Sunteți pe pagina 1din 103

Nr.

din

Discutat şi avizat în Consiliul profesoral din data de 09.12.2021


Aprobat în Consiliul de Administrație din data de………..

2021-2025

PLAN OPERAȚIONAL 2021-2022

Liceul „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamț , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
Cuprins
Partea I - Contextul ..........................................................................................................................4
I. 1 Formularea misiunii ............................................................................................................................................ 4
I. 1. 1 Ce reprezintă Liceul „GH. RUSET ROZNOVANU”? ................................................................................ 4
I. 1. 2 Viziunea Liceului „GH. RUSET ROZNOVANU” ....................................................................................... 4
I. 1. 3 Misiunea Liceul „GH. RUSET ROZNOVANU” ......................................................................................... 4
I. 2 Scurtă prezentare a profilului actual al şcolii ................................................................................................... 5
I. 2. 1 Scurt istoric ..................................................................................................................................................... 5
I.2.2. Realizarea ofertei şcolare 2018 - 2019 – CLASA a IX-a CURS DE ZI ....................................................... 6
I.2.3. Realizarea ofertei şcolare 2019 - 2020 – CLASA a IX-a CURS DE ZI ....................................................... 7
I.2.4. Realizarea ofertei şcolare 2020 - 2021 – CLASA a IX-a CURS DE ZI ....................................................... 7
I.2.5. Realizarea ofertei şcolare 2021- 2022 – CLASA a IX-a CURS DE ZI ........................................................ 7
I.3. Evoluţia rezultatelor şi analiza rezultatelor anului şcolar precedent.............................................................. 7
I.3.1. Realizări reprezentative în anul şcolar 2020 - 2021 ...................................................................................... 7
I.3.2 Activităţi extracurriculare/extraşcolare 2020 - 2021 ..................................................................................... 8
I. 4 Contextul naţional ............................................................................................................................................. 16
I. 5 Priorităţi şi obiective în plan regional şi local ................................................................................................. 18
I. 5. 1 Priorităţi la nivel regional ............................................................................................................................ 19
I. 5. 2. Priorităţi la nivel local ................................................................................................................................. 26
Educația și formarea profesională din România din perspectiva țintelor și indicatorilor derivați din Strategia
Europa 2020 - Strategia Europa 2020 definește următoarele obiective principale pentru deceniul 2010-2020:
................................................................................................................................................................................... 26
Obiectivele strategice și direcțiile de acțiune pentru formarea profesională 2016-2020 .................................... 26
1. îmbunătățirea relevanței sistemelor de formare profesională pentru piața muncii, având ca țintă
strategică:.................................................................................................................................................................. 26
2. Creșterea participării și facilitarea accesului la programele de formare profesională având ca ținte
strategice: .................................................................................................................................................................. 26
3. Îmbunătățirea calității formării profesionale, având ca ținte strategice: .................................................. 27
4. Dezvoltarea inovării și cooperării naționale și internaționale în domeniul formării profesionale, având
ca ținte strategice: .................................................................................................................................................... 27
Partea a II - a - Analiza nevoilor ...................................................................................................27
II. 1 Analiza mediului extern ................................................................................................................................... 27
II. 1. 1 Aspecte demografice ................................................................................................................................... 27
II. 1. 2 Piaţa muncii ................................................................................................................................................. 31
II. 1. 3 Activitatea economică ................................................................................................................................. 34
Implicații pentru ÎPT ............................................................................................................................................... 36
II. 2 Analiza mediului intern ................................................................................................................................... 38
II. 2. 5 Învăţământul profesional şi tehnic ............................................................................................................ 47
II. 2. 6. Consiliere şi orientare în carieră.............................................................................................................. 49
II. 2. 7. Specializări şi curriculum ......................................................................................................................... 49
II. 2. 8. Parteneriate şi colaborări ......................................................................................................................... 50
II. 2. 9. Analiza PEST(E) și analiza SWOT.......................................................................................................... 50
II. 2. 10. Ţinte strategice ........................................................................................................................................ 54
Partea a III – a - Plan operaţional 2021– 2022 .................................................................................................... 56
3. 1 Diversificarea parteneriatelor cu agenţi economici pentru o pregătire mai complexă a elevilor............... 56
Partea a IV a - Consultare, monitorizare şi evaluare ................................................................................66
IV. 1 Procesul de consultare pentru elaborare PAS .............................................................................................. 66
IV. 2 Organizarea activităţii de monitorizare şi evaluare PAS ............................................................................ 67
IV. 3 PAS. Derularea activităţilor pentru feedback operaţional......................................................................... 70
Partea a V-a - ANEXE ...................................................................................................................73
Anexa 1: Structura de pregătire profesională şi tehnică - previziune 2013 faţă de 2003 ................................ 73
Anexa 2: Evoluţia şi prognoza populaţiei pentru grupa de vârstă 10 – 14 ani .................................................. 73
Liceul „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamț , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
Anexa 3: Evoluţia şi prognoza populaţiei pentru grupa de vârstă 15 – 24 ani .................................................. 74
............................................................................................................................................................75
Anexa 4: Domenii economice la nivelul Regiunii NE ........................................................................................... 75
Anexa 5. Prima repartiţie pe specializări la clasa a IX – a Liceul Tehnologic „GH. RUSET ROZNOVANU”,
2017 – 2018 a elevilor de la şcolile generale din zonă - 12. 07. 2017 ................................................................... 76
Anexa 6. Prima repartiţie pe specializări la clasa a IX – a Liceul Tehnologic „GH. RUSET ROZNOVANU”,
2018 – 2019 a elevilor de la şcolile generale din zonă - 9. 07. 2018 ..................................................................... 77
Anexa 7. Prima repartiţie pe specializări la clasa a IX – a Liceul „GH. RUSET ROZNOVANU”, 2019 – 2020
a elevilor de la şcolile generale din zonă - 12. 07. 2019 ........................................................................................ 78
Anexa 8. Prima repartiţie pe specializări la clasa a IX – a Liceul „GH. RUSET ROZNOVANU”, 2020 – 2021
a elevilor de la şcolile generale din zonă - 10. 07. 2020 ........................................................................................ 79
Anexa 9. Prima repartiţie pe specializări la clasa a IX – a Liceul „GH. RUSET ROZNOVANU”, 2021 – 2022
a elevilor de la şcolile generale din zonă - 10. 07. 2021 ........................................................................................ 80
Anexa 10. Situaţia evoluţiei şcolarizării în unitatea ÎPT ..................................................................................... 81
Anexa 11. Anexa cabinete de orientare ................................................................................................................. 83
Anexa 12. Formarea profesorilor ........................................................................................................................... 84
Anexa 13. Rata abandonului .................................................................................................................................. 86
Anexa 15. Rata de promovare ................................................................................................................................ 92
Anexa 16. Rata de succes ......................................................................................................................................... 96
Anexa 17. Număr elevi/cadru didactic .................................................................................................................. 98
Anexa 19. Date demografice oraş Roznov ........................................................................................................... 103

Liceul „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamț , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
Partea I - Contextul

I. 1 Formularea misiunii

I. 1. 1 Ce reprezintă Liceul „GH. RUSET ROZNOVANU”?

Liceul „GH. RUSET ROZNOVANU” constituie principala instituţie de cultură şi


educaţie a oraşului Roznov. Prin activitățile desfășurate și prin profilul școlii dorim să oferim
locuitorilor din zona orașului Roznov oportunități de educație și instruire accesibilă, de înaltă
calitate, în domeniile cerute pe piața muncii (fabricarea produselor din lemn, construcții, instalații
și lucrări publice, mecanică forestieră, protecția mediului, silvicultură) sprijinind în același timp
dezvoltarea carierei, sporirea calității vieții și prosperitatea economică. Liceul „GH. RUSET
ROZNOVANU” este o școală de mari proporții care deservește tineri și adulți deopotrivă și care
poate oferi și cursuri de formare particularizate pentru agenții economici din regiune.

I. 1. 2 Viziunea Liceului „GH. RUSET ROZNOVANU”


Liceul ,,Gh. Ruset Roznovanu” este o organizație educațională care își propune ca, printr-o
îmbinare armonioasă între tradiție, inovație și continuitate să satisfacă cerințele învățământului
modern european, să realizeze la standarde de calitate cele două axe de referință, incluziunea și
performanța, să asigure o inserție socio-profesională de succes a absolvenților. În viziunea
noastră, școala este a elevului, și are menirea de a răspunde cerințelor, nevoilor și aspirațiilor
acestuia, ale comunității în ansamblu și ale societății în general.

I. 1. 3 Misiunea Liceul „GH. RUSET ROZNOVANU”


Liceul ,,Gh.Ruset Roznovanu” Roznov asigură oportunități de educare și instruire
profesională la standarde europene, tuturor categoriilor de beneficiari, pentru toate nivelurile de
învățământ: preșcolar, primar, gimnazial, liceal și profesional, cât și persoanelor adulte interesate
de formarea continuă pe tot parcursul vieții. Condițiile de educare sunt menite să asigure
dezvoltarea fiecărui elev la potențialul său maxim, punând accent atât pe dezvoltarea
competențelor cheie, care să îi permită o inserție socială și profesională de succes, cât și pe
promovarea acelor valori culturale, sociale, civice și patriotice care pot sprijini formarea unor
cetățeni responsabili și proactivi.
Liceul „GH. RUSET ROZNOVANU” este o unitate şcolară complexă care oferă oportunităţi
de educare şi de instruire la toate nivelurile de învăţământ - preşcolar, primar, gimnazial, liceal
teoretic şi tehnologic, profesional - în domenii cerute pe piaţa muncii.
Prin calitatea activităţii instructiv-educative a absolvenţilor integraţi pe piaţa muncii, Liceul
„GH. RUSET ROZNOVANU” asigură pentru tinerii şi adulţii din zona educaţie şi instruire
profesională, stimulând dezvoltarea carierei, sporirea calităţii vieţii şi creşterea potenţialului
economic şi social al zonei.

Liceul „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamț , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
I. 2 Scurtă prezentare a profilului actual al şcolii

Liceul „GH. RUSET ROZNOVANU” este situat în judeţul Neamţ, oraşul Roznov,
asigurând pregătirea în învăţământul preşcolar, primar, gimnazial, liceal și profesional pentru
elevii proveniţi dintr-o arie geografică întinsă, cuprinzând următoarele localităţi: Slobozia,
Săvineşti, Zăneşti, Piatra Şoimului, Rediu, Cândeşti, Tazlău, Ruseni, Borlești. Oferta de
instruire este variată, echilibrată pe liceu și școală profesională, ceea ce răspunde în mod eficient
cererii din zonă. Profilul umanist oferă pregătire în specializările filologie și științe sociale.
Filiera tehnologică asigură instruirea în domeniul protecţiei mediului, iar învățământul profesional
vizează domeniile de prelucrare a lemnului, silvicultură, mecanică forestieră, construcții, instalații
și lucrări publice.
Oferta cuprinde ruta directă, pentru toate clasele. Situaţia este valabilă pentru anul şcolar
2021- 2022, an în care numărul total al elevilor este de 1342, cuprinşi în 52 de clase .
Şcoala dispune de 79 de cadre didactice calificate din care 61 sunt titulare.

I. 2. 1 Scurt istoric

La 1 februarie 1865 a fost înfiinţată la Roznov prima şcoală cu 41 de elevi şi un singur


învăţător, conform “Legii pentru Instrucţia Publică" din anul 1864.
Pentru că lipseau localurile pentru şcoli erau închiriate mici cămăruţe din vălătuci de
pământ, unde copiii trebuiau să se instruiască, îngrămădiţi şi sub îndrumarea unui singur
învăţător. În zilele frumoase, orele de şcoală se ţineau de obicei la umbra unor arbori bătrâni.
Clopotul care anunţa cele patru recreaţii pentru şcolari, reprezenta totodată şi ceasornicul
satului.
Colonelul Gheorghe Russet Roznovanu, fost prefect al judeţului Neamţ, a sprijinit dotarea
Învăţământului primar din Roznov cu unele „atenanse”. Astfel, în anul 1875 s-a construit primul
local de şcoală, cu patru încăperi, dintre care două erau săli de clasă iar celelalte două
constituiau locuinţa învăţătorului. Mai târziu, în anul 1911, s-a construit al doilea local de
şcoală cu trei săli de clasă, o cancelarie, funcţionând cinci clase de elevi şi doi învăţători.
Urmează o perioadă de adânci prefaceri şi în conştiinţa oamenilor care, treptat, şi - au dat seama
că ştiinţa de carte este utilă şi necesară. Aşa se face că, în anul 1938, şcoala primară din
Roznov funcţiona cu 310 elevi şi 8 învăţători având şi un curs suplimentar (V-VIII).
În anul 1946, pe lângă şcoala primară, ia fiinţă un „gimnaziu unic” care funcţiona în
localul şcolii primare, care avea conducerea separată şi era frecventat de elevi din Roznov şi din
împrejurimi. Cadrele didactice recrutate erau dintre cele ale şcolii primare şi din rândul altor
intelectuali din comună cu studii superioare. În anul 1950 s-a înfiinţat şcoala profesională,
şcoală medie tehnică, centru de calificare, centru de perfecţionare. A pregătit în toţi anii de
existenţa peste 50. 000 de specialişti pentru sectorul forestier.
Reforma din 1948 desfiinţează „gimnaziul unic” şi elevii trec la şcoala de 7 ani, în clasa
corespunzătoare. Între anii 1949 şi 1954, pe lângă şcoala de 7 ani a funcţionat un internat pentru
elevii din comunele vecine care, pe parcurs, a fost desfiinţat deoarece au apărut şcoli de 7 ani şi

Liceul „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamț , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
în alte sate vecine.
În anul 1956 a luat fiinţă o şcoală medie serală care funcţiona în localul şcolii de 7 ani, cu
cadre didactice de la această şcoală. Avea însă o conducere separată.
Anul 1961 este un an memorabil pentru Roznov. În acest an s-au deschis cursurile de zi
ale „Liceului Roznov”. Având clasele I-VII şi secţia de învăţământ seral pentru clasele a VIII-a
şi a IX-a. Prin contribuţia voluntară a cetăţenilor din Roznov, tânărul liceu a fost dotat cu un
nou local construit, folosind 9 săli de clasă la care se adaugă 7 săli din localurile vechi.
În anul 1962 ia fiinţă. pe lângă liceu o secţie de fără frecvenţă pentru clasele V-VII. În
1965 cursurile de zi ale Liceului Roznov dau prima promoţie de absolvenţi. În anul şcolar 1966
- 1967, liceul funcţionează cu 32 de clase (1128 de elevi) la zi şi seral, folosind 16 săli de clasă,
1 laborator, 4 săli pentru ateliere şi o sală de sport. Localul devine neîncăpător faţă de numărul
claselor şi funcţionează în 3 ture.
În anul 1980, liceul este preluat de Ministerul Agriculturii până în 1990, când redevine
“Liceul teoretic".
Şcoala generală se separă de liceu în anul şcolar 1980-1981 şi trece în noul local în care
funcţionează şi astăzi.
Grupul Şcolar Roznov a fost înfiinţat la 01.09.2003 prin comasarea Şcolii cu clasele I -
VIII, a Şcolii profesionale şi a Liceului Teoretic Roznov, prin ordinul MEC nr. 3878 din 18.
04. 2003.
Denumirea de Liceul Teoretic Roznov a revenit de la 01.09. 2012.
Din 1 septembrie 2014, unitatea școlară se numește LICEUL TEHNOLOGIC „GH.
RUSET ROZNOVANU”, conform H.C.L. nr.82/12.12.2013.
De la 1 septembrie 2017, Școala Gimnazială Slobozia devine structură a Liceului
Tehnologic „Gh. Ruset Roznovanuˮ, conform Deciziei I.S.J. cu nr. 1919 din 23.08.2017.
De la 1 septembrie 2019, conform HCL nr. 101 din 27.12.2018, ne numim Liceul „Gh.
Ruset Roznovanu”.
Astăzi, ţinându-se seama de caracteristicile zonei, de condiţiile social-economice
specifice şi de necesitatea valorificării bazei didactico-materiale bune de care dispune şcoala,
domeniile de pregătire s-au diversificat. Se şcolarizează elevii în profilul teoretic şi în
specializări solicitate de piaţă muncii: resurse naturale şi protecţia mediului, silvicultură,
construcţii şi lucrări publice, mecanică şi fabricare produselor din lemn.

I.2.2. Realizarea ofertei şcolare 2018 - 2019 – CLASA a IX-a CURS DE ZI

1. Filologie – 1 clasă – 30 de locuri – ocupate integral


2. Științe sociale-1 clasă - 28 de locuri-ocupate integral
3. IP3 -Fabricarea produselor de lemn – Tâmplar universal – 15 locuri - ocupate integral
+1
4. IP 3 Mecanică – Mecanic forestier – 28 de locuri - 22 de locuri ocupate
5. IP3 Construcţii, instalaţii şi lucrări publice – Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar-15
locuri ocupate integral
Total elevi: 111 elevi

Liceul „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamț , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
I.2.3. Realizarea ofertei şcolare 2019 - 2020 – CLASA a IX-a CURS DE ZI

1. Filologie – 1 clasă – 28 de locuri – ocupate integral


2. Științe sociale-1 clasă-28 de locuri-ocupate integral
3. IP3 - Fabricarea produselor de lemn – Tâmplar universal – 14 locuri - ocupate integral
4. IP3 - Silvicultură - Pădurar - 14 locuri - ocupate integral
5. IP3 - Mecanică – Mecanic forestier – 28 de locuri - ocupate integral
Total elevi: 133

I.2.4. Realizarea ofertei şcolare 2020 - 2021 – CLASA a IX-a CURS DE ZI

1. Filologie – 1 clasă – 28 de locuri – ocupate integral


2. Științe sociale-1 clasă-28 de locuri-ocupate integral
3. IP3 - Construcţii, instalaţii şi lucrări publice – Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar - 18
locuri ocupate
4. IP 3 - Mecanică – Mecanic forestier – 28 de locuri - ocupate integral
Total elevi: 102

I.2.5. Realizarea ofertei şcolare 2021- 2022 – CLASA a IX-a CURS DE ZI

1. Filologie – 1 clasă – 28 de locuri – ocupate integral


2. Științe sociale-1 clasă-28 de locuri-ocupate integral
3. IP3 – Fabricarea produselor din lemn – Tâmplar universal - 12 locuri ocupate
4. IP 3 - Mecanică – Mecanic forestier – 13 locuri ocupate
Total elevi: 81

I.3. Evoluţia rezultatelor şi analiza rezultatelor anului şcolar precedent

I.3.1. Realizări reprezentative în anul şcolar 2020 - 2021

- participarea cu rezultate deosebite obţinute de elevii noştri la olimpiade şi concursuri şcolare (8


elevi cu media anuală 10, premiul III la olimpiada județeană);
- reabilitarea grupurilor sanitare pentru elevii din incinta gimnaziului și a grădiniței, igienizarea
tuturor spațiilor de învățământ, achiziționare de mobilier școlar, reabilitare acoperiș de la grădinița
Roznov și de la liceu, acordarea la rețeaua de gaz a școlii Slobozia, amenajarea unui grup sanitar
pentru preșcolarii de la Slobozia;
- obţinerea unui procent bun de promovare la Evaluarea Naţională de 62,5 % şi la examenul de
bacalaureat 67,57 %;
- rezultate foarte bune la examenele de certificare a competenţelor profesionale, la care au
participat elevii noştri;
- creşterea numărului de parteneriate cu agenţii economici privind pregătirea elevilor şi
îmbunătăţirea calitativă a instruirii;
Liceul „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamț , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
- participarea personalului la un număr ridicat de cursuri de perfecţionare profesională în
specialitate şi în pedagogie;

Situaţia mediilor de admitere la liceu

An şcolar LICEU
Teoretic Tehnologic
Medie Medie
Medie max. Medie min.
ma x . mi n .
2018 - 2019 7,53 3,05 - -
2019 - 2020 Științe Științe
Filologie Filologie
sociale sociale
- -
5,58
7,94 7,85 6,14
2020 - 2021 8,18 7,65 6,56 6,19 - -
2021-2022 6,56 6,19 5,35 5,04 - -

ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL CU DURATĂ DE TREI ANI

AN ȘCOLAR Medie max.- medie Medie max.- medie min. Medie max.- medie min. Medie max.-
min. (Specializare mecanică (Specializare medie min.
(Specializare forestieră) construcții, instalații și (Specializare
silvicultură lucrări publice) Fabricarea
produselor lemn)
2018-2019 - 5,50 - 3,22 5,08 - 1,37 7,75 - 2,45
2019-2020 5,46 - 2,03 5,51 - 2,06 - 5,53 - 2,01
2020-2021 - 5,83-2,11 6,27-2,48 -
2021-2022 - 5,83-3,13 - 5-2,96

I.3.2 Activităţi extracurriculare/extraşcolare 2020 - 2021

În anul şcolar 2020-2021, în cadrul Liceului Gh. Ruset Roznovanu, la nivelurile preșcolar,
primar, gimnazial și liceal, s-a desfășurat o serie variată de activităţi, proiecte şi programe
educative.
În cadrul învățământului primar, toţi învăţătorii au întocmit planurile de activităţi
extraşcolare pentru anul şcolar 2020 – 2021.
ACTIVITĂŢI LA NIVELUL ŞCOLII ŞI ÎN COLABORARE CU PARTENERII
EDUCAŢIONALI
În cadrul învățământului preșcolar, toate prof.înv.preșcolar au întocmit planurile de
activităţi extraşcolare pentru anul şcolar 2020 – 2021.
ACTIVITĂŢI LA NIVELUL ŞCOLII ŞI ÎN COLABORARE CU PARTENERII
EDUCAŢIONALI
În cadrul activităţilor curriculare, extracurriculare şi extraşcolare acţiunea pedagogică s-a
centrat în egală măsură pe formarea capacităţilor intelectuale de bază, a atitudinilor şi
Liceul „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamț , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
comportamentelor dezirabile la preşcolari, calitatea acestor performanţe asigurându-se prin
utilizarea preponderentă a metodelor interactive, participative precum şi prin raportarea
problematicii la experienţele copiilor.
Toate grupele au fost implicate în marcarea unor evenimente importante cum ar fi: 5
octombrie-Ziua Educației, 1 Decembrie-Ziua Naţională a României, Naşterea Domnului, Moș
Craciun, fiecare grupă organizând activități în manieră proprie, fizic și online.
Toate cadrele didactice au susținut activități:
 Septembrie: „Haideti la plimbare!”- Observarea schimbărilor petrecute în natură în
anotimpul toamna, de asemenea colectarea de materiale necasare pentru activităţile practice.
 Octombrie: „Ziua Mondială a Educaţiei” - Conştientizarea rolului educaţiei şi participarea la
discuţii despre dreptul la educaţie.
 Noiembrie: Activitate extracurriculară de voluntariat: Run for Bobbo; „Sărbătoarea recoltei”
– Expoziţie cu lucrări de toamnă-online
 Decembrie:
a. „ România-i ţara mea şi eu mă mândresc cu ea!” - poezii și cântece patriotice,
realizarea unei expoziții cu desene, realizarea unei planșe tematice, hora unirii-
online
b. „ Vine, vine Moş Crăciun” – cunoasterea unor datini şi obiceiuri în prag de
sărbători.

S-au valorificat spaţiile de învăţare, realizându-se accesibilitatea grupurilor de copii la


resursele de joc şi învăţare. Toate educatoarele au fost interesate de confecţionarea de material
didactic în funcţie de varietatea tematicilor şi conţinuturilor de invăţare şi a particularităţilor de
vârstă a copiilor; au folosit atât material existent in grădiniţă cât şi confecţionat de ele sau
procurate prin eforturi proprii.
Fiecare educatoare a utilizat la grupă mijloacele electronice de învăţământ.
În cadrul învățământului primar, toţi învăţătorii au întocmit planurile de activităţi
extraşcolare pentru anul şcolar 2020 – 2021.
ACTIVITĂŢI LA NIVELUL ŞCOLII ŞI ÎN COLABORARE CU PARTENERII
EDUCAŢIONALI
În cadrul activităţilor curriculare şi extracurriculare acţiunea pedagogică s-a centrat în egală
măsură pe formarea capacităţilor intelectuale de bază, a atitudinilor şi comportamentelor
dezirabile la elevi, calitatea acestor performanţe asigurându-se prin utilizarea preponderentă a
metodelor interactive, activ - participative precum şi prin raportarea problematicii la experienţele
copiilor.
Activităţi:
Prof. înv.primar Elena Dumitrașcu, Clasa I B
 5 Octombrie- ZIUA EDUCAŢIEI , expoziţie de desene despre educaţie
 1 Decembrie – sărbătorim cu mândrie România, cântece şi poezii patriotice (online)
 15 Ianuarie – cinstim marele poet al României, Mihai Eminescu (online)
 24 Ianuarie - Hai să dăm mână cu mână!

Prof. înv. primar: Mirela Ciobanu, Clasa a II- a, A


Liceul „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamț , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
*septembrie- ACTIVITATE DE PROTECTIA PERSOANEI ÎN TIMPUL PANDEMIEI
* octombrie- Cărticica Toamnei, Dramatizare – Ciuboțelele ogarului
*noiembrie - La mulți ani, Românie!-online
-Concursul de matematică Lumina Math-online
*decembrie- Bucuriile iernii-online

Prof.înv.primar Adăscăliței Minodora, Clasa pregătitoare B


*octombrie- Prelucrarea normelor de protecţia persoanei la începutul anului școlar în situație
de pandemie
* Răceala şi gripa- activități desfășurate în prezența unui cadru medical.
La nivel gimnazial, s-au desfășurat următoarele activităţi, proiecte şi programe educative,
după cum urmează:
ACTIVITĂŢI LA NIVELUL ŞCOLII ŞI ÎN COLABORARE CU PARTENERII
EDUCAŢIONALI
La nivelul unității de învățământ, pe lângă activitățile de organizare și planificare a
activității didactice, au avut loc următoarele :
1.Ziua Mondială a Educației- Educație prin lectură, prof. Bordeianu Violeta,
prof. Gabur Paulina, prof. Lupu Petronela, prof. Ilie Andreea, prof. Toplicean Angela
2. Toamnă aurie- activitate extrașcolară, prof. Lupu Petronela, prof. Ilie Andreea.
3.Pe urmele lui I.L.Caragiale- activitate extrașcolară, prof. Lupu Petronela
4 Prietenii lui Eminescu, prof. Lupu Petronela și Dor de Eminescu, prof. Ilie Andreea
5.Tradiții de Crăciun, prof. Ilie Andreea.
6. Tradiții și obiceiuri din satul meu, prof. Toplicean Angela.
7.Stil și expresivitate în colindele românești, prof. Toplicean Angela.
8.Ziua Culturii Naționale. Proiect cultural „Valori culturale românești”, prof.
Toplicean Angela.
La nivel județean
 Simpozionul științific „ Valorificarea mijloacelor I.T. în cadrul lecției, prof. Ilie Andreea.
La nivel național
1. Simpozion național„Magia sărbătorilor de iarnă- tradiții și obiceiuri”,prof. Lupu
Petronela, prof. Gabur Paulina
2. Participare la Simpozionul național „Școala online- un zid sau o fereastră pentru
copiii noștri?”, prof. Gabur Paulina.
3. Participare la Conferința Națională „Dialog între cultură și educație”, prof. Gabur
Paulina.

Liceul „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamț , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
4. Participare la Conferința Națională Ipostaze ale educației în era digitală”, prof.
Gabur Paulina.

La nivel internațional
1.Participare la Conferința multidisciplinară internațională „The impact of educational
platforms in the romanian school”, prof. Gabur Paulina.
2. Participare la Sesiunea internațională de comunicări științifice „Practici educaționale
de succes în actualul context educațional”, prof. Gabur Paulina.
3. Concursul Internațional „ Jurnal de toamnă!”, prof. Gabur Paulina.
4. Conferința Internațională „10-thOnline Pan-European Conferece on digital
Education Learning from Best Practice, prof. Ilie Andreea.
Parteneriate și colaborări
1. Cu Centrul de resurse educaționale S.R.L., prin prof. Gabur Paulina.
2. Cu Editura Esential Proiect Educațional, prin prof. Gabur Paulina
3. Cu Asociația Cultural- Științifică „ Pleiadis”, Iași- prof. Gabur Paulina.
4. Parteneriat educațional „1Decembrie- Ziua Națională a României”, C.C.D. Neamț,
prin prof. Lupu Petronela.
Prof. Bogdan Grigoraş a susţinut o serie de activităţi cu prilejul aniversării unor
evenimente precum Comemorarea Holocaustului (6 octombrie 2020), 1 Decembrie, 24
Ianuarie, materializate prin prezentări Power Point ale elevilor claselor a VIII-a;
Participasre la cursul online A look at teaching young learners (formator National
Geografic)
 A participat la dezbaterea online a Planurilor-cadru pentru anul școlar 2021-2022, în
cadrul Conferinței Asociație Profesorilor de Istorie din Neamț (organizatori: Președinte
APIN Prof. Cristiana Șoimaru și Inspector de Istorie, Prof. Drd. Elena Preda, ISJ Neamț),
precum și la elaborarea Memoriului APIN, cu acest prilej (22 ianuarie 2021, ora 15.00);
 A participat la conferița online 24 ianuarie în conștiința românească susținută de Prof.
Univ. Dr. Sorin Iftimi, Univerrsitatea Al. I. Cuza – Iași (22 ianuarie 2021);
Prof. Marius Burghele a participat la dezbaterea online a Planurilor-cadru pentru anul
școlar 2021-2022, în cadrul Conferinței Asociație Profesorilor de Istorie din Neamț
(organizatori: Președinte APIN Prof. Cristiana Șoimaru și Inspector de Istorie, prof. drd.

Liceul „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamț , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
Elena Preda, ISJ Neamț), precum și la elaborarea Memoriului APIN, cu acest prilej (22
ianuarie 2021, ora 15.00);
 A participat la conferița online 24 ianuarie în conștiința românească susținută de
Prof. Univ. Dr. Sorin Iftimi, Univerrsitatea Al. I. Cuza – Iași (22 ianuarie 2021);
 A susţinut o serie de activităţi cu prilejul aniversării unor evenimente precum
Comemorarea Holocaustului (6 octombrie 2020), Ziua Armatei (25 octombrie), 1
Decembrie, materializate prin activităţi la clasă, cu elevii;

 Bulling-ul și abuzul în mediul familiar activitate în cadrul Campaniei 19 zile de


prevenire a abuzurilor și violenței asupra copiilor și tinerilor, 13.11.2020, clasa a
VIII- a B, prof. Pipă Ana;
 Participare online la Conferința privind Prevenirea abuzurilor și violenței asupra
copiilor și tinerilor susținută de FICE România 19.11.2020, prof. Pipă Ana;
 Completarea chestionarului OSP trimis de CJRAE Neamț de către elevii clasei a
VIII-a B, 12.11.2020, prof. Pipă Ana;
 1 Decembrie-Ziua Naținală a României -activitate online 27.11.2020, clasa a
VIII- a B, prof. Pipă Ana;
 Activitatea Geometria în culori cu elevii clasei a VII-a A -21.12.2020 (online).
prof. Pipă Ana;
 Activitatea Matematica în viața cotidiană cu elevii clasei a XI- a B – 20.01.2021
(online), prof. Pipă Ana;
 “Culorile toamnei”- 28 octombrie 2020, clasa a V-a B, prof. coordonator Butnaru
Mariana;
 “Şi totuşi ... ne place matematica!” -26 noiembrie 2020, clasa a V-a B, prof.
coordonator Butnaru Mariana;
 Datini de Crăciun -22 decembrie 2020, clasa a V-a B, prof. coordonator Butnaru
Mariana;
 “24 Ianuarie 1859 - Mica Unire” - 25 ianuarie 2021, clasa a V-a B, prof.
coordonator Butnaru Mariana.

La nivel liceal, s-au desfășurat următoarele activităţi, proiecte şi programe educative, după
cum urmează:

Liceul „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamț , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
ACTIVITĂŢI LA NIVELUL ŞCOLII ŞI ÎN COLABORARE CU PARTENERII
EDUCAŢIONALI
 Ziua internațională a cuvânului Mulțumesc, clasa a X- a C, coordonator: prof. Japalela
Tamara Veronica;
 Mihai Eminescu, LUCEAFARUL poeziei românești, clasa a X- a C, coordonator: prof.
Japalela Tamara Veronica;
 In intervalul 1-19 noiembrie 2020, s-au desfășurat șapte activități în format fizic dar și
online, de prevenire a abuzurilor și violențelor în mediul școlar, organizate în cadrul
Proiectului Educațional Campania 19 zile de activism împotriva abuzurilor și violenței
asupra copiilor și tinerilor, FICE, România; Participanți: elevi de la clasele V-XII;
Profesori coordonatori: Oana Ilarie, Bordeianu Violeta, Gabur Paulina, Butnaru Mariana,
Lupu Petronela, Roman Brîndușa, Japalela Tamara Veronica, Socol Valeriu, Huțu Ailoae
Simona Lorica;
 Cu elevii claselor a XI- a și a XII- a, s-au desfășurat două activități de orientare școlară în
colaborare cu Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău și Universitatea de Medicină și
Farmacie din Târgu Mureș. Profesori coordonatori: Ilarie Oana, Alterescu Cristina,
Bordeianu Violeta, Hutu Ailoae Simona, Duca Maria Carmen, Mancas Margareta, Gabur
Paulina;
 Participarea cu elevii claselor a XI- a și a XII- a, la activitățile din cadrul Proiectului
CNFIS-FDI-2020-0525, Sprijinirea accesului la învățământul superior al persoanelor din
medii defavorizate și corelarea ofertei educaționale cu cererea pieței muncii la UMSFT
G.E. Palade Tg. Mures, aprilie- decembrie 2020;
 Realizarea cu elevii clasei a XI- a B, a unei activități de prevenire a traficului de persoane,
în parteneriat cu Asociația eLiberare, București, decembrie 2020. Prof. coordonatori: Hutu
Simona, Bordeianu Violeta.
Prof. dr. Paul-Daniel Nedeloiu:

 A organizat Comemorarea victimelor Holocaustului (6 octombrie 2020) aniversarea Zilei


Marii Uniri (27 noiembrie 2020: Sesiune online de referate ale elevilor clasei a X-a A),
aniversarea Unirii Principatelor - 24 ianuarie 2020 (prezentări de proiecte power-point
online, cu elevi ai claselor a X- a şi a XI-a;
 A participat la cursurile online ale Proiectului Rose, de pregătire a elevilor pentru

Liceul „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamț , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
examenul de Bacalaureat;
 A participat la dezbaterea online a Planurilor-cadru pentru anul școlar 2021-2022, în
cadrul Conferinței Asociație Profesorilor de Istorie din Neamț (organizatori: Președinte
APIN, prof. Cristiana Șoimaru și Inspector de Istorie, prof. drd. Elena Preda, ISJ Neamț),
precum și la elaborarea Memoriului APIN, cu acest prilej (22 ianuarie 2021, ora 15.00);
 A participat la conferița online 24 ianuarie în conștiința românească susținută de Prof.
Univ. Dr. Sorin Iftimi, Univerrsitatea Al. I. Cuza – Iași (22 ianuarie 2021);
În semestrul I al anului școlar 2020-2021, activitatea bibliotecii şcolare a respectat normele
biblioteconomice în vigoare, prevederile specifice pandemiei şi planul managerial întocmit la
începutul anului.
Activităţile ce au caracter permanent (aşezarea cărţilor la raft, recondiţionare, oferirea de
informaţii bibliografice, înregistrarea publicaţiilor în evidenţa bibliotecii, etc.), au fost completate
cu activităţi ce au avut ca scop principal atragerea elevilor spre bibliotecă şi lectură (expoziţii
tematice de carte cu ocazia diferitelor evenimente, prezentări power-point, acţiuni de popularizare
a cărţii şi bibliotecii în colaborare cu cadrele didactice).
Toate activitățile s-au realizat în mediul online, folosind platforma ClassRoom, WhatsApp sau
pagina de Facebook a bibliotecii:
 1 Decembrie - Ziua Națională a României (în parteneriat cu biblioteca CCD Neamț) -
expoziție cu desene tematice
 Cercul pedagogic nr.1 al bibliotecarilor: s- au prezentat 3 materiale - Metode de realizare
online a activităților culturale în biblioteca școlară, Exemple de bune practici și Informare
webgrafică cu noutățile biblioteconomice apărute în această perioadă.
 Expoziție de carte și prezentare power-point F. M. Dostoievski
 Expoziție de carte Mihail Sadoveanu și Adrian Păunescu
 Dor de biblioteca din școala mea: elevii au realizat scrisori adresate bibliotecii
 Ziua internațională a bibliotecilor școlare. Exemple de bune practici (în parteneriat cu
biblioteca CCD Neamț)
 Istorica: Vasile Pârvan (în parteneriat cu biblioteca CCD Neamț): elevii au realizat afișe ale
activității (premiate cu cărți de către editura EDP), au făcut bibliografia cărților din
domeniul Istorie aflate pe site-ul editurii EDP, am realizat o expoziție de carte tematică

Liceul „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamț , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
 Sărbătoriții lunii: George Bacovia și George Coșbuc (în parteneriat cu biblioteca CCD
Neamț): expoziție de carte, realizarea de bibliografii și a unei prezentări power-point
 Sărbătoriții săptămânii: Ion Minulescu și Ionel Teodoreanu
 Crăciunul la bibliotecă
 Remember Jane Austen
 Remember Nichita Stănescu
 Ziua internațională a drepturilor copiilor
 Moș Nicolae pentru micii cititori
 S- au postat materiale utile elevilor pe platforma ClassRoom: Link-uri cărți gratuite,
Ecranizări după cărți din literatura română și universal, Link-uri materiale utile pentru
pregătirea la examenul de bacalaureat, Materiale clasele I - IV, Manuale digitale, Lecții
filmate clasele I - XII, Colecție de cărți audio, Link-uri biblioteci/muzee cu tur virtual,
Link-uri poezii din programa pentru bacalaureat, Avantajele cititului. De ce să mai citim,
Din istoria cărților și a bibliotecilor. S-u postat zilnic, pe pagina de Facebook a bibliotecii,
materiale de promovare a lecturii și a bibliotecii.

Parteneri instituţionali implicaţi:


 Primăria orașului Roznov;
 Biserica „Sf. Nicolae‟, Roznov;
 Biserica „Sf. Ilie‟, Chintinici;
 Căminul de bătrâni Roznov;
 Serviciul Rutier Neamț;
 Muzeul de Științe ale Naturii, Piatra Neamț;
 Muzeul de Istorie, Piatra Neamț;
 Muzeul de de Artă și Etnografie Piatra Neamț;
 Muzeul Gh. Ruset Roznovanu;
 McDonald’s, Galleria Mall Piatra Neamț;
 Cinematograf „Dacia - Piatra Neamț”;
 Consiliul Județean Neamț;
 Cetatea Neamțului;
 Teatrul Tineretului Neamţ;
 Casa Memorială „Calistrat Hogaş”;
 Parcul Dendrologic Roznov;
 Parcul Central Piatra Neamț;
 IPJ Neamț;
 Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog al Județului Neamț;
 Universitatea ‟Al. I. Cuza‟, Iaşi;
 Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu", Iași;
Liceul „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamț , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
 Catedrala Mitropolitană din Iași.

ANALIZA SWOT
Puncte tari:
- Implicarea unui număr mare de cadre didactice şi de elevi în realizarea şi desfăşurarea de
activităţi extraşcolare şi proiecte de parteneriat educaţional;
-Permanentizarea parteneriatelor cu autorităţile locale;
-Organizarea concursurilor: civice, artistice, sportive, pe discipline;
- Diseminarea constantă a evenimentelor şi activităţilor extraşcolare şi extracurriculare prin
site-ul şcolii şi pe pagina de facebook a Liceului „Gh. Ruset-Roznovanu”;
Puncte slabe:
-Disponibilitatea scăzută, socio-economic, a unor elevi care provin din medii/familii
dezavantajate, față de activitățile extrașcolare;
- Fonduri insuficiente şi greutarea obţinerii lor pentru a răsplati rezultatele bune şi foarte
bune ale unor elevi merituoşi ai şcolii;
Oportunități:
- Disponibilitatea autorităţilor locale (Primăria, Biserica, Poliţia, Dispensarul, Biblioteca)
de a se implica în viaţa şcolii;
-Disponibilitatea altor şcoli pentru schimburi de experienţă si pentru activităţi organizate în
parteneriat, în interes reciproc ;
- Implicarea şi cointeresarea părinţilor în procesul educativ din şcoală;
Amenințări:
- Implicarea aceloraşi elevi în activităţile extraşcolare propuse;
-Criza de timp a părinţilor, datorată situaţiei economice, conduce la o slabă supraveghere a
copiilor şi la o redusă implicare în viaţa şcolii.

I. 4 Contextul naţional

Odată cu dezvoltarea economiei concurenţiale, s-au construit structuri patronale şi


sindicale, au fost realizate mecanismele de dialog social necesare consultării şi dialogul între
guvern patronat, sindicat. deosebit de semnificativă în acest context este implicarea Comitetelor
Locale de Dezvoltare a parteneriatului social în decizii privind VET la nivel judeţean.
În organizarea administrativă au loc reforme structurale. Are loc un proces de
descentralizare a responsabilităţilor şi deciziilor legate de viaţa comunităţii. Unităţile şcolare sunt
din ce în ce mai mult antrenate în viaţa comunităţii.
În perioada 1997 - 1999 a fost înfiinţat un organism care să realizeze şi să actualizeze
continuu standardele ocupaţionale (COSA), a fost definit şi structurat nomenclatorul calificărilor.
Se fac eforturi pentru punerea în corespondenţă a nomenclatorului calificărilor cu Codificarea
Ocupaţiilor din România (COR) şi cu „Codul Activităţilor din Economia Naţională” (CAEN).
Există preocuparea de asociere a judeţelor în regiuni, având ca prim obiectiv facilitarea
realizării şi urmăririi proiectelor cu contribuţie financiară din fonduri publice. Acestor regiuni
urmează să li se acorde competenţe decizionale sporite şi în alte domenii de interes regional.
Un aspect important este implementarea unui program de reformă în administraţia publică,
ce urmăreşte transferul competenţelor decizionale şi a colectării şi gestionării resurselor financiare
proprii de către autoritatea publică locală (consilii locale judeţene, municipale, comunale).
Ministerul Educaţiei și Cercetării a susţinut prin activitatea proprie cristalizarea procedurilor de

Liceul „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamț , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
dialog tripartit, şi antrenarea lor în decizii ce se refereau cu precădere la reforma VET. Guvernele
au definit programe de guvernare în baza cărora au putut fi elaborate strategii sectoriale.
Ministerul Educaţiei și Cercetării a colaborat cu alte ministere implicate în elaborarea
strategiilor referitoare la resursa umană, (Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerul
Industriilor, Ministerul Agriculturii, Ministerul Dezvoltării şi Prognozei, etc. ).
Ministerul Educaţiei și Cercetării, prin reprezentanţii din teritoriu, colaborează la
realizarea Planurilor de Dezvoltare Regională şi a Planului Naţional de Dezvoltare. Ţintind
obiectivul politic prioritar, „integrarea în UE”, Ministerul Educaţiei și Cercetării a dezvoltat
strategii proprii care să conducă la integrarea educaţiei şi formării iniţiale şi armonizarea
sistemului educaţional preuniversitar cu sistemele de educaţie/formare a ţărilor membre în UE.
Reuniunea miniştrilor educaţiei şi formării ce a avut loc la Copenhaga (noiembrie 2002) a
adoptat o declaraţie ce cuprinde şi priorităţi legate de cooperarea dintre ţările membre şi candidate,
în formarea profesională, cum ar fi:
1. integrarea sistemului de formare profesională ca parte a sistemului educaţional;
2. restructurarea sistemului de formare profesională pentru a răspunde cerinţelor
economiei „bazată pe cunoaştere” şi dezvoltării personalităţii elevilor/cursanţilor;
3. dezvoltarea integrată a formării „iniţiale” şi „de-a lungul întregii vieţi”;
4. modernizarea formării profesionale prin dezvoltarea parteneriatului social;
5. atribuirea unei dimensiuni europene procesului de formare prin implementarea unui
sistem de credite transferabile şi de asigurare a calităţii formării.
Domeniile principale pe care se axează ÎPT - conform documentului numit „Priorităţi pe
termen scurt şi mediu pentru învăţământul preuniversitar” şi pentru şcoala noastră sunt:
 învăţarea centrată pe elev – ca fiind sigura metodă care permite realizarea unui învăţământ
profesional şi tehnic modern, eficient, în acord cu piaţa muncii;
 parteneriatele încheiate cu agenţii economici din zonă, ce se vor finaliza şi alte parteneriate
în funcţie de necesităţi – asigurând cadrul necesar integrării absolvenţilor în producţie încă
din timpul şcolii;
 dezvoltarea curriculumului şi standardelor profesionale pentru asigurarea coeziunii între
curriculumul naţional şi cel de dezvoltare locală;
 orientarea şi consilierea elevilor (prin realizarea de parteneriate cu CJAPP, pentru
identificarea aptitudinilor şi nevoilor elevilor pentru o decizie corectă în carieră) asigurând
cadrul necesar integrării absolvenţilor în producţie încă din timpul şcolii;
 sistemul informaţional asigură perfecţionarea continuă a metodelor de învăţământ;
 modernizarea bazei materiale asigură perfecţionarea continuă a metodelor de învăţământ;
 şanse egale şi pentru profesori (cursuri de formare pentru aplicarea noului curriculum
şcolar) şi pentru elevi - ofertă educaţională la standarde naţionale, curriculum eficient,
bază materială adecvată;
 cristalizarea procedurilor de dialog tripartit şi antrenarea lor în decizii care se referă cu
precădere la reforma VET – generalizarea experienţei programului pilotat în 50 de unităţi
şcolare în cele 100 şcoli care au câştigat programe PHARE TVET 010801, ca şcoli de
aplicaţii.

Liceul „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamț , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
I. 5 Priorităţi şi obiective în plan regional şi local

Liceul „GH. RUSET ROZNOVANU”, aparţine zonei de N - E, care face parte integrantă
din priorităţile economice stabilite de Planul Naţional de Dezvoltare.
În ultimii ani, liceul nostru şi-a diversificat oferta şcolara încercând să onoreze cererea de
educaţie şi formare profesională din zona orașului Roznov, combinând eficient specializările din
filiera teoretica (de tradiţie în liceu) cu cele din filiera tehnologică. Mai mult, pentru aplicarea
sistemului de învăţământ pentru urmarea cursurilor liceale, prin ruta progresivă, parcurgând
etapele anterioare se oferă şanse diverse, de la dobândirea celor trei calificări prin nivelurile
corespunzătoare până la posibilitatea urmării cursurilor la facultate sau școli postliceale.
De asemenea, oferta pe ruta protecţia mediului este de actualitate având o pondere crescută
şi în viitor. Tendinţa este de creştere a tehnologizării, reducerea angajaţilor în industrie, sporirea
exigentelor de calificare şi nevoia de personal calificat în întreprinderile mici.

Liceul „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamț , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
I. 5. 1 Priorităţi la nivel regional
Planul de măsuri

PRIORITATEA 1: ADAPTAREA OFERTEI EDUCAŢIONALE DE FORMARE PROFESIONALĂ LA CERINŢELE PIEŢEI MUNCII


Obiective:
1.1: Identificarea nevilor de calificare
1.2: Adaptarea ofertei pentru formarea profesională inițială la nevoile de calificare identificate, pe domenii și calificări
1.3: Creșterea nivelului de calificare și a gradului de adecvare a competențelor formate la nevoile unei economii în schimbare

Obiectivul 1.1 Identificarea nevoilor de calificare


Acţiuni - Activităţi Rezultate Termene Instituții Indicatori Precondiții și
responsabile riscuri
A.1. Revizuirea COR % ÎPT din TOTAL Anual ISJ a) 60% ÎPT - Lipsa
și corelarea cu autorizării,
% învățământ Unități școlare b) 50%ÎP,
nomenclatorului costuri ridicate
calificărilor profesional din 50% LT ale autorizării;
profesionale din IPT. - durată
ÎPT c) 30% dual
A.2. Consultarea procedurilor de
operatorilor economici % învățământ liceal autorizare, nu
privind necesarul de permite un
din ÎPT
formare prin răspuns prompt
învățământ % sistem dual din la cerințe OP, se
profesional. pierde
profesional
A.3. Actualizarea fidelitatea
anuală a bazei de date răspunsului la
cu indicatorii privind : cererea
demografia, economia pieței forței de
și piața muncii. muncă

Liceul „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamț , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
Obiectivul 1.2. : Adaptarea ofertei pentru formarea profesională iniţială la nevoile de calificare identificate, pe domenii şi calificări

Acţiuni - Activităţi Rezultate Termene Instituții Indicatori Precondiții și


responsabile riscuri
A.1. Încadrarea în Consultarea țintelor Permanent Unități școlare Încadrare 100% Lipsă finanțare
țintele PLAI, PRAI PLAI, PRAI privind Lipsă implicare
privind domeniile de domeniile de formare
formare profesională. profesională

A.2. Realizarea Înființarea claselor de Anual ISJ Realizarea Lipsa numărului


ponderii de 60% din ÎPT ponderii de 60% de elevi
Unități școlare
planul total de
școlarizare pentru IPT
Obiectivul 1.3. : Creşterea nivelului de calificare şi a gradului de adecvare a competenţelor formate la nevoile unei economii în schimbare

Acţiuni - Activităţi Rezultate Termene Instituții Indicatori Precondiții și


responsabile riscuri
A.1. Asigurarea Număr de școli cu Anual Unități școlare 100% UȘ dotate Lipsă surse
calității în formarea dotare corespunzătoare UAT corespunzător finanțare
profesională. fiecărei calificări OP
profesionale
A.2. Actualizarea PAS - anual Anual Unități școlare Actualizare Lipsă finanțare
PAS-urilor unităților 100% Lipsă implicare
IPT
A.3. Monitorizarea Raport monitorizarea Anual ISJ 100% unități Lipsa resurselor
inserției absolvenților inserției la 12 luni școlare/ISJ -uri care financiare,umane
Unități școlare
IPT. monitorizează inserția Lipsa de expertiză și
experiență a
personalului didactic în
efectuarea
monitorizării inserției

Liceul „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamț , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
PRIORITATEA 2 : Îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare în ÎPT

Obiective:
2.1.: Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii şcolilor din ÎPT
2.2.: Dotarea cu echipamente de instruire, conform SPP a unităţilor şcolare IPT

Obiectivul: 2.1.: Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii şcolilor din ÎPT

Acţiuni - Activităţi Rezultate Termene Instituții Indicatori Precondiții și


responsabile riscuri
A.1. Accesarea de Unități școlare cu bază Permanent Unități școlare 100% reabilitarea Lipsa resurselor
proiecte naționale, material bazei materiale financiare, umane
internaționale privind corespunzătoare Lipsa experiență a
reabilitarea bazei fiecărei calificări. personalului didactic în
materiale. accesarea de proiecte
naționale și
internaționale
A.2. Stabilirea listei de
Întocmirea listei de Permanent Unități școlare 100% existența listei Lipsa resurselor
echipamente conform echipamente necesare de echipamente financiare, umane
SPP. fiecărui domeniu necesare fiecărui
conform SPP. domeniu conform SPP
Obiectivul 2.2.: Dotarea cu echipamente de instruire, conform SPP a unităţilor şcolare IPT

Acţiuni - Activităţi Rezultate Termene Instituții Indicatori Precondiții și


responsabile riscuri
A.1. Dotarea cu Unități școlare dotate Permanent Unități școlare 100% existența de Lipsa resurselor
echipamente în cu echipamente de echipamente de financiare, umane
concordanță cu SPP. instruire conform SPP. instruire conform SPP

A.2. Creșterea ponderii Creșterea numărului de Permanent Unități școlare 50% Instruirea Lipsa resurselor
instruirii practice elevi care desfășoară practică efectuată la financiare, umane
efectuate la agenții instruirea practică la agenții economici
economici agenții economici.

Liceul „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamț , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
PRIORITATEA 3: Dezvoltarea resurselor umane ale şcolilor TVET

Obiective:
3.1. : Dezvoltarea managementului unităţilor şcolare IPT
3.2. : Dezvoltarea competenţelor metodice şi de specialitate ale personalului didactic din ÎPT

Obiectivul 3.1. : Dezvoltarea managementului unităţilor şcolare IPT

Acţiuni - Activităţi Rezultate Termene Instituții Indicatori Precondiții și


responsabile riscuri
Toți directorii din IPT Competențe obținute în Anual Unități școlare 100% participare Lipsa resurselor
urmează anual cel urma stagiului de financiare, umane
puțin un stagiu de formare.
formare.
Instruirea membrilor Obținerea de Anual Unități școlare 100% participare Lipsa resurselor
de actualizare PAS din competențe în urma financiare, umane
unitățile IPT. instruirii membrilor
comisiei.
Efectuarea stagiilor de Obținerea de informații Anual Unități școlare 100% participare Lipsa resurselor
documentare pentru necesare referitoare la financiare, umane
cadrele de specialitate agenții economici.
la agenții economici
parteneri.

Obiectivul 3.2.: Dezvoltarea competenţelor metodice şi de specialitate ale personalului didactic din ÎPT

Acţiuni - Activităţi Rezultate Termene Instituții Indicatori Precondiții și


responsabile riscuri
Absolvirea de stagii Număr de cadre Anual Unități școlare 100% participare Lipsa resurselor
metodice de didactice care participă financiare, umane
perfecționare. la stagii metodice de
perfecționare .
Urmarea programelor Consultarea agendelor Anual Unități școlare 100% participare Lipsa resurselor
Liceul „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamț , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
de formare continuă cu programe de financiare, umane
oferite de CCD Neamț formare continua
și alți furnizori de oferite de CCD Neamț
formare profesională. și alți furnizori de
formare profesională.

Organizarea de Număr cadre didactice Anual Unități școlare 100% participare Lipsa resurselor
schimburi de care participă la financiare, umane
experiență. schimburi de
experiență

PRIORITATEA 4 : Dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere

Obiective:
4.1.: Îmbunătăţirea mecanismelor pentru facilitarea accesului la educaţie şi ocuparea unui loc de muncă
4.2.: Creșterea numărului de absolvenți ai clasei a VIII-a în IPT

Obiectivul 4.1.: Îmbunătăţirea mecanismelor pentru facilitarea accesului la educaţie şi ocuparea unui loc de muncă

Acţiuni - Activităţi Rezultate Termene Instituții Indicatori Precondiții și


responsabile riscuri
Dezvoltarea activității Număr de profesori Anual Unități școlare 100% participare Lipsa resurselor
de mentorat pentru debutanți care participă profesori debutanți la financiare, umane
profesorii debutanți. la activități de activități de mentorat.
mentorat

Organizarea de Existența cabinetelor Anual Unități școlare Număr de cabinete de Lipsa resurselor
cabinete de consiliere de consiliere și consiliere și orientare financiare, umane
și orientare școlară în orientare școlară în școlară în sistemul IPT.
sistemul IPT sistemul IPT

Dezvoltarea IPT dual. Existența claselor de Anual Unități școlare 30% IPT dual. Lipsa resurselor
IPT în fiecare Unitate financiare, umane
școlară. Situație economică
Liceul „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamț , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
locală instabilă
Interesul scăzut al
operatorilor economici

Obiectivul 4.2.: Creșterea numărului de absolvenți ai clasei a VIII-a în IPT

Acţiuni - Activităţi Rezultate Termene Instituții Indicatori Precondiții și


responsabile riscuri
Întocmirea unui plan Plan privind reducerea Anual Unități școlare 100% unități Lipsa resurselor
realist privind abandonului școlar ISJ școlare/ISJ -uri pentru financiare, umane
reducerea abandonului reducerea abandonului
școlar. școlar

Monitorizarea Raport de monitorizare Permanent Unități școlare 100% unități Lipsa resurselor
absențelor și a absențelor ISJ școlare/ISJ -uri pentru financiare, umane
consilierea elevilor din Consilierea elevilor din monitorizarea
clasele a VII-a și a clasele a VII-a și a absențelor
VIII-a referitor la VIII-a referitor la
continuarea studiilor continuarea studiilor
prin IPT. prin IPT.

PRIORITATEA 5 : Asigurarea accesului la ÎPT şi creşterea gradului de cuprindere în educaţie

Obiectivul 5.1.: Facilitarea accesului la educaţie prin ÎPT, prevenirea şi reducerea abandonului şcolar

Acţiuni - Activităţi Rezultate Termene Instituții Indicatori Precondiții și


responsabile riscuri
Sprijin pentru familiile Număr de burse Anual Unități școlare Număr de elevi Lipsa fonduri din
cu risc ridicat de acordate elevilor ISJ, UAT-uri, susținuți financiar bugetul local
abandon școlar. pentru prevenirea Operatori economici Desființarea
abandonului școlar infrastructurii școlilor
care dețineau cămin și
cantina
Finanțarea unităților Număr de elevi Anual Unități școlare Număr de elevi Lipsa fonduri din
Liceul „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamț , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
IPT din mediul rural,
susținuți prin ISJ, UAT-uri, susținuți financiar bugetul local
pentru aducerea lor la
decontarea navetei Operatori economici Desființarea
nivelul celor din mediu
Spijinirea elevilor prin infrastructurii școlilor
urban. acordarea burselor care dețineau cămin și
pentru plata căminului cantina
și cantinei
PRIORITATEA 6: Dezvoltarea şi diversificarea parteneriatului social în ÎPT

Obiectivul 6.1 : Dezvoltarea, diversificarea şi creşterea eficienţei relaţiilor de parteneriat, pentru asistarea deciziei şi furnizarea unor servicii de
calitate prin sistemul de ÎPT

Acţiuni - Activităţi Rezultate Termene Instituții Indicatori Precondiții și


responsabile riscuri
Implicarea CLDPS, Număr de parteneriate Permanent CLDPS Lipsa resurselor
IȘJ, școli IPT în internaționale. IȘJ financiare, umane
schimburi de Unități școlare IPT
experiență
internaționale.

Atragerea în CLDPS a Colaborări între Permanent CLDPS Lipsa resurselor


agenților economici CLDPS, agenții IȘJ financiare, umane
reprezentativi, economici Unități școlare IPT
organizații de dialog reprezentativi, ONG
social, ONG etc. organizații de dialog
social și ONG etc.

Liceul „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamț , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
I. 5. 2. Priorităţi la nivel local

Educația și formarea profesională din România din perspectiva țintelor și indicatorilor derivați
din Strategia Europa 2020 - Strategia Europa 2020 definește următoarele obiective principale pentru
deceniul 2010-2020:
a) creșterea ratei de ocupare a populației cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani la cel puțin 75%;
b) alocarea a 3% din PIB pentru cercetare-dezvoltare;
c) obiectivul “20/20/20”: reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră sau cu 30%, dacă
există condiții favorabile în acest sens, creșterea cu 20% a ponderii energiei regenerabile în consumul
final de energie, creșterea cu 20% a eficienței energetice, comparativ cu 1990;
d) reducerea ratei părăsirii timpurii a școlii la maximum 10% și creșterea procentului persoanelor cu
vârsta cuprinsă între 30 și 34 de ani cu studii de nivel terțiar la cel puțin 40% în 2020;
e) reducerea la nivelul UE 28 a numărului de persoane în risc de sărăcie sau excluziune socială cu 20
de milioane de persoane până anul 2020 comparativ cu anul 2008.

Țintele strategice pentru anul 2020, adoptate în cadrul ET 2020 sunt următoarele:
1) până în 2020, în medie, cel puțin 15% dintre adulți ar trebui să participe la programele de învățare
de-a lungul vieții;
2) până în 2020, procentul persoanelor cu vârsta de 15 ani, cu competențe scăzute de citire,
matematică și științe exacte, ar trebui să fie mai mic de 15%;
3) până în 2020, proporția persoanelor de 30-34 de ani, care au absolvit învățământul terțiar, ar trebui
să fie de cel puțin 40%;
4) până în 2020, proporția părăsirii timpurii a școlii din sistemele de educație și formare, ar trebui să
fie sub 10%;
5) până în 2020, cel puțin 95% dintre copiii cu vârsta cuprinsă între 4 ani și vârsta pentru înscrierea
obligatorie la școala primară, ar trebui să beneficieze de educație preșcolară;
6) până în 2020, proporția de absolvenți angajați cu vârste cuprinse în 20 și 34 de ani, care au
finalizat sistemul de educație și de formare profesională cu cel mult trei ani înaintea anului de
referință, ar trebui să fie de cel puțin 82%, comparativ cu 76,5% în 2010.

Analizând evoluția indicatorilor de mai sus, comparativ cu media europeană și țintele asumate de
România pentru 2020, rezultă următoarele constatări:
a) rata părăsirii timpurii a școlii în România, 18,1% în 2014, în creștere cu 0,8% față de anul
precedent și la 7% peste media europeană de 11,1%, este una din cele mai ridicate din Europa, cu o
evoluție sinuoasă, fără un progres semnificativ în direcția țintei naționale, de 11,3%, pentru anul 2020;
b) ponderea absolvenților de învățământ terțiar a înregistrat un progres bun în direcția țintei
naționale, de 26,7% pentru 2020, în creștere de la 16,8% în 2009, la 25% în 2014. Cu toate acestea, se
constată un decalaj semnificativ între valorile indicatorului la nivel național și cele la nivelul UE 28%:
media europeană de 37,9% în 2014, ținta europeană de 40% pentru 2020.

Obiectivele strategice și direcțiile de acțiune pentru formarea profesională 2016-2020


1. îmbunătățirea relevanței sistemelor de formare profesională pentru piața muncii, având ca
țintă strategică:
a) Creșterea ratei de ocupare a tinerilor din grupa de vârstă 20-34 ani, necuprinși în educație și
formare, cu nivel de educație ISCED 3 și 4 la 63% până în 2020, față de 57,2% în 2014.
2. Creșterea participării și facilitarea accesului la programele de formare profesională având ca
ținte strategice:
a) Creșterea ponderii elevilor cuprinși în învățământul liceal tehnologic și în învățământul profesional

26
la 60% în 2020. față de 49,8% în 2014.
b) Creșterea ratei de participare a adulților la programe de învățare pe tot parcursul vieții la 10% în
2020, de la 1,5% în 2014.

3. Îmbunătățirea calității formării profesionale, având ca ținte strategice:


a) Reducerea ratei abandonului școlar la învățământul liceal tehnologic și la învățământul profesional
la 2% în 2020, de la 4,2% în 2014.
b) Creșterea ponderii absolvenților învățământului liceal tehnologic declarați reușiți la examenul de
bacalaureat la 60% în 2020, de la 45% în 2014.
c) Creșterea ratei de participare a adulților la programe de învățare pe tot parcursul vieții la 10% în
2020, de la 1,5% în 2014.

4. Dezvoltarea inovării și cooperării naționale și internaționale în domeniul formării


profesionale, având ca ținte strategice:
a) Creșterea numărului total de elevi implicați în programe de inovare și dezvoltarea spiritului
antreprenorial la 50.000 în 2020, de la 40.000 în 2014.
b) Creșterea numărului total de elevi implicați în programe de mobilitate internațională la 4.600 în
2020, de la 2.800 în 2014.

Partea a II - a - Analiza nevoilor

II. 1 Analiza mediului extern

II. 1. 1 Aspecte demografice

ISTORICUL LOCALITĂŢII ROZNOV

Numele de Roznov este menţionat pentru prima dată într-un act din timpul lui Alexandru cel
Bun, datat 08. 04. 1419, ca o aşezare situată în „Câmpul lui Dragoş”. Numele satului Roznov este
menţionat pentru prima oară într-un document din 18. 04. 1576, prin care Petru Şchiopul întăreşte
mănăstirii Bistriţa dreptul de stăpânire a mai multor sate, între care şi Roznovul. În a doua jumătate a
secolului al XVII - lea, Roznovul intra în stăpânirea familiei Ruset, care şi-a adăugat numele
Roznovanu, de la denumirea satului şi a moşiei.
În data de 22 octombrie 2003, prin Legea nr. 408/17. 10. 2003 comuna Roznov a devenit
oraşul Roznov.
Oraşul Roznov este unitatea administrativ-teritorială de bază care cuprinde populaţia reunită
prin comuniune de interese şi tradiţii. El are două cartiere, Chintinici şi Slobozia, şi face parte, din
punct de vedere demografic, din categoria oraşelor mici ale României.

27
CONTEXTUL ECONOMIC ŞI SOCIAL

Populaţie
La recensământul din 2002, populaţia Roznovului era de 9880 locuitori, dintre care:
 Români: 8. 448 (96. 81 %)
 Rromi (Ţigani): 272 (3, 11%)
 Maghiari: 5 (0. 05 %)
 altă etnie: 1 (0, 01%)
 Populaţie de etnie rromă vorbitoare de limba romani: 272
* prezența portului tradiţional: DA
* neamul de romi: - căldărari, ceaunari,
* meserie tradiţională: cazangii, cărămidari
* respectă valorile şi practicile culturii tradiţionale rome.
În baza datelor furnizate de Serviciul de Evidența Populației Roznov la ora actuală se
înregistrează un număr de 10185 locuitori .

Religia: 97, 66% ortodocşi, celelalte religii având sub 1% fiecare, restul catolici, adventişti,
baptişti , penticostali, evangheliști.

CADRUL GEOGRAFIC

Oraşul Roznov este situat în Moldova, în judeţul Neamţ, la 15 km sud - est de municipiul
reşedinţă de judeţ Piatra Neamţ.
Oraşul Roznov este aşezat în partea central - sudică a judeţului Neamţ, având coordonatele
46°50’08" latitudine nordică şi 26°30'42" latitudine estică. Vatra satului este situată pe terasa de luncă
de 1 - 2 metri şi terasa de versant de 5 - 15 metri a râului Bistriţa. Teritoriul oraşului ocupă o poziţie
centrală în cadrul depresiunii subcarpatice Cracău - Bistriţa, fiind situat în zona de confluenţă a celor
două râuri. Se învecinează la NV - 3 km cu comuna Săvineşti, la NE - 5 km cu comuna Dochia, la E
- 15 km cu comuna Mărgineni, la SE - 2 km, cu comuna Zăneşti. la S - 5 km cu comuna Borleşti şi
la SV - 3 km cu comuna Piatra Şoimului.
Roznovul se află într - o zonă depresionară, subcarpatică, cu fragmentare redusă,
reprezentată prin terase întinse şi aproximativ netede. Formele predominante sunt cele acumulative,
albiile majore ale răului Bistriţa şi ale pârâului Cracău fiind bine dezvoltate. Orientarea diagonală a
văii Bistriţei în cuprinsul depresiunii nu influenţează în mod deosebit morfostructura acestei regiuni
geografice.
Altitudinea maximă este de 415 m (dealul Hugiu), iar cea minimă de 260 m (albia Bistriţei).
Teritoriul oraşului se află în zona premontană a bazinului hidrografic al răului Bistriţa, la o altitudine
de cca 270 metri spre SV, la poalele munţilor Oşoiu şi Şovoaia, iar spre NE se mărgineşte cu dealul
Cracăului şi dealul Izvoarelor.
Prin aşezarea sa geografică oraşul dispune de condiţii favorabile pentru dezvoltarea căilor de
comunicaţie care au evoluat în timp în strânsă dependenţă cu dezvoltarea economico - socială a
localităţii.
Oraşul Roznov este străbătut de: DN 15 pe o lungime de 3, 2 km (asfalt); DJ 156/A Roznov -
Girov 5 km (asfalt); DJ 156/B Roznov - Tazlău 4 km (asfalt): DC 109 Roznov TCE 3 brazi 3, 5 km
(balastat); reţeaua de drumuri secundare de interes local în lungime de 35, 6 km; calea ferată Bacău -
Bicaz care străbate oraşul pe o lungime de 3, 2 km, fiind dată în folosinţă la data de 17 septembrie
1982.
Prin H. C. L. Roznov nr. 26/20. 09. 2001 s - a aprobat nomenclatura stradală a localităţii
Roznov.

28
Obiective turistice

* Biserica "Sf. Nicolae", ctitorie din 1759 a marelui logofăt Nicolae Ruset - Roznovanu.
*
Biserică în stil rusesc, construită între 1890 - 1892, ctitorie a colonelului George Ruset -
Roznovanu, după planurile arhitectului rus Nikolai Vladimirovici Sultanef.
* Parcul dendrologic care adăposteşte Castelul Roznovanu. Parcul are circa 3 ha şi adăposteşte
arbori seculari (stejari, fagi, castani) şi specii rare (tisă, brad argintiu, salcâm japonez, etc. )

CADRUL ECONOMIC
În Roznov funcţionează un combinat chimic de dimensiuni medii, care produce îngrăşăminte
azotoase, acid sulfuric, etc. O altă ramură importantă este exploatarea şi prelucrarea lemnului, care
are o tradiţie de peste 150 de ani (din 1859) cu fabrici de cherestea, mobilier, producţie de butoaie,
uşi, ferestre, lăzi, etc. Ca pondere a numărului de întreprinderi, mai mult de jumătate activează în
domeniul comerţului şi serviciilor, ceea ce reprezintă o netă inversiune de trend faţă de structură
economică moştenită după 1989.
Pe raza oraşului au fost amenajate două hidrocentrale pe râul Bistriţa: Roznov I, dată în
folosinţă în 1963, cu o putere instalată de 14. 3MW şi Roznov II, dată în folosinţă în 1964, de
14MW.
Populaţia activă este, în mare parte, plecată temporar la muncă în teritoriul Uniunii
Europene. În localitate există şi populaţie de etnie rromă.
Comunitatea locală este diversificată din toate punctele de vedere (ocupaţii, venituri pe cap de
locuitor, apartenență socială, etc. ).
Există în rândul comunităţii locale grupuri de interes a căror obiective vizează colaborarea cu
şcoala. Se poate aprecia că şcoala răspunde cerinţelor de educaţie pentru indivizi, grupuri şi
comunitate în ansamblul ei.
Liceul „GH. RUSET ROZNOVANU” îşi atrage populaţia şcolară din localitate şi din opt
comune învecinate, fiind singura unitate cu liceu teoretic şi tehnologic din zonă. Unitatea este situată
în centrul localităţii pe drum judeţean, elevii având asigurat transportul pe C. F. R. sau cu autobuze.

În ultimii ani s - au înregistrat o cerere crescândă de competenţe de nivel superior, nivel de


calificare 3 şi experienţa profesională (şcoala noastră are programe de parteneriat prin care elevii
desfăşoară practica în producţie câştigând astfel experienţa şi competenţă profesională).
Printr - un sondaj efectuat în rândul angajaţilor arată că sunt cerute o serie de abilitaţi cheie:
 Utilizarea calculatorului;
 Abilitaţi în comunicare, inclusiv limbi străine;
 Lucru în echipă cu respectarea responsabilităţilor fiecărui membru al grupului echipei şi
respectarea măsurilor de protecţie a muncii.
Sunt tot mai apreciate abilităţile multiple precum şi capacitatea de a lucra în producţie, în mai
multe sectoare şi nu doar intr - un singur sector de activitate.
Exista o cerere tot mai mare de competenţe legate de începerea unei afaceri de către persoane
care doresc să-și înfiinţeze o astfel de activitate
Concluzii:
1. Populaţia de vârsta între 15 - 24 ani, în perioada 2005 - 2013, are o evoluţie descendentă la
nivelul judeţului, cu o rată cca. 3, 3%.
2. Populaţia de categoria 0 - 14 ani şi 15 - 19 ani în judeţul Neamţ trăieşte preponderent în mediul
rural.
3. La nivelul judeţului în perioada 2009 – 2013 este probabilă o scădere de cca. 12, 12% a populaţiei
de vârsta şcolară.

29
4. Rata de substituire este supraunitară, 1,35 în cazul judeţului Neamţ, ce indică în următoarea
perioadă o presiune crescută pe piaţa muncii tinerilor.

Proiecţii demografice
În judeţul Neamţ, populaţia de vârstă şcolară este în descreştere. Estimarea pentru perioada 2015-
2060 indică o scădere și mai accentuatăa populaţiei de vârstă şcolară. Pe grupe de vârstă situația se
prezintă după cum urmează (pentru comparație sunt prezentate și datele pentru regiunea NE) :
Sursa datelor : INS - Proiectarea populaţiei şcolare din România la orizontul anului 2060

1. Grupa de vârstă 6-10 ani Tabelul 5.2.


Diferenţe Diferenţe Modificări
Judeţ/Regiune 2014/2015 2030 2060 2030- 2060- procentuale 2030
2014/2015 2014/2015 faţă de 2014/2015

Neamţ 23726 19190 17024 -4536 -6702 -19,12%


Regiunea Nord - Est 183238 152147 119272 -31091 -63966 -16,97%

2. Grupa de vârstă 11-14 ani Tabelul 5.3.


Diferenţe Diferenţe Modificări
Judeţ/Regiune 2014/2015 2030 2060 2030- 2060- procentuale 2030
2014/2015 2014/2015 faţă de 2014/2015

Neamţ 20022 15263 13377 -4759 -6645 -23,77%


Regiunea Nord - Est 155847 121695 95943 -34152 -59904 -21,91%

3. Grupa de vârstă 15-18 ani Tabelul 5.4.


Diferenţe Diferenţe Modificări
Judeţ/Regiune 2014/2015 2030 2060 2030- 2060- procentuale 2030
2014/2015 2014/2015 faţă de 2014/2015

Neamţ 18167 13684 12077 -4483 -6090 -24,68%


Regiunea Nord - Est 130590 101325 81897 -29265 -48693 -22,41%

4. Grupa de vârstă 19-23 ani Tabelul 5.4.


Diferenţe Diferenţe Modificări
Judeţ/Regiune 2014/2015 2030 2060 2030- 2060- procentuale 2030
2014/2015 2014/2015 faţă de 2014/2015

Neamţ 5005 4729 3952 -276 -1053 -5,51%


Regiunea Nord - Est 97955 85714 63693 -12241 -34262 -12,50%

Din tabelele 5.1 – 5.4. se poate observa că întreaga populaţie şcolară cu vârsta cuprinsă între 6-
23 de ani va înregistra o scădere semnificativă în perspectiva anului 2030 raportată la cea din anul
2015. Scăderea cea mai importantă, de 24,68%, se preconizează pentru categoria de vârstă 15-18 ani,
peste media regiunii NE de 22,41% şi cea naţională de 13,82%. Situația este cu atât mai îngrijorătoare
deoarece această vârstă corespunde elevilor de liceu și învățământ profesional, cu alte cuvinte a celor
care vor furniza principala sursă de muncitori și specialiști pentru industrie.
O scădere importantă se constată la grupele de vârstă 6-10 ani de 19,12%, 11-14 ani de
23,77% și 19-23 ani de 5,51%. Remarcăm și aici că județul Neamț se situează peste media regională
cu excepția categoriei de vârstă 19-23 ani (reprezentată în principal de învățământul postliceal).
Pentru orizontul de planificare 2060, cele mai severe concluzii rezultate din prognozele INS,
sunt în legătură cu declinul demografic general, accentuat pentru populaţia tânără, cu reduceri
semnificative pentru populaţia de vârstă şcolară, în paralel cu îmbătrânirea populaţiei.

30
Principalele concluzii din analiza demografică şi implicaţiile pentru ÎPT

Propunerile de plan de şcolarizare trebuie să ţină cont de mediul de rezidenţă al elevilor din
grupul ţintă pentru ÎPT, astfel este necesară analiza zonelor cu demografie ridicată din mediul rural şi
posibilităţilor de asigurarea calităţii în formare în unităţile şcolare din reţeaua deja existentă, precum
şi a altor soluţii pentru a asigura cuprinderea elevilor în unităţile ÎPT.
Pentru asigurarea egalităţii de şanse în formare şi dezvoltare individuală se recomandă
realizarea de studii şi analize ale opţiunilor elevilor pentru continuarea studiilor şi posibilităţile de
susţinere financiară.
Pentru a diminua presiunea de pe piaţa muncii creată de rata de substituţie de 1,35 se
recomandă ca planul de şcolarizare să analizeze şi să respecte domeniile de activitate specifice,
inclusiv acreditarea unităţilor şcolare pe noi calificări.

II. 1. 2 Piaţa muncii


Şomajul, în judeţul Neamţ, a înregistrat creşteri importante (s-a dublat) în perioada crizei
economice, ajungând la 8% în 2009, apoi coborând în apropierea nivelului pre-criză în 2012. Având
în vedere evoluţia populaţiei active şi a celei ocupate, datele şomajului arată că resursele de muncă
care se mobilizează uşor se epuizează de asemenea uşor, întreprinderile şi societăţile comerciale
putându-se confrunta rapid cu o lipsă de forţă de muncă calificată.
In anul 2019, şomajul înregistrat în județul Neamț a continuat tendința de descreștere, excepție
facând doar lunile iunie și iulie când s-a înregistrat o creștere față de lunile anterioare, însă sub limita
înregistrată la începutul anului, ajungând la finele anului 2019 la o valoare mai mica decât cea
înregistrată la începutul anului 2019, respectiv de 4,66 % față de 4,05 %.
Rata șomajului în anul 2018, comparativ cu anul 2016, a înregistrat valori mai mici pe parcursul
anului, excepție facând doar luna iulie, plecând de la o valoare de 5,25% în luna ianuarie 2018, față de
5,98% în luna ianuarie 2016 și ajungând la o valoare de 4,58% la sfârșitul anului 2018, față de 5,57%
la sfârșitul anului 2016, însă, comparativ cu anul 2017, a înregistrat valori mai mici pe tot parcursul
anului, plecând de de 5,25% în luna ianuarie 2018, față de 6,21% în luna ianuarie 2017 și ajungând la
o valoare de 4,58% la sfârșitul anului 2018, față de 4,96% la sfârșitul anului 2017.
Evolutia ratei somajului din judetul Neamt in anul 2018, comparativ cu anii 2016 si 2017.
In cursul anului 2018 rata somajului în județul Neamț a înregistrat o scădere, cu exceptia
lunilor iulie și august când a crescut față de lunile anterioare, plecând de la valoarea de 5,25% cât era
în luna ianuarie 2018 și ajungând la sfârșitul anului 2018 la o valoare de 4,58%.
Datorită măsurilor active acordate de către agenție conform legii, măsuri de care au beneficiat atât
șomerii cât și angajatorii, rata șomajului în anul 2018 a înregistrat o scădere și față de anii anteriori
când au fost înregistrate valori mai mari ale ratei șomajului, respectiv de 5,57% la sfârșitul anului
2016 și 4,96% la sfârșitul anului 2017 față de 4,58 % la finele anului 2018.

În ceea ce privește evoluția populației ocupate civile pe activități ale economiei naționale, în
intervalul 2008-2012, se observă o diminuare consistentă a numărului de persoane în industrie și
industria prelucrătoare, dar și o creștere în agricultură, silvicultură și pescuit, comerț cu ridicata și cu
amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor și transport și depozitare.
Din punct de vedere al structurii populației ocupate civile, județul Neamt prezintă o diferență notabilă
faţă de structura de la nivel național, două dintre cele trei sectoare economice dominante fiind
suprareprezentate și concentrând și cel mai important număr de persoane active (75,57% din totalul
județului Neamț față de 38,21% la nivelul național) , respectiv:
- Agricultură, silvicultură și pescuit – 44,09% din totalul populației județului Neamț față de
20,60% la nivel național

31
- Industrie și industrie prelucrătoare – 31,48% din totalul populației județului Neamț față de
17,61% la nivel național

II. 1. 2. 1 Tendinţe în evoluţia ocupaţiilor în perioada următoare în Neamţ

Domeniul de Tendinţă locuri Tendinţă şomeri Diferenţă locuri Ocupaţii / grupe de


pregătire muncă vacante vacante - şomeri ocupaţii relevante
(prin nr. de locuri
de muncă vacante în
cadrul domeniului)
Construcţii, ↑ NT, VS ↓ Regiune, BC, ( - ) Regiune, BC, Zidari, zugravi,
instalaţii şi lucrări ↓ Regiune, BC, NT, IS, VS NT, IS, BT , SV, instalatori,
publice BT, IS, ↔ SV ↔BT, SV VS constructori în beton
armat
Comerţ ↑ Regiune, NT, ↓ SV, VS ↔ IS (+) Regiune, NT, IS, Vânzători, agenţi
VS ↓ BC, IS ↑ Regiune, BC, BT, SV, VS comerciali şi
↔ BT, SV NT, BT ( - ) BC SV, VS mijlocitori de afaceri,
↓ BC, BT, IS, ↑ BC, NT, BT ( - ) BC agenţi în activitatea
SV financiară şi
comercială cameriste
şi însoţitori
Turism şi ↑ Regiune, NT, ↓ Regiune, BT, (+) Regiune NT, BT, Ospătari şi barmani,
alimentaţie VS IS, SV, VS IS, bucătari, patiseri,
cofetari, valeţi
Industrie ↑ IS ↓ BC, BT, ↓ BC, NT, SV, ( - ) Regiune, BC, - Brutar
alimentară ↔ Regiune, NT, VS ↑ BT, IS BT, IS, (+) SV, VS - Operator pentru
SV, VS ↔ Regiune (≈) NT prelucrarea cărnii
Mecanică ↑ NT, BT, ↔ ↓ Regiune, BC, ( - ) Regiune, BC, - Constructori
Regiune, NT, IS BT, NT (+) IS, SV, montatori de structuri
↓ BC, IS, SV, VS ↔ SV, VS ↑ BT VS - Mecanic auto
- Operatori
prelucrători la maşini
unelte
Industrie textilă şi ↓ Regiune, BT, ↑IS ( - ) Regiune, BC, - Confecţioner
pielărie IS, VS ↑ BC, BT, ↓ Regiune, BC, BT, SV, NT produse textile
NT ↔ SV, BT VS, NT, SV (+) IS, VS
Fabricarea ↑, NT, VS ↓ Regiune, BC, ( - ) Regiune, BC, - Tâmplar universal
produselor din ↓ Regiune, BC, NT, SV, VS BT, IS, SV
lemn BT, IS, SV ↔BT, IS, (≈) NT, VS
Electric ↑ Regiune, NT, ↓ Regiune, BC, ( - ) Regiune, BC, - Electrician în
BT IS, SV, VS NT, SV, VS BT, IS, (+) VS (≈) construcţii
↓ BC ↔BT ↑ IS, NT, SV - Electrician auto
Electromecanică ↑ Regiune, BC, ↓ Regiunea BC, ( - ) Regiune, BC, - Electromecanic
NT, IS, VS, BT NT VS BT (+) IS, SV, VS montator şi reparator
↔ SV ↔ IS, SV ↑ BT (≈) NT de aparate şi
echipamente electrice
şi energetice

Nr. locuri de muncă vacante, nr. şomeri:  creştere,  scădere,  aprox. constant
Diferenţă locuri vacante - şomeri: (+) surplus comparativ; ( - ) deficit comparativ; ≈ tendinţă
de echilibrare

32
Profilul dominant la nivelul judeţului în ce priveşte cererea de forţă de muncă este dată în
prezent de următoarele domenii: comerţ, turism şi alimentaţie, economic, electric, ierarhie realizată
pe baza ordinei numărului de locuri vacante.
În ce priveşte rata şomajului la nivel judeţean, la 31 decembrie 2010 aceasta era de 7, 7%
Din totalul de 14. 273 şomeri, ponderea şomerilor cu vârsta între 15 - 24 ani (corespunzătoare
tinerilor absolvenţi) era de 16, 1% în 2010, adică 2602 şomeri. O tendinţă judeţeană este migrarea
populaţiei urbane către rural datorită condiţiilor de trai precum şi diminuarea populaţiei în vârstă de
muncă ca urmare a migraţiei în străinătate şi în alte judeţe. Tendinţa migrării în mediul rural este mai
accentuată la femei care îşi găsesc un loc de muncă mai greu în mediul urban, fiind mai mare cu 1.. 2
puncte procentuale la femei decât la bărbaţi. Bărbaţii îşi găsesc loc de muncă mai uşor, mai ales în
industrie şi construcţii, unde numărul de bărbaţi angajaţi începe să devină dominant, cu excepţia
industriei textile, confecţiilor şi pielăriei. De asemenea, în activităţile de Prestări Servicii domină
femeile în activităţile de birou sau servicii ce nu necesită efort fizic mare, iar în activităţile cu mult
teren, depanări şi servicii, domină.

II. 1. 2. 2 Implicaţiile datelor pieţei muncii pentru ÎPT

Armonizarea Planurilor de şcolarizare cu structura ofertei şi proporţional cu nevoile pieţei


muncii – astfel: creşterea ponderii în domeniul serviciilor şi scăderea uşoară a ponderii domeniului
tehnic şi resurse. Realizarea de analize la nivel local pentru a defini mai concret oferta planului de
şcolarizare şi consultarea structurilor implicate în dezvoltarea regională şi locală.
Actualizarea calificărilor şi curriculumului - Dinamica economiei necesită calificări şi
competenţe adecvate cu o mobilitate şi flexibilitate ocupaţională sporită a forţei de muncă.
Realizarea de parteneriate - Ponderea crescândă a IMM solicită sistemului ÎPT un răspuns
adecvat la nevoile specifice IMM, de adaptabilitate crescută a forţei de muncă la sarcini de lucru
diverse.
Acest deziderat se poate realiza prin:
- Elaborarea CDL în parteneriat pentru a satisface nevoile angajatorilor pe plan local.
- Asigurarea unei pregătiri de bază, competenţe tehnice generale care să permită flexibilitatea
profesională şi ocupaţională.
- Actualizarea competenţelor în acelaşi ritm cu dezvoltarea economiei şi pieţei forţei de muncă.
- Dezvoltarea de competenţe care pot asigura căutarea şi/sau crearea propriului loc de muncă.
- Promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţi.
- Consolidarea pregătirii profesionale, în parteneriat activ, eficient cu agenţii de ocupare.

Dezvoltarea competenţelor de protecţie a mediului ca răspuns la cerinţele de mediu


conform standardelor UE: este necesară dezvoltarea de competenţe corespunzătoare protecţiei
mediului în cadrul pregătirii tehnice generale, pentru toate calificările şi competenţe specializate
pentru calificările ce presupun activităţi legate de mediu.
Dezvoltarea mediului rural şi rural montan - în contextul în care în mediul rural
majoritatea populaţiei este cuprinsă în agricultură de subzistenţă (punct slab) dar corelat cu potenţialul
geografic montan al zonei (punct tare) se impune realizarea unui program coerent de măsuri în
educaţie şi formare profesională, pe următoarele direcţii prioritare:
- Consolidarea parteneriatului social prin antrenarea în procesul decizional şi de planificare strategică
în IPT a reprezentanţilor instituţiilor şi organizaţiilor relevante pentru ruralul montan.
- Iniţierea/dezvoltarea unor şcoli pilot cu profil agromontan, înzestrate cu o bază materială adecvată:
ferma didactică, ateliere şcoală şi laboratoare – organizate şi dotate corespunzător, din perspectiva
agriculturii montane şi pluriactivităţii - facilităţi de tip campus.

33
- Adecvarea sporită a conţinutului calificărilor la specificul agromontan local.
- Completarea/adaptarea pregătirii la nivel gimnazial din zonele montane prin introducerea unor
noţiuni generale privind economia ruralului montan şi aspecte practice de gospodărie şi alimentaţie.
- Programe de formare continuă a cadrelor didactice de specialitate, cu privire la competenţele
specifice agriculturii montane.
- Programe de orientare şi consiliere adaptate grupurilor ţintă din ruralul montan (elevi şi părinţi,
tineri agricultori).

II. 1. 3 Activitatea economică

În anul 2020 au depus bilanț în termenul legal la Agenția Națională de Administare Fiscală un
număr de 11226 de firme, cu 649 mail multe decât anul precedent.
Cifra de afaceri totală a cestor firme, a fost de 2530,70 milioane euro, înregistrând o scădere cu 11%
față de 2019. Profitul brut pe total județ a înregistrat o creștere ușoară, de la 228,1 milioane de euro în
2019 la 230,66 milioane euro în 2020, adică o creștere de 2,18 miloane euro. În ceea ce privește
angajații din economia județului, numărul acestora a înregistrat o scădere seminificativă în 2020, cu
3853 persoane față de anul precedent.
În economia județului Neamț, pondera în cifra de afaceri totală o deține comerțul, cu 34%,
uramt de industrie cu 29%, servicii 16%, construcții 12% și agricultură 6%.

În ceea ce privește profitul brut obținut în anul 2020 de firmele care au funcționat în județul
Neamț, ponderi însemnate dețin comerțul cu 26%, uramt de servicii, cu 24 % și construcții cu 23% din
profitul brut obținut în județ; industriile dețin un procent de 18%, uramte de agricultură cu 8%, turism
și cercetarecu 2%.
Din personalul angajat în societățile din județul Neamț, cea mai mare parte -36% funcționează
în industrie, urmând sectoarele serviciilor cu 23% și comerțului cu 20%. În construcții lucrează 11%
din total angajați, 5% în turism, 4% în agricultură și 1% în cercetare.

Informaţii parţiale

Domeniul cercetare-dezvoltare și high-tech


Firmele din domeniul Cercetare - Dezvoltare și High - Tech, care au funcționat în anul 2020 în
județul Neamț, au obținut o cifră de afaceri de 17,46 milioane euro, mai mare decât cea obținută în
anul 2019, care a fost de 16,4 milioane euro. Profitul brut a crescut de la 4,19 milioane euro în 2019 la
5,74 milioane euro în 2020. Numărul de salariați a cunoscut și el o minmă creștere, de la 375 la 376.

Industria
Cifra de afaceri a scăzut de la 827,76 milioane de euro în 2019, la 733,26 milioane de euro în
2020, adică cu 94, 50 milioane de euro, repreyentând o scădere de 12% fașă de anul precedent.
Profitul brut a înregistrat o creștere, de la 31.07 milioane euro în 2019 la 42,23 milioane euro în 2020,
însemnând o creștere cu 24% față de profitul brut al anului precedent. În ceea ce privește
Personalul, domeniul industrie înregistrează o scădere la aproximativ 2 procente, numărul de angajați
în acest domeniu scăzând de la 17980 salariați în 2019 la 16262 salariați în 2020.
Domeniul agricultură, silvicultură, pescuit
Cifra de afaceri în domeniul agriculturii, silviculturii și pescuitului a înregistrat o scădere de
32,59 milioane de euro în anul 2020, adică cu aproximativ 18 procente față de anul 2019. Profitul brut

34
a cunoscut o scădere, de la 24,1 milioane euro în anul 2019 la 18,16 milioane euro în anul 2020.
Numărul de salariați a scăzut de la 2361 la 1848, adică cu 22 procente.
Domeniul construcții
Cifra de afaceri în construcții înregistrează o creștere cu 34,43 milioane euro, cu 11 procente
mai mare față de anul 2019. Profitul brut înregistrează o scădere, de la 51,79 milioane euro în anul
2019 la 39,38 milioane euro în anul 2020. Numărul de salariați a crescut de la 4916 la 5205 persoane.
Domeniul servicii
Domeniul servicii înregistrează în 2020 o scădere a cifrei de afaceri de 27,93 milioane euro,
ceea ce reprezintă o diminuare de 17 procente față de anul precedent. Profitul brut a scăzut cu 3,06
milioane euro, adică o diminuare cu 7 procente față de anul 2019. De asemenea, numărul de salariați a
scăzut de la 10896 persoane în 2019 la 9924 persoane în 2020.
Domeniul comerț
Cifra de afaceri în domeniul comerț a înregistrat în 2020 o creștere cu 40,55 milioane euro față
de anul 2019, ceea ce reprezintă o mărire cu 5 procente față de anul precedent. De asemenea, profitul
brut a crescut în 2020, acesta fiind de 860,06 milioane euro față de 819,51 milioane euro în 2019. în
schimb numărul de salariați a scăzut de la 9511 persoane în 2019 la 9122 persoane în 2020.
Domeniul turism
Cifra de afaceri a domeniului a scăzut de la 74,5 milioane euro în anul 2019 la 52,41 milioane
euro in 2020, reprezentând o diminuare de 30 procente. Profitul brut in acest domeniu a scăzut cu 4,17
milioane euro fata de anul precedent. De asemenea, asistăm la o scădere a numărului de salariați, de la
2604 persoane in 2019 la 2341 persoane în 2020.

Judeţul Neamţ dispune de un potenţial turistic ridicat, prin resursele naturale, patrimoniul
cultural şi arhitectural, staţiunile turistice, etc. Judeţul deţine 552 de monumente, din care 109 de
interes naţional. Acestea includ situri arheologice, clădiri de interes istoric si arheologic, case
memoriale. Cele mai importante sunt următoarele:
- Cetatea Bâtca Doamnei Piatra Neamţ (Petrodava);
- Curtea şi biserica domnească din Piatra - Neamţ;
- Cetatea Neamţului;
- Cetatea Noua a Romanului, situata la 5 km est de Roman, la Gâdinţi, comuna Sagna;
- Palatul Cnejilor, ansamblu monumental situat în comuna Ceahlău.
De un mare interes pentru turismul în judeţul Neamţ sunt edificiile culturale, cum ar fi:
- Teatrul Tineretului din Piatra - Neamţ;
- Muzeul de Istorie;
- Muzeul de arta neolitică Cucuteni;
- Muzeul de Artă;
- Muzeul de Etnografie;
- Muzeul memorial "Ion Creangă"din Humulești;
- Casa memorială a istoricului „Dumitru Almaş” situată în comuna Negreşti;
- Muzeul Diecezan al Catolicilor din Moldova, situat în comuna Săbăoani;
- Muzeul „Neculai Popa”, din satul Târpeşti, care adăposteşte colecţiile: etnografică, arheologică,
numismatică, artă religioasă, artă naivă, precum şi curtea bogată în sculpturi în piatră şi lemn,
galeria de artă etc. ;
- Casa muzeu „Vasile Găman” din satul Lunca, comuna Vânători, judeţul Neamţ, cuprinde
exponate numeroase şi diverse: picturi pe lemn, manuscrise vechi, unelte pentru agricultură, pentru
ocupaţii casnice, costume populare, exponate din ceramică.

35
Infrastructura de agrement este vitală în contextul dezvoltării turismului în judeţul Neamţ,
calitatea acesteia influenţând, în bună măsură, durata de şedere a turiştilor. În acest context se
remarcă eforturile autorităţilor locale de a iniţia şi dezvolta proiecte dedicate acestui scop:
- Dezvoltarea şi modernizarea bazei de agrement din Piatra - Neamţ;
- Pârtia de schi şi telegondola din Piatra - Neamţ.

Implicații pentru ÎPT


Activitățile economice cu specificitate locală care sunt stabile sau înregistrează creșteri și care
solicită resursa umană calificată sunt industria textilă de filaturi și confecții textile; industria mobilei,
industria chimică (fabricarea lacurilor și a vopselelor), servicii și comerț. Având în vedere noile
abordări din strategia de dezvoltare regională și în special a județului Neamț referitoare la atenția
sporită acordată dezvoltării industriale cu accent pe resursele locale este necesară permanenta
armonizare a planurilor de învățământ preuniversitar cu realitățile pieței de resurse umane.
Se identifică câteva aspecte noi în realitatea economică județeană:
- Au început să apară retaileri mari;
- În planul de dezvoltare al județului este abordată, cu tărie, identificarea unui portofoliu
investițional clar;
- În domeniul turismului se observă o abordare nouă - turismul de eveniment - ce duce la
dezvoltarea acestui domeniu economic;
- Sunt proiecte mari de infrastructură și proiecte pentru dezvoltarea de start-up-uri.

36
Concluzii din analiza mediului economic, implicaţii pentru ÎPT
Concluzii Implicaţii pentru dezvoltarea resurselor umane în IPT
Criza economică şi financiară şi Noi provocări pentru sistemul de educaţie şi formare
efectele ei nefaste asupra dinamicii PIB profesională, din perspectiva contribuţiei la formarea
şi a productivităţii muncii. resurselor umane necesare contracarării efectelor crizei şi
creşterii competitivităţii economice regionale
Provocări induse de statutul României Schimbări tehnologice şi organizaţionale induse de
de membru al Uniunii Europene investiţiile străine şi cerinţele de competitivitate
Importanţa competenţelor cheie
Formarea unor competenţe adecvate pentru: noile
tehnologii, calitate, design, marketing, tehnici de vânzare
Colaborarea între şcoli pentru calificările care presupun
competenţe combinate, de exemplu: tehnice şi
comerciale/economice, tehnice - artistice – IT
Formarea continuă a profesorilor în parteneriat cu
întreprinderile
Tendinţa de creştere a ponderii Planurile de şcolarizare trebuie să reflecte, prin structura
construcţiilor si serviciilor în paralel cu ofertei (proporţional cu nevoile pieţei muncii ) ponderea
scăderea ponderii agriculturii în crescută a sectoarelor economice în dezvoltare (serviciile,
formarea PIB şi a VAB regional. construcţiile), diversitatea activităţilor industriale şi nevoile
Potenţial pentru agricultura ecologică de dezvoltare a agriculturii Competenţe adecvate şi o
Silvicultura - Necesitatea exploatării şi mobilitate ocupaţională sporită a forţei de muncă.
întreţinerii corecte a fondului forestier. Adaptări prin curriculum în dezvoltare locală (CDL)
Mediul - nevoile de adaptare la Consolidarea parteneriatului social prin antrenarea în
standardele UE pentru protecţia procesul decizional şi planificarea strategică în ÎPT a
mediului reprezentanţilor şi organizaţiilor relevante pentru ruralul
Turismul - potenţial turistic foarte montan. Planificarea şi realizarea unor clase cu profil
ridicat, potenţial pentru agroturism, agromontan.
turism rural. Programe de formare continuă a cadrelor didactice de
Telecomunicaţiile - importanţă în specialitate, cu privire la competenţele didactice cu privire
creştere, accent pe noile tehnologii în la competenţele specifice agriculturii montane.
telefonia fixă şi mobilă (competenţele Adaptabilitate crescută a forţei de muncă la sarcini de lucru
IT pentru transferul integrat de date, diverse.
voce şi imagine). Asigurarea unei pregătiri de bază largi, competenţe tehnice
Problematica complexă şi stringentă a generale solide.
ruralului montan, din perspectiva socio Consolidarea pregătirii profesionale, indiferent de
- economică a localităţilor şi calificare, cu competenţe specifice economiei de piaţă
gospodăriilor ţărăneşti, a mediului şi (competenţe antreprenoriale, tehnici de vânzări,
dezvoltării durabile. marketing, etc. )
Ponderea crescândă a IMM - urilor şi Adaptări prin curriculum în dezvoltare locală (CDL)
micro - întreprinderilor în numărul total Dezvoltarea parteneriatul şcoală - agenţi economici
de firme. Promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţii.

37
II. 2 Analiza mediului intern

DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN AL UNITĂŢII ŞCOLARE

DIAGNOZA MEDIULUI INTERN


l. RESURSE UMANE

A. INFORMAŢII DE TIP CANTITATIV

POPULAŢIE ŞCOLARĂ în anul şcolar 2021-2022:


* Număr de elevi: 1342
* Număr de clase: 52

ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR
Grupa mică 1,5 grupe mici/ 43 de copii
Grupe mijlocii 2,5 grupe mijlocii/ 57 de copii
Grupe mari 3 grupe mari / 66 de copii
TOTAL 7 grupe de grădiniţă/ 166 de copii

ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR
Clasa pregătitoare 4 clase / 85 de elevi
Clasa I 3 clase I / 88 de elevi
Clasa a II-a 4 clase a II-a/ 110 de elevi
Clasa a III-a 3 clase a III-a/ 76 de elevi
Clasa a IV-a 3 clase a IV-a/ 72 de elevi
TOTAL 17 clase/ 431 de elevi

GIMNAZIU
Clasa a V-a 4 clase a V-a/ 93 de elevi
Clasa a VI-a 3 clase a VI-a/ 84 de elevi
Clasa a VII-a 4 clase a VII-a/ 93 de elevi
Clasa a VIII-a 4 clase a VIII-a/ 100 de elevi
TOTAL 15 clase/ 370 de elevi

PROGRAMUL A DOUA ŞANSĂ


ÎNVĂŢĂMÂNT SECUNDAR INFERIOR
Filieră/Profilul Specializarea Nr. de elevi
1 clasă Tehnologică/Tehnic Fabricarea produselor din 21
Anul I + Anul II + lemn
Anul III + Anul IV
TOTAL : 1 clasă/ 21 elevi

38
LICEU
Formă de Specializarea/ Nr. clase/nr. elevi
Filieră Profil
învăţământ Calificarea IX X XI XII
Filologie 1/29 1/32 1/31 1/30
Teoretică Uman
Științe sociale 1/28 1/26 1/32 1/31
Zi -
Ruta
Resurse naturale şi
directă
Tehnologică Tehnic protecţia calităţii - - -
-
mediului
TOTAL CLASE/ELEVI: 8/239 2/57 2/58 2/63 2/61
Calificarea
Domeniul
profesională
-
Silvicultură Pădurar - - 0,5/14

Fabricarea produselor
0,5/17 - 0,5/12 -
de lemn Tâmplar universal

Profesională Construcții, instalații Zugrav, ipsosar,


- 1/18 - -
și lucrări publice vopsitor, tapetar
Mecanică Mecanic forestier 0,5/16 1/21 1/26 -
TOTAL CLASE/ELEVI: 5/124 1/33 2/39 2/52 -

PERSONALUL ŞCOLII
În anul şcolar 2021-2022 au fost normate 75 posturi.

Personal didactic: 75 (7 educatoare, 16 învăţători şi 52 de profesori de cultură generală, de


cultură de specialitate şi maiştri instructori)

* 61 de titulari - 4 cu gradul definitiv, 8 cu gradul al II-lea şi 49 cu gradul didactic I;


* 14 suplinitori – 2 necalificați, 1 debutanț, 7 cu gradul definitiv, 2 cu gradul al II-lea şi 2 cu
gradul didactic I;

Personal didactic auxiliar: 11


* 3,5 secretari;
* 2 bibliotecari;
* 1 laborant;
* 1,5 informaticieni;
* 1 administrator;
* 1 contabili

Personal nedidactic: 21
* 10 îngrijitori;
* 4 muncitori calificaţi;
* 7 fochişti;

39
* STATISTICA PERSONALULUI DIDACTIC
An 2021-2022
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
şcolar
Grad Titulari
Suplinitori
Titulari
Suplinitori
Titulari
Suplinitori
Titulari
Suplinitori
Titulari
Suplinitori
didactic calificaţi calificaţi calificaţi calificaţi calificaţi

- 1+
Debutanţi - 5 - 8 - 4 - 4
2necalif.
Definitiv 10 2 6 6 4 6 5 1 4 7
8 2
Gradul II 13 1 10 2 12 2 8 1
Gradul I 55 1 53 3 58 1 49 5 49 2
61 9 69 19 74 13 62 11 61 14
TOTAL
87 88 87 73 75

* Populaţie şcolară: în anul şcolar 2021 - 2022 învaţă 1342 de elevi, în 7 corpuri de clădire.
*
* STATISTICA POPULAŢIEI ŞCOLARE
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Anul şcolar
Forma de Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. de Nr. de Nr. de
de de de de de de de elevi clase elevi
învăţământ elevi elevi elevi
clase clase clase clase
Înv. 8 183 8 178 7 174 7 153 7 166
preşcolar
Înv. primar 17 434 16 427 16 433 16 426 16 431
Înv. 15 361 14 354 14 376 14 362 14 370
gimnazial
Programul
„A doua 1 16 1 10 1 12 1 13 1 21
şansă„ sec.
inferior
Liceu - zi - 11 265 9 226 8 231 8 224 8 230
ruta directă
Învăţământul 6 171 6 142 6 148 6 138 5 124
profesional
şi tehnic
TOTAL 58 1425 54 1337 52 1374 52 1316 52 1342

40
An şcolar 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Raportul nr.
1425/87= 1337/88= 1374/87= 1316/76,80=
elevi/ nr. 1342/75=16,98
16,37 15,19 15,79 17,13
cadre
1342/26=47, 92
Raportul nr.
1188/19,5= 1337/21= 1374/21= 1316/21=
elevi/personal
nedidactic 60,92 63,66 65,43 62,66

B. INFORMAŢII DE TIP CALITATIV

l. MEDIUL DE PROVENIENŢĂ A ELEVILOR:


* Elevii provin atât din mediul urban, cât şi din mediul rural;
* Familiile din care provin elevii, au nivel de şcolarizare mediocru, mediu şi superior (într-o
mai mică măsură), fiind un procent important de pensionari, fără ocupaţie sau plecaţi în
străinătate;
POLITICA DE RECRUTARE A ELEVILOR, REALIZAREA PLANULUI DE ŞCOLARIZARE
Planul de şcolarizare, în general, se realizează conform planificării făcute. La toate
nivelurile de învăţământ, populaţia şcolară este atât din Roznov, Piatra Neamţ, cât şi din comunele
învecinate: Piatra Şoimului, Săvineşti, Zăneşti, Podoleni. Borleşti, Tazlău, Rediu, Cândeşti.
Acest lucru se datorează atât calităţii învăţământului desfăşurat, a ofertei educaţionale
variate, cât şi zonei geografice.

INDICATORI DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR ŞCOLARE


• Rata de promovabilitate – 88,04%;

2016- 2017- 2018- 2019-


Nr. FLUXURILE Nivelul 2020-2021
crt. ŞCOLARE de înv. 2017/ 2018/ 2019/ 2020/
%
% % % %
Primar 92 94 92 93 88,51
Gimnazial 88 88 85 87 86,85
Liceal - zi 85 87 77,44 84 93,94
Rata de
1.
promovabilitate Seral - - - - -

Profesională 80 90 81,37 86 82,86

0,05 0,04 4 0,05


Primar 4,6
Rata de Gimnazial 0,12 0,10 12,5 0,11 10,68
2. repetenţie Liceal - zi 0,05 0,03 12,5 0,05 1,3
Profesională 0,12 0,5 16,55 12,55 13,57
98 98 98 98 98
3. Participare la Primar
cursuri Gimnazial 95 97 96 96 96
Liceal 92 95 95 96 96

41
Profesională 91 94 94 93 92

* Frecventa abaterilor prin note scăzute la purtare - este foarte mică, neînregistrându-se
abateri disciplinare foarte grave;
* Rata abandonului - nu este mare, creşte la clasele de liceu, unde elevii renunţa la şcoală,
datorită situaţiei financiare şi pleacă în străinătate;
* Procent de promovabilitate la examene:

Nr. Tipul de examen 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020


crt. % % % % 2020-2021
%
1. Evaluare Naţională 82,7 59,72 73,46 66,67 62,50
2. Admitere 100 100 100 100 100
computerizată
3. Admitere în înv. 100 100 88,63 92 92
secundar superior
4. Certificare a 100 100 100 100 100
Competentelor
Profesionale
5. Obţinerea atestatului - - - - -
pentru absolvenţii de la
matematică-
informatică
6. Bacalaureat 53 52 68,08 82,35 67,57

* Comportamentul social - Elevii care provin din familii cu nivel mediu şi mediocru nu
asigură întotdeauna implicarea familiei în procesul de educare şi supraveghere a elevilor, o
problemă prezentând-o şi elevii cu unul sau ambii părinţii plecaţi în străinătate, precum şi cei care
provin din familii destrămate.
* Disciplina - este în general bună, fără a se înregistra abateri grave.
* Absenteism - rata absenteismului este mare. Învăţătorii şi diriginţii monitorizează absenţele
elevilor şi iau măsuri pentru diminuarea acestora, trimițând informări părinților.
* Satisfacerea cerinţelor părinţilor - Solicitările părinţilor se axează în principal pe crearea
unui climat fizic şi psihic optim desfăşurării procesului instructiv-educativ. O altă componentă o
reprezintă şi condiţiile de securitate în şcoală şi în perimetrul şcolii - cerinţă, parţial soluţionată de
comunitate prin angajarea unui portar de la o firmă de pază şi securitate.
* Numărul cererilor de transfer - solicită transfer la o altă unitate, doar elevii care îşi schimbă
domiciliul. Se înregistrează un număr foarte mare de cereri de transfer a elevilor care vin din
localităţile învecinate la unitatea noastră şcolară la clasele I-VIII, datorită calităţii actului didactic
şi a personalului didactic, părinţii făcând eforturi financiare mari pentru a-i aduce în unitatea
noastră şcolară.

CALITATEA PERSONALULUI DIDACTIC


* Calificat: 100%:
* Profesori metodişti: 4
* Responsabili de cerc: 3

42
* 61de titulari - 4 cu gradul definitiv, 8 cu gradul II şi 49 cu gradul didactic I;
* 14 suplinitori – 1 debutanți, 2 necalificați, 7 cu gradul definitiv, 2 cu gradul II și 2 cu
gradul didactic I;
* Absolvenţi a doua facultăţi - 2;
* Absolvenţii de studii postuniversitare - 10;
* Cadre didactice cu titlul de doctor - 2;
* Din 16 învăţători, toți au studii superioare şi 13 au gradul didactic I;
* Din 7 educatoare, toate au studii superioare şi 3 au gradul didactic I;
* Procent foarte mare de cadre didactice care participă la cursuri de formare.

RELAŢIILE INTERPERSONALE sunt bazate pe colaborare, deschidere şi comunicare.

CALITATEA MANAGEMENTULUI ŞCOLAR


Prioritate a strategiilor de dezvoltare instituţională la nivelul sistemului şi a unităţii de
învăţământ.
Impactul activităţii directorilor asupra altor grupuri, a comunităţii locale, ONG-uri, agenţi
economici etc.
* Strategiile şi politicile de dezvoltare instituţională sunt elaborate, astfel încât să aibă un
impact pozitiv asupra comunităţii locale, ONG-uri, agenţi economici, etc.;
* Creşterea calităţii actului educaţional reprezintă o prioritate prin asigurarea bazei materiale
şi a unei atmosfere de înaltă ţinută morală şi profesională în rândul cadrelor didactice;
* Asigurarea educaţiei şcolare complementare şi a educaţiei nonformale prin implicarea
şcolii în diverse programe educaţionale naţionale şi internaţionale.
Lucrul în echipă la nivelul managementului
• Echipa managerială elaborează instrumente de monitorizare/evaluare a elevilor şi
a personalului, proiecte de acte normative interne.
Colaborarea cu alţi manageri din afara şcolii
• Unitatea şcolară, prin directori, a realizat contracte de parteneriat cu alte şcoli din
zonă şi din ţară, cu universităţi, cu organizaţii nonguvernamentale etc.
Dezvoltarea competenţelor profesionale şi asumarea deciziilor din ce în ce mai complexe
• Dezvoltarea competenţelor profesionale, dobândirea de noi competenţe şi abilităţi,
este atât o necesitate personală, cât si una legică.

2. RESURSE MATERIALE
Unitatea noastră şcolară dispune de următoarele 7 + 4 corpuri de clădire:
-2 pentru învăţământul liceal construite în anul 1961: 1 P+1 - cu centrală termică pe lemne; 1 P;
- 2 pentru învăţământul preşcolar, primar, gimnazial şi sala de sport, construite în anul 1981: 1
P+3 pentru învăţământul primar şi gimnazial şi 1 P+2 pentru învăţământul preşcolar cu centrală
termică pe gaz;
- 3 corpuri de clădire pentru liceul tehnologic, din care unul reabilitat printr-un program PHARE
în anul 2001 - P+1, încălzit cu sobe pe lemne, iar celălalt este nou construit, finalizat în anul
2007, prin programul PHARE 2004-2006 pentru învăţământul profesional şi tehnic - P+1- cu
centrală termică pe lemne; 1 corp birouri;
Școala Slobozia - 3 corpuri, unul încălzit cu sobe pe lemne și două cu centrală termică pe gaz.
Pentru instruirea elevilor în cadrul unităţii noastre şcolare sunt folosite următoarele spaţii
şcolare:

43
Nr.
Categoria Cantitatea
crt
1. Săli de clasă 42 + 11

Laboratoare şi cabinete: 3 fizică, 3 chimie, 2 biologie,


1 cabinet fonetic, 4 laboratoare de informatică,
Profesională: 20
2 Laboratoare: -1 Construcţii
2.
- 1 Studiul lemnului;
5 ATELIERE: -3 de prelucrarea lemnului (2 sunt de
prelucrare manuală și 1 de prelucrare mecanică);
-1 Construcții; -1 Mecanică.

3. Sală de sport 1
4. Teren de sport 2
5. Cabinet de asistență psihopedagogică 1
6. Centru de documentare şi informare 1
7. Biblioteci 3
8. Număr de volume în biblioteci Peste 30.000
Cancelarii (liceu teoretic, liceu tehnologic, gimnaziu, grădiniţă,
9. 5
Școala Slobozia)
10. Cabinet metodic 1
11. Sală de festivităţi 2
12. Cabinet de istorie 1
Birouri: cabinete directori, secretariat, contabilitate,
13. 8
administrator
14. Arhivă 1
15. Anexe
Dotarea laboratoarelor şi atelierelor este foarte bună. Laboratoarele şi atelierele de la
liceul tehnologic s-au făcut prin programul PHARE TVET 2004-2006 şi sunt complet dotate şi
echipate cu aparatură şi material didactic.
Toate spaţiile şcolare sunt dotate cu mobilier (bănci școlare, mese, scaune, dulapuri etc.),
sala de sport este utilată cu echipamentele sportive necesare. În scopul menţinerii imobilului la
standardele corespunzătoare activităţilor de învăţământ, în fiecare an sunt efectuate igienizări,
reparaţii şi modernizări ale spaţiilor şcolare, în limita fondurilor. Clădirile sunt racordate la:
1) Reţeaua publică de apă - canal;
2) Reţeaua publică de distribuire a energiei electrice;
3) Reţeaua publică de telecomunicaţii;
4) Internet.
Toate corpurile de clădire au primit aviz de funcţionare de la DSP, ceea ce înseamnă că
îndeplinesc condiţiile de igienă şcolară prevăzute de normative.

44
3. RESURSE FINANCIARE
Procesul de descentralizare a determinat conceperea unui buget per elev şi pe fiecare
şcoală în parte, ca ordonator terţiar de credite. Banii provin din următoarele surse:
* bugetul de stat (salarii, perfecţionare, manuale etc.);
* bugetul local (utilităţi, reparaţii, cheltuieli curente);
* autofinanţare - fonduri extrabugetare - (sponsori, Asociația părinţilor etc.).

4. RELAŢIA CU COMUNITATEA

Colaborarea cu părinţii şi cu ceilalţi membrii ai comunităţii locale (Primărie, Consiliu


local, poliţie comunitară şi poliţie de proximitate, agenţi economici, biserică, spital, precum şi alte
instituţii) funcţionează sub toate aspectele, în scopul depistării nevoilor de ambele părţi şi a
proiectării activităţii didactice de aşa manieră încât să putem satisface cerinţele impuse de
planurile cadru şi curriculare. Concret, avem în vedere realizarea de proiecte de către şcoală și a
proiectelor având drept parteneri comunitatea locală, ISJ sau MEN, care să vizeze principalele
aspecte ale reformei învăţământului şi a noilor cerinţe impuse de economia de piaţă şi de
schimbările sociale.
Colaborarea cu părinţii este bună, fiind mai accentuată la învăţământul preşcolar, primar și
gimnazial şi sunt întreţinute prin şedinţe şi lectorate cu părinţii în care aceştia sunt informaţi
despre problemele şcolii. Părinţii sunt organizaţi în comitete de părinţi şi consiliu reprezentativ la
nivelul liceului. De asemenea, s-a înființat și Asociația Părinților Ruset Roznovanu în anul 2014.
Părinţii iau parte la decizii privind bunul mers al şcolii prin cei doi reprezentanţi pe care îi
au în Consiliul de Administraţie al școlii.

Colaborarea cu agenţii economici


Există un parteneriat strâns cu angajatorii locali, cu AJOFM, cu universităţile din Iaşi,
Bacău şi Suceava, cu serviciile psihopedagogice pentru a furniza orientare profesională corectă în
vederea diminuării eşecului pe piaţa muncii.
Astfel, s-au încheiat convenţii de colaborare privind efectuarea instruirii practice la
următorii agenţi economici: Ocolul Silvic Roznov; SC SERVICII VINCA SRL, SC PVC
IZOCONSTRUCT SRL, SC NEMARA&EBE SRL, SC L&P STYLE CONSTRUCT SRL,
SC AUTO MDL SRL, SC MotorPas SRL, SC TransFor You SRL, SC Inter Euro Star SRL, SC
VASMI IMPEX SRL.
Agenţii economici s-au implicat activ pentru a dezvolta la elevi acele abilităţi şi
competenţe ce urmează a fi valorificate la angajare după terminarea studiilor. Nivelul ridicat al
pregătirii profesionale al elevilor Liceului „GH. RUSET ROZNOVANU” s-a verificat prin
angajarea absolvenţilor şi prin noile oferte de angajare pentru cei care vor finaliza studiile şcolii
profesionale.
Colaborarea cu alte unităţi de învăţământ
Liceul „GH. RUSET ROZNOVANU” se află în parteneriat cu următoarele unităţi şcolare:
Colegiul Tehnic Forestier P. Neamţ, Colegiul Tehnic „Gh. Cartianu” P. Neamţ, Colegiul Tehnic
de Transporturi P. Neamţ, în ceea ce priveşte asigurarea calităţii educaţiei şi dezvoltarea
învăţământului profesional şi tehnic.

Înfrăţiri, alte proiecte şi programe comune


- Proiect PHARE TVET 2004-2006 - pentru învăţământul profesional şi tehnic, în valoare de
600.000 de euro prin care s-a construit o clădire pentru 5 laboratoare şi ateliere pentru

45
specializările: construcţii, fabricarea produselor de lemn şi mecanică;
- Prin proiectul „Accesul la educaţie pentru grupurile dezavantajate" programul pentru adulţi A
Doua Șansă din anul şcolar 2005-2006 au fost înfiinţate 1 clasa nivelul I învăţământ primar şi 1
clasa anul I - învăţământ secundar inferior - specializarea – Fabricarea produselor din lemn.
- Proiectul pentru învăţământul preşcolar C.R.E.D. privind educaţia incluzivă, prin care s-a dotat
grădiniţa cu mobilier, laptop, copiator, videoproiector. plasmă, aparat de fotografiat.
- Proiectul ROSE (ROMANIAN SECONDARY EDUCATION PROJECT), proiect finanțat
printr-un împrumut de 200 de milioane de euro acordat de Banca Internațională pentru
Reconstrucție și Dezvoltare, implementat de către Ministerul Educației Naționale și Cercetării
Științifice pe o perioadă de 7 ani, între 2015 și 2022. În cadrul școlii noastre, proiectul a fost
implementat în perioada mai-august 2017 și a demarat din septembrie 2017 pentru următorii 4 ani,
propunându-și ca obiectiv general creșterea cu 11% a promovabilității la examenul de bacalaureat;
grupul țintă îl reprezintă elevii cu vârsta cuprinsă între 14 și 19 ani de la clasele IX-XII.
- Proiectul ERASMUS+ cu nr. 2020-1-RO01-KA101-078338, având tema Competențe pentru
reducerea abandonului școlar și incluziune, în valoare de 36 280.00 EURO, ce se va derula
pentru 24 luni, începând cu 9/15/2020 și terminându-se la 9/14/2022.
- Proiectul Student la UBc! Acces la educație pentru elevii din mediile defavorizate (Stud-
UBc), în parteneriat cu Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, ce se va derula în perioada
15 aprilie-18 decembrie 2020.
- Proiectul INTEGRARE SUSTENABILĂ SOCIALĂ ȘI EDUCAȚIONALĂ PRIN
ACTIVITĂȚI SPORTIVE, în parteneriat cu Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport
(UNEFS) București, ce se va derula în perioada 31 mai 2019 – 30 mai 2023.
- Programul „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, , finanțat
prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 Apelul „Educație incluzivă pentru copii și tineri
în situații de risc” Granturile Norvegiene 2014-2021 – PEDAGOGIE EXPERIENȚIALĂ-
Promotorul de proiect Asociația JUVENALA -Piatra Neamț, Parteneri: ISJ Neamț, Asociația
Scrimă pentru toți – București, New School – Oslo.
- Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin POCU 2014-2020! Axa Prioritară 6
”Educație și competențe”
Obiectivul specific 6.14 Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor
și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele
economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare
inteligentă conform SNCDI
Titlu proiect: "Practica, meserie de viitor pentru elevi din jud.Neamt" Cod SMIS 132918
- ”EDURIGHTS4GIRLS – “Acces egal la educație”, contract RO2020/ACF_5_MM_03
Proiect finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021, prin
Programul Active Citizens Fund România, contract de finanțare RO2020/ACF_A5_MM_03.
-Programul național de acțiuni remediale „Școlă după școală”, Proiect finanțat prin Programul
Operațional Capital Uman, axa prioritară 6, aplicat având în vedere Ordinul MEC 3300/2021
Privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Programului Național pilot Școală după
școlă, cu modificările și completările ulterioare.

46
II. 2. 5 Învăţământul profesional şi tehnic

În cadrul Liceului „GH. RUSET ROZNOVANU”, ÎPT este reprezentat astfel:


- 5 clase de profesională:
o a IX-a (mecanică + fabricarea produselor din lemn ),
o a X-a (mecanică),
o a X-a (construcții, instalații și lucrări publice),
o a XI-a (mecanică),
o a XI-a (fabricarea produselor din lemn + silvicultură).

Ponderea elevilor din ÎPT în ansamblul elevilor din liceu este acum de cca. 45,45%, un
nivel corespunzător mediei realizate în liceul nostru, domeniul protecţiei mediului, fabricarea
produselor din lemn, mecanică, construcții, instalații și lucrări publice, silvicultură, menţinându-
se ca domenii de activitate prioritare.Considerăm că oferta şcolii serveşte cererii existente
incluzând pe fiecare an de studiu şi câte o clasă de filologie și una de științe sociale. O dovadă a
acestui lucru este realizarea planului de școlarizare propus.
Mai mult, continuitatea pregătirii elevilor pentru nivelul 3 de calificare în cele patru
specializări denotă încrederea acestora în perfecţionarea profesională şi în ocuparea, în viitor, a
unui loc de muncă.
Elevii de la fabricarea produselor din lemn, mecanică, construcții și silvicultură au
înregistrat în fiecare an rezultate bune la învăţătură, reliefate prin prezentarea la examenul de
calificare a competenţelor profesionale nivel 3. În fiecare an, unitatatea noastră școlară găzduiește
faza locală a concursului pe meserii.
Se realizează de mai mulţi ani parteneriate cu firme de specialitate din zonă privind
realizarea practicii elevilor care pun la dispoziţia şcolii mijloacele şi utilajele necesare. Avem și
ateliere proprii în incinta şcolii asigurându - se un flux pozitiv prezenţei elevilor la practică.
Un aspect negativ îl reprezintă părăsirea timpurie a sistemului educaţional de către unii
elevi în anul şcolar 2020 - 2021. Printre cauze menţionăm:
 Repetenţie
 Situaţia materială precară
 Migraţia în străinătate
 Supraveghere ineficientă din partea familiei
 Proveniența din familii dezorganizate
Toate cadrele didactice care au activat în anul şcolar 2020-2021 la clasele ÎPT sunt
calificate.
În ce priveşte restructurarea reţelei şcolare în judeţul Neamţ, documentul PLAI actualizat
în noiembrie 2021 prevede pentru liceul nostru menţinerea actualelor calificări.

II. 2. 4. 1. Concluzii privind evoluţia viitoare a ÎPT în cadrul liceului

Contextul educaţional
Existenţa nivelului 3 de calificare pentru cele patru specializări ÎPT este un avantaj al unui
sistem deschis cu mobilitate către învăţământul superior sau către ocuparea unui loc de muncă;
creditele transferabile şi perfecţionarea profesională a cadrelor didactice favorizează o mai bună
adaptare a ofertei la nevoile beneficiarilor.

47
Raportul număr elevi/număr norme didactice
Valoarea acestui raport este în prezent de 17,06 ceea ce indică prezenţa eficienţei planului
de şcolarizare faţă de valoarea 15 cât indică media judeţeană. Numărul de elevi pe şcoală de cca.
1348 se va menţine ca ţintă şi în viitor.
Resursele umane din ÎPT
Gradul de acoperire cu profesori şi maiştri calificaţi titulari în anul şcolar 2021-2022 a fost
100%.

Resursele materiale şi condiţiile de învăţare


Baza materială a şcolii pentru ÎPT este o problemă prioritară având în vedere standardele
de pregătire şi exigenţele învăţământului centrat pe elev. Ca obiective se impun programe de
reabilitare, dotare şi modernizare a infrastructurii (echipamente de instruire practică, laboratoare,
atelier, utilităţi etc.)

Serviciile de orientare şi consiliere


Necesitatea unor măsuri vizând creşterea gradului de acoperire şi a calităţii serviciilor de
orientare şi consiliere, cu privire la numărul de ore de consiliere/elev, numărul de elevi testaţi
aptitudinal şi consiliaţi pentru o decizie informată în alegerea carierei, respectiv a traseului de
pregătire.

Abandonul şcolar
Înregistrează 2,6% în anul şcolar 2020 – 2021 şi se manifestă în special la clasele XI-a și a
– XII-a. Cauzele sunt deja menţionate şi se impune o monitorizare atentă a indicatorului abandon
şcolar, dar şi eforturi pentru prevenirea abandonului, vizate fiind mai ales grupurile de elevi
dezavantajate.

Nivel scăzut de competenţe cheie


Este constatat încă de la intrarea în sistemul de ÎPT începând cu competenţele de bază
tradiţionale şi continuând cu competenţele de învăţare, capacitatea de gândire critică şi rezolvarea
de probleme, de relaţionare interpersonală care necesită din partea şcolii un efort sporit având în
vedere:
- învăţarea centrată pe elev, urmărirea şi încurajarea progresului individual;
- programe remediale pentru elevii cu dificultăţi de învăţare (în special cei din categorii
defavorizate);
- facilitarea unor trasee individualizate de formare, etc.

Inserţia profesională a absolvenţilor


Este o problemă prioritară la nivelul ÎPT din şcoală, ca de altfel pentru întregul învăţământ
de profil din ţară. Prezenţa precară în zonă a agenţilor economici de profil cu potenţial de
angajare, informarea insuficientă încă cu privire la traseul absolvenţilor, încurajarea muncii la
negru, mirajul muncii în străinătate etc. afectează o cunoaştere clară a situaţiei ca şi angajarea
absolvenţilor. Obiectivul şcolii este în primul rând asigurarea unei bune pregătiri în specialitatea
urmată de elevi.

48
II. 2. 6. Consiliere şi orientare în carieră

Pentru realizarea consilierii în carieră, şcoala acţionează prin:


- întâlniri cu specialişti şi conducători de firma în domeniul prelucrării lemnului, mecanică,
construcții, instalații și lucrări publice și silvicultură.
- realizarea de portofolii cu tematică de orientare socio – profesională;
- testări de identificare a aptitudinilor pentru practicarea unor profesiuni;
- interviuri individuale de consiliere în carieră;
- situaţii realizate de către diriginţi şi consilierul școlar privind nevoile de consiliere ale elevilor;
- rapoarte privind încadrarea absolvenţilor pe piaţa forţei de muncă;
- pliante privind oferta şcolară pentru ÎPT;
- îndrumarea elevilor spre anumite şcoli şi profesii;
- analiza priorităţilor, aspiraţiilor, valorilor personale, calităţilor, punctelor tari/slabe.
- discuţii în vederea creşterii motivaţiei pentru învăţare şi creşterea gradului de conştientizare a
necesităţii educaţiei pentru adaptarea la viaţa socială şi profesională.
Prin serviciile de consiliere şi orientare oferite în cadrul cabinetelor de consiliere psihopedagogică
se urmăreşte creşterea motivaţiei pentru învăţare, creşterea gradului de adaptabilitate a elevilor la
cerinţele pieţei muncii şi conştientizarea abilităţilor şi aptitudinilor de care dispun.
II. 2. 7. Specializări şi curriculum

Pentru componenta ÎPT alegerea specializărilor se realizează pe baza unei analize serioase
a contextului socio-economic local şi regional, luându-se în considerare priorităţile şi
perspectivele furnizate prin PLAI şi PRAI.
Colectivul didactic este conştient de rolul disciplinelor opţionale în formarea iniţială şi
continuă a forţei de muncă. Programele alcătuite pentru disciplinele opţionale respectă modul de
alcătuire indicat de minister, iar la realizarea lor sunt implicaţi diferiți factori: profesori, agenţi
economici, comunitatea locală. Iată câteva astfel de programe pentru disciplinele opţionale:
a) În domeniul Fabricarea produselor din lemn:
o Prelucrarea manuală a lemnului;
o Tehnici tradiţionale şi moderne;
o Valorificarea lemnului de mici dimensiuni.
b) În domeniul Mecanică:
o Atelierul de instruire practică;
o Tehnologia asamblărilor mecanice;
o Tehnologia sudării.
c) În domeniul Construcții, instalații și lucrări publice:
o Zugrăveli şi vopsitorii speciale.
d) În domeniul Silvicultură:
o Vânătoare şi salmonicultură.

49
II. 2. 8. Parteneriate şi colaborări

Parteneri actuali: Ocolul Silvic Roznov; SC SERVICII VINCA SRL, SC PVC


IZOCONSTRUCT SRL, SC NEMARA&EBE SRL, SC L&P STYLE CONSTRUCT SRL, SC
AUTO MDL SRL, SC MotorPas SRL, SC TransFor You SRL, SC Inter Euro Star SRL, SC
VASMI IMPEX SRL.

Puncte tari:
 Constituirea şi funcţionarea reţelei de parteneriat;
 Încheierea unui acord de colaborare prin asigurarea desfăşurării practicii comasate la locul de
muncă;
 Elaborarea în parteneriat cu agenţii economici a curriculum – ului de dezvoltare locală;
 Stabilirea unui program de strategii pentru formarea cadrelor didactice din aria curriculară
„Tehnologii”;
 Calificarea superioară a cadrelor didactice care predau la clasele de ÎPT.

Puncte slabe
 Susţinerea materială precară din partea partenerului şi a comunităţii locale a elevilor din
familii nevoiaşe;
 Necesitatea acordării de burse de şcolarizare din partea agenţilor economici pentru elevii care
demonstrează abilităţi practice deosebite, în vederea angajării lor ulterioare;
II. 2. 9. Analiza PEST(E) și analiza SWOT

ANALIZA PEST(E) (DIAGNOZA)

CONTEXT POLITIC

◘ politica educaţională este pe deplin în concordanţă cu politica educaţională naţională şi în


deplin acord cu Reforma învăţământului din România corelată cu PLAI şi PRAI;
◘ diversitate de opinii politice;
◘ activitatea şcolii nu este influenţată de evoluţia fenomenului politic în plan local.

CONTEXT ECONOMIC

◘ ne aflăm într-o regiune slab dezvoltată din punct de vedere economic;


◘ după revoluţie, industria chimică a eşuat, dezvoltându-se industria prelucrării lemnului,
comerţ, ateliere mecanice etc;
◘ există premise pentru dezvoltarea în continuare a industriei lemnului, construcţii, a micii
industrii şi a turismului în zonă datorită cadrului natural existent şi a numeroaselor
obiective istorice, geografice, naturale şi culturale din zonă.

CONTEXT SOCIAL

◘ locuitorii sunt majoritatea din categoria celor cu un venit sub media venitului mijlociu
pe cap de locuitor;
◘ structura populaţiei este diversificată: predomină ţăranii şi muncitorii, existând atât

50
întreprinzători mari şi mici, cât şi intelectuali;
◘ creşterea şomajului;

CONTEXT TEHNOLOGIC

◘ căderea industriei chimice a determinat orientarea către alte tehnologii cum ar fi:
construcţii, prelucrarea lemnului, industria textilă etc.
◘ extinderea contextului tehnologic nu influenţează activitatea şcolii decât în măsura în
care oferă posibilităţi materiale părinţilor pentru a întreţine copiii la şcoală sau locuri de
muncă pentru absolvenţi.

FACTORI ECOLOGICI

◘ integrarea în Uniunea Europeană presupune respectarea unor norme precise în


protejarea mediului de către unităţile şcolare;
◘ educaţia ecologică în unităţile de învăţământ devine prioritară;
◘ prin activitatea sa, unitatea şcolară trebuie să se implice în rezolvarea problemelor de
mediu;
◘ economisirea la maximum a resurselor de energie termică, electrică, apă etc. astfel
încât să se protejeze mediul înconjurător.

Analiza SWOT

a) Oferta curriculară
Puncte tari:
 Şcoala dispune de material curricular (planuri de învăţământ, programe şcolare, auxiliare
curriculare).
 Oferta în planul C. D. Ș şi C. D. L. este diversificată;
 Specializările din cadrul ÎPT sunt corelate cu cererea de pe piaţa muncii şi prognozele din
PRAI şi PLAI 2021.

Puncte slabe
 Existenţa unui număr mic de cărţi sau alte materiale didactice specifice nivelului tehnologic;
 Aprovizionarea precară cu manuale de specialitate pentru profilul resurse naturale şi protecţia
calitatii mediului, mecanică, fabricarea produselor din lemn, construcții, instalatii și lucrări
publice, silvicultură.
 Lipsa soft-urilor specializate pentru simulare în activitatea practică şi pentru susţinerea lecţiilor
prin intermediul calculatorului.
Oportunităţi
 Creşterea cererii de cursuri de specializare pentru adulţi;
 Valoarea unor discipline opţionale contribuie la combaterea absenteismului şcolar şi la
dezvoltarea motivaţiei pentru învăţare.
 Acordarea burselor profesionale pentru cursanții de la IP
 Decontarea navetei pentru cadre didactice și elevi

51
Ameninţări
 Promovarea ofertei şcolare pentru ÎPT are impact asupra elevilor cu rezultate mai scăzute la
învăţătura în timpul școlii generale.
 Opţiunile pentru ÎPT se situează în general pe poziţiile inferioare;
 Insuficienta adecvare a disciplinelor opţionale în raport cu solicitările profesionale poate
diminua interesul pentru învăţare.

b) Resurse umane
Puncte tari
 Personal didactic calificat în proporţie de peste 100%.
 Relaţiile interpersoane (profesor – elev, conducere – subalterni, profesori – părinţi, profesori
– profesori) sunt stimulative şi deschise. Colectivul de cadre didactice nu este extrem de
numeros;
 Existenta cabinetului de consultantă psiho – pedagogică.
 Rata de absolvire şi de succes la examenele de competenţe profesionale este de 100%.

Puncte slabe

 Spirit antreprenorial relativ redus;


 Participare relativ redusă la cursurile de formare şi perfecţionare;
 Insuficienta centrare a activităţii didactice pe necesităţile elevilor;

Oportunităţi
 Varietatea cursurilor de formare şi perfecţionare;
 Implementarea sistemului alternativ de educaţie asistată de calculator AEL;
 Stimularea financiară pentru cadrele didactice implicate în realizarea proiectelor elevilor
pentru nivelul trei de calificare;
 Cunoaşterea poziţiei şi părerilor părinţilor prin întâlniri frecvente (şedinţe, consultaţii,
lectorate etc.)

Ameninţări
 Rata şomajului ridicată în regiune;
 Posibilitatea optării unor elevi pentru şcoli cu dotare mai performantă;
 Creşterea costurilor cu instruirea şi posibilităţile materiale scăzute ale unor familii, cu
precădere a celor din mediul rural;
 Instabilitatea forţei de muncă ca urmare a avantajelor oferite de alte zone interne sau externe;
 Scăderea populaţiei şcolare în următorii 10 ani ca urmare a diminuării ratei natalităţii;

c) Resurse materiale şi financiare


Puncte tari
 Şcoala dispune de spaţiu suficient pentru activitatea practicată;
 Preocuparea comunităţii locale pentru dotarea materială;
 Şcoala are bibliotecă şi cabinet de consiliere psiho – pedagogică;
 Preocupare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare – dotarea sălilor de clasă cu parchet
şi mobilier;

52
Puncte slabe

 Fondurile băneşti sunt insuficiente pentru achiziţia de maşini şi utilaje proprii (pentru atelierul
mecanic);
 Nu sunt stimulaţi financiar elevii cu aptitudini deosebite şi care pot fi angajaţi ulterior;

Oportunităţi
 Aplicarea programelor de dezvoltare prin încurajarea iniţiativelor locale şi investiţiilor;
 Singura unitate liceală din Roznov;
 Descentralizarea şi autonomia locală.
 Creşterea asistenţei financiare prin programe specifice (FSE, POSDRU, PHARE) din partea
Uniunii Europene.

Ameninţări
 Administrarea restrictivă a resurselor materiale şi financiare existente;
 Uzura morală a echipamentelor se repercutează asupra nivelului de pregătire cerut de anumite
firme pe piaţa muncii;
 Nivelul de conştiinţă al unor elevi privind păstrarea spatiilor şcolare;
 Imposibilitatea financiară a unor agenţi economici dispuşi să angajeze absolvenţi ai şcolii;

d) Relaţiile cu comunitatea
Puncte tari
 Şcoala colaborează cu şcolile generale din zonă pentru orientarea şcolară şi profesională;
 Partenerul economic este mulţumit de prestaţia elevilor şi maiştrilor;
 Întâlniri frecvente cu părinţii sub formă de şedinţe sau consultaţii individuale;
 Întâlniri semestriale cu reprezentanţi ai politiei în scopul prevenirii delincvenţei juvenile;

Puncte slabe
 Legături de parteneriat insuficiente cu ONG-urile;
 Participarea precară a unor părinţi la acţiunile promovate de şcoală;
 Imaginea şcolii nu este suficient receptată în cadrul comunităţii;

Oportunităţi
 Disponibilitatea responsabilităţii consiliului local pentru specializarea scolii;
 Programe de finanţare de către guvern privind dotarea laboratoarelor şi achiziţiile de cărţi şi
material sportiv;
 Schimburi de experienţă cu alte şcoli.

Ameninţări
 Rigiditatea unor agenţi economici în formarea forţei de muncă – formare iniţială;
 Slaba implicare a părinţilor în viaţa şcolară datorită plecării la muncă în străinătate;
 Instabilitatea social-economică a firmelor potenţial partenere amplificată prin integrarea
României în U. E.

53
Rezumatul principalelor aspecte care necesită dezvoltare

1. Obiectiv: Diminuarea abandonului şcolar în raport cu anul şcolar precedent


Ţintă - reducere cu 50% în 2021 – 2022

2. Obiectiv: Modernizarea şi dotarea corespunzătoare a spaţiilor şcolare


Ţintă: Finalizarea dotării atelierului mecanic cu utilaje specifice .

3. Obiectiv: Realizarea activităţilor unităţii de învăţământ de către cadre didactice pregătite


corespunzător cerinţelor programelor de formare a elevilor actualizate în concordanţă cu
competenţele cerute pe piaţa muncii
Ţintă: 50% din personalul didactic pregătit prin cursuri de formare profesională continuă

4. Obiectiv: Asigurarea cu manuale pentru cultura de specialitate în condiţiile în care catalogul


manualelor MEC nu ofertează aceste manuale
Ţintă: Achiziţia prin mijloace proprii a circa 50% din necesar până pe 15. 10. 2021.

5. Obiectiv: Realizarea unui feedback real privind activitatea din şcoală prin sondarea opiniilor
beneficiarilor actului educaţional
Ţintă: Aplicarea chestionarelor de opinie tuturor categoriilor de beneficiari ai educaţiei de-
a lungul anului şcolar. Creşterea implicării părinţilor în viaţa şcolii.

6. Obiectiv: Selectarea pentru planul de şcolarizare a unei noi calificări sau specialităţi ca
alternativă la diminuarea cererii pentru domeniul fabricarea produselor din lemn.
Ţintă: Analiza tendinţelor de dezvoltare regională din PRAI şi PLAI, consultarea tuturor
factorilor implicaţi şi selectarea unei noi calificări pentru o eventuală autorizare
II. 2. 10. Ţinte strategice

o Creşterea prestigiului liceului la nivel local şi zonal;


o Dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale tinerilor pentru îmbunătăţirea inserţiei pe
piaţa muncii;
o Asigurarea şanselor egale la educaţie pentru toţi elevii din zonă, inclusiv prin refacerea
ofertei şcolare;
o Stimularea participării active a factorilor locali – instituţii şi autorităţi locale, agenţi
economici, părinţi – în funcţionarea eficientă a şcolii;
o Dezvoltarea relaţiilor de colaborare şi parteneriat cu şcoli din ţară şi din Europa;
promovarea valorilor europene;

II. 2. 10. 1. Etape şi resurse de realizare a PAS prin prisma ţintelor strategice

Etapele de realizare a PAS sunt anii şcolari incluşi în următorul ciclu de învăţământ pe
perioada 2017 – 2021. Obiectivele majore ale şcolii în planul ÎPT le reprezintă perfecţionarea
dotării materiale a atelierului şi cabinetului pentru mecanică, pe de-o parte, iar pe de altă parte,
asigurarea resursei umane de pregătire a elevilor, atât calitativ cât şi structural. Resursele
financiare necesare dotării au ca surse bugetul alocat şcolii de către Consiliul local, venituri

54
proprii.

Ţinta strategică Rezultate aşteptate


Creşterea prestigiului liceului  Realizarea anuală a planului de şcolarizare;
la nivel local şi zonal  Servicii de calitate oferite de şcoală:
 Asigurarea condiţiilor optime de desfăşurare a procesului
instructiv – educativ;
 Aplicarea unei strategii coerente pentru creşterea
prestigiului liceului (site-ul liceului, oferta şcolii
promovată şcolilor gimnaziale, proiecte, concursuri etc.)
Dezvoltarea aptitudinilor  Procent de promovabilitate de 100% la examenele de
antreprenoriale ale tinerilor certificare a competenţelor profesionale nivel 3 și nivel 4 –
pentru îmbunătăţirea inserţiei specializările tehnician în protecţia mediului, tâmplar
pe piaţa muncii universal, mecanic forestier, pădurar, zugrav, ipsosar,
vopsitor, tapetar;
 Creşterea cu 25% a numărului absolvenţilor care continuă
studiile sau ocupă un loc de muncă.
Asigurarea şanselor egale la  Asigurarea unei structuri a ofertei şcolare echilibrate între
educaţie pentru toţi elevii din teoretic şi tehnologic, conform cererii, cu sprijin alocat
zonă, inclusiv prin fiecărei specializări.
restructurarea ofertei şcolare
Stimularea participării active a  Creşterea cu 50% a sumelor realizate prin sponsorizări;
factorilor locali – instituţii şi  Implicare mai mare a părinţilor în rezolvarea problemelor,
autorităţi locale, agenţi materializată (în corelaţie şi cu celelalte măsuri) în:
economici, părinţi – în  Diminuarea cu 50% a abandonului şcolar;
funcţionarea eficientă a şcolii  Creşterea cu 25% a promovabilităţii;
 Creşterea cu 25% a promovabilităţii la examenul de
bacalaureat;
 Diminuarea cu 25 % a absenteismului;
 Diminuarea cu 25% a numărului de elevi cu note scăzute
la purtare.
Dezvoltarea relaţiilor de  Creşterea cu 30% a parteneriatelor cu şcoli din ţară;
colaborare şi parteneriat cu  Depunerea anual a cel puţin unui proiect.
şcoli din ţară şi din Europa;
promovarea valorilor europene

55
Partea a III – a - Plan operaţional 2021– 2022

3. 1 Diversificarea parteneriatelor cu agenţi economici pentru o pregătire mai complexă a elevilor

Obiective:
 Implicarea agenţilor economici în pregătirea profesională prin asigurarea condiţiilor optime de instruire;
 Realizarea ofertei educaţionale în funcţie de cerinţele de pe piaţa muncii;
 Dezvoltarea parteneriatului cu agenţi economici în formarea cadrelor didactice.
Ţinta:
 Dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale tinerilor pentru îmbunătăţirea inserţiei pe piaţa muncii.
ACŢIUNI REZULTATE MĂSURABILE TERMEN RESPONSABILI COST – PARTENERI
SURSĂ
 Forme noi de  Îmbunătăţirea bazei materiale prin achiziţia Sem. I Directori 1000 lei Consiliul Local Roznov
atragere în de utilităţi de producţie necesare practicii Catedra Tehnologii Extrabugetar
parteneriat a elevilor; şi comisia de
agenţilor  Adaptarea CDS şi CDL la interesele Octombrie curriculum
economici agenţilor economici;
 Facilităţi pentru agenţi economici (spaţiu Permanent În funcţie de
pentru activitate economică, posibilităţi de situaţie
cazare etc.)
 Implicarea  Realizarea de stagii de formare pentru cca Anul Directori şi şefi 2000 lei SC SERVICII VINCA
partenerilor 30% din cadrele didactice tehnice în ce şcolar catedră, profesori Extrabugetar SRL Roznov
economici la priveşte noile tehnologii, retehnologizări, din comisiile
strategiile de cunoaşterea felului de organizare a metodice
formare societăţilor comerciale
continuă a
cadrelor
didactice
56
 Implicarea  Colaborarea cu agenţi economici în Permanent Directori Ocolul Silvic Roznov; SC
agenţilor stabilirea disciplinelor incluse în CDL şi Responsabil SERVICII VINCA SRL,
economici în CDȘ. Folosirea chestionarului de opinie. Permanent comisie curriculum SC PVC
realizarea sau  Valorificarea experienţei acumulate de - IZOCONSTRUCT SRL,
actualizarea cadrele didactice pe parcursul stagiilor de SC NEMARA&EBE
curriculum – formare Catedra SRL,
ului Tehnologii SC L&P STYLE
CONSTRUCT SRL,
SC AUTO MDL SRL,
SC MotorPas SRL,
SC TransFor You SRL,
SC Inter Euro Star SRL,
SC VASMI IMPEX SRL.

3. 2 Promovarea educaţiei incluzive şi a şanselor egale pentru elevi


Obiective:
 Implementarea sistemului de asigurare a calităţii;
 Realizarea evaluării şi calificării competenţelor profesionale în acord cu standardele europene;
 Îmbunătăţirea bazei tehnico materiale conform standardelor;
 Stimularea elevilor cu rezultate deosebite;
 Promovarea principiilor incluzive de către personalul şcolii.
Ţinta:
 Asigurarea şanselor egale la educaţie pentru toţi elevii din zonă inclusiv prin refacerea ofertei şcolare
ACȚIUNI REZULTATE MĂSURABILE TERMEN RESPONSABILI COST – PARTENERI
SURSĂ
 Identificarea  Numărul elevilor identificaţi Octombrie Consilier În functie de CJRAE Neamţ
elevilor cu nevoi educativ situatie
speciale Diriginţii
 Evaluarea  Rezultate de bine şi foarte bine obţinute Finalizarea Directori; În funcţie de ISJ Neamţ;
cursurilor Responsabili de situaţie CCD Neamţ;
57
gradului de la calificarea competenţelor profesionale, Iulie comisii AJOFM;
cunoaştere şi concursuri şcolare, etc. metodice; Agenţi economici;
implementare a  Creşterea cu 25% a absolvenţilor angajaţi Comisia de Comunitatea locală
calităţii de către pe piaţa muncii; asigurare a
cadrele didactice calităţii
din profilul tehnic
 Realizarea ofertei  Realizarea demersurilor necesare Noiembrie ISJ Neamţ;
şcolare specifice realizarii ofertei şcolare 2000 lei Consiliul Local
anului şcolar - Sondarea opţiunilor elevilor din zonă Conducerea Extrabugetar Roznov;
2021 – 2022 - Susţinerea şcolii de către Consiliul Local şcolii Şcolile gimnaziale din
zonă
 Susţinerea şi  Contribuţia financiară a partenerilor Permanent Conducerea 3000 lei Agenţii economici
popularizarea economici la susţinerea elevilor cu şcolii Extrabugetar parteneri
elevilor cu aptitudini deosebite – de exemplu La Agenţii
rezultate acordarea de către partenerul economic a finalizarea economici;
deosebite în sumelor necesare pentru participarea la cursurilor Catedra de
pregătire; Comisia pentru Certificarea tehnologii Agenţii economici;
 Acordarea de Competenţelor); Responsabilul cu AJOFM
premii;  Şcoala asigură sprijinul în asigurarea activitatea
 Generalizarea absolvenţilor cu aptitudini prin În funcţie de educativă Agenţii economici
rezultatelor în colaborarea cu agenţii economici; necesitate locali
interiorul scolii şi  Afişarea rezultatelor deosebite şi Semestrul II Directori În funcţie de Consiliul local
pe plan local; premierea elevilor într – un cadru festiv. situaţie
 Participarea la  Efectuarea unei excursii cu elevii
concursuri remarcaţi cu rezultate deosebite în
pregătirea şcolară şi profesională.
 Completarea  Achiziţii de aparatură, instalaţii şi Iunie Directori 5000 lei Consiliul Local
dotării materiale materie primă etc. pentru specializările Consiliul Local Buget local Agenţi economici
la specialităţile mecanică şi protecţia mediului. parteneri
tehnice

58
3. 3 Sprijin pentru alegerea justificată a traseului pentru formare profesională

Obiective:
 Realizarea condiţiilor de informare, orientare şi consiliere în carieră;
 Întărirea capacităţii elevilor de a lua decizii privind cariera;
 Creşterea numărului de beneficiari ai informării, consilierii şi orientării;
 Reducerea abandonului cu 50% în 2022 faţă de 2021.
Ţinta:
 Dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale tinerilor pentru îmbunătăţirea inserţiei pe piaţa muncii
ACTIUNI REZULTATE MASURABILE TERMEN RESPONSABILI COST – PARTENERI
SURSĂ
 Condiţii materiale  Funcţionarea pe baza unui program Permanent  Psihologul ISJ Neamţ;
adecvate pentru direct a cabinetului psiho-pedagogic scolii; AJOFM;
consilierea privind privind consilierea;  AJOFM; 100 lei Şcoli implicate în
cariera  Existenţa materialului informativ  Responsabilii Autofinanţare PAS;
necesar; La finalizarea comisiilor CJRAE Neamţ
 Creşterea cu peste 10% a celor care studiilor metodice şi Consiliul Local
îşi găsesc un loc de muncă adecvat. diriginţii Roznov
 Tehnici moderne  Sondaje privind cererea pe piaţa Noiembrie Conducerea şcolii; 100 lei ISJ;
de consiliere şi forţei de muncă; Consilierul Autofinanţare Şcoli incluse în PAS;
orientare  Menţinerea constantă a fluxului de psiholog; CCD.
elevi către nivelul III;
 Reducerea abandonului şcolar. Iunie

59
 Pregătirea  Realizarea unui plan de consiliere şi Semestrul I Consilierul ISJ Neamţ;
diriginţilor pentru orientare; educativ; Scoli incluse în PAS;
asigurarea  Câte un lectorat cu părinţii pe Consilierul CJRAE Neamţ;
orientării şcolare semestru privind orientarea; Semestrial psiholog CCD.
eficiente  Creşterea implicării în activităţile
extra – şcolare (vizite la secţia de Conducerea scolii Nu este cazul
producţie, cunoaşterea produselor Permanent
firmelor, excursii).
Comisia
diriginţilor.
 Realizarea  Furnizarea datelor privind cererea şi Anual Diriginţii Nu este cazul Universitatea
întâlnirilor cu tendinţele înregistrate pe piaţa Consilierul Transilvania Brasov,
reprezentanţi ai muncii în domeniile vizate. psiholog Universitatea Vasile
facultăţilor tehnice Catedra tehnică Alecsandri Bacău,
Universitatea Gh.
Asachi Iasi

60
3. 4 Dezvoltarea culturii organizaţionale, a mentalităţii calităţii pentru întregul personal al şcolii

Obiective:
 Asigurarea condiţiilor optime pentru desfăşurarea activităţii şcolare;
 Dezvoltarea responsabilităţii personalului pentru autoevaluarea activităţii;
 Formarea continuă a cadrelor didactice, inclusiv pentru asigurarea flexibilităţii în plan profesional.
ŢINTA:
 Creşterea prestigiului liceului la nivel local şi zonal
ACŢIUNI REZULTATE MASURABILE TERMEN RESPONSABILITATI COST – SURSĂ PARTENERI
 Diseminarea  Procesele verbale elaborate Semestrial Conducerea liceului; Nu este cazul  ISJ Neamţ
informaţiilor în cadrul Consiliului Cadre didactice
privind cadrul Profesoral şi ale Comisiilor Şefi comisii metodice
asigurării calităţii metodice; Comisia pentru
în educaţie cu  Elaborarea seturilor de Decembrie asigurarea calităţii în
modificările proceduri aplicabile invatamantul profesional
legislative compartimentelor din și tehnic
şcoală.

 Aplicarea  Majoritatea cadrele Pe  Colectivul catedrei În funcţie de  CCD;


chestionarelor didactice participă la cursuri parcursul Tehnologii; necesităţi  ISJ Neamţ
cadrelor didactice organizate pe metode active anului Autofinanţare  CNDÎPT.
în vederea de învăţare şi a metodelor şcolar  Cadre didactice de Finanţare  AMPOSDRU
identificării alternative de evaluare. curent specialitate; prin proiecte
nevoilor de europene
dezvoltare  Directori şi profesori
profesională. participanţi la
Formarea cadrelor cursurile de formare

61
didactice în
aplicarea
curriculumului şi a
metodelor de
evaluare alternative
 Aplicarea unui cod  Constituirea şi aplicarea Octombrie  Comisiile metodice Nu este cazul  ISJ Neamţ
de conduită codului etic al personalului  Conducerea liceului  CJRAE Neamţ
elaborat şi adoptat din şcoală;
la nivelul şcolii  Proces verbal de validare a
inclus în codului în Consiliul
regulamentul de profesoral şi C. A.
ordine interioară
 Finalizarea site-  Existenţa site-ului; Noiembrie  Catedra de Nu este cazul Firma SYSTEM
ului liceului cu o  Modificarea informaţiei la informatică PRO Piatra –
structură diversă şi intervale de regulă de un  Consiliul elevilor Neamt
atrăgătoare trimestru şi în funcţie de  Comisiile metodice
situaţie.  Conducerea liceului
 Antrenarea elevilor  Liste cu rezultatele La  Cadre didactice din 2000 lei  Consiliul local
de la specialităţile participării elevilor la fazele finalizarea catedra de discipline Extrabugetar  Asociaţia
tehnice în locale şi judeţene; anului tehnice părinţilor
participarea la  Existenţa panoului cu şcolar  Conducerea liceului  Sponsori locali
olimpiade şi diplomele şi imaginile  Partenerii de
concursuri şcolare elevilor cu rezultate; practica
 Articole în presa locală şi
revista şcolii despre
rezultatele elevilor;
 Premii acordate elevilor

62
3. 5 Stimularea prezenţei factorilor locali în funcţionarea eficientă a şcolii

Obiective:
 Diversificarea surselor de informare;
 Creşterea flexibilităţii comunicării între şcoală şi factorii interesaţi;
 Implicarea părinţilor şi a factorilor locali în rezolvarea problemelor şcolii cu efecte în: reducerea abandonului şcolar cu 50%; creşterea
promovabilităţii cu 25%; diminuarea absenteismului cu 25%; creşterea cu 50% a sponsorizărilor.
TINTA:
 Stimularea participării active a factorilor locali – instituţii şi autorităţi locale, agenţi economici şi părinţi – la funcţionarea eficientă a şcolii
ACȚIUNI REZULTATE MĂSURABILE TERMEN RESPONSABILITĂȚI COST - PARTENERI
SURSĂ
 Cunoaşterea  Sondaje sub formă de Până pe 31 Conducerea liceului; 200 lei  Şcolile generale
nevoilor chestionare aplicate în zonele octombrie Prof. psiholog şcolar Autofinanţare din zona Roznov;
profesionale ale care furnizează populaţia  Consiliul local;
partenerilor şcolară;  Agenţii economici
beneficiari din  Oferta prognozată a agenţilor Permanent parteneri.
zonă şi oferta economici în zonă în legătură Conducerea liceului;
şcolară cu locurile de muncă; Consilierul educativ;
 Cunoaşterea ofertelor şcolare  Şcolile generale
provenite de la alte unităţi Permanent Nu este cazul din zona Roznov;
şcolare concurente; Consilierul educativ  Consiliul local;
 Prezentarea imaginii şcolii în Conducerea liceului  Agenţii economici
presa locală; parteneri.
 Realizarea pliantului privind
oferta şcolii; 200 lei
 Întâlniri între reprezentaţi ai Martie Autofinanţare Şcolile generale din
Liceul „GH. RUSET Consilierul educativ zonă
ROZNOVANU” şi conducerile Conducerea liceului
şcolilor din zonă. Permanent Psihologul şcolar.

63
 Perfecţionarea  Date recente despre piaţa Permanent Cadrele didactice  Parteneri
sistemului de muncii (cerere şi oferta) din aria tehnologii economici
informare obţinute prin diverse căi;  Instituţii
internet; AJOFM; Camera de specializate
Comerţ şi Industrie; PRAI;
PLAI; Consiliul Local. Catedra tehnologii Agenţi economici
 Întâlniri lunare cadre didactice Lunar Nu este
pentru furnizarea şi comentarea Noiembrie – Conducerea liceului cazul Grupuri şcolare din P.
datelor; Martie Diriginţii Neamţ
 Întâlniri cu agenţi economici ISJ;
specializaţi în domeniu; Octombrie Profesori şi maiştrii CCD;
 Schimb de experienţă între Semestrial instructori Consiliul Local
elevii şi profesorii şcolii cu cei Conducerea scolii 100 lei
de la alte şcoli cu aceleaşi Extrabugetar
profile; Responsabil CDI
 Modernizarea Centrului de Permanent Conducerea şcolii
Documentare şi Informare. Biblioteca orăşenească
Parteneri ONG
 Acţiuni de  Lectorate cu părinţii şi cadre Semestrial Catedra tehnologii Nu este  Asociaţia de
informare a didactice din domeniul tehnic; Noiembrie Conducerea şcolii cazul părinţi din şcoală
părinţilor  Realizarea unei expoziţii şi a Mai
elevilor de la unei prezentări cu produsele
specializările elevilor la care să fie prezenţi
tehnice în părinţii şi agenţi economici. Aprilie Catedra tehnologii 100 lei Consiliul local
legătură cu Conducerea şcolii Extrabugetar Agenţi economici
achiziţiile de
competenţe ale
elevilor în
activitatea
şcolară

64
3. 6 Dezvoltarea parteneriatelor cu şcoli pe plan naţional şi european

Obiective:
 Creşterea numărului de proiecte de parteneriat în anul şcolar 2020 – 2021 cu 50% faţă de perioada anterioară;
 Dezvoltarea competenţelor în specialitate şi în comunicare ale elevilor în urma participării la proiecte.

ȚINTA:
 Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat şi colaborare cu şcoli din ţară şi Europa – promovarea valorilor europene
ACȚIUNI REZULTATE MĂSURABILE TERMEN RESPONSABILITĂȚI COST - SURSĂ PARTENERI
 Participarea  Participare în cadrul Proiectului privind Conducerea liceului;
şcolii la Învățământul Secundar ROSE Echipa de proiect 200 de milioane de euro,  CICIA Roznov
implementat de către Ministerul Educației An şcolar este finanțat integral de
derularea de
Naționale și Cercetării Științifice BIRD
proiecte (MENCȘ), prin Unitatea de Management
Conducerea liceului;
europene al Proiectelor cu Finanțare Externă
(UMPFE).

 Parteneriate cu  Realizarea unor parteneriatelor Catedra tehnică


şcoli din ţară şi cu şcoli din ţară şi Europa, cu An şcolar Conducerea liceului În funcţie de situaţie  Şcoli din ţară
Europa ONG- uri etc. pe tematică Consilierul educativ şi Europa
vizând dezvoltarea  ONG - uri
competenţelor antreprenoriale  ISJ Neamţ
îmbunătăţirea comunicării,
protejarea mediului etc.

65
Partea a IV a - Consultare, monitorizare şi evaluare

IV. 1 Procesul de consultare pentru elaborare PAS

Pentru mediul extern


Pentru elaborarea Planului de Acţiune al Scolii, la nivelul Liceului „GH. RUSET
ROZNOVANU”, s-a constituit o echipă de lucru, care a luat legătura cu şcolile generale, liceele
şi grupurile şcolare din zonă. Au fost consultate de asemenea Agenţia Judeţeană de Ocupare a
Forţei de muncă, Primăria Roznov, agenţii economici (Ocolul Silvic Roznov; SC SERVICII
VINCA SRL, SC PVC IZOCONSTRUCT SRL, SC NEMARA&EBE SRL, SC VASMI IMPEX
SRL, SC AUTO MDL SRL, Agenţia de mediu Piatra Neamţ), părinţii (comitetele de părinţi pe
clase şi şcoală), utilizând chestionare, interviuri, întâlniri atelier şi discuţii.
Materialele de informare folosite:
Planul National de Acţiune pentru Ocuparea Forţei de Muncă; PRAI – NE şi PLAI judeţ
Neamţ, actualizat în noiembrie 2021, pagina de internet a statisticilor naţionale.
Pentru mediul intern
Statisticile anuale ale scolii, statistici examen bacalaureat, fişa de formare continuă cadre
didactice, fişe de evaluare, teste de evaluare iniţială, chestionare pentru stabilirea tipurilor de
inteligenţă şi stiluri de învăţare, fişe de observaţie asupra elevilor cu dificultăţi de învăţare şi fişe de
progres ale elevilor, mapele comisiilor metodice, portofoliile profesorilor şi ale elevilor,
chestionare elevi – părinţi – cadre didactice, programul Consiliului de administraţie şi al
directorilor de monitorizare a activităţii din şcoală, programul de Parteneriate.
Centralizarea partenerilor Planului de Acţiune al scolii - Liceul „GH. RUSET
ROZNOVANU”
Nr. crt. Profilul Partenerilor Parteneri
1. Unităţi şcolare 1.1 Şcoala Gimnazială Borlești;
1.2 Şcoala Gimnazială Piatra Șoimului;
1.3 Şcoala Gimnaziala Ion Mironescu Tazlău;
1.4 Şcoala Gimnazială nr. 1 Zănești;
1.5 Şcoala Gimnazială Podoleni
1.6 Şcoala Gimnazială Rediu
1.7 Şcoala Gimnazială Ruseni
1.8 Şcoala Gimnazială Săvinești
2. Agenţi economici 2.1 Ocolul Silvic Roznov;
2.2 SC SERVICII VINCA SRL
2.3 SC PVC IZOCONSTRUCT SRL
2.4 SC NEMARA&EBE SRL
2.5 SC VASMI IMPEX SRL
2.6 SC AUTO MDL SRL
2.7 Agenţia de mediu Piatra Neamţ
3. Instituţii 3.1 Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ;
3.2 Casa Corpului Didactic Neamţ;
3.3 Camera de Comerţ şi Industrii – Neamţ;
3.4 Agenţia Regionala de Dezvoltare NE;
3.5 Centru Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională
Neamţ;
3.6 Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă.
4. Comunitatea Locală 4. 1. Comitetul reprezentativ al părinţilor din Liceul „GH.
RUSET ROZNOVANU”;
4. 2. Consiliul Local Roznov
IV. 2 Organizarea activităţii de monitorizare şi evaluare PAS

Organizarea activităţilor de monitorizare şi evaluare PAS, are în vedere următoarele repere de bază:
a. Ciclul de îmbunătăţire şi revizuire continuă;
b. Repere interne/externe pentru standarde şi descriptori de performanţă;
c. Revizuirea procedurilor;
d. Raportul de activitate al Comisiilor de lucru;
e. Dovezi privind realizarea planurilor de acţiune (management – ul calităţii, învăţarea centrată pe elev, etc.);
f. Înregistrări ale aprecierilor I.S.J. Neamţ; CCD; alte organe abilitate;
g. Înregistrări privind îmbunătăţirea sistemelor şi modalităţilor de asigurare a calităţii (rezultate concrete ale elevilor şi profesorilor, rezultate la
examene, premii la concursuri şi expoziţii şcolare, numărul de absolvenţi integraţi pe piaţa muncii.

Nr. crt. Prioritatea Persoane implicate Termen


Monitorizare, evaluare, actualizare Rezultate măsurabile
1 Creşterea Psihologul scolii; 20 de zile
Se monitorizează şi evaluează colaborarea cu Portofoliile elevilor
flexibilităţii Echipa de de lapsihologul şcolii prin portofoliile realizate de
sistemului ÎPT în consiliere şi desfăşurarea
elevii din program;
regiunea N – E orientare acţiunii şi la
Diminuarea abandonului şcolar; Reducere cu 50%
sfârşitul
Centralizarea datelor ca urmare a angajării pe
fiecărui
piaţa muncii a absolvenţilor scolii; Liste realizate de diriginţi
semestru
Actualizarea se va realiza anual la încheierea privind angajarea sau
ciclului de învăţământ. continuarea studiilor
2 Asigurarea Directori, consilier Anual sau Se va monitoriza şi evalua integrarea Atestatele participării la
şanselor egale în educativ, diriginţi, ori de câte absolvenţilor din mediul rural prin AJOFM cursurile de formare
formarea agenţii economici ori este cât şi partenerii direcţi; Rapoartele inspectoratului
profesională intre din programele de cazul Monitorizarea şi evaluarea permanentă a judeţean Neamţ;
mediul urban şi parteneriat cadrelor didactice care au participat la cursuri Parteneriat cu:
rural de formare profesională; 7 școli generale,
Evaluarea scolii de către ISJ Neamţ; agenţi economici;
Dotarea şcolii conform standardelor de 6 instituţii;
pregătire profesională; 2 parteneri din comunitatea
locală.
67
Nr. crt. Prioritatea Persoane implicate Termen Monitorizare, evaluare, actualizare Rezultate măsurabile
3 Dezvoltarea Directori, consilier 20 de zile Adaptarea CDȘ-urilor şi CDL-urilor la CDȘ-uri şi CDL-uri
parteneriatului educativ, diriginţi, de la interesele agenţilor economici în vederea aprobate – aplicate;
dintre şcoală şi agenţii economici desfăşurarea absorbţiei forţei de muncă calificată de şcoala Eficiență:
agenţii economici din programele de acţiunii şi la noastră; - la elaborarea CDL-
pentru parteneriat sfârşitul Îmbunătăţirea bazei materiale a şcolii; urilor, colectivul a
îmbunătăţirea fiecărui Realizarea practicii elevilor cu ajutorul cuprins membri ai
formării semestru partenerilor abilitaţi. parteneriatului şcoală –
profesionale agenţi economici;
- prin participarea
profesorilor la instruirea
practică în ateliere se
asigură perfecţionarea
acestora;
- CDL-urile asigură o
pregătire practică 100%
la locul de muncă şi
rezolvarea problemelor.
4 Implementarea Directori, consilier 20 de zile Calificativele de B şi FB obţinute de - cadre didactice din
sistemului naţional educativ, diriginţi, de la absolvenţi la locul de muncă, concursuri şcoală prin diferite
de asigurare a agenţii economici desfăşurarea şcolare, interviuri; programe de formare
calităţii din programele de acţiunii şi la Participarea la stagii de formare şi aplicarea CCD, agenţi economici;
parteneriat sfârşitul cunoştinţelor nou dobândite pentru creşterea - Diseminarea
fiecărui randamentului şcolar; informaţiilor se
semestru realizează prin:
- Activităţi de catedră;
- Simpozioane şi ateliere
de lucru cu elevii;

68
Nr. crt. Prioritatea Persoane implicate Termen Monitorizare, evaluare, actualizare Rezultate măsurabile
5 Sprijin pentru Consilierul școlar, 20 de zile Reducerea procentului de abandon şcolar; - Menţinerea ratei de
alegerea avizată a echipa de de la Creşterea procentului de elevi implicaţi în promovare a examenelor
traseului de consiliere şi desfăşurarea activităţi extraşcolare; de Certificare a
formare orientare şi acţiunii şi la de Creşterea procentului de absolvenţi ÎPTde competenţelor de 100%.
profesională diriginţii sfârşitul nivel 3 calificare.
fiecărui
sem.
6 Utilizarea în toate Director, Contabil Pe parcursul Realizarea de unităţi de învăţare pentru acest - Evaluarea elevilor prin
activităţile a sef, Administrator, anului program; programe informatizate.
metodelor moderne cadre didactice școlar, Realizarea fişei de lucru şi evaluare. - Diminuarea riscului de
de învăţare centrată conform abandon şcolar
pe elev. calendarului
7 Realizarea Director, Contabil Pe parcursul Certificarea absolvenţilor şi inserarea pe piaţa - Numărul absolvenţilor
atelierului pentru sef, Administrator, anului muncii cu Certificat de
mecanică. maiştrii şi agenţi școlar absolvire;
economici, catedra - Numărul absolvenţilor
tehnică încadraţi în muncă.
- Îmbunătăţirea
rezultatelor elevilor

69
IV. 3 PAS. Derularea activităţilor pentru feedback operaţional

Nr. Activităţi desfăşurate Coordonarea Categorii implicate Finalizare Feedback


crt activităţilor
1 Programarea întâlnirilor membrilor Directori Angajatorii locali; 30. 09. Rapoarte de activitate;
personalului în vederea sprijinirii AJOFM; Date preluate din PRAI/PLAI
PAS la nivelul întregii școli şi a ONG-uri şi alţi 2021
echipelor de lucru angajatori din
administraţia publică.
2 Identificarea factorilor interesaţi în Directorii şi Primăria; 30. 10. Preluarea datelor statistice
dezvoltarea şcolii Consiliul de Consiliul Local; Şefi furnizate de AJOFM.
administraţie catedră
3 Cercetarea şi analiza privind piaţa Directori Echipa de lucru PAS; Finalizare Aprobare CLDPS
muncii pentru elaborarea ofertei Comisia de curriculum semestrul II
educaţionale;
4 Întâlnire/activitate cu tot Directori Consiliul Profesional Semestrial – anual Date şi analize ale performanţei
personalul şcolii cu tema Liceul exprimate în rezultate concrete
Tehnologic „GH. RUSET (Rapoarte semestriale –anuale
ROZNOVANU”, prezent şi viitor. ale activităţii)
5 Înaintarea cifrelor iniţiale privind Directorii Responsabili: catedra Noiembrie Realizarea planului de
numărul elevilor pe domenii de tehnică; şcolarizare
şcolarizare la CLDPS Agenţii economici
6 Instruirea personalului privind Directori Directori; Semestrial/anual Evaluarea iniţială a elevilor la
modelul de autoevaluare Şefi catedre începutul de ciclu;
Situaţia statistică şcolară la
sfârşitul anului.
7 Comisiile metodice realizează o Şefii de catedre; Comisia de curriculum Semestrial Rezultatele elevilor la
autoevaluare a propriilor activităţi concursuri şi examene, cursuri
concentrându-se asupra calităţii de formare,
predării şi învăţării şi perfecţionare

70
Nr. Activităţi desfăşurate Coordonarea Categorii implicate Finalizare Feedback
crt activităţilor
8 Organizarea de întâlniri cu Directorii Angajatori locali; Februarie 2022 Participarea la întâlniri conform
angajatorii locali, AJOFM, Comisia de AJOFM; solicitărilor instituţiilor
Camera de comerţ pentru a face curriculum Camera de comerţ; specializate
cercetări privind nevoile de Administraţia locala
calificări la nivel local
9 Popularizarea ofertei școlii prin: ISJ – Neamţ; Echipa de orientare şi Semestrul II Priorităţile şi obiectivele PAS
- târgul de oferta educaţională; Directori consiliere profesională; pentru 2021 – 2022;
- lectorate cu părinţii; Comisia de curriculum Semestrial
- acţiuni de popularizare în scoli
generale; Permanent
- mass – media;
- site-ul scolii.
10 Analiza problemelor care Directori; Echipa de Februarie Atingerea obiectivelor propuse
constituie punctul de plecare Echipa PAS; management;
pentru formularea obiectivelor şi Comisia de Consiliul de
stabilirea acţiunilor pentru curriculum administraţie;
depăşirea acestor probleme Comunitatea locala
11 Formularea priorităţilor, Directori; Consiliul de Anual Reactualizarea periodica a PAS,
obiectivelor Echipa PAS; administraţie versiunea finalizată pentru anul
Contabil Comisiile din şcoală şcolar în derulare
12 Analiza acţiunilor privind Director; Partenerii economici; Semestrial Rezultatele elevilor la evaluarea
utilizarea echipamentelor din Administrator; ISJ Neamţ, MEN; examenelor de certificare a
dotare şi reabilitarea clădirilor Contabil sef. Primăria; competenţelor profesionale.
13 Actualizarea elementelor Directorii; Partenerii economici; Anual - Reactualizarea PAS
componente şi completarea PAS pe Echipa PAS; Cadre didactice; Septembrie
măsura derulării acestuia Comisia de Primăria;
curriculum
Consiliul
profesoral

71
Nr. Activităţi desfăşurate Coordonarea Categorii implicate Finalizare Feedback
crt activităţilor
14 Validarea PAS de către cei vizaţi Directorii; Factorii implicaţi în Periodic/anual Derulare PAS
Echipa PAS; avizare CLDPS;
Sef catedra; ISJ;
Comisia de MEN;
curriculum; CNDIPT – UIP
Consiliul
profesoral;
Consiliul local

72
Partea a V-a - ANEXE

Anexa 1: Structura de pregătire profesională şi tehnică - previziune 2013 faţă de 2003


Pondere 2003 Pondere 2013
Nr.
Domeniul Subdomeniul
crt
% Nivelul 1 Nivel 3 % Nivel 1 Nivel 3
1 Agricultura 6, 13% 1, 42% 4, 72% 13, 27% 3, 40% 9, 87%
2 Silvicultura 3, 30% 0, 94% 2, 36% 4, 18% 1, 07% 3, 11%
1. Industria chimica 1, 89% 0, 94% 0, 94% 1, 12% 0, 29% 0, 83%
2. Textila pielărie 16, 04% 13, 68% 2, 36% 3, 53% 0, 91% 2, 62%
3. Industria alimentară 3, 77% 2, 36% 1, 42% 4, 71% 1, 21% 3, 50%
4. Mecanica 22, 64% 17, 45% 5, 19% 3, 76% 0, 96% 2, 80%
5. Electromecanica 3, 30% 2, 36% 0, 94% 2, 14% 0, 55% 1, 59%
3 Industrie
6. Electronica 8, 02% 0, 47% 7, 55% 3, 29% 0, 84% 2, 45%
7. Electric 5, 19% 3, 77% 1, 42% 4, 01% 1, 03% 2, 98%
8. Prel. Lemnului 8, 96% 8, 02% 0, 94% 4, 08% 1, 05% 3, 03%
9. Mat. De construcţie 0, 47% 0, 47% 0, 00% 2, 06% 0, 53% 1, 53%
TOTAL 70, 28% 49, 53% 20, 75% 28, 70% 7, 36% 21, 34%
4 Construcţii 5, 66% 5, 66% 0, 00% 7, 64% 1, 96% 5, 68%
5 Comerţ 4, 25% 0, 47% 3, 77% 9, 70% 2, 49% 7, 21%
1. Tipografie 0, 47% 0, 47% 0, 00% 0, 00% 0, 00% 0, 00%
2. Turism şi alim. Publica 5, 76% 1, 95% 3, 82% 19, 68% 5, 05% 14, 63%
6 Servicii 3. Igiena – sănătate 0, 94% 0, 94% 0, 00% 4, 28% 1, 10% 3, 18%
4. Alte servicii 3, 20% 2, 30% 0, 90% 12, 55% 3, 22% 9, 33%
Total servicii 10, 38% 5, 66% 4, 72% 36, 51% 9, 36% 27, 15%
TOTAL 100, 00% 63, 68% 36, 32% 100, 00% 25, 64% 74, 36%

Anexa 2: Evoluţia şi prognoza populaţiei pentru grupa de vârstă 10 – 14 ani

Zona Zona
Zona Zona Zona Zona Total
Anul Piatra Târgu
Borca Roznov Horia Roman judeţ
Neamţ Neamţ
1998 1911 13975 7573 5344 1236 15343 45382
1999 1956 14208 7720 5448 1261 15641 46234
2000 1968 14103 7717 5445 1260 15634 46127
2001 1915 13452 7432 5244 1213 15057 44313
2002 1885 13196 7270 5130 1187 14729 43397
2003 1868 13604 7338 5178 1198 14867 44053
2004 1903 13905 7528 5312 1229 15253 45130
2005 1953 14323 7793 5499 1272 15789 46629
2006 1986 14611 7975 5628 1302 16158 47660
2009 2015 14854 8129 5736 1327 16469 48530
2009 2088 15474 8521 6013 1391 17264 50751
2010 2034 15867 8769 6188 1432 17767 52057
2010 2096 15990 9100 6422 1486 18437 53531
2011 2116 16435 9508 6731 1542 19105 55437

73
Anexa 3: Evoluţia şi prognoza populaţiei pentru grupa de vârstă 15 – 24 ani
Zona Zona
Zona Piatra Târgu Zona Zona Zona Total
Anul Borca Neamţ Neamţ Roznov Horia Roman judeţ
1998 3875 33004 16684 11306 2582 32817 100268
1999 3794 32322 16340 11072 2528 32139 98196
2000 3691 31444 15896 10772 2460 31266 95529
2001 3626 30893 15617 10583 2416 30717 93852
2002 3189 27166 13733 9306 2125 27012 82531
2003 3203 27287 13794 9348 2135 27133 82900
2004 3234 27551 13928 9438 2155 27395 83700
2005 3284 27979 14144 9584 2189 27820 85000
2006 3342 28473 14393 9754 2227 28311 86500
2009 3400 28966 14643 9923 2266 28802 88000
2009 3670 31265 15805 10710 2446 31088 94984
2010 3597 30639 15489 10496 2397 30466 93084
2010 3525 30028 15179 10286 2349 29857 91223
2011 3492 29320 14882 10057 2293 29412 89456

Fig. 2.5. Proiecţia evoluţiei populaţiei naţionale şi judeţene (sursa DJS Neamţ)
Tabelul 2.5 (sursa DJS Neamţ)
2005 2015 2025 2015-2005 2025-2005
Grupe
de vârstă

5.2.2. Populaţia şcolară

Fig.5.2. Evoluţia populaţiei școlare (sursa IȘJ Neamţ)

74
Anexa 4: Domenii economice la nivelul Regiunii NE

Domeniu Subdomeniu Pondere Pondere Nivelul Nivelul


2003 2011 2 3
Industrie 1. Industria chimică - 50%
2. textilă/pielărie
3. industrie alimentară +10%
4. mecanică +15%
5. electromecanică
6. electronică - 25%
7. electric staţionar
8. prel. Lemnului +10%
9. mat. De - 10%
construcţie +10%
total +19, 5%

57, 5% 32, 0% (în


descreştere 60 40
cu 25, 5%)
Construcţii 5, 8% 7, 0% 50 35

75
Anexa 5. Prima repartiţie pe specializări la clasa a IX – a Liceul Tehnologic „GH.
RUSET ROZNOVANU”, 2017 – 2018 a elevilor de la şcolile generale din zonă -
12. 07. 2017
Resurse Total
naturale
și
Filologie Învățământ
Nr. Specializarea protecția
(8,65— profesional cu durata
Crt. Şcoala calității
5,63) de trei ani
mediului
(8,34 –
2,16)
1. Construcții 2 16
Şc. Nr. 1 Roznov
4 1 Mecanică 0
(structura Slobozia) FPL 1
2. Construcții 2 10
Şc. Nr. 1 Zănești 0 1 Mecanică
FPL 4
3. Construcții 0 1
Şc. Rediu 1 0 Mecanică 0
FPL 0
4. Construcții 2 14
Şc. Borlești 2 1 Mecanică 2
FPL 6
5. Construcții 1 21
Şc. Piatra Șoimului 5 1 Mecanică 3
FPL 3
6. Construcții 0 1
Şc. Tazlău 7 0 Mecanică 0
FPL 0
7. Construcții 10 20
Şc. Podoleni 1 0 Mecanică 5
FPL 1
8. Construcții 2 1
Șc. Săvinești 3 2 Mecanică 0
FPL 2
9. Liceul Tehnologic Construcții 1 15
,,Gh. Ruset 1 4 Mecanică 1
Roznovanu” FPL 3
10. Construcții 4 10
SAM Cândești 1 0 Mecanică 1
FPL 0
11. Construcții 0
Silvicultură 0
Șc. Români 1 1 Mecanică 0
FPL 0
12. Construcții 0 1
Colegiul Tehnic Mecanică 0
,,Spiru Haret ” 0 1 FPL 0
Piatra Neamț
13. Construcții 0 1
Șc. Pietrosu, jud.
0 0 Mecanică 0
Iași FPL 1

76
Anexa 6. Prima repartiţie pe specializări la clasa a IX – a Liceul Tehnologic
„GH. RUSET ROZNOVANU”, 2018 – 2019 a elevilor de la şcolile generale
din zonă - 9. 07. 2018

Științe Total
Filologie Învățământ
Nr. Specializarea Sociale
(6,65— profesional cu durata
Crt. Şcoala (6,34 –
5,63) de trei ani
2,16)
1. Şc. Nr. 1 Construcții 3 6
Roznov(structura 1 2 Mecanică 0
Slobozia) FPL 0
2. Construcții 0 3
Şc. Nr. 1 Zănești 2 0 Mecanică 0
FPL 1
3. Construcții 0 2
Şc. Rediu 0 0 Mecanică 2
FPL 0
4. Construcții 0 3
Şc. Borlești 1 0 Mecanică 1
FPL 1
5. Construcții 0 12
Şc. Piatra Șoimului 3 3 Mecanică 5
FPL 1
6. Construcții 1 3
Şc. Tazlău 1 0 Mecanică 1
FPL 0
7. Construcții 0 2
Şc. Podoleni 1 1 Mecanică 0
FPL 0
8. Construcții 0 1
Șc. Săvinești 1 0 Mecanică 0
FPL 0
9. Liceul Tehnologic Construcții 1 24
,,Gh. Ruset 4 10 Mecanică 5
Roznovanu” FPL 4
10. Construcții 4 10
SAM Cândești 0 0 Mecanică 1
FPL 0
11. Construcții 0 10
Școala Ruseni 3 0 Mecanică 3
FPL 4
12. Construcții 0 1
Școala Dochia 1 0 Mecanică 0
FPL 0
13. Construcții 0 1
Mecanică 0
Școala Gimnazială FPL 0
1 0
Costișa

14. Construcții 0 1
Școala Războieni 1 0 Mecanică 0
FPL 0

77
15. Construcții 0 1
Școala Girov 1 0 Mecanică 0
FPL 0

Anexa 7. Prima repartiţie pe specializări la clasa a IX – a Liceul „GH.


RUSET ROZNOVANU”, 2019 – 2020 a elevilor de la şcolile generale din
zonă - 12. 07. 2019
Științe Total
Filologie Învățământ
Nr. Specializarea (7,94—
Sociale
profesional cu durata
Crt. Şcoala (7,85 –
6,14) de trei ani
5,58)
1. Silvicultură 1 6
Şc. Nr. 1 Roznov
3 1 Mecanică 0
(structura Slobozia) FPL 1
2. Silvicultură 5 9
Şc. Nr. 1 Zănești 1 2 Mecanică 1
FPL 0
3. Silvicultură 1 6
Şc. Rediu 2 3 Mecanică 2
FPL 0
4. Silvicultură 1 7
Şc. Borlești 1 0 Mecanică 1
FPL 4
5. Silvicultură 0 10
Şc. Piatra Șoimului 2 1 Mecanică 6
FPL 1
6. Silvicultură 0
Şc. Tazlău 1 0 Mecanică 0
FPL 0
7. Silvicultură 0 13
Şc. Podoleni 3 4 Mecanică 4
FPL 2
8. Silvicultură 0 3
Șc. Săvinești 1 1 Mecanică 0
FPL 1
9. Liceul Tehnologic Silvicultură 3 25
,,Gh. Ruset 5 9 Mecanică 7
Roznovanu” FPL 1
10. Silvicultură 0 8
SAM Cândești 2 2 Mecanică 1
FPL 3
11. Silvicultură 0 11
Școala Ruseni 4 1 Mecanică 5
FPL 1
12. Silvicultură 1 1
Școala Dochia 0 0 Mecanică 0
FPL 0
13. Silvicultură 1 2
Școala Gimnazială
0 0 Mecanică 1
Costișa FPL 0
14. Silvicultură 0 2
Școala Războieni 1 2 Mecanică 0
FPL 0

78
15. Silvicultură 0 1
Școala Girov 1 0 Mecanică 0
FPL 0
16. Silvicultură 0 1
Școala Dumbrava
0 1 Mecanică 0
Roșie FPL 0
17. Silvicultură 0 1
Șc. nr. 5 Piatra
1 0 Mecanică 0
Neamț FPL 0
18. Silvicultură 0 1
Șc. nr. 2 Piatra
1 0 Mecanică 0
Neamț FPL 0
19. Silvicultură 0 1
Șc. nr. 8 Piatra
0 1 Mecanică 0
Neamț FPL 0

Anexa 8. Prima repartiţie pe specializări la clasa a IX – a Liceul „GH.


RUSET ROZNOVANU”, 2020 – 2021 a elevilor de la şcolile generale din
zonă - 10. 07. 2020
Științe Total
Filologie Învățământ
Nr. Specializarea Sociale
(8,18— profesional cu durata
Crt. Şcoala (7,65 –
6,56) de trei ani
6,19)
1. Şc. Nr. 1 Roznov Construcții 1 7
3 0 Mecanică 3
(structura Slobozia)
2. Construcții 0 6
Şc. Nr. 1 Zănești 2 3 Mecanică 0
3. Construcții 1 4
Şcoala Rediu 1 2 Mecanică 0
4. Construcții 6 17
Şcoala Borlești 6 3 Mecanică 2
5. Construcții 2 10
Şc. Piatra Șoimului 1 1 Mecanică 6
6. Construcții 0 6
Şcoala Tazlău 3 1 Mecanică 2
7. Construcții 0 2
Școala Săvinești 0 2 Mecanică 0
8. Liceul ,,Gh. Ruset Construcții 0 17
7 3 Mecanică 7
Roznovanu”
9. Construcții 0 4
Școala Cândești 3 0 Mecanică 1
10. Construcții 0 3
Școala Ruseni 0 3 Mecanică 0
11. Șc. nr. 2 Piatra Construcții 0 2
0 2 Mecanică 0
Neamț
12. Șc. nr. 11 Piatra Construcții 0 1
0 1 Mecanică 0
Neamț
13. Șc. nr. 5 Piatra Construcții 0 1
0 1 Mecanică 0
Neamț
14. Construcții 1 7
Școala Podoleni 1 4 Mecanică 1

79
15. Construcții 0 1
LPS Piatra Neamț 0 0 Mecanică 1
16. Centrul școlar de 1
Construcții 1
educație incluzivă 0 0 Mecanică 0
Piatra Neamț
17. Liceul Teologic Construcții 0 1
1 0 Mecanică 0
Ortodox
18. Liceul Tehnologic Construcții 0 1
0 1 Mecanică 0
Spiru Haret
19. Construcții 0 1
Școala Elena Cuza 0 1 Mecanică 0

Anexa 9. Prima repartiţie pe specializări la clasa a IX – a Liceul „GH.


RUSET ROZNOVANU”, 2021 – 2022 a elevilor de la şcolile generale din
zonă - 10. 07. 2021
Științe Total
Filologie Învățământ
Nr. Specializarea Sociale
(6,56— profesional cu durata
Crt. Şcoala (6,19 –
5,35) de trei ani
5,04)
1. Şc. Nr. 1 Roznov
(structura Slobozia) FPL 3 30
9 13 Mecanică 6
Liceul ,,Gh. Ruset
Roznovanu”
2. FPL 1 5
Şc. Nr. 1 Zănești 4 0 Mecanică 0
3. FPL 0 3
Şcoala Rediu 1 0 Mecanică 2
4. FPL 0 2
Şcoala Borlești 0 0 Mecanică 2
5. FPL 0 7
Şc. Piatra Șoimului 3 3 Mecanică 1
6. FPL 0 1
Şcoala Tazlău 1 0 Mecanică 0
7. FPL 1 5
Școala Săvinești 0 3 Mecanică 1
8. FPL 1 4
Școala Cândești 1 2 Mecanică 0
9. FPL 3 3
Școala Ruseni 0 0 Mecanică 0
10. Șc. nr. 2 Piatra FPL 0 1
1 0 Mecanică 0
Neamț
11. Șc. nr. 3 Piatra FPL 0 1
1 0 Mecanică 0
Neamț
12. Șc. nr. 5 Piatra FPL 2 2
0 0 Mecanică 0
Neamț
13. FPL 0 11
Școala Podoleni 5 3 Mecanică 3
14. Șc. Gimnazială FPL 0 1
0 1 Mecanică 0
Daniela Cuciuc

80
15. Șc. Gimnazială FPL 0 1
1 0 Mecanică 0
Dumbrava Roșie
16. Liceul Teologic FPL 0
0 0 Mecanică
Ortodox
17. Liceul Tehnologic FPL 0 0
0 0 Mecanică 0
Spiru Haret
18. FPL 0 2
Liceul de arte 1 1 Mecanică 0
19. Șc. Gimnazială FPL 0 1
0 1 Mecanică 0
Nicu Albu
20 FPL 0 1
Sc Italia 1 0 Mecanică 0

Anexa 10. Situaţia evoluţiei şcolarizării în unitatea ÎPT

Regiunea NE
Judeţul Neamţ
Unitatea IPT
Situaţia evoluţiei şcolarizării în unitatea IPT

Total, nivele de învăţământ, sexe, medii


de rezidenţă 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 -
2017 2018 2019 2020 2021

Total populaţie şcolară, din care: 1147 1412 1329 1361 1319

masculin 576 813 739 782 676


- pe sexe
feminin 571 599 590 579 643
din localitatea unde este 926 1159 1096 1236 816
situată şcoala
- după mediul
de rezidenţă al Total din alte localităţi 221 253 233 125 503
elevilor
Total din urban 926 1159 1096 1236 816

Total din rural 221 253 233 125 503

Total în învăţământul preşcolar, din care: 127 183 178 174 148

masculin 58 103 96 114 69


- pe sexe
feminin 69 80 82 60 79
din localitatea unde este
- după mediul
situată şcoala 121 165 167 157 148
de rezidenţă al
elevilor
Total din alte localităţi 6 18 11 17 -

81
Total din urban 121 165 167 157 148

Total din rural 6 18 11 17 -

Total în învăţământul primar, din care: 327 432 427 433 424

masculin 149 249 246 250 222


- pe sexe

feminin 178 183 181 183 202


din localitatea unde este
situată şcoala 302 405 405 407 415
- după mediul
Total din alte localităţi 25 27 22 26 9
de rezidenţă al
elevilor
Total din urban 302 405 405 407 415

Total din rural 25 27 22 26 9

Total în învăţământul gimnazial, din care: 251 361 354 375 384

masculin 130 218 202 222 195


- pe sexe
feminin 121 151 152 153 389
din localitatea unde este
situată şcoala 241 355 343 362 337
- după mediul
Total din alte localităţi 10 14 11 13 25
de rezidenţă al
elevilor
Total din urban 241 355 343 362 337

Total din rural 10 14 11 13 25

Total liceu teoretic, din care: 178 169 192 204 203

masculin 65 56 73 74 70
- pe sexe
feminin 113 113 119 130 133
din localitatea unde este
situată şcoala 126 121 138 267 45
- după mediul
de rezidenţă al Total din alte localităţi 52 48 54 59 158
elevilor
Total din urban 126 121 138 267 45

Total din rural 52 48 54 59 158

96
Total liceu tehnologic ruta directă, din care: 130 36 27 22
71 16
masculin 73 19 16
- pe sexe
feminin 59 23 17 11 6
- după mediul din localitatea unde este 113 85 22

82
de rezidenţă al situată şcoala 17 5
elevilor
Total din alte localităţi 17 11 14 10 17

Total din urban 113 85 22 17 5

Total din rural 17 11 14 10 17

Total învățământ profesional, din care: 134 171 142 148 138

masculin 103 122 103 106 104


- pe sexe
feminin 31 49 39 42 34
din localitatea unde este
situată şcoala 23 28 21 26 15
- după mediul
Total din alte localităţi 111 143 121 122 123
de rezidenţă al
elevilor
Total din urban 23 28 21 26 15

Total din rural 111 143 121 122 123

Anexa 11. Anexa cabinete de orientare


Judeţul: Neamţ
Unitatea IPT: Liceul „GH. RUSET ROZNOVANU”

Situaţia cabinetului de orientare şcolară şi vocaţională la nivelul unităţii şcolare

Unitatea şcolară este


Unitatea şcolară
arondată altei unităţi
Nr. dispune de cabinet
Unitatea şcolară1 şcolare cu cabinet de Observaţii1)
crt. de orientare şcoară
orientare şcolară
(DA/NU)
(DA/NU)

Liceul „GH.
1 RUSET ROZNOVANU” DA NU

83
Anexa 12. Formarea profesorilor

Formarea profesorilor
Judeţul Neamţ
Unitatea IPT

Formarea iniţială a cadrelor didactice

Din care:
Cadre didactice
Profesori Maiştri instructori
Unitatea şcolară Localitatea Nr. total
Nr.
Nr. cadre
Procentul
Nr. Nr. Procent Nr. Nr. Nr. Procent Observaţii
cadre cadrelor Nr. total
cadre didactice profesori profesori profesori total maiştri maiştri maiştri
didactice didactice profesori
didactice necalificate calificaţi necalificaţi calificaţi maiştri calificaţi necalificaţi calificaţi
calificate calificate
Liceul „GH.
RUSET Roznov 75 75 0 100 73 73 0 100 2 2 0 100
ROZNOVANU”

84
Nivelul actual de calificare a cadrelor didactice

Numărul cadrelor pe nivel de calificare


Absolvent
Nr. total al unei A două
Masterat în Doctorat în
de cadre domeniul domeniul
instituţii instituţie de Absolvent Masterat Doctorat
Unitatea şcolară Localitatea Grad Grad specializării specializării Observaţii
didactice în Definitivat
II I
învăţământ cursuri
sau în
în alte
sau în
în alte
calificate domeniul superior postuniversitare domenii domenii
domeniul domeniul
postului absolvită
educaţiei educaţiei
(*)
Liceul „GH.
RUSET Roznov 75 75 5 10 51 2 15 4 0 2 0
ROZNOVANU”

NOTĂ:
(*) După caz, pentru maiştri instructori, respectiv profesori.

85
Formare continuă a cadrelor didactice
2020-2021

Numărul cadrelor didactice participante la formare continuă


Nr. total Stagii de
Unitatea şcolară Localitatea de cadre Activităţi Sesiuni Cursuri de Observaţii
informare Grad Grad Cursuri
metodice ştiinţifice perfecţionare Definitivat Masterat Doctorat (5)
didactice ştiinţifică II I postuniversitare
(1) (2) (4)
(3)
Liceul „GH.
RUSET Roznov 75 81 42 34 25 5 1 1 2 2 -
Nu este
ROZNOVANU” cazul

NOTĂ:
(1) Activităţi metodice organizate la nivelul unităţii de învăţământ sau pe grupuri de unităţi de învăţământ pe teme de specialitate sau în domeniul educaţiei.
(2) Sesiuni ştiinţifice (conferinţe, seminarii, sesiuni de comunicări) organizate la nivel local, judeţean, naţional sau internaţionale.
(3) Stagii de informare ştiinţifică în domeniul specializării sau educaţional realizate de departamentele universitare de profil sau de centrele de perfecţionare
nominalizate de MECS.
(4) Cursuri de perfecţionare realizate în cadrul perfecţionării periodice, la cinci ani, a cadrelor didactice.
(5) Se vor prezenta cauzele particulare a cadrelor didactice care nu participă la formarea continuă.

Anexa 13. Rata abandonului

Rata abandonului
86
RATA ABANDONULUI ŞCOLAR LA ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR ŞI GIMNAZIAL

ANUL ŞCOLAR
2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020-2021
Criteriul Total Total Total
Gimnazia Total primar
primar şi Primar primar și Primar Gimnazial primar și Primar Gimnazial Primar Gimnazial
l și gimn.
gimnazial gimn. gimn.

masculin 0% 0,5% 1% 0% 0,2% 1% 0,3% 0,1% 0,2% 0,3% 0,1% 0,2%


feminin 0,8% 0% 0% 0,5% 0% 0% 0,2% 0,1% 0,1% 0,2% 0,1% 0,1%
urban* 0,4% 0,2% 1% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
rural*
*După mediul de rezidenţă al elevilor

87
RATA ABANDONULUI ŞCOLAR LA LICEU ȘI PROFESIONALĂ

ANUL ŞCOLAR
Clasa Criteriul 2020-2021
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Uman. Tehn. Prof. Uman. Tehn. Prof. Uman. Tehn. Prof. Uman Tehn Prof.

Total şcoală 0% - 0%
5% 3% 5% 5% 3% - 5% 2% - 4%
masculin 0% - 0%
4% 0% 11% 5% 0% - 6% 1% - 5%
a IX - a feminin 0% - 0%
1% 5% 0% 6% 4% - 5% 3% - 4%
urban** 0% - 0%
4% 0% 0% 15% 0% - 5% 0% - 5%
rural** 0% - 0%
1% 4% 6% 2% 5% - 10% 3% - 8%
0% - 0%
Total şcoală
4% 2% - 3% 3% 5% 2% 2% - 2%
masculin 0% - 0%
3% 0% - 2% 2% 10% 2% 1% - 2%
aX-a 0% - 0%
feminin 1% 3% - 7% 3% 0% 3% 3% - 2%
urban** 0% - 0%
3% 0% - 0% 0% 0% 0% 0% - 0%
rural** 2% 5% 2% - 2% 0% - 0%
1% 3% - 2% 2%
4,92 - 2,78
Total şcoală % %
2% 0% 0% 2% 0% - 2% 0% 0% 1%
masculin -
1% 0% 0% 2% 0% - 2% 2% 2% 1% 2% 2%
a XI - a 2,92 - 2,92
feminin
1% 0% 0% 0% 2% - 0% 2% 1% 0% % %
urban** -
1% 0% 0% 0% 0% - 0% 0% 0% 0% 2% 2%
2,92 - 2,92
rural**
1% 0% 0% 3% 0% 0% 2% 0% 0% 2% % %

88
3,45% 19,0 -
Total şcoală 5%
1% 0% 4% 0% 4% - 0% 0% -
masculin
1% 0% 0% 0% 0% - 0% 0% - 2% 2% -
1,45% 17,0 -
a XII - a feminin 5%
1% 0% 10% 0% 0% - 0% 0% -
-
urban**
1% 0% 0% 0% 0% - 0% 0% - 2% 2%
1,45% 17,0 -
rural** 5%
1% 0% 6% 0% 0% - 0% 0% -

* Se realizează tabelul pentru fiecare domeniu de formare profesională în care sunt şcolarizaţi elevi
* *După mediul de rezidenţă al elevilor

89
Anexa 14. Formarea adulţilor

Judeţul: Neamţ
Unitatea IPT: LICEUL „GH. RUSET ROZNOVANU”

Programe de formare profesioanală a adulţilor autorizate CNFPA derulate de către unitatea şcolară în
anul şcolar 2020 - 2021

Denumirea Unitatea şcolară


Nr. programe Calificări/ programe Număr
unităţii este autorizată
autorizate autorizate participanţi
şcolare CNFPA (DA/NU)
- -
- -
- -
- -
- -
TOTAL -

Alte programe de educaţie a adulţilor autorizate până în prezent*

Denumirea Nr. programe


Denumirea programului Număr participanţi
unităţii şcolare derulate

-
-
- -
TOTAL

*Exemplu de astfel de program: CISCO. etc.

90
Programe de tip A Doua Șansă derulate în anul şcolar 2021 - 2022

Nr.
Denumirea Denumirea Nr. Tipul programului (cu
programe
unităţii şcolare programului participanţi profesionalizare sau fără)
derulate
LICEUL „GH. 1 SECUNDAR 21
RUSET INFERIOR FĂRĂ
ROZNOVANU” PROFESIONALIZARE
TOTAL 21

91
Anexa 15. Rata de promovare

CRITERIU 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020-2021
L
Primar Gimnazial Primar Gimnazial Primar Gimnazial Primar Gimnazial Primar Gimnazial

Total şcoală
98 95 92% 86% 95% 87% 93% 88% 88,51% 86,85%
masculin
98 95 91% 85% 92% 85% 91% 86% 86,51% 84,85%
feminin
98 95 92% 87% 91% 85% 94% 86% 86,51% 84,85%
urban*
98 95 91% 85% 90% 85% 90% 86% 86,51% 84,85%
rural*
98 95 100% 100% 98% 96% 89% 88% 86,51% 84,85%

92
RATA DE PROMOVARE LA LICEU,
PROFILUL uman

Clasa Criteriul ANUL ŞCOLAR

2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020-2021

a IX - a Total 93 90 95 98 98
şcoală
masculin 94 91 98 98 98
feminin 99 90 96 96 96
urban** 98 86 88 87 87
rural** 94 92 95 86 86
aX-a Total 98 95 98 95 95
şcoală
masculin 98 96 97 98 98
feminin 99 95 98 96 96
urban** 99 96 98 88 88
rural** 98 95 97 95 95
a XI - a Total 100 91 96 96 96
şcoală
masculin 100 87 96 98 98
feminin 100 94 100 100 100
urban** 100 100 100 100 100
rural** 100 87 96 98 98
a XII - a Total 100 100 97 97 97
şcoală
masculin 100 100 100 97 97
feminin 100 100 97 100 100
urban** 100 100 100 100 100
rural** 100 100 97 98 98
* Se realizează tabelul pentru fiecare profil în care sunt şcolarizaţi elevi
* *După mediul de rezidenţă al elevilor

93
RATA DE PROMOVARE LA LICEU,
PROFILUL TEHNOLOGIC

ANUL ŞCOLAR
Clasa Criteriul
2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020-2021

Total
şcoală 75 76 - - -
masculin 75 78 - - -
a IX - a
feminin 75 75 - - -
urban** 72 80 - - -
rural** 77 75 - - -
Total
şcoală 91 - 91 - -
masculin 89 - 90 - -
aX-a
feminin 91 - 91 - -
urban** 75 - 91 - -
rural** 89 - 90 - -
Total -
şcoală 95 95 - 90
masculin 95 100 - 93 -
a XI - a -
feminin 95 90 - 100
urban** 95 80 - 100 -
rural** 95 100 - 92 -
Total 17
şcoală 99 92 92 -
a XII - a masculin 99 100 92 - 6
şi a XIII - a feminin 100 83 100 - 9
urban** 99 100 100 - 100
rural** 100 89 92 - 100
* Se realizează tabelul pentru fiecare profil în care sunt şcolarizaţi elevi
* *După mediul de rezidenţă al elevilor

94
RATA DE PROMOVARE
ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL

ANUL ŞCOLAR
Clasa Criteriul 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Înv. prof. Înv. prof Înv. prof. Înv. prof.
Total
şcoală 85% 63% 71% 72%
masculin 67 71 72
a IX - a 53 71 72
feminin
urban** 62 71 72
rural** 63 68 70
Total
şcoală 84% 81% 80% 78%
masculin 80 76 77
aX-a 79 80 80
feminin
urban** 85 81 82
rural** 78 70 77
Total
şcoală - 89 90 95
masculin 89 90 95
a XI - a 88 91 93
feminin
urban** 93 90 91
rural** 88 91 91
* Se realizează tabelul pentru fiecare profil în care sunt şcolarizaţi elevi
* *După mediul de rezidenţă al elevilor

95
Anexa 16. Rata de succes
EVOLUŢIA REZULATELOR LA EXAMENUL DE BACALAUREAT
ANUL ŞCOLAR
Criteriul
2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020-2021
45
Total absolvenţi, din care: 58 80 63 56

masculin 32 39 27 24 22
Pe sexe 23
feminin 26 41 36 32
Absolvenţi 10
urban 28 28 58 39
După
mediul de rural 30 47 5 17 35
rezidenţă al
urban 28 0 58 39 10
elevilor
EXAMENUL DE BACALAUREAT

rural 30 47 5 17 35

Total absolvenţi 23
26 29 38 51
promovaţi, din care:
masculin 11 10 14 23 9
Promovaţi Pe sexe 14
feminin 15 19 24 28
la examenul
de După urban 9 14 2 5 5
bacalaureat mediul rural 17 15 17 18 18
de
urban 9 0 21 19 5
rezidenţă
al 18
rural 17 15 17 9
elevilor
Total absolvenţi promovaţi, 60,53%
44 36% 68% 82%
din care:
masculin 42 25,64% 22% 75% 45%
Ponderea Pe sexe
absolvenţilor feminin 57 46,34% 46% 81% 77,78%
promovaţi la
urban 32 50% 42% 75% 62,53%
examenul de
După 60%
bacalaureat rural 65 31,91% 33% 81%
mediul de
rezidenţă urban 65 0% 11% 75% 62,53%
al elevilor 60%
rural 32 31,91% 33% 81%

96
EVOLUŢIA REZULATELOR LA EXAMENUL DE CERTIFICARE A COMPETENŢELOR
ABSOLVENŢILOR DE LICEU

ANUL ŞCOLAR
Criteriul
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total absolvenţi, din 17
47 48 59 -
care:
masculin 35 28 36 - 11
Pe sexe
feminin 12 20 23 - 6

Absolvenţi 5
urban 29 14 19 -
După
mediul de rural 18 34 40 - 12
rezidenţă
al elevilor urban 29 0 0 - 0
rural 18 34 0 - 0
17
Total absolvenţi
47 39 10 -
promovaţi, din care:
masculin 35 21 6 - 11
Pe sexe
Promovaţi feminin 12 18 4 - 6
la examenul urban 29 12 2 - 5
de certificare După 12
rural 18 27 8 -
mediul de
rezidenţă urban 29 0 0 - 0
al elevilor 0
rural 18 27 0 -

Total absolvenţi 100


100 81 100 -
promovaţi, din care:
Ponderea masculin 100 75 100 - 100
absolvenţilor Pe sexe
feminin 100 90 100 - 100
promovaţi la
examenul de După urban 100 86 100 - 100
certificare mediul de rural 100 79,41 100 - 100
rezidenţă urban 100 - - - -
al elevilor rural 100 79,41 100 - -

97
Anexa 17. Număr elevi/cadru didactic

2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021


Nivel de învăţământ

Preşcolar 22,8 23,125 24,85 21,14

Primar 25,52 26,4375 27,06 20,25

Gimnazial 24,06 16,09 18,42 16,26

Liceal 24,09 9,8260 12,15 11,84

Profesional şi tehnic 19 17,75 18,5 17,25

98
Unitatea IPT:LICEUL TEHNOLOGIC " GH.RUSET ROZNOVANU", ROZNOV
Date privind inserţia socio-profesională a absolvenţilor şcolii, promoţia ............2021............
(situaţia la data de 1.09.2021)

Sursa: Evidenţele din procedura de monitorizare aplicată de şcoală (se precizează, de ex: chestinanare completate de absolvenţi la ridicarea diplomelor,
rezultatele din ancheta realizată de diriginţi...)
În situaţie de
Propria
şomaj,
afacere
neînregistraţi în
Domeniul de Nr.absovenţi (inclusiv ca Observaţii
evidenţele
pregătire (la (distinct pe persoană Înregistraţi (precizări
Nivelul de Continuă AJOFM (dar Alte
SAM şi anul de Calificarea fiecare nivel, Angajaţi fizică în şomaj suplimentare cu
calificare studiile care nu sunt situaţii
compl.) / Profilul domeniu/profi autorizată (AJOFM) privire la alte
angajaţi, nu au
la lic.tehn. l şi calificare) sau ca situaţii, etc.)
venituri şi se află
producător
în căutarea unui
agricol)
loc de muncă)
Liceu
Resurse naturale şi Tehnician ecolog
tehnologic
protecţia calității și protecția 17 0 4 0 0 5 8
(niv.4)
mediului calității mediului
TOTAL pentru nivelul 4 17 0 4 0 0 5 8
Situaţia în procente
Aceleşi tabel cu procentajul pe fiecare categorie, raportat la numărul de absolvenţi pe fiecare nivel de calificare, domeniu/profil şi calificare.

99
Date privind inserţia socio-profesională a absolvenţilor şcolii, promoţia ............2021............
(situaţia la data de 1.09.2021)

În situaţie de
Propria
şomaj,
afacere
neînregistraţi în
Domeniul de Nr.absovenţi (inclusiv ca Observaţii
evidenţele
pregătire (la (distinct pe persoană Înregistraţi (precizări
Nivelul de Continuă AJOFM (dar Alte
SAM şi anul de Calificarea fiecare nivel, Angajaţi fizică în şomaj suplimentare cu
calificare studiile care nu sunt situaţii
compl.) / Profilul domeniu/profi autorizată (AJOFM) privire la alte
angajaţi, nu au
la lic.tehn. l şi calificare) sau ca situaţii, etc.)
venituri şi se află
producător
în căutarea unui
agricol)
loc de muncă)
Mecanică Mecanic forestier
forestieră/ 17 4
0 2 0 11 0

Școală
Construcții, Zugrav,ipsosar,
profesională
instalații și lucrări vopsitor,tapetar 7 1 2 0 2 2 2
cu durata de
publice
trei ani
Nivel 3
Fabricarea
9
produselor din Tâmplar universal 1 2 0 5 5 1
lemn

TOTAL pentru nivelul 3 33 2 6 0 11 18 3

100
HARTA PARTENERIATELOR ÎN ÎPT - anul școlar 2021-2022 - ÎNVĂŢĂMÂNT DE ZI

Unitatea de
învăţământ LICEUL „GH.RUSET ROZNOVANU”, ROZNOV
Localitate,
adresa, tel, ROZNOV, STR.TINERETULUI, Nr.647,0233665694,grupscolarroznov@yahoo.com
fax, e-mail
Director - tel,
e-mail PROF.Înv. primar Ilie Ana Simona, 049282184, iadrian36@yahoo.com
Director adj -
tel, mail PROF.Japalela Tamara Veronica, 0743931481, veronicajapalela@yahoo.com
Nr. de Date de contact ale agentului economic/instituția publică
elevi parteneră
repartiza
ți în
practică
Denumirea 6)
completă
Număr conform Reprezentan
DOMENIUL a partenerului de
CLASA de elevi convenții t Observaţ
de formare Calificarea practică cu care
şcolariza lor cu legal/persoan ii
profesională este încheiată Adresă, tel, fax, e-mail, website
ţi agentul ă de contact
convenţie de
economic (Nume și
practică
/ prenume)
instituția
publică
partener
ă
1 2 3 4 5 6 7 8 9

101
1-Mecanică forestieră (mecanic 13 VINCA SERVICE 13 service_vinca@yahoo.com, 0745141219, adm. Vinca
forestier), SRL ROZNOV, Elena
1- Fabricarea produselor din 12 S.C. P.V.C. 12 pavalemilian@yahoo.com,
lemn IZOCONSTRUCT adm.Pavăl
a IX-a (tâmplar universal), SRL Emilian
profesional
ă

1-Mecanică forestieră (mecanic 21 SC. 21 service_vinca@yahoo.com, 0745141219, adm. Vinca


forestier), VINCA SERVICE Elena,
SRL ROZNOV,
a X-a 1-Construcții, instalații și 18 18 ing. Nechita
profesional lucrări publice (Zugrav, ipsosar, mironioan2007@yahoo.com, 0745318343 Lăcrămioara
Fabricarea ă S.C. P.V.C.
vopsitor, tapetar) IZOCONSTRUCT
produselor din
lemn, SRL
Mecanică, SC
Silvicultură, 1- Mecanică forestieră 26 SC. 26 adm. Vinca
Construcții, (mecanic forestier), VINCA SERVICE service_vinca@yahoo.com, 0745141219, Elena,
instalații și SRL ROZNOV, 12 roznov@neamt.rosilve.ro, 0233665832 Adm
lucrări publice a XI-a 0,5- Fabricarea produselor din 12 Dospinescu
şcoală lemn (tâmplar universal) Vasile
SC SC VASMI
profesional 14
IMPEX SRL,
ă 0,5-silvicultură (pădurar) 14 ing. Nechita
Lăcrămioara,
OCOLUL SILVIC
ROZNOV

102
Anexa 19. Date demografice oraş Roznov

Oraşul Roznov este unitatea administrativ – teritorială de bază care cuprinde populaţia
reunită prin comuniune de interese şi tradiţii. El este alcătuit din două centre, Chintinici şi
Slobozia, şi face parte, din punct de vedere demografic, din categoria oraşelor mici ale
României.
Oraşul Roznov a primit botezul în data de 22 octombrie 2003, prin Legea nr. 408 / 17. 10.
2003.
Din punct de vedere geografic, oraşul Roznov este aşezat în partea central - sudică a
judeţului Neamţ, având coordonatele 46°50’08” latitudine nordică şi 26°30’42” latitudine estică.
Vatra satului este situată pe terasa de luncă de 1 – 2 metri şi terasa de versant de 5 – 15 metri a
râului Bistriţa. Teritoriul oraşului ocupă o poziţie centrală în cadrul depresiunii subcarpatice
Cracău – Bistriţa, fiind situat în zona de confluenţă a celor doua râuri. Se învecinează la NV – 3
km cu comuna Săvineşti, la NE – 5 km cu comuna Dochia, la E – 15 km cu comuna Mărgineni,
la SE - 2 km , cu comuna Zăneşti, la S – 5 km cu comuna Borleşti şi la SV – 3 km cu comuna
Piatra Şoimului.
Ca aşezare este menţionat pentru prima dată într - un act din timpul lui Alexandru cel Bun,
datat 8 aprilie 1419, ca aşezare situată în „Câmpul lui Dragoş”. Numele oraşului Roznov este
menţionat pentru prima dată într - un document din 18 aprilie 1576, prin care Petru Şchiopul
întăreşte mănăstirii Bistriţa dreptul de stăpânire a mai multor sate, între care şi Roznovul.
Roznovul se află într-o zonă depresionară, subcarpatică, cu fragmentare redusă,
reprezentată prin terase întinse şi aproximativ netede. Formele predominante sunt cele
acumulative, albiile majore ale râului Bistriţa şi ale pârâului Cracău fiind bine dezvoltate.
Orientarea diagonală a văii Bistriţei în cuprinsul depresiunii nu influenţează în mod deosebit
morfostructura acestei regiuni geografice.
Altitudinea maximă este de 415 m (dealul Hugiu), iar cea minimă de 260 m (albia
Bistriţei). Teritoriul oraşului se află în zona premontană a bazinului hidrografic al râului Bistriţa,
la o altitudine de cca 270 metri spre SV, la poalele munţilor Oşoiu şi Şovoaia, iar spre NE se
mărgineşte cu dealul Cracăului şi dealul Izvoarelor.
Prin aşezarea sa geografică oraşul dispune de condiţii favorabile pentru dezvoltarea căilor
de comunicaţie care au evoluat în timp în strânsă dependenţă cu dezvoltarea economico – socială a
localităţii.
Oraşul Roznov este străbătut de: DN 15 pe o lungime de 3, 2 km (asfalt); DJ 156 / A
Roznov – Girov 5 km (asfalt); DJ 156 / B Roznov – Tazlău 4 km (asfalt); DC 109 Roznov – TCE
3 brazi 3, 5 km (balastat); reţeaua de drumuri secundare de interes local în lungime de 35, 6 km;
calea ferată Bacău – Bicaz care străbate oraşul pe o lungime de 3, 2 km, fiind dată în folosinţă la
data de 17 septembrie 1982.
Transportul în comun este deservit de TransUrban (Piatra Neamţ), Megatravel (Piatra
Neamţ), Troleibuzul S. A. (Piatra Neamţ) cu mijloace auto în ritm regulat.
Prin H. C. L. Roznov nr. 26 / 20. 09. 2001 s - a aprobat nomenclatura stradală a localităţii
Roznov. Prima şcoală din Roznov a fost dată în folosinţă la 1 februarie 1865.

103