Sunteți pe pagina 1din 1

ANTET UNITATE DE ÎNVĂŢĂMÂNT MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

(Model orientativ)

DECIZIA Nr. ________/16.02.2018


privind încadrarea doamnei/domnului ______________________________ ca titular la catedră/pe post în anul şcolar 2018-2019

Având în vedere prevederile art. 97, alin. (2), lit. f), art. 262, alin. (3), lit. c) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 7-32 din Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul
preuniversitar în anul şcolar 2018-2019 , Anexă la OMEN nr. 5485/13.11.2017, referitoare la constituirea posturilor didactice/catedrelor şi
la încadrarea personalului didactic titular precum şi a personalului angajat conform prevederilor art. 21 alin. (4);

Având în vedere Decizia ISJ Alba nr. _______ / _________ privind repartizarea doamnei / domnului _____________________ ca
titular/angajat conform prevederilor art. 21 alin. (4) la catedra /pe postul de ______________________________________________;

Având în vedere cererea nr. ________ / ___________ a doamnei/domnului ________________________ şi fişele de încadrare ale
fiecărei catedre pentru anul şcolar 2018-2019, completate şi semnate de fiecare cadru didactic titular în perioada 22 ianuarie – 16
februarie 2018;

În conformitate cu prevederile art. 21 din Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul
preuniversitar în anul şcolar 2018-2019, Anexă la OMEN nr. 5485/13.11.2017;

Având în vedere Hotărârea Consiliului de administraţie al unităţii ___________________________, din data de ______________,
referitoare la aprobarea Proiectului de încadrare a unităţii cu personal didactic de predare, pentru anul şcolar 2018-2019;

Având în vedere prevederile art. _____ din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ, aprobat prin Hotărârea
consiliului de administraţie nr. _____ din data de __________;

Directorul unităţii de învăţământ ____________________________________, prof.


___________________________________, numit prin Decizia ISJ Alba nr. _________ /________________;

DECIDE
Art. 1. Începând cu data de 01.09.2018, în anul şcolar 2018-2019, doamnei /domnului ______________________,
titular/angajat conform art. 21 alin. (4) al unităţii __________________________________________, la catedra/pe postul
de ______________________________________, în baza deciziei ISJ Alba nr. _____/________ de numire/repartizare pe
post/catedră, i se constituie norma de bază (18 ore/săptămână1) la unitatea de învăţământ/structura (dacă este cazul),
___________________________ în următoarea componenţă: ____________________________________(se trec după caz:
numărul de ore şi specialitatea lor/ TC, CDS, CD, denumirea opţionalului, limba de predare, alternative educaţionale, etc.)

Art. 2. Prezenta decizie se modifică pe parcursul anului şcolar 2018-2019 în cazul unor situaţii care determină schimbări
ale statutul personalului didactic titular (concedii, reveniri la catedră, detaşări, etc.), conform legislaţiei în vigoare.

Art. 3. Orele pentru încadrarea în regim de cumul/plata cu ora pentru anul şcolar 2018-2019 se atribuie, la cererea
angajatului nominalizat la art. 1, prin decizie internă conform prevederilor art. 94 din Metodologia – cadru privind
mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018-2019, Anexă la OMEN nr.
5485/13.11.2017, cu respectarea termenelor de depunere a cererilor (20-24 august 2018) prevăzute în Calendarul
mobilităţii personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2018-2019.

Art. 4. Prezenta decizie se comunică doamnei/domnului prof. ___________________ şi serviciului secretariat/salarizare.

DIRECTOR,
PROF. _______________________________

1
numărul de ore pe săptămână se completează în funcţie de catedra / postul didactic pe care se face încadrarea.