Sunteți pe pagina 1din 92

Nr. înregistrare…………………….

PLANUL DE ACŢIUNE
AL ŞCOLII
Responsabili: Prof. Cazacu Monica – director
Prof. Culea Lavinia

Membri:
Stanciu Liana
Ene Doina
Popescu Oana-Melania
Lupu Dana
Dobrică-Văsi Lavinia
Știrbăț Rozaura
Ghica Daniela
Guiman Dana

2014 – 2018
COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI PUBLICE
“IOAN N. SOCOLESCU”
. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.010983
TEL / FAX : 021 310 89 58, 021 310 89 55, email  :
Planul de acțiune al școlii – 2014 - 2018
web :

STRUCTURĂ ȘI CONȚINUT

ABREVIERI..............................................................................................................

STRUCTURĂ ȘI CONȚINUT................................................................................ 1
PARTEA I – CONTEXT.......................................................................................... 3
1.1. MISIUNEA ŞI VIZIUNEA COLEGIULUI TEHNIC DE ARHITECTURĂ ȘI
LUCRĂRI PUBLICE „I.N. SOCOLESCU”............................................................. 3
1.1.1. Misiunea Colegiului Tehnic de Arhitectură și Lucrări Publice „I.N.
Socolescu”...................................................................................................... 3
1.1.2. Viziunea Colegiului Tehnic de Arhitectură și Lucrări Publice „I.N.
Socolescu”...................................................................................................... 4
1.2. PRIORITĂŢI LA NIVEL NAȚIONAL ȘI EUROPEAN……………………... 5
1.2.1. Obiective ........................................................................................................ 9
1.3. PRIORITĂȚI ŞI OBIECTIVE REGIONALE ŞI LOCALE............................... 11
1.3.1. Regiunea București – Ilfov ............................................................................ 11
1.3.2. Acțiuni propuse – plan de măsuri................................................................... 15

16
PARTEA a II-a – ANALIZA NEVOILOR ...........................................................
2.1. ANALIZA MEDIULUI EXTERN.................................................................... 16
2.1.1. 16
Demografie....................................................................................................... 18
2.1.2. 19
Economia.......................................................................................................... 20
2.1.3. Piața 22
muncii...................................................................................................... 22
2.1.4. Oferta școlilor 23
IPT............................................................................................. 25
2.2. EVOLUȚIA ȘI PROFILUL ȘCOLII. ANALIZA MEDIULUI INTERN.......... 28
2.2.1. 30
Istoric................................................................................................................ 33
2.2.2. Caracteristicile unităţii 39
şcolare......................................................................... 39
2.2.3. Resurse 39
umane.................................................................................................. 41
2.2.4. Resurse 49
financiare............................................................................................. 50
2.2.5. Resurse 50
materiale.............................................................................................. 51

1
COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI PUBLICE
“IOAN N. SOCOLESCU”
. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.010983
TEL / FAX : 021 310 89 58, 021 310 89 55, email  :
Planul de acțiune al școlii – 2014 - 2018
web :

2.2.6. Managementul unității


școlare .........................................................................
2.3. REZULTATE ȘI EVOLUȚII..............................................................................
2.3.1. Rezultatele
învățării..........................................................................................
2.3.1.1.
Promovabilitate .............................................................................................
2.3.1.2. Situația examenelor de
absolvire...................................................................
2.3.1.3. Rezultate obținute la olimpiade și concursuri
profesionale............................
2.3.1.4. Admitere în clasa a IX-
53
a.................................................................................
53
2.3.1.5. Frecvența.............................................................................................
55
............
56
2.3.1.6. Situația notelor la
56
purtare................................................................................
57
2.3.2. Formarea continuă și perfecționare profesională a cadrelor didactice.............
2.3.2.1. Participarea profesorilor școlii la cursuri de formare
58
continuă......................
58
2.3.2.2. Participare la simpozioane/
59
comunicări.........................................................
60
2.3.2.3. Materiale auxiliare elaborate de profesorii
62
școlii...........................................
2.3.2.4. Parteneriate educaționale în anul școlar 2013 –
66
2014.....................................
66
2.3.2.5. Activități extrașcolare în anul școlar 2013 –
67
2014.........................................
67
2.4. VALORILE SPRE CARE SE ORIENTEAZĂ ORGANIZAȚIA NOASTRĂ
67
ȘCOLARĂ..........................................................................................................
2.4.1. Valori fundamentale.........................................................................................
2.4.2. Valori principale...............................................................................................
2.5. ANALIZA PESTEL...........................................................................................
2.6. ANALIZA SWOT...............................................................................................
2.7. STUDII DE SPECIALITATE PRIVIND PIAȚA MUNCII ÎN REGIUNEA
BUCUREȘTI – ILFOV.......................................................................................
2.7.1. Mediul demografic...........................................................................................
2.7.2. Mediul economic..............................................................................................
2.7.3. Niveluri de absolvire și legături cu pața muncii...............................................
2.7.4. Ocuparea forței de muncă pe sectoare de activitate.........................................

2
COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI PUBLICE
“IOAN N. SOCOLESCU”
. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.010983
TEL / FAX : 021 310 89 58, 021 310 89 55, email  :
Planul de acțiune al școlii – 2014 - 2018
web :

69
PARTEA a III-a PROIECTAREA PERSPECTIVEI.........................................
3.1. STRATEGII......................................................................................................... 69
3.2. PRIORITĂȚI, OBIECTIVE, ȚINTE.................................................................. 70
3.3. CONSULTARE, MONITORIZARE, EVALUARE........................................... 73
3.3.1. Acțiuni de consultare........................................................................................ 73
3.3.2. Monitorizare și evaluare 73
operațională............................................................... 74
3.3.3. Monitorizare managerială................................................................................. 74
3.3.4. Surse de informații............................................................................................ 74
3.3.5 Organizarea activităților de monitorizare, evaluare și actualizare a PAS.......... 76
3.4. CONCLUZII........................................................................................................ 78
3.5. PLAN OPERAȚIONAL PENTRU ANUL ȘCOLAR 2014 – 2015 ..................

ABREVIERI
ARACIP Agenția Română de Asigurare a Calitații în Învațământul Preuniversitar
ANOFM Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă
CDȘ Curriculum la Decizia Școlii
CSCAS Comitetul de stat pentru arhitectură, construcţii şi sistematizare
CPCP Comitetul cu Problemele Consiliilor Populare
CEAC Comisia pentru evaluare şi asigurarea calității
CNCFPA Consiliul Naţional al Calificărilor al Formării Profesionale a Adulţilor
CNCIS Cadrului Naţional al Calificărilor în Învăţământul Superior
CLDPS Comitete Locale de Dezvoltare a Parteneriatului Social in formarea profesională
CȘE Consiliului Şcolar al Elevilor
CNP Comisiei Naţionale de Prognoză
CCD Casa Corpului Didactic
EHEQF Cadrul European al Calificărilor în Învăţământul Superior
EFP Educație și fornare Profesională
IT Information Tehnology
IPT Învăţământ Profesional şi Tehnic
ISMB Inspectoratul Școlar al Municipiului București
IS1 Inspectoratul Școlar al Sectorului 1
ISCED International Standard Classification of Education
INCSMPS Institutul Național de Cercetare Științifică în Domeniul Muncii și Protecției Sociale
3
COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI PUBLICE
“IOAN N. SOCOLESCU”
. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.010983
TEL / FAX : 021 310 89 58, 021 310 89 55, email  :
Planul de acțiune al școlii – 2014 - 2018
web :

LLL Lifelong learning


OMECTS Ordinul Ministrului Educatiei, Cercetării, Tineretului și Sportului
RNCIS Registrului Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior
MECTS Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului și Sportului
MFP Ministerul Finanțelor Publice
UE Uniunea Europeană
PIB Produsul Intern Brut
SUCR Societatea „Unirea Constructorilor Români
STACO Școala tehnică de arhitectură şi construcţia oraşelor
SWOT PuncteTari, Puncte slabe, Oportunităţi, Riscuri (Strengths, Weaknesses, Oportunities, Threats)
INS Institutul Național de Statistică
POSDRU Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
MEC Ministerul Educatiei și Cercetării
CDL Curriculum în dezvoltare locală
PAS Planul de Acţiune al Şcolii
PESTEL Political, Economic, Technological, Environmental, Legal
PRAI Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământ
PLAI Planul Local de Acţiune pentru Învăţământ

4
COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI PUBLICE
“IOAN N. SOCOLESCU”
. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.010983
TEL / FAX : 021 310 89 58, 021 310 89 55, email  :
Planul de acțiune al școlii – 2014 - 2018
web :

PARTEA ÎNTÂI
CONTEXT

1.1. MISIUNEA ȘI VIZIUNEA


COLEGIULUI TEHNIC DE
ARHITECTURĂ ȘI LUCRĂRI PUBLICE
„I.N. SOCOLESCU”

1.1.1 Misiunea Colegiului Tehnic de Arhitectură și Lucrări Publice „I.N. Socolescu”


Ne propunem ca școala noastră să ofere servicii educaționale și de formare profesională de
înaltă ținută, în acord cu cerințele comunității locale și cu dinamica pieței europene, astfel:
- Școala trebuie să adapteze permanent oferta educațională la nevoile factorilor interesați
(beneficiari direcți sau indirecți, actori locali și regionali) pentru a rămâne competitivă;
- Școala trebuie să găsească parteneri sociali și profesionali interesați pentru a crește
inteligent, sustenabil și incluziv. Prin urmare, se definește prin cooperare interinstituțională
eficientă.
- Colegiul trebuie să determine dezvoltarea de competențe și deprinderi de studiu și de
planing al carierei pentru a conduce la deschidere spre LLL
- Unitatea noastră școlară promovează egalitatea de șanse pentru toți participanții la procesul
educațional
- Școala este direct interesată de perfecționarea profesorilor prin formare continuă pentru a
asigura servicii educaționale de calitate.
- Școala caută permanent să îmbunătățească baza materială pentru a oferi educabililor acces la
elemente moderne de tehnologie și la noutăți științifice.

5
COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI PUBLICE
“IOAN N. SOCOLESCU”
. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.010983
TEL / FAX : 021 310 89 58, 021 310 89 55, email  :
Planul de acțiune al școlii – 2014 - 2018
web :

1.1.2 Viziunea Colegiului Tehnic de Arhitectură și Lucrări Publice „I.N.Socolescu”, unitate


școlară reprezentativă pentru învățământul vocațional și tehnic din regiunea București – Ilfov, are în
vedere formarea și dezvoltarea elevilor astfel încât să răspundă la provocările pieței muncii (inserție
socio-profesională) și ale mediului educațional postliceal și universitar (formarea deprinderilor de
învățare pe tot parcursul vieții – LLL). De asemenea, considerăm necesară asumarea valorilor
democrației europene și dezvoltarea unor atitudini pozitive față de sine și față de ceilalți.

6
COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI PUBLICE
“IOAN N. SOCOLESCU”
. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.010983
TEL / FAX : 021 310 89 58, 021 310 89 55, email  :
Planul de acțiune al școlii – 2014 - 2018
web :

1.2 PRIORITĂŢI LA NIVEL NAŢIONAL ȘI EUROPEAN

În perioada de referinţă, România trebuie să se racordeze atât la Politica de Coeziune a


Uniunii Europene, cât şi la priorităţile Strategiei Europa 2020, la realizarea cărora va trebui să-şi
aducă propria contribuţie.
Preocupările privind calitatea învăţământului şi prevederile impuse de noul cadru legislativ
constituie premise pentru asigurarea unui corelări corespunzătoare între obiectele educaţionale şi
nevoile de dezvoltare economică şi socială specifice unei economii bazate de cunoaştere.
Noua lege a educaţiei accentuează dimensiunile şi principiile specifice: orientarea educaţiei
către dezvoltarea competenţelor, abilităţilor şi aptitudinilor, o ofertă educaţională mai flexibilă,
posibilitatea de a realiza parcursuri şcolare individualizate prin alternative educaţionale,
introducerea unor noi mijloace de selectare şi organizare a conţinutului disciplinelor de învăţământ,
adaptarea conţinutului învăţării la cerinţele vieţii cotidiene şi corelarea acesteia cu cerinţele pieţei
forţei de muncă.
Programul Naţional de Reformă (2011 – 2013) a avut în vedere una din ţintele naţionale
reducerea ratei de abandonului şcolar timpuriu. Ca atare, traiectoria proiectată a ratei de părăsire
timpurie a sistemului educaţional ar fi de la 16.3 în 2010 la 11.3 în 2020.

A 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
n 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020
In 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
dicator 6,3 5,8 5,3 4,8 4,3 3,8 3,3 2,8 2,3 1,8 1,3
(%)

Măsurile-cheie pentru atingerea acestei ţintei naţionale sunt:


- extinderea cadrului de aplicare a reformei educaţiei timpurii.
- asigurarea participării la o educaţie de calitate pentru şcolarii proveniţi din grupurile
dezavantajate: Bani de liceu; Rechizite şcolare; Euro 200.

- susţinerea şi dezvoltarea învăţării pe tot parcursul vieţii prin implementarea şi


diversificarea programelor în domeniu: A doua şansă şi Şcoala de după şcoală.

7
COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI PUBLICE
“IOAN N. SOCOLESCU”
. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.010983
TEL / FAX : 021 310 89 58, 021 310 89 55, email  :
Planul de acțiune al școlii – 2014 - 2018
web :

- revizuirea sau, după caz, elaborarea standardelor de calitate pentru învăţământul


preuniversitar, precum şi a standardelor ocupaţionale, de formare şi de pregătire
profesională.

- dezvoltarea învăţământului profesional, liceal (filiera tehnologică), a şcolii post-liceale și


profesionale (ca urmare a OMECTS nr. 3168/03.02.2012).
O altă ţintă naţională vizează creşterea ponderii absolvenţilor de învăţământ terţiar de la
17.61% în 2010 la 22.17% în 2015, respectiv la 26.7% în 2020.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020


An
Indicator 17,61 18,41 19,4 20,25 21,3 22,17 26,7
(%)

Dintre măsurile-cheie pentru atingerea acesteia amintim:


- descrierea în termeni de competenţe a 350 programe de studiu şi corelarea acestora cu
calificările de pe piaţa munciiprin definitivarea Cadrului Naţional al Calificărilor în Învăţământul
Superior (CNCIS) şi racordarea acestuiala Cadrul European al Calificărilor în Învăţământul
Superior (EHEQF). CNCIS este realizat prin implementarea proiectului POSDRU Dezvoltarea
unui sistem operaţional al calificărilor din învăţământul superior din Româniaşi prin alte proiecte
POSDRU, precum şi prin constituirea Registrului Naţional al Calificărilor din Învăţământul
Superior (RNCIS). Instituţie responsabilă MECTS – Consiliul Naţional al Calificărilor al Formării
Profesionale a Adulţilor (CNCFPA);

- adaptarea învăţământului superior la cerinţele pieţii muncii prin: realizarea unui Studiu
naţional de monitorizare a inserţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor din învăţământul superior,
operaţionalizarea Registrului Matricol Unic şi prin implementarea unor proiecte POSDRU de
formare a cadrelor didactice şi studenţilor în scopul dobândirii de competenţe cerute pe piaţa forţei
de muncă, având ca insituție responsabilă: MEN;

- acordarea de facilităţi fiscale firmelor pentru a recruta tineri absolvenţi sub 35 ani pe care
doresc să-i specializeze în domeniul de activitate al firmei prin cursuride nivel de educaţie terţiară.
Instituţii responsabile: MEN, MFP;

- elaborarea unui set de facilităţi la rambursarea creditului de studii pentru absolvenţii care
acceptă, prin contract, să-şidesfăşoare activitatea profesională în domeniul în care s-au pregătit,
8
COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI PUBLICE
“IOAN N. SOCOLESCU”
. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.010983
TEL / FAX : 021 310 89 58, 021 310 89 55, email  :
Planul de acțiune al școlii – 2014 - 2018
web :

pentru o perioadă de minimum 5 ani, în mediul rural sau în zone defavorizate cu ministerul de resort
ca instituție responsabilă;

- sporirea accesului la educaţia terţiară, în condiţiile asigurării egalităţii de şanse,prin


operaţionalizarea Agenţiei de Credite pentru Studenţişti creşterea cu 20% până în 2013 a cifrelor de
şcolarizare pentru şcolile post-liceale şi studiile universitare de licenţă. Instituţie responsabilă:
MEN.
Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă, Educaţia şi formarea profesională –
Orizont 2013, îşi stabileşte ca obiectiv naţional: dezvoltarea capitalului uman şi creşterea
competitivităţii prin corelarea educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi
asigurarea oportunităţii sporite pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi
inclusivă a 1,65 milioane persoane. Astfel, dezvoltarea durabilă este o temă orizontală în
programele sectoriale 2007-2013 şi integrată în obiective specifice ale POSDRU. Conţinuturi
tematice sunt transversal integrate în sisteme educaţionale formale, non-formale şi informale pe 3
dimensiuni: socio-culturală, ambientală şi economic
Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă, Educaţia şi formarea profesională –
Orizont 2020 îşi stabileşte ca obiectiv naţional: Atingerea nivelului mediu de performanţă al
Uniunii Europene în domeniul educaţiei şi formării profesionale, cu excepţia serviciilor în mediul
rural şi pentru grupurile dezavantajate, unde ţintele sunt cele pentru 2010.
Pentru acest orizont de timp se vor avea în vedere, sub rezerva elaborărilor şi fundamentării
ulterioare, următoarele direcţii strategice de acţiune:
 Restructurarea ciclurilor de învăţământ pe baza profilului de formare specific, şi redefinirea
programelor de pregătire în funcţie de nivelurile de referinţă agreate pentru Cadrul Naţional al
Calificărilor, astfel încât să fie asigurate transparenţa sistemului care sprijină învăţarea pe tot
parcursul vieţii, precum şi mobilitatea ocupaţională. Operaţiunile de restructurare trebuie să ducă
la asigurarea accesului şi la îmbunătăţirea substanţială a calităţii ofertei de pregătire prin
dobândirea de competenţe care să susţină dezvoltarea personală, competitivitatea şi dezvoltarea
durabilă;
 Dezvoltarea capacităţii şi inovaţiei instituţionale, având la bază managementul cunoaşterii, şi
crearea reţelelor de cooperare care să includă parteneriatele public-privat, în condiţiile
descentralizării sistemului de învăţământ şi al autonomiei universitare;

9
COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI PUBLICE
“IOAN N. SOCOLESCU”
. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.010983
TEL / FAX : 021 310 89 58, 021 310 89 55, email  :
Planul de acțiune al școlii – 2014 - 2018
web :

 Profesionalizarea managementului educaţional şi şcolar prin formarea resurselor umane


pentru leadership eficient, pentru promovarea atitudinilor participative, proactive şi anticipative,
şi prin dezvoltarea competenţelor specifice, acordând aceeaşi prioritate celor sociale şi personale.
 Deschiderea sistemului formal de educaţie prin recunoaşterea achiziţiilor de învăţare
dobândite în contexte non-formale sau informale. Este de aşteptat ca, până în 2020, să existe
acces real la centre de validare a competenţelor dobândite în asemenea contexte, promovând
astfel importanţa acordată experienţei de viaţă şi muncă şi relevanţa ofertei educaţionale, atât
pentru aspiraţiile celor care învaţă cât şi pentru nevoile de dezvoltare economică şi socială.
 Dezvoltarea bazei instituţionale şi logistice a sistemului educaţional naţional, inclusiv în ceea
ce priveşte educaţia fizică şi activităţile sportive şi recreative, paralel cu diversificarea ofertei
educaţionale non-formale şi informale. Cuprinderea în sisteme de învăţare permanentă,
recalificare sau reciclare profesională se va ridica la minimum 15% din grupa de vârstă 25-64
ani.
 Creşterea calităţii procesului de formare a personalului didactic şi de conducere din
învăţământ prin sisteme flexibile, pentru înnoirea stocului de cunoştinţe, punând accentul pe
promovarea comportamentelor de tip „practician reflexiv”, capabil să transmită abordări
interdisciplinare în susţinerea dobândirii rezultatelor învăţării, în special a celor derivate din
exigenţele socio-culturale, economice şi ambientale ale dezvoltării durabile.
 Accentuarea pregătirii tinerilor pentru a se instrui pe tot parcursul vieţii, pentru a dobândi
inteligenţa socio-emoţională şi capacitatea de a se adapta competitiv pe piaţa muncii din Uniunea
Europeană.
 Dezvoltarea unor programe de studiu diferenţiate conform specificului regiunilor şi nevoilor
elevilor/studenţilor, acoperirea unui spectru larg şi echilibrat de domenii ale 89 cunoaşterii pentru
înţelegerea în profunzime a legăturilor corelative între aspectele economice, sociale şi de mediu,
însuşirea limbilor străine, valorizarea oportunităţilor pentru învăţare inter- şi trans-disciplinară,
dobândirea de abilităţi privind planificarea/cercetarea atât la nivel individual cât şi în echipe,
implicarea participativă în serviciile pentru comunitate; spiritul de responsabilitate faţă de
problemele globale comune; respect faţă de valorile universale, multiculturalitate şi specificul
identitar; dezvoltarea curiozităţii creatoare şi (auto)interogarea continuă.
 Extinderea învăţământului şi formării profesionale de calitate în mediul rural, cultivarea
egalităţii de şanse şi atragerea în sistemul educaţional a tinerilor din grupurile defavorizate.

10
COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI PUBLICE
“IOAN N. SOCOLESCU”
. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.010983
TEL / FAX : 021 310 89 58, 021 310 89 55, email  :
Planul de acțiune al școlii – 2014 - 2018
web :

 Extinderea cooperării internaţionale prin iniţierea şi participarea la programe şi proiecte


europene, bilaterale, transfrontaliere; lărgirea prezenţei şcolii româneşti în organismele
reprezentative la nivel european şi internaţional; încurajarea participării diasporei ştiinţifice
româneşti la proiecte educaţionale realizate în România, şi la evaluarea proiectelor, programelor
şi politicilor educaţionale relevante pentru domeniul dezvoltării durabile.

Până în 2020, sistemele EFP ar trebui să fie mai atrăgătoare şi deschise tuturor, asigurând un
învăţământ de calitate şi pe deplin adaptat nevoilor de pe piaţa muncii. Acestea trebuie să fie
suficient de flexibile pentru a permite trecerea cu uşurinţă la un alt sistem de învăţământ
(învăţământ şcolar, învăţământ superior etc.). EFP de-a lungul vieţii trebuie să fie uşor accesibilă şi
mai axată pe carieră. Posibilităţile de a efectua o parte din educaţia sau formarea profesională în
străinătate trebuie sporite.

1.2.1. Obiective 2011-2020

Se definesc mai multe obiective strategice care trebuie realizate până în 2020, dar toate sunt
însoţite de obiective pe termen scurt (2011-2014), care trebuie urmărite la nivel naţional, şi de
precizări cu privire la sprijinul acordat de Uniunea Europeană (UE) în vederea atingerii lor. S-au
stabilit şase obiective strategice, şi anume:
 Transformarea EFP iniţiale într-o opţiune de învăţare atractivă. Pe termen scurt,
autorităţile naţionale sunt invitate să promoveze atractivitatea EFP, dar şi să sprijine
activităţile care să permită elevilor să ia cunoştinţă de diferitele filiere profesionale şi
posibilităţi de carieră oferite.

 Încurajarea excelenţei, a calităţii şi a relevanţei EFP pentru piaţa muncii. Între 2011 şi
2014, punerea în aplicare a cadrelor naţionale de asigurare a calităţii va trebui să progreseze.
Cooperarea între organismele EFP şi întreprinderi va trebui, de asemenea, consolidată, în
special prin intermediul stagiilor pentru profesori în întreprinderi. Organismele EFP trebuie
să primească feedback privind capacitatea de ocupare a forţei de muncă a absolvenţilor.

 Facilitarea unui acces flexibil la formare şi calificări. La nivel naţional şi pe termen scurt,
va fi necesară o reexaminare a utilizării stimulentelor de participare la EFP şi a drepturilor şi
obligaţiilor părţilor implicate. De asemenea, autorităţile naţionale trebuie să ia măsurile

11
COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI PUBLICE
“IOAN N. SOCOLESCU”
. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.010983
TEL / FAX : 021 310 89 58, 021 310 89 55, email  :
Planul de acțiune al școlii – 2014 - 2018
web :

adecvate pentru a încuraja participarea la EFP continuă. Este necesară stabilirea referinţelor
între nivelurile din cadrul european al calificărilor şi cele din cadrele naţionale până în 2012.
 Promovarea mobilităţii internaţionale în EFP. În acest scop, statele membre ar trebui să
încurajeze în special studenţii şi profesioniştii să participe la programe de mobilitate,
precum şi autorităţile locale şi regionale şi furnizorii de EFP să elaboreze strategii de
internaţionalizare. Învăţarea limbilor străine ar trebui integrată în programe.

 Promovarea inovaţiei, a creativităţii şi a spiritului antreprenorial, precum şi utilizarea


noilor tehnologii. La nivel naţional, ar trebui încurajate parteneriatele între furnizorii de
EFP, instituţiile de învăţământ superior, centrele de design, de artă, de cercetare şi de
inovaţie. Furnizorii de EFP trebuie să fie dotaţi cu echipamentele necesare în materie de noi
tehnologii. Facilitarea stagiilor practice ar trebui, de asemenea, să încurajeze promovarea
spiritului antreprenorial.

 Asigurarea accesibilităţii EFP pentru toţi, în special prin îmbunătăţirea contribuţiei la


combaterea abandonului şcolar. Ar trebui încurajată participarea persoanelor slab calificate
şi a altor grupuri „de risc” prin servicii de susţinere şi orientare adecvate, prin utilizarea
noilor tehnologii şi a sistemelor de monitorizare existente.

 Aceste obiective actualizate vor contribui la realizarea priorităţilor şi a iniţiativelor strategiei


Europa 2020. EFP este, de altfel, un factor determinant în realizarea a două dintre
obiectivele strategiei: creşterea la 40 % a procentului de persoane cu vârste cuprinse între 30
şi 34 de ani absolvente de învăţământ superior şi reducerea procentului de abandon şcolar la
mai puţin de 10 % până în 2020.

Pentru Educaţia şi formarea profesională – Orizont 2030, obiectivul naţional naţional este:
situarea sistemului de învăţământ şi formare profesională la nivelul performanţelor superioare din
UE-27; apropierea semnificativă de nivelul mediu al UE în privinţa serviciilor educaţionale oferite
în mediul rural şi pentru persoanele provenite din medii dezavantajate sau cu dizabilităţi.
Dintre direcţiile strategice/ priorităţile acesteia precizăm:
 principiile şi practicile dezvoltării durabile – încorporate organic în ansamblul politicilor
educaţionale;
 eficienţa internă şi externă a sistemului de educaţie va fi în continuare obiectivul principal
(formele şi metodele de predare rămân diverse şi flexibile; abordările pedagogice se vor

12
COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI PUBLICE
“IOAN N. SOCOLESCU”
. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.010983
TEL / FAX : 021 310 89 58, 021 310 89 55, email  :
Planul de acțiune al școlii – 2014 - 2018
web :

concentra pe formarea deprinderii de a acumula cunoştinţe utile şi a capacităţii de a aplica


aceste deprinderi într-un spectru larg de domenii; metodologia de evaluare, certificare şi
atestare a calităţii actului educaţional precum a relevanţei acestuia pe piaţa muncii se va
alinia la procedurile de benchmarking adoptate în UE şi la cele mai bune practici existente
pe plan;
 extinderea în continuare a cooperării internaţionale.

1.3 PRIORITĂŢI ŞI OBIECTIVE REGIONALE ŞI LOCALE

1.3.1 Regiunea București – Ilfov

Municipiul Bucureşti este situat în sud-estul ţării, în partea centrală a Câmpiei Române, la
aproximativ 100 km sud de Munţii Carpaţi, 200 km de Marea Neagră şi 60 km de Fluviul Dunărea.
Are o suprafaţă de 228 km pătraţi (0,8 % din suprafaţa României), din care suprafaţa construită este
de 70 %.
Bucureştiul se situează în Câmpia Română, având o altitudine maximă de 96,3 m şi este
străbătut de două râuri, Dâmboviţa şi Colentina. Cele două văi formate în jurul râurilor, împart
oraşul în câteva zone, sub formă de platouri cu meandre şi terase. Prezenţa a două terase locale (2 –
4 m şi 8 – 12 m) de-a lungul celor două văi oferă varietate peisajului din centrul oraşului.
Bucureştiul, capitala României, este aşezată acolo unde în urmă cu câteva sute de ani se
întindeau Codrii Vlăsiei din care astăzi se păstrează câteva pâlcuri răzleţe de pădure. Râul
Dâmboviţa traversează oraşul iar salba de lacuri din nordul capitalei asigură răcoarea şi umezeala în
timpul toridelor zile de vară.
Astăzi oraşul este un amestec de vechi şi nou, tradiţional şi modern, oriental şi occidental,
fapt care îi dă pe de o parte aspectul unei metropole eclectice şi neorânduite, conferindu-i, pe de altă
parte, originalitate şi farmec.

13
COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI PUBLICE
“IOAN N. SOCOLESCU”
. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.010983
TEL / FAX : 021 310 89 58, 021 310 89 55, email  :
Planul de acțiune al școlii – 2014 - 2018
web :

Municipiul Bucureşti cuprinde şase sectoare administrative; el este cea mai mare aglomerare
urbană din România, densitatea mare a populaţiei şi concentrarea serviciilor şi activităţilor
economice făcând din municipiul Bucureşti cea mai mare piaţă din Sud-Est-ul Europei.
Existenţa oportunităţilor economice în regiunea Bucureşti – Ilfov face ca numărul real al
populaţiei care locuieşte aici să fie mai ridicat decât cel înregistrat oficial. Prezenţa capitalei ţării în
centrul Regiunii este importantă, nu numai datorită mărimii populaţiei, ci şi a forţei economice şi a
concentrării activităţilor umane, a echipării fizice şi instituţionale. Puterea de polarizare a capitalei
iradiază mult dincolo de graniţele sale administrative.

Analiza datelor statistice privind populaţia, poziţionează România printre ţările de mărime
medie în cadrul Uniunii Europene (concluzie pe baza ponderii de cca. 4,4% a populaţiei României
din totalul celor 27 de ţări membre ale UE). În domeniul resurselor umane, potenţialul demografic
oferă elementele de referinţă pentru compararea mărimii resurselor de muncă, populaţiei şcolare etc.
Populaţia regiunii, de 2.263.261 locuitori în anul 2010, este distribuită invers proporţional
cu dimensiunea celor două entităţi administrative. Municipiul Bucureşti este cea mai mare
aglomerare urbană din România (cu o densitate de aproximativ 8117 locuitori/km 2), populaţia sa
(1.931.838 locuitori) reprezentând circa 86,7% din populaţia regiunii, respectiv, 8,96% din
populaţia totală a României.

În municipiul Bucureşti, ca şi în regiunea Bucureşti-Ilfov se constată că prognoza populaţiei


în grupa de vârstă 0 – 14 ani este îngrijorătoare, acest segment fiind într-un declin constant, în
schimb, numărul persoanele de 65 ani şi peste va fi din ce în ce mai mare. Astfel, conform studiului
realizat de INCSMPS în anul 2003, varianta medie, se pare că populaţia din grupa de vârstă 65 şi
peste va înregistra o creştere de 25,7% până în anul 2025 faţă de anul 2009, pe când cea din
grupa de vârstă 0 - 14 ani va avea un regres de aproximativ 16,2%.

14
COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI PUBLICE
“IOAN N. SOCOLESCU”
. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.010983
TEL / FAX : 021 310 89 58, 021 310 89 55, email  :
Planul de acțiune al școlii – 2014 - 2018
web :

Pentru reţeaua şcolară în municipiul Bucureşti, în vederea diminuării efectelor scăderii


populaţiei şcolare şi pentru consolidarea poziţiei şcolilor în cadrul comunităţii, trebuie realizată o
strategie pentru implicarea şcolilor şi în furnizarea de alte servicii în folosul comunităţii, de
diversificare a grupurilor ţintă şi a ofertei de servicii, de implicare activă pe piaţa formării
adulţilor, în colaborare cu întreprinderile şi alte organizaţii relevante pentru dezvoltarea
judeţului. Aceasta strategie are in vedere următoarele aspecte:
 corelarea bazelor de date din şomaj cu noile finalităţi (calificări/ niveluri de calificare)
obţinute prin sistemul de educaţie şi formare profesională şi cu prevederile viitorului cadru
naţional al calificărilor;
 colaborarea între instituţiile din educaţie şi formare profesională, universităţi şi alte
organizaţii specializate, vizând inserţia profesională, gradul de utilizare a competenţelor şi
alte informaţii utile privind formarea profesională;
 adaptarea ofertei educaţionale de formare profesională la cerinţele pieţei muncii.
Pe baza analizelor din PLAI 2012-2020, membrii CLDPS Bucureşti apreciază stabilirea
următoarelor priorităţi, secondate de obiective măsurabile detaliate în planul de acţiune:

PRIORITATEA 1: Corelarea ofertei IPT din municipiul Bucureşti cu nevoile de


calificare identificate la nivelul capitalei/ regional şi creşterea ofertei unităţilor şcolare din
capitală pentru formarea profesională continuă a adulţilor
Obiective specifice:
Obiectivul specific 1.1 – Dezvoltarea parteneriatului social în IPT la nivel de capitală / al
unităţilor de învăţământ în vederea identificării nevoii de formare.
Obiectivul specific 1.2 – Adaptarea ofertei educaţionale la nivelul IPT la cerinţele
identificate pe piaţa muncii din capital.
Obiectivul specific 1.3 – Creşterea la nivelul capitalei a ponderii participării populaţiei
adulte la cursuri de formare profesională continua.

PRIORITATEA 2: Promovarea coerentă a reţelei şcolare IPT din capitală în vederea


atragerii populaţiei şcolare, a creşterii gradului de cuprindere în învăţământ
Obiective specifice:
Obiectivul specific 2.1 – Promovarea exemplelor de bună practică realizate la nivelul
capitalei în cadrul unităţilor cu învăţământ gimnazial din capitală.

PRIORITATEA 3: Îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare în IPT


15
COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI PUBLICE
“IOAN N. SOCOLESCU”
. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.010983
TEL / FAX : 021 310 89 58, 021 310 89 55, email  :
Planul de acțiune al școlii – 2014 - 2018
web :

Obiective specifice:
Obiectivul specific 3.1 – Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii unităţilor IPT.
Obiectivul specific 3.2 – Dotarea unităţilor şcolare IPT cu echipamente de specialitate şi IT
în vederea creşterii calităţii procesului de învăţământ şi îndeplinirea standardelor de pregătire
conform normelor în vigoare.

PRIORITATEA 4: Dezvoltarea competenţelor metodice şi de specialitate a resurselor


umane din unităţile şcolare IPT din capitală
Obiective specifice:
Obiectivul specific 4.1 – Creşterea numărului de cadre didactice participante la cursuri de
formare profesională.
Obiectivul specific 4.2 – Adaptarea la schimbările de sistem şi micşorarea impactului
restrângerilor de activitate a cadrelor didactice din IPT cauzate de scăderea populaţiei şcolare.

PRIORITATEA 5: Creşterea calităţii şi aplicabilităţii serviciilor de consiliere şi orientare


în vederea alegerii traseului profesional al elevilor
Obiective specifice:
Obiectivul specific 5.1 – Creşterea numărului de elevi care au beneficiat de servicii de
consiliere şi orientare în vederea alegerii traseului profesional.

1.3.2. Acţiuni propuse - Plan de măsuri

Surse de
Intervenţia Indicatori de realizare
verificare
OBIECTIV Creşterea gradului de Diminuarea procentului Statisticile
GENERAL inserţie profesională a absolvenţilor seriei curente ANOFM
absolvenţilor aflaţi în şomaj în 2013
învăţământului profesional
16
COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI PUBLICE
“IOAN N. SOCOLESCU”
. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.010983
TEL / FAX : 021 310 89 58, 021 310 89 55, email  :
Planul de acțiune al școlii – 2014 - 2018
web :

şi ethnic
1. Corelarea ofertei
IPT din municipiul Oferta educaţională a unităţilor
Analize ale
Bucureşti cu nevoile de şcolare din capitală este adaptată
planurilor de
calificare identificate la nevoilor identificate pe piaţa
şcolarizare în
nivelul capitalei / regional şi muncii, marja de eroare la nivel
raport cu
creşterea ofertei unităţilor de capitală fiind de cel mult 1,5%
recomandările
şcolare din capitală pentru pe domeniu de formare
PLAI
formarea profesională profesională
continuă a adulţilor
2. Promovarea coerentă a Analize ale
reţelei şcolare IPT din concordanţei dintre
Creşterea gradului de cuprindere
capitală în vederea atragerii recomandărilor
în învăţământ în capitalăul Ilfov
populaţiei şcolare, a CLDPS Ilfov
cu 20% până în 2020
creşterii gradului de pentru dezvoltarea
cuprindere în învăţământ reţelei şcolare IPT
Toate şcolile IPT identificate ca
necesar a fi dezvoltate asigură
PRIORITĂŢ
3. Îmbunătăţirea condiţii moderne necesare Raportări ale
I condiţiilor de învăţare în desfăşurării activităţilor didactice unităţilor şcolare
IPT de formare profesională iniţială către ISMB
inclusiv pentru persoanele cu
dizabilităţi până în 2013
Toate cadrele didactice din IPT au
parcurs stagii de formare în
4. Dezvoltarea
vederea perfecţionării pentru
competenţelor metodice şi
adaptarea la noile cerinţe în Situaţiile statistice
de specialitate a resurselor
predare – învăţare – evaluare şi în ale ISMB
umane din unităţile şcolare
concordanţă cu cerinţele în
IPT din capitală
continuă schimbare a pieţei
muncii din capitală
5. Creşterea calităţii şi
Toţi elevii din IPT, cu precădere
aplicabilităţii serviciilor de
cei aflaţi în clasele terminale au Situaţiile statistice
consiliere şi orientare în
participat la cel puţin o şedinţă ale ISMB
vederea alegerii traseului
individuală de consiliere
profesional al elevilor

PARTEA A DOUA
ANALIZA NEVOILOR
17
COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI PUBLICE
“IOAN N. SOCOLESCU”
. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.010983
TEL / FAX : 021 310 89 58, 021 310 89 55, email  :
Planul de acțiune al școlii – 2014 - 2018
web :

2.1. ANALIZA MEDIULUI EXTERN

Analiza mediului extern presupune o diagnoză a mediului demografic şi economic, a pieţei


muncii şi a ofertei şcolilor IPT.

2.1.1. Demografie
a) Declinul demografic general va continua, în mod accentuat pentru populaţia tânără. De
aici, nevoia unei gestiuni eficiente, previzionale, a dezvoltării resurselor umane, sprijinită de
investiţii corespunzătoare în capitalul uman.
b) La nivelul municipiului Bucureşti reducerea naturală prognozată a populaţiei tinere va fi
agravată de migraţia externă (cu tendinţă de accentuare după 2007, în condiţiile integrării în UE).
A apărut deja în acest sens un deficit de forţă de muncă tânără înalt calificată (IT, ştiinţe şi
tehnologie, medicină, etc.) precum şi de tineri lucrători cu diverse calificări căutate pe piaţa
europeană a muncii (construcţii, asistenţă socială şi medicală, etc.).
c) Se prognozează reduceri semnificative ale populaţiei şcolare (faţă de 2005) în grupa de
vârstă 15 – 24 ani cu 45,2% până în anul 2015 şi cu 37,5% până în 2025. În cifre absolute, în
intervalul de timp 2005 – 2015 scăderea de efective în grupa de vârstă 15 – 18 ani ar fi de cca.
918.000 persoane, ceea ce, luând în calcul rata netă de cuprindere în învăţământ de cca. 75,7% din
prezent pentru grupa 15-18 ani şi opţiunile elevilor de clasa a VIII-a pentru liceul teoretic, ar
conduce la echivalentul dispariţiei la nivelul capitalei în învăţământul liceal şi profesional a multor
unităţi de IPT.
d) Fenomenul de îmbătrânire demografică (creşterea populaţiei în vârstă de peste 65 de
ani cu 18,2% până în 2025, faţă de 2005) conduce la: nevoi sporite de personal calificat -
asistenţă socială şi medicală;
e) Ponderea mai ridicată a populaţiei feminine (53,3% la nivelul capitalei în 2010),
reclamă: din partea ofertei de pregătire - calificările dorite de populaţia feminină; programe de
sprijin (facilităţi) pentru participarea la educatie.
f) Diversitatea etnică.

Măsuri la nivelul reţelei şcolare:


18
COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI PUBLICE
“IOAN N. SOCOLESCU”
. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.010983
TEL / FAX : 021 310 89 58, 021 310 89 55, email  :
Planul de acțiune al școlii – 2014 - 2018
web :

 optimizarea alocării resurselor;


 crearea reţelelor de şcoli;
 implicarea activă a şcolilor ca furnizori de programe de formare pentru adulţi;
 educaţie multiculturală; soluţii pentru asigurarea accesului egal la educaţie şi a varietăţii
opţiunilor;
 programe de sprijin pentru grupurile etnice dezavantajate;
 racordare realistă la piaţa europeană a muncii a activităţilor de informare, orientare şi
consiliere.

2.1.2. Economia
a) Dinamica PIB şi productivitatea muncii reflectă impactul crizei globale asupra
economiei naţionale, oportunităţile şi provocările pentru sistemul de educaţie şi formare
profesională.
b) Cercetarea – dezvoltarea a înregistrat în anul o scădere de 15,23% la nivelul
municipiului Bucureşti.
c) Constructiile au avut o tendinţa de creştere, atât la nivelul numărului de salariați, cât și al
producției.
d) Serviciile ocupă o pondere importantă în economia municipiului București, fiind în
creștere față de alte sectoare economice.
e) Comerţul are potenţial mare de creştere în viitor.
f) Transport, depozitare şi comunicaţii: se pune accentul pe noile tehnologii în telefonia
fixă şi mobilă care antrenează schimbări în conţinutul unora dintre calificările necesare în domeniu
(ex. competenţele IT pentru transferul integrat de date, voce şi imagine).
g) Agricultura este un sector neglijabil la nivelul capitalei ca pondere de numai 0,1%, faţă
de media regională de 0,3% şi de cea naţională de 8,8% la nivelul anului 2008.
h) Mediul: nevoile de adaptare la standardele UE pentru protecţia mediului.

Măsuri:
19
COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI PUBLICE
“IOAN N. SOCOLESCU”
. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.010983
TEL / FAX : 021 310 89 58, 021 310 89 55, email  :
Planul de acțiune al școlii – 2014 - 2018
web :

 asigurarea unei pregătiri de bază largi, competenţe tehnice generale solide;


 consolidarea pregătirii profesionale, indiferent de calificare, cu competenţe specifice
economiei de piaţă;
 promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţi;
 creşterea nivelului de calificare;
 importanţa competenţelor-cheie şi a limbilor străine;
 formarea unor competenţe adecvate pentru: noile tehnologii, calitate, design, marketing,
tehnici de vânzare;
 colaborarea între şcoli pentru calificările care presupun competenţe combinate;
 formarea continuă a profesorilor în parteneriat cu întreprinderile;
 calitate în pregătirea pentru calificările specializate pentru ecologie şi protecţie mediului
pe baza standardelor de mediu ale UE.
 dezvoltarea unor competenţe de mediu ca parte din pregătirea tehnică generală,
indiferent de specialitate.

2.1.3. Piața muncii

a)Rata de activitate pentru municipiul Bucureşti (81,9%) are tendinţă de scădere în 2010. Este
mai mare decât la nivel regional (cu 1,4%) şi naţional (cu 17,8%).
b) Rata de ocupare pentru municipiul Bucureşti (80%) are tendinţă de scădere în 2010. Este
mai mare decât la nivel regional (cu 1,5%) şi naţional (cu 20,4%).
c)Rata şomajului pentru municipiul Bucureşti (2,1%) are tendinţă de scădere în 2011. Este
mai mare decât la nivel regional (1,96%), dar mai mica decât la nivel naţional (5,12%).
d) Resursele de muncă au continuat trendul crescător de la 1246,1 mii persoane în 2002 la
1322,2 mii persoane în 2010, cu o creştere de 10,1 mii persoane în ultimul an.
e)Populaţia ocupată civilă a înregistrat o scădere de 6,7 mii persoane în ultimul an.

f) În ultimii ani se constată tendinţa de scădere a numărului şi ponderii populaţiei ocupate


(civile) în industrie şi agricultură, în paralel cu creşterea în servicii şi în construcţii.

20
COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI PUBLICE
“IOAN N. SOCOLESCU”
. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.010983
TEL / FAX : 021 310 89 58, 021 310 89 55, email  :
Planul de acțiune al școlii – 2014 - 2018
web :

g)Structura pe niveluri de instruire a populaţiei ocupate din regiunea Bucureşti Ilfov în anul
2009, evidenţiază că ponderea cea mai însemnată o deţin persoanele care au un nivel mediu
de pregătire (58,7 %), fiind urmate de absolvenţii de învăţământ superior (32,8%), situaţie
puţin diferită de cea înregistrată la nivel naţional, (61,1% pregătire medie – ISCED 3 – 4 şi
16,2% pregătire superioară – ISCED 5 – 6).

h) Profilul dominant al municipiului Bucureşti al cererii de forţă de muncă este dat de


următoarele domenii: comerţ, turism şi alimentaţie publică, mecanică, economic.

i) Domeniile cu dinamică pozitivă şi potenţial mare de absorbţie pe piaţa muncii (locuri de


muncă vacante în creştere, şomaj în scădere/fructuant, balanţă locuri de muncă vacante –
şomeri pozitivă sau cu tendinţă de echilibrare) sunt: comerţ, turism şi alimentaţie publică,
estetică şi igiena corpului omenesc.

j) Domeniile cu balanţă locuri de muncă vacante – şomeri pozitivă, număr semnificativ de


locuri de muncă vacante, dar cu tendinţă de scădere a acestora şi potenţial important de
absorbţie a forţei de muncă sunt: mecanică, turism şi alimentaţie, construcţii, instalaţii şi
lucrări publice.

k) Domeniile cu balanţă locuri de muncă vacante – şomeri negativă, număr semnificativ de


locuri de muncă vacante şi cu tendinţă de scădere a acestora şi potenţial redus al absorbţiei
forţei de muncă sunt: electromecanică, protecţia mediului, silvicultură.

Măsuri:

 Anticiparea nevoilor de calificare pentru adaptarea ofertei de şcolarizare la cererea pieţei


muncii.

 Asigurarea unei mobilităţi profesionale ridicate a absolvenţilor de învăţământ preuniversitar


ce vor intra în următorii ani pe piaţa muncii.
 Dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere oferite elevilor de către şcoli.

 Restructurarea reţelei şcolare pentru raţionalizarea ofertei în raport cu nevoile de calificare şi


acoperire teritorială.
 Creşterea ofertei de calificări înalte şi stimularea elevilor de a dobândi un nivel de pregătire
profesională cât mai ridicat pentru a fi competitivi pe piaţa muncii.

21
COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI PUBLICE
“IOAN N. SOCOLESCU”
. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.010983
TEL / FAX : 021 310 89 58, 021 310 89 55, email  :
Planul de acțiune al școlii – 2014 - 2018
web :

 Înzestrarea forţei de muncă cu competenţe tehnologice complexe şi informaţionale.

2.1.4 Oferta şcolilor IPT

Fundamentarea planului de şcolarizare pentru IPT la nivelul municipiului Bucureşti se


realizează pe baza documentelor programatice PRAI şi PLAI prin care se diseminează analiza
mediului economic şi al pieţii muncii de la nivel regional şi local. Proiectul planului de şcolarizare
trebuie să fie realizat în aşa fel încât să se apropie de ceea ce se doreşte la nivelul municipiului
Bucureşti în vederea corelării ofertei educaţionale cu cerinţele de pe piaţa muncii.

În tabelul următor se precizează ponderile corespunzătoare ţintelor PLAI pentru 2020 în vederea
proiectării planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2012-2013:

Ţinta PLAI pe domenii pt. 2013-2020


Domeniu de pregătire Sursa: ISMB
Min.-max. (%) Ţinta (%)
Chimie industrială 0-1% 1%
Agricultură 0-2% 2%
Silvicultură 0-1% 0%
Industrie alimentară 2-8% 6%
Fabricarea produselor din lemn 0-1% 1%
Protecţia mediului 2-4% 4%
Comerţ 1-5% 4%
Turism şi alimentaţie 4-8% 4%
Estetica şi igiena corpului omenesc 0-1% 1%
Economic 18-20% 19%
Mecanică 25-29% 28%
Electromecanică 2-4% 4%
Electric 3-7% 7%
Electronică automatizări 2-6% 6%
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice 5-8% 6%
Materiale de construcţii 0-1% 1%
Industrie textilă şi pielărie 3-7% 4%
Tehnici poligrafice 0-1% 1%
Producţie media 0-1% 1%
TOTAL   100,0

Se observă, din analiza țintelor, PLAI faptul că pe domeniile Chimie industrială și


Estetica și igiena corpului omenesc se prognozează creșterea cifrei de școlarizare. În acest sens,
Științele naturii se integrează acestui domeniu de interes pentru piața muncii.

22
COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI PUBLICE
“IOAN N. SOCOLESCU”
. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.010983
TEL / FAX : 021 310 89 58, 021 310 89 55, email  :
Planul de acțiune al școlii – 2014 - 2018
web :

2.2. EVOLUŢIA ŞI PROFILUL ŞCOLII. ANALIZA MEDIULUI INTERN

2.2.1 Istoric
Colegiul Tehnic de Arhitectură şi Lucrări Publice „Ioan N. Socolescu”, are la origine
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII, înfiinţată la iniţiativa arhitectului Ioan N. Socolescu, în anul
1884 de către organizaţia non-profit S.U.C.R. (Societatea „Unirea Constructorilor Români”).
Obiectivul principal al acestui demers a constat în formarea unor tehnicieni în domeniul
construcţiilor şi arhitecturii, care să construiască raţional şi frumos, tradiţie care continuă şi astăzi.
Pe lângă susţinerea acordată, arh. Ioan N. Socolescu a proiectat prima clădire a şcolii, realizată în
1888, pe terenul S.U.C.R. din B-dul Maria 24-28, din Bucureşti.
Şcoala a funcţionat gratuit, susţinută de fondurile S.U.C.R. şi a pregătit fiii meşteşugarilor și
constructorii români, astfel ca la absolvire, aceştia să poată lucra sub ordinele arhitecţilor, fie ca şefi
de şantier, fie în calitate de desenatori în birouri sau funcţionari în serviciile publice.
În rândurile următoare, vom trece în revistă cele mai importante momente din existenţa de
peste 130 de ani a acestei instituţii, care şi-a păstrat menirea de a forma specialişti capabili să
intuiască permanenta împletire dintre nevoia de stabilitate, de confort şi de estetic, pe care
„arhitectura” și „construcţiile”, două discipline surori, sunt chemate să le asigure, în raport
cu cerinţele timpului. Astfel:

23
COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI PUBLICE
“IOAN N. SOCOLESCU”
. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.010983
TEL / FAX : 021 310 89 58, 021 310 89 55, email  :
Planul de acțiune al școlii – 2014 - 2018
web :

 în 1910, şcoala trece sub egida MINISTERULUI INDUSTRIEI ŞI COMERŢULUI, devenind


astfel instituţie de stat ;
 în 1920, este preluată de MINISTERUL MUNCII ŞI OCROTIRII SOCIALE.
 după 1936, este preluată de MINISTERUL EDUCAŢIUNII NAŢIONALE, când devine
LICEU DE CONSTRUCTII INDUSTRIALE ŞI CIVILE, având şi o secţie postliceală de 2 ani, de
antreprenori în construcţii şi extinzându-se, prin grija S.U.C.R., într-o clădire P+4 ;
 în 1948, în urma Reformei Învăţământului, se transformă în ŞCOALA MEDIE TEHNICĂ DE
ARHITECTURĂ, fiind tutelata de MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE ;
 în 1955, devine ŞCOALA TEHNICĂ DE ARHITECTURĂ ŞI CONSTRUCŢIA ORAŞELOR
(S.T.A.C.O.) şi este dotată de către forul tutelar din 1966 C.S.C.A.S. (COMITETUL DE STAT
PENTRU ARHITECTURĂ, CONSTRUCŢII ŞI SISTEMATIZARE) cu localul din Str.
Occidentului nr. 12, având cămin și cantină ;
 în 1971, noul for tutelar C.P.C.P. (COMITETUL CU PROBLEMELE CONSILIILOR
POPULARE), dispune formarea GRUPULUI ŞCOLAR DE CONSTRUCŢII, ARHITECTURĂ ŞI
SISTEMATIZARE, format din ŞCOALA TEHNICĂ POSTLICEALĂ DE ARHITECTURĂ cu
clase de decoraţiuni interioare, arhitectură, sistematizare, topografie, gospodărie comunală şi
devizieri şi LICEUL INDUSTRIAL DE ARHITECTURĂ, până în 1975, când acesta din urmă,
devine LICEUL INDUSTRIAL NR. 22, cu 3 clase de construcţii şi o clasă de arhitectură ;
 în 1991, şcoala devine GRUPUL ŞCOLAR DE ARHITECTURĂ ŞI SISTEMATIZARE,
funcţionând cu 3 clase de arhitectură, 2 clase de topografie, o clasă de constructori-finisori şi una de
instalatori, cuprinse în învăţământul liceal de stat, cursuri de zi şi clase postliceale în regim
particular, specialităţile decoraţiuni interioare, urbanism, restaurări de monumente şi topografie ;
 în anul 2000, ca omagiu adus întemeietorului său, denumirea şcolii devine GRUP ŞCOLAR DE
ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI PUBLICE „IOAN N. SOCOLESCU”, cu clase de arhitectură,
construcţii-lucrări publice şi matematică-fizică, cu profil de informatică
 din anul 2001 denumirea este schimbată în COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI
LUCRĂRI PUBLICE “IOAN N. SOCOLESCU”, cu cele trei filiere vocaţională, teoretică şi
tehnologică.

2.2.2. Caracteristicile unității școlare

24
COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI PUBLICE
“IOAN N. SOCOLESCU”
. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.010983
TEL / FAX : 021 310 89 58, 021 310 89 55, email  :
Planul de acțiune al școlii – 2014 - 2018
web :

Unitatea şcolară este amplasată în Sectorul 1 al Capitalei, pe Strada Occidentului nr. 12


desfaşurându-şi activitatea sub o singură formă de învăţământ – zi.
Activitatea liceului se desfăşoară pe 3 filiere: vocaţională, profil artistic, cu specializarea
arhitectură, constituind nucleul de bază al liceului datorat vechimii de 130 ani, tehnologică, profil
tehnic, cu specializarea construcţii şi instalaţii şi teoretică, profil real, cu specializarea matematică-
informatică, apărută după anul 2000, ca urmare a nevoii de informatizare a învăţământului, pentru
alinierea sa la cerinţele UE.
Absolvenţii unităţii beneficiază pentru filiera vocaţională şi tehnologică de certificate de
competență profesională (desenatori tehnici pentru arhitectură, la profilul artistic respectiv
tehnicieni desenatori pentru construcţii şi instalaţii, la profilul tehnic) şi atestat de competenţă
profesională (realizarea managementului site-urilor web, sistemelor de operare pe calculator,
furnizarea facilităţilor de procesare a datelor, inclusiv a serviciilor suport), pentru filiera teoretică,
specializarea matematică-informatică.
În anul școlar 2013 – 2014, la Colegiul Tehnic de Arhitectură și Lucrări Publice „I.N.
Socolescu” a funcționat un număr de 22 de clase distribuite în 2 schimburi. Efectivul total a fost de
515 de elevi înscriși la începutul anului școlar.
Distribuția acestor elevi pe cicluri liceale și pe număr de clase este următoarea:

Nivel de Clasa Filiera Număr Număr Forma de Limba de


învățămân de clase de elevi învățămân predare
t t
Liceal Clasa a IX-a vocațională 3 68 zi română

25
COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI PUBLICE
“IOAN N. SOCOLESCU”
. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.010983
TEL / FAX : 021 310 89 58, 021 310 89 55, email  :
Planul de acțiune al școlii – 2014 - 2018
web :

(ciclul teoretică 1 30 zi română


inferior) tehnologică 1 30 zi română
din care Clasa a X-a vocațională 2 55 zi română
teoretică 1 16 zi română
tehnologică 2 44 zi română
Total 10 243
Liceal Clasa a XI-a vocațională 2 54 zi română
(ciclul teoretică 2 44 zi română
inferior) tehnologică 2 42 zi română
din care Clasa a XII-a vocațională 3 69 zi română
teoretică 1 22 zi română
tehnologică 2 41 zi română
Total 12 272
Total clase 22 515

DISTRIBIȚIA ELEVILOR PE FILIERE


în anul școlar 2013-2014

152
30%

246
49% VOCAȚIONAL
TEORETIC
TEHNIC
105
21%

2.2.3 Resurse umane

Pentru a desfășura corespuzător procesul instructiv-educativ, orele, catedrele, posturile


vacante au fost acoperite cu cadre didactice calificate.

Obiective:
 Promovarea unei politici de personal care să asigure calitatea și eficiența activității
educaționale.
 Asigurarea condițiilor de transmitere a informațiilor privind actele normative legate de
încadrarea, perfecționarea și evaluarea cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar.
26
COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI PUBLICE
“IOAN N. SOCOLESCU”
. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.010983
TEL / FAX : 021 310 89 58, 021 310 89 55, email  :
Planul de acțiune al școlii – 2014 - 2018
web :

 Posturi/ norme în școală – aprobate pentru anul școlar 2013 – 2014

TOTAL DIN CARE


Posturi didactice Posturi didactice auxiliare Posturi
nedidactice
58,65 42,65 – cu degrevare 8 8
41,98 – fără degrevare

 Posturi/ norme didactice în școală

Indicator Total
Număr de norme/ posturi didactice 42,65
Număr de posturi ocupate cu cadre didactice titulare 36,34
Număr de posturi/ norme ocupate cu cadre didactice suplinitoare 6,31

 Personal didactic angajat

Cadre didactice Total


- Titulare 34
- Suplinitoare 12

Cadre didactice
26%

Titulare
Suplinitoare
74%

 Distribuția pe grade didactice a personalului didactic angajat

Număr personal didactic calificat: Personal didactic


necalificat
Total Gradul I Gradul II Definitivat Fără definitivat
46 DISTRIBUȚIA
21 PE GRADE
11 DIDACTICE9A PERSONALULUI5 DIDACTIC 0
ANGAJAT

11%
20% 46%

27 24%

GRADUL I GRADUL II DEFINITIVAT FĂRĂ DEFINITIVAT


PERSONAL DIDACTIC NECALIFICAT
COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI PUBLICE
“IOAN N. SOCOLESCU”
. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.010983
TEL / FAX : 021 310 89 58, 021 310 89 55, email  :
Planul de acțiune al școlii – 2014 - 2018
web :

 Distribuția pe grupe de vechime

Vechime Debutant 3-5 6-10 11-15 16 – 21 21-25 26 – 30 Peste


ani ani ani ani ani ani 30 ani
în învățământ 3 2 10 12 3 4 2 10
în unitate 8 4 16 6 3 9

Distribuția pe grupe de vechime


16

12 Debutant
10 10 3-5 ani
9 6-10 ani
8
11-15 ani
6 16-21 ani
4
3 3 4 21-25 ani
2 2 3 26-30 ani
peste 30
0 ani
0
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT
ÎN UNITATE

 Distribuția personalului didactic auxiliar, în funcție de calificări


Funcția Nr persoane Calificare (da / nu)
Secretar-șef 1 Da
Informatician 1 Da
Bibliotecar 1 Da
Contabil-șef 1 Da
Ajutor analist-programetor 1 Da
Laborant 1 Da

 Distribuția personalului nedidactic angajat


Funcția Nr persoane Calificare (da / nu)
Muncitor (fochist) 1 Da
Muncitor 1 Da
Îngrijitoare 3 Nu

28
COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI PUBLICE
“IOAN N. SOCOLESCU”
. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.010983
TEL / FAX : 021 310 89 58, 021 310 89 55, email  :
Planul de acțiune al școlii – 2014 - 2018
web :

2.2.4. Resurse financiare

Colegiul Tehnic de Arhitectură şi Lucrări Publice „Ioan N. Socolescu” beneficiază de resurse


financiare proprii prin închirierea unor spaţii, care aduc resurse extrabugetare, însă relativ
nesemnificative. Alte resurse financiare provin din sponsorizări și donaţii.
Principala sursă bugetară o constituie Primăria Sectorului 1, aceste resurse fiind în primul rând
de natură salariala şi pentru lucrări şi servicii de întreţinere. Unele investiţii provin din surse ale
MEC prin proiecte şi programe.
În perioada raportată, pentru unitatea noastră s-au deschis credite în valoare de 1.550.709,00
lei şi au fost efectuate plăţi nete în valoare de 1.397.711,00 lei, reprezentând o execuţie bugetară în
procent de 90,13 %.
La cheltuieli de personal au fost deschise credite în valoare de 1.367.609,00 lei şi au fost
efectuate plăţi nete în valoare de 1.244.616,00 lei, reprezentând o execuţie bugetară în procent de 91
%.
La bunuri și servicii au fost deschise credite în valoare de 167.000,00 lei şi au fost efectuate
plăţi nete în valoare de 138.089,00 lei, reprezentând o execuţie bugetară în procent de 82,69 %.
La capitolul asistenţă socială nu au fost deschise credite.
La capitolul alte cheltuieli - burse au fost deschise credite în valoare de 16.100,00 lei şi au
fost efectuate plăţi nete în valoare de 15.006,00 lei, reprezentând o execuţie bugetară în procent de
93,20 %.
La capitolul Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nu au fost deschise credite
La capitolul cheltuieli de capital nu au fost deschise credite in valoare.
La capitolul venituri şi cheltuieli extrabugetare unitatea de învăţământ a realizat venituri
în valoare de 73.359,52 lei și a efectuat plăţi în sumă de 82.291,00 lei.
În cursul anului 2014 unitatea a încasat sponsorizări în valoare totală de 830.87 lei.

Active fixe
1. contul 205 - ,,Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active similare’’ are un
sold la începutul anului de 91.482,93 lei și prezintă la sfârșitul perioadei un sold de 85.175,99 lei,
amortizarea calculată la sfârșitul perioadei este de 64.325,39 lei.
2. conturile 213 si 214 - ,,Instalații tehnice, mijloace transport, animale, plantații, mobilier,
aparatură birotică și alte active corporale’’ au un sold la începutul anului de 888.473,36 lei iar la
sfârșitul perioadei prezintă un sold de 693.453,05 lei, amortizarea calculată la sfârșitul perioadei
este 571.770,46 lei.

Active curente
Stocuri - prezintă un sold la începutul anului de 1.106.490,39 lei iar la sfârșitul perioadei
prezintă un sold de 1.062.265,44 lei și reprezintă stocuri de obiecte de inventar și alte materiale
consumabile.

Conturi la trezorerie și bănci


29
COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI PUBLICE
“IOAN N. SOCOLESCU”
. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.010983
TEL / FAX : 021 310 89 58, 021 310 89 55, email  :
Planul de acțiune al școlii – 2014 - 2018
web :

 contul 5121 „conturi la banci in lei”prezintă un sold de 0lei.


 contul 5124 „conturi la bănci în valută”nu prezintă un sold.
 contul 531 - ,,casa’’ nu prezintă sold la sfârşitul perioadei.
 contul 532 - ,,Timbre fiscale și postale’’ are un sold la sfârșitul perioadei un sold de 500 lei .
 contul 550 - ,,disponibil din fonduri cu destinație special”prezintă un sold de 1.988,34 lei .
 contul 562 - ,,surse proprii’’ are un sold la sfârșitul perioadei un sold de 448.679,06 lei

Creanțe bugetare
La începutul anului am avut creanțe bugetare în valoare de 894 lei, și reprezintă concedii medicale
mai mari față de cota de 0,85 % și la sfârșitul perioadei de raportare soldul este de 4.976 lei.

Creanțe
Contul 411 „Clienți și conturi asimilate” au avut un sold la începutul anului în valoare de
25.985,14 lei și la sfârșitul perioadei de raportare soldul este de 17.640,83 lei și reprezintă facturi
de chirie.

Contul 461.02 „Debitori peste un an” au avut un sold la începutul anului în valoare de 11.944 lei
și la sfârșitul perioadei de raportare soldul este de 12.888 lei.

Datorii curente
Datoriile curente sunt în suma de 176.044,25 lei, din care salarii și alte datorii în legatură cu
personalul în valoare de 80.676 lei și datoriile către bugetele de stat sunt în valoare de 88961 lei.
Contul 401 prezintă un sold de -4.042,01 lei.
Contul 404 nu prezintă sold.
Contul 446 prezinta un sold de 1350 lei.
Contul 448 are un sold la inceputul anului de 11.893.65 lei și la sfârșitul perioadei de raportare
prezintă un sold de 6.667,92 lei.
Contul 462 prezintă sold în valoare de 2.431,34 lei.
Contul 482 „Decontări între instituții subordonate” prezintă sold în valoare de 39.695,37 lei.
Rezultatul patrimonial este de 1.324.688,18 lei şi reprezintă un deficit bugetar pe total
unitate.
În acest an nu au fost înregistrate probleme deosebite, iar plata salariilor s-a efectuat la timp.
Trebuie remarcată preocuparea managementului pentru dezvoltarea infrastructurii
colegiului. Au fost derulate acțiuni cu scopul:
- achiziționării de materiale pentru dotare, repartizarea fondurilor extrabugetare;
-execuția bugetară, alocarea burselor și a celorlalte forme de sprijin și de ajutor stabilite prin
lege;
-activități de control și de evaluare care țin de acest domeniu.

Pentru sprijinirea elevilor din fondurile alocate în acest scop, se poate prezenta următoarea
situație:

30
COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI PUBLICE
“IOAN N. SOCOLESCU”
. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.010983
TEL / FAX : 021 310 89 58, 021 310 89 55, email  :
Planul de acțiune al școlii – 2014 - 2018
web :

Tipul burse Dosare Dosare Dosare Dosare


depuse respinse aprobate acordat
e
Bani de liceu 1 0 1 1
Burse
1.Burse de performanță 0 0 0 0
2.Burse de merit 34 + 22 0 34 +22
3.Burse de ajutor social:
3.1Burse de orfan 12 + 9 4+2 8+7 8+7
3.2 Burse medicale 4+2 1 3+2 3+2
3.3Burse pentru elevi din mediul 3+4 1 3+3 3+3
rural
3.4Burse de studiu 4+2 1 3+2 3+2
3.5Burse pentru venituri mici 14 + 6 4 10 + 4 10 + 4
Total burse de ajutor social (III) 37 + 45 10 + 3 27 + 18 27 + 18
Total general 71 + 67 10 + 3 61 + 40 28 + 18

Din totalul de burse aprobate în Consiliul de Administrație, Primăria Sectorului 1 a alocat


fonduri numai pentru bursele sociale.

2.5 Resurse materiale

31
COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI PUBLICE
“IOAN N. SOCOLESCU”
. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.010983
TEL / FAX : 021 310 89 58, 021 310 89 55, email  :
Planul de acțiune al școlii – 2014 - 2018
web :

Unitatea şcolară are în componenţă următoarele:


a. Clădiri
Cuprinde o clădire unde se desfăşoară procesul de învăţământ; clădire care nu se află în lista
de intervenţii, fiind consolidată în perioada 2002-2003 şi o cantină, care în prezent este închiriată
unei societăţi comerciale.
b. Utilităţi
Curent electric, apă rece / caldă curenta, sistem de încălzire propriu (central proprie pe gaz).
c. Spaţii de învăţământ

Spații Nr. spații Destinație

Săli de clasă 14
Cabinete 16 Arhitectură: 8
Limba română: 2
Limbi moderne: 1
Matematică: 1
Cabinet de consiliere: 1
Cabinet CEAC: 1
Cabinet istorie – geografie: 1
Cabinet medical: 1
Cabinet fizică: 1
Laboratoare 9 Laborator fizică: 1
Laborator chimie: 1
Laborator biologie: 1
Laborator informatică: 4
Laborator AEL: 1
Laborator tehnologic: 1
Biblioteci 1 25.000 volume
Birouri 8
Grupuri sanitare 5
Săli de sport 1 250 m2
Sală de festivități 1 90 m2

32
COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI PUBLICE
“IOAN N. SOCOLESCU”
. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.010983
TEL / FAX : 021 310 89 58, 021 310 89 55, email  :
Planul de acțiune al școlii – 2014 - 2018
web :

d. Teren de sport
În curtea interioară, unde se desfăşoară orele de educaţie fizică.

33
COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI PUBLICE
“IOAN N. SOCOLESCU”
. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.010983
TEL / FAX : 021 310 89 58, 021 310 89 55, email  :
Planul de acțiune al școlii – 2014 - 2018
web :

e. Mijloace didactice şi echipamente existente în dotarea şcolii:


 130 de calculatoare legate în 4 rețele
 2 table Smart
 4 laptop-uri
 5 televizoare color
 3 retroproiectoare
 15 videoproiectoare
 5 truse pentru Fizică
 54 truse experimente pentru Chimie
 2 scanere
 7 copiatoare Xerox
 8 imprimante multifuncționale
 8 imprimante color
 2 faxuri
 18 aparate condiționarea aerului

2.2.6 Managementul unității școlare în anul 2013 – 2014


Director: Prof. Dumitru Doina
Coordonator de proiecte și programe: prof. Cazacu monica
Consiliu de administrație:
- prof. Dumitru Doina – director
- prof. Cazacu Monica – coordonator de proiecte și programe
- prof. Stanciu Liana – secretar, coordonator CEAC
- prof. Văsi-Dobrică Lavinia, repsponsabil al comisiei de disciplină și coordonator al comisiei
metodice de matematică
- prof. Guiman Dana – coordonator al comisiei metodice de arte
- prof. Ghica Dana – coordonator al comisiei metodice de științe socilae
- prof. Geană Elena – reprezentant al primăriei sectorului 1
- Stan Silvică Tăsel, reprezentant Consiliu local Sector 1
- Constantin Georgeta, reprezentant Consiliu local Sector 1
- Barbu Raluca, reprezentant Consiliu local Sector 1

34
COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI PUBLICE
“IOAN N. SOCOLESCU”
. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.010983
TEL / FAX : 021 310 89 58, 021 310 89 55, email  :
Planul de acțiune al școlii – 2014 - 2018
web :

- Zaharia Nicolae, reprezentant părinți


- Brânzeanu Laurențiu, reprezentant părinți
- Susanu Elena, reprezentant părinți

Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii


Responsabil: Prof. Stanciu Liana
Membri:

- Prof. Ene Doina


- Prof. Minea Sorina
- Prof. Ştirbăţ Rozaura
- Prof. Geană Elena
- Prof. Horghidan Carmen – reprezentantul Consiliului local
- Reprezentant părinţi
- Reprezentant elevi

Comisiile metodice şi comisiile tematice


A) Comisiile metodice

COMISIA RESPONSABIL MEMBRI

Limba şi literatura română Cazacu Monica Popescu Oana Melania


Tufeanu Raluca
Hazencop Daniela
Limbi moderne Lupu Dana Drăgan Silvia
Lenotescu Doina
Gologan Mirela
Matematică Dobrică-Văsi Lavinia Bolohan Luminiţa
Câlţea Elena
Culea Cristina Lavinia
Ştiinţe Ştirbăţ Rozaura Dragu Laura
Dumitru Doina
Georgescu Luminiţa
Geană Elena
Vârlan Daniela
Socio-umane Ghica Daniela Monica Predescu Narcis Irina
Morariu Radu
Iovescu Bogdan
Alexa Florin
Roşu Lucian
35
COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI PUBLICE
“IOAN N. SOCOLESCU”
. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.010983
TEL / FAX : 021 310 89 58, 021 310 89 55, email  :
Planul de acțiune al școlii – 2014 - 2018
web :

Eduaţie artistică şi educaţie fizică Guiman Dana Filimon Ancuţa


Chira Corina
Petrescu Mariana
Prodan Radu
Lascu Tana
Cane Marilena
Stoian Nicolae
Horea Voichiţa
Vârtejaru Mihai
Brăescu Diana
Geambaşu Magdalena
Vârgolici Mihai
Tehnologii Stanciu Liana Slam Nicoleta Alina
Minea Sorina
Niţu Mihaela
Ene Doina
Vasile Roxana
Năstasă Mircia

B) Comisiile tematice

Comisia Responsabil Membri

Consiliul pentru curriculum Dumitru Doina Responsabilii comisiilor


metodice
Comisia metodică a diriginţilor Cazacu Monica Diriginţii claselor IX – XII
Comisia pentru prevenirea şi Guiman Dana Dobrică-Văsi Lavinia
combaterea violenţei în mediul Predescu Irina Narcis
şcolar Vârgolici Mihai
Ag. pr. Neacșu Nelu
Părinte
Tăsel Silvică Stan – reprezentant
Consiliul Local Sector 1
Comisia pentru monitorizarea Știrbăț Rozaura Hazencop Daniela
frecvenţei şi combaterea Câlțea Elena
absenteismului Gologan Mirela
Chira Corina
Comisia pentru dezvoltare Vârlan Daniela Culea Lavinia
profesională şi formare continuă Ene Doina
Gologan Mirela
Comisia de orientare şcolară şi Știrbă Rozaura Predescu Irina Narcis
profesională Diriginții claselor a X și A XII-a
Comisia de monitorizare, coordonare Culea Lavinia Lupu Dana
şi îndrumare metodologică a Tufeanu Raluca
dezvoltării sistemului de control Chira Georgeta
36
COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI PUBLICE
“IOAN N. SOCOLESCU”
. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.010983
TEL / FAX : 021 310 89 58, 021 310 89 55, email  :
Planul de acțiune al școlii – 2014 - 2018
web :

managerial ctalp „i.n. socolescu” Iancu Marilena


Comisia pentru sănătate şi Slam Nicoleta Alina Iovescu Bogdan
securitatea în muncă Știrbăț Rozaura
Vârlan Daniela
Năstasă Mircia
Comisia PSI şi situaţii de urgenţă Minea Sorina Prodan Radu
Roșu Lucian
Năstasă Mircia
Mihai Frățilă - mecanic
Comisia pentru ritmicitatea notării Culea Cristina Lavinia Ghica Daniela
Tufeanu Raluca
Leontescu Doina
Roșu Lucian
Comisia pentru întocmirea şi Dobrică Văsi Lavinia Cazacu Monica
revizuirea regulamentului intern Bolohan Luminița
Vârlan Daniela
Geană Elena
Doboș Monica
Comisia pentru activităţi Popescu Oana Geană Elena
extraşcolare şi extracurriculare Melania Vârgolici Mihai
Horea Domnița
Cane Marilena
Brăescu Diana
Nițu Miahela
Vârtejaru Mihai
Comisia pentru organizarea Vârgolici Mihai Iovescu Bogdan
serviciului pe şcoală Vârtejaru Mihai
Comisia de monitorizare a Dobrică-Văsi Lavinia Vârgolici Mihai
disciplinei şcolare Geană Elena
Popescu Melania
Petrescu Mariana
Slam Alina
Predescu Irina
Comisia pentru verificarea Vârlan Daniela Dobrică-Văsi Lavinia
documentelor şcolare Ghica Daniela
Comisia de acordare a burselor şi Bolohan Luminița Ghica Daniela
altor ajutoare Hazencop Daniela
Iancu Marilena
Comisia de organizare a examenelor Șritbăț Rozaura Câlțea Elena
Iancu Marilena
Comisia de întocmire a orarului Dragu Laura Guiman Dana
Culea Cristina
Comisia pentru promovarea ofertei Popescu Oana Geană Elena
educaţionale şi a imaginii şcolii Melania Cane Marilena
Lupu Dana
Slam Alina
Vârtejaru Mihai
37
COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI PUBLICE
“IOAN N. SOCOLESCU”
. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.010983
TEL / FAX : 021 310 89 58, 021 310 89 55, email  :
Planul de acțiune al școlii – 2014 - 2018
web :

Comisia de evidenţă şi distribuire a Vârgolici Mihai Diriginții claselor a IX-a și a X-a


manualelor şcolare
Comisia de încadrare şi salarizare Dumitru Doina Iancu Marilena
Chira Vasilica
Geană Elena
Comisia bani de liceu Ghica Daniela Hazencop Daniela
Tufeanu Raluca
Iancu Marilena
Comisia sportului şcolar Dumitru Doina Vârgolici Mihai
Chira Vasilica
Nițu Mihaela
Elevii: Sivu Florin, Dumitru
Florin, Precup Roberto (XE)
Comisia pentru păstrarea Geană Elena Bolohan Luminița
patrimoniului Lascu Tana
Iancu Claudia
Comisia de inventariere Geană Elena Stanciu Liana
Morariu Radu
Comisia de achiziţie a valorilor Dumitru Doina Dobrică-Văsi Lavinia
materiale Vasile Roxana
Chira Vasilica
Comisia de recepţie a valorilor Guiman Dana Bolohan Luminița
materiale achiziţionate

Consiliu profesoral:

Alexa Florin Bolohan Luminița Brăescu Diana


Cane Marilena Cazacu Monica Chira Corina
Culea Lavinia Cristina Dobrică-Văsi Lavinia Dragu Laura
Drăgan Silvia Dumitru Doina Ene Doina
Filimon Ancuța Geambașu Magdalena Geană Elena
Georgescu Luminița Ghica Daniela Gologan Mirela
Guiman Dana Hazencop Daniela Horea Voichița
Iovescu Bogdan Lascu Tana Leontescu Doina
Lupu Dana Minea Sorina Moraru Radu
NăstasăMircia Neagu Gabriela Nițu Mihaela
Petrescu Mariana Popescu Melania Popescu Neta
Predescu Irina Prodan Radu Roșu Lucian
Slam Alina Stanciu Liana Stoian Nicolae
Știrbăț Rozaura Tufeanu Raluca Vârgolici Mihai
Vârlan Daniela Vârtejaru Mihai

Structuri administrative și didactice:

Secretariat: Secretar-șef – Iancu Marilena


Informatician:Vasile Roxana

38
COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI PUBLICE
“IOAN N. SOCOLESCU”
. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.010983
TEL / FAX : 021 310 89 58, 021 310 89 55, email  :
Planul de acțiune al școlii – 2014 - 2018
web :

Analist programator (ajutor): Baciu Andreea Ioana


Contabilitate: Contabil-șef – Chira Vasilica Georgeta
Bibliotecă: Iancu Claudia-Mariana
Laborator: Laborant Anton Ileana

39
COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI PUBLICE
“IOAN N. SOCOLESCU”
. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.010983
TEL / FAX : 021 310 89 58, 021 310 89 55, email  :
Planul de acțiune al școlii – 2014 - 2018
web :

2.3. REZULTATE ŞI EVOLUŢII

2.3.1. Rezultatele învățării


2.3.1.1. Promovabilitate
Promovabilitate pe școală și situația școlară în iunie 2014
Clasa Nr. elevi Nr. elevi Nr. elevi Procent de Nr. elevi Nr. elevi Nr. elevi Nr. elevi
înscriși rămași înscriși promovați promovabilitate exmatriculaț repetenți corigenți SN
i
IX 128 123 65 52,84 25 27 6
X 115 111 76 68,46 6 27 2
XI 140 132 94 71,21 3 33 2
XII 132 128 85 66,40 2 2 39 -
TOTAL 515 494 320 64,78 % 2 36 126 10

64.78%
64.80%

64.75% 64.70%

64.70%
iunie 2012
64.65% 64.59% iunie 2013
64.60% iunie 2014

64.55%

64.50%

64.45%
EVOLUȚIA PROMOVABILITĂȚII

Promovabilitate pe filiere și situația școlară – iunie 2014


Filiera vocațională – iunie 2014
Clasa Nr. elevi Nr. elevi Nr. elevi Procent de Nr. elevi Nr. elevi Nr. elevi Nr. elevi
înscriși rămași înscriși promovați promovabilitate exmatriculaț repetenți corigenți SN
i
IX 68 68 41 60,29 10 14 3
X 55 55 43 78,18 4 6 2
XI 54 52 42 80,76 1 9 -
XII 69 67 55 82,08 2 2 8 -
TOTAL 246 242 181 74,79 2 17 37 5

40
COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI PUBLICE
“IOAN N. SOCOLESCU”
. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.010983
TEL / FAX : 021 310 89 58, 021 310 89 55, email  :
Planul de acțiune al școlii – 2014 - 2018
web :

Filiera teoretică – iunie 2014


Clasa Nr. elevi Nr. elevi Nr. elevi Procent de Nr. elevi Nr. elevi Nr. elevi Nr. elevi
înscriși rămași înscriși promovați promovabilitate exmatriculaț repetenți corigenți SN
i
IX 30 28 11 39,28 % 7 8 2
X 16 15 7 46,66 % - 8 -
XI 44 41 28 68,29 % 2 11 -
XII 21 20 12 60 % - 8 -
TOTAL 111 104 58 55,76 % 9 35 2

Filiera tehnică
Clasa Nr. Nr. elevi Nr. elevi Procent de Nr. elevi Nr. elevi Nr. elevi Nr. elevi
elevi rămași înscriși promovați promovabilitate exmatriculaț repetenți corigenți SN
înscriși i
IX 30 27 13 48,14 % 8 5 1
X 44 40 26 65 % 2 12 -
XI 42 40 25 62,5 % - 13 2
XII 42 40 17 42,5 % - 23 -
TOTAL 158 147 81 55,10 % 10 53 3

80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
VOCAȚIONAL
40.00% 74.79% TEORETIC
30.00% 55.10%
55.76% TEHNIC
20.00%
10.00%
0.00%
EVOLUȚIA PROMOVABILITĂȚII PE FILIERE - iunie 2014

Promovabilitate pe școală și situația școlară în septembrie 2014


Clasa Nr. elevi Nr. elevi Procent de Nr. elevi Nr. elevi
înscriși promovați promovabilitate exmatriculați repetenți Nr. elevi
SN
IX 123 98 79,67 % 25
X 111 105 94,59 % 6
XI 132 128 96,96 % 5
XII 128 118 92,18 % 10
TOTAL 494 449 90,89 % 46

41
COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI PUBLICE
“IOAN N. SOCOLESCU”
. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.010983
TEL / FAX : 021 310 89 58, 021 310 89 55, email  :
Planul de acțiune al școlii – 2014 - 2018
web :

Evoluția promovabilității

100%
66.40% 92.18%
90%
80%
CLASA A
70% XII-a
60% 71.21% 96.96% CLASA A
50% XI-a
40% CLASA A X-
68.46% 94.59% a
30%
20%
10% 52.84% 79.67%
0%
IUNIE 2014 SEPTEMBRIE 2014

Evoluția promovabilității pe școală

140.00%
120.00%
100.00%
80.00%
60.00% 90.89%
40.00% 64.78%
20.00%
0.00%
Total Total
promovabilitate promovabilitate
iunie 2014 septembrie 2014

2.3.1.2. Situaţia examenelor de absolvire


În urma susținerii examenului de certificare a competențelor profesionale pentru toate cele
trei filiere procentul de promovabilitate a fost de 100%:
 teoretică: realizarea managementului site-urilor web, sistemelor de operare pe calculator,
furnizarea facilităţilor de procesare a datelor, inclusiv a serviciilor suport
 tehnologică: desenator tehnic în construcţii şi instalaţii
 vocaţională: calificarea de desenator tehnic pentru arhitectură şi design

42
COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI PUBLICE
“IOAN N. SOCOLESCU”
. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.010983
TEL / FAX : 021 310 89 58, 021 310 89 55, email  :
Planul de acțiune al școlii – 2014 - 2018
web :

Bacalaureat – sesiunea iunie 2014


Elevi Elevi Note
înscriși prezenți Reușiți Respinși 6 – 7– 8– 9– Promovabilitate
6,99 7,99 8,99 9,99
85 84 69 14 25 24 16 4 82,14 %

Bacalaureat – sesiunea iunie 2013


Elevi Elevi Note
înscriși prezenți Reușiți Respinși 6 – 7– 8– 9– Promovabilitate
6,99 7,99 8,99 9,99
113 112 83 29 34 31 14 4 74,11%

Bacalaureat – sesiunea 2012


Elevi Elevi Note
înscriși prezenți Reușiți Respinși 6 – 7– 8– 9– Promovabilitate
6,99 7,99 8,99 9,99
122 122 82 40 27 27 22 6 67,21%

BACALAUREAT - EVOLUȚIA POMOVABILITĂȚII

82.14
90.00 74.11
80.00 67.12
70.00
60.00
50.00
%
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
IUNIE 2012 IUNIE 2013 IUNIE 2014

Analiza numerică și reprezentarea grafică evidențiază o permanentă îmbunătățire a


promovabilității la bacalaureat, pe promoția curentă, ceea ce reflectă progresul real înregistrat de
elevii noștri pe domeniile de cultură generală datorită strategiei coerente pe termen lung a comisiilor

43
COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI PUBLICE
“IOAN N. SOCOLESCU”
. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.010983
TEL / FAX : 021 310 89 58, 021 310 89 55, email  :
Planul de acțiune al școlii – 2014 - 2018
web :

metodice implicate (Limba și literatura română, Limbi străine, Matematică, Științe și Socio-umane).
De asemenea, situația națională precum și mediatizarea cazurilor de insucces sau de fraudă
determină o mutație pozitivă în atitudinea beneficiarilor direcți și indirecți față de acest examen cu
rol de certificare. Se adaugă presiunea pieței educaționale ulterioare (mediul universitar) și a pieței
muncii (grila de salarizare diferențiată).

Rezultate bacalaureat iunie 2014 promoția curentă și promoțiile anterioare


Elevi Elevi Note
Promoția înscriși prezenți Reușiți Respinș Promovabilitate
i 6– 7– 8– 9–
6,99 7,99 8,99 9,99
Curentă 85 84 69 14 25 24 16 4 82,14 %
Anterioar 41 38 5 32 5 - - - 13,16%
ă
Total 126 122 74 46 30 24 16 4 60,4

Rezultate bacalaureat iunie 2014 promoția curentă și promoțiile


anterioare

82.14%
90.00%
80.00% 60.40%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00% 13.16%
20.00%
10.00%
0.00%
Prom. Curentă Prom. Anterioară Total promovabilitate

Analiza numerică și reprezentarea grafică evidențiază disproporția în ceea ce privește


promovabilitatea între promoția curentă (82,14%) și promoțiile anterioare (13,16 %) ceea ce
demonstrează că ieșirea din sistemul de învățământ liceal cu un nivel de cunoștințe precar determină
eșec pe termen lung la examenul național. Elevii nu mai pot recupera decalajul cognitiv. De aceea
este necesară o campanie de conștientizare a tuturor factorilor implicați în procesul de instruire
44
COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI PUBLICE
“IOAN N. SOCOLESCU”
. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.010983
TEL / FAX : 021 310 89 58, 021 310 89 55, email  :
Planul de acțiune al școlii – 2014 - 2018
web :

(furnizori de educație, beneficiari direcți sau indirecți și societate civilă) pentru a conștientiza
efectele pe termen lung ale eșecului școlar.

Rezultate pe discipline la bacalaureat – sesiunea iunie 2014

Limba și literatura română – proba A) Compentețe lingvistice


Elevi Elevi Note
înscriși prezenți Reușiți Respinși Mediu Avansat Experimentat Promovabilitate
85 84 69 14 8 27 49 98,82%
(9,52%) (32,14%) (58,33%)

Limba și literatura română – proba A) Compentețe lingvistice -


niveluri de competență - iunie 2014

14 8 MEDIU
AVANSAT
27
EXPERIMENTAT
RESPINȘI
49

Proba C) – Competențe digitale


Elevi Elevi Note
înscriși prezenți Reușiți Respinși Promovabilitate
Î. Mediu Avansat Experimentat
85 83 83 0 6 38 40 9 100%
(7,23%) (33,73%) (48,19%) (10,84 %)

Rezultate Competențe digitale - iunie 2014

9 6
INCEPĂTOR
MEDIU
38
40 AVANSAT
EXPERIMENTAT

45
COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI PUBLICE
“IOAN N. SOCOLESCU”
. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.010983
TEL / FAX : 021 310 89 58, 021 310 89 55, email  :
Planul de acțiune al școlii – 2014 - 2018
web :

Proba E) a) – Limba și literatura română – scris


Elevi Elevi Note
înscriși prezenț Reușiți Respinș Promovabilitate
i i 5– 6– 7– 8– 9–
5,99 6,99 7,99 8,99 9,99
85 84 81 3 15 22 21 16 7 96,43%
(3,57%) 18,5 27,1 25,93 19,7 8,64
2 6 5

Proba E) c) – Proba specifică profilului


Istorie
Elevi Elevi Note
înscriși prezenți Reușiți Respinși Promovabili
tate
5– 6 – 6,99 7– 8– 9– 10
5,99 7,99 8,99 9,99
56 56 53 3 19 8 14 7 3 2 94,64%
(5,36) (35,85) (15,09%) (26,42) (13,21) (5,66) (3,77)

Matematică
Elevi Elevi Note
înscriș prezenț Reușiți Respinși Promovabilitate
i i 5– 6– 7– 8– 9–
5,99 6,99 7,99 8,99 9,99
29 28 27 1 6 3 10 4 4 96,43%
22,2 11,11 37.0 14,8 14,81
2 4 1

Proba E) d) Proba la alegere a profilului


Economie
Elevi Elevi Note
înscriși prezenți Reușiți Respinși Promovabilitate
5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 9,99
5,99 6,99 7,99 8,99
1 1 1 1 100%

Geografie
Elevi Elevi Note
înscriși prezenți Reușiți Respinși Promovabilitate
5– 6– 7– 8 – 9 – 9,99
5,99 6,99 7,99 8,99
50 50 50 1 7 10 19 13 100%
2% 14 20 38 26 %
% % %

Logică și argumentare
46
COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI PUBLICE
“IOAN N. SOCOLESCU”
. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.010983
TEL / FAX : 021 310 89 58, 021 310 89 55, email  :
Planul de acțiune al școlii – 2014 - 2018
web :

Elevi Elevi Note


înscriși prezenți Reușiți Respinși Promovabilitate
5– 6– 7 – 8 – 9 – 9,99
5,99 6,99 7,99 8,99
5 5 4 1 1 2 1 80%
20% 25 50 25%
% %

Biologie
Elevi Elevi Note
înscriși prezenț Reușiți Respinș Promovabilitate
i i 5– 6– 7– 8– 9–
5,99 6,99 7,99 8,99 9,99
23 22 17 5 2 7 6 1 1 77,27%
(22,73) 11,7 41,1 35,29 5,88 5,88
6 8

Chimie
Elevi Elevi Note
înscriși prezenți Reușiți Respinși Promovabilitate
5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 9,99
5,99 6,99 7,99 8,99
3 3 3 0 1 1 1 100%

Fizică
Elevi Elevi Note
înscriși prezenți Reușiți Respinși Promovabilitate
5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 9,99
5,99 6,99 7,99 8,99
3 3 2 1 1 1 66,67%

Bacalaureat – sesiunea august – septembrie 2014


Elevi Elevi Note
6– 7– 8– 9–
înscriși prezenți Reușiți Respinși Promovabilitate
6,99 7,99 8,99 9,99
36 36 10 26 8 2 27,78%

Bacalaureat – sesiunea august – septembrie 2013


Elevi Elevi Note
înscriși prezenți Reușiți Respinși 6 – 7– 8– 9– Promovabilitate
6,99 7,99 8,99 9,99
65 64 21 43 19 2 32,81%

47
COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI PUBLICE
“IOAN N. SOCOLESCU”
. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.010983
TEL / FAX : 021 310 89 58, 021 310 89 55, email  :
Planul de acțiune al școlii – 2014 - 2018
web :

Bacalaureat – sesiunea august – septembrie 2012


Elevi Elevi Note
înscriși prezenți Reușiți Respinși 6 – 7– 8– 9– Promovabilitate
6,99 7,99 8,99 9,99
67 66 25 41 21 2 2 37,88%

Bacalaureat – sesiunea august – septembrie 2014 (situație detaliată pe discipline)


Limba și literatura română – proba A) Compentețe lingvistice
Elevi Elevi Note
înscriși prezenți Reușiți Respinși Mediu Avansat Experimentat Promovabilitate
21 21 21 0 2 13 6 100%

Limba și literatura română – proba A) Compentețe lingvistice (august/septembrie


2014)

9 6
25% 17%

MEDIU
AVANSAT
EXPERIMENTAT

21
58%

Proba C) – Competențe digitale


Elevi Elevi Note
înscriși prezenți Reușiți Respinș Î. Mediu Avansat Experimentat Promovabilitate
i

22 22 22 0 7 11 3 1 100%

48
COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI PUBLICE
“IOAN N. SOCOLESCU”
. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.010983
TEL / FAX : 021 310 89 58, 021 310 89 55, email  :
Planul de acțiune al școlii – 2014 - 2018
web :

Proba C) – Competențe digitale (august/septembrie 2014)


3 1
14% 7
5% 32%

începator
mediu
avansat
experimentat

11
50%

Proba E) a) – Limba și literatura română – scris


Elevi Elevi Note
înscriși prezenț Reușiți Respinși Promovabilitate
i 5– 6– 7– 8– 9–
5,99 6,99 7,99 8,99 9,99
36 36 29 7 14 5 8 1 1 80,56%
(19,44%) 48,2 17,2 27,59 3,45 3,45
8 4
Proba E) c) – Proba specifică profilului
Istorie
Elevi Elevi Note
înscriș prezenț Reușiț Respinș Promovabi
i i i i litate
5– 6– 7– 8– 9– 10
5,99 6,99 7,99 8,99 9,99
13 13 9 4 8 1 69,23%
30,77 88,89 11,11
% %

Matematică
Elevi Elevi Note
înscriși prezenți Reușiți Respinși 5 – 6– 7– 8– 9– Promovabili
5,99 6,99 7,99 8,99 9,99 tate
23 23 15 8 5 6 4 65,22%
34,78% 33,33 40% 26,67

Proba E) d) Proba la alegere a profilului


Geografie
Elevi Elevi Note
înscriși prezenți Reușiți Respinși Promovabilitate

49
COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI PUBLICE
“IOAN N. SOCOLESCU”
. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.010983
TEL / FAX : 021 310 89 58, 021 310 89 55, email  :
Planul de acțiune al școlii – 2014 - 2018
web :

5– 6– 7 – 8 – 9 – 9,99
5,99 6,99 7,99 8,99
13 13 10 3 1 5 3 1 76,92%
10 50 30 10%
% % %

Biologie
Elevi Elevi Note
înscriși prezenț Reușiți Respinș Promovabilitate
i i 5– 6– 7– 8– 9–
5,99 6,99 7,99 8,99 9,99
21 21 6 15 2 1 2 1 28,57 %
71,43% 33,3 16,6 33,33 16,6
3 7 7

Chimie
Elevi Elevi Note
înscriși prezenți Reușiți Respinși Promovabilitate
5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 9,99
5,99 6,99 7,99 8,99
1 1 1 0 1 100%

Fizică
Elevi Elevi Note
înscriși prezenți Reușiți Respinși Promovabilitate
5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 9,99
5,99 6,99 7,99 8,99
1 1 1 0%

3.1.3 Rezultate obţinute la olimpiade şi concursuri profesionale

An școlar Denumirea Numele si Clasa Profesor Premiul


concursului prenumele
elevului
Olimpiada națională de Caracaș clasa a Catedra de Premiul I
arte vizuale Bogdan XII-a profil Etapa națională
Olimpiada Bradu Alin clasa a Catedra de Premiul I
interdisciplinară tehnică XII-a pofil Etapa pe municipiu
2011-2012 Concursul de Savuscan Clasa a Bolohan Mențiune
matematică aplicată Theodor XI-a Luminița Etapa pe municipiu

50
COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI PUBLICE
“IOAN N. SOCOLESCU”
. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.010983
TEL / FAX : 021 310 89 58, 021 310 89 55, email  :
Planul de acțiune al școlii – 2014 - 2018
web :

Adolf Haimovici
Concursul Național de Crăciun Clasa a Horea Premiul III
Arte Vizuale „Povești Valentina X-a B Voichița
din urbea medievală” -
Târgoviște
Concursul interjudețean Savuscan Clasa a Prof. premiul II
de fizică Șerban Țiteica Theodor XII-a Știrbăț Etapa interjudețeană
Rozaura
2012-2013
Concursul de Savuscan Clasa a Bolohan Premiul III
matematică aplicată Theodor XII-a Luminița Etapa pe municipiu
Adolf Haimovici Participare la etapa
națională
Concursul interjudețean Brișan Clasa a Știrbăț Premiul I – secțiunea
„Vise care ucid” Tudor X-a Rozaura desen
Ene Premiul III –
Cosmin secțiunea PP
Concursul interjudețean Gavriluță Clasa a Știrbăț Premiul II –
„Vise care ucid” Georgiana X-a Rozaura secțiunea desen
Olimpiada națională de Șerbăniuc Clasa a Catedra de Participare la etapa
arte vizuale Irina XI-a profil națională
2013-2014
Olimpiada Națională a Echipa de Vârgolici Locul III
Sportului Școlar fotbal Mihai Etapa pe sector

2.3.1.4 Admitere în clasa a IX-a


Filiera Anul școlar Anul școlar Anul școlar Anul școlar
2013 – 2014 2012 – 2013 2011 – 2012 2010 – 2011
Prima Ultima Prima Ultima Prima Ultima Prima Ultima
medie medie medie medie medie medie medie medie
Vocațională 9,85 6,08 9,82 5,83 9,96 5,96 9,94 6,94
Teoretică 7,68 5,79 8,11 5,66 9,57 7,20 8,37 6,98
Tehnologic 6,95 4,20 8,48 4,56 7,81 6,74 8,00 6,14
ă

Analiza cantinativă și calitativă a admiterii ilustrează o continuă scădere a populației


școlare, dar și a mediei de admitere, ceea ce conduce la populații școlare predispuse la eșec școlar,
cu creștere a ratei abandonului școlar. De asemenea, absența unui mediu concurențial real pe
51
COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI PUBLICE
“IOAN N. SOCOLESCU”
. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.010983
TEL / FAX : 021 310 89 58, 021 310 89 55, email  :
Planul de acțiune al școlii – 2014 - 2018
web :

admitere determină o motivație din ce în ce mai slabă pentru formarea profesională și pentru
achiziție de competențe, cu consecințe grave și foarte grave în ceea ce privește risul abandonului.
De altfel, informațiile privind admiterea trebuie corelate cu informațiile anterioare privind frecvența
și se înțelege statistic de ce clasele a IX-a sunt grupul de risc asupra căruia trebuie ca factorii
responsabili să acționeze.
Prin urmare, este necesar ca unitatea de învățământ să adopte o strategie de fidelizare a
propriilor elevi prin acțiuni care să declanșeze resorturi motivaționale interne pe linia culturii
organizaționale; să schimbe strategia pe termen scurt de promovare a ofertei educaționale, iar pe
termen scurt, mediu și lung, să caute soluții educaționale care vin în întâmpinarea unei populații
școlare pragmatice, cu nevoi diferite și cu o piață a muncii dinamică. Se impune deci,
diversificarea ofertei educaționale și realizarea unei promovări instituționale eficiente.

2.3.1.5 Frecvența

Anul școlar 2013 – 2014


Clasa Nr.elevi Total Absențe Absențe Media Absențe
absențe motivate nemotivat absențe/ nemotivate/
e elev elev
IX 123 17 618 6 577 11 041 143,23 89,76
X 111 14 063 5 951 8 112 126,69 73,08
XI 132 14 973 9 480 5 493 113,43 41,61
XII 128 11 911 6 657 5 254 93,05 41,04
TOTAL 494 58565 28 665 29 900 118,55 60,52

MEDIE ABSENȚE/ ELEV - ANUL ȘCOLAR 2013 -2014

93.05 IX
143.23
X
113.43 XI
126.69 XII

Anul școlar 2012 – 2013

52
COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI PUBLICE
“IOAN N. SOCOLESCU”
. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.010983
TEL / FAX : 021 310 89 58, 021 310 89 55, email  :
Planul de acțiune al școlii – 2014 - 2018
web :

Clasa Nr.elevi Total Absențe Absențe Media Absențe


absențe motivate nemotivat absențe/ nemotivate/
e elev elev
IX 129 17 323 5 031 12 292 134,28 95,28,76
X 161 20 072 5 834 14 238 123,9 87,88
XI 150 15 155 4 548 10 607 101,03 70,71
XII 160 16 517 6 966 9 551 103,2 59,69
TOTAL 600 69 077 22 379 46 698 115,11 77,83

Anul școlar 2011 – 2012


Clasa Nr.elevi Total Absențe Absențe Media Absențe
absențe motivate nemotivat absențe/ nemotivate/
e elev elev
IX 184 22 494 10 983 11 511 122,25 62,55
X 151 19 933 11 800 8 133 132,00 53,86
XI 165 18 895 13 101 5 794 114,51 35,11
XII 175 17 385 10 342 7 043 100,49 40,71
TOTAL 675 78 707 46 226 32 481 116,6 48,12

2.3.1.6 Situația notelor la purtare


Note la purtare 2013 – 2014
CLASA Nr. elevi Nr. note sub 7 Nr note între 7 – 9,99 Nr note de 10
IX 121 40 33 48
X 110 31 36 43
XI 132 8 40 44
XII 126 12 59 55
TOTAL 489 91 168 190

Note la purtare 2013 – 2014


168 190

91
200 IX
59 X
55
150 12 XI
40 44
100 31 8 36 43 total
XII
40 total
50 33 XII
XI
0 48 X
IX

53
COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI PUBLICE
“IOAN N. SOCOLESCU”
. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.010983
TEL / FAX : 021 310 89 58, 021 310 89 55, email  :
Planul de acțiune al școlii – 2014 - 2018
web :

Note la purtare 2012 – 2013

CLASA Nr. elevi Nr. note sub 7 Nr note între 7 – 9,99 Nr note de 10
IX 130 40 51 38
X 157 34 62 61
XI 132 19 62 52
XII 159 23 68 68
TOTAL 578 116 243 219

Note la purtare 2012 – 2013


243
219

116
250
IX
200 68 68 X
23 62
150 19 62 52 XI
34 61 XII
100 40 51 TOTAL
38 TOTAL
50 XII
XI
0
X
... .. IX
te 7. ...
no t re te
in no

Note la purtare 2012 - 2013 - 2014


243
250 219
190
200 168

150 116 2012 - 2013


91 2013 - 2014
100

50

0
note sub 7 note 7 - 7.99 note de 10

54
COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI PUBLICE
“IOAN N. SOCOLESCU”
. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.010983
TEL / FAX : 021 310 89 58, 021 310 89 55, email  :
Planul de acțiune al școlii – 2014 - 2018
web :

2.3.2 Formare continuă și perfecționare profesională a cadrelor didactice

2.3.2.1 Participarea profesorilor şcolii la cursuri de formare continuă

An Programul de perfecționare Număr de Participanți


școlar credite
Curs: „Autoevaluarea instituțională” 11 Minea Sorina
CCD credite
„Abilitatea curriculară a profesorilor de 50 credite Stanciu Liana
științe tehnologice în societatea Minea Sorina
cunoașterii”
2013- „Formarea continuă a cadrelor didactice 41 Lupu Dana
2014 pentru utilizarea resurselor informatice credite Drăgan Silvia
moderne în predarea eficientă a limbii
engleze”
Cursul ,,Pro Management Educaţional” 60 credite Ene Doina
„Integrarea elevilor cu constrângeri 24 ore Minea Sorina
sociale în viața reală” – proiect european
Proiect: „FLEXFORM – formarea pe Olaru Cristina
platforme mecatronice” 65 credite Știrbăț
Facultatea Mecatronică – Univ. Rozaura
Politehnică
Proiect: „Formarea profesorilor de 25 credite Dobrică - Văsi Lavinia
matematică și științe, în societatea Dumitru Doina
cunoașterii” – modul B; POSDRU; Dragu Laura
2012- Varlan Daniela
2013 Geana Elena
Ene Mirela
Bolohan Luminița
Proiect: „COMPENDIU – Profesorul și 25 credite Olaru Cristina
cariera de succes”
Proiect: „Restructurarea curriculumului 25 credite Olaru Cristina
național în învățământul liceal”
Curs: „Integrarea noilor tehnologii in 4 credite Gologan Mirela
predarea/ evaluarea limbii franceze”
Proiect: „Formarea profesorilor de istorie 25 credite Ghica Daniela
și geogafie, în societatea cunoașterii” Smărăndache Costel
Laurenţiu
Curs: „Educație pentru viață și 40 ore Predescu Irina
responsabilizare individuală
prin programe de cetățenie activă”
Curs postuniversitar: „Consilieri școlari 96 ore Predescu Irina

55
COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI PUBLICE
“IOAN N. SOCOLESCU”
. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.010983
TEL / FAX : 021 310 89 58, 021 310 89 55, email  :
Planul de acțiune al școlii – 2014 - 2018
web :

mai bine pregatiți pentru elevii de


gimnaziu” – Univ. București
Proiect: „Formarea profesorilor de 50 credite Culea Cristina
matematică și științe, în societatea Câlțea Elena
cunoașterii” – modul A si B POSDRU;
Proiect:„Instrumente online pentru 10 credite Culea Cristina
educație” POSDRU; furnizor Univ.
Politehnică București;
Curs:„Împreună pentru educație – 25 credite Culea Cristina
Profesor ++”; furnizor Asociatia
„Dominou” Craiova;
Curs:„Managenentul activității de 24 ore Culea Cristina
voluntariat – oportunități ale sistemului
de învățământ”; CCD Dolj ;
Curs:„Educația prin programele Școala 24 ore Culea Cristina
după școală, A doua șansă, Servicii
sociale; CCD Dolj
Proiect:„Managementul situațiilor de 30 credite Culea Cristina
criză la nivelul unității școlare”;
POSDRU;
Curs:„Coordonate ale unui  nou 15 credite Culea Cristina
curriculum  national”; furnizor CNEE

2.3.2.2 Participarea la simpozioane/ comunicări

An Eveniment Denumirea lucrării Profesor Data


școlar
Educație transdisciplinară Rosturi și înțelesuri ale Horea Voichița 15
în învățământul în învățământului noiembrie
2013- învățământul vocațional azi – Vocadia, 2013
2014 preuniversitar dimensiune constituantă
a transdisciplinarității
Conferința „Spațiul Limite ale spațiului Horea Voichița Martie
muzeal la limită, între muzeal, muzeul ca 2014
arhitectură și discurs” înțeles de drum în
memoria prezentului
Simpozionul SINUC 2013 Placarea cu piatră Nițu Mihaela
naturală
Simpozionul internațional Rezolvarea de probleme / Nițu Mihaela Aprilie
”Deceniul tehnologiei Metoda la orele de Stanciu Liana 2014
avansate în educație” practica
Simpozionul Cedări la seism ale Nițu Mihaela
56
COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI PUBLICE
“IOAN N. SOCOLESCU”
. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.010983
TEL / FAX : 021 310 89 58, 021 310 89 55, email  :
Planul de acțiune al școlii – 2014 - 2018
web :

international ,,Pledoarie construcțiilor după Stanciu Liana


pentru tehnica” scheme statice și
mijloace de intervenție
pentru refacere
Educație transdisciplinară Memoria prezentului – o Horea Voichița Nov. 2012
în învățământul în posibilă poatică
învățământul transdisiplinară. Abordări
preuniversitar ale situării adolescentului
în spațo-temporalitatea
culturală
2012- Simpozionul SINUC 2012 Tehnologia pereților Nițu Mihaela
2013 mulați la lucrările
subterane ale metroului
Simpozionul Nițu Mihaela
international ,,Pledoarie
pentru tehnica’’
Simpozionul SINUC 2011 Casa pasivă Nițu Mihaela
Megastructuri Stanciu Liana

2011- Metode activ partcipative, Metoda proiectului de an: Nițu Mihaela Noiembrie
2012 proceduri de dezvoltare și Megastructuri Stanciu Liana 2011
formare prin actul
învățării – Prahova
O investiție în educație Strategii didactice de tip Nițu Mihaela
înseamnă un pas spre succes evaluativ-stimulativ Stanciu Liana
(ediția a II-a), Galați

2.3.2.3 Materiale auxiliare elaborate de profesorii şcolii

 Bacalaureat 2010 proba orală. S.O.S Lectura (Comunicarea literara și non-literară)


Autori: Prof. Cazacu Monica, Popescu Melania și alții, Editura Akademos Art
 Limba și literatura română. Bacalaureat 2014 în sprijinul tău, Autori: Prof. Cazacu
Monica, Popescu Melania și alții, Editura Akademos Art
 Bacalaureat. Matematica M2; Autori Prof. Lavinia Vasi, Prof. Mihaela Ciobanu și alții,
Editura Campion, București, 2012
 Bacalaureat. Matematica M1; Autori Prof. Lavinia Vasi, Prof.Culea Cristina și alții,
Editura Campion, București, 2014.
 Teorema lui Menelaus. Aplicații și comentarii metodice; Autori Prof.Culea Cristina și
Adrian Stroe, Editura Akademos Art, București, 2013.

57
COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI PUBLICE
“IOAN N. SOCOLESCU”
. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.010983
TEL / FAX : 021 310 89 58, 021 310 89 55, email  :
Planul de acțiune al școlii – 2014 - 2018
web :

 Ecuații funcționale Cauchy; Autori Prof.Culea Cristina și Adrian Stroe, Editura


Akademos Art, București, 2013.

2.3.2.4. Parteneriate educaționale în anul școlar 2013 - 2014


Strategiile educaționale au avut în vedere dezvoltarea elevilor pe planuri multiple prin
colaborarea cu parteneri viabili, în funcție de interesele elevilor.

Nr. Proiect Partener Profesor coordonator


Crt.
1 Patrula de reciclare Asociața Română de Ștefania Dobrin
Reciclare RoRec
ISMB; Primaria Sector 1
2 Campanie de voluntariat Asociația Sfântul Arhidiacon Melania Popescu
Ștefan
3 Prima Bibliotecă Digitală de Liceu Asociația Bookland Dumitru Doina
4 Trăiește sănătos, mănâncă Asociația Green Gate Cazacu Monica
inteligent!
5 Expand Health Romania Johnson & Jonshon Cazacu Monica
6 Veșmânt și podoabă – costumul Colegiul Național Bilingv Cane Marilena
popular tradițional internațional „George Coșbuc”
7 Voluntar Student Consulting SC Student Education Cazacu Monica
Consulting SRL
Fundatia Integral
8 Grow AISEC București Cazacu Monica
9 Campanie de informare privind Fundatia Integral Cazacu Monica
continuarea studiilor in străinătate
10 Integrarea mijloacelor informatice Nemetschek Romania Doina Dumitru
în arhitectură Marilena Cane
Roxana Vasile
11 Atelierul de urbanism Asociația Komunitas Ghica Daniela
Cazacu Monica
12 Riscul și asigurările Junior Achievement România Culea Cristina
Job Shadow Day
13 Fii antreprenor Junior Achievement România Văsi Lavinia
14 Intermedierea în asigurări Otto Brocker Culea Cristina
15 Târgul Firmelor de Exercițiu Colegiul Economic „Virgil Văsi Lavinia
Madgearu”
16 Protocol practică pedagogică Universitata Tehnică de Niți Mihaela
Construcții București
17 Informarea elevilor asupra Poliția de proximitate Dumitru Doina
legislației pe linia ocrotirii
minorilor

58
COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI PUBLICE
“IOAN N. SOCOLESCU”
. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.010983
TEL / FAX : 021 310 89 58, 021 310 89 55, email  :
Planul de acțiune al școlii – 2014 - 2018
web :

18 Codul penal, cheia e la tine Poliția de proximitate Dumitru Doina


Unde-i lege nu-i tocmeală
19. Acțiune de voluntariat Școala Specială „Sfântul Văsi-Dobrică Lavinia
Nicolae”

2.3.2.5. Activități extrașcolare în anul școlar 2013 - 2014


Nr. Proiect / Activitate Profesor coordonator
Crt.
1 Știința inspiră arta Cane Marilena
Culea Cristina
Geană Elena
2 Ingenium. Arta de a construi lucruri și cuvinte Horea Voichița
3 Polifest Dirigintii clasele a XI-a și
a XII-a
4 Povești urbane în București, de la Antim la Piața Horea Voichița
Matache – Grupul Carol 53 și Asociația Zepelin
5 Concurs Internațional Architecture&ChildrenGolden Cane Marilena
Cubes Awards Vasile Roxana
Lascu Tana
6 Costumul popular tradițional internațional Cane Marilena

7 Pixel Colour Grup Cane Marilena

8. Integrarea mijloacelor informatice în arhitectură Cane Marilena


Vasile Roxana
9 Concursul de Muzica Francofonă Gologan Mirela și Leontescu
Doina

2.4. VALORI SPRE CARE SE ORIENTEAZĂ ORGANIZAŢIA NOASTRĂ ŞCOLARĂ

2.4.1. Valori fundamentale


Sistemul de învăţământ este un subsistem al sistemului social, aflat în interdependenţă cu
celelalte subsisteme ale sistemului social.
Potrivit Legii Educației Naționale nr.1/2011, educația și formarea profesională a copiilor și, a
tinerilor au ca finalitate principală formarea competențelor, înțelese ca ansamblu multifuncțional și
transferabil de cunoștințe, deprinderi/ abilități și aptitudini, necesare pentru:
 împlinirea și dezvoltarea personală, prin realizarea propriilor obiective în viață, conform
intereselor și aspirațiilor fiecăruia și dorinței de a învăța pe tot parcursul vieții;

59
COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI PUBLICE
“IOAN N. SOCOLESCU”
. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.010983
TEL / FAX : 021 310 89 58, 021 310 89 55, email  :
Planul de acțiune al școlii – 2014 - 2018
web :

 integrarea socială și participarea cetățenească activă în societate;


 ocuparea unui loc de muncă și participarea la funcționarea și dezvoltarea unei economii
durabile;
 formarea unei concepții de viață, bazate pe valorile umaniste și științifice, pe cultura
națională și universală și pe stimularea dialogului intercultural;
 educarea în spiritul demnității, toleranței și respectării drepturilor și libertăților
fundamentale ale omului;
 cultivarea sensibilității față de problematica umană, față de valorile moral-civice și a
respectului pentru natură și mediul înconjurător natural, social și cultural.

Curriculumul naţional pentru învăţământul primar şi gimnazial se axează pe 8 domenii de


competenţe-cheie care determină profilul de formare a elevului:
 competenţe de comunicare în limba română şi în limba maternă, în cazul minorităţilor
naţionale;
 competenţe de comunicare în limbi străine;
 competenţe de bază de matematică, ştiinţe şi tehnologie;
 competenţe digitale de utilizare a tehnologiei informaţiei ca instrument de învăţare şi
cunoaştere;
 competenţe sociale şi civice;
 competenţe antreprenoriale;
 competenţe de sensibilizare şi de expresie culturală;
 competenţa de a învăţa să înveţi.

Învățământul liceal este centrat pe dezvoltarea și diversificarea competențelor-cheie și formarea


competențelor specifice în funcție de filieră, profil, specializare sau calificare.

2.4.2. Valori principale:


 centrate pe clienţi – clienţii sunt cei care utilizează serviciile oferite de şcoală, solicitând atât
cantitate cât şi calitate;
 orientate pe valori morale – cinste, integritate, demnitate, toleranţă ;
 orientate pe respectarea libertăţii de opinie;

60
COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI PUBLICE
“IOAN N. SOCOLESCU”
. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.010983
TEL / FAX : 021 310 89 58, 021 310 89 55, email  :
Planul de acțiune al școlii – 2014 - 2018
web :

 îndreptate spre impunerea valorilor civice, în toate planurile de activitate, aplicând aceleaşi
principii pentru toţi;
 care duc spre valorificarea resurselor umane cu scopul de a încuraja iniţiativa si a răsplăti
ideile deosebite.

2.5 ANALIZA PESTEL

1. MEDIUL POLITIC
 Programul „Europa 2020” cu următoarele priorități: reducerea abandonului școlar la 10%
față de 15% cât este în prezent și creșterea numărului de absolvenți de studii superioare:
40% față de 31 % în prezent.
 Prioritățile și strategia ministerului de resort urmăresc reconstrucția, eficientizarea și
recredibilizarea învățământului preuniversitar, dar strategiile de politică educațională nu sunt
întotdeauna aplicabile din cazua lipse fondurilor
 Planurile-cadru în schimbare conform Legii 1/2011 determină strategii de piață ale
furnizorilor de carte școlară

61
COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI PUBLICE
“IOAN N. SOCOLESCU”
. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.010983
TEL / FAX : 021 310 89 58, 021 310 89 55, email  :
Planul de acțiune al școlii – 2014 - 2018
web :

 Amplasarea liceului în Sectorul 1 al Bucureștiului determină o legătură cu Consiliul local și


cu primarul acesei unități administrative; legătură cu unele întreruperi datorate unui program
încărcat și schimbării logaritmului politic;
 Legislația în vigoare nu acordă facilități sponsorilor
 Școala își propune dezvoltarea bunelor relații cu forurile locale

2. MEDIUL ECONOMIC
 Economia zonei este dezvoltată, dar domeniul contrucții și arhitectură resimt criza
economică, astfel oferta de muncă nu mai este la fel de mare ca în urmă cu 6 ani
 Indicatorii economici arată o rată de ocupare a populației la nivelul Bucureștiului mai mare
decât a zonei, dar mai mică decât la nivel național
 Gestionarea eficientă a bugetului local
 Atragerea de resurse extrabugetare
 Identificarea de parteneri reali pe piața muncii

1. MEDIUL SOCIAL
 Bucureștiul este un mediu dinamic, aproximativ 8.100 de locuitori pe km2 și aproximatic
800.000 de persoane tranzitează zilnic orașul ceea ce crează presiune asupra mediului
educațional
 Potențialul intelectual și cognitiv al elevilor este bun și foarte bun
 Multe dintre familiile din care provin au probleme grave (orfani, copii la limita sărăciei,
familii dezorganizate, familii cu fenomene de violență domestică sau cu expunere la mediu
infracțional)
 Nevoia de a implementa programe sociale care să schimbe motivațiile elevilor
 Număr de elevi în scădere din cauze demografice, economice și de imagine a școlii
 Se constată la nivel naţional orientarea absolvenţilor de gimaziu cu preponderenţă spre
liceele teoretice şi nu spre liceele tehnologice, desi conform PLAI, domeniul lucrarilor
publice este unul din cele opt domenii care inregistreaza o crestere a cererii de forta de
munca.

2. MEDIUL TEHNIOLOGIC

62
COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI PUBLICE
“IOAN N. SOCOLESCU”
. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.010983
TEL / FAX : 021 310 89 58, 021 310 89 55, email  :
Planul de acțiune al școlii – 2014 - 2018
web :

 Nevoia de sprijin pentru a dezvolta baza matereială a școlii prin completarea stocului de
calculatoare cu unități performante pentru Arhitectură și Informatică; licențe Cad
 şcoala este dotată cu tabla smart, videoproiectoare şi acces la internet
 s-a implementat sistemul AEL. Marea majoritate a profesorilor folosesc calculatorul în mod
curent, accesează materiale educaţionale de pe internet şi comunică cu ajutorul emailului

3. MEDIUL ECOLOGIC
 Conform datelor oficiale, Municipiul București se află printre cele mai poluate centre urbane
din Europa. Există indicatori de poluare ridicați atât în ceea ce privește calitatea aerului, a
apei și a solului, fapt ce are un rol important asupra stării de sănătate a beneficiarilor
(statistică Ministerul Mediului)
 Studiile de specialitate relevă faptul că speranța de viață a bucureștenilor este, în medie, cu
cinci ani mai mică în comparație cu media la nivelul țării. Între cauzele acestei situații se
află și dispariția a 60% dintre spațiile verzi (Ministerul Sănătății)
 Dezvoltarea legislației pentru mediu și a legii voluntariatului
 Prezența unor parteneri care derulează acțiuni de responsabilizare a elevilor (RoRec și
programul „Patrula de reciclare”, la care școala noastră a luat locul I pe sectorul 1)

4. MEDIUL LEGISLATIV
 Adaptare continuă a sistemului legislativ românesc la cel european
 Includerea Arhitecturii în filiera vocațională, alături de arte și faptul că nu se studiază
temeinic științele exacte constituie probleme majore pentru orientarea profesională a elevilor
noștri
 Există un mediu legislativ, la nivel național și european care guvenează învățământul:

63
COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI PUBLICE
“IOAN N. SOCOLESCU”
. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.010983
TEL / FAX : 021 310 89 58, 021 310 89 55, email  :
Planul de acțiune al școlii – 2014 - 2018
web :

a) Legea Educaţiei Naţionale 1/2011;


b) Regulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţământ preunivesitar;
c) Regulamentul de ordine interioară;
d) Alte regulamente ale instituţiei de învăţământ şi dispoziţii interne în vigoare.
e) Activităţile implementate de către şcoală s-au desfăşurat în conformitate cu legile care
guvernează învăţământul, cu ordinele şi notificările MECTS, ale Inspectoratului Şcolar al
Municipiului București.

2.6. ANALIZA S.W.O.T.

MANAGEMENT
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
Transparența procesului decizional, clar Management deficitar la nivelul unor comisii
cuantificat Conformismul unor profesori
Relația deschisă dintre profesori – echipa Nivelul inițial de pregătire scăzut al unor
managerială elevi
În CA sunt profesori cu experiență Disfuncții în managementul timpului și al
managerială și cu stagii de formare pe schimbării
domeniul management educațional Supraîncărcarea fișei postului pentru
Elevii sunt instruiți într-un mediu calm fără personalul de conducere și pentru unii
excese de autoritate profesori/ personal auxiliar ca urmare a
Domină spiritul de echipă reducerii de personal
OPORTUNITĂȚI AMENIȚĂRI
Deschidere spre dimensiunea europeană a Creșterea autonomiei școlii în ceea ce
educației, posibilitatea de a participa la privește selecția personalului didactic/
proiecte europene selecția elevilor
Relații foarte bune cu ISMB, CCD și alți Starea economică precară se reflectă în situați
parteneri financiară a elevilor
Specificul școlii – element de atracție pentru Nivelul de salarizare a cadrelor didactice este
beneficiarii direcți și indirecți în vederea nestimulativ
integrării pe piața muncii Scăderea natalității ce se reflectă în scăderea
Deschideri ale unor agenți economici/ firme populației școlare
către colegiul nostru Slaba implicare a unor profesori
Fluctuația cadrelor didactice suplinitoare

PROPUNERI PENTRU OPTIMIZAREA SITUAȚIEI PE SEGMENTUL MANAGEMENT


 proiectarea unor instrumente eficiente și a unor proceduri de monitorizare a activității
comisiilor tematice și metodice;
 adaptarea fișei individuale de evaluare la specificul și la nevoile unității de învățământ
pentru a motiva profesorii în participarea la alte activități decât cele din norma de predare;
 distribuirea echilibrată a unor sarcini pentru a evita supraaglomerarea unor colegi;
 atragerea în activitatea managerială a profesorilor interesați de cultura organizațională;
64
COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI PUBLICE
“IOAN N. SOCOLESCU”
. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.010983
TEL / FAX : 021 310 89 58, 021 310 89 55, email  :
Planul de acțiune al școlii – 2014 - 2018
web :

 organizarea unor evenimente care să întărească interiorizarea culturii organizaționale atât de


către angajați, cât și de către beneficiari, inclusiv de cei din comunitatea locală;
 atragerea unor resurse financiare extrabugetare pentru motivarea financiară a profesorilor;
 diversificarea formelor de învățământ și a specializărilor în funcție de realitatea social-
economică exprimată de comunitatea locală sau de alți parteneri;
 schimbarea mentalităților cu privire la pregătirea practică în concordanță cu principiul
learning by doing (viziunea CE)

CURRICULUM
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
Climat favorabil desfășurării procesului Absența unor dotări suficiente pentru
instructiv - educativ laboratoarele de informatică și pentru
Elaborarea CDL și CDȘ cu consultarea tuturor laboratoarele tehnologice
partenerilor interesați (agenți economici, elevi, Prezența spațiilor insuficient amenajate
părinți) și corelarea lor cu realitatea economică Lipsa softurilor educaționale specifice
Implementarea reformei curriculare Permanenta modificare a actelor normative
Existența materialelor curriculare la dispoziția
cadrelor didactice
Posibilitatea informării on-line
OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI
Creșterea autonomiei școlii Absența motivației interioare pentru studiu a
Posibilitatea de a realiza specializări pe un grupului vulnerabil (clasa a IX-a)
domeniu de bază în acord cu interesele celor Absența unui design profesional la clasele
educați și cu piața muncii superioare
Lipsa de informații în ce privește orientarea
profesională a elevilor pentru clasa a IX-a
Modificarea planurilor de învățământ nu se
reflectă în modificarea manualelor, care nu au
mai fost modificate.

PROPUNERI PENTRU OPTIMIZAREA SITUAȚIEI PE SEGMENTUL CURRICULUM


 monitorizarea valorii adăugate în educație, mai ales a educației extrașcolare și
extracurriculare; includerea educației nonformale în procesul instructiv-educativ;
 creșterea nivelului calitativ al procesului intructiv-educativ, în concordanță cu standardele
de performanță și cu realitatea socială și economică;
 specializarea elevilor prin CDȘ-uri și CDL-uri specifice;
 promovarea caracterului deschis, dinamic, transdisciplinar al procesului intructiv-educativ;
 democratizarea procesului de alegere a manualelor alternative.

RESURSE UMANE ȘI MATERIALE


PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
Personal didactic calificat Insuficienta formare continuă prin cursuri în
Peste 75% dintre profesori au participat la anul școlar trecut
programe de master sau formare continuă Insuficienta resursă materială în laboratoarele

65
COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI PUBLICE
“IOAN N. SOCOLESCU”
. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.010983
TEL / FAX : 021 310 89 58, 021 310 89 55, email  :
Planul de acțiune al școlii – 2014 - 2018
web :

Realizarea unui climat ambiental plăcut pentru TIC


desfășurarea activității în urma unor multiple Lipsa de dotare în laboratorul tehnologic
reparații și amenajări Imposibilitatea de a utiliza fondurile proprii
Dotarea laboratoarelor; pentru dotări și amenajări
Achiziția de carte școlară Gestiune deficitară a bazei materiale (tehnic)
Crearea și actualizarea bazei de date Nu toți profesorii promovează lucrul în
Utilizarea programului AEL și a tehnicii de echipă, dezvoltarea abilităților de comunicare
calcul la diverse discipline și autoevaluare
Posibilitatea ca elevii să obțină atestate
profesionale
Folosirea platformei INSAM pentru evaluarea
elevilor de la tehnic
OPORTUNITĂȚI AMENIȚĂRI
Posibilitate formării profesionale prin Statutul profesional al profesorilor în continuă
programe europene degradare
Posibilitatea de a atrage programe structurale Scăderea drastică a populației școlare în
europene unitatea noastră
Posibilitatea de a colabora cu agenți economici Abandonul școlar masiv al adolescenților
pentru a asigura orientarea în carieră și Lipsa de atractivitate a acestui domeniu din
formarea profesională a elevilor noștri cauza crizei
Situarea școlii în zonă semi-centrală Mediul din care provin elevii (cu probleme
Bunul prestigiu al școlii în rândul comunității materiale, familii dezorganizate, violență în
locale, al părinților și al agenților economici cu
familie etc)
care am colaborat Deteriorarea bunurilor în unele spații
didactice și imposibilitatea recuperării
daunelor
PROPUNERI PENTRU OPTIMIZAREA SITUAȚIEI PE SEGMENTUL RESURSE
UMANE ȘI MATERIALE
 identificarea unor activități care să declanșeze mecanismele interne ale motivației pentru
învățare în cazul elevilor și pentru formare continuă în cazul profesorilor;
 identificarea soluțiilor legale pentru ca echipa managerială să poată decide asupra selecției
cadrelor didactice;
 implicare profesorilor în cursuri pentru formare continuă, mai ales în cursuri adresate
diriginților;
 achiziție de materiale (lucrări) pentru orele de dirigenție;
 constituirea unui portofoliu de bune practici pentru dirigenție;
 creșterea inserției pe piața muncii a absolvenților sau în formarea ulterioară (învățământ
postliceal și universitar) prin promovarea mecanismelor de identificare a unui loc de muncă
sau a șanselor de educație ulterioară

RELAȚII COMUNITARE
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
Semnarea acordului de parteneriat Insuficienta implicare a părinților în
educațional cu părinții și cu elevii activitatea școlii
Planificarea activităților extrașcolare prin Scăderea numărului de activități ale CȘE în
66
COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI PUBLICE
“IOAN N. SOCOLESCU”
. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.010983
TEL / FAX : 021 310 89 58, 021 310 89 55, email  :
Planul de acțiune al școlii – 2014 - 2018
web :

consultarea tuturor partenerilor semestrul al II-lea


Colaborarea cu Poliția, Pompierii și cu Insuficienta promovare a imaginii școlii astfel
Jandarmeria încât oferta noastră educațională și rezultatele
Valorificarea ofertei educaționale a școlii să fie cunoscute celor interesați direct
organizațiilor nonguvernamentale
materializate în programe specifice
OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI
Încheierea unor parteneriate viabile cu agenți Absența unor reglementări care să prevadă
economici și cu societăți care derulează avantaje pentru agenții economici care
proiecte interesante pentru unitatea noastră colaborează cu școlile
Posibilitatea de a accesa programe de formare
europene

PROPUNERI PENTRU OPTIMIZAREA SITUAȚIEI PE SEGMENTUL RESURSE


UMANE ȘI MATERIALE
 organizarea unor evenimente la care să participe și presa;
 celebrarea aniversării pe care o împlinește liceul în spațiul public cu implicarea agenților
economici, a consiliului local și a celorlalți parteneri ai noștri
 lărgirea parteneriatelor școlii
 participare la proiecte europene
 mobilizarea CȘE
 mobilizarea Comitetului Reprezentativ al Părinților pentru viața școlii

2.7. STUDII DE SPECIALITATE PRIVIND PIAȚA MUNCII ÎN REGIUNEA


BUCUREȘTI – ILFOV

2.7.1. Mediul demografic

Populaţia municipiului București se regăşeşte într-un declin accentuat, iar în mod deosebit,
populaţia de vârstă şcolară are o scădere accentuată. Acest aspect, în corelare cu îmbătrânirea
populaţiei, vor conduce la asumarea de măsuri coerente de raţionalizare a reţelei şcolare pentru a
răspunde provocărilor şi din perspectiva corelării cu cerinţele pieţei şi din cea a folosirii eficiente a
resurselor umane şi materiale.
Analiza demografică ne dezvăluie o scădere evidentă a populaţiei şcolare, cu efecte pe
termen lung şi mediu asupra sistemului de învăţământ. Populaţia şcolară a scăzut, în medie, cu
aproximativ 2,7-5% în fiecare an şcolar.
Cu ajutorul proiecţiilor realizate de INCSMPS, conf. INS, „Proiectarea populaţiei României
în profil teritorial până în 2025” (realizată în 2003) – varianta medie, putem realiza o estimare brută
a evoluţiilor la orizontul anului 2013, 2015 şi 2025. Astfel, municipiul Bucureşti va cunoaşte o

67
COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI PUBLICE
“IOAN N. SOCOLESCU”
. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.010983
TEL / FAX : 021 310 89 58, 021 310 89 55, email  :
Planul de acțiune al școlii – 2014 - 2018
web :

scădere extrem de importantă de cca. 45.2% a segmentului de vârstă 15 - 24 la orizontul anului


2013.

După cum se 24.9


poate observa
25.0 din
figura alăturată,
24.0 23.1
populaţia şcolară 2005
prognozată
23.0pentru 2009
21.8 21.6 21.6
grupa de vârstă 15
22.0 20.9 2013
- 24 ani este în
2015
scădere21.0
de la 24,9
2020
mii persoane cât
20.0 2025
era în 2005 la 20,9
19.0 în
mii persoane
2025. 18.0
15-24 ani

Sursa: „Evoluţia populaţiei de vârstă preşcolara şi şcolara din municipiul Bucureşti în perioada
2005-2025", realizată pe baza prognozei INS.

Se prognozează reduceri semnificative ale populaţiei şcolare (faţă de 2005) în grupa de


vârstă 15 - 24 ani cu 45,2% până în anul 2015 şi cu 37,5% până în 2025.

Proiecţiile privind structura pe grupe de vârstă indică pentru viitor (2015-2025) o


consolidare relativă a vârstei de mijloc (35-55 ani) active pe piaţa muncii, ceea ce va conduce la o
nevoie crescândă de formare continuă - oportunitate în atenţia şcolilor interesate de
compensarea pierderilor de populaţie şcolară .

2.7.2. Mediul economic

Regiunea Bucureşti-Ilfov generează circa 25% din totalul economiei naţionale. Cu toate că este
cea mai productivă regiune, respectiv PIB-ul pe cap de locuitor este cel mai mare din România,
dublu faţă de cel al regiunii de vest, clasată pe locul doi, evoluţia ultimilor cinci ani este sub media
naţională. Astfel, PIB-ul pe cap de locuitor a crescut în perioada 2008 - 2012 cu 1,4%, faţă de 2,9%
media la nivel naţional, reiese din datele Comisiei Naţionale de Prognoză (CNP).

Regiunea Bucureşti-Ilfov avea un produs intern brut per capita, calculat la puterea de cumpărare
(PPS), de 27.100 de euro la sfârşitul anului 2010, în creştere cu 1.000 de euro faţă de anul 2009,

68
COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI PUBLICE
“IOAN N. SOCOLESCU”
. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.010983
TEL / FAX : 021 310 89 58, 021 310 89 55, email  :
Planul de acțiune al școlii – 2014 - 2018
web :

adică 111% din media UE 27, potrivit ultimelor date publicate de Eurostat, nivel egal cu cel
înregistrat în 2009. La nivel nominal, PIB per capita a fost de 13.800 de euro în 2010, conform
economica.net.

2.7.3. Niveluri de absolvire şi legătura cu piaţa muncii

Cei mai mulţi absolvenţi de Bacalaureat se îndreaptă către specializările pe care le caută
angajatorii: economişti, contabili sau programatori şi dezvoltatori de software.

2.7.4. Ocuparea forţei de muncă pe sectoare de activitate

Oferta de locuri de muncă pentru absolvenţii de studii superioare din Bucureşti-Ilfov a crescut
cu peste 35% în aprilie-mai 2011, comparativ cu aceeaşi perioadă din 2010. Dacă anul trecut
companiile căutau mai mulţi ingineri şi specialişti în domeniul IT, în acest an oferta se adresează
mai ales oamenilor de vânzări, urmaţi de cei cu specializare tehnică şi de absolvenţii de medicină şi
farmacie. Primele cinci sectoare în care absolventii din regiunea Bucuresti își pot găsi un loc de
muncă în 2012 sunt IT, vânzări, inginerie, relații cu clienții și medicină/ farmacie.
La nivel național , situația este similară. în cazul a patru dintre sectoarele de mai sus - vânzări,
asigurări, IT şi medicină, indiferent de nivelul de studii solicitat. În mai multe detalii, la nivel
naţional, cele mai multe oferte erau în domeniile:

69
COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI PUBLICE
“IOAN N. SOCOLESCU”
. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.010983
TEL / FAX : 021 310 89 58, 021 310 89 55, email  :
Planul de acțiune al școlii – 2014 - 2018
web :

Sursa:POSDRU/106/5.1/G/75862 –STASS (Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor


Umane 2007 – 2013 INVESTEȘTE ÎN OAMENI)

Oferta este comparabilă cu cea din perioada similară a anului trecut. Iar în aprile 2010, cele mai
multe joburi disponibile erau tot în Vânzări/Comerţ (6.119), IT/Telecomunicaţii (3.726) şi
Finanţe/Contabilitate/Asigurări (2.706).Ca număr total de locuri de muncă disponibile, oferta a
scăzut în aprile 2011 faţă de aprilie 2010. Dacă în 2010 erau vacante peste 9.700 de joburi, în aprilie
2011 erau doar 7.149 locuri de muncă disponibile.

70
COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI PUBLICE
“IOAN N. SOCOLESCU”
. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.010983
TEL / FAX : 021 310 89 58, 021 310 89 55, email  :
Planul de acțiune al școlii – 2014 - 2018
web :

PARTEA A TREIA

PROIECTAREA PERSPECTIVEI

Din corelarea punctelor slabe cu amenințările rezultă țintele / obiectivele strategice pentru
dezvoltarea instituțională a Colegiului Tehnic de Arhitectura și Lucrări Publice ,,I. N. Socolescu” în
perioada următorilor 4 ani și pentru îmbunătățirea punctelor slabe identificate pe baza analizelor
SWOT.

3.1. STRATEGII
Strategii puncte tari – oportunităţi Strategii puncte slabe – oportunităţi
- orientarea către specializări şi meserii cu - modernizare mijloacelor didactice prin
integrare europeană pe piaţa muncii. sponsorizări sau donaţii;
- antrenarea personalului didactic în - încurajarea elevilor în vederea participării la
dezvoltarea de proiecte educaţionale programe educaţionale;
europene. - dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu
- participarea la sesiuni de comunicări C.C.D. şi instituţii de învăţământ superior
ştiinţifice. pentru programe de perfecţionare a
- stimularea participării elevilor la olimpiade personalului didactic,
şi concursuri. - lărgirea schimbului de experienţa –
interasistenţa între personalul didactic pe
probleme de curriculum, relaţia elev-
profesor şi diriginte-părinte
Strategii puncte tari – ameninţări Strategii puncte slabe – amenintări
71
COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI PUBLICE
“IOAN N. SOCOLESCU”
. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.010983
TEL / FAX : 021 310 89 58, 021 310 89 55, email  :
Planul de acțiune al școlii – 2014 - 2018
web :

- iniţiere de discuţii cu părinţii pe teme - asigurarea de consiliere pentru elevi şi părinţi


educative, pe probleme de educaţie, sănătate, petrecerea
- participarea elevilor la evenimente timpului liber şi orientare profesională,
culturale şi educative importante, - suplimentarea personalului didactic cu posturi
- premierea elevilor cu performanţe pentru aplicarea informaticii in domeniul
deosebite, arhitecturii şi construcţiilor..
- lărgirea colaborarii cu comunitatea locală
pentru dezvoltarea unui program de
investiţii (pentru atelierele de arhitectură şi
lucrări publice)

3.2. PRIORITĂȚI, OBIECTIVE ȘI ȚINTE

PRIORITATEA 1: Corelarea ofertei educaționale cu cererea pieței muncii la nivel local,


regional și european
Obiective specifice:
– Dezvoltarea parteneriatului social la nivel de capitală / al unităţilor de învăţământ în vederea
identificării nevoii de formare.
– Adaptarea ofertei educaţionale la cerinţele identificate pe piaţa muncii din capital.

Ținte:
 Autorizarea unor specializări noi pentru care școala are resurse materiale și umane adecvate
 Dezvoltarea de parteneriate cu agenți de pe piața muncii care pot completa formarea
profesională a elevilor (vocațional și tehnic)
 Valorificarea parteneriatelor europene în corelare cu nevoile de formare identificate pe piețe
ale spațiului european
 Nivelul ridicat de inserție a absolvenților pe piața muncii, respectiv în învățămantul superior
 Îmbunatățirea rezultatelor obținute de elevi la concursurile școlare și la examenele de
absolvire
 Competențe profesionale dobândite de absolvenți, care să le permită mobilitatea pe piața
muncii.
 Nivel ridicat de civism în rândul elevilor și al absolvenților școlii.
 Implicarea comunității locale în susținerea elevilor cu dificultăți materiale

PRIORITATEA 2: Adaptarea resurselor din școală la cerințele unui sistem modern de


educație și de formare.
72
COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI PUBLICE
“IOAN N. SOCOLESCU”
. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.010983
TEL / FAX : 021 310 89 58, 021 310 89 55, email  :
Planul de acțiune al școlii – 2014 - 2018
web :

Obiective specifice:
 Promovarea exemplelor de bună practică realizate la nivelul capitalei în cadrul unităţilor cu
învăţământ gimnazial din capital.
 Dezvoltarea profesională a resurselor umane din organizație prin programe de formare
continuă, pentru creșterea calității actului didactic
 Creşterea numărului de cadre didactice participante la cursuri de formare profesională
 Adaptarea la schimbările de sistem şi micşorarea impactului restrângerilor de activitate a
cadrelor didactice din IPT cauzate de scăderea populaţiei şcolare
Ținte:
 Dezvoltarea unor programe de formare profesională pentru toți membrii personalului în
funcție de nevoi.

PRIORITATEA 3: Adaptarea bazei material a școlii la cerințele unui sistem modern de


educație și de formare profesională
Obiective specifice:
 Atragerea de resurse extrabugetare.
 Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii unității școlare.
 Dotarea unităţii şcolare cu echipamente de specialitate şi IT în vederea creşterii calităţii
procesului de învăţământ şi îndeplinirea standardelor de pregătire conform normelor în
vigoare, inclusive adaptate pentru copiii cu dizabilități
 Asigurarea unui mediu sănătos, eficient și sigur pentru învățare
 Implicarea partenerilor economici în dezvoltarea bazei materiale a școlii.
Ținte:
 Asigurarea unor condiții de microclimat corespunzătoare în toate spațiile de instruire prin
asigurarea dotărilor minimale și prin îmbunătățirea bazei materiale
 Reamenajarea unor spații în funcție de nevoile beneficiarilor, astfel încât să furnizăm un
proces educativ de calitate
 Asigurarea siguranței elevilor și a personalului.

73
COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI PUBLICE
“IOAN N. SOCOLESCU”
. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.010983
TEL / FAX : 021 310 89 58, 021 310 89 55, email  :
Planul de acțiune al școlii – 2014 - 2018
web :

PRIORITATEA 4: Dezvoltarea relațiilor comunitare, de sistem și transnaționale


Obiective specifice:
 Valorificarea parteneriatelor sociale și educaționale pentru îmbunătățirea mobilității
intra/inter-regionale și accesul elevilor la educație și formare de bună calitate
Ținte:
 Utilizarea în procesul de învațământ a unor resurse umane cu nivel ridicat de pregătire, care
să facă față noilor tehnologii și provocări profesionale actuale.
 Îmbunătățirea imaginii școlii.
 implicarea partenerilor economici în dezvoltarea bazei materiale a școlii
 implicarea comunității locale în susținerea elevilor cu dificultăți
 realizarea unor parteneriate cu școlile generale pentru popularizarea ofertei educaționale
 dezvoltarea unor parteneriate europene pentru formare profesională și strategii de educație
complementare formării instituționale (educația pentru sănătate, prevenirea abandonului
școlar, educație ecologică, educație pentru planing-ul carierei) cu includerea educației
nonformale în strategiile educaționale propuse de unitatea de învățământ
 transferul de bune practici în formarea profesională

PRIORITATEA 5: Creşterea calităţii şi aplicabilităţii serviciilor de consiliere şi orientare


în vederea alegerii traseului profesional al elevilor
Obiective specifice:
 Creşterea numărului de elevi care au beneficiat de servicii de consiliere şi orientare în
vederea alegerii traseului profesional.

Ținte:

 Nivel ridicat de inserție a absolvenților pe piața muncii, respectiv în învățământul superior.


 Diminuarea eșecului școlar.
 Îmbunătățirea imaginii școlii.

74
COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI PUBLICE
“IOAN N. SOCOLESCU”
. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.010983
TEL / FAX : 021 310 89 58, 021 310 89 55, email  :
Planul de acțiune al școlii – 2014 - 2018
web :

3.3. CONSULTARE, MONITORIZARE, EVALUARE

3.3.1. Acţiuni de consultare

Tipul consultării Parteneri Perioada Rezultatul


Activitate de Consiliul de administraţie, şefii August
Actualizarea colectivului PAS
reorganizare de compartimente 2014
Evaluarea proiectului Şefii de compartimente, Septembri Ajustarea componentelor
de conţinut PAS colectivele de catedră e 2014 planului
Atribuirea sarcinilor de Consiliul de administraţie, Septembri Lista sarcinilor concrete şi
lucru colectivul PAS e 2014 termenele
Chestionar la consiliul Septembri
Cadrele didactice Feed-back
tematic e 2014

3.3.2. Monitorizarea şi evaluarea operaţională

Echipa/Responsabil Acţiuni monitorizate Perioada Modul evaluării


Colectarea datelor PRAI şi PLAI Octombrie
Colectivul PAS Raport de activitate
2014
Octombrie
Colectivul PAS Structurarea conţinutului Raport informaţional
2014
Consiliul de Noiembrie
administraţie Structurarea conţinutului 2014 Plan de revizuire
Director

75
COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI PUBLICE
“IOAN N. SOCOLESCU”
. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.010983
TEL / FAX : 021 310 89 58, 021 310 89 55, email  :
Planul de acțiune al școlii – 2014 - 2018
web :

3.3.3. Monitorizarea managerială

Manageri Parteneri Perioada Concluzii/Destinatari


ARACIP
ISMB Decembrie
Corecţii la inserţia
Director IS1 2014
profesională
Parteneri economici interesați de oferta
educațională a școlii

3.3.4. Surse de informaţii:


 Documente de proiectare a activităţii şcolii (documente ale catedrelor, comisiei diriginţilor,
 Consiliului Şcolar al Elevilor, Consiliului Reprezentativ al Părinţilor, documente care atestă
 Parteneriatele şcolii, oferta de şcolarizare
 Documente de analiză a activităţii şcolii (rapoarte ale catedrelor, rapoarte ale Consiliului de
 Administraţie, rapoarte ale echipei manageriale, rapoarte ale celorlalte compartimente ale
şcolii: secretariat, administraţie, contabilitate, bibliotecă)
 Documente de prezentare şi promovare a şcolii
 Site-uri de prezentare a municipiului Bucuresti
 PRAI regiunea Bucuresti-Ilfov
 PLAI Bucuresti-Ilfov 2011-2012_2020
 Anuarul statistic al municipiului Bucuresti
 Date statistice – AJOFM
 Chestionare, discuţii, interviuri
 Rapoarte scrise ale ISMB întocmite în urma inspecţiilor efectuate în şcoală

3.3.5. Organizarea activităţilor de monitorizare, evaluare şi actualizare a PAS


Implementarea PAS-ului va fi realizată de către întregul personal al şcolii. Procesul de
monitorizare şi evaluare va fi asigurat de echipa de elaborare a PAS prin:
 întâlniri şi şedinţe de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare;
 includerea de acţiuni specifice în planurile de activitate ale Consiliului de Administraţie, ale
Consiliului profesoral, ale catedrelor;
 prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliului profesoral şi al Consiliului de
Administraţie, Comisiei pentru asigurarea calităţii în educaţie;
 revizuire periodică şi corecţii;
76
COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI PUBLICE
“IOAN N. SOCOLESCU”
. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.010983
TEL / FAX : 021 310 89 58, 021 310 89 55, email  :
Planul de acțiune al școlii – 2014 - 2018
web :

 se vor înregistra rezultatele obţinute în diferite etape de aplicare a planului de acţiune şi se


vor compara cu rezultatele aşteptate;
 se vor aplica anumite criterii de evaluare, în funcţie de momentul ales (evaluare iniţială,
formativă, sumativă) şi de aspectul vizat (calitatea instruirii – formării profesionale, calitatea
consilierii-îndrumării profesionale, calitatea serviciilor de mediere a muncii, calitatea
pachetelor de formare);
 se va urmări eficienţa utilizării resurselor financiare, materiale, umane, informaţionale şi de
timp;
 se va evalua calitatea şi eficienţa managementului de proiect, cu rolurile partenerilor
implicaţi şi cu responsabilităţile persoanelor din echipa proiectului ;
 se vor desfăşura activităţi de bilanţ semestrial;
 se vor evalua experienţele noi şi modelele dezvoltate, strategiile de continuare şi extindere
prin intermediul reuniunilor de bilanţ.
Se vor analiza cauzele unor eventuale eşecuri în atingerea ţintelor propuse în planul
operaţional. Managementul școlii urmăreste derularea programului în școală și colaborarea cu
partenerii economico-sociali și întocmește raportul de autoevaluare stabilind periodic punctele tari
și punctele slabe ale școlii, iar pe baza acestora planul de îmbunatățire a activității cu ținte și
responsabilități precise.
Planul de îmbunatățire a activității școlii este amendat cu propunerile evaluatorilor externi
(Raportul Inspectoratului Scolar), precum și cu propunerile partenerilor economici și sociali.
Monitorizarea situației absolvenților scolii (angajați, continuarea studii, șomeri etc.) oferă feed-
back pentru prognozarea evoluției cererii de muncă pe calificari pentru actualizarea PAS.

3.4. CONCLUZII

Colegiul Tehnic de Arhitectură şi Lucrări Publice „I.N.Socolescu” îşi propune să ofere


fiecărui elev absolvent, educaţie în spiritul libertăţii sociale şi culturale, al armonizării tendinţelor de

77
COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI PUBLICE
“IOAN N. SOCOLESCU”
. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.010983
TEL / FAX : 021 310 89 58, 021 310 89 55, email  :
Planul de acțiune al școlii – 2014 - 2018
web :

autorealizare cu cerinţele vieţii sociale, pentru a se integra fie pe piaţa muncii, fie în forme de
învăţământ superioare.
Şcoala noastră contribuie la promovarea încrederii publice în regulile și standardele de
acordare a calificărilor profesionale, respectiv a diplomelor şi certificatelor în învăţământul
preuniversitar din România, la nivelul de pregătire din Uniunea Europeană.
Odată cu globalizarea, educaţia a avut o puternică influenţă asupra societăţii. Furnizarea de
informaţii corecte către cei interesaţi privind calitatea programelor de studiu , a standardelor
profesionale cât şi a competenţelor necesare unui absolvent, reprezintă priorităţile de bază ale
oricărui furnizor de educaţie din învăţământul preuniversitar . Întreaga politică educaţională la nivel
naţional se dezvoltă pe baza noilor competenţe de bază (pe lângă cele „tradiţionale ” de scriere ,
citire si calcule de bază – Consiliul European, Lisabona 2000) astfel :
 deprinderi din domeniul tehnologiei informaţiei (competente digitale);
 deprinderi din domeniul limbilor străine (competente lingvistice);
 competenţe care ţin de cultura tehnologică;
 spirit antreprenorial (competente organizatorice);
 competențe sociale (competente de comunicare).
Aceste competenţe de bază, în noul context social şi economic, implică recunoaşterea
cunoştinţelor şi aptitudinilor dobândite atât în interiorul cât şi în afara sistemului formal de educaţie
precum şi încurajarea dezvoltării formelor de învăţământ pe tot parcursul vieţii, pentru toate
categoriile de vârsta şi grupuri sociale.
Realizarea obiectivelor propuse va fi posibilă printr-o activitate susţinută, bazată pe o
implicare eficientă şi conlucrare, între manager, cadrele didactice, părinţi, autorităţi, diverşi agenţi
economici, cu sprijinul inspectoratelor şcolare şi al M.E.C.
Punerea în practică a celor expuse mai sus conduce la creşterea rolului şcolii, la implicarea
cu efecte benefice a acesteia în viaţa socială, la creşterea prestigiului şi competitivităţii Colegiului
Tehnic de Arhitectură şi Lucrări Publice „Ioan N. Socolescu”. Acest lucru se va reflecta pozitiv
asupra cadrelor didactice implicate şi a absolvenţilor, care în acest fel, vor putea urma cursuri de
pregătire postliceală sau universitară şi îşi vor putea găsi mai uşor de lucru.
În cadrul şcolii româneşti, problema motivării în vederea antrenării resurselor umane, a
devenit extrem de complexă pentru că, în ultimii cincisprezece ani, s-a produs o depreciere continuă
a salarizării personalului didactic, precum şi a statutului social al profesiei de profesor, concomitent
cu creşterea rolului şcolii în pregătirea pentru piaţa muncii.
78
COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI PUBLICE
“IOAN N. SOCOLESCU”
. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.010983
TEL / FAX : 021 310 89 58, 021 310 89 55, email  :
Planul de acțiune al școlii – 2014 - 2018
web :

În societatea informaţională, capitalul uman este principala resursă strategică, astfel, pentru
orice manager este deosebit de important să îşi dezvolte o strategie de motivare a personalului
pentru a putea realiza schimbarea dorită şi creşterea calităţii prestaţiei organizaţiei pe care o
conduce.

79
COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI PUBLICE
“IOAN N. SOCOLESCU”
. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.010983
TEL / FAX : 021 310 89 58, 021 310 89 55, email  :
Planul de acțiune al școlii – 2014 - 2018
web :

80
COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI PUBLICE
“IOAN N. SOCOLESCU”
. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.010983
TEL / FAX : 021 310 89 58, 021 310 89 55, email  :
Planul de acțiune al școlii – 2014 - 2018
web :

3.5. PLAN OPERAȚIONAL PENTRU ANUL ŞCOLAR 2014-2015


PRIORITATEA 1: Corelarea ofertei de formare cu cererea pieței muncii la nivel local, regional și european

OBIECTIV: Adaptarea ofertei școlii la nevoile de formare locale și europene

ȚINTE STRATEGICE:
 Autorizarea unor specializări noi pentru care școala are resurse materiale și umane adecvate
 Dezvoltarea de parteneriate cu agenți de pe piața muncii care pot completa formarea profesională a elevilor (vocațional și tehnic)
 Valorificarea parteneriatelor europene în corelare cu nevoile de formare identificate pe piețe ale spațiului european

CONTEXT:
 Corelarea ofertei de formare cu cererea pieței muncii este una dintre prioritățile învățământului românesc
 Elaborarea CDL (Tehnic) în echipe formate din cadre didactice și reprezentanți ai agenților economici din piața reală, în acord cu documentele
școlare în vigoare
 Elaborarea CDȘ (Vocațional și Teoretic) în acord cu interesul

Programe/ Rezultate așteptate Orizont de Responsabili Parteneri Sursa de Evaluare


activități timp finanțare
Realizarea unor Bază de date privind Februarie Dana Guiman Părinți Internă Analiza
chestionare pentru interesul pentru 2015 Lavinia Văsi Elevi statisticilor și a
părinți, elevi, anumite programe Liana Stanciu Parteneri educaționali prognozelor
parteneri educaționale/ Irina Predescu (școli postliceale, realizate, a
educaționali, specializări noi universități, agenți documentelor de
agenți economici economici) proiectare, a
rapoartelor de
activitate și a
raportului de
COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI PUBLICE
“IOAN N. SOCOLESCU”
. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.010983
TEL / FAX : 021 310 89 58, 021 310 89 55, email  :
Planul de acțiune al școlii – 2014 - 2018
web :

autoevaluare
CEAC
Analiza resurselor Statistici privind Cf Cazacu Monica Coordonatorii de Internă Analiza
școlii (umane și resursele umane și calendarului comisii metodice documentelor de
materiale) materiale ale școlii Consiliul pentru raportare și a
(SWOT și PESTE), curriculum proiectului pentru
Proiectul planului de planul de
școlarizare adaptat școlarizare
nevoilor de formare
Corelarea Proiect al planului de Noiembrie Cazacu Monica Coordonatorii de Internă ISMB
planului de școlarizare avizat de 2914 comisii metodice
școlarizare cu ISMB Consiliul pentru
prioritățile și cu curriculum
tendințele de Consiliul de
dezvoltare Administrație
economică locală
și regională
Constituirea unui CDȘ Martie 2015 Echipele Părinți Internă Autoevaluare
grup de lucru CDL specializate Elevi CEAC
abilitat pentru pentru proiectare
elaborarea curriculară
proiectelor CDȘ
și CDL
Discutarea Realizare unei liste cu Martie 2015 Membrii Reprezentanții agenților Internă Evaluarea
proiectelor în privind ameliorarea Consiliului pentru economici interesați de feedback-ului
Consiliul pentru proiectelor până la Curriculum oferta noastră primit de la
Curriculum 15.04.2015 curriculară parteneri, de la
Parteneri de pe piața beneficiari și de la
educațională postliceală profesori
și universitară
COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI PUBLICE
“IOAN N. SOCOLESCU”
. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.010983
TEL / FAX : 021 310 89 58, 021 310 89 55, email  :
Planul de acțiune al școlii – 2014 - 2018
web :

Extinderea ofertei Autorizație provizorie 2014 – 2015 Comisia pentru ISMB, Consiliul Extrabugetar Analiza
educaționale prin de funcționare din parte elaborarea Reprezentativ al e documentelor de
autorizarea ARACIP documentației Părinților, CȘE (4.400 lei) autorizare și a
specializării ARACIP rapoartelor de
„Științelor evaluare externă
naturii”
Valorificarea Raport privind nevoia Decembrie Lupu Dana Potențialii parteneri Autofinanțare Analiza raportului
parteneriatelor de formare și tendințe 2014 Doina Ene, identificați
transnaționale sau identificate pe durata responsabil al
a proiectelor de mobilității în cazul Comisiei de
mobilitate noilor proiecte formare și
educațională în europene perfecționare
identificarea
nevoilor de
formare în spațiul
european și
adaptarea ofertei
curriculare a
școlii

PRIORITATATEA 2: ADAPTAREA RESURSELOR UMANE DIN ȘCOALĂ LA CERINȚELE UNUI SISTEM MODERN DE EDUCAȚIE
ȘI DE FORMARE
COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI PUBLICE
“IOAN N. SOCOLESCU”
. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.010983
TEL / FAX : 021 310 89 58, 021 310 89 55, email  :
Planul de acțiune al școlii – 2014 - 2018
web :

OBIECTIV: Dezvoltarea profesională a resurselor umane din organizație prin programe de formare continua, pentru creșterea calității actului didactic

ȚINTE STRATEGICE:

 Dezvoltarea unor programe de formare profesională pentru toți membrii personalului în funcție de nevoi

CONTEXT:
 Performanțele unei organizații depind în mod direct de performanța resurselor umane pe care le integrează, prin urmare trebuie:
 Dezvoltate resursele umane din unitate
 Implementate ideile moderne în sistemul tradițional
 Utilizat eficient potențialul uman existent

Programe/ Rezultate așteptate Orizont de Responsabili Parteneri Sursa de Evaluare


activități timp finanțare
Dezvoltarea unui Plan de acțiune pentru Semestrial Ene Doina, ISMB Buget local, Analiza raportului
program de formare creșterea calității actului responsabil al CCD autofinanțare Comisiei tematice
continuă a didactic prin perfecționare Comisiei pentru Alți furnizori la final de
personalului didactic continuă a profesorilor formare și de cursuri semestru și
din școală perfecționare compararea cu
țintele stabilite
prin planul de
acțiune
Dezvoltarea unui Plan de acțiune al Comisiei Semestrial Popescu Melania CCD Autofinanțar Situația
program de formare diriginților pe componenta Ene Doina ISMB e perfecționării la
pentru profesorii formare profesională și al final de semestru
diriginți Comisiei de formare și și de an școlar și
perfecționare exemple de bune
practici
Organizarea unui Minimum 4 profesori formați Decembrie Ene Doina CCD Analiza raportului
COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI PUBLICE
“IOAN N. SOCOLESCU”
. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.010983
TEL / FAX : 021 310 89 58, 021 310 89 55, email  :
Planul de acțiune al școlii – 2014 - 2018
web :

stagiu de formare 2014 Stanciu Liana de evaluare a


pentru asigurarea cursului
calității
Activități metodice Integrarea celor 2 profesori Sem I Responsabili ISMB Analiza
și de mentorat pentru debutanți comisii metodice CCD rapoartelor de la
profesorii debutanți final de semestru
sau pentru profesorii și de la final de an
cu performanțe al comisiilor
didactice metodice
nesatisfăcătoare sau
cu probleme în
utilizarea TIC
Stabilirea unor Posturi ocupate în proporție Octombrie Cazacu Monica CCD Evaluarea
criterii și standarde de 100% cu personal calificat 2014 Șefi de performanțelor
de performanță clare și format pentru desfășurarea compartimente obținute de
pentru fiecare post în condiții optime a actului personalul școlii
didactic
Stimularea 2 exemple de bună-practică Pe parcursul Director ISMB Buget local Evaluarea
creativității, a popularizate la nivel de întregului an Coordonatori ai CCD exemplelor de
inovației și a liberei comisii metodice, la nivel de comisiilor bună-practică
inițiative în actul liceu și la nivel municipal metodice diseminate
didactic
Sprijinirea Cel puțin un profesor format 15 iunie 2015 Ene Doina Partenerii de Buget local Analiza cursurilor
Bugetul Agenția
membrilor în cadrul unui program Lupu Dana formare Națională pentru de formare la
personalului didactic identificați proiecte Comunitare nivel european
în domeniul
pentru aplicarea la educației și formării
programe europene profesionale

de formare
profesională
COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI PUBLICE
“IOAN N. SOCOLESCU”
. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.010983
TEL / FAX : 021 310 89 58, 021 310 89 55, email  :
Planul de acțiune al școlii – 2014 - 2018
web :

PRIORITATEA 3: ADAPTAREA BAZEI MATERIALE A ȘCOLII LA CERINȚELE UNUI SISTEM MODERN DE EDUCAȚIE ȘI DE
FORMARE PROFESIONALĂ

OBIECTIV: Asigurarea unui mediu sănătos, eficient și sigur pentru învățare

ȚINTE STRATEGICE:
 Asigurarea unor condiții de microclimat corespunzătoare în toate spațiile de instruire prin asigurarea dotărilor minimale și prin îmbunătățirea
bazei materiale
 Reamenajarea unor spații în funcție de nevoile beneficiarilor, astfel încât să furnizăm un proces educativ de calitate
COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI PUBLICE
“IOAN N. SOCOLESCU”
. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.010983
TEL / FAX : 021 310 89 58, 021 310 89 55, email  :
Planul de acțiune al școlii – 2014 - 2018
web :

 Asigurarea siguranței elevilor și a personalului.


CONTEXT:
 Mediul de formare profesională pentru a fi eficient necesită includerea mijloacelor informatice și multimedia în procesul de învățare – evaluare,
prin urmare se impun următoarele măsuri:
 Extinderea rețelei de calculatoare pentru ca învățământul tehnic să poată fi asigurat la parametri normali (absența unui cabinet
tehnologic AutoCad)
 Modernizarea stocului de calculatoare pentru a putea susține logistic programele performante de desen și procesare de imagine
pentru vocațional și informatică
 Achiziția de licențe pentru programele utilizare în procesul de instruire (Windows, Office, Corel Draw, Adobe Photoshop,
programe CAD)
Programe/ Rezultate așteptate Orizont de Responsabili Parteneri Sursa de Evaluare
activități timp finanțare
Realizarea Studii de necesitate pentru 15.11.2014 Responsabilii Analiza acestor
studiilor de fiecare spațiu de instruire de comisii studii și a
necesitate pentru metodice și fundamentării lor
toate spațiile de tematice pentru buna
instruire desfășurare a
activității
didactice
Igienizarea Realizarea lucrărilor de Lunar Cazacu Primăria Buget local Analiza
spațiilor de reparație și de igienizare pentru Cf cu Monica Sector 1 Autofinanțare rezultatelor
învățare și a minimum 75% dintre spațiile planificarea obținute la
coridoarelor destinate elevilor lucrărilor lucrările executate
Dezvoltarea bazei -dotarea laboratoarelor de știință Mai 2015 Cazacu MEN Buget local Analiza
materiale din cu necesarul de auxiliare Monica Primăria Autofinanțare rezultatelor
școală pentru a didactice în proporție de 80% Vasile Sector 1 Donații obținute în urma
asigura -completarea aparaturii de Roxana demersurilor
implementarea laborator 100% Prof din pentru dezvoltarea
COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI PUBLICE
“IOAN N. SOCOLESCU”
. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.010983
TEL / FAX : 021 310 89 58, 021 310 89 55, email  :
Planul de acțiune al școlii – 2014 - 2018
web :

noii specializări -dotarea cu echipamente comisia resurselor


solicitate la multimedia pentru un laborator metodică
ARACIP arondată
Dezvoltarea bazei -dotarea laboratorului Mai 2015 Cazacu MEN Buget local Analiza
materiale din tehnologic cu 25 de calculatoare Monica Primăria Donații rezultatelor
școală pentru a și cu programe de tip CAD Vasile Sector 1 materiale obținute
susține eficient -dotarea Cabinetului tehnologic Roxana Parteneri în urma
orele de practică cu materiale didactice în Comisia dispuși să demersurilor
pentru ciclul proporție de 50% metodică sprijine
superior al liceului arondată dezvoltarea
învățământului
tehnic
Reamenajarea Reamenajarea terenului de Iunie 2015 Cazacu Consiliul local Buget local Analiza
spațiilor destinate sport, a curții școlii și a spațiilor Monica CȘE Autofinanțare impactului asupra
relaxării elevilor adiacente în proporție de 75 % Comisia Comitetul proiecte educative elevilor
în timpul pauzei și metodică de Reprezentativ (prelucrare
după ore arte al Părinților chestionare
aplicate pe
eșantion
reprezentativ)
Reabilitarea și Sistem de supraveghere extins Februarie Vasile Consiliul local Buget local Analiza
extinderea în cel puțin 5 cabinete 2015 Roxana performanțelor
sistemului de sistemului de
supraveghere supraveghere
video
Asigurarea Acoperirea cu materiale Septembrie și Cazacu ISU Buget local Analiza siguranței
materialelor necesare bunei funcționări în cf graficului Monica la locul de muncă
necesare pentru proporție de 100% de necesar Comisiile
protecția muncii și tematice
PSI arondate
COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI PUBLICE
“IOAN N. SOCOLESCU”
. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.010983
TEL / FAX : 021 310 89 58, 021 310 89 55, email  :
Planul de acțiune al școlii – 2014 - 2018
web :

Atragerea de Aplicarea pentru cel puțin un Cf Graficului Lupu Dana Parteneri Autofinanțare și Analiza raportului
resurse prin proiect european de aplicare Stanciu identificați buget al de activitate și a
proiecte Liana proiectului raportului de
Guiman autoevaluare
Dana CEAC
Văsi Lavinia

PRIORITATEA 4: DEZVOLTAREA RELAȚIILOR COMUNITARE, DE SISTEM ȘI TRANSNAȚIONALE


OBIECTIV: Valorificarea parteneriatelor sociale și educaționale pentru îmbunătățirea mobilității intra/inter-regionale și accesul elevilor la educație și
formare de bună calitate

ȚINTE STRATEGICE:
 implicarea partenerilor economici în dezvoltarea bazei materiale a școlii
 implicarea comunității locale în susținerea elevilor cu dificultăți
 realizarea unor parteneriate cu școlile generale pentru popularizarea ofertei educaționale
 dezvoltarea unor parteneriate europene pentru formare profesională și strategii de educație complementare formării instituționale (educația
pentru sănătate, prevenirea abandonului școlar, educație ecologică, educație pentru planing-ul carierei) cu includerea educației nonformale în
strategiile educaționale propuse de unitatea de învățământ
COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI PUBLICE
“IOAN N. SOCOLESCU”
. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.010983
TEL / FAX : 021 310 89 58, 021 310 89 55, email  :
Planul de acțiune al școlii – 2014 - 2018
web :

 transferul de bune practici în formarea profesională

CONTEXT: Piața muncii dinamică determină nevoia de a strânge legăturile furnizorului de educație cu mediul economic real și cu partenerii din
învățământul superior și postliceal.
Programe/ Rezultate așteptate Orizont de Responsabili Parteneri Sursa de Evaluare
activități timp finanțare
Negocierea și Convenții/ protocoale/ Permanent Cazacu Agenți Analiza
semnarea parteneriate Monica economici documentelor
convențiilor de Toți Unități de întocmite
colaborare cu profesorii învățământ
agenți economici
locali și cu alți
parteneri
educaționali
Inițierea și Minimum 2 proiecte 15.06.2015 Popescu Consiliul local Buget local Analiza
implementarea implementate Oana parteneriatelor și a
unor proiecte cu Diminuarea absenteismului și a Melania interesului dovedit
comunitatea locală abandonului școlar în Comisia de comunitatea
pentru elevii cu comparație cu anul școlar trecut diriginților locală
probleme sociale cu 10%
Organizarea în Minimum un program la nivelul 15.06.2015 Ene Doina CCD Autofinanțare Analiza
parteneriat a unor școlii rezultatelor
programe de obținute pe urma
perfecționare acestor cursuri
Atragerea Cel puțin un laborator dotat prin 15.06.2015 Toți Parteneri Buget de stat Analiza noilor
partenerilor în sprijinul partenerilor identificați profesorii economici și climate
dezvoltarea bazei sociali profesionale
materiale
Inițierea unui Creșterea numărului de elevi cu 08.2015 Comisia Școlile Autofinanțare Analiza populației
COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI PUBLICE
“IOAN N. SOCOLESCU”
. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.010983
TEL / FAX : 021 310 89 58, 021 310 89 55, email  :
Planul de acțiune al școlii – 2014 - 2018
web :

sistem coerent de 10% pentru generale din școlare la intrare


promovare a promovarea București
imaginii școlii imaginii
prin parteneriate și școlii
programe
Încheierea de Minimum un parteneriat Decembrie Popescu Instituții de Autofinanțare Analiza
parteneriate cu 2014 Melania cultură impactului pe care
instituții culturale l-a avut
parteneriatul
Stabilirea de Relații cu 2 școli din spațiul Permanent Lupu Dana Instituții Autofinanțare, Analiza gradului
relații cu instituții european partenere sponsori de satisfacție după
din spațiul derularea
european parteneriatului
Aplicarea la Realizarea unui proiect care Cf graficului Lupu Dana Parteneri Autofinanțare Analiza
mobilități ale permite mobilitatea elevilor de aplicare la externi rezultatelor
elevilor selecție

S-ar putea să vă placă și