Sunteți pe pagina 1din 29

Nr.

Dezbătut şi avizat în ConsiliulProfesoral din data de............, în Consiliul Școlar al Elevilor din data
de ................și în Consiliul Reprezentativ al Părinților din data de ......................
Aprobat în Consiliul de Administrație din data de ............................

VIZAT
Director,
prof.înv.primar Ilie Ana- Simona

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI
FUNCȚIONARE A
LICEULUI
„GH. RUSET ROZNOVANU”

ANUL ȘCOLAR 2021-2022

Liceul „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
CAPITOLUL I. DISPOZIŢII GENERALE

Art.1. Prezentul regulament conţine prevederi referitoare la organizarea, funcţionarea şi


eficientizarea serviciilor instructive şi educative ale Liceului „GH. RUSET
ROZNOVANU”. Prezentul Regulament de organizare și funcționare a unității noastre școlare
a fost întocmit în conformitate cu prevederile conţinute în:
 Constituţia României;
 Legea Educaţie Naţionale (Legea nr.1/2011), cu modificările și completările ulterioare;
 Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor
pandemiei de COVID -19, cu modificările și completările ulterioare;
 Ordinul ministrului educației și al ministrului sănătății, interimar, nr. 5.338/2.015/2021
pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de
învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu
virusul SARS-COV-2, cu modificările
 Actele normative eliberate de Ministerul Educaţiei și Cercetării;
 Referatul de aprobare nr. 751/DGIP/28.10.2021, referitor la proiectul de ordin pentru
completarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.447/2020, cu
modificările și completările ulterioare;
 OMENCS nr. 4742/10.08.2016 privind aprobarea Statutului elevului;
 Legea nr. 87/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 75/2005
privind asigurarea calităţii educaţiei;
 Contractul Colectiv de Muncă la nivelul I. S. J., nr. 2895 din 29.12.2006;
 Codul Muncii, aprobat prin legea nr. 53 / 24 ianuarie 2003, cu completările ulterioare;
 Planul teritorial comun de acțiune - cadru pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor
și a personalului didactic și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente
unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2020-2021.

Art.2. Liceul „GH. RUSET ROZNOVANU” este instituţie de învăţământ cu formele


preşcolar, primar, gimnazial, liceal, profesional de stat, organizată în conformitate cu
Constituţia României, Legea Învăţământului, Statutul Personalului Didactic,
R.O.F.U.I.P., ordine ale M.E.C. şi cu alte reglementări legale. Activitatea de instruire
şi educaţie în cadrul şcolii se desfăşoară potrivit principiilor Declaraţiei Universale a
Drepturilor Omului, ale Convenţiei cu privire la drepturile copilului şi potrivit actelor
normative generale şi speciale.
Art.3. Prezentul Regulament de organizare și funcționare a Liceului „Gh. Ruset
Roznovanuˮ se aplică întregului personal care activează în unitate (elevi,
profesori, personalul didactic auxiliar şi nedidactic), indiferent de durata contractului
de muncă sau de statutul deţinut. Anual, la început de an școlar, Consiliul Profesoral
va propune şi va dezbate actualizarea acestui regulament, iar Consiliul de
Administraţie va aproba modificările şi actualizările.
Liceul „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
Art.4. În situațiiobiective, cum ar fi epidemii, intemperii, calamități naturale, alte situații
excepționale, cursurile școlare pot fi suspendate pe o perioadă determinată.

CAPITOLUL II. ORGANIZAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Art. 5.
(1) Anul şcolar începe la 1 septembrie şi se încheie la 31 august din anul calendaristic
următor.
(2) Structura anului şcolar, respectiv perioadele de desfăşurare a cursurilor, a vacanţelor şi a
sesiunilor de evaluări, examene şi concursuri naţionale se stabilesc prin ordin al
ministrului educaţiei şi cercetării.
(3) În situaţii obiective, cum ar fi epidemii, intemperii, calamităţi, alte situaţii excepţionale,
cursurile şcolare faţă în faţă pot fi suspendate pe o perioadă determinată, potrivit
reglementărilor aplicabile.
(4) Suspendarea cursurilor se poate face, după caz:
a) la nivelul unor formaţiuni de studiu - grupe/clase din cadrul unităţii de învăţământ, precum
şi la nivelul unităţii de învăţământ - la cererea directorului, în baza hotărârii consiliului
de administraţie al unităţii, cu informarea inspectorului şcolar general, respectiv cu
aprobarea inspectorului şcolar general şi informarea Ministerului Educaţiei şi
Cercetării;
b) la nivelul grupurilor de unităţi de învăţământ din acelaşi judeţ/municipiul Bucureşti - la
cererea inspectorului şcolar general, cu aprobarea ministerului;
c) la nivel regional sau naţional, prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ca urmare a
hotărârii comitetului judeţean, respectiv Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă
(CJSU/CNSU), după caz.
(5) Suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a programei
şcolare prin modalităţi alternative stabilite de consiliul de administraţie al unităţii de
învăţământ.
(6) În situaţii excepţionale, ministrul educaţiei şi cercetării poate emite instrucţiuni şi cu alte
măsuri specifice în vederea continuării procesului educaţional.
(7) Reluarea activităţilor didactice care presupun prezenţa fizică a antepreşcolarilor,
preşcolarilor şi a elevilor în unităţile de învăţământ preuniversitar se realizează cu
respectarea prevederilor legale în vigoare.
(8) În situaţii excepţionale, inclusiv pe perioada declarării stării de urgenţă/alertă, Ministerul
Educaţiei şi Cercetării elaborează şi aprobă, prin ordin al ministrului, metodologia-
cadru de organizare şi desfăşurare a activităţilor prin intermediul tehnologiei şi al
internetului.
Art.6. Admiterea elevilor în clasa a IX-a se realizează conform reglementărilor elaborate de
M.E.C. Repartizarea elevilor de clasa a IX-a pe clase se face în funcţie de medie şi de
opţiunile elevilor cu privire la specializărileLiceului „GH. RUSET ROZNOVANU”.
Art.7. În Liceul „GH. RUSET ROZNOVANU” cursurile se desfăşoară după următorul
program:
Secretariat: 08 – 16;
Liceul „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
Bibliotecar: 08 – 16;
Administrator: 07– 15;
Laborant: 08– 16;
Serviciu contabilitate: 08 – 16;
Personal de îngrijire: 7 - 15;
Muncitori de întreţinere: 7 – 15;
Fochişti– pe timpul funcţionării centralei 12h/24h conform graficului, iar în restul perioadei:
7-15 / 8-16;
Agentul de pază: 07 -17 (Gimnaziu și liceu); 07-15 (Profesională); 07-14 (Școala Slobozia);
Microbuz: 7,30: Chintinici; 7,40: Pod Cracău; 7,50: Curcă; 12: în cele trei direcții; 13: în cele
trei direcții; 14: Chintinici, Pod Cracău.
Art.8. Agentul de pază,care este salariat al unei firme de pază şi care este plătit de către
Primăria Roznov, îşi desfăşoară activitatea potrivit fişei postului. Atribuţiile lui vizează
securitatea elevilor, respectarea de către elevi a R.O.F.U.I.P.-ului, precum şi a prezentului
regulament. El poate ajuta profesorul de serviciu în îndeplinirea unor atribuţii, dar nu-i poate
prelua atribuţiile.
-Accesul persoanelor străine în şcoală este permis numai după consemnarea în Registrul de
evidenţă a datelor personale şi a scopului vizitei. Persoanele respective vor primi de la gardian
un ecuson cu inscripţia „Vizitator”.
- Este necesar să cunoască locurile, punctele vulnerabile din perimetrele obiectivului pentru a
preveni producerea oricăror fapte de natură să aducă prejudicii şcolii.
- Are obligația de a păzi obiectivul, bunurile si valorile primite în pază şi să asigure
integritatea acestora;
- Permite accesul în şcoală numai în conformitate cu reglementările şi procedurile interne ale
conducerii;
- Efectuează control la intrarea şi ieșirea din incintă, a persoanelor, mijloacelor de transport,
materialelor etc. şi să noteze aceste lucruri într-un caiet special al paznicului.
- Identifică, percheziţionează şi reţine, până la sosirea organelor de politie, persoanele asupra
cărora s-au găsit bagaje sau obiecte ce prezintă suspiciuni de a produce evenimente deosebite;
- Înştiinţează rapid conducerea unităţii despre producerea oricărui eveniment în timpul
executării serviciului şi despre măsurile luate.
- În caz de avarii produse la instalaţii, conducte, reţele electrice sau telefonice şi în orice alte
împrejurări care sunt de natură să producă pagube, să aducă îndată la cunoștinţa celor în drept
asemenea evenimente şi să ia primele măsuri imediat după constatare;
- Sesizează poliţia în legătură cu orice faptă de natură a prejudicia patrimoniul unităţii;
-să nu se prezinte la serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice şi nici să nu consume astfel de
băuturi în timpul serviciului;
- Nu absentează fără motive întemeiate şi fără să anunţe în prealabil conducerea unităţii
despre aceasta;
- Trebuie să execute orice alte sarcini care i-au fost încredinţate potrivit planului de pază şi
fişei postului.
- În timpul exercitării serviciului, personalului de pază îi este interzis să părăsească incinta
unităţii de învăţământ fără să fie înlocuit şi fără aprobarea conducerii acesteia.
Art.9. – Procesul instructiv-educativ se desfăşoară după următorul program:

Liceul „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
 Învăţământ preşcolar – Grădiniţa Roznov și Slobozia:08 - 12
 Învăţământ primar – clasele 0 - IV:08 - 12/13
 Învăţământ secundar inferior: - clasele V-XII: 08 - 13/14
 Învățământ liceal, profesional: - clasele IX-XII: 08 - 14/15
,,A doua şansă’’ înv. secundar inferior - în regim simultan, la zi
Art.10. Profesorul, odată intrat la clasă, nu poate fi deranjat de nicio persoană, decât în cazuri
excepţionale, sau dacă este anunţat în prealabil de director sau de directorul adjunct al
liceului.
Art.11.Pe durata stării de alertă, activitățile didactice ce impun prezența fizică a
antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ se pot suspenda, la
propunerea consiliului de administrație a unității de învățământ preuniversitar, cu
avizul inspectoratului școlar județean și al direcției de sănătate publică județene și cu
aprobarea prin hotărâre a comitetului județean pentru situații de urgență, pe baza
argumentelor legale privind starea de sănătate.

Art.12. În perioada 13 septembrie 2021-10 ianuarie 2022, prin excepție de la prevederile alin.
(1), în baza și sub rezerva analizei situației epidemiologice la nivel național realizate
de Ministerul Sănătății împreună cu Centrul Național de Coordonare și Conducere a
Intervenției și în baza hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență, prin
ordin al ministrului educației, se pot dispune suspendarea activităților care impun
prezența fizică a antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ și
continuarea activităților didactice în sistem online.

Art.13.Durata suspendării prevăzută la alin. (1) poate depăși durata stării de alertă, în funcție
de perioada rămasă din anul școlar și de stadiul procesului de învățământ.

Art. 14- (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi 55/2020 (Lege privind unele
măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19) și până la
eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autoritățile de resort, unitățile
de învățământ preuniversitar organizează activități din planurile de învățământ și în
mediul online.
(2) În situația în care activitățile nu pot fi desfășurate conform prevederilor alin. (1), pentru a
asigura accesul egal la educație, inspectoratele școlare/inspectoratul școlar al
municipiului București și unitățile de învățământ preuniversitar au obligația să asigure
resursele educaționale pentru elevii care nu au acces la tehnologie, în conformitate cu
instrucțiunile ministrului educației și cercetării.
(3) Derularea activităților prevăzute la alin. (2), precum și modul de recuperare a
conținuturilor din programele școlare care nu pot fi parcurse în această perioadă se
stabilesc de către Ministerul Educației și Cercetării.
Art.15- (1)În unitățile de învățământ preuniversitar, cu avizul CNSSU, prin ordin al
ministrului educației și cercetării și al ministrului sănătății, se stabilesc măsuri pentru
desfășurarea activităților de pregătire în vederea susținerii examenelor naționale și de
certificare a competențelor profesionale, care presupun interacțiunea „față în față“, în
condiții de protecție sanitară.

Liceul „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
(2) Susținerea examenelor naționale și de certificare a competențelor profesionale, care
presupun interacțiunea „față în față“ se organizează în condițiile prevăzute la alin. (1).
(3) Ministerul Educației și Cercetării are obligația de a asigura elevilor și personalului didactic
și nedidactic implicat, pe toată durata activităților prevăzute la alin. (1) și (2), numărul
necesar de măști de protecție ce vor fi purtate obligatoriu în spațiile închise din incinta
unităților de învățământ.
Art.16- (1) Scenariul de funcţionare al unităţii/instituţiei de învăţământ pe parcursul anului
şcolar/universitar se va actualiza în funcţie de cazurile confirmate de îmbolnăvire cu
virusul SARS-CoV-2 într-o clasă/grupă/unitate de învăţământ /conexă.
(2) Inspectoratele şcolare judeţene(ISJ) şi direcţiile de sănătate publică (DSP) avizează
propunerea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar/conexe
şi înaintează spre aprobare comitetelor judeţene pentru situaţii de urgenţă (CJSU)
scenariul de funcţionare pentru fiecare unitate de învăţământ.
(3) Propunerea este fundamentată pe baza cazurilor confirmate de îmbolnăvire cu virusul
SARS-CoV-2 într-o clasă /grupă/unitate de învăţământ/conexă, precum şi în funcţie de
infrastructura şi resursele existente în fiecare unitate de învăţământ.

CAPITOLUL III. MANAGEMENTUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT –


DIRECTORUL

Art.17. Directorul numeşteprofesorii diriginți la clase, coordonatorul pentru proiecte şi


programe educative şcolare şi extraşcolare și componența catedrelor și comisiilor din cadrul
unității de învățământ.
Art.18- (1) Directorul aprobă graficul serviciului pe şcoală pentru personalul didactic.
(2) Directorul monitorizează activitatea profesorilor de serviciu şi consemnează în caietul de
procese verbale, atunci când aceştia nu-şi îndeplinesc atribuţiile.
(3) Directorul consemnează în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile personalului
didactic şi nedidactic.
(4) În exercitarea funcției de conducere executivă, directorul are o serie de atribuții conform
art. 21dinR.O.F.U.I.P.

CAPITOLUL IV. PERSONALUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT

IV. 1. PERSONALUL DIDACTIC

Art.19. Corpul profesoral al Liceului „GH. RUSET ROZNOVANU” se bucură de toate


drepturile legale stipulate în: Legea Învăţământului, Statutul Personalului Didactic,
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor din Învăţământului
Preuniversitar şi în Contractul de Muncă.
Liceul „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
Art. 20 –(1) Corpul profesoral al Liceului „GH. RUSET ROZNOVANU”are obligaţia de a
respecta toate îndatoririle stipulate în: Legea Învăţământului, Statutul Personalului
Didactic, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor din Învăţământul
Preuniversitar şi în Contractul de Muncă. Respectarea îndatoririlor prevăzute în
legislaţia în vigoare este întărită şi prin prezentul Regulament.
(2) În Liceul „GH. RUSET ROZNOVANU”, îndatoririle personalului didactic sunt
următoarele:
a) efectuarea normei didactice prevăzute în Legea 1/2011 şi a celorlalte activităţi, până
la norma de 40 de ore pe săptămână conform R.O.F.U.I.P, astfel: activităţi didactice
de predare-învăţare, de educaţie, de instruire practică şi de evaluare, conform
planurilor-cadru de învăţământ, activităţi de pregătire metodică-ştiinţifică şi activităţi
de educaţie, complementare procesului de învăţământ, 1 oră de dirigenţie şi serviciul
pe şcoală;
b) respectarea programului de lucru zilnic – desfăşurarea activităţilor prevăzute în orar
cu respectarea orelor de începere şi de terminare a acestora şi a zilelor de lucru
prevăzute în contractul de muncă;
c) în cazul în care un profesor solicită zile de învoire, va urma procedura de învoire a
şcolii;
d) semnarea zilnică a condicii;
e) maximă responsabilitate în supravegherea şi păstrarea în bună stare a documentelor
şcolare (în special cataloagele);
f) respectarea tuturor procedurilor şcolii (cu accent pe procedura de învoire şi de
completare/ elaborare a documentelor şcolare la termen);
g) participarea la şedinţele Consiliului Clasei /Consiliului Profesoral/comisiilor în care
au calitate de membri /responsabili;
h) utilizarea spaţiului şi a bunurilor şcolii numai pentru rezolvarea sarcinilor de serviciu
şi nu pentru activităţi în interes personal;
i) îndeplinirea cu responsabilitate a îndatoririlor corespunzătoare serviciului pe şcoală;
j) respectarea tuturor prevederilor din prezentul Regulament;
k) verificarea prezenţei elevilor, trecerea absenţelor în catalog la începutul orei (în ceea
ce priveşte orele din zilelor de practică /laborator, trecerea absenţelor elevilor se face
cel târziu la sfârşitul ultimei ore cu profesorul / maistrul în cauză) şi respectarea
procedurii de motivare a absenţelor;
l) utilizarea de metode şi mijloace didactice moderne în procesul instructiv-educativ şi
de evaluare;
m) trecerea notelor în carnetul elevilor în timpul orei de curs în care a avut loc evaluarea,
după comunicarea şi justificarea acestora;
n) comunicarea şi justificarea rezultatelor la evaluări în termen de maximum 10 zile de
la susţinerea lucrării şi a tezelor cu cel puţin 15 zile înainte de încheierea
semestrului.
Art.21. Personalul didactic de predare are obligaţia de a efectua serviciul pe şcoală în
conformitate cu atribuţiile profesorului de serviciu stabilite în prezentul Regulament.

Liceul „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
Art.22. Profesorul de serviciu trebuie să fie prezent la şcoală cu cel puţin un sfert de oră
înainte de program pentru preluarea serviciului.
Art.23. Graficul serviciului pe şcoală, avizat de director, va fi afişat la avizierul din sala
profesorală şi la cel de pe hol.
Art.24. Personalul didactic de serviciu preia la începutul zilei cataloagele şi condicile de
prezenţă, iar la sfârşitul programului, are obligaţia să verifice integritatea acestor
documente.
Art. 25. În timpul pauzelor, personalul didactic de serviciu trebuie să supravegheze activitatea
elevilor.
Art. 26. Personalul didactic de serviciu trebuie să consemneze în procesul verbal dacă în
timpul serviciului au fost deteriorate bunuri materiale şi dacă au avut loc evenimente
deosebite.
Art. 27. Personalul didactic de predare are obligaţia de a purta o ţinută vestimentară decentă
în incinta liceului şi la toate activităţile instructiv-educative extraşcolare care se
desfăşoară cu elevii.
Art. 28. Personalul didactic trebuie să dovedească respect şi consideraţie în relaţiile cu
colegii, cu părinții şi cu conducerea liceului.
Art. 29. Profesorii de educaţie fizică vor opera în catalog scutirile medicale de educaţie fizică
ale elevilor de la clasele la care predau, iar ulterior vor preda scutirile secretariatului
şcolii, spre arhivare, cu borderou şi proces-verbal.
Art. 30.Personalului din învățământul preuniversitar îi este interzis să desfășoare și să
încurajeze acțiuni de natură să afecteze imaginea publică a copilului/ elevului și viața
intimă, privată sau familială a acestuia sau a celorlalți salariați din unitate.
Art. 31. Cadrele didactice sunt obligate să evite angajarea în discuţii cu elevii sau cu părinţii
acestora pe tema competenţei de specialitate sau psihopedagogice a altor cadre
didactice. Încălcarea acestei reguli va conduce la sancţiuni conform prevederilor
statutului cadrului didactic.
Art. 32. În timpul orelor de curs (dar şi în afara acestora), personalului didactic îi sunt
interzise activităţi ce pot leza demnitatea şi personalitatea copilului:
a. discuţii, afirmaţii, aluzii cu caracter obscen;
b. discuţii cu tentă politică şi religioasă în scop de propagandă;
c. afirmaţii al căror conţinut aduc atingere integrităţii morale, psihice (agresivitate
verbală/ cuvinte denigratoare etc.);
d. comportamente ce conţin ameninţări sau atingeri cu privire la integritatea fizică
(pedepse corporale/ agresiune fizică);
e. discriminare sexuală, etnică şi religioasă sau pe criterii de rezidenţă (urban – rural);
f. expunere nedemnă a elevului prin propagarea unor informaţii cu caracter privat, cu
privire la situaţia familială, economică, juridică, medicală etc. a elevului şi a familiei

Liceul „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
sale, ce pot genera o imagine negativă nejustificată a acestora şi care pot influenţa
negativ evaluarea şcolară sau pot genera tratamente discriminatorii şi umilitoare;
g. fotografiatul şi filmatul elevilor fără acordul acestora / tutorilor acestora;
h. motivarea absenţelor în cazul elevilor cărora nu le este diriginte;
i. părăsirea sălii pe timpul orei;
j. utilizarea telefonului mobil;
k. permiterea elevilor de a părăsi sala de clasă în timpul orelor de curs;
l. învoirea elevilor în timpul orei de curs;
m. condiţionarea calităţii prestaţiei didactice /evaluării elevilor de obţinerea oricărui tip
de avantaje (financiare, materiale, de prestigiu – participarea la meditaţii etc.) de la
elevi /părinţi /persoane apropiate acestora;
n. acordarea notelor pe criterii subiective, fără a avea în spate o evaluare clară şi
transparentă;
o. modificarea unei evaluări obiective sub influenţa sau prin constrângerea unei alte
persoane (profesor, părinte, director etc.).
Art. 33. Condica de prezenţă este documentul care certifică activitatea desfăşurată zilnic (pe
ore) de cadrele didactice şi care este zilnic completat în sala profesorală.
Eventuale modificări se operează numai cu aprobarea directorului sau directorului adjunct.
Eventualele neconcordanţe sau neefectuări ale orelor sunt consemnate numai de către
directori, care vor opera în condică cu cerneală roşie.
Nu se admit spaţii goale între orarele zilelor/săptămânilor. Dacă există, se barează de către
director sau director adjunct.
Semnarea condicii de prezenţă este obligatorie în cursul zilei. Intrarea la clasă se face imediat
ce a sunat.

IV. 2. SANCŢIUNI CE POT FI APLICATE PERSONALULUI DIDACTIC

ABATERI PRIMA DATĂ ÎN MOD REPETAT


Întârziere la ore Notarea în condica de prezență Atenționare în fața Consiliului
Profesoral și a Consiliului de
Administrație
Absență nemotivată de Neplata orei Neplata orelor
la ore Diminuarea calificativului anual
Sancțiune salarială stabilită de
Consiliul de Administrație
Absență nemotivată de Avertisment verbal Atenționare în fața Consiliului de
la Consiliul Profesoral Administrație
Diminuarea calificativului anual
Atitudine Avertisment verbal Discutarea în Comisia de
necorespunzătoare față Cercetare Disciplinară
de colegi, părinți sau Diminuarea calificativului anual
elevi
Nesemnarea orelor de Avertisment verbal Avertisment scris
curs în condica de Diminuarea calificativului anual
prezență
Liceul „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
IV.3. PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC

Art. 34. La începutul fiecărui an şcolar şi la angajare, personalul didactic auxiliar şi nedidactic
semnează fişa postului.
Art. 35. La angajare, personalul didactic auxiliar şi nedidactic este instruit în legătură cu
Regulamentul de organizare și funcționare a Liceului „Gh. Ruset Roznovanuˮşi
semnează de luare la cunoştinţă.
Art. 36. Pentru săvârşirea unor abateri de disciplină a muncii, personalul didactic auxiliar şi
nedidactic răspunde în faţa Consiliului de Administraţie care poate decide sancţionarea
cu diminuarea salariului.

Art. 37. Compartimentul Secretariat este subordonat directorului unităţii şi asigură


permanenţa pe durata unui program care începe la ora 8.00 şi se termină la ora 16.00.
Art. 38. Secretariatul completează fişele matricole, cataloagele de corigenţă şi se ocupă de
arhivarea tuturor documentelor şcolare.
Art. 39. Secretariatul afişează programul de lucru cu elevii, părinţii, personalul liceului, alte
persoane interesate (zilnic, între orele 11.30-14.00).
Art. 40. Biblioteca funcţionează după următorul program: luni - vineri: între orele 8.00-16.00.
Art. 41. Serviciul administrativ, subordonat directorului şcolii, este condus de administratorul
şcolii, care coordonează întreaga activitate a personalului administrativ şi răspunde de
procurarea materialelor necesare pentru buna desfăşurare a activităţilor de curăţenie,
reparare a mobilierului etc.
Art. 42. Administratorul răspunde de întreaga gestiune a unităţii şi se ocupă de buna
depozitare şi păstrare a bunurilor materiale.
Art. 43. Administratorul respectă programul de lucru (aprobat de director) şi are sarcina de a
controla permanent activitatea personalului din subordine.

CAPITOLUL V. ORGANISME FUNCŢIONALE ŞI RESPONSABILITĂŢI ALE


CADRELOR DIDACTICE

V. 1. CONSILIUL PROFESORAL
Art. 44.– (1) Consiliul profesoral este format din totalitatea cadrelor didactice de conducere,
de predare şi de instruire practică dintr-o unitate de învăţământ. Preşedintele
consiliului profesoral este directorul.

Liceul „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
(2) Consiliul profesoral se întruneşte lunar sau de câte ori este nevoie, la propunerea
directorului sau la solicitarea a minimum 1/3 din numărul personalului didactic de
predare şi instruire practică.
(3) Personalul didactic de conducere, de predare şi instruire practică are dreptul să participe la
toate şedinţele consiliilor profesorale din unităţile de învăţământ unde îşi desfăşoară
activitatea şi are obligaţia de a participa la şedinţele consiliului profesoral din unitatea
de învăţământ unde declară, în scris, la începutul fiecărui an şcolar, că are norma de
bază. Absenţa nemotivată de la şedinţele consiliului profesoral din unitatea de
învăţământ unde are norma de bază se consideră abatere disciplinară.
(4) Cvorumul necesar pentru întrunirea în şedinţă a consiliului profesoral este de 2/3 din
numărul total al membrilor, cadre didactice de conducere, de predare şi instruire
practică, cu norma de bază în unitatea de învăţământ.
(5) Hotărârile se adoptă prin vot deschis sau secret, cu cel puţin jumătate plus unu din numărul
total al membrilor consiliului profesoral cu norma de bază în unitate, şi sunt
obligatorii pentru personalul unităţii de învăţământ, precum şi pentru copii, elevi, părinţi
reprezentanţi legali. Modalitatea de vot se stabileşte la începutul şedinţei.
(6) Directorul unităţii de învăţământ numeşte, prin decizie, secretarul consiliului profesoral,
ales de consiliul profesoral. Secretarul are atribuţia de a redacta lizibil şi inteligibil
procesele- verbale ale şedinţelor consiliului profesoral.
(7) La şedinţele consiliului profesoral, directorul poate invita, în funcţie de tematica dezbătută,
personalul didactic auxiliar şi/sau personalul nedidactic din unitatea de învăţământ,
reprezentanţi desemnaţi ai părinţilor, ai consiliului elevilor, ai autorităţilor
administraţiei publice locale şi ai operatorilor economici şi ai altor parteneri
educaţionali. La şedinţele consiliului profesoral pot participa şi reprezentanţii
organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ
preuniversitar care au membri în unitate.
(8) La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului profesoral, toţi participanţii au obligaţia să
semneze procesul-verbal de şedinţă.
(9) Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral.
Registrul de procese-verbale se numerotează pe fiecare pagină şi se înregistrează. Pe
ultima pagină, directorul unităţii de învăţământ semnează pentru certificarea numărului
paginilor registrului şi aplică ştampila unităţii de învăţământ.
(10) Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral este însoţit de un dosar care conţine
anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări,
memorii, sesizări etc.), numerotate şi îndosariate pentru fiecare şedinţă. Registrul şi
dosarul se păstrează într-un fişet securizat, ale cărui chei se găsesc la secretarul şi la
directorul unităţii de învăţământ.
(11) În situaţii obiective, cum ar fi calamităţi, intemperii, epidemii, pandemii, alte situaţii
excepţionale, şedinţele consiliului profesoral se pot desfăşura on-line, prin mijloace
electronice de comunicare, în sistem de videoconferinţă.

Art. 45. Secretarul Consiliului Profesoral (cu atribuţia de a redacta lizibil şi inteligibil
procesele-verbale ale şedinţelor Consiliului Profesoral) este numit, prin decizie, de
director. La începutul fiecărui an şcolar, în prima şedinţă a Consiliului Profesoral, se

Liceul „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
precizează componenţa nominală a acestuia şi secretarul numit prin decizia
directorului.
Art. 46. Consiliul Profesoral are rol de decizie în domeniul instructiv-educativ. Atribuţiile
Consiliului Profesoral sunt stabilite conform art. 55 din R.O.F.U.I.P. (OMEC
5447/2020)

V. 2. CONSILIUL CLASEI

Art. 47. - (1) Consiliul clasei funcţionează în învăţământul primar, gimnazial, liceal,
profesional şi postliceal şi este constituit din totalitatea personalului didactic care
predă la clasa respectivă, din cel puţin un părinte delegat al comitetului de părinţi al
clasei, cu excepţia claselor din învăţământul postliceal şi, pentru toate clasele, cu
excepţia celor din învăţământul primar, şi a reprezentantului elevilor clasei respective,
desemnat prin vot secret de către elevii clasei.
(2) Preşedintele consiliului clasei este învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul
primar, respectiv profesorul diriginte, în cazul învăţământului gimnazial, liceal,
profesional şi postliceal.
(3) Consiliul clasei se întruneşte cel puţin o dată pe semestru sau ori de câte ori este necesar,
la solicitarea învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar,
respectiv a profesorului diriginte, a reprezentanţilor părinţilor şi ai elevilor.
(4) În situaţii obiective, cum ar fi calamităţi, intemperii, epidemii, pandemii, alte situaţii
excepţionale, şedinţele consiliului clasei se pot desfăşura on-line, prin mijloace
electronice de comunicare în sistem de videoconferinţă.

Art. 48. Consiliul clasei îşi desfăşoară activitatea la nivelul fiecărei clase având ca principale
obiective:
a) armonizarea cerinţelor educative ale personalului didactic de predare şi instruire practică cu
solicitările elevilor şi ale părinţilor;
b) evaluarea progresului şcolar al elevilor;
c) stabilirea modalităţilor de sprijinire a elevilor cu un ritm lent de învăţare;
d) organizarea de activităţi suplimentare pentru elevii capabili de performanţe şcolare;
e) propunerea de sancţiuni, măsuri educative şi recompense pentru elevi.
Consiliul clasei funcţionează conform prevederilor din R.O.F.U.I.P. (OMEC 5447/2020)
– art. 57 – 59, întrunindu-se ori de câte ori este necesar pentru atingerea obiectivelor pentru
care a fost constituit. Consiliul Clasei este constituit din:
Preşedintele consiliului clasei – dirigintele;
Totalitatea personalului didactic de predare şi de instruire practică care predă la clasa
respectivă;
Cel puţin un părinte delegat al Comitetului de Părinţi al clasei;
Liderul elevilor clasei respective.
Art. 49. La începutul fiecărui an şcolar, coordonatorul pentru proiecte şi programe educative
şcolare şi extraşcolare organizează întâlniri cu diriginţii pentru formare în domeniul
activităţii la nivelul Consiliului clasei; activităţile de formare vor fi consemnate în
procese verbale.

Liceul „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
Art. 50. Diriginţii, numiţi de directorul Liceului „GH. RUSET ROZNOVANU” au obligaţia
de a semna fişa cu atribuţiile specifice acestei responsabilităţi şi de a duce la
îndeplinire atribuţiile ce le revin.
Art. 51- (1) Diriginţii au obligaţia de a urmări frecvenţa elevilor, de a cerceta cauzele
absenţelor unor elevi şi de a informa săptămânal familia elevului.
(2) În cazul în care familia nu poate fi contactată telefonic, diriginţii sunt obligaţi să trimită la
adresa de domiciliu a familiei, cu confirmare de primire, o informare scrisă referitoare
la situaţia şcolară a elevului.
Art. 52. Toţi profesorii clasei sunt obligaţi să participe la şedinţele convocate de dirigintele
clasei.

Art. 53. Diriginții au obligaţia de a întocmi registrul de procese verbale ale consiliului clasei
la care să anexeze rapoartele prezentate consiliului profesoral cu privire la sancțiunile
aplicate și măsurile luate.

V. 3. COMISII LA NIVELUL LICEULUI „GH. RUSET ROZNOVANU”

Art.54. Subcomisiile care fac parte dinComisia pentru curriculum au obligaţia să colaboreze
la elaborarea ofertei educaţionale.
Art. 55. Subcomisiilestabilesc modalitățile concrete de implementare a curriculumului
național, selectează auxiliarele didactice și mijloacele de învățământ din lista celor
aprobate/ avizate de ME adecvate specificului unității de învățământ și nevoilor
educaționale ale copiilor/ elevilor, în vederea realizării potențialului maxim al acestora
și atingerii standardelor naționale.
Art. 56. Subcomisiileelaborează oferta de curriculum la decizia școlii până la data realizării
schemei de încadrare cu personal didactic de predare pentru anul școlar următor și o
propune spre dezbatere consiliului profesoral; curriculumul la decizia școlii cuprinde și
oferta stabilită la nivel național; pentru învățământul liceal și învățământul
profesional, oferta de curriculum la decizia școlii este curriculum în dezvoltare locală
(CDL) și este elaborată membrii subcomisiilor în parteneriat cu operatorii economici/
autoritățile publice locale și propusă spre dezbatere consiliului profesoral.

Art. 57. Subcomisiile vor întocmi şi realiza programe de recuperare pentru elevii cu nevoi
speciale, programe de pregătire a examenelor naţionale (Evaluare Națională,
Bacalaureat) şi programe de pregătire a olimpiadelor şi concursurilor şcolare.
Art. 58. În cadrul Liceului „GH. RUSET ROZNOVANU”, există următoarele comisii cu
caracter permanent: Comisia pentru curriculum (cu subcomisiile: învăţământ preşcolar;
învăţământ primar; limba română; limbi străine; matematică. TIC; știinţe - fizică, biologie,
chimie; om şi societate –istoriegeografie,socio-umane; religie și arte; educaţie fizică;
tehnologii; diriginţi; subcomisia pentru dezvoltare profesională și evoluție în cariera didactică;

Liceul „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
consiliul centrului de documentare şi informare), Comisiapentru evaluarea şi asigurarea
calităţii; Comisia pentru sănătate şi securitate în muncă și pentru situații de urgență; Comisia
pentru control managerial intern, Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenţei, a faptelor
de corupție și discriminării în mediul şcolar și promovarea interculturalității și alte comisii cu
caracter temporar sau ocazional.
Art. 59. - Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare are
următoarele atribuţii:
a) coordonează, monitorizează şi evaluează activitatea educativă nonformală din unitatea de
învăţământ;
b) avizează planificarea activităţilor din cadrul programului activităţilor educative ale
clasei/grupei;
c) elaborează proiectul programului/calendarului activităţilor educative şcolare şi extraşcolare
ale unităţii de învăţământ, în conformitate cu planul de dezvoltare instituţională, cu direcţiile
stabilite de către inspectoratul şcolar şi minister, în urma consultării consiliului reprezentativ
al părinţilor, asociaţiei de părinţi, acolo unde există, şi a elevilor, şi îl supune spre aprobare
consiliului de administraţie;
d) elaborează, propune şi implementează proiecte de programe educative;
e) identifică tipurile de activităţi educative extraşcolare care corespund nevoilor elevilor,
precum şi posibilităţile de realizare a acestora, prin consultarea elevilor, a consiliului
reprezentativ al părinţilor şi asociaţiei de părinţi, acolo unde există;
f) prezintă consiliului de administraţie rapoarte anuale privind activitatea educativă şi
rezultatele acesteia;
g) diseminează informaţiile privind activităţile educative derulate în unitatea de învăţământ;
h) facilitează implicarea consiliului reprezentativ al părinţilor şi asociaţiei de părinţi, acolo
unde există, şi a partenerilor educaţionali în activităţile educative;
i) elaborează tematici şi propune forme de desfăşurare a consultaţiilor cu părinţii sau
reprezentanţii legali pe teme educative;
j) propune/elaborează instrumente de evaluare a activităţii educative nonformale desfăşurate la
nivelul unităţii de învăţământ;
k) facilitează vizite de studii pentru elevi, în ţară şi în străinătate, desfăşurate în cadrul
programelor de parteneriat educaţional;
l) orice alte atribuţii rezultând din legislaţia în vigoare.
Art. 60. - Portofoliul coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi
extraşcolare conţine:
a) oferta educaţională a unităţii de învăţământ în domeniul activităţii educative extraşcolare;
b) planul anual al activităţii educative extraşcolare;
c) programe de parteneriat pentru realizarea de activităţi educative extraşcolare;
d) programe educative de prevenţie şi intervenţie;
e) modalităţi de monitorizare şi evaluare a activităţii educative extraşcolare;
f) măsuri de optimizare a ofertei educaţionale extraşcolare;
g) rapoarte de activitate anuale;
h) documente care reglementează activitatea extraşcolară, în format letric/electronic,
transmise de inspectoratul şcolar şi minister, privind activitatea educativă extraşcolară.
Art. 61. - (1) Activitatea desfăşurată de coordonatorul pentru proiecte şi programe educative
şcolare şi extraşcolare se regăseşte în raportul anual de activitate, prezentat în consiliul de
Liceul „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
administraţie. Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară este parte a planului de dezvoltare
instituţională a unităţii de învăţământ.

V.4. RESPONSABILITĂȚI ALE PERSONALULUI DIDACTIC

V. 4. 1. PROFESORUL DIRIGINTE

Art. 62. - (1) Activităţile specifice funcţiei de diriginte sunt prevăzute în fişa postului cadrului
didactic.
(2) Profesorul diriginte realizează anual planificarea activităţilor conform proiectului de
dezvoltare instituţională şi nevoilor educaţionale ale colectivului de elevi pe care îl
coordonează. Planificarea se avizează de către directorul unităţii de învăţământ.
(3) Activităţile de suport educaţional, consiliere şi orientare profesională sunt obligatorii şi
sunt desfăşurate de profesorul diriginte astfel:
a) în cadrul orelor din aria curriculară consiliere şi orientare;
b) în afara orelor de curs, în situaţia în care în planul-cadru nu este prevăzută ora de consiliere
şi orientare. În această situaţie, dirigintele stabileşte, consultând colectivul de elevi, un interval
orar în care se vor desfăşura activităţile de suport educaţional, consiliere şi orientare
profesională, care va fi adus la cunoştinţă elevilor, părinţilor şi celorlalte cadre didactice.
Planificarea orei destinate acestor activităţi se realizează cu aprobarea directorului unităţii de
învăţământ, iar ora respectivă se consemnează în condica de prezenţă.
(4) Profesorul diriginte desfăşoară activităţi de suport educaţional, consiliere şi orientare
profesională pentru elevii clasei. Activităţile se referă la:
a) teme stabilite în concordanţă cu specificul vârstei, cu interesele sau solicitările elevilor, pe
baza programelor şcolare în vigoare elaborate pentru aria curriculară "Consiliere şi orientare";
b) teme de educaţie în conformitate cu prevederile actelor normative şi ale strategiilor
naţionale, precum şi în baza parteneriatelor încheiate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării cu
alte ministere, instituţii şi organizaţii.
(5) Profesorul diriginte desfăşoară activităţi educative extraşcolare, pe care le stabileşte după
consultarea elevilor şi a părinţilor, în concordanţă cu specificul vârstei şi nevoilor identificate
pentru colectivul de elevi.
Art. 63. - (1) Pentru realizarea unei comunicări constante cu părinţii sau reprezentanţii legali,
profesorul diriginte stabileşte, în acord cu aceştia, lunar, o întâlnire pentru prezentarea situaţiei
şcolare a elevilor, pentru discutarea problemelor educaţionale sau comportamentale specifice
ale acestora. În situaţii obiective cum ar fi: calamităţi,
intemperii, epidemii, pandemii, alte situaţii excepţionale, aceste întâlniri se pot desfăşura
online, prin mijloace electronice de comunicare, în sistem de videoconferinţă.
(2) Planificarea orelor dedicate întâlnirilor diriginţilor cu părinţii sau reprezentanţii legali de la
fiecare formaţiune de studiu se comunică elevilor şi părinţilor sau reprezentanţilor legali ai
acestora şi se afişează la avizier sau pe site-ul unităţii de învăţământ.
(3) Întâlnirea cu părinţii sau reprezentanţii legali se recomandă a fi individuală, în
conformitate cu o programare stabilită în prealabil. La această întâlnire, la solicitarea
părintelui/reprezentantului legal sau a dirigintelui, poate participa şi elevul.
Art. 64. - Profesorul diriginte are următoarele atribuţii:
1. organizează şi coordonează:
a) activitatea colectivului de elevi;
Liceul „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
b) activitatea consiliului clasei;
c) întâlniri cu părinţii sau reprezentanţii legali la începutul şi sfârşitul semestrului şi ori de câte
ori este cazul;
d) acţiuni de orientare şcolară şi profesională pentru elevii clasei;
e) activităţi educative şi de consiliere;
f) activităţi extracurriculare şi extraşcolare în unitatea de învăţământ şi în afara acesteia,
inclusiv activităţile realizate prin intermediul tehnologiei şi al internetului;
2. monitorizează:
a) situaţia la învăţătură a elevilor;
b) frecvenţa la ore a elevilor;
c) participarea şi rezultatele elevilor la concursurile şi competiţiile şcolare;
d) comportamentul elevilor în timpul activităţilor şcolare, extraşcolare şi extracurriculare;
e) participarea elevilor la programe sau proiecte şi implicarea acestora în activităţi de
voluntariat;
3. colaborează cu:
a) profesorii clasei şi coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi
extraşcolare pentru informarea privind activitatea elevilor, pentru soluţionarea unor situaţii
specifice activităţilor şcolare şi pentru toate aspectele care vizează procesul instructiv-
educativ, care îi implică pe elevi;
b) cabinetele de asistenţă psihopedagogică, în activităţi de consiliere şi orientare a elevilor
clasei;
c) directorul unităţii de învăţământ, pentru organizarea unor activităţi ale colectivului de elevi,
pentru iniţierea unor proiecte educaţionale cu elevii, pentru rezolvarea unor probleme
administrative referitoare la întreţinerea şi dotarea sălii de clasă, inclusiv în scopul păstrării
bazei materiale, pentru soluţionarea unor probleme sau situaţii deosebite, apărute în legătură
cu colectivul de elevi;
d) asociaţia şi comitetul de părinţi, părinţii sau reprezentanţii legali pentru toate aspectele care
vizează activitatea elevilor şi evenimentele importante la care aceştia participă şi cu alţi
parteneri implicaţi în activitatea educativă şcolară şi extraşcolară;
e) alţi parteneri implicaţi în activitatea educativă şcolară şi extraşcolară;
f) compartimentul secretariat, pentru întocmirea documentelor şcolare şi a actelor de studii ale
elevilor clasei;
g) persoana desemnată pentru gestionarea SIIIR, în vederea completării şi actualizării datelor
referitoare la elevi;
4. informează:
a) elevii şi părinţii sau reprezentanţii legali, despre prevederile regulamentului de organizare şi
funcţionare a unităţilor de învăţământ;
b) elevii şi părinţii sau reprezentanţii legali, cu privire la reglementările referitoare la evaluări
şi examene şi cu privire la alte documente care reglementează activitatea şi parcursul şcolar al
elevilor;
c) părinţii sau reprezentanţii legali, despre situaţia şcolară, despre comportamentul elevilor,
despre frecvenţa acestora la ore; informarea se realizează în cadrul întâlnirilor cu părinţii sau
reprezentanţii legali, precum şi în scris, ori de câte ori este nevoie;
d) părinţii sau reprezentanţii legali, în cazul în care elevul înregistrează absenţe nemotivate;
informarea se face în scris; numărul acestora se stabileşte prin regulamentul de organizare şi
funcţionare a fiecărei unităţi de învăţământ;
Liceul „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
e) părinţii sau reprezentanţii legali, în scris, referitor la situaţiile de corigenţă, sancţionările
disciplinare, neîncheierea situaţiei şcolare sau repetenţie;
5. îndeplineşte alte atribuţii stabilite de către conducerea unităţii de învăţământ, în
conformitate cu legislaţia în vigoare sau fişa postului.
Art. 65. - Profesorul diriginte mai are şi următoarele atribuţii:
a) completează catalogul clasei cu datele de identificare şcolară ale elevilor (nume, iniţiala
tatălui, prenume, număr matricol);
b) motivează absenţele elevilor, în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi ale
regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ;
c) propune, în cadrul consiliului clasei şi în consiliul profesoral, nota la purtare a fiecărui elev,
în conformitate cu reglementările prezentului regulament;
d) aduce la cunoştinţa consiliului profesoral, pentru aprobare, sancţiunile elevilor propuse de
către consiliul clasei, precum şi propunerea de ridicare a sancţiunilor privind scăderea notei la
purtare;
e) pune în aplicare sancţiunile elevilor decise de consiliul profesoral în conformitate cu
prezentul regulament şi statutul elevului;
f) încheie situaţia şcolară a fiecărui elev la sfârşit de semestru şi de an şcolar şi o consemnează
în catalog şi în carnetul de elev;
g) realizează ierarhizarea elevilor la sfârşit de an şcolar pe baza rezultatelor acestora;
h) propune consiliului de administraţie acordarea de burse pentru elevi, în conformitate cu
legislaţia în vigoare;
i) completează documentele specifice colectivului de elevi şi monitorizează completarea
portofoliului educaţional al elevilor;
j) întocmeşte calendarul activităţilor educative extraşcolare ale clasei.

CAPITOLUL VI. STRUCTURA, ORGANIZAREA ȘI RESPONSABILITĂȚILE


PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR ȘI NEDIDACTIC

Art. 66. Personalul didactic auxiliar și nedidactic își desfășoară activitatea conf. art.73-75 din
R.O.F.U.I.P. (OMEN 5447/2020)
Art. 67. (1) Compartimentul de secretariat este subordonat directorului unității de
învățământ.
(2) Secretariatul funcționează pentru elevi, părinți, personalul unității de învățământ și alte
persoane interesate, potrivit unui program de lucru afișat între orele 1130-1400. Programul
secretariatului se aprobă de director.
(3) Secretariatul asigură permanența pe întreaga perioadă de desfășurare a orelor.
(4) Secretarul aduce condica în cancelarie și o ia la sfârșitul orelor. Secretarul descuie și
încuie fișetul de cataloage la începutul/terminarea orelor, după ce a verificat împreună cu
profesorul de serviciu existența tuturor cataloagelor.
(5) Secretarul completează fișele matricole, cataloagele de corigență și se ocupă de
arhivarea tuturor documentelor școlare.
(6) În perioada vacanțelor școlare, cataloagele se păstrează la secretariat.

Liceul „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
(7) Procurarea, deținerea și folosirea sigiliilor se face în conformitate cu reglementarile
stabilite prin ordinul Ministrului Educatiei Naționale.
(8) Procurarea, completarea, eliberarea și evidența actelor de studii se face în
conformitate cu prevederile „Regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii și al
documentelor de evidență școlară în învățământul preuniversitar”, aprobat prin ordinul
Ministrului Educatiei Naționale și Cercetării Științifice.
(9) Evidența, selecționarea, păstrarea și depunerea documentelor școlare la Arhivele
Naționale, după expirarea termenelor de păstrare stabilite prin Indicatorul termenelor de
păstrare, aprobat prin ordinul Ministrului Educatiei Naționale și Cercetării Științifice, se face
în conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Naționale nr.16 din 2 aprilie 1996.
(10) Atribuțiile specifice postului de secretar se regăsesc în fișa postului.

Art.68. (1) Serviciul de contabilitate este subordonat directorului unității de învățământ.


(2) Serviciul de contabilitate al unității de învățământ și al centrului de execuție
bugetară, unde este cazul, este subordonat directorului-ordonator terțiar de credite, asigură și
răspunde de organizarea și desfășurarea activității financiar-contabile a unității de
învățământ, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.
(3) Contabilitatea îndeplinește orice sarcini financiar-contabile încredințate de director
sau stipulate expres în acte normative.
(4) Atribuțiile specifice postului de contabil se regăsesc în fișa postului.
Art. 69. (1) Serviciul de administrație este subordonat directorului unității de învățământ.
(2) Administratorul își desfășoară activitatea sub conducerea directorului, răspunde de
gestionarea și întreținerea bazei materiale a unității de învățământ, coordonează activitatea
personalului administrativ de întreținere și curățenie, paznici, muncitori.
(3) Întregul inventar mobil și imobil al unității de învățământ se trece în registrul
inventar al acesteia și în evidențele contabile. Schimbarea destinației bunurilor ce aparțin
unității de învățământ se poate face numai cu îndeplinirea formelor legale.
(4) Programul personalului de îngrijire se stabilește de administrator, potrivit nevoilor
unității de învățământ și se aprobă de director.
(5) Administratorul stabilește sectoarele de lucru ale personalului de îngrijire. În
funcție de nevoile unității de învățământ, directorul poate schimba aceste sectoare.
(6) Administratorul nu poate folosi personalul subordonat în alte activități decât cele
necesare unității de învățământ.
(7) Atribuțiile specifice postului de administrator se regăsesc în fișa postului.
Art. 70.(1) Bibliotecarul este subordonat directorului unității de învățământ.
(2) Bibliotecarul organizează activitatea bibliotecii, asigură funcționarea acesteia și
este interesat de completarea rațională a fondului de publicații.
(3) Activitățile de bază ale bibliotecaruluisunt:
a) îndrumă lectura și studiul elevilor și ajută la elaborarea lucrărilor, punând la
dispoziția acestora instrumente de informare, respectiv fișiere, cataloage, liste bibliografice
etc., care să le înlesnească o orientare rapidă în colecțiile bibliotecii;
b) sprijină informarea și documentarea rapidă a personalului didactic;
c) participă la toate cursurile specifice de formare continuă.

Liceul „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
(4) Bibliotecarul organizează sau participă la organizarea de acțiuni specifice:
lansare de carte, întâlniri literare, simpozioane, vitrine și expoziții de cărți, standuri de noutăți
sau de colecții de cărți, prezentări de manuale opționale etc.
(5) Atribuțiile specifice postului de bibliotecar se regăsesc în fișa postului.
Art. 71.(1) Laborantuleste subordonat directorului unității de învățământ.
(2) Atribuțiile specifice funcției de la alineatul (1) sunt menționate în fișa de post
aprobată de director.

Art. 72. - (1) În unităţile de învăţământ se organizează şi funcţionează biblioteca şcolară sau
centrul de documentare şi informare. (2) Acestea se organizează şi funcţionează în baza Legii
bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a
regulamentului aprobat prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.
(3) Centrele de documentare şi informare se pot înfiinţa şi pot funcţiona în orice unitate de
învăţământ din învăţământul de stat, particular şi confesional prin decizia directorului Casei
Corpului Didactic, pe baza criteriilor stabilite de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, la
propunerea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ cu avizul inspectoratului
şcolar.
(4) Într-un centru de documentare şi informare pot activa, în condiţiile legii, atât profesorul
documentarist, cât şi bibliotecarul şcolar.
(5) În situaţii excepţionale, bibliotecarul sau profesorul documentarist poate primi şi alte
atribuţii din partea conducerii unităţii de învăţământ.
(6) În unităţile de învăţământ se asigură accesul gratuit al elevilor şi al personalului la
Biblioteca Şcolară Virtuală şi la Platforma şcolară de e-learning.
(7) Platforma şcolară de e-learning este utilizată de către unitatea de învăţământ, pentru a
acorda asistenţă elevilor în timpul sau în afara programului şcolar, în perioada în care sunt
suspendate cursurile şcolare, precum şi elevilor care nu pot frecventa temporar cursurile, din
motive medicale.

CAPITOLUL VII. ELEVII - BENEFICIARII PRIMARI AI ÎNVĂŢĂMÂNTULUI


PREUNIVERSITAR

VII. 1 DOBÂNDIREA ŞI EXERCITAREA CALITĂŢII DE BENEFICIAR PRIMAR


AL EDUCAŢIEI

Art. 73. Calitatea de elev al Liceului „GH. RUSET ROZNOVANU” se exercită prin
frecventarea tuturor orelor prevăzute în programul zilnic al şcolii. Încălcarea acestei îndatoriri
atrage după sine consemnarea în catalog a absenţelor.

VII. 2. DREPTURILE BENEFICIARILOR PRIMARI AI EDUCAŢIEI

Art. 74. Elevii au dreptul de a se înscrie și frecventa, în condițiile prevăzute de lege, tipul și
forma de învățământ corespunzătore intereselor, pregătirii și competenţelor lor.

Liceul „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
Art. 75. Elevulare dreptul la o evaluare obiectivă și corectă având posibilitatea de a contesta
modalitatea de evaluare şi rezultatele evaluării, conform art. 9 din Statutulelevului.
Art. 76. Elevii au dreptul de a avea la dispoziție bazele materiale și sportive.
Art. 77. Elevii beneficiază de școlarizare gratuită iar în condițiile prevăzute de lege
beneficiază de diferite tipuri de burse: „Bani de liceu”, bursa profesională.
Art. 78. Elevii au dreptul la tarife reduse cu 75 % pentru accesul la muzee, la concerte, la
spectacole de teatru, de operă, de film și la alte manifestări culturale și sportive organizate de
instituțiile publice.
Art. 79. Elevii beneficiază, pe tot parcursul anului calendaristic, de gratuitate pentru
transportul local în comun, de suprafață, naval și subteran, precum și pentru transportul intern
auto, feroviar și naval.

VII. 3. OBLIGAŢIILE ELEVILOR

Art. 80. a) Elevii sunt obligaţi să păstreze în perfectă stare toate bunurile aflate în dotarea
şcolii.
b) În cazul deteriorării acestor bunuri, precum şi a pereţilor, lambriurilor, tablelor, instalaţiilor
sanitare sau a instalaţiilor electrice, acestea vor fi remediate de către contravenient sau de
către colectivul de elevi care a avut acces la spaţiul respectiv.
c) Accesul la aparatura de specialitate se face exclusiv sub supravegherea cadrelor didactice.
Art. 81. Elevii îşi vor îndeplini îndatoririle fundamentale: prezenţa la cursuri, studiul în şcoală
şi individual, precum şi îndatoririle adiacente (activităţi extraşcolare etc.).
Art. 82. Elevii au obligaţia de a efectua serviciul pe clasă, conform planificării, şi de a
respecta obligaţiile ce le revin în această calitate.
Art. 83. Elevii au obligaţia de a prezenta diriginţilor scutirile eliberate de medicul de familie
sau biletul de ieşire din spital în termen de 7 zile de la data prezentării la cursuri, în caz
contrar absenţele rămân, de regulă, nemotivate.
Art. 84. Părintele sau tutorele legal al elevului are dreptul de a face cerere de motivare a
absenţelor, adresată directorului şcolii, care se va consulta cu dirigintele.
Art. 85. Părăsirea incintei şcolii de către elevi în timpul programului este permisă numai cu
bilet de voie tipizat, având semnătura dirigintelui.
Art. 86. Elevii care exercită responsabilitatea de elev de serviciu pe clasă au următoarele
atribuţii:
a) Să controleze, înainte de începerea cursurilor şi după ultima oră de curs, starea dotărilor
materiale din sala de clasă şi să anunţe profesorul de serviciu/dirigintele dacă anumite
bunuri sunt deteriorate sau lipsesc.

Liceul „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
b) Să şteargă tabla în pauze, la sfârşitul programului şi în timpul orelor, la solicitarea
profesorului.
c) La începutul programului, preia de la administrator creta necesară.
d) La începutul fiecărei ore de curs, numeşte elevii absenţi la ora respectivă.
e) Semnalează profesorilor de serviciu pe şcoală eventualele accidentări ce au loc în clasă, în
pauză.
f) Aeriseşte clasa în fiecare pauză şi urmăreşte păstrarea curăţeniei.
Art. 87. Elevii trebuie să dovedească respect şi consideraţie în relaţie cu profesorii, cu
personalul şcolii şi cu colegii lor.În afara şcolii, elevii vor continua să manifeste o
atitudine civilizată.
Art. 88. Ţinuta şi comportamentul elevilor în pauze, atât în sălile de curs, cât şi pe holuri, vor
fi civilizate.
Art. 89. Ţinuta vestimentară a elevilor va fi adecvată vârstei şi mediului de studiu în care se
află – fără machiaj şi podoabe excesive.
Art. 90. Elevii care poartă bijuterii, care au asupra lor obiecte de valoare sau sume mari de
bani îşi asumă responsabilitatea supravegherii acestora. Unitatea şcolară nu răspunde
şi nu recuperează bunurile menţionate care au dispărut sau au fost deteriorate din
cauza neglijenţei posesorilor.
Art. 91. Băieţii trebuie să poarte pantaloni lungi pe toată durata anului şcolar, la examene, la
activităţile educative; excepţie fac orele de educaţie fizică şi competiţiile sportive în
care elevii sunt direct implicaţi.
Art. 92. Elevii scutiţi de efort fizic (zi, semestru, an şcolar) sunt obligaţi să fie prezenţi la
orele de educaţie fizică şi să rămână sub supravegherea profesorilor, care le pot atribui
sarcini organizatorice ce vor avea în vedere recomandările medicale.
Art. 93. a) În limita a 20 de ore de curs pe semestru, absențele pot fi motivate doar pe baza
cererilor scrise ale părintelui, tutorelui sau susținătorului legal al elevului sau ale
elevului major, adresate învățătorului/ profesorului diriginte al clasei, avizate în
prealabil de motivare de către directorul unității
b) Actele pe baza cărora se face motivarea absențelor se prezintă în termen de 7 zile de
la reluarea activității elevului și sunt păstrate de cătreînvățătorul/ profesorul diriginte,
pe tot parcursul anului școlar.
Art. 94.Vor fi sancţionaţi, după caz, cu scăderea notei la purtare sub 5, mutare disciplinară la
altă şcoală, exmatriculare din şcoală sau din toate unităţile şcolare, elevii care, prin
acţiunile lor, provoacă vătămarea fizică, accidentarea altor persoane, tulburarea gravă
a activităţii şcolare.
Art. 95.Orice nemulţumire a elevilor va fi adusă la cunoştinţă, respectându-se ierarhia:
educator/învăţător/diriginte/cadru didactic – director, în termeni civilizaţi şi numai pe
baza unor argumente solide, evitându-se situaţiile când elevii îşi fac singuri dreptate.

Liceul „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
Art. 96. Elevii vor fi consultaţi şi îşi vor exprima opţiunea pentru disciplinele la decizia şcolii
aflate în oferta unităţii de învăţământ.

VII. 4. RECOMPENSE ŞI SANCŢIUNI ALE BENEFICIARILOR PRIMARI AI


EDUCAŢIEI

VII. 4. 1. RECOMPENSE

Art.97. Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară şi se


disting prin comportare exemplară pot primi următoarele recompense:
Acordarea de premii, pentru învăţătură, la sfârşitul anului şcolar, în ordine
descrescătoare:
a) un premiu I (media generală cel puţin 9,50)
b) un premiu II (media generală cel puţin 9,00)
c) un premiu III (media generală cel puţin 8,50)
d) trei menţiuni (media generală cel puţin 8,00)
În toate cazurile de mai sus, media la purtare trebuie să fie 10 (zece).
Se acordă premii pentru locurile I, II, III, menţiune şi premii speciale obţinute la
concursurile naţionale şi internaţionale.
Pentru comportare ireproşabilă, frecvenţa anuală între 90–100% şi cea mai mare
medie generală pe şcoală, se acordă diploma „Cea mai bună clasă“ (la propunerea
dirigintelui).
Se acordă anual diploma „Elevul anului în şcoală“ (separat, pentru fiecare nivel de
studii), conform criteriilor:
 faptă morală deosebită;
 rezultate la învăţătură (media cel puţin 9,00);
 media 10 la purtare;
 participarea şi organizarea unor activităţi extracurriculare (în folosul şcolii şi al
elevilor).
Se acordă anual premiul „Șef de promoţie“, la propunerea diriginţilor şi a
Consiliului de Administraţie pentru un elev din clasa a XII-a, pe baza următoarelor criterii:
 media anuală cea mai mare la învăţătură în clasele IX-XII;
 media la purtare 10.
Art. 98. Premierea elevilor la sfârşitul anului şcolar se face la nivelul Liceului „Gh. Ruset
Roznovanuˮ, la propunerea diriginţilor şi a directorului şcolii.
Art. 99. Elevii Liceului „GH. RUSET ROZNOVANU” care se pregătesc pentru olimpiade şi
concursuri şcolare vor fi scutiţi de la orele de curs după cum urmează:
faza locală: o zi (vineri, înaintea concursului);
faza judeţeană: două zile (joi, vineri, înaintea concursului);
faza interjudeţeană: trei zile (miercuri, joi, vineri, înaintea concursului);
faza naţională: o săptămână înaintea concursului.

Liceul „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
Listele cu elevii participanţi vor fi inserate între prima şi a doua filă din catalog, iar diriginţii
vor motiva ulterior absenţele.

VII. 4. 2. SANCŢIUNI APLICATE BENEFICIARILOR EDUCAŢIEI

Art. 100 (1) Elevii care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare,
inclusiv prezentul Regulament, vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora. În cadrul
Liceului „GH. RUSET ROZNOVANU”, conform Statutului elevului art. 16, sancţiunile care
pot fi aplicate elevilor sunt următoarele:
a) observaţia individuală, cf. art.17 (2);
b) mustrare scrisă, cf. art.18;
c) retragerea temporară sau definitivă a bursei, cf. art.19 ;
d) eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile;
e) mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeaşi şcoală, cf. art.20;
f) mutarea disciplinară la o altă unitate de învăţământ, cu acceptul conducerii unităţii
primitoare;
g) preavizul de exmatriculare, cf. art.21;
h) exmatricularea, cf. art.22-25;
Toate sancţiunile aplicate elevilor sunt comunicate în scris părinţilor/reprezentantului legal.
(2) În cazul întârzierilor şi absenţelor se aplică următoarele sancţiuni:
a) la fiecare 10 absenţe nejustificate pe semestru din totalul orelor de studiu sau la 10%
absenţe nejustificate din numărul de ore pe semestru la o disciplină se scade 1 punct la
purtare.
b) Preavizul de exmatriculare se acordă elevilor care absentează nejustificat 20 de ore la
diferite discipline sau cumulează 15% din totalul orelor la o singură disciplină.
c) Exmatricularea din şcoală fără drept de reînscriere se aplică elevilor din ciclul superior
al liceului pentru un număr de cel puţin 40 de absenţe nejustificate din totalul orelor de studiu
sau pentru cel puţin 30% din totalul orelor la o singură disciplină de studiu cumulate pe an
şcolar.
Art. 101.Se consideră abateri următoarele:
a) Consumul gumei de mestecat în incinta liceului şi în sala de sport. Lipirea gumei pe
parchet.
b) Folosirea telefoanelor mobile în timpul orelor, examenelor şi concursurilor.
c) Folosirea intrării profesorilor şi circulatul pe scara profesorilor.
d) Chiulirea întregii clase de la ore
e) Ţinută indecentă.
f) Comportamentul neadecvat în pauze în incinta liceului (alergări, îmbrânciri, strigăte, jocul
cu mingea etc); Comportament indecent şi provocator (îmbrăţişări, săruturi.)
g) Escaladatul gardului sau a geamurilor.
h) Fumatul în incinta liceului, în curte şi în perimetrul liceului.
i) Aruncarea pe geam a pungilor cu apă, a hârtiilor, a paharelor, a sticlelor, joaca cu bulgări de
zăpadă în şcoală, joaca cu pistoale cu apă.
j) Posesia sau difuzarea de materiale pornografice.
Liceul „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
k) Încurajarea prozelitismului religios şi propaganda politică.
l) Deranjarea orelor în mod intenţionat.
m) Comportamentul jignitor faţă de profesori, colegi, personalul administrativ şi de pază.
n) Rezolvarea conflictelor prin forţă sau chematul prietenilor în incinta liceului.
o) Consumul de băuturi alcoolice în şcoală şi împrejurimi sau prezenţa în şcoală în stare de
ebrietate.
p) Furtul din şcoală, de la colegi, de la profesori.
r) Distrugerea documentelor şcolare (cataloage, carnete, foi matricole) şi a bunurilor materiale
din dotare (calculatoare, manuale, materiale didactice, întrerupătoare, instalaţii sanitare, mese,
scaune, uşi, table, corpuri de iluminat etc.)
s) Posesia unor instrumente potenţial periculoase (arme, sprayuri paralizante, lacrimogene,
petarde, alte obiecte tăioase).
t) Consumul de droguri sau introducerea lor în liceu.
u) Organizarea şi participarea la acţiuni de protest care afectează desfăşurarea activităţii sau
frecvenţa la cursuri.
v) Lansarea anunţurilor false cu privire la amplasarea de materiale explozive în perimetrul
şcolii sau anunţuri false la 112.

VII. 4. 3. ESTE INTERZIS ELEVILOR

Art.102. Este interzis băieţilor să-şi vopsească părul, să-şi facă tatuaje, să poarte cercei şi
tricouri fără mâneci. Tunsoarea trebuie să fie decentă, pieptănăturile la fel.
Art.103. Este interzis fetelor să poarte haine transparente, excesiv de scurte şi strâmte, excesiv
de decoltate, să-şi vopsească părul şi să se fardeze strident.
Art.104. Elevii nu au voie să introducă în perimetrul şcolii patine cu rotile, biciclete,
motorete, motociclete, maşini, aparate radio (de orice fel), casetofoane.
Art.105. Elevii sunt obligaţi să-şi închidă telefoanele mobile în timpul orelor.
Art.106. Elevii nu au voie să introducă în perimetrul şcolii, în spaţiile de învăţământ, persoane
străine (de exemplu, foşti colegi, rude, cunoştinţe, prieteni). Elevii străini de şcoală
care vor încălca această regulă şi vor fi prinşi de organele abilitate vor fi amendaţi.
Art.107. Elevii nu au voie să introducă în şcoală petarde, pocnitori, arme etc.
Art.108. Elevii nu au voie să introducă în şcoală sau să difuzeze materiale cu caracter obscen.
Art.109. Elevii nu au voie să incite, să provoace şi/sau să întreţină incidente, agresiuni fizice.
Art.110. Elevii nu au voie să chiulească de la ore; nu au voie să iniţieze şi/sau să participe la o
acţiune colectivă de chiul de la programul de şcoală.
Art.111. Elevii nu au voie să mâzgălească, să scrie, să deseneze/picteze cu marker, cu spray
colorat, cu vopsea pe mobilierul şcolii, pereţii interiori/exteriori, garduri etc.

Liceul „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
Art.112. Elevii nu au voie să fure/să fie complici la furt, să iniţieze şi/sau să participe la
acţiuni prin care să păgubească colegii şi personalul unităţii de învăţământ.
Art.113. Elevii nu au voie să distrugă bunurile personale ale colegilor lor, ale altor elevi din
liceu, ale personalului unităţii de învăţământ.
Art.114. Elevii nu au voie să părăsească incinta şcolii în timpul programului decât în mod
excepţional cu avizul directorului/dirigintelui şi cu acceptul părinţilor.Elevii vor avea pachet
de acasă sau îşi vor cumpăra produse alimentare de la chioşcul din curtea şcolii și de la alte
magazine înainte de începerea programului.
Art.115. Elevii nu au voie să staţioneze pe coridoarele şcolii în timpul orelor de curs;
Art.116. Elevii nu au voie să fumeze în şcoală, în curtea sau perimetrul şcolii.
Art.117. Elevii nu au voie să cheme la şcoală, pentru aşa numitele „răfuieli“, „intimidări“, alţi
elevi, rude, cunoscuţi, persoane adulte. Pentru astfel de situaţii vor fi sancţionaţi după
caz, cu: eliminare, scăderea notei la purtare sub 5, exmatriculare, iar persoanele adulte
implicate vor răspunde penal.
Art.118. Elevii nu au voie să blocheze căile de acces în instituţie.
Art.119. Elevii nu au voie să deţină şi să consume în perimetrul unității de învățământ și în
afara ei băuturi alcoolice, țigări, stupefiante etc.
Art.120. Este interzis elevilor să frecventeze barurile sau alte localuri, precum şi practicarea
jocurilor de noroc.
Art.121. Este interzis elevilor să înregistreze audio sau video activităţile din şcoală fără
acordul profesorilor sau al conducerii şcolii.
Art.122. Este interzisă utilizarea telefoanelor mobile în timpul activităţilor şcolare. În caz
contrar, acestea vor fi confiscate şi redate părinţilor la sfârşit de an şcolar.
Art.123. În cazul în care elevii vor sări gardul şcolii şi vor fi găsiţi în afara spaţiilor şcolare,
vor fi sancționați de către Poliția locală și de către Poliţia de proximitate și li se vor scădea 2
puncte la purtare.
Art.124. Este interzis elevilor să organizeze și să participe la acțiuni de protest, care afectează
desfășurarea activității de învățământ sau care afectează participarea la programul școlar.

VII. 4. 4. CONSILIUL ȘCOLAR AL ELEVILOR

Art.125.Își desfășoară activitatea conform art. 39-41din Statutul Elevului.

VII.ACTIVITATEA EDUCATIVĂ EXTRAȘCOLARĂ

Art. 126. - Activitatea educativă extraşcolară din unităţile de învăţământ este concepută ca
mediu de dezvoltare personală, ca modalitate de formare şi întărire a culturii organizaţionale a
Liceul „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
unităţii de învăţământ şi ca mijloc de îmbunătăţire a motivaţiei, frecvenţei şi performanţei
şcolare, precum şi de remediere a unor probleme comportamentale ale elevilor.
Art. 127. - (1) Activitatea educativă extraşcolară din unităţile de învăţământ se desfăşoară în
afara orelor de curs.
(2) Activitatea educativă extraşcolară din unităţile de învăţământ se poate desfăşura fie în
incinta unităţii de învăţământ, fie în afara acesteia, în palate şi cluburi ale copiilor, în cluburi
sportive şcolare, în baze sportive şi de agrement, în spaţii educaţionale, culturale, sportive,
turistice, de divertisment.
Art. 128. - (1) Activităţile educative extraşcolare desfăşurate în unităţile de învăţământ pot fi:
culturale, civice, artistice, tehnice, aplicative, ştiinţifice, sportive, turistice, de educaţie rutieră,
antreprenoriale, pentru protecţie civilă, de educaţie pentru sănătate şi de voluntariat.
(2) Activităţile educative extraşcolare pot consta în: proiecte şi programe educative,
concursuri, festivaluri, expoziţii, campanii, schimburi culturale, excursii, serbări, expediţii,
şcoli, tabere şi caravane tematice, dezbateri, sesiuni de formare, simpozioane, vizite de studiu,
vizite, ateliere deschise etc.
(3) Activitatea educativă poate fi proiectată atât la nivelul fiecărei grupe/clase de
antepreşcolari/preşcolari/elevi, de către educator-
puericultor/educatoare/învăţător/institutor/profesor pentru învăţământul
preşcolar/primar/profesor diriginte, cât şi la nivelul unităţii de învăţământ, de către
coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare.
(4) Activităţile educative extraşcolare sunt stabilite în consiliul profesoral al unităţii de
învăţământ, împreună cu consiliul elevilor, în conformitate cu opţiunile elevilor şi ale
consiliului reprezentativ al părinţilor şi ale asociaţiilor părinţilor, acolo unde acestea există, ale
reprezentanţilor legali, precum şi cu resursele de care dispune unitatea de învăţământ.
(5) Organizarea activităţilor extraşcolare sub forma excursiilor, taberelor, expediţiilor şi a
altor activităţi de timp liber care necesită deplasarea din localitatea de domiciliu se face în
conformitate cu regulamentul aprobat prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.
(6) Activităţile extraşcolare de timp liber care nu necesită deplasarea din localitate, precum şi
activităţile extracurriculare şi extraşcolare organizate în incinta unităţii de învăţământ se
derulează conform prevederilor prezentului regulament şi, după caz, cu acordul de principiu al
părintelui sau reprezentantului legal al copilului/elevului, exprimat la începutul anului şcolar.
(7) Calendarul activităţilor educative extraşcolare este aprobat de consiliul de administraţie al
unităţii de învăţământ.
Art. 129. - Evaluarea activităţii educative extraşcolare derulate la nivelul unităţii de
învăţământ este parte a evaluării instituţionale a respectivei unităţi de învăţământ.

VIII. EVALUAREA REZULTATELOR ÎNVĂȚĂRII.ÎNCHEIEREA SITUAŢIEI


ŞCOLARE
Art.130. Încheierea situaţiei şcolare se va face conform prevederilor art. 101-127 din
R.O.F.U.I.P.(OMEN 5447/2020)
Art.131. –(1)Numărul de calificative/note acordate semestrial fiecărui elev, la fiecare
disciplină de studiu , exclusiv nota de la lucrarea scrisă semestrială (teză), trebuie să fie cel
puțin egal cu numărul săptămânal de ore de curs prevăzut în planul de învățământ. Fac
Liceul „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
excepție disciplinele cu o oră de curs pe săptămână, la care numărul minim de
calificative/note este de două.
(2)În anul școlar 2021-2022, prin derogare de la prevederile alin(1), numărul de
calificative/note acordate semestrial fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, va fi de
minimum două, indiferent de numărul de ore alocat disciplinei prin planul cadru.
Art. 132-(1) Elevii aflați în situație de corigență vor avea cu cel puțin un calificativ/ o notă în
plus față de numărul de calificative prevăzut la art.110, ultimul calificativ fiind acordat/ă, de
regulă, în ultimele două săptămâni ale semestrului.
(2)În anul școlar 2021-2022, prin derogare de la prevederile alin.(1), elevii aflați în situație de
corigență vor avea cel puțin trei calificative/note, ultimul/(a) calificativ/ notă fiind acordat(ă),
de regulă, în ultimele două săptămâni ale semestrului.
Art.133-(1) Elevii declarați amânați pe semestrul I își încheie situația școlară în primele patru
săptămâni de la revenirea la școală.
(2)În anul școlar 2021-2022, prin derogare de la prevederile alin.(1), elevii declarați amânați
pe semestrul I, își încheie situația școlară până cel mai târziu în ultima zi a semestrului al II-
lea al anului școlar 2021-2022.

IX. EVALUAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Art.134. Evaluarea unității de învățământ se realizează conform art. 150-156 din


R.O.F.U.I.P.(OMEN 5447/2020)

X. PARTENERI EDUCAŢIONALI

X.1. DREPTURILE PĂRINŢILOR, TUTORILOR SAU SUSŢINĂTORILOR LEGALI

Art.135. Implicarea părinţilor/tutorilor legali în sancţionarea abaterilor elevilor este permisă


numai cu acordul conducerii liceului şi în prezenţa acesteia.
Art.136. Părinţii/bunicii/tutorii elevilor au obligaţia de a participa la şedinţele cu părinţii.
Art.137. La nivelul unităţii de învăţământ funcţionează Consiliul Reprezentativ al Părinţilor și
este compus din preşedinţii comitetelor de părinţi ai fiecărei clase.
Art.138. Comitetele de părinţi ale claselor /Consiliul reprezentativ al părinţilor/Asociaţia de
părinţi pot atrage resurse financiare extrabugetare, constând în contribuţii, donaţii,
sponsorizări etc., venite din partea unor persoane fizice sau juridice din ţară şi străinătate, care
vor fi utilizate pentru:
a) modernizarea şi întreţinerea patrimoniului unităţii de învăţământ, a bazei materiale şi
sportive;
b) acordarea de premii şi burse elevilor;
c) sprijinirea financiară a unor activităţi extraşcolare;
d) acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situaţie
materială precară;
Liceul „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
e) alte activităţi care privesc bunul mers al unităţii de învăţământ sau care sunt aprobate de
adunarea generală a părinţilor.
Art.139. Personalul didactic nu operează cu aceste fonduri.
Art.140. Părinţii, tutorii sau susţinătorii legali sunt consultaţi pentru alegerea disciplinelor din
curriculum la decizia şcolii aflate în oferta curriculară.

X. 2. INDATORIRILE PĂRINȚILOR , TUTORILOR SAU SUSȚINĂTORILOR


LEGALI

Art.141. Părinţii/tutorii legali nu au voie să agreseze verbal/fizic elevii; nu au voie să


iniţieze/organizeze şi să desfăşoare acţiuni în vederea agresării elevilor.
Art.142. Părintele, tutorele sau susţinătorul legal care nu asigură şcolarizarea elevului, în
perioada învăţământului obligatoriu, este sancţionat cu amendă cuprinsă între 100 – 1000 lei
ori este obligat sa presteze muncă în folosul comunităţii.
Art.143. Părintele, tutorele sau susţinătorul legal are obligaţia, ca cel puţin o dată pe lună, să
ia legătura cu dirigintele clasei pentru a cunoaşte evoluţia elevului.
Art.144. Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului răspunde material pentru
distrugerile bunurilor şcolii cauzate de elev.

XI. Reguli de PROTECŢIA MUNCII (PM)

Art.145.Elevii trebuie să-și însușească următoarele norme:


- să circule numai pe trotuare, iar în lipsa acestora pe potecile laterale ale drumurilor
publice;
- să circule numai pe partea stângă a drumurilor publice dacă acestea nu au trotuare sau
poteci;
- să traverseze drumurile publice numai prin locurile unde sunt indicatoare, marcaje pentru
trecerea pietonilor sau pe la colţul străzilor, după ce s-au asigurat că nu există niciun
pericol;
- să nu se joace pe drumurile publice;
- să nu se agaţe de căruţe, de autovehicule sau să traverseze prin spatele lor;
- să nu alerge pe holuri sau pe scări;
- să nu deschidă geamurile şi să nu se urce pe pervaz;
- să nu pună piedică colegilor de şcoală sau să provoace alte accidente voit;
- să se joace în recreaţie numai pe platoul din curtea şcolii.

XII. Reguli pentruPrevenirea și Stingerea Incendiilor (P.S.I.)

Art.146.Elevii trebuie să-și însușească următoarele norme:

Liceul „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
- să reacționeze la semnalul sonor stabilit (sunet lung de 3 ori a câte 15 secunde) pentru
situații de urgențe (cutremur, incendiu);
- să nu utilizeze telefoanele mobile decât pentru apeluri de urgență, pentru a nu bloca liniile
telefonice;
- să evite intrarea în panică și aglomerația spre căile de evacuare;
- să acorde primul ajutor persoanelor rănite, în cazul în care este posibil, sau să protejeze
aceste persoane până la sosirea echipajelor de intervenție;
- să nu umble la prize, tablouri electrice;
- să nu fumeze în incinta şcolii şi să nu consume băuturi alcoolice;
- să nu se joace cu obiecte ascuţite sau substanţe inflamabile pentru a nu provoca accidentarea
lor sau a colegilor.

CAPITOLUL XIII.TRANSPORTUL ELEVILOR

Art.147. Transportul elevilor din cartierul Chintinici și din Roznov se face gratuit cu
microbuzul şcolar (orar), cf. Regulamentului privind transportul elevilor cu microbuzele
școlare, dezbătut în C.P. din data de 16.10.2020 și aprobat în C.A. din data de 16.10.2020.

Art.148. Elevilor, care distrug sistematic componentele mijlocului de transport și comit acte
de indisciplină în acesta, li se poate interzice deplasarea cu microbuzul școlar pe o perioadă
determinată de timp.

CAPITOLUL XIV. DISPOZIŢII FINALE

Art.149. În timpul orelor de curs, al examenelor și al concursurilor este interzisă utilizarea


telefoanelor mobile; prin excepție de la această prevedere, este permisă utilizarea acestora în
timpul orelor de curs, numai cu acordul cadrului didactic, în situația folosirii lor în procesul
educativ sau în situații de urgență. Pa durata orelor de curs, telefoanele mobile se păstrează în
locuri special amenajate din sala de clasă, setate astfel încât să nu deranjeze procesul educativ.

Art.150. În cadrul Liceului „Gh. Ruset Roznovanu” se asigură dreptul fundamental la


învățătură și este interzisă orice formă de discriminare a copiilor/ elevilor și a personalului din
unitate.

Liceul „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro