 0
Neamț Mecanică 0
11. Șc. nr. 3 Piatra FPL 0 1
1 0 Mecanică 0
Neamț
12. Șc. nr. 5 Piatra FPL 2 2
0 0 Mecanică 0
Neamț
13. FPL 0 11
Școala Podoleni 5 3
Mecanică 3
14. Șc. Gimnazială FPL 0 1
0 1 Mecanică 0
Daniela Cuciuc
15. Șc. Gimnazială FPL 0 1
1 0 Mecanică 0
Dumbrava Roșie
16. Liceul Teologic FPL 0
0 0 Mecanică
Ortodox
17. Liceul Tehnologic FPL 0 0
0 0 Mecanică 0
Spiru Haret
18. FPL 0 2
Liceul de arte 1 1 Mecanică 0
19. Șc. Gimnazială FPL 0 1
0 1
Nicu Albu Mecanică 0
20 FPL 0 1
Sc. Italia 1 0 Mecanică 0

Liceul „Gh. Ruset-Roznovanu”, Roznov


Str. Tineretului, nr. 647
Tel: + 40 233 665 694; Fax: + 40 233 278092;
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
Site oficial: http://liceulghrusetroznovanu.ro/
Facebook: https://www.facebook.com/liceultehnologicroznov/
6. Dimensiunea calitativă a procesului educaţional la Liceul
„Gh. Ruset Roznovanu” din perspectiva indicatorilor de bază

6.1. Curriculum - aplicare, dezvoltare, evaluare

Realizarea documentelor de activitate managerială

Proiectarea managerială pentru anul şcolar 2020-2021 reprezintă realizarea următoarelor


documente:
-PDI;
-PAS şi Raport de autoevaluare internă;
-Regulamentul intern;
-Planul managerial anual;
-Planul managerial pe semestrul I;
-Fişa postului pentru toate categoriile de personal;
-Organigrama;
-Planurile manageriale pentru toate comisiile şi compartimentele;
-Statul de funcţii;
-Graficul şi tematica Consiliilor profesorale;
-Graficul şi tematica Consiliilor de Administraţie;
-Proiectul Planului de şcolarizare;
-Proiectul de buget pentru anul 2021.

Organizarea comisiilor şi compartimentelor

La începutul anului şcolar s-a realizat:


 numirea prin decizii interne: educatoare, diriginţi, învăţători, secretari C.A. şi C.P.,
responsabili de comisii şi compartimente;
 organizarea colectivelor de început de ciclu;
 s-au aplicat planurile cadru pentru toate nivelurile de învăţământ prin: întocmirea
planificarilor pentru toate disciplinile şi suport de curs pentru CDŞ-uri, CDL-uri;
 întocmirea tuturor comisiilor didactice şi nedidactice, precum şi a consilierilor
educativi în conformitate cu ROFUIP;
 întocmirea schemelor orare;

Repartizarea responsabilităţilor
S-au eliberat decizii şi s-au stabilit atribuţii pentru responsabilii comisiilor didactice şi
nedidactice, pentru membrii consiliului de administraţie, precum şi a celorlalte compartimente.

Organizarea timpului
Pentru gestionarea corespunzatoare a timpului s-a stabilit prin regulament intern,
programul de lucru din şcoală pentru toate sectoarele de activitate şi s-a realizat orarul şcolii,
graficul profesorilor de serviciu, graficul elevilor de serviciu, documente aprobate în C.P. şi
C.A.

Liceul „Gh. Ruset-Roznovanu”, Roznov


Str. Tineretului, nr. 647
Tel: + 40 233 665 694; Fax: + 40 233 278092;
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
Site oficial: http://liceulghrusetroznovanu.ro/
Facebook: https://www.facebook.com/liceultehnologicroznov/
Monitorizarea şi evaluarea activităţii comisiilor
realizat prin rapoarte în C.A. şi C.P., reprezentând activităţile desfaşurate la nivelul
comisiilor metodice, prin asistenţe la ore, prin implicarea directă în realizarea unor
proiecte educaţionale precum şi prin fişele de evaluare pentru toate categoriile de
personal.

Comisia de Curriculum
6.2. Subcomisia Învăţământ preşcolar
(Responsabil, prof.înv.preșcolar Cimpoeșu Gabriela Maria)

Componența Subcomisiei învățământ preșcolar, din cadrul LICEULUI ,,GH. RUSET ROZNOVANU”
este următoarea:
 Prof.inv.presc Pruteanu Maria Cristina -titulara-grad didactic I - grupa mică;
 Prof. inv.preșc Onișoru Mihaela-titulara-grad didactic I -grupa mijlocie A ;
 Prof.inv.preșc Ciocan Ștefania Ramona- Grădinița debutantă- grupa mijlocie B;
 Prof. înv. preșc. Cimpoeșu Gabriela Maria-titulara-grad didactic I – grupa mare A;
 Prof.înv. preșc. Muscalu Maria Despina-suplinitor –grad didactic I – grupa mare B;
 Ed. Bursuc Maria– debutantă -grupa mijlocie (Structura Slobozia);
 Prof.înv. preșc. Randașu Bianca Florina– definitivat -grupa mare (Structura Slobozia);
A. Managementul ariei curriculare
1. Existenţa, structura şi conţinutul documentelor proiective specifice ariei curriculare
Pe parcursul anului şcolar 2020-2021, educatoarele şi-au propus următoarele obiective:
 asigurarea calităţii actului educaţional prin întocmirea planificărilor calendaristice şi semestriale;
 parcurgerea ritmică şi de calitate a conţinuturilor şcolare; utilizarea de strategii activ-participative;
 folosirea activităţii independente, diferenţiate, de grup;
 organizarea de activităţi extracurriculare;
 participarea la programe de perfecţionare individuale sau colective, asigurarea accesului la informaţia
de specialitate, favorizarea schimbului de experienţă;
 perfecţionarea metodologiei sistemului de evaluare;
 conceperea şi elaborarea unor materiale funcţionale: proiecte didactice, portofolii, teste;
 colaborarea şcoală-familie.
În anul școlar 2020-2021 Subcomisia Învățământ preșcolar a desfășurat o activitate bogată conform
planului managerial și graficului de activități aprobat în a doua ședință de la sfârșitul lunii septembrie 2020.
Proiectarea activităţii la nivelul învăţământului preprimar s-a realizat prin dezvoltarea de competenţe, prin
însuşirea de cunoştinţe pe baza abordării transdisciplinare şi transcurriculare a conţinuturilor programelor
şcolare. De asemenea, s-a ţinut cont de noile reglementări elaborate de MEN, precum şi de recomandările
primite la ,,Consfatuirile cadrelor didactice-educatoare” in luna septembrie 2020 .
S-au întreprins activităţi de observare a preşcolarilor, discuţii cu părinţii, copiii au fost implicaţi în
situaţii evaluative centrate pe obiectivele curriculare, analizându-se ulterior nivelul de performanţă realizat, dar
şi natura dificultăţilor de învăţare şi adaptare.
În lecţiile desfăşurate la grupă, educatoarele au aplicat tehnici de implicare individuală sau în grup a
copiilor, lucrul în perechi sau în grupuri mici, care au condus la participarea efectivă a tuturor preşcolarilor la

Liceul „Gh. Ruset-Roznovanu”, Roznov


Str. Tineretului, nr. 647
Tel: + 40 233 665 694; Fax: + 40 233 278092;
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
Site oficial: http://liceulghrusetroznovanu.ro/
Facebook: https://www.facebook.com/liceultehnologicroznov/
activităţile desfăşurate, aceştia dobândind capacităţi de cooperare, de sprijin şi colaborare, de primire şi
asumare de sarcini, de lucru în echipă, de respectare a unor reguli stabilite, de asumare a răspunderii
individuale şi colective, a iniţiativei. In luna octombrie fiecare educatoare și-a prezentat planificarea evaluării
inițiale pe cele două săptămâni, comportamentele urmărite, rezultatele și centralizatorul evaluării inițiale,
precum și dificultățile pe care le-a intâmpinat în desfășurarea probelor și testelor de evaluare. Fiecare
educatoare a elaborat teste de evaluare initială, formativă şi sumativă. În urma evaluărilor s-a constatat că
preşcolarii deţin cunoştinţele prevăzute de programa preşcolară şi dau dovadă de receptivitate. Toate
educatoarele de la grupe au acordat importanţa cuvenită particularităţilor de vârstă şi individuale ale copiilor,
aplicând o pedagogie adecvată şi incluzivă.

2.Activitaţi curriculare, extracurriculare și extraşcolare


În cadrul activităţilor curriculare, extracurriculare şi extraşcolare acţiunea pedagogică s-a centrat în
egală măsură pe formarea capacităţilor intelectuale de bază, a atitudinilor şi comportamentelor dezirabile la
preşcolari, calitatea acestor performanţe asigurându-se prin utilizarea preponderentă a metodelor interactive,
participative precum şi prin raportarea problematicii la experienţele copiilor.
Toate grupele au fost implicate în marcarea unor evenimente importante cum ar fi: 5 octombrie-Ziua
Educației, 1 Decembrie-Ziua Naţională a României, Naşterea Domnului, Moș Craciun... fiecare grupă
organizând activități în manieră proprie, fizic și online.
 În luna noiembrie toate educatoarele au participat la activitatea de Cerc Pedagogic ce a avut loc la GPP
5 Piatra Neamt, care a avut ca temă:
1. Eficientizarea predării învățării evaluării prin utilizrea instrumentelor digitale și în cele online
(platforme de învățare, aplicații social media, resurse educaționale , experimente virtuale etc.) abordare
teoretică.
2. Scrisoarea metodică pentru anul școlar 2020/2021
Toate cadrele didactice au susținut activități:
 Septembrie: „Haideti la plimbare!”- Observarea schimbărilor petrecute în natură în anotimpul toamna, de
asemenea colectarea de materiale necasare pentru activităţile practice.
 Octombrie: „Ziua Mondială a Educaţiei” - Conştientizarea rolului educaţiei şi participarea la discuţii
despre dreptul la educaţie.
 Noiembrie: Activitate extracurriculară de voluntariat: Run for Bobbo; „Sărbătoarea recoltei” – Expoziţie
cu lucrări de toamnă-online
 Decembrie:
a. „ România-i ţara mea şi eu mă mândresc cu ea!” - poezii și cântece patriotice, realizarea
unei expoziții cu desene, realizarea unei planșe tematice, hora unirii-online
b. „ Vine, vine Moş Crăciun” – cunoasterea unor datini şi obiceiuri în prag de sărbători.
3. Funcţionarea sistemului de comunicare intern/extern (întâlniri de lucru, relaţia educatoare-educatoare,
relaţia educatoare-învăţător, educatoare-echipa managerială, comunicarea din cadrul catedrei).
Relaţiile educatoare- preşcolari se bazează pe respect reciproc, conduită civilizată, colaborare şi
înţelegere, afectivitate, preşcolarii sunt încurajaţi în dorinţa de autodepăşire, având atitudine pozitivă faţă de
activitate.
Pentru obţinerea unor rezultate deosebite la activităţi şi disciplină s-a menţinut o relaţie permanentă
între părinţi şi educatoare.

Liceul „Gh. Ruset-Roznovanu”, Roznov


Str. Tineretului, nr. 647
Tel: + 40 233 665 694; Fax: + 40 233 278092;
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
Site oficial: http://liceulghrusetroznovanu.ro/
Facebook: https://www.facebook.com/liceultehnologicroznov/
În cadrul comisiei metodice a educatoarelor colaborarea a fost eficientă, educatoarele împărtăşindu-si
reciproc din experienţa didactică.
A fost promovată egalitatea de şanse între toţi membrii comisiei, realizându-se o comunicare şi o
colaborare eficientă cu celelalte comisii metodice.

4. Accesibilitatea/utilizarea echipamentelor, mijloacelor de învăţământ şi auxiliarelor curriculare


S-au valorificat spaţiile de învăţare, realizându-se accesibilitatea grupurilor de copii la resursele de joc şi
învăţare. Toate educatoarele au fost interesate de confecţionarea de material didactic în funcţie de varietatea
tematicilor şi conţinuturilor de invăţare şi a particularităţilor de vârstă a copiilor; au folosit atât material
existent in grădiniţă cât şi confecţionat de ele sau procurate prin eforturi proprii.
Fiecare educatoare a utilizat la grupă mijloacele electronice de învăţământ. Au fost elaborate o
multitudine de fişe de lucru de evaluare.
B. Eficacitatea educaţională
1. Proiectarea şi promovarea ofertei CDS ( disc. opţionale, proiectare şi promovare)
În urma observaţiilor şi discuţiilor purtate cu membrii comisiei s-a constatat că materia planificată la
disciplinele opţionale a fost parcursă ritmic şi integral, aplicându-se metode şi procedee activ-participative cu
rezultate deosebite.
2. Sistemul de evaluare
a. Strategii/criterii de evaluare utilizate
Se evidențiază consecvenţa educatoarelor în abordarea centrată pe obţinerea de performanţe a
conţinuturilor activităţilor, performanţe măsurate periodic în conformitate cu metodologia de evaluare şi
remarcate în rezultatele testărilor predictive, formative şi sumative.
S-a folosit o gamă de strategii adecvate stilurilor de învăţare, permiţând copiilor familiarizarea cu
diferite activităţi de evaluare, încurajându-i să-şi asume responsabilitatea pentru propriul proces de învăţământ.
Evaluarea inițială cât şi cea sumativă s-a realizat prin diverse teste orale sau scrise, probe practice,
concursuri, întreceri, etc. Rezultatele obţinute au fost înregistrate în scopul stabilirii măsurilor ameliorative
pentru copiii cu dificultăţi de învăţare.
C. Managementul calităţii
1. Optimizarea asigurării calităţii prestaţiei didactice, (compararea fişelor de evaluare a cadrelor didactice,
întâlniri de lucru)
Pentru îmbunătăţirea calităţii activităţii didactice, pentru ca o grădiniţă să fie eficientă, este necesar ca
preşcolarii, educatoarele şi părinţii să aibă foarte bine conştientizată misiunea comună, iar activitatea didactică
să fie mai mult centrată pe instruire-formare şi curriculum.
Se evidențiază consecvenţa tuturor educatoarelor în promovarea şi practicarea unei educaţii centrate pe
copil şi pe dezvoltarea globală a acestuia în contextul interacţiunii cu mediul natural şi social.
Întâlnirile de lucru au fost centrate pe strategii de îmbunătăţire a calităţii activităţilor didactice.
2. Optimizarea strategiilor de evaluare
-s-a stabilit un sistem de apreciere şi stimulente pentru preşcolari;
-s-a urmărit o evaluare corectă pentru dezvoltarea copiilor;
S-a constatat că educatoarele stăpânesc conţinuturile ştiinţifice proprii activităţi predate, că folosesc
strategii didactice moderne şi adecvate particularităţilor de vârstă şi pregătire ale grupelor, demersul didactic
fiind bine conceput.

Liceul „Gh. Ruset-Roznovanu”, Roznov


Str. Tineretului, nr. 647
Tel: + 40 233 665 694; Fax: + 40 233 278092;
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
Site oficial: http://liceulghrusetroznovanu.ro/
Facebook: https://www.facebook.com/liceultehnologicroznov/
ANALIZA SWOT
PUNCTE TARI:
 Posibilitatea de a parcurge teme variate și de actualitate;
 Eficientizarea pregătirii profesionale;
 Interrelaționare pozitivă prin comunicare, negociere, conflict constructiv;
 Actualizarea strategiilor de predare;
 Prelucrarea unor materiale noi;
 Transfer de cunoștințe;
 Informare din surse variate;
 Schimb de experiență;
 Dotarea cu materiale noi;
 Posibilitatea abordării creative și interactive;
PUNCTE SLABE:
 Timp insuficient;
 Planificarea unor teme care nu prezintă interes pentru toți;
 Timpul limitat al părinților în activitatea on- line;
 Dificultăți de comunicare;

OPORTUNITĂȚI:
 Perfecționarea permanentă a cadrelor didactice prin invățare permanentă;
 Ieșirea din tiparul curricular;
 Toți participanții pot oferi alternative valoroase de soluționare a tematicii;
 Se pot exprima propriile nemulțumiri, dar și expectațiile prin exprimarea dorințelor și satisfacțiilor;
 Informatizare, actualizare;
 Partcipare necondiționată cu materiale proprii, la fiecare temă;
 Promovarea propriilor idei;
 Posibilitatea testării cunoștințelor.
AMENINȚĂRI
 Interesul scăzut pentru ,,nou" materializate prin prezența scăzută la cursurile de perfectționare gratuite
oferite de CCD Neamț;;
 Evitarea responsabilităților.

6.3. Subcomisia Învăţământ primar


(Responsabil, prof.înv.primar Nicorescu Maria)

În anul şcolar 2020-2021, învăţătorii şi-a propus următoarele obiective:


 Asigurarea calităţii actului educaţional (întocmirea planificărilor calendaristice şi semestriale;
parcurgerea ritmică şi de calitate a conţinuturilor şcolare; utilizarea de strategii activ-participative şi

Liceul „Gh. Ruset-Roznovanu”, Roznov


Str. Tineretului, nr. 647
Tel: + 40 233 665 694; Fax: + 40 233 278092;
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
Site oficial: http://liceulghrusetroznovanu.ro/
Facebook: https://www.facebook.com/liceultehnologicroznov/
integrative; folosirea activităţii independente, diferenţiate, de grup; învăţarea muncii cu instrumentele
educaționale online);
 Îmbinarea optimă a metodelor tradiţionale cu metodele complementare în scopul creşterii eficienţei
activităţii de învăţare şi îmbunătăţirii interesului şi motivaţiei învăţării;
 Susţinerea şcolarizării, prevenirea abandonului şcolar;
 Însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă, care oferă deschiderea spre
autoinstruire, spre învăţare continuă;
 Organizarea de activităţi extracurriculare;
 Participarea la programe de perfecţionare individuale sau colective;
 Participarea şi susţinerea de activităţi în cadrul cercului pedagogic;
 Colaborarea şcoală-familie.
Activitatea de perfecționare s-a concretizat prin participarea membrilor comisiei la acţiunile organizate la
nivelul şcolii, precum şi la nivel judeţean şi informarea cu privire la noutăţile apărute în învăţământ, mai ales
în contextul pandemiei și folosirii intensive a învățământului online. Pentru obţinerea unor rezultate bune la
învăţătură şi disciplină s-a menţinut o relaţie permanentă între părinţi şi cadrele didactice, între cadre didactice
şi echipa managerială.
Începând din data de 9 noiembrie 2020 și până pe data de 29 ianuarie 2021 pe perioada pandemiei de
coronavirus (COVID 19), orele de la învățământul primar s-au defășurat în on-line, utilizând platforma G suite
for education, grupuri de WhatsApp sau Facebook- Messenger.

PUNCTE TARI:
* Proiectarea activităţii la nivelul învăţământului primar s-a realizat prin dezvoltarea de competenţe,
urmărindu-se însuşirea de cunoştinţe pe baza abordării transdisciplinare şi transcurriculare a conţinuturilor
programelor şcolare.
* Toate cadrele didactice au parcurs materia la fiecare disciplină de învăţământ, conform planificărilor
calendaristice proiectate pe unităţi de învăţare, chiar dacă din noiembrie învățământul a fost exclusiv online.
* S-au întreprins activităţi de observare a elevilor, discuţii cu părinţii în vederea instruirii elevilor privind
modul de lucru pe platformele educaționale.
* S-au elaborat teste de evaluare (iniţială, formativă şi sumativă), fiind însoţite de descriptorii de
performanţă pe trei niveluri: FB, B şi S. În urma evaluărilor s-a constatat că majoritatea elevilor deţine
cunoştinţele prevăzute de programa şcolară şi dau dovadă de receptivitate în ceea ce priveşte învăţarea în
condiții diferite, speciale.
* Fiecare învăţător a realizat o mapă sintetică care a cuprins: planuri cadru pentru fiecare clasă ,
programele şcolare în vigoare, planificări calendaristice și pe unități de învățare, schema orară, proiecte de
lecţii model pentru unele discipline, caietul învăţătorului, fişe de lucru şi teste de evaluare formativă, sumativă,
portofolii tematice la diferite discipline de învăţământ.

PUNCTE SLABE:
* Rezultate slabe în ceea ce priveşte prevenirea absenteismului în rândul elevilor de etnie rromă.
* La orele desfășurate online nu toți elevii pot participa datorită slabei conexiuni la internet, inexistenței
aparaturii necesare pentru conectare sau a disponibilității unor părinți de a-i sprijini.
* Condițiile materiale și sociale precare la mulți elevi rămași singuri sau cu bunicii acasă.

ACTIVITĂŢI CURRICULARE ŞI EXTRACURRICULARE


În cadrul activităţilor curriculare şi extracurriculare acţiunea pedagogică s-a centrat în egală măsură pe
formarea capacităţilor intelectuale de bază, a atitudinilor şi comportamentelor dezirabile la elevi, calitatea
acestor performanţe asigurându-se prin utilizarea preponderentă a metodelor interactive, activ - participative
precum şi prin raportarea problematicii la experienţele copiilor.

Liceul „Gh. Ruset-Roznovanu”, Roznov


Str. Tineretului, nr. 647
Tel: + 40 233 665 694; Fax: + 40 233 278092;
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
Site oficial: http://liceulghrusetroznovanu.ro/
Facebook: https://www.facebook.com/liceultehnologicroznov/
Activităţi:
Prof. înv.primar Elena Dumitrașcu, Clasa I B
 5 Octombrie- ZIUA EDUCAŢIEI , expoziţie de desene despre educaţie
 1 Decembrie – sărbătorim cu mândrie România, cântece şi poezii patriotice (online)
 15 Ianuarie – cinstim marele poet al României, Mihai Eminescu (online)
 24 Ianuarie - Hai să dăm mână cu mână!

Prof. înv. primar: Mirela Ciobanu, Clasa a II- a, A


*septembrie- ACTIVITATE DE PROTECTIA PERSOANEI ÎN TIMPUL PANDEMIEI
* octombrie- Cărticica Toamnei , Dramatizare – Ciuboțelele ogarului
*noiembrie - La mulți ani, Românie!-online
-Concursul de matematică Lumina math-online
*decembrie- Bucuriile iernii-online

Prof.Adăscăliței Minodora, Clasa pregătitoare B


*octombrie- Prelucrarea normelor de protecţia persoanei la începutul anului școlar în situație de pandemie
* Răceala şi gripa- activități desfășurate în prezența unui cadru medical

FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ


Activitatea metodică a cadrelor didactice din învăţământul primar s-a desfășurat în cadrul cercului
pedagogic ce a avut loc în luna noiembrie la Liceul Gheorghe Ruset Roznovanu, având ca temă FORMAREA
COMPETENȚELOR CHEIE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR PRINTR-UN DEMERS DIDACTIC
CREATIV ATÂT ÎN PREDAREA-ÎNVĂȚAREA-EVALUAREA ”FAȚĂ ÎN FAȚĂ” CÂT ȘI ONLINE.
Toate cadrele didactice și-au adus contribuția la desfășurarea în bune condiții a acestei activități metodice.

Programul cercului pedagogic


1. Cuvânt în deschidere- prof. înv. primar Simona Ilie
2. Formarea competențelor cheie în învățământul primar, printr-un demers didactic creativ, atât în predarea-
învățarea- evaluarea ,,față în față” cât și on- line
3. Învățământ on- line versus învățământ față în față, prof înv.primar Elena Chistol
4. Programă disciplină opțională, clasa a III- a, prof. înv. primar Vasile Alina
5. Proiectarea unității de învățare numărul 5, clasa I A, prof. înv. primar Ana- Simona Ilie
6. Proiect didactic, clasa pregătitoare, prof. înv. primar Jbanca Monica
7. Proiect didactic, clasa I, prof. înv .primar Dumitrașcu Elena
8. Proiect didactic, clasa a II- a, prof. înv. primar Ciobanu II Mirela
9. Proiect didactic, clasa a III- a, prof. înv. primar Drîngu Carmen Maria
10. Probă de evaluare ( Google Forms), clasa a IV-a, prof.înv.primar Manuela Nicorescu
11. Utilizarea filmelor educationale, în educația pentru mediu, prof. înv. primar Ilie Ana-Simona
12. Resurse și instrumente on- line, prof. înv. primar Bogus Verona
13. Utilizarea instrumentului de evaluare ,,Mentimeter” în proiectarea demersului didactic, prof.înv.primar Ilie
Ana- Simona
14. Relația dintre competențele specifice și obiectivele operaționale, prof.univ.dr. Dulamă Maria Eliza

Liceul „Gh. Ruset-Roznovanu”, Roznov


Str. Tineretului, nr. 647
Tel: + 40 233 665 694; Fax: + 40 233 278092;
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
Site oficial: http://liceulghrusetroznovanu.ro/
Facebook: https://www.facebook.com/liceultehnologicroznov/
6.4. Aria Curriculară Limbă şi Comunicare

Limba şi literatura română


(Responsabil, prof. Gabur Paulina)

Catedra de Limba și literatura română a funcționat în acest an școlar în următoarea componență: prof.
Oana Ilarie, prof. Paulina Gabur, prof. Violeta Bordeianu, prof. Petronela Lupu, prof. Toplicean Angela, prof.
Ghineț Andreea, prof. Ilie Andreea.
Obiectivele principale ale activității profesorilor de română sunt următoarele, obiective identificate în
activitatea fiecărui coleg și materializate în rezultatele la examene:
1.Realizarea planificărilor calendaristice , anuale și semestriale, în conformitate cu Programa școlară și
cu Curriculum Național;
2.Proiectarea și realizarea unor materiale specifice activităților zilnice: sarcini de lucru diferențiat, fișe
de lucru, proiecte didactice, activități de lectură;
3.Organizarea activităților aplicând metode noi, atât în predarea informațiilor, câi și în fixarea și
sistematizarea acestora.
4.Desfășurarea unor activități de lectură și informare bibliografică cu ocazia comemorării și studierii
unor scriitori.
5. Întocmirea portofoliului profesorului, care să cuprindă: planificarea materiei de specialitate pe unități
de învățare, planificarea activităților extracurriculare, dosarul clasei, fișe de observație ale elevilor, fișe de
lucru, teste,planuri de lecție, alte materiale didactice.
6. Promovarea metodelor moderne de lucru cu elevii la orice nivel de învățământ.
7. Promovarea activităților centrate pe elev.
Datorită condițiilor specifice în care ne-am desfășurat activitatea în acest an școlar, activitățile
desfășurate de profesori si-au schimbat specificitatea, ele fiind preponderent în mediul online și sunt centrate
pe perfecționarea cadrelor didactice.
ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE
La nivelul unității de învățământ, pe lângă activitățile de organizare și planificare a activității
didactice, au avut loc următoarele :
1.Ziua Mondială a Educației- Educație prin lectură, prof. Bordeianu Violeta,
prof. Gabur Paulina, prof. Lupu Petronela, prof. Ilie Andreea, prof. Toplicean Angela
2. Toamnă aurie- activitate extrașcolară, prof. Lupu Petronela, prof. Ilie Andreea.
3.Pe urmele lui I.L.Caragiale- activitate extrașcolară, prof. Lupu Petronela

Liceul „Gh. Ruset-Roznovanu”, Roznov


Str. Tineretului, nr. 647
Tel: + 40 233 665 694; Fax: + 40 233 278092;
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
Site oficial: http://liceulghrusetroznovanu.ro/
Facebook: https://www.facebook.com/liceultehnologicroznov/
4 Prietenii lui Eminescu, prof. Lupu Petronela și Dor de Eminescu, prof. Ilie Andreea
5.Tradiții de Crăciun, prof. Ilie Andreea.
6. Tradiții și obiceiuri din satul meu, prof. Toplicean Angela.
7.Stil și expresivitate în colindele românești, prof. Toplicean Angela.
8.Ziua Culturii Naționale. Proiect cultural „Valori culturale românești”, prof. Toplicean
Angela.
La nivel județean
 Simpozionul științific „ Valorificarea mijloacelor I.T. în cadrul lecției, prof. Ilie Andreea.
La nivel național
1. Simpozion național„Magia sărbătorilor de iarnă- tradiții și obiceiuri”,prof. Lupu Petronela,
prof. Gabur Paulina
2. Participare la Simpozionul național „Școala online- un zid sau o fereastră pentru copiii
noștri?”, prof. Gabur Paulina.
3. Participare la Conferința Națională „Dialog între cultură și educație”, prof. Gabur Paulina.
4. Participare la Conferința Națională Ipostaze ale educației în era digitală”, prof. Gabur Paulina.

La nivel internațional
1.Participare la Conferința multidisciplinară internațională „The impact of educational platforms in
the romanian school”, prof. Gabur Paulina.
2. Participare la Sesiunea internațională de comunicări științifice „Practici educaționale de succes în
actualul context educațional”, prof. Gabur Paulina.
3.Concursul Internațional „ Jurnal de toamnă!”, prof. Gabur Paulina.
4.Conferința Internațională „10-thOnline Pan-European Conferece on digital Education Learning
from Best Practice, prof. Ilie Andreea.
Parteneriate și colaborări
1. Cu Centrul de resurse educaționale S.R.L., prin prof. Gabur Paulina.
2. Cu Editura Esential Proiect Educațional, prin prof. Gabur Paulina
3. Cu Asociația Cultural- Științifică „ Pleiadis”, Iași- prof. Gabur Paulina.
4. Parteneriat educațional „1Decembrie- Ziua Națională a României”, C.C.D. Neamț, prin prof.
Lupu Petronela.

Formare și perfecționare
1. Prof. Gabur Paulina

Liceul „Gh. Ruset-Roznovanu”, Roznov


Str. Tineretului, nr. 647
Tel: + 40 233 665 694; Fax: + 40 233 278092;
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
Site oficial: http://liceulghrusetroznovanu.ro/
Facebook: https://www.facebook.com/liceultehnologicroznov/
- Cursul „Mutitasking în educație”
- Cursul„Expert în egalitate de șanse”

- Profesor evaluator pentru examenele si concursurile nationala CPEECN

- Membru Asociatia de formare profesionala “Dascăli emeriți”

- Membru în Corpul Național de experți în management educațional

2. Prof. Lupu Petronela

- „Program de formare continua “ Utilizarea mediilor grafice interactive in procesul de


predare- invatare- evaluare”
- Programul de formare continua “ Managementul situatiilor de criza din mediul educational”
- Programul de formare continua “ Competente informatice in invatamant”
- Programul de formare continua “ Mijloace audio-vizuale, alternative noului sistem de invatamant”
- Programul de formare continua “ Prevenirea si combaterea discriminarii”
- Sesiune de formare profesionala online “ Dezvoltarea abilitatilor functionale de baza necesare pentru
utilizarea dispozitivelor digitale si a aplicatiilor online”
- Membru Asociatia de formare profesionala “ Dimitrie Cantemir”
- Membru Asociatia de formare profesionala “Dascăli emeriți”
- Profesor evaluator pentru examenele si concursurile nationala CPEECN
- Program de formare continua blending learning “CRED – Currriculum relevant, educatie deschisa
pentru toti, Formare nivel II – invatamant gimnazial”
- Activitate de formare si perfectioanre online “ Obiceiurile educatorilor de succes”
- Certificate de participare “The worlds largest lesson and suportingthe Global Goals for Sustainable
Development Școala de ieri, copilul de azi, lumea de mâine”

3.prof. Andreea Ilie


- Cursul Incluziunea școlară
- Cursul Strategii de prevenire a discriminării și violenței asupra copiilor •
- Cursul Reziliența: cum să rămânem puternici și echilibrați emoțional în aceste vremuri •
- Webinarul Platforme de învățare la distanță. Google Classroom și Zoom
- Cursul Salvați copiii / Ora de net

4.prof. Bordeianu Violeta

- Participare la concursul online de afișe ISTORICA: Vasile Pârvan, organizat de Casa Corpului
Didactic Neamt, în parteneriat cu Editura Didactica si Pedagogica S.A., 21-30 septembrie 2020

Liceul „Gh. Ruset-Roznovanu”, Roznov


Str. Tineretului, nr. 647
Tel: + 40 233 665 694; Fax: + 40 233 278092;
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
Site oficial: http://liceulghrusetroznovanu.ro/
Facebook: https://www.facebook.com/liceultehnologicroznov/
Elev participant: Scripcariu Pavel, clasa a XI a B, Premiul I
- 15 ianuarie 2020-Activitate literară dedicată poetului Mihai Eminescu, elevi participanți: clasa a I X
a A și a X a A.
- Cursuri de formare continuă Mijloace audio-vizuale, alternativa noului sistem de învățământ,
organizat de CCD Neamt, 03.08.2020-07.08.2020
- Participare la Webinarul “Ora pentru TINEri”, organizat de Atelier de Cuvinte, 29.09.2020
- Curs de formare continuă: Consiliere educațională și dezvoltare personală, organizat de Asociația
Education First, Iași
- Participare la Webinarul Cum integrăm povestea în activitatea didactică, ” organizat de Atelier de
Cuvinte în 10.08.2020
- Participare la Webinarul Invățarea la distanță în baza site-ului interactiv al profesorului, 29-07-2020
Puncte tari
Preocuparea permanentă pentru perfecționare și autoperfecționare se oglindește în rezultatele obținute la
examene. În acest an școlar, la disciplina noastră, la Examenul de Bacalaureat, procentul de promovabilitate a
fost de 100%.
Puncte slabe
Din păcate, există o stare de indolență la nivelul elevilor, manifestată prin refuzul de a parcurge lecturile
obligatorii. Consider că ar trebui intensificat efortul de a organiza activități care să stimuleze lectura,
dezvoltarea creativității și a imaginației, atragerea fondurilor către Biblioteca școlii și actualizarea fondului de
carte.

Limbi moderne
(Responsabil, prof. Mancaș Margareta)

6.5. Aria Curriculară Om şi Societate

(Responsabil, prof. Nedeloiu Daniel)

Puncte tari:
 Parcurgerea materiei, în acord cu planificările calenaristice, la toate disciplinele ariei curriculare Om şi
Societate;
 Existența unei platforme de e-learning, aciziționată la nivel de unitate școlară (G Suite - Google
Classroom), prin itermediul căreia cadrele didactice din comisia Om şi Societate au reușit să continue
activitate de predare-învățare-evaluiare în sistem online, după data de 9 noiembrie 2020;
Puncte slabe:
 Lipsa implicării unui număr mai mare de elevi în ceea ce priveşte participarea la activitățile
extraşcolare;
 Lipsa acută a manualelor pentru disciplinele socio-umane la clasele de liceu;
 Lipsa dotării corespunzătoare a Bibliotecii liceului cu literatură de specialitate în domeniul
științelor socio-umane;
 Lipsa dotării fiecărei clase cu video-proiector, în condițiile în care accesul în laboratoare este
limitat de către normele sanitare impuse de pandemie;

Liceul „Gh. Ruset-Roznovanu”, Roznov


Str. Tineretului, nr. 647
Tel: + 40 233 665 694; Fax: + 40 233 278092;
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
Site oficial: http://liceulghrusetroznovanu.ro/
Facebook: https://www.facebook.com/liceultehnologicroznov/
Oportunități:

 Creșterea nivelului de pregătire al elevilor care aleg unitatea noastră școlară, la nivel liceal, fapt
obsevabil prin creșterea de la un an la altul a ultimei medii de admitere la liceu în clasa a IX-a;
 Posibilitatea de a avea un procent cât mai aproape de 100% elevi promovați la examenul de
Bacalaureat, în condițiile în care clasele de la nivel liceal au profilul umanist;

Amenințări:

 Pierderea unor clase la nivel de unitate școlară, în condițiile scăderii permanente a numărului de elevi;
 Dispariția unor norme didactice;

ACTIVITĂŢI
CATEDRA DE ISTORIE
1. PROF. DR. PAUL-DANIEL NEDELOIU
 A organizat Comemorarea victimelor Holocaustului (6 octombrie 2020) aniversarea Zilei Marii
Uniri (27 noiembrie 2020: Sesiune online de referate ale elevilor clasei a X-a A), aniversarea
Unirii Principatelor - 24 ianuarie 2020 (prezentări de proiecte power-point online, cu elevi ai
claselor a X- a şi a XI-a;
 A participat la cursurile online ale Proiectului Rose, de pregătire a elevilor pentru examenul de
Bacalaureat;
 A participat la dezbaterea online a Planurilor-cadru pentru anul școlar 2021-2022, în cadrul
Conferinței Asociație Profesorilor de Istorie din Neamț (organizatori: Președinte APIN Prof.
Cristiana Șoimaru și Inspector de Istorie, Prof. Drd. Elena Preda, ISJ Neamț), precum și la
elaborarea Memoriului APIN, cu acest prilej (22 ianuarie 2021, ora 15.00);
 A participat la conferița online 24 ianuarie în conștiința românească susținută de Prof. Univ.
Dr. Sorin Iftimi, Univerrsitatea Al. I. Cuza – Iași (22 ianuarie 2021);
2. PROF. BOGDAN GRIGORAŞ
 A susţinut o serie de activităţi cu prilejul aniversării unor evenimente precum Comemorarea
Holocaustului (6 octombrie 2020), 1 Decembrie, 24 Ianuarie, materializate prin prezentări Power Point
ale elevilor claselor a VIII-a; Participasre la cursul online A look at teaching young learners (formator
National Geografic)
 A participat la dezbaterea online a Planurilor-cadru pentru anul școlar 2021-2022, în cadrul
Conferinței Asociație Profesorilor de Istorie din Neamț (organizatori: Președinte APIN Prof. Cristiana
Șoimaru și Inspector de Istorie, Prof. Drd. Elena Preda, ISJ Neamț), precum și la elaborarea
Memoriului APIN, cu acest prilej (22 ianuarie 2021, ora 15.00);
 A participat la conferița online 24 ianuarie în conștiința românească susținută de Prof. Univ. Dr. Sorin
Iftimi, Univerrsitatea Al. I. Cuza – Iași (22 ianuarie 2021);
3. PROF. MARIUS BURGHELE – structura Slobozia
 A participat la dezbaterea online a Planurilor-cadru pentru anul școlar 2021-2022, în cadrul
Conferinței Asociație Profesorilor de Istorie din Neamț (organizatori: Președinte APIN Prof.
Cristiana Șoimaru și Inspector de Istorie, Prof. Drd. Elena Preda, ISJ Neamț), precum și la
elaborarea Memoriului APIN, cu acest prilej (22 ianuarie 2021, ora 15.00);
 A participat la conferița online 24 ianuarie în conștiința românească susținută de Prof. Univ.
Dr. Sorin Iftimi, Univerrsitatea Al. I. Cuza – Iași (22 ianuarie 2021);
 A susţinut o serie de activităţi cu prilejul aniversării unor evenimente precum Comemorarea
Holocaustului (6 octombrie 2020), Ziua Armatei (25 octombrie), 1 Decembrie, materializate

Liceul „Gh. Ruset-Roznovanu”, Roznov


Str. Tineretului, nr. 647
Tel: + 40 233 665 694; Fax: + 40 233 278092;
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
Site oficial: http://liceulghrusetroznovanu.ro/
Facebook: https://www.facebook.com/liceultehnologicroznov/
prin activităţi la clasă, cu elevii;

CATEDRA DE SOCIO-UMANE
1. PROF. ADRIAN HIZAN
 A participat la cursurile online ale Proiectului Rose, de pregătire a elevilor pentru examenul de
Bacalaureat;

2. PROF. SIMONA HUŢU-AILOAE


 A participat la cursurile online ale Proiectului Rose, de pregătire a elevilor pentru examenul de
Bacalaureat;
 A participat cu clasa a XI-a B la proiecte precum Campania internațională 19 zile împotriva violenței,
precum și la parteneriate cu UMF Tg. Mureș și Univ. Vasile Alecsandri din Bacău (online);
CATEDRA DE GEOGRAFIE
1. PROF. CARMEN-MARIA DUCA
 A participat la cursurile online ale Proiectului Rose, de pregătire a elevilor pentru examenul de
Bacalaureat;
 A participat cu clasa a XII-a B la proiecte precum parteneriatul cu UMF Tg. Mureș și Univ. Vasile
Alecsandri din Bacău (online);
2. PROF. DANA ȚIGĂNESCU
 A organizat, cu clasele a VIII-a A, a X-a A și a XI-a A un club de fotografie, pe teme geografice;

6.6. Aria Curriculară Matematică şi ştiinţe

Matematică – T.I.C.
(Responsabil, prof. Butnaru Mariana)

Activitatea Subcomisiei de Matematică, TIC s-a desfăşurat conform programului de activități stabilit la
începutul anului şcolar. Astfel, cadrele didactice de la catedrele de matematică și TIC şi-au propus atingerea
următoarelor obiective:
 Creşterea eficienţei activităţii de predare-învăţare şi înzestrarea elevilor cu valorile, competenţele şi
aptitudinile cuprinse în programele şcolare în vigoare;
 Diferenţierea activităţii cu elevii şi adecvarea conţinuturilor de învăţare la nivelul claselor,
esenţializarea conţinuturilor şi prezentarea lor într-o formă accesibilă;
 Îmbinarea optimă a metodelor tradiţionale cu metodele complementare în scopul creşterii eficienţei
activităţii de învăţare şi îmbunătăţirii interesului şi motivaţiei învăţării;
 Însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă, care oferă deschiderea spre
autoinstruire, spre învăţare continuă;
 Pregătirea suplimentară a elevilor pentru examenele naționale;
 Identificarea şi acoperirea pe cât posibil a lacunelor din cunoştinţele elevilor .
Activităţile prin care s-au realizat într-o bună măsură obiectivele de mai sus sunt: întocmirea la timp, de
către toate cadrele didactice din subcomisie, a planificărilor calendaristice semestriale şi anuale, conform
programelor şcolare în vigoare; parcurgerea integrală a programelelor şcolare de către toţi membrii, conform
planificărilor şi în corelaţie cu conţinutul manualelor alternative; administrarea de teste iniţiale de matematică
la toate clasele a V-a, urmate de analiza şi interpretarea acestora. Fiecare cadru didactic şi-a stabilit odată cu
concluziile şi un plan de măsuri pentru elevii rămaşi în urmă la învăţătură;
Cadrele didactice au fost permanent preocupate pentru asigurarea conţinutului ştiinţific al lecţiilor, prin

Liceul „Gh. Ruset-Roznovanu”, Roznov


Str. Tineretului, nr. 647
Tel: + 40 233 665 694; Fax: + 40 233 278092;
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
Site oficial: http://liceulghrusetroznovanu.ro/
Facebook: https://www.facebook.com/liceultehnologicroznov/
îmbinarea optimă a metodelor tradiţionale cu metode moderne de predare-învăţare-evaluare (utilizarea
calculatorului, a lucrului pe grupe, lucrul cu fişe, utilizarea cu preponderenţă a metodelor din clasa celor activ
–participative etc.).
Activitatea de perfecționare s-a concretizat prin participarea membrilor la acţiunile organizate la nivelul
şcolii, precum şi la nivel judeţean şi informarea cu privire la noutăţile apărute în învăţământ .
La baza relaţiilor cadru didactic-elev au stat respectul reciproc, conduita civilizată, colaborarea, înţelegerea
și afectivitatea. Elevii au fost în permanenţă încurajaţi în dorinţa de autodepăşire, atitudine pozitivă faţă de
studiu, punctualitate, ţinută decentă și conduită morală. Cadrele didactice din comisia noastră au fost
preocupate de cultivarea atmosferei de muncă la elevi, a respectului reciproc, a dorinţei de afirmare şi
autodepăşire.
Pentru obţinerea unor rezultate bune la învăţătură şi disciplină s-a menţinut o relaţie permanentă între
părinţi şi cadrele didactice, între cadre didactice şi cadre didactice şi echipa managerială.

Activităţi derulate în anul școlar 2020-2021:

1. În luna septembrie - realizarea planificării calendaristice: anuale și semestriale (prof. Butnaru


Mariana, prof. Alterescu Cristina, prof. Pipă Ana, prof. Chistol Gina, prof. Apetrei Daniela, prof. Crăciun
Cristina, prof. Iftimie Viorel), participare la consfătuirea cadrelor didactice (prof. Butnaru Mariana, prof. Pipă
Ana), participare la activitate online în cadrul proiectului ROSE (prof. Butnaru Mariana, prof. Iftimie Viorel)
2. Pregătire suplimentară la matematică cu elevii clasei a VIIIa B în fiecare zi de marți între orele 14.00
- 15.00 (prof. Pipă Ana).
3. Participarea la cercul de matematică din 26.11.2020 (prof. Butnaru Mariana, prof. Pipă Ana, prof.
Chistol Gina, prof. Apetrei Daniela, prof. Iftimie Viorel)
4. Activitate “Şi totuşi ... ne place matematica!” -26.11.2020, (prof. Butnaru Mariana),
5. Activitate “Matematica în culori” - 11.12.2020, (prof. Butnaru Mariana),
6. Activitatea Geometria în culori cu elevii clasei a VII-a A - 21.12.2020 (on-line - prof. Pipă Ana),
7. Activitatea Matematica în viața cotidiană cu elevii clasei a XI-a B – 20.01.2021 (online - prof. Pipă
Ana),
8. Activitatea „Modele de subiecte de examen” 27.01.2021 (prof. Butnaru Mariana),
9. Desfășurarea on-line a actrivitații internaționale Ora de programare, (prof. Alterescu Cristina);
În cadrul activitații de cerc pedagogic au fost prezentate următoarele materiale: Metode alternative de
evaluare a competențelor specifice la matematică cu ajutorul tehnologiilor și a internetului. Avantaje și limite
ale evaluării on-line. Exemple de platforme/aplicații on-line de evaluare, modele de teste de evaluare formative
și sumative on-line, (prof. Apetrei Daniela).
Au fost realizate referatele GeoGebra, un instrument util pentru predarea matematicii (prof. Pipă Ana),
Strategii și metode didactice folosite la fizică, (prof Crăciun Cristina).
Începând din data de 09 noiembrie 2020 și până pe data de 29 ianuarie 2021 pe perioada pandemiei de
coronavirus (COVID 19), orele de matematică, informatică și TIC s-au defășurat în on-line utilizând platforma
GOOGLE CLASSROOM, grupuri de WhatsApp sau Facebook Messenger, (prof. Butnaru Mariana, prof. Pipă
Ana , prof. Alterescu Cristina, prof. Iftimie Viorel, prof. Chistol Gina, prof. Crăciun Cristina).

În cadrul activităților desfășurate de profesorii care fac parte din comisia metodică de matematică, TIC
am constatat următoarele:

Puncte tari:

- Toți membrii comisiei sunt calificați și cu vechime în învățământ,


- Întocmirea documentelor școlare;

Liceul „Gh. Ruset-Roznovanu”, Roznov


Str. Tineretului, nr. 647
Tel: + 40 233 665 694; Fax: + 40 233 278092;
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
Site oficial: http://liceulghrusetroznovanu.ro/
Facebook: https://www.facebook.com/liceultehnologicroznov/
- Parcurgerea materiei conform planificărilor anuale și semestriale întocmite;
- Pregătire suplimentară cu elevii claselor a VIII-a și a XII-a,
- Nivelul ridicat de pregătire a membrilor comisiei;
- Baza materială din laboratoarele şcolare este modernă, ajutându-i pe profesori la realizarea unor ore
de predare atractive pentru elevi;
- Comunicarea eficientă cu diriginții claselor în vederea îmbunătățirii situației școlare la învățătură și
prevenirea absenteismului școlar.

Puncte slabe:
- Scăderea interesului elevilor pentru studiu;
- Insuficienta motivare a elevilor pentru performanță;
- Pentru orele online nu toți elevii pot participa datorită slabei conexiunea la internet
- Tema pentru acasă nu este tot timpul valorificată eficient,
- Exerciții puține cu caracter aplicativ;
- Condițiile materiale și sociale precare la mulți elevi rămași singuri sau cu bunicii acasă;

Oportunități:

- Crearea a tot mai multe site-uri educaţionale cu programe ce uşurează munca de predare a
profesorilor care se pot ajuta acum de experimente virtuale ceea ce duce la o mai bună înţelegere de
către elevi a noţiunilor predate;
- Participari la proiecte, parteneriate, concursuri, activități extrașcolare;
- Baza materială bună (săli de clasă, laboratoare, ghiduri de pregătire, planșe, instrumente de
geometrie, etc.);
- Posibilitatea implicării elevilor în diferite tipuri de activități și competiții școlare.

Amenințări:
- Dezinteresul unor elevi pentru examenele terminale - renunțarea la bacalaureat,
- Insuficiente fonduri pentru premierea elevilor,
- Creşterea, atât la elevi cât şi la părinţii acestora, a dezinteresului faţă de şcoală şi de tot ceea ce
presupune aceasta.

La începutul anului şcolar 2020 – 2021 la Liceul „Gh. Ruset-Roznovanu” s-a constituit Subcomisia
„Științe”, cuprinzând cadrele didactice încadrate pe următoarele catedre: Teacu Oana, Ursu Gabriela - biologie,
Chirilă Maria – chimie, Andrei Ștefănica, Bontaș Năstase Lenuța, şi Topciu Maria – chimie-fizică, Crăciun
Cristina – fizică.
Activitatea la nivel de comisie metodică s-a desfaşurat conform planului managerial.
Aspecte vizate:
̶ Creşterea nivelului de cunoştinţe, deprinderi și competenţe în domeniul disciplinelor fizică, chimie,
biologie.
̶ Folosirea platformelor de predare-învățare-evaluare on-line.
̶ Înţelegerea rolului educaţional al notei. Creşterea obiectivităţii evaluării.
̶ Dezvoltarea profesională prin participarea la cercuri pedagogice, la programe și cursuri de pregătire
profesională.
Activităţi desfăşurate:
̶ Realizarea planificării calendaristice: anuale, semestriale şi pe unităţi de învăţare; fiecare cadru didactic şi-a
realizat planificarea calendaristică, anuală şi semestrială, aceasta fiind înregistrată, semnată de directorul şcolii şi
de către responsabil.

Liceul „Gh. Ruset-Roznovanu”, Roznov


Str. Tineretului, nr. 647
Tel: + 40 233 665 694; Fax: + 40 233 278092;
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
Site oficial: http://liceulghrusetroznovanu.ro/
Facebook: https://www.facebook.com/liceultehnologicroznov/
̶ Interpretarea rezultatelor la testele iniţiale şi aplicarea unor măsuri de recuperare a elevilor care au dificultăţi de
învăţare –octombrie 2020.
̶ Activitatea de predare-învățare-evaluare on-line, discuții. Exemple de bune practici: „Sublimarea cristalelor de
iod” - prof. Topciu Maria 29 octombrie 2020.
̶ Participarea on line la cercuri pedagogice – toți profesorii, noiembrie 2020.
̶ Participarea la cursuri on-line, având ca temă integrarea copiilor cu CES – Chirilă Maria
̶ Participarea on-line la sesiunile de îndrumare și consiliere „EducațiaContinuă” 16 -18 noiembrie –toți profesorii.
ANALIZA SWOT
PUNCTE TARI:
̶ toate documentele de proiectare (planificări calendaristice anuale şi pe unităţi de învăţare), au fost elaborate
în conformitate cu legislaţia în vigoare;
̶ responsabilitate şi competenţă din partea membrilor comisiei pentru aplicarea corectă a planului cadru şi a
curriculum-ului naţional;
̶ participarea cadrelor didactice la activități de formare.
PUNCTE SLABE:
 neconcordanţe între programele şcolare de matematică și de fizică, în special la clasa a VII-a;
 imposibilitatea folosirii laboratoarelor/restricții în folosirea materialelor didactice , în această perioadă;

Liceul „Gh. Ruset-Roznovanu”, Roznov


Str. Tineretului, nr. 647
Tel: + 40 233 665 694; Fax: + 40 233 278092;
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
Site oficial: http://liceulghrusetroznovanu.ro/
Facebook: https://www.facebook.com/liceultehnologicroznov/
6.8. Aria curriculară Tehnologii
(Responsabil, prof. Japalela Tamara Veronica)

ACTIVITĂŢI:
În anul şcolar 2020– 2021, Subcomisiei ariei curriculare Tehnologii şi-a propus şi a realizat următoarele
activităţi:
Toate cadrele didactice au creat o ambianță adecvată începerii anului școlar, în sălile de clasă și pe
holurile școlii.
În luna septembrie, după analiza activităţii comisiei metodice, din anul şcolar 2019-2020, s-a trecut la
studierea Planurilor cadru, Planurilor de învăţământ şi a Programelor şcolare în vigoare, pentru o mai bună
desfăşurare a activităţii didactice.
În luna octombrie după stabilirea activităţilor comisiei din semestrul I al anului în curs, am trecut la
întocmirea şi avizarea planificărilor anuale. Toate cadrele didactice au întocmit planificări anuale pentru
anul în curs, bine documentate şi toate fiind în concordanţă cu Programele şcolare în vigoare. Fiecare cadru
didactic a aplicat testele iniţiale, la început de an şcolar, care au fost interpretate s-au stabilit măsuri de
remediere pentru elevii care au obţinut rezultate slabe.
Prof. Roman Brîndușa a susţinut referatul cu tema: “Strategii didactice active. Integrarea fişelor de
activitate independentă în lecţie”.
Au fost întocmite CDL- uri şi suporturi de curs pentru domeniile: Mecanică, Fabricarea produselor din
lemn, Construcţii, Silvicultură şi Protecţia mediului.
În luna noiembrie prof. Atănăsoaei Daniela Gina a susţinut referatul cu tema: “Comunicarea educaţională
în relaţia profesor - elev”.
Prof. Japalela Veronica a susţinut referatul cu tema: “Utilizarea platformelor educaţionale în predarea
sincron şi asincron”.
În luna ianuarie prof. Dosoftei Cosmin Nicolaea susţinut referatul cu tema: “Educaţia şi provocările lumii
moderne - noile educații”.
ANALIZA SWOT
Puncte tari:
-profesorii ingineri/maiştrii instructori calificați, cu grade didactice I și II;
-realizarea la timp a planificărilor și altor documente şcolare;
-întocmirea CDL-urilor corespunzător domeniilor profesionale şi calificărilor ;
-aplicarea şi interpretarea testelor inițiale cu scopul depistării lacunelor şi stabilirea unor măsuri de remediere;

Liceul „Gh. Ruset-Roznovanu”, Roznov


Str. Tineretului, nr. 647
Tel: + 40 233 665 694; Fax: + 40 233 278092;
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
Site oficial: http://liceulghrusetroznovanu.ro/
Facebook: https://www.facebook.com/liceultehnologicroznov/
-existența unei dotări foarte bune la catedra de prelucrarea lemnului și construcții;
-colaborare foarte bună cu agenții economici;
-colaborare foarte bună între profesorii din comisie, de diverse specialități;
-corelarea corespunzătoare a activităţilor de instruire practică cu teoria;
-evaluarea continuă și sumativă a elevilor prin teste de diagnoză;
-preocupări pentru perfecționarea continuă.
Puncte slabe:
-mobilier vechi și deteriorat;
-scăderea numărului de elevi;
-numărul mare de absenţe nemotivate;
-lipsa manualelor la discipline tehnice;
-performanțe școlare scăzute deoarece mulți elevi provin din familii care au condiții materiale precare sau
situații sociale grave;
-colaborarea dificilă cu părinţii / prezenţa slabă la şedinţele cu părinţii.
Oportunități
-atelierul FPL asigură mijloace pentru repararea mobilierului deteriorat al școlii;
-posibilitatea îmbogățirii expoziției de mic mobilier și produse din lemn și găsirea unor soluții pentru
comercializarea acestora;
-domenii de pregătire profesionale aparţinând sectoarelor economice prioritare în zonă;
-gradul de implicare a comunităţii locale în susţinerea procesului de învăţământ.
Amenințări
-sărăcia și problemele sociale duc la abandon școlar, rezultate scăzute la învățătură, comportament și atitudini
inadecvate;
-scăderea natalității conduce la scăderea populației școlare, dispariția unor specializări;
-orientare şcolară a absolvenţilor de gimnaziu realizată superficial, bazată pe idei preconcepute;
-dezinteresul manifestat de cei mai mulți părinţifaţă de școală;
-delicvenţa juvenilă;
-migraţia forţei de muncă calificată spre ţările europene dezvoltate;
-dificultăţi de integrare socio-profesională a absolvenţilor;
-resurse bugetare insuficiente.

Liceul „Gh. Ruset-Roznovanu”, Roznov


Str. Tineretului, nr. 647
Tel: + 40 233 665 694; Fax: + 40 233 278092;
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
Site oficial: http://liceulghrusetroznovanu.ro/
Facebook: https://www.facebook.com/liceultehnologicroznov/
6.10. Comisia pentru activităţi educative şcolare, extraşcolare şi de consiliere
(Responsabil, prof. Teioşanu Violeta)

În anul şcolar 2020-2021, în cadrul Liceului ,,Gh. Ruset Roznovanu”, la nivelurile preșcolar, primar,
gimnazial si liceal s-au desfășurat activităţi, proiecte şi programe educative, majoritatea adaptate la stilul
online de predare-învățare.

La începutul anului scolar, fiecare cadru didactic și-a întocmit Mapa dirigintelui care conține, printre
altele, planificarea la Consiliere și orientare, planificarea orelor de consiliere cu părinții, fișele
psihopedagogice ale elevilor, planificarea activităților extrașcolare.
Deoarece s-a hotărât ca începând de luni 9.11.2020, cursurile să se desfășoare în sistem online, toti
diriginții au informat elevii cu privire la mesajul primit din partea Inspectoratului Școlar Județean Neamț și
i-au instruit cu privire la obligativitatea de a participa la aceste lecții online. Au fost actualizate pe grupul de
WhatsApp al fiecărei clase, lista cu adresele de gmail generate prin activarea codurilor primite de la scoală, în
semestrul al II-lea, an școlar 2019-2020, pentru ca elevii să se conecteze pe platforma GSuite (Classroom,
Meet), iar elevii au primit ajutor atunci când au întâmpinat probleme la conectarea pe platformă. Fiecare
diriginte a adăugat în grupul de WhatsApp al clasei, profesorii încadrați în anul școlar 2020-2021 care aveau
ore de predare la clasa respectivă. De asemenea, diriginții au convocat pe grupul de WhatsApp, ședințele
online cu părinții și elevii; s-a luat legătura și telefonic cu părinții elevilor, pentru a afla dacă au conectivitate la
internet, pentru a participa la ședințele online stabilite.
Toți diriginții au prezentat elevilor pe WhatsApp, Ordinul de ministru cu privire la modul de calculare a
mediilor și au reamintit elevilor că participarea la cursuri pe platforma GSuite se realizează exclusiv cu acele
conturi de gmail generate la nivelul instituției de învățământ și prevederile Statutului elevului. Toți elevii au
fost informați cu privire la situația școlară existentă în catalog pentru fiecare disciplină în parte.
Au fost făcute demersuri pentru obținerea de tablete pentru unii elevi care au întâmpinat probleme de
conectare la lecții, chiar dacă aceștia specificaseră prin SMS că dețin mijloace de conectare la platforma
Gsuite. Părinții au fost informați, prin SMS sau telefonic, despre ceea ce prevede legislația în vigoare privind
prezența la cursurile online precum și despre art. 94, al 6 din ROFUIP.
Au fost trimise prin poștă părinților, înștiințări despre situația elevilor la învățătură și numărul acestora
de absențe. Aceste înștiințări au fost consemnate în catalogul clasei, la rubrica Mențiuni, conform legislației în
vigoare.
Enumerăm, în continuare, activitățile extrașcolare care s-au desfășurat la nivelul Liceului ,,Gh. Ruset
Liceul „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
Roznovanu”:
1 Decembrie- Ziua României -expoziție de desene, prof. înv. primar Vasile Alina, elevii clasei a III-a B;

Prietenii lui Eminescu- concurs literar-artistic, prof. înv. primar Vasile Alina, elevii clasei a III-a B;

Participare la concurs Lumina Math, două etape online (etapa I- noiembrie și etapa a II-a în decembrie), prof.
înv. primar Verona Bogus, elevii clasei a II-a B;
Participare cu Mugurașii roznoveni la Concursul de colinde "Lumina Crăciunului", online, rezultate obținute-
patru premii I și un premiu II, coordonator- prof. înv. primar Verona Bogus, elevii clasei a II-a B;
15 ianuarie- concurs online, de recitări din opera poetului Mihai Eminescu, realizarea de lucrări posta în
Padlet, inclusiv diplomele primite de elevi, coordonator prof. înv. primar Verona Bogus, elevii clasei a II-a B;
Ziua Unirii -24 ianuarie, realizare de lucrări online, coordonator prof. înv. primar Verona Bogus, elevii clasei a
II-a B;
23 octombrie 2020- "Run for Bobbo" - ediția 1, 2020; Organizatori: Pruteanu Cristina , Onișoru Mihaela,
Ciocan Ștefania-Ramona, Cimpoeșu Gabriela, Muscalu Despina. Grupa participantă: grupa mică, grupa
mijlocie A, grupa mijlocie B, grupa mare A, grupa mare B.
Parteneri implicați: "Bobbo Education" din Suedia.
Participarea la Concursul Magia Craciunului- prof. înv. primar Rândașu Florina Bianca, coordonatorii
proiectului -prof. Aldea Ana Mihaela și Udrea Livia;
Bulling-ul și abuzul în mediul familiar activitate în cadrul Campaniei 19 zile de prevenire a abuzurilor și
violenței asupra copiilor și tinerilor, 13.11.2020, clasa a VIII a B, Prof: Pipă Ana;
Participare online la Conferința privind Prevenirea abuzurilor și violenței asupra copiilor și tinerilor
susținută de FICE România 19.11.2020, Prof: Pipă Ana;
Completarea chestionarului OSP trimis de CJRAE Neamț de către elevii clasei a VIIIa B, 12.11.2020. Prof:
Pipă Ana;
1decembrie-Ziua naținală a României -activitate online 27.11.2020, clasa a VIII a B. Prof: Pipă Ana;
Activitatea Geometria în culori cu elevii clasei a VIIa A -21.12.2020 ( online). Prof: Pipă Ana;
Activitatea Matematica în viața cotidiană cu elevii clasei a XI a B – 20.01.2021 (online). Prof: Pipă Ana;
“Culorile toamnei”-28 octombrie 2020, clasa a V-a B, prof. coordonator: Butnaru Mariana;
“Şi totuşi ... ne place matematica!” -26 noiembrie 2020, clasa a V-a B, prof. coordonator: Butnaru Mariana;
Datini de Crăciun -22 decembrie 2020, clasa a V-a B, prof. coordonator: Butnaru Mariana;
“24 Ianuarie 1859 - Mica unire” - 25 ianuarie 2021, clasa a V-a B, prof. coordonator: Butnaru Mariana;
Activitate dedicată Zilei Educației- clasa a V-a A, coordonator: prof. Ilie Andreea;
Liceul „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
Zilele toamnei -clasa a V-a A, coordonator: prof. Ilie Andreea;
Tradiții de Crăciun-clasa a V-a A, coordonator: prof. Ilie Andreea;
Dor de Eminescu-clasa a V-a A, coordonator: prof. Ilie Andreea;
Activitate extraşcolară “ Be a part of the solution, not the pollution” – “The Worlds largest Lesson and
supporting the Global Goals for sustenaible Development” , organizată de UNICEF şi Ministerul Educaţiei şi
Cercetării –clasele gimnaziale, prof.coordonator Lupu Petronela;
Simpozion Naţional “ Magia sărbătorilor de iarnă” – “ Importanţa activităţilor educative în parteneriat cu
părinţii”, în parteneriat cu Editura D”Art şi Editura Arabela; clase gimnaziale, prof.coordonator Lupu
Petronela;
Activitate culturală cu tema “1 Decembrie – Ziua Naţională a României”, în parteneriat cu CCD Neamţ; clase
gimnaziale, prof.coordonator Lupu Petronela;
Evenimentul Naţional “ Prevenirea traficului de persoane”, organizat de Asociaţia HOLTIS; clase gimnaziale,
prof. coordonator Lupu Petronela;
Activitate culturală cu tema “Pe urmele lui Lucian Blaga”, organizată de CCD Neamţ; clase gimnaziale,
prof.coordonator Lupu Petronela;
Activitate culturală cu tema “Prietenii lui Eminescu”, în parteneriat cu Biblioteca liceului Gh. Ruset
Roznovanu; clase gimnaziale, prof.coordonator Lupu Petronela;
Activitate culturală “ Lucian Blaga” - în parteneriat cu Biblioteca liceului Gh.Ruset Roznovanu; clase
gimnaziale, prof.coordonator Lupu Petronela;
Activitate culturală “ Dor de biblioteca mea”, în parteneriat cu Biblioteca liceului “Gh.Ruset Roznovanu”;
clasele gimnaziale, prof. coordonator Lupu Petronela;
Ziua internațională a cuvânului Mulțumesc, clasa a X a C, coordonator: prof. Japalela Tamara Veronica;
Mihai Eminescu, LUCEAFARUL poeziei românești, clasa a X a C, coordonator: prof. Japalela Tamara
Veronica;
In intervalul 1-19 noiembrie 2020, s-au desfășurat șapte activități în format fizic dar și online, de prevenire a
abuzurilor și violențelor în mediul școlar, organizate în cadrul Proiectului Educațional Campania 19 zile de
activism împotriva abuzurilor și violenței asupra copiilor și tinerilor, FICE, România; Participanți: elevi de la
clasele V-XII; Profesori coordonatori: Oana Ilarie, Bordeianu Violeta, Gabur Paulina, Butnaru Mariana, Lupu
Petronela, Roman Brîndușa, Japalela Tamara Veronica, Socol Valeriu, Huțu Ailoae Simona Lorica;
Cu elevii claselor a XI a și a XII a, s-au desfășurat două activități de orientare școlară în colaborare cu
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău și Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș.
Profesori coordonatori: Ilarie Oana, Alterescu Cristina,Bordeianu Violeta, Hutu Ailoae Simona, Duca Maria
Liceul „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
Carmen, Mancas Margareta, Gabur Paulina;
Participarea cu elevii claselor a XI a și a XII a, la activitățile din cadrul Proiectului CNFIS-FDI-2020-0525,
Sprijinirea accesului la învățământul superior al persoanelor din medii defavorizate și corelarea ofertei
educaționale cu cererea pieței muncii la UMSFT G.E. Palade Tg. Mures, aprilie-decembrie 2020;
Realizarea cu elevii clasei a XI a B, a unei activități de prevenire a traficului de persoane, în parteneriat cu
Asociația eLiberare, București, decembrie 2020. Prof. coordonatori: Hutu Simona, Bordeianu Violeta.
ANALIZA SWOT
Puncte tari:
- Menţinerea unei relaţii strânse între şcoală şi părinţi
-Antrenarea elevilor în activităţi de combatere a violenţei în şcoală
-Permanentizarea parteneriatelor cu autorităţile locale
-Acţiuni de prevenire a absenteismului şi a abandonului şcolar, de ameliorare a disciplinei şcolare
Puncte slabe:

- Implicarea insuficientă a unor elevi și părinți


Oportunități:

- disponibilitatea autorităţilor locale (Primaria, Biserica, Politia, Biblioteca) de a se implica în viaţa şcolii ;
- disponibilitatea altor şcoli pentru schimburi de experienţă si pentru activităţi organizate în parteneriat, în
interes reciproc ;
- postarea pe Internet (didactic.ro, site-ul şcolii) a tot mai multor activităţi educative privind consilierea si
orientarea elevilor, fapt ce vine în sprijinul diriginţilor şi a profesorilor;
Amenințări:

-scăderea numărului de elevi;


-sistemul legislativ complicat, adesea confuz şi în vesnică transformare.

6.11. Comisia diriginţilor

Comisia diriginţilor – Gimnaziu


(Responsabil, prof. Lupu Petronela)

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

Liceul „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
-la începutul anului şcolar s-au realizat documentele -slaba implicare a părinţilor în activităţile şcolii,
specifice activităţii de planificare a activităţii de dezinteresul multora dintre ei faţă de şcoală, anturajul şi
consiliere: planul managerial, planificările calendaristice, preocupările copiilor lor;
programul activităţilor educative extraşcolare, graficul -creşterea numărului de familii plecate la lucru în
desfăşurării acestor activităţi, planificarea şedinţelor cu străinătate, lipsindu-i astfel pe copii de supravegherea
părinţii; graficul consultaţiilor cu părinţii; părintească;
-în general, caietele diriginţilor conţin informaţii
-s-au identificat priorităţile activităţii educative, in relevante referitoare la organizarea clasei, dar sunt
funcţie de specificul şcolii ; situaţii în care lipsesc informaţii precum
responsabilităţile elevilor, fişele psihopedagogice ale
- existenta CDI, a cabinetului de religie, respectiv a elevilor, caracterizarea clasei;
cabinetului psihopedagogic în şcoală; -lipsa unor instrumente de stimulare a elevilor participanţi
la activităţile educative extracurriculare şi extraşcolare;
-cadre didactice calificate şi cu vechime la catedră sunt
- lipsa de de fonduri suficiente si greutarea obtinerii lor
diriginţi la clase ;
pentru a rasplati rezultatele bune si foarte bune ale unor
elevi merituosi ai scolii
-diriginţii au participat la toate activităţile şcolii

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI

- cabinetul de informatică bine dotat ; -scăderea numărului de elevi;


- amenajarea unor săli de clasa astfel încât - lipsa de timp şi de motivatie financiară;
programul tuturor elevilor să se desfăşoare în - multitudinea ofertelor de activităţi duce la
prima parte a zilei; suprasolicitare;
- stabilirea unui program de promovare a -tendinţa elevilor de a rezolva conflicte în mod
nonviolenţei violent,agresiv.

Activităţi desfăşurate la nivelul şcolii

Nr. TEMATICA DATA RESPONSABIL OBSERVAŢII


crt.
1. 1. Raportul activității Comisiei
Metodice a Diriginților pe anul septembrie Prof. Lupu Petronela
2019 - 2020 2020

Liceul „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
2. Stabilirea tematicii și a
activităților comisiei pe semestrul I,
al anului școlar 2020 - 2021

2. 1. Referat- dezbatere “ Rolul Prof. Lupu Petronela


dirigintelui în formarea clasei de octombrie Prof. Chistol Gina
elevi. Valorile clasei de elevi” 2020
Toţi membrii comisiei
2. Activitate extraşcolară “Zilele
toamnei”
3. Analiza rezultatelor globale a
testelor inițiale
3. 1. Referat – dezbatere “Abandonul Prof. Lupu Petronela
şcolar –cauze şi modalităţi de noiembrie Prof. Chistol Gina
prevenire” 2020
2.Lecţie demonstrativă “ Stările Toţi membrii comisiei
emoţionale ale elevilor în procesul
de învăţare”
– clasa a VII- a
3. Activitate extraşcolară “Ziua
Educaţiei globale”

4. 1. Referat – dezbatere “ Prof. Topoliceanu Delia


Optimizarea comunicării în decembrie Prof. Bendrea Elena
beneficiul copiilor – stiluri de 2020
învăţare” Toţi membrii comisiei

2.Activitate extraşcolară de
voluntariat “ Arta de a dărui”, în
parteneriat cu Centrul Maternal
Turtureşti
5. 1. Referat – dezbatere “ Ianuarie 2021 Prof. Ilie Andreea
Colaborarea şcoală – familie – Prof.Topciu Maria

Liceul „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
factor hotărâtor în educarea Prof. Şolot Cristina
şcolarului pentru integrarea în
societate” Toţi membrii comisiei

2. Activitate extraşcolară “ Prietenii


lui Eminescu”

Întreaga activitate a profesorilor diriginţi a urmărit, în acest semestru, creşterea prestigiului şcolii şi a calităţii procesului
instructiv, prin activităţile desfăşurate cu elevii şi profesorii, prin realizarea unui echilibru între activităţile curriculare şi
extracurriculare.
Un rol educativ însemnat l-a îndeplinit şi mediul şcolar şi practicile sociale compatibile cu idealurile unei societăţi
democratice aplicate în şcoală. S-a evitat stilul totalitar de organizare, s-au încetăţenit practicile care să stimuleze iniţiativele
membrilor colectivului, exprimarea opiniei. S-a urmărit în mod constant ca spaţiul scolii să constituie un spaţiu de manifestare a
responsabilităţii, a comportamentului decent de care sunt legate cinstea, onoarea, capacitatea de respectare a promisiunilor, respectul
reciproc, toleranţa faţă de opinii diferite.

PUNCTE TARI:
-şedinţele comisiei metodice a diriginţilor s-au desfăşurat conform planificării întocmite la începutul semestrului;
-tematica orelor de dirigenţie a corespuns cu programa de Consiliere şi orientare, ţinându-se cont de particularităţile de vârsta,
personalitatea si preocupările elevilor;
-s-au respectat planificările calendaristice, componentele si subcomponentele educaţiei.

PUNCTE SLABE:
-coeziunea slabă între membrii comisiei;
-necompletarea portofoliului dirigintelui cu toate datele elevilor clasei;
-lipsa instrumentelor de stimulare a elevilor şi a profesorilor la sfârşitul unor activităţi extracurriculare.
Cred că se impune o mai bună colaborare a profesorilor între ei, a profesorului diriginte cu colectivul de elevi, a elevilor între ei, a
noastră cu părinţii care doresc să se implice mai mult în procesul instructiv-educativ. Folosirea dialogului în comunicarea cu ceilalţi
este utilă în special în depăşirea unor situaţii generate de dorinţa noastră de a face din copiii noştri oameni demni şi mândri şi multe
dintre rezultatele muncii noastre devin vizibile mai târziu
- elevii de azi au ca model lumea abstractă şi insensibilă a internetului şi a televizorului. Nu mai au timp să citească, să reflecteze,
cred că violenţa şi bădărănia sunt manifestări normale.
- deculturalizarea adolescenţilor, imitarea unor comportamente violente, aberante.
- nu toţi elevii acordă importanţă manualului ales, refuză să-şi procure manual sau daca îl au, nu-l aduc la oră, nu pot astfel sa
participe în mod eficient la activităţile propuse de profesor.
Liceul „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
- unii elevi au comportamente deviante şi nu beneficiaza de sprijin din partea părinţilor.

Liceul „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
6.12. Activitatea bibliotecii şi a CDI-ului

BIBLIOTECĂ
(Responsabil, bibliotecar Corchez Irina)

În anul școlar 2020-2021, activitatea bibliotecii şcolare a respectat normele biblioteconomice în vigoare,
prevederile specifice pandemiei şi planul managerial întocmit la începutul anului.
Activităţile ce au caracter permanent (aşezarea cărţilor la raft, recondiţionare, oferirea de informaţii
bibliografice, înregistrarea publicaţiilor în evidenţa bibliotecii, etc.), au fost completate cu activităţi ce au avut
ca scop principal atragerea elevilor spre bibliotecă şi lectură (expoziţii tematice de carte cu ocazia diferitelor
evenimente, prezentări power-point, acţiuni de popularizare a cărţii şi bibliotecii în colaborare cu cadrele
didactice).
Toate activitățile s-au realizat în mediul online, folosind platforma ClassRoom, WhatsApp sau pagina
de Facebook a bibliotecii:
- 1 Decembrie - Ziua Națională a României (în parteneriat cu biblioteca CCD Neamț) - expoziție cu
desene tematice
- Cercul pedagogic nr.1 al bibliotecarilor: s- au prezentat 3 materiale - Metode de realizare online a
activităților culturale în biblioteca școlară, Exemple de bune practici și Informare webgrafică cu
noutățile biblioteconomice apărute în această perioadă.
- Expoziție de carte și prezentare power-point F. M. Dostoievski
- Expoziție de carte Mihail Sadoveanu și Adrian Păunescu
- Dor de biblioteca din școala mea: elevii au realizat scrisori adresate bibliotecii
- Ziua internațională a bibliotecilor școlare. Exemple de bune practici (în parteneriat cu biblioteca CCD
Neamț)
- Istorica: Vasile Pârvan (în parteneriat cu biblioteca CCD Neamț): elevii au realizat afișe ale activității
(premiate cu cărți de către editura EDP), au făcut bibliografia cărților din domeniul Istorie aflate pe
site-ul editurii EDP, am realizat o expoziție de carte tematică
- Sărbătoriții lunii: George Bacovia și George Coșbuc (în parteneriat cu biblioteca CCD Neamț):
expoziție de carte, realizarea de bibliografii și a unei prezentări power-point
Sărbătoriții săptămânii: Ion Minulescu și Ionel Teodoreanu
Crăciunul la bibliotecă
Remember Jane Austen
Remember Nichita Stănescu
Ziua internațională a drepturilor copiilor
Moș Nicolae pentru micii cititori
S- au postat materiale utile elevilor pe platforma ClassRoom: Link-uri cărți gratuite, Ecranizări după
cărți din literatura română și universal, Link-uri materiale utile pentru pregătirea la examenul de bacalaureat,
Materiale clasele I - IV, Manuale digitale, Lecții filmate clasele I - XII, Colecție de cărți audio, Link-uri
biblioteci/muzee cu tur virtual, Link-uri poezii din programa pentru bacalaureat, Avantajele cititului. De ce să
mai citim, Din istoria cărților și a bibliotecilor. Am postat zilnic, pe pagina de Facebook a bibliotecii materiale
de promovare a lecturii și a bibliotecii.
Puncte tari:
- colaborare foarte bună cu cadrele didactice
- elevii au fost receptivi și au participat la activitățile online

Puncte slabe:
Liceul „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
- lipsa de cârți (sau alte materiale utile elevilor) electronice în bibliotecă

Măsuri ameliorative:
- găsirea de noi metode de atragere a elevilor spre bibliotecă.

6.13. Comisia pentru dezvoltare profesională și evoluție în cariera didactică


(Responsabil, prof. Alterescu Cristina)

În luna septembrie s-a constituit Comisia pentru echivalarea în credite profesionale


transferabile a formelor de organizare a formării continue enumerate la art. 8 al Metodologiei
privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale
transferabile, aprobată prin OMECTS nr. 5562/2011.
Cadrele didactice au depus cerere pentru echivalarea în credite transferabile
profesionale.
Cadrele didactice interesate s-au înscris la gradele didactice în perioada stabilită de
ISJ Neamț.

Pentru a asigura un învățământ on- line de calitate, cadrele didactice au urmat programe de
formare:

Preda Claudiu-Mihai a absolvit cursurile CRED.


Activități de formare on-line, prof.înv.primar Ilie Ana- Simona:
1. Conferința ,,SuperTeach”- Fundația Romanian Business Leaders, 14 martie 2020;
2. ,,Comunicarea online cu elevii- cum arată învățarea de acasă?”- Școala privată Helikon, Aspire
Teachers, 24 martie 2020;
3. ,, How to CoderDojo”- Școala de Valori, 2 aprilie 2020;
4. ,,Profesori fericiți”- SuperTeach, 23 aprilie 2020;
5. Conferința internațională ,,Learning Revolution”, 22 aprilie 2020;
6. ,,16 abilități pentru o lume nouă”- SuperTeach, 24 aprilie 2020;
7. ,,Care este Super Puterea Ta”- SuperTeach, 30 aprilie 2020;
8. „Program pentru cadrele didactice care fac parte din comisii de organizare și desfășurare a probelor
în profilul posturilor și a inspecțiilor la clasă” -CCD Neamț- 24 ore, iulie 2020;
9. „Profesor în Online”-30 ore – Digital Nation, 6- 13 aprilie 2020;
10. ,, How to Enhance Your e-Curriculum for Distance Learners with e-Resources”- e-nformation, 7 mai
2020;
11. ,,SuperTeach webinar”- Fundația Romanian Business Leaders, 7 mai 2020;
12. „Profesor în Online”-30 ore – Digital Nation, 9- 17 mai 2020;
13. Conferința ,,SuperTeach”- Fundația Romanian Business Leaders, 9 mai 2020;
14. ,,Creator de conținut în educație”- Programul Școala Altfel. Cariere în Inovație cu IBM, realizat în
parteneriat de către Asociația Pro Arta Dezvoltare și Cunoaștere și IBM România, 11- 12 mai
2020;
15. ,,Cognitive and behavioral predictors of cyberbullying”- UBB Cluj- Napoca, 15 mai 2020;
16. Conferința internațională a doctoranzilor- UBB Cluj, 14- 16 mai 2020;
17. „Folosește manualele 3D și instrumentele interactive pentru a susține lecții la distanță”- MEC și
EDP, 26 mai 2020;
18. Conferința internațională a ERD- UBB Cluj- Napoca, 26 iunie 2020;
Liceul „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
19. Conferința ,,SuperTeach”- Fundația Romanian Business Leaders, 27 iunie 2020;
20. Conferința internațională ,,Educație online”- MECC Moldova- 55 webinare și sesiuni Facebook live,
6- 11 iulie 2020;
21. ,,Formare on- line educatori parentali”- UNICEF, QIE National Parenting, iulie- august 2020;
22. ,,Lecții de competențe digitale”- Școala Educhance, 27 iulie 2020;
23. „Cum ne antrenăm parentingul apreciativ”- iulie 2020;
24. „e-Skills4All- Erasmus+” - martie 2020;
25. „Utilizarea noilor tehnologii în procesul instructiv-educativ”- CCD Neamț- 24 ore, iunie 2020;
26. „Multitasking în educație”- CCD Neamț- 24 ore, mai 2020;
27. „Proiectarea-structuri didactice la granița dintre tradițional și modern”- CCD Neamț- 24 ore, mai
2020;
28. ,,Igiena în școli- reguli și comportamente”- CCD Neamț- 24 de ore- mai 2020;
29. „Dezvoltarea durabilă-un factor cheie în protejarea mediului înconjurător”- CCD Neamț- 24 ore,
mai- iunie 2020;
30. „Mangementul educațional în instituțiile de învățământ”-Asociația Dascăli Emeriți- 24 ore, iunie-
iulie 2020;
31. Conferința doctoranzilor- UBB Cluj- Napoca, 1 iulie 2020;
32. ,,Cum se realizează o revizuire a literaturii”- Web of Science Group, e- nformation, 7 iulie 2020;
33. ,,Embracing Global Educational Practices”- Global Forum for Teacher Educators, 19- 20 iulie 2020;
34. ”Getting back to Global for the 2020s' International Online Conference”- British Council, Heritage
International School, 14 iulie 2020;
35. ,,Personalizează experiența Web of Science”- UBB Cluj, 14 iulie 2020;
36. ,,Sunt profesor. Vreau la școală!”- Salvați copiii, 23 iulie 2020;
37. ,,Rromanipen-ul- Legea pe care se bazează cultura și tradițiile rromilor”- CCD Neamț, 25 iulie 2020
38. ,,Mozaik Education- Sesiune Q&A”- EduMagic, EDP, 30 iulie 2020;
39. „Proiectele educaționale-strategie de dezvoltare și promovare a unității de învățământ” - Asociația
Dascăli Emeriți- 24 ore, iulie- august 2020;
40. Programul ,,Școală după școală”- CCD Neamț, august 2020;
41. ,,Cum integrăm povestea în activitatea didactică”- AtelieR de cuvinte, 10 august 2020;
42. ,,Bun venit, la școală!”- AtelieR de cuvinte, 28 august 2020;
43. ,,Inițiere în cultura digitală”- EduMNC, 10 august 2020;
44. ,,Gestionarea emoțiilor în noile condiții de învățare”- Institutul de formare continuă, 12 august 2020;
45. ,,Solving the People Puzzle Parent by Design”- Global Forum for Teacher Educators, 9 august 2020;
46. ,,Școala de Bani pe Roți”- Școala de Valori, 26 august 2020;
47. „Cum începem lucrul în G Suite pentru educație”- Institutul de formare continuă- septembrie 2020;
48. ,,The 2020 Annual Conference for English Language Teachers”- Fischer International, 3- 4
septembrie 2020;
49. 5 webinare ,,WebDidactica”- Fundația ,,Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României” în
parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București, Centrul de Carte Străina Fischer
International și Academia de Inovare și Schimbare prin Educație, 24 august- 5 septembrie 2020;
50. ,,Strategii ludice în activitatea de tip outdoor”- CCD Neamț, decembrie 2020;
51. ,,Managementul conflictului în organizațiile școlare”- CCD Neamț, decembrie 2020;
52. ,,9th Online Pan- European Conference on Digital Education: Learning from Best Practice”- Skupina
Primera, Erasmus+, 17 decembrie 2020.
53. SuperTeach online, 13 iunie 2020, Start2Teach, 11 decembrie 2020, ASF România.
Burghele Marius, CRED, CCD Botoșani, septembrie - decembrie 2020, curs online
1. „Intensiv de educație digitală”- Asociația Techsoup și SAP România - 52 ore- septembrie-decembrie 2020;
2. „ Managementul organizației școlare” -30 credite-120 ore -martie-august 2020
Liceul „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
3. „Valorificarea soft-ului educațional de concepție proprie în studiul disciplinei predate”- CCD Bacău- 15
credite- august-septembrie 2020;
4. „Program pentru cadrele didactice care fac parte din comisii de organizare și desfășurare a probelor în
profilul posturilor și a inspecțiilor la clasă” -CCD Neamț- 24 ore-iulie 2020;
5. „Profesor în Online”-30 ore -aprilie 2020;
6. „Cum începem lucrul în G Suite pentru educație”- Institutul de formare continuă- septembrie 2020;
7. „Cum ne antrenăm parentingul apreciativ”-iulie 2020;
8. „e-Skills4All- Erasmus+” - martie 2020;
9. „Utilizarea noilor tehnologii în procesul instructiv-educativ”- CCD Neamț- 24 ore -iunie 2020;
10. „Multitasking în educație”- CCD Neamț- 24 ore-mai 2020;
11. „Proiectarea-structuri didactice la granița dintre tradițional și modern”- CCD Neamț- 24 ore-mai 2020;
12. „Dezvoltarea durabilă-un factor cheie în protejarea mediului înconjurător”- CCD Neamț- 24 ore-mai-iunie
2020;
13. „Mangementul educațional în instituțiile de învățământ”-Asociația Dascăli Emeriți- 24 ore-iunie-iulie
2020;
14. „Proiectele educaționale-strategie de dezvoltare și promovare a unității de învățământ” - Asociația Dascăli
Emeriți- 24 ore-iulie-august 2020;
15. „Abordări bazate pe proiecte”- 20 ore- iTeach- iunie 2020;
16. „Evaluarea în școlile secolului XXI”-32 ore – iTeach-mai 2020;
17. „Colaborarea în clasa digitală”- 20 ore -iTeach- iunie 2020.
Rândaşu Bianca
În cadrul cursului CRED: utilizare Zoom, Google Classroom și Google Meet.
,,Multitasking în educație" prin CCD Neamț, Dumitrașcu Elena
Activități de formare în sistem online:
* Profesor în online
* Folosește manualele 3D și instrumentele interactive pentru a susține lecții la distanță
* Captivează-ți elevii în online mai ceva ca în clasă
* Conferința Super Teach online
* Conferința Internațională online "Exemple de bune practici din activitatea didactică"
* Dezvoltarea competentelor de utilizare a tehnologiei informației în activitatea didactică online
MULTITASKING IN EDUCAȚIE, CCD Neamț Jbanca Monica
Chirilă Maria: Multitasking în educație prin CCD
Dana Țigănescu: Curs- "Competențe informatice în învățământ ", CCD Neamț, 28.04.2020-13.05.2020.
Cursuri on-line pentru:
- utilizare Zoom
- utilizare Livresq
- utilizare GoogleClasroom
Cursurile au fost organizate de CRED.
Secuiu Maria- Planning of online teaching-learning-evaluation-activities
Ciubotaru Anca Diana
1.RROMANIPEN-UL -Legea pe care se bazează cultura și tradițiile rromilor.
2.Multitasking în educație.
3.Proiectarea- structuri didactice la granița dintre tradițional și modern.
4.Igiena în școli- reguli și comportamente
1.,,Utilizarea noilor tehnologii în procesul instructiv-educativ" -curs online
2.,,Competențe informatice în învățământ"- curs online
Adascaliței Minodora, curs online Național Digital, martie 2020.
CRED, CCD Botoșani, iunie, iulie 2020, curs online.
Liceul „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
Solot Cristina - "Educație nonformala și tehnici alternative de învățare" și "Istoria și tradițiile rromilor" - iulie
2020
1. "Utilizatea noilor tehnologii in procesul instructiv -educativ"-curs online ;
2. "Antreprenoriat si intraprenoriat"- curs online;
3."Dezvoltarea competentelor de evaluare a lucrarilor scrise din cadrul EN de definitivare in inv.preumiversitar
si a concursului national de ocupare a posturilor vacante"-curs online;
4. "Dezvoltarea durabila-un factor cheie in protejarea mediului inconjurator"-curs online;
5." Igiena in scoala: reguli si comportamente"- curs online;
6." Multitasking in educatie"-curs online;
7.Prpiectarea -structuri didactice la granita dintre traditional si modern"-curs online ;
8."Profesor in online"-curs online;
9. Prevenirea si combaterea discriminarii"-curs online;
10. "Competente informatice in invatamant"- curs online;
11. "Managementul situatiilor de criza din mediul educational"- curs online;
12. "Mijliace audio-vizuale, alternativa noului sistem de invatamant"-curs online;
13. " Idei de succes in lectiile online"-curs online;
14. Utilizarea mediilor grafice interactive in procesul de predare-invatare-evaluare";
15. "Teach for Future" -webinar;
Prof. Butnaru Mariana a urmat cursul Curriculum relevant, educația deschisă pentru toți- CRED, CCD
Botoșani , iunie- iulie 2020 curs online
Prof. Cimpoesu Gabriela Maria:
WebDidactica-Fundația pentru Dezvoltarea României Dan Voiculescu;
Învățarea la distanță in baza site-ului interactiv al profesorului-webinar;
Conferința internațională Educație online-55webinare și sesiuni FacebookLive(durata fiecăruia -2 ore
academice);
Comunicarea online cu elevii-cum arată învățarea de acasă?-ASPIRE TEACHERS ;
Povesti sub lupa-Ovidiu.ro -zoom;
Nest use of Tik Tok-New Media Scholl/Elle- webinar;
Competente informatice in învățământ- curs online CCD ;
Prof. Alterescu Iulia Cristina Vandana: Expert în egalitate de șanse - curs on-line.
Prof. Nedeloiu Daniel:
1. "Modernizarea procesului de predare-învățare-evaluare centrat pe formarea de competențe" (acreditat OM
3904/05.06.2018, 20 de credite, 83 de ore), derulat de CCD Neamț, iulie-august 2020.
2. "Managementul carierei și dezvoltării personale" (acreditat OM 3019/08.01.2018, 25 de credite, 100 de ore),
derulat de CCD Neamț, în perioada martie-aprilie 2020.
3. "Managementul programelor educaționale" (acreditat OM 3019/08.01.2018, 25 de credite, 100 de ore),
derulat de CCD Neamț, în perioada martie-aprilie 2020.
4. "Managementul comunicării în mediul didactic" (acreditat OMEN 3712/23.04.2019, 25 de credite, 104
ore), derulat de "Asociația Start pentru Formare", Craiova, în perioada decembrie 2019-ianuarie 2020.
Prof. Grigoras Bogdan: cursul digital A look at teaching young learners, formator National Geografic.
Prof. invățământ preșcolar Ciocan Stefania Ramona a urmat cursul Digital Crafts- CEDP Step by Step- in
sistem online.
Prof. Bordeianu Violeta : Multitasking în educație, prin CCD, Expert în egalitate de șanse, Consiliere
educationala și dezvoltare personala-Asociatia Education first, Iași. Toate cursurile au fost în sistem on-line
Prof Gabur Paulina a urmat cursurile: Multitasking in educație, prin CCD și Expert in egalitate de șanse.
Ambele cursuri in sistem on-line.

6.15 Comisia de prevenire a violenţei în mediul şcolar


Liceul „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
(Psiholog şcolar Cojocaru Emanuela)

În acest an școlar, în școala noastră, principalele forme de violență remarcate în


rapoartele de monitorizare lunară au fost violențele fizice ușoare, fără arme (lovire), violențe
verbale, ofensă adusă autorității cadrului didactic (atitudine provocatoare, sfidătoare) și
întârzieri sau chiul la orele de curs (ca modalități de nerespectare a regulamentului școlar).
Formele de violență s-au manifestat la nivelul relației elev-elev și la nivelul claselor primare,
gimnaziale și grădiniță.
Mediul familial reprezintă cea mai importantă sursă a agresivității acestor elevi,
majoritatea provenind din familii dezorganizate, cu experiența divorțului părinților, trăind în
familii monoparentale, în care lipsa de dialog, de afecțiune, sau, dimpotrivă, inconstanța față
de cerințele formulate copiilor, utilizarea mijloacelor violente de sancționare îi face
vulnerabili, impulsivi, neîncrezători și descurajați.
De asemenea, factorul şcolar devine un factor de risc în cazul elevilor cu rezultate şcolare
slabe. Fără o susținere adaptată a profesorilor, lacunele se adâncesc și mai mult, scade dorința
de angajare în activitățile de învățare, dispare interesul pentru materia de învățat. Ca urmare,
încep să primească evaluări constant negative, ceea ce antrenează consecințe în plan
comportamental – pasivitatea la lecții sau, dimpotrivă, perturbarea lecțiilor, dezvoltarea unor
atitudini ostile, provocatoare.
Ca exemple de bună practică implementate în vederea reducerii violenței în Liceul “Gh
Ruset Roznovanu” , în acest semestru s-au desfășurat următoarele:
- activități de recuperare a eșecului școlar, pentru prevenirea abandonului, absenteismului și
tulburărilor comportamentale (realizate în cadrul cabinetului de asistență psihopedagogică);
- sesizarea și intervenția promptă a directorilor școlii, a cadrelor didactice și a psihologului
școlar în medierea conflictelor dintre elevi;
- activități ale psihologului școlar în colaborare cu învățătorii pentru managementul clasei de
elevi – cu elevii și cu părinții acestora;
- desfășurarea unui opțional de consiliere educațională la clasele pregătitoare de către
psihologul școlar ( cele 2 ore de predare ca obligații de catedra), pentru dezvoltarea abilităților
de autoexprimare, intercunoaștere și relaționare, punând bazele încrederii și deschiderii
elevilor și părinților față de psihologul școlar;
- consilierea individuală a elevilor de către cadrele didactice și psihologul școlar (pentru
identificarea conflictelor interiorizate, conștientizarea lor și găsirea unei căi de exteriorizare
într-o maniera acceptabilă social);
- implicarea elevilor care au comis acte de violenta sau cu potențial violent în activități
extrașcolare;
- activități pentru prevenirea fenomenului de violență în cadrul Campaniei coordonată de
FICE România : „19 zile de activism pentru prevenirea violenței împotriva copiilor și tinerilor
1-19 noiembrie 2019”
- consilierea elevilor care au fost victime ale violenței pentru dezvoltarea încrederii în sine și
îmbunătățirea relațiilor de comunicare cu ceilalți.
Ca măsură preventivă de a ține sub control exprimările emoționale într-o formă
violentă, consider că ar fi utilă implicarea mai multor cadre didactice în recuperarea
rămânerilor în urmă la învățătură a elevilor aflați în situații de risc, adaptarea obiectivelor
învățării la nevoile lor individuale actuale și susținerea lor motivațională în procesul de
învățare.
Liceul „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
6.16. Comisia pentru Orientarea Şcolara şi Profesională
(Psiholog şcolar Cojocaru Emanuela)

În anul școlar 2020-2021, în cadrul Comisiei pentru Orientarea Școlară și Profesională a


Elevilor din Liceul „Gh Ruset Roznovanu”, Roznov, s-au desfășurat următoarele activități:
 Monitorizarea semestrială, centralizarea și transmiterea datelor la ISJ Neamț privind
opțiunile școlare ale elevilor din clasele a VIII-a;
 Planificarea și derularea unor activități de consiliere în carieră pentru elevii de liceu în
cadrul proiectului „ROSE” – psihologul școlar;
 Consilierea individuala a elevilor indeciși de către psihologul școlar și profesorii
diriginți;
 Consilierea elevilor și părinților de către profesorii diriginți și învățători privind
orientarea școlară și profesională a elevilor;
 Activități realizate de către psihologul școlar pentru remedierea rezultatelor școlare și
de depășire a eșecului școlar întâmpinat de elevii din clasele primare;
 Orientarea elevilor cu CES spre comisia SEOSP din CJRAE Neamț.

Puncte slabe:
 Aproximativ un sfert dintre elevii de clasa a VIII-a, care au răspuns la chestionarul
privind opțiunile școlare, nu luaseră o decizie cu privire la traseul școlar ulterior, la
mijlocul semestrului I.
Măsuri:
 Continuarea consilierii carierei la clasele a VIII-a;
 Continuarea recuperării la clasele mici a elevilor cu dificultăți de învățare;
 Consilierea individuală, de grup sau colectivă a elevilor și părinților în procesul de
luare a deciziei privind alegerea traseelor școlare și profesionale;
 Orientarea elevilor cu dificultăți în învățare spre comisia de evaluare SEOSP din
cadrul CJRAE.

6.17. Comisia pentru monitorizarea și sprijinirea copiilor cu părinți plecați în străinătate


(Psiholog şcolar Cojocaru Emanuela)

În anul școlar 2020-2021, la nivelul comisiei pentru monitorizarea și sprijinirea copiilor cu


părinți plecați în străinătate, s-au desfășurat următoarele:
 Discuții ale diriginților și învățătorilor cu tutorii legali în cadrul ședințelor cu părinții
privind consecințele asupra copiilor lăsați singuri acasă, particularitățile lor
individuale și nevoile specifice grupelor de vârstă diferite;

Liceul „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
 Comunicarea profesorilor diriginți și a învățătorilor prin telefon sau internet cu părinții
aflați la distanță despre situația școlară și relaționarea pe care o are cu covârstnicii
copilul lor;
 Discuții individuale și colective cu elevii în cadrul orelor de dirigenție susținute de
către cadrele didactice ale școlii, în funcție de solicitările, interesele și nevoile elevilor
pe teme ca: gestionarea banilor, alegerea grupului de prieteni, motivația pentru
învățarea școlară, autogospodărirea, managementul eficient al timpului liber,
drepturile copiilor;
 Consilierea individuală și colectivă în cadrul cabinetului de asistență psihopedagogică
Roznov oferită elevilor cu părinți plecați aflați în situație de risc, pe probleme de
comportament, scăderea randamentului și a frecvenței școlare, tulburări emoționale;
 Consilierea individuală a părinților în cadrul cabinetului de asistență psihopedagogică
în vederea diminuării situațiilor de risc, a remedierii relațiilor de comunicare între
părinți și copii;
 Studiu privind dificultățile de adaptare la intrarea într-un nou ciclu de învățământ la
nivelul claselor a IX-a, realizat de psihologul școlar , în scopul identificării
eventualelor probleme ale elevilor și soluționării lor pentru o bună adaptare;
 Monitorizarea semestrială, de catre psihologul școlar a elevilor aflați în situații de risc
(performanțe școlare slabe, dificultăți de învățare, tulburări de comportament, violență,
ADHD);
 Activități extrașcolare ale elevilor cu cadrele didactice ale scolii.

Puncte slabe:
- dificultatea constituirii unor grupe-suport adresate exclusiv elevilor cu părinți plecați
la muncă în străinătate, datorită faptului ca au nivele de școlarizare diferite.

Măsuri:
 Continuarea colaborării școală-familie prin toate mijloacele disponibile;
 Continuarea implicării copiilor în activități extrașcolare;
 Continuarea recuperării la clasele mici a elevilor cu dificultăți de învățare;
 Consilierea psihopedagogică a copiilor aflați în situații de risc.

6.18. Comisia P.S.I. - situații de urgență


(Responsabil, prof. Socol Valeriu)

Activitatea în cadrul Comisiei de prevenire si stingerea incendiilor/ securitate în muncă, în anul şcolar
2020-2021 s-a desfăsurat conform planificării tematice, excepție făcând perioada de suspendare a cursurilor
școlare, astfel:
- s-au stabilit factorii de risc în fiecare sector de munca și s-au emis instrucțiuni proprii;
- s-au pregătit materialele pentru efectuarea instructajului introductiv general de către diriginți,
inginerii de specialitate si maiștri elevilor care efectuează ore în săli de clasa, laboratoare și
ateliere;
- s-a urmărit desfăsurarea activității de instruire de laborator, de instruire practică;
- s-a urmărit ca substanţele de curaţat folosite de către personalul administrativ să nu prezinte pericol
Liceul „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
de accident de muncă;
- s-a urmărit ca personalul auxiliar să fie echipat corespunzător pentru manipularea mobilierului şi a
lemnelor pentru încălzire şi să respecte instrucţiunile interne;
- maiştrii instructori şi elevii care işi desfăşoară activitatea de instruire practică în atelierul - şcoală s-
au dotaţ cu echipamente de protecţie;
- s-a urmărit respectarea principiilor ergonomice fundamentale prin prelucrarea instrucţiunilor
interne privind organizarea locului de muncă;
- elevilor li s-a adus la cunoștință despre riscurile ce le implică deplasarea spre și dinspre școală, în
curtea școlii, în interiorul școlii, deplasare ce prezintă risc de cădere prin dezechilibrare, alunecare,
impiedicare, impingere, mai ales pe timp de iarnă;
- elevii au fost avertizaţi despre factorul de risc termic, şcoala profesionala fiind încălzită cu sobe;
- în cadrul instructajului SSM au fost enumeraţi şi factorii de risc de accident de muncă
electric (atingerea indirectă sau directă a cablurilor si conductorilor), chimic (prin atingerea
accidentală a unor substanţe toxice şi caustice folosite la curăţenie), biologic (bacterii, virusuri,
plante şi animale periculoase) şi fizic (temperatura şi umiditatea aerului, curenţii de aer, presiunea
aerului, iluminatul necorespunzător);
- carnetele SSM se completeaza de către o persoana autorizată;
- au fost prezentate o serie de reguli și recomandări de conduită sanitară pe care elevii să le aibă în
vedere odată cu începerea anului școlar pentru a preveni răspândirea noului coronavirus (COVID
19).
- au fost completate carnetele cu instructajul PSI.

Puncte tari:
- nu au fost accidente de muncă;
- informarea angajaților cu privire la prevederile legislative PSI;
- informarea elevilor cu privire la prevederile legislative PSI/SSM;
- completarea carnetelor PSI;
- carnetele SSM se completeaza de către o persoana autorizată;
- asigurarea condițiilor necesare desfășurării activității didactice în condiții normale.

Puncte slabe
- unii elevi nu conștientizează riscul la care se supun prin nerespectarea regulilor.

Oportunități
- participarea elevilor la concursurile tehnico-aplicative organizate la nivelul județului Neamț;
- realizarea de proiecte și parteneriate cu ISU Neamț.

Amenințări
- fumatul pe ascuns în incinta școlii;
- nerespectarea regulilor de prevenire și stingere a incendiilor poate duce la provocarea unor incendii
cu urmări grave;
- comportamentul uneori mai puțin controlat al unor elevi și/sau neatenția acestora poate duce la
producerea unor accidente.

Liceul „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
6.20. Comisia pentru proiecte și programe europene
(Responsabil, prof. Socol Valeriu)

Comisia a avut ca obiective asigurarea consilierii cadrelor didactice în domeniul


proiectelor europene în vederea parcurgerii pașilor concreți pentru realizare unui cont pe
platforma europeană eTwinning, încurajarea acestora să participe la mobilităţi, seminarii şi
vizite de studiu în spațiul european – prin înscrierea la cursuri de perfecționare oferite de
ANPCDEFP, obținerea codului PIC și implicarea unităţii şcolare în proiecte de parteneriat cu
unităţi similare din spaţiul european, promovarea şi valorificarea diversităţii şi
interculturalităţii în educaţie, focalizarea demersurilor educaționale pe formarea
competențelor cheie și a competențelor transversale la elevi.

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE


-Şcoala dispune de personal calificat, cadrele - Absenţa spiritului de echipă cauzată de
didactice participând la cursuri de formare discrepanţe la nivelul viziunii cadrelor
continuă, de modernizare şi reevaluare a didactice aparţinând unor generaţii distincte;
metodelor de predare, facilitând astfel -Neimplicarea tuturor cadrelor didactice în
dinamizarea relaţiei profesor-elev; activităţile educaționale europene;
-Antrenarea elevilor în activităţi competitive
cu rol socializator;
-Disponibilitatea conducerii Liceului
,,Gh.Ruset Roznovanu” în a sprijini
demersurile Comisiei;

Liceul „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
- Deschiderea spre nou.
OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI
-Varietatea cursurilor de formare şi -Indiferenţa faţă de activitatea celuilalt;
perfecţionare organizate de CCD și -Inerţia unor cadre didactice, viziunea
ANPCDEFP; rutinieră.
-Amplificarea dimensiunii europene prin accesarea
noii generaţii de programe şi proiecte de
cooperareinternaţională;
-Valorificarea potenţialului creativ al elevilor
prin iniţierea de noi proiecte educative şi
asumarea deroluri;
-Deschiderea activităţii educative spre implicare şi
responsabilizare în viaţa comunităţii

Activități propuse pentru îmbunătățirea activității:


- popularizarea intensă a programelor europene şi a cooperării la nivel european şi
internaţional în rândul cadrelor didactice, elevilor, managerilor şcolari şi al comunităţii
- implicarea unui număr important de elevi şi cadre didactice în derularea proiectelor europene
sau cu finanţare europeană: Ziua Europei, Ziua Europeană a Limbilor

6.21. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii


(Responsabil, prof.dr. Nedeloiu Daniel)

Puncte tari
 Pe parcursul anului şcolar 2020-2021, profesorii s-au implicat în procesul instructiv-educativ, reușind să
parcurgă materia, conform planificărilor calendaristice;
 Realizarea planului de şcolarizare
 Cultivarea unui învăţământ care are în vedere formarea competenţelor fundamentale şi promovarea unor valori
ca: toleranţa, cooperarea, spiritul practic
 Responsabilitate şi competenţă din partea personalului didactic pentru însuşirea şi aplicarea corectă a planului
cadru şi a curriculum-ului
 Majoritatea cadrelor didactice au urmat cursuri de specializare și de perfecționare;
 Încheierea de parteneriate educaţionale
 Elevii au fost, în general, receptivi, la nivel liceal poromovabilitatea la sfârșitul semestrul I fiind aproape de
100%;
 Toate sălile de clasă au fost dotate cu calculator și cameră video, fiind facilitat cadrelor didactice și elevilor
accesul la procesul de predare-învățare-evaluare, în sistem online;

Liceul „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
 Existența unei platforme de e-learning, aciziționată la nivel de unitate școlară (G Suite - Google Classroom),
prin intermediul căreia cadrele didactice din comisia Om şi Societate au reușit să continue activitate de predare-
învățare-evaluare în sistem online, după data de 9 noiembrie 2020;
Puncte slabe
 Părinţii nu se implică suficient în viaţa şcolii; unii dintre ei sunt plecaţi în străinătate;
 Conexiune slabă la internet pentru anumiți elevi;
 Lipsa unor mijloace tehnice proprii (laptop, tabletă), pentru anumiți elevi, fapt pentru care unitatea școlară a
trebuit să încheie contracte de comodat cu aceștia, prin oferirea unor tablete;
Oportunități:
 Creșterea nivelului de pregătire al elevilor care aleg unitatea noastră școlară, la nivel liceal, fapt obsevabil prin
creșterea de la un an la altul a ultimei medii de admitere la liceu în clasa a IX-a;
 Posibilitatea de a avea un procent cât mai aproape de 100% elevi promovați la examenul de Bacalaureat, în
condițiile în care clasele de la nivel liceal au profilul umanist;
Amenințări:
 Pierderea unor clase la nivel de unitate școlară, în condițiile scăderii permanente a numărului de elevi;
 Dispariția unor norme didactice;
Nivel Liceal
(responsabil CEAC - nivel liceal - Prof. Paulina Gabur)
- la începutul semestrului I al anului şcolar 2020-2021 a fost completate datele pentru RAEI şi apoi trimise, în format
electronic, la ARACIP-Bucureşti;
- Prof. Dr. Paul-Daniel Nedeloiu a completat activităţile desfăşurate pe platforma CEAC- ARACIP (octombrie 2020-
ianuarie 2021);
- Prof. Dr. Paul-Daniel Nedeloiu a completat activităţile desfăşurate pe platforma CEAC- ARACIP (octombrie 2020):
monitorizarea inserţiei absolvenţilor de liceu din promoţia 2020, în învăţământul superior;
- S-a promovat prin intermediul site-ului oficial, dar şi prin cel al site-urilor de socializare, activităţile şcolare şi
extraşcolare, reuşitele unităţii noastre şcolare, având ca efect creşterea vizibilităţii şi promovarea imaginii liceului.
Rezultat: creşterea semnificativă a mediei de admitere la liceu. (Ultimele medii: Filologie 6,56 şi Ştiinţe Sociale 6,19,
superioare ultimelor medii de admitere din anul precedent).
Nivel Gimnazial
- La nivelul claselor de gimnaziu, pe parcursul anului şcolar 2020-2021, au fost adunate datele necesare completării
platformei on-line a CEAC;

Liceul „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
7. Situaţia bazei materiale
(infrastructură, dotare, resurse materiale)

Situaţia spaţiilor şcolare şi a altor spaţii conexe

Nr
. Categoria Cantitatea
crt
1. Săli de clasă 42 + 11

Laboratoare şi cabinete: 3 fizică, 3 chimie, 2 biologie, 1 cabinet fonetic,


4 laboratoare de informatică
Lic. Tehnologic: 20
2.
2 Laboratoare: 1 Construcţii; 1 Studiul lemnului;
5 ATELIERE: 3 de prelucrarea lemnului (2 sunt de prelucrare manuală
și 1 de prelucrare mecanică); 1 Construcții; 1 Mecanică

3. Sală de sport 1
4. Teren de sport 2
5. Cabinet de asistență psihopedagogică 1
6. Centru de Documentare şi Informare 1
7. Biblioteci 3

Liceul „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
8. Număr de volume în biblioteci Peste 30.000
Cancelarii (liceu teoretic, liceu tehnologic, gimnaziu, grădiniţă,
9. 5
Școala Slobozia)
10. Cabinet metodic 1
11. Sală de festivităţi 2
12. Cabinet de istorie 1
Birouri: cabinete directori, secretariat, contabilitate,
13. 8
administrator
14. Arhivă 1
15. Anexe

Infrastructură. Lucrări de investiţii şi reparaţii


- igienizarea spațiilor școlare, ori de câte ori a fost necesar, în condițiile pandemiei de COVID 19;

Programe guvernamentale
Liceul „Gh. Ruset Roznovanu” beneficiază de următoarele programe guvernamentale: Euro
200, Bani de liceu, Burse profesionale şi Corn si lapte.

Compartimentul financiar contabil


(responsabil: administrator financiar Cuculescu Florentina)

Departamentul de contabilitate a efectuat următoarele activităţi :


o Încheiera exerciţiului financiar anual – dare de seama contabilă (bilanţul ) la , 30.09.2020 si
31.12.2020 împreună cu anexele – Primăria Oraș Roznov -trim IV;
o Introducerea bugetelor in sistemul naţional de raportare Forexebug, precum şi introducerea
angajamentelor, în aplicaţia CAB, zilnic.
o Intocmire documentatie achiziţionare semnătură electronică, anual.
o Situaţiile pentru Inspectoratul Scolar Judeţean Neamț -execuţia bugetară la 30.09.2020 si 31.12.2020
împreună cu anexele-trimestrial;
o Monitorizarea cheltuieli personal – Inspectoratul Școlar Județean Neamț –lunar;
o Introducere cheltuieli Buget de stat și local în SIIR -lunar
o Declaraţia privind obligaţiile plătite către DGFP(112) - lunar;
o Declaraţia privind obligaţiile plătite către DGFP(100) - lunar
o Necesar credite -ISJ Neamț-lunar;
o Lunar: verificare centralizare, calcul viramente salarii
o Întocmire ordine plată cu scopul achitării plăţilor către furnizori, pentru cheltuieli materiale şi
servicii- permanent ;
o Evidenta registru casă- încasări /plăţi- permanent;
o Întocmire ordonanţări:
o - verificare salarii- carduri , viramente –lunar;
o -plăţi furnizori-cheltuieli materiale ;
o Înregistrarea in contabilitate a documentelor primare prin centralizare in note contabile-zilnic/lunar;
o Întocmirea balanţei de verificare-lunar;
o Registru jurnal- trimestrial;
Liceul „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
o Fişe operaţii diverse-lunar;
o Fișe analitice lunar;
o Registru CFP -permanent;
o Registru angajamente- op-permanent;
o Intocmirea si depunerea dosarul de recuperare sume concedii medicale din FNUASS, la Casa de
Sănătate Neam', lunar;
o Intocmire CEC numerar pentru burse, CES, transport - la nevoie;
o Operaţiuni de încasări şi plăţi prin casierie - la nevoie;
o Informare fond salarii și plăți restante furnizori pt Primaria Oraș Roznov - lunar;
o Contul de execuţie a bugetului institutiilor publice din Forexebug - lunar;
o Concordanţa soldurilor trimestrial, DGFP Neamț,
o Anexa 30b DGFP Neamț -lunar
o Arhivare, (cusut , numerotat) a documentelor ce urmează a fi inventariate în arhiva unităţii- anual.
o depunere formulare Forexebug -lunar, trimestrial.

Compartimentul de contabilitate al Liceului Gh. Ruset Roznovanu în anul şcolar 2020-2021


semestrul I a desfăşurat activităţi financiar-contabile constând în asigurarea fondurilor necesare pentru ca
procesul de învăţământ să funcţioneze in condiţii optime, cum ar fi:

Fondurile alocate de la bugetul de stat au fost utilizate pentru plata:

-lei - -lei -

Capitol de cheltuieli Sume alocate Sume utilizate

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chelt. de personal (salarii) 3183989 3183989

Ajutoare sociale în bani 19808 19808

Alte cheltuieli (burse) 97104 97104

fond handicap 47665 47665

despagubiri(dobânzi) 53803 53803

Cheltuieli aferente programelor 38211 38211

cu finantare rambursabila

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL CHELTUIELI- BUGET DE STAT 31640580 31640580

Fondurile alocate de la bugetul local au avut următoarele destinaţii şi s-au utilizat după cum urmează :

TOTAL CHELTUIELI - BUGETUL LOCAL


Liceul „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
Capitol de cheltuieli Sume utilizate- lei

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chelt. de personal(transport la și de la locul de munca) 22021

Bunuri si servicii 527321

Ajutoare sociale in bani 13314

Alte cheltuieli ( burse sociale si de merit) 113342

Active fixe 108070

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL 784068

Tot pentru buna funcționare a procesului de învățământ s-au achiziționat 110 tablete din fonduri de la
bugetul local iar de la ISJ Neamț am primit cu titlu gratuit 284 tablete. Aceste tablete au fost distribuite
elevilor ce provin din familii cu venituri mici. În cadrul proiectului Rose s-au primit tot cu titlu gratuit de la
ISJ Neamt 29 laptop-uri pentru aceeasi categorie de elevi.

COMPARTIMENTUL SECRETARIAT
(secretar- șef Sandu Rodica)

La începutul anului şcolar 2020 – 2021 au fost înscriși 1317 de elevi.


S-a lucrat la deschiderea evidentelor școlare noi, a registrelor matricole, operarea mișcărilor elevilor la
început de an în urma aprobărilor din ședința Consiliului profesoral.
Pe parcursul anului școlar s-a avut în vedere buna relaționare cu tot personalul, elevii şi părinţii
acestora.
1. PROIECTAREA ACTIVITĂŢII
a) Respectarea planurilor manageriale ale şcolii
- S- a asigurat interfaţa dintre şcoală şi beneficiar ( elev, părinte, profesor);
b) Implicarea în proiectarea activităţii şcolii, la nivelul compartimentului.
- S- a asigurat funcţionarea secretariatului pentru elevi, părinţi, personalul unităţii de învăţământ şi
pentru alte persoane interesate, potrivit unui program de lucru aprobat de direcţiune.
c) Realizarea planificării calendaristice a compartimentului
- S- a întocmit semestrial activitatea compartimentului secretariat vizând toate situaţiile şi statisticele
care trebuie predate;
- S- au gestionat riscurile pentru activitatea de secretariat;
d) Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei în vigoare
- Au fost întotdeauna la curent cu procurarea şi păstrarea documentelor privind legislaţia şcolară (legi,
ordine, decrete, instrucţiuni, metodologii) pe care le-au prezentat direcţiunii şi le-au aplicat pentru buna
desfăşurare a activităţii compartimentului secretariat;
e) Folosirea tehnologiei informatice în proiectare
- S- au folosit produsele software din dotarea unităţii, având la bază cursurile de operator calculator urmate;
- S- au întocmit diverse situaţii necesare procesului instructiv – educativ şi activităţilor de secretariat;
Liceul „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR
a) Organizarea documentelor oficiale
- S-a întocmit şi transmis la termenele stabilite situaţiile statistice şcolare
- S -a actualizat registrului electronic privind evidenta salariaților si transmiterea la ITM de cate ori este
nevoie
- S-a întocmit şi transmis fişele de vacantare şi Proiectul de încadrare pe anul şcolar viitor
- S-a întocmit şi transmis Fundamentarea cifrei de şcolarizare pe anul şcolar viitor
- S-a întocmit complet statele de personal şi de plată pentru tot personalul
- S-a întocmit statele de plată pentru acordarea burselor şcolare;
- S-a întocmit statele de plată pentru acordarea ajutorului financiar Bani de liceu
- S-a redactat documentele necesare pentru angajarea în muncă;
- S-a redactat corespondenţa şcolară;
- S-au întocmit dosarele privind înscrierea la gradele didactice;
- S-au actualizat situațiile în SIIIR
- S-au eliberat adeverințe, foi matricole şi adeverinţe cu vechime în muncă pentru constituirea de dosare
de ieşire la pensie
- S-au întocmit de decizii personalului scolii urmare schimbărilor intervenite, decizii de încadrare pe
baza repartiției ISJ
- S-au completat contractele individuale de munca a celor nou veniți in unitate precum si finalizarea
contractelor celor plecați din unitate
- S-au întocmit dosare de personal pentru profesorii nou veniți in unitate
- S-au întocmit si depus in termen la ISJ a statului de funcții, precum si întocmirea de situații privind
normarea personalului didactic, didactic auxiliar si nedidactic
- S-a actualizat avizierul scolii cu toate documentele care au specific informativ

b) Gestionarea documentelor pentru resursa umană a unităţii.


- S-a actualizat dosarele personale ale angajaţilor;
- S-au elaborat lunar statele de plată EDUSAL
- S-au elaborat contractele de muncă, deciziile de încadrare, statul personal de funcții
- S-a ţinut evidenţa personalului didactic şi nedidactic;
- S-au ținut concursuri pentru ocuparea posturilor vacante
- S-a înscris corect datele în programul de salarizare şi Revisal;
- S-a ţinut evidenţa privind modificările salarizării, treptele , gradaţiile, gradele didactice, pe baza criteriilor
emise de directorul unităţii de învăţământ;
- S-a întocmit documentele de personal ( adeverinţe, copii, etc) pentru angajaţii unităţii la solicitarea
acestora;
- S-a întocmit dosarele de pensionare ale salariaţilor;
- S-a înscris, în fişele de încadrare anuală, gradul didactic, datele privind vechimea, salariul, statutul de
încadrare ( titular, suplinitor, detaşat);

c) Întocmirea şi actualizarea documentelor de studii ale elevilor


- S-a procurat, completat, eliberat şi ţinut evidenţa actelor de studii;
- S-a completat cataloagele de corigenţă şi m-am ocupat de arhivarea documentelor şcolare;
- S-a completat situaţiile statistice ale elevilor şi claselor la începutul anului şcolar şi la sfârşitul
semestrelor pe baza datelor înregistrate în procesul verbal al consiliului profesoral;
- S-a actualizat permanent registrul de evidenţă şi înscriere a elevilor;

Liceul „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
d) Alcătuirea de proceduri
- S-au elaborat proceduri operaţionale pentru compartimentul secretariat;
- S-au elaborat proceduri operaționale revizuite pentru compartimentul secretariat;
- S-a ţinut evidenţa procedurilor operaţionale şi le-am revizuit ori de câte ori a fost nevoie.

3. COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE

a) Asigurarea fluxului informaţional al compartimentului


- S-a afişat la avizierul unităţii de învăţământ toate modificările legislative apărute şi metodologiile
aplicării legii educaţiei.
- S-a afişat la avizierul unităţii de învăţământ posturile vacante pentru personalul didactic auxiliar şi
nedidactic
b) Raportarea periodică pentru conducerea unităţii
- S-a raportat periodic conducerii unităţii de ânvăţământ toate modificările legislative apărute şi
metodologiile aplicării legii educaţiei, a mobilităţii personalului didactic, a ordonanţelor privind
recuperările salariale.
c) Asigurarea transparenţei deciziilor din compartiment
- toate situaţiile şi statisticile solicitate compartimentului secretariat sunt vizate şi şi aprobate de către
conducătorul instituţiei de învăţământ.
d) Evidenţa, gestionarea şi arhivarea documentelor
- S-a păstrat securitatea documentelor de secretariat, a tuturor actelor de studii, completate sau
necompletate, a registrelor matricole.
- S-a păstrat sigiliul şcolii în condiţii de securitate.
e) Asigurarea interfeţei privind comunicarea cu beneficiarii direcţi şi indirecţi.
- S- a coordonat managementul activităţilor de secretariat.

4. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ

a) Nivelul şi stadiul propriei pregătiri profesionale.


- S-a demonstrat obiectivitate în autoevaluarea şi identificarea necesarului de autoinstruire, în funcţie de
dinamica înformaţiei în domeniu.
b) Formare profesională şi dezvolatre în carieră.
- S-a identificat sursele de informare, am programat studiul individual, astfel încât să acopere nevoile de
dezvoltare, personale şi ale sistemului;
- S-a manifestat interes pentru nou şi consecvenţă în procesul de autoinstruire.
c) Participarea permanentă la instruirile organizate la Inspectoratul Şcolar şi alţi
- S-a participat permanent la instruirile organizate de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Neamţ şi am
întocmit situaţiile solicitate de acesta in termenul solicitat.

5. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI PROMOVAREA IMAGINII


ŞCOLII

a) Planificarea activităţii prin prisma dezvoltării instituţionale şi promovarea imaginii şcolii.


- S- au preocupat permanent de perfecționarea şi îmbunătăţirea pregătirii profesionale, în vederea
aplicării corecte şi complete a reformei învăţământului şi a promovării imaginii şcolii;
- S-a asigurat legătura cu comunitatea locală în vederea unei bune relaţionări a şcolii cu aceasta;
- în funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, s-au îndeplinit şi alte sarcini repartizate de
director, în condiţiile legii.
Liceul „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
- S-au respectat normele ROI, procedurile de sănătate şi securitate a muncii şi de PSI şi ISU pentru toate
tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ;

6. ASPECTE DE ÎMBUNĂTĂȚIT
Menținerea unor standarde ridicate în tot ceea ce se întreprinde, având în vedere activitatea polivalentă,
complexitatea, intervenirea situațiilor neprevăzute, urgențe, capacitatea de a da prioritate rezolvării situațiilor
urgente.
Relația cu publicul, protocolul, componentă foarte importantă a muncii secretarului având în vedere că
aici se formează prima impresie a vizitatorului.

ANALIZA SWOT (DIAGNOZA)


CURRICULUM
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
- Peste 35 de cadre didactice au finalizat sau sunt - Utilizarea limitată a unor abordări integrate și cross-
înscrise la Proiectul CRED; curriculare;
- Oferta de CDȘ în conformitate cu nevoile și - Proiectare și utilizarea unui număr redus de trasee
interesele de învățare ale elevilor; educaționale individualizate, pentru elevii cu CES;
- Oferta de școlarizare stabilă, conformă cu cererea - Utilizarea cu preponderență, de către unii colegi, a
comunității locale; metodelor tradiționale , în detrimentul celor activ-
participative.
- Manuale insuficiente, uzate;
OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI
- Acces la auxiliare didactice și la alte resurse - Instabilitatea legislativă care pune în pericol stabilitatea
educaționale ( inclusiv RED); în sistemul educațional
- Posibilitate de acces și utilizare a Bibliotecii
Școlare Virtuale și la Platforma școlară e-learning;
- Creșterea gradului de autonomie în privința
stabilirii și proiectării ofertei de CDȘ și CDL;
- Gama variată de cursuri de formare oferită de
CCD.
- Parteneri ISJ – ME în mai multe proiecte aflate în
derulare, în sfera activităților extracurriculare:
Pedagogie experiențială, Edurights4girls-Acces
egal la educație;

RESURSE UMANE
PUNCTE TARI (STRENGTHS) PUNCTE SLABE(WEAKNESSES)
- Ponderea cadrelor didactice titulare:82%; - Procent foarte scăzut la Evaluarea Națională la
- Cadre didactice cu gradul didactic I :66%; Structura Slobozia:35%;
- Un doctor în istorie; 3 doctoranzi, - Un număr foarte mare de absențe, în special la
- Realizarea planului de școlarizare; învățământul profesional și liceal;
- Participarea unui număr de 14 cadre didactice la o - Mulți copii de vârstă preșcolară nu frecventează
mobilitate de formare continuă finanțată din grădinița (chiar dacă unii dintre ei sunt înscriși);
fondurile Programului E+; - Număr foarte mic de absolvenți ai învățământului
- Existența psihologului școlar; profesional care se angajează, cu precădere în
- Populația școlară relativ constantă; domeniile pentru care s-au calificat
Liceul „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
- Procent de promovabilitate la examenul de - Lipsă competențe digitale, în special la copiii și
bacalaureat de 85% la clasa de filologie; părinții din mediile defavorizate;
- Interes crescut al cadrelor didactice pentru formare - lipsă echipamente electronice ( deși s-au
personală și profesională; distribuit 394 tablete, peste 50 de copii le-au
stricat).
OPORTUNITĂȚI(OPPORTUNITIES) AMENINȚĂRI(THRARS)
- Nefuncționarea Cabinetului de medicină școlară
- Oferta CCD privind formarea continuă; din lipsă de personal;
- Tendința de înscriere/transfer a multor elevi din alte - Lipsă mediator școlar și logoped;
circumscripții școlare; - Existența unui număr tot mai mare de elevi cu
- Crearea DAS în cadrul Primăriei orașului Roznov CES-în special cu dificultăți de învățare;
care oferă posibilitatea de angajare a personalului - Media de admitere relativ mică în comparație cu
medical de medicină școlară; alte licee;
- Participarea unui număr de 28 elevi de la clasele de - Influențele negative provocate de SARS-CoV-2
mecanică la Proiectul ,,Practica,meserie de viitor
pentru elevi din județul Neamț”.

RESURSE MATERIALE ȘI FINANCIARE


PUNCTE TARI (STRENGTHS) PUNCTE SLABE(WEAKNESSES)
- Înlocuirea mobilierului școlar ; - Uzura clădirilor și instalațiilor electrice și
- Racordarea la rețeaua de gaz metan a tuturor termice;
corpurilor,cu excepția Corpului A de la școala - Lipsa termoizolării duce la un consum ridicat de
profesională; combustibil;
- Dotarea unui număr de 394 de elevi cu tablete, prin - Laboratoare nefuncționale la Structura Slobozia;
contract de comodat; - Acoperișuri deteriorate la Corpurile A și C de la
- Dotarea, prin Proiectul ROSE, cu 33 laptopuri, 12 Structura Slobozia;
camere videoconferință, 5 table interactive; - Sobele de la Corpul A de la Școala profesională
- 350 de elevi beneficiază de burse școlare. sunt vechi și ineficiente;
OPORTUNITĂȚI(OPPORTUNITIES) AMENINȚĂRI(THRARS)
- Implementarea unor proiecte de către administrația - Demersurile de demolare a unor clădiri devenite
locală, menite să crească gradul de competitivitate improprii și neutilizabile decurg extrem de greu;
educațională: - Acutizarea stării de sărăcie a unui segment de
1. Îmbunătățirea infrastructurii educaționale pentru populație tot mai mare, cu impact asupra
învățământul general obligatoriu din cadrul Liceului condițiilor de trai oferite elevilor și a suportului
,,Gh.Ruset Roznovanu”, prin construire și dotare sală educațional;
de sport și modernizarea și dotarea clădirii C4; - Multe familii defavorizate nu dispun de
2. Extinderea Liceului Tehnologic prin construire echipamente digitale, cu implicații negative asupra
corp nou; participării la învățământul online.
- Un număr de aproximativ 45 de preșcolari vor
beneficia de prevederile L.248/2015 și 159 dosare la
OUG Nr.13/2020.

RELAȚII COMUNITARE
PUNCTE TARI (STRENGTHS) PUNCTE SLABE(WEAKNESSES)
- Colaborarea susținută și eficientă cu administrația - Întâlnirile tot mai sporadice în format fizic cu
Liceul „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
publică locală și cu celelalte instituții publice de pe raza părinții.
localității;
- Disponibilitatea agenților economici pentru efectuarea
instruirii practice;
- Colaborarea în interesului elevilor cu AJOFM Neamț,
CJAP Neamț, CJRAE etc;
- Parteneriate cu instituții de învățământ superior.
OPORTUNITĂȚI(OPPORTUNITIES) AMENINȚĂRI(THRARS)
-Interes susținut din partea autorităților locale pentru - Neimplicarea unor părinți în susținerea
accesarea, finanțarea și implementarea unor proiecte prin materială și educațională a elevilor în activitatea
POR,CNI,GAL pentru creșterea gradului de online;
competitivitate educațională. - Interes scăzut pentru susținerea înființării
învățământului profesional dual.

Liceul „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
8. Imagine, comunicare, parteneriate, relaţii publice

Imagine şi comunicare

Liceul „Gh. Ruset Roznovanu” are o strategie de comunicare, bazată pe adevăr,


transparenţă, toleranţă şi corectitudine.

Creşterea vizibilităţii Liceului „Gh. Ruset- Roznovanu” la nivelul comunităţii locale,


judeţene şi naţionale

Informarea, prin intermediul presei, a aspectelor de interes public din viata Liceului
„Gh. Ruset- Roznovanu” şi din activităţile curente desfăşurate la nivelul şcolii.
Din anul școlar 2010-2011, în cadrul Liceului „Gh. Ruset Roznovanu” s-a înfiinţat
site-ul şcolii unde pot fi urmărite cu uşurinţă comunicatele de interes pentru elevi, părinţi,
cadre didactice.

Îmbunătăţirea comunicării cu publicul intern şi extern prin realizarea de


parteneriate

Realizari
-consilierea profesorilor și implicarea directă a conducerii Liceului „Gh. Ruset Roznovanu” în
organizarea unui afisaj de impact pe holuri şi săli de clasă pentru o vizibilitate mai bună a
activităţii didactice şi a proiectelor în curs de derulare;
-promovarea unei bune imagini a Liceului „Gh. Ruset Roznovanu” în comunitatea locală;
-colaborarea cu alte instituţii interesate de educaţie, realizarea de activităţi comune în
beneficiul direct al copiilor;

Parteneri educaţionali:
- Inspectoratul Școlar Județean Neamț
- Primaria Orașului Roznov
- Poliția Orașului Roznov
- Inspectoratul de Poliție al județului Neamț
- Inspectoratul de Jandarmi Județean Neamț
- Casa Corpului Didactic

Liceul „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
- Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Neamț
- Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică Neamț
- Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Neamț
- Direcția de Sănătate Publică Neamț, Compartimentul Evaluare și Promovare a Sănătății
- Inspectoratul pentru Situații de Urgență Petrodava al județului Neamț
- Căminul pentru Persoane Vârstnice Roznov
- Organizația Salvați Copiii
- Centrul pentru Cultură și Arte Carmen Saeculare
- Ocolul Silvic Roznov
- Oficiul Poștal Roznov
- BCR Roznov
-Asociatia Centrul Romilor Amare Rromentza
- Biserica Sf. Ilie, Chintinici
- Protopopiatul Roznov, Parohia Roznov I
- Universitatea Al.I. Cuza, Iași
- Institutul de Științe ale Educației
- Biblioteca „G.T.Kirileanu”
- Asociatia „Centrul de incubare creative-inovativ de afaceri”
- S.C. Akira S.R.L. Roznov
- S.C. Vinca Service S.R.L. Roznov
- S.C. Mirocris S.R.L. Roznov
- Societatea de Gospodărire a Apelor Neamț

ANALIZA SWOT
RELAŢII CU REPREZENTANŢI AI COMUNITĂŢII
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

1. Colaborarea cu administraţia publică 1. Parteneriate insuficiente şi necoordonate.


locală, cu comunitatea locală, cu agenţi 2. Implicarea insuficientă a părinţilor
economici, ONG-uri etc; în activităţile extracurriculare.
5. Parteneriat real şi viabil cu agenţii
economici din regiune, AJOFM Neamţ,

Liceul „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
CJAP Neamţ pentru pregătirea practică
comasată a elevilor şi pentru asigurarea
unei integrări rapide în producţie prin
AJOFM;
7. Legături cu instituţii de învăţământ
superior, pentru asigurarea integrării
absolvenţilor în mediul universitar;
8. Liceul „Gh Ruset- Roznovanuˮ este o
unitate şcolară care satisface nevoile reale
ale pieţii muncii;
9. Colaborare cu centrele universitare Iași,
Bacău, Suceava.
OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI

1. Cadru natural, cultural, social şi 1. Nivelul de educaţie şi timpul limitat al


economic propice; părinţilor conduce la slaba implicarea a
2. Relaţii de parteneriat cu agenţii acestora în viaţa şcolară;
economici(convenţii de practică); 2. Scăderea demografică a populaţiei;
3. Poziţia geografică a oraşului. 3. Creşterea abandonului şcolar din cauza
4. Aplicarea unor programe de dezvoltare pandemiei de SARS- CoV2, a situației sociale
prin încurajarea iniţiativelor locale și a și economice.
investiţiilor; 4. Procent ridicat de populaţie din mediul rural,
5. Creșterea interesului autorităţilor locale cu posibilităţi materiale mai slabe de asigurare
în promovarea de parteneriate în vederea a unor condiţii bune de instruire la liceu;
protecţiei mediului; 5. Lipsa de coeziune a măsurilor de dezvoltare
6. Existenţa cadrului legislativ şi a economică şi socială pe fondul accentuării
programelor de protecţie a mediului la nivel lipsei de încredere a populaţiei în redresarea
naţional şi local; economică.
7. Disponibilitatea şi responsabilitatea unor
instituții de a veni în sprijinul școlii:
Primăria, Consiliul local, Biserica, Poliția
etc.

9. Anexă

Repere legislative:

1. Legea 1/2011 (Legea învăţământului)


2. Legea 87 / din 13 aprilie 2006 - pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei publicată în M. Of. 334 din 13 aprilie
2006
3. Legea 202/2008 ( Codul Muncii) publicată în „Monitorul Oficial” nr. 728 din
28.10.2008
4. Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar,
2014
Liceul „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
5. OUG nr. 75 privind asigurarea calităţii în educaţie
6. Ordinul OMEN nr. 4609/21.09.2000 cu privire la competenţele şi responsabilităţile
directorilor de unităţi şcolare în vederea descentralizării şi consolidării autonomiei
instituţionale a şcolilor şi liceelor
7. HG nr. 1258 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al
ARACIP
8. Legea nr. 87, aprilie 2006, care aprobă OUG nr. 75/2005 cu modificări şi completări
9. OM nr. 5337 privind aprobarea Codului de etică profesională a experţilor în evaluare
şi acreditare ai ARACIP
10. OM 5338 privind aprobarea Metodologiei privind criteriile de selecţie şi de formare a
experţilor înscrişi în Registrul ARACIP
11. OMECT nr. 6308 /19.12.2008 cuprinde Manualul de autoevaluare, Manualul de
inspecţie pentru monitorizarea externă a calităţii educaţiei şi formării profesionale
12. OM nr. 488 privind generalizarea instrumentelor de asigurarea calităţii în ITP
13. HG nr. 21 care aprobă Standardele de autorizare şi funcţionare provizorie şi
Standardele de acreditare/ evaluare periodică
14. HG nr. 22, care aprobă Metodologia de evaluare a unităţilor de învăţământ în vederea
autorizării şi acreditării / evaluării periodice
15. HG nr. 1534 din noiembrie 2008, au fost aprobate Standardele de referinţă şi
indicatorii de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul
preuniversitar

Liceul „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro