Sunteți pe pagina 1din 67

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Art.1. Prezentul regulament conţine norme privind organizarea şi funcţionarea Liceului de Arte
Sabin Drăgoi Arad în conformitate cu: Legea Educaţiei nr. 1/04.01.2011(cu modificările și
completările ulterioare), Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ
Preuniversitar (ROFUIP) – OMEN nr.5115/15 dec.2014, Regulamentul privind Organizarea şi
Funcţionarea Învăţământului Preuniversitar de Artă (ROFIPA) şi Codul Muncii.
Art.2. Respectarea regulamentului este obligatorie de către personalul didactic de predare şi
instruire practică, personalul didactic auxiliar şi nedidactic, elevi şi părinţi care vin în contact cu
unitatea noastră de învăţământ. Necunoaşterea prevederilor prezentului regulament nu absolvă
personalul liceului, elevii şi părinţii acestora de consecinţele încălcării lui.
Art.3. Regulamentul de Ordine Interioară intră în vigoare la data de 1 octombrie 2015
după revizuirea şi aprobarea lui în Consiliul Profesoral.
Art.4. Prevederile prezentului regulament se pot modifica şi/sau completa ulterior ori de câte ori
este cazul, la iniţiativa a 2/3 din numărul membrilor Consiliului de Administraţie şi cu consultarea
organizaţiei sindicale din cadrul liceului. Modificările şi/sau completările ulterioare vor fi aduse la
cunoştinţa întregului personal şi a elevilor în termen de 3 zile de la efectuare.
Art.5. Conducerea liceului va coordona negocierea actualului regulament cu Consiliul
de Administraţie, Consiliul Reprezentativ al Elevilor, Asociaţia Părinţilor LASDA şi Consiliul
Profesoral, organizaţiile sindicale, precum şi prelucrarea sa de către toţi profesorii diriginţi
la clase, tuturor elevilor şi părinţilor acestora sub semnătură. Un exemplar va exista în dulapul din
cancelaria şcolii putând fi consultat de orice angajat al liceului, de elevi şi de părinţi.
Art. 6. Conducerea şcolii şi profesorii diriginţi au obligaţia prelucrării prezentului regulament
tuturor elevilor şi părinţilor acestora. Prelucrarea prezentului regulament către personalul didactic
auxiliar şi nedidactic se va efectua de către conducerea şcolii, iar pentru personalul de pază de
către administrator.
Art. 7. (1) Anul şcolar începe la 1 septembrie şi se încheie la 31 august din anul calendaristic
următor.
(2) Structura anului şcolar, respectiv perioadele de desfăşurare a cursurilor, a vacanţelor şi
a sesiunilor de examene se stabilesc prin ordin al Ministrului Educatiei Naţionale, după consultarea
reprezentanţilor federaţiilor sindicale, reprezentative la nivel de ramură-învăţământ.
(3) În situaţii obiective, ca de exemplu: epidemii, calamităţi naturale etc., cursurile
şcolare pot fi suspendate pe o perioadă determinată.
(4) Suspendarea cursurilor şcolare se poate face, după caz:
a) la nivelul unităţii de învăţămant, la cererea directorului, după consultarea
sindicatelor şi cu aprobarea inspectorului şcolar general;
b) la nivelul grupurilor de unităţi din judeţ, la cererea inspectorului şcolar general,
cu aprobarea Ministerului Educaţiei Naţionale
c) la nivel regional sau naţional, prin ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale.
(5) Suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a programei
şcolare până la sfârşitul semestrului, respectiv al anului şcolar. Aceste măsuri se stabilesc prin
decizie a directorului unităţii de învăţământ.

LICEUL DE ARTE “SABIN DRAGOI’ Page 1


REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

Art. 8. (1) În Liceul de Arte Sabin Drăgoi din Arad, cursurile se desfăşoară astfel: orele de
cultură generală între orele 8.00 şi 15.00, ora de curs fiind de 50 minute, cu o pauză de 10 minute
după fiecare oră şi o pauză de 20 minute după cea de a doua oră de curs; orele individuale de
instrument între orele 11.00 şi 19.00 (excepție clasele de liceu care au ore libere dimineața), iar
orele de atelier -arte plastice între orele 8 şi 17.
(2) În învăţământul primar, ora de curs este de 50 de minute organizată astfel:
La Clasa pregătitoare și clasa I: 30-35 min activități de predare-învățare-evaluare +15min
activități liber alese, recreative
La Clasele II-IV: 45 min activități de predare-învățare-evaluare + 5 min activităţi activități
liber alese, recreative, cu o pauză de 10 minute după fiecare oră şi o pauză de 20 minute după cea
de a doua oră de curs.
(3) În situaţii speciale şi pe o perioadă determinată, durata orelor de curs şi durata pauzelor
poate fi modificată, cu aprobarea inspectorului şcolar general, la propunerea, bine fundamentată, a
Consiliului de Administraţie al unităţii de învăţământ.
Art. 9. Intrarea elevilor în incinta Liceului de Artă Sabin Drăgoi se face din Bulevardul Revoluţiei,
pe lângă patiseria din colţul elevilor, iar intrarea profesorilor pe uşa din mijlocul clădirii. Ambele
intrări sunt prevăzute cu sistem de supraveghere video, iar la intrarea elevilor pe parcursul zilei va
fi portarul de serviciu.
În locuri vizibile,în incinta liceului, vor fi afişate numele angajatului ce desfăşoară activitatea în
acel sector şi programul de lucru (ORARUL PE SALA) .

CAPITOLUL II:
RESURSE UMANE
Secţiunea 1 : Personal didactic, didactic auxiliar, nedidactic

Personalul unității este constituit din următorii salariaţi încadraţi în baza statului de funcţii :
 Director
 Director adjunct
 Învăţători/profesori pentru ciclul primar
 Profesori
 Secretar şef
 Contabil şef
 Bibliotecar
 Informatician
 Administrator de patrimoniu
 Personal de îngrijire
 Paznici
 Model viu

Generalităţi

LICEUL DE ARTE “SABIN DRAGOI’ Page 2


REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

Art. 10. Întregul personal al liceului are obligaţia să manifeste un comportament de înaltă ţinută
morală şi profesională, atât în cadrul şcolii, cât şi în afara ei, astfel încât să contribuie la menţinerea
şi dezvoltarea capitalului de imagine de care se bucură liceul, să aibă o ţinută vestimentară sobră şi
de bun gust şi o atitudine colegială demnă.
Art. 11. Programul de lucru se va stabili în functie de cerinţele unităţii fără a depăşi 8 ore zilnic.
Art. 12. Angajatul va purta ecuson, indicând numele, funcţia şi locul de muncă.
Art. 13. Toate cadrele didactice şi didactice auxiliare au datoria de a-şi desfăşura activitatea
profesională în raport cu misiunea instituţiei din care fac parte, în scopul realizării obiectivelor
generale şi ale celor specifice prevăzute în Planul Managerial de activităţi, elaborat de conducerea
liceului şi aprobat de Consiliul Profesoral. Membrii personalului didactic, didactic auxiliar şi
nedidactic au obligaţia de a-şi acorda respect reciproc şi de a colabora în vederea sarcinilor
profesionale ce le revin.
Art. 14. Toţi salariaţii liceului au datoria de a se preocupa de conservarea şi îmbunătăţirea bazei
materiale a şcolii şi de a utiliza cu responsabilitate resursele materiale din dotare. Responsabilii
comisiilor metodice vor desemna persoanele din cadrul catedrelor care vor fi responsabile de
păstrarea atelierelor, cabinetelor, sălilor de instrument şi a patrimoniului aferent. Sălile de clasă vor
fi în responsabilitatea directă a profesorilor diriginți, care au obligaţia de a recupera de la colectivele
respective contravaloarea daunelor produse.
Art. 15. Sustragerea de bunuri sau gestionarea frauduloasă se sancţionează cu desfacerea
contractului de muncă.
Art. 16. Este interzisă posesia, comercializarea sau consumul de băuturi alcoolice, droguri sau alte
substanţe care ar putea afecta discernământul personalului sau prezenţa sub influenţa acestora în
incinta şcolii. Fumatul este permis doar în locurile special amenajate, cu respectarea normelor P.S.I.
şi a legislaţiei în vigoare.
Art. 17. Angajatul care se află sub influenţa alcoolului şi a drogurilor, în timpul serviciului va fi
scos din program şi sancționat cu diminuarea salariului cu 15% pe o lună. Dacă abaterea se repetă, i
se va desface contractul de muncă.
Art. 18. Organizarea unor reuniuni cu caracter privat ocazionate de diverse sărbători se va desfăşura
fără excepţie după terminarea ultimei ore de curs din ziua respectivă şi va trebui sa aibă aprobarea
conducerii liceului
Art. 19. Se interzice introducerea în cadrul liceului şi difuzarea de tipărituri, foi volante, prospecte
etc., precum şi comercializarea de produse sau organizarea de simpozioane pentru promovarea
acestora sau orice alte activităţi care nu au legătură cu specificul şi interesele şcolii.
Art. 20. Organizarea oricărui tip de manifestare colectivă cu caracter extraşcolar, care se va
desfăşura prin implicarea cadrelor didactice/nedidactice şi elevilor liceului, va fi supusă aprobării
Consiliului de Administraţie. Organizatorii au datoria de a aduce la cunoştinţa conducerii şcolii
intenţia organizării unor astfel de manifestări cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de desfăşurarea
evenimentului şi de a obţine avizul pentru organizarea acesteia. În caz contrar, toate
responsabilităţile revin persoanelor care au organizat acţiunea respectivă.
Art. 21. În cazul în care desfăşurarea Consiliilor Profesorale se suprapune cu anumite ore de curs,
profesorii care predau la clasele respective au obligatia de a recupera orele pierdute. Participarea la
şedinţele Consiliului Profesoral este OBLIGATORIE pentru toate cadrele didactice.
Art. 22. Întregul personal este obligat să fie la zi cu carnetul de sănătate.
Art.23. În cazul în care un membru al personalului liceului nu poate fi prezent la program din
motive medicale, este de datoria sa să anunţe conducerea şcolii cel mai târziu la începutul zilei
respective. Neanunţarea în prealabil a absenţei se consideră absenţă nemotivată.

LICEUL DE ARTE “SABIN DRAGOI’ Page 3


REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

Art.24. Învoirile se fac pe bază de cerere înregistrată la secretariat cu aprobarea direcţiunii,


cu asigurarea suplinirii orelor.
Art. 25. Întârzierea, plecarea din unitate înaintea de expirarea timpului de lucru - in mod frecvent-
se penalizează cu reţinerea a 10% din salariu pe o lună.
Art.26. Salariatul are obligația de a semna zilnic condica de prezență, neîndeplinirea acestei obligații
în mod repetat se penalizează prin tăierea orelor respective.
Art 27. Profesorii de specialitate și diriginții predau la administraţie dublura cheii clasei.
Art.28. Salariatul are în principal următoarele drepturi :
a) dreptul la salarizare pentru munca depusă;
b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;
c) dreptul la concediul de odihnă anual ;
d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament ;
e) dreptul la demnitate în muncă ;
f) dreptul la securitate si sănătate în muncă ; e) dreptul la acces la formarea profesională ; f)
dreptul la informare si consultare ;
g) dreptul de a lua parte la determinarea si ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului de
muncă ;
h) dreptul la protectie în caz de concediere ;
i) dreptul la negociere colectivă şi individuală ;
j) dreptul de a participa la acţiuni colective;
k) dreptul de a se constitui sau de a adera la un sindicat.
Art. 29. Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii :
a) obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiunile ce-i revin -
conform fişei postului;
b) obligaţia de a respecta disciplina muncii;
c) obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în Regulamentul de ordine interioară, în
contractul colectiv de muncă aplicabil, precum si în contractul individual de muncă;
d) obligaţia de fidelitate fată de angajator în executarea atribuţiunilor de serviciu;
e) obligaţia de a respecta măsurile de securitate si sănătate a muncii în unitate ;
f) să completeze şi să depună fişa anuală de evaluare conform legilor în vigoare ;
g) să respecte prevederile privind combaterea discriminării şi protecţia maternităţii (Anexa 6).
Art. 30. Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu – in mod repetat- se penalizează cu 5% din salariu pe
o lună.

Secţiunea 2 : Personal de conducere


Art.29. Conducerea unităţilor de învăţământ preuniversitar de artă este asigurată, în conformitate
cu prevederile Legii nr. 1/2011 de Consiliul de Administraţie, director/directori adjuncţi care
conlucrează cu Consiliul Profesoral în exercitarea atribuţiilor ce le revin, cu Comitetul de Părinţi
şi cu autorităţile administraţiei publice locale.
Art.30. Atribuţiile directorului din unităţile de învăţământ preuniversitar de artă sunt cele
stipulate la art. 97(2) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 la care se adaugă atribuţii specifice
de management şi impresariat artistic stabilite de Consiliul de Administraţie.
Art.31. Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:
a) să stabilească organizarea si functionarea unităţii;

LICEUL DE ARTE “SABIN DRAGOI’ Page 4


REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

b) să stabilească atribuţiile corespunzătoare pentru fiecare salariat, în conditiile legii;


c) să dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor ;
d) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu ;
e) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit
legii, contractului de muncă aplicabil şi Regulamentului d ordine interioară.

Secţiunea 3: Personal didactic


A.Generalităţi
Art. 32. Cadrele didactice care nu-şi desfaşoară una sau mai multe ore din lipsa întregului colectiv
de elevi au obligatia de a consemna absenţele în catalog la toţi elevii . Aceste cadre didactice au
obligaţia de a rămâne în şcoală pe toată durata programului lor.
Art.33. Personalul didactic are dreptul de utilizare a tuturor echipamentelor din dotare care le sunt
necesare în procesul instructiv – educativ şi pentru propria perfecţionare cum ar fi: calculatoare,
copiatoare, aparatura audio – video etc. cu condiţia existenţei consumabilelor necesare.
Art.35. Profesorii diriginţi au obligaţia de a ţine evidenţa învoirilor medicale şi de la părinţi într-un
dosar special care va sta în şcoala şi va putea fi consultat de către directori, profesorii clasei şi/sau
părinţi.
Art. 36. Activităţile extracurriculare pe care profesorul diriginte le organizează cu colectivul de
elevi trebuie să se desfăşoare în afara orelor de curs, cu excepţia unor evenimente speciale care
trebuie comunicate şi aprobate de conducerea şcolii.
Art. 37. Cadrele didactice au obligaţia de a stabili şi promova în relaţia cu elevii şi părinţii acestora
principiile corectitudinii şi respectului reciproc, de a manifesta transparenţă şi deschidere pentru
comunicarea bilaterală.
Art.38. Este interzis oricărui cadru didactic să discrimineze elevii, să adreseze cuvinte jignitoare
şi/sau umilitoare elevilor, să recurgă la agresiuni fizice sau gesturi care să exceadă relaţia profesor
– elev, să recurgă la orice tip de hărţuire asupra elevilor.
Art.39. Este interzis oricărui cadru didactic să-şi discrimineze colegii, să adreseze cuvinte
jignitoare şi/sau umilitoare altor colegi, să recurgă la agresiuni fizice sau gesturi care să exceadă
relaţia profesor – profesor, să recurgă la orice tip de hărţuire asupra persolanului didactic, didactic
auxiliar şi nedidactic.
Art.40. Nu este permisă întârzierea profesorilor la ora de curs şi nici utilizarea telefonului mobil
pe parcursul acesteia-excepţie cazuri special
Art.42. Întreg personalul unităţii şcolare are obligaţia de a-şi desfăşura activitatea astfel încât să
fie aplicate şi promovate normele specifice de asigurare a calităţii în învăţământul preuniversitar.
Art.43. Profesorii au obligaţia să prezinte conducerii şcolii documentele de proiectare a activităţii
didactice la timp, astfel:
 pentru semestrul I – termen 1 octombrie
pentru a nu atrage sancţiuni ( mustrare, interzicerea dreptului de a intra la ore, diminuarea
salariului, desfacerea contractului de muncă etc). De asemenea, şefii de catedre au obligaţia de a
prezenta conducerii şcolii la sfârşitul anului şcolar documentaţia care să ateste activitatea didactică
desfăşurată de fiecare membru al catedrei.
Art.44. Cadrele didactice de specialitate au obligaţia de a desfăşura activitate de selecţie a
elevilor în perioada prevăzută de prezentul regulament, dar şi acţiuni de depistare a elevilor
capabili de performanţă artistică, atât în unităţi de învăţământ de masă, cât şi în cluburi şi palate

LICEUL DE ARTE “SABIN DRAGOI’ Page 5


REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

ale copiilor.
Art.45. Personalul didactic de predare trebuie să fie interesat de formarea sa continuă.
Art.46. Cadrele didactice cu experienţă vor desfăşura activitate de mentorat pentru debutanţi la
solicitarea şcolii.
Art.47. Toate cadrele didactice SUNT OBLIGATE să participe la organizarea şi desfăşurarea
examenelor şi concursurilor.

B.Atribuţii specifice
a. Serviciul pe şcoală
Art.48. Profesorii au obligaţia de a efectua serviciu pe şcoală, cu respectarea sarcinilor prestabilite.
Art.49. Atribuţiile profesorului de serviciu sunt următoarele:
a) Este prezent în şcoală între orele 745-15
b) La începutul serviciului verifică dacă sunt toate cataloagele şi răspunde de securitatea lor
pe toată durata turei sale. Verifică dacă s-au prezentat elevii de serviciu, urmând să îi
înlocuiască dacă aceştia absentează. Instruieşte elevii de serviciu asupra sarcinilor pe
care le au în legătură cu supravegherea intrării în şcoală, închiderea şi deschiderea uşilor,
înregistrarea persoanelor străine, etc.
c) Supraveghează elevii la intrarea în şcoală, în pauze şi la plecarea acestora din instituţie.
d) Supraveghează buna desfăşurare a procesului de învăţământ, starea disciplinară şi
integritatea bunurilor materiale din dotarea şcolii.
f) Coordonează şi monitorizează activitatea elevilor de serviciu pe şcoală şi a elevilor de
serviciu pe clasă. Verifică prin sondaj în pauze dacă sălile de clasă sunt bine întreţinute,
iar elevii de serviciu îşi îndeplinesc conştiincios atribuţiile.
g) Colaborează cu personalul de serviciu (femei de serviciu, gardian, portar).
h) Controlează curtea şi holul şcolii, sălile de clasă, grupurile sociale pe durata întregului
program şi ia toate măsurile care se impun pentru evitarea accidentelor sau evenimentelor
cu urmări grave. În cazul unor astfel de evenimente anunţă de urgenţă conducerea şcolii.
j) Intervine prompt în caz de perturbare a procesului de învăţământ generate de absenţa
unor profesori, indisciplină, distrugeri de bunuri. În cazul distrugerii de bunuri va încerca
să identifice vinovaţii, dacă aceştia nu sunt găsiţi răspunderea materială este colectivă şi
va fi menţionată în procesul verbal.
k) Răspunde de ordinea şi disciplina în şcoală în timpul pauzelor si semnalează conducerii
şcolii prezenţa persoanelor străine, precum şi eventualele evenimente deosebite care se
petrec pe perioada desfăşurării serviciului său.
l) În lipsa directorului, profesorul de serviciu ia măsuri pentru acoperirea orelor respective.
m) La sfârşitul programului verifică starea în care au fost lăsate sălile de clasă, verifică
existenţa cataloagelor, întocmeşte un proces verbal la sfârşitul programului în care
menţionează evenimentele care au avut loc în timpul desfăşurării serviciului.
n) Participă la stingerea incendiului şi la evacuarea clădirii liceului în caz de incendiu sau
calamitate conform Planului de alarmare şi evacuare al Liceului de Artă din Arad
Art.50. Activitatea profesorului de serviciu va fi monitorizată de comisia de disciplină şi evaluată
de Consiliul de Administraţie al liceului.
b. Responsabilul de catedră
Art.51. Atribuţiile responsabilului de catedră/responsabil de arie curriculară sunt
următoarele:

LICEUL DE ARTE “SABIN DRAGOI’ Page 6


REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

a) Îndeplineşte atribuţiile specifice stabilite prin art. 58 din ROFUIP,. b) Elaborează dosarul
comisiei metodice si rapoartele semestriale de activitate
c. Comisii de lucru
Art.52. Pe lângă activitatea didactică specifică profesorii şi învăţătorii: conlucrează la
rezolvarea sarcinilor grupurilor de lucru în care sunt nominalizaţi, participă la activităţile
organizate în/de instituţie (serbări, concursuri, competiţii, etc.), efectuează serviciul în şcoală
conform planificării şi atribuţiilor enumerate de prezentul regulament şi îndeplinesc orice alte
sarcini repartizate de conducerea şcolii în funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, în
condiţiile legii.
Art.53. În Liceul de Arte din Arad, pentru optimizarea procesului de învăţământ,
funcţionează următoarele comisii:
1. Comisia pentru probleme de disciplină
Grupul de lucru pentru probleme de disciplină va urmări și va raporta lunar Consiliului de
Administraţie disfuncţionalităţile provocate de către cadrele didactice şi elevii şcolii şi va
propune soluţii de remediere.
În cadrul acestui grup de lucru vor funcţiona două subgrupe:
Subgrupa I se va ocupa de activitatea personalului didactic şi va monitoriza:
a) Activitatea profesorilor de serviciu din şcoală
b) Notarea ritmică a elevilor şi situaţia absenţelor.
c) Intarzierile cadrelor didactice
Subgrupa a-II-a se ocupă de activitatea elevilor şcolii şi va monitoriza:
a) Ţinuta şi conduita elevilor.
b) Activitatea elevilor de serviciu din şcoală şi din clasă
c) Obligaţiile elevilor în conformitate cu prezentul regulament.
Cele două subcomisii îşi vor corela activitatea prin intermediul comisiei diriginţilor şi a
consiliului de administraţie.
2. Comisia diriginţilor şi învăţătorilor
Calitatea de profesor diriginte se acordă la începutul anului şcolar de către directorul
liceului şi se retrage de către acelaşi organ de conducere.
Activitatea diriginţilor este coordonată de responsabilul comisiei diriginţilor care răspunde
de domeniul educativ – şcolar şi extraşcolar- în faţa directorului, Consiliului de Administraţie,
Consiliului Profesoral şi a organelor de control pentru activitatea proprie conform fişei postului.
Diriginţii au următoarele
atribuţii:
a) Prelucrează şi aplică regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiilor de
învăţământ preuniversitar şi regulamentul de ordine interioară al şcolii.
b) Organizează şi coordonează activitatea claselor pe care le conduc.
c) Întreţin o relaţie educativă optimă între profesorii clasei, elevi şi părinţi.
d) Coordonează consiliul profesorilor clasei.
e) Organizează şedinţe cu părinţii minimum două în decursul unui an şcolar şi anunţă
părinţii în scris referitor la situaţia şcolară a elevilor de câte ori este nevoie.
f) Întocmesc situaţiile şcolare finale.
g) Aduc la cunoştinţa elevilor metodologia de obţinere a burselor şcolare, rechizitelor
gratuite şi ajutorului pentru achiziţionarea unui calculator.
h) Solicită manuale școlare și carnete de elev pentru întreg colectivul clasei.

LICEUL DE ARTE “SABIN DRAGOI’ Page 7


REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

i) Predau la sfârșitul anului școlar sau în momentul transferului(plecării) la magazia


liceului manualele primite pe parcursul anului școlar.
j) Completează carnetele de elev.
k) Completează şi răspunde de corectitudinea datelor înscrise în cataloage şi registru
matricol (inclusiv format electronic).
l) Analizează săptămânal situaţia absenţelor elevilor din clasă și transmit lunar
secretaritului situația de fapt.
m) Instruiesc şi verifică elevii referitor la sarcinile ce le revin ca elevi de serviciu pe clasă şi
pe şcoală.
n) Recuperează contravaloarea bunurilor materiale distruse de elevii propriei clase.
o) Procură fonduri pentru îmbunătăţirea bazei materiale a clasei şi şcolii.
p) Participă la activităţile cultural educative şi sportive desfăşurate de elevii clasei.
q) Aduc la cunoştinţa părinţilor metodologia de obţinere a burselor şcolare, rechizitelor
gratuite şi ajutorului pentru achiziţionarea unui calculator.
r) Prelucrează normele de protecţia muncii, P.S.I. mediu şi de protecţie civilă.
s) Colaborează cu instituţiile comunităţii locale: poliţia, pompierii, instituţii sanitare, instituţii
de mediu, alte instituţii.
t) Planifică şi organizează activităţi extracurriculare.
u) Promovează şi susţine iniţiativele pozitive ale elevilor.
v) Monitorizează situaţia absolvenţilor liceului/gimnaziului.
w) Organizează activităţi metodice.
3.Comisia pentru acordarea burselor şcolare, rechizitelor gratuite şi altor ajutoare sociale
Are următoarele atribuţii:
a) Se informează asupra cadrului legislativ referitor la metodologiile de acordare a
burselor şcolare, rechizitelor gratuite, ajutorului pentru achiziţionarea unui calculator şi
altor ajutoare cu caracter social.
b) Aduce la cunoştinţa profesorilor diriginţi metodologia de obţinere a burselor şcolare,
rechizitelor gratuite şi ajutorului pentru achiziţionarea unui calculator.
c) Verifică dosarele depuse pentru obţinerea burselor şcolare, rechizitelor gratuite şi ajutorului
pentru achiziţionarea unui calculator.
d) Înaintează spre aprobare dosarele depuse pentru obţinerea burselor şcolare, rechizitelor
gratuite şi ajutorului pentru achiziţionarea unui calculator.
e)Aduce la cunoştinţă şi distribuie beneficiarilor bursele şcolare, rechizitele gratuite şi
ajutorul pentru achiziţionarea unui calculator.
4. Comisia pentru pregătirea examenului de bacalaureat
Are următoarele atribuţii:
a) Aduce la cunoştinţa candidaţilor metodologia de desfăşurare a examenului de bacalaureat.
b) Înregistrează opţiunile elevilor pentru examenul de bacalaureat.
c) Supraveghează şi coordonează pregătirea elevilor ce susţin examenul de bacalaureat.
d) Participă la înscrierea elevilor pentru examenul de bacalaureat.
5. Comisia pentru pregătirea examenului de evaluare naţională şi pentru admiterea în liceu
Are următoarele atribuţii:
a) Aduce la cunoştinţa candidaţilor metodologia referitoare examenul de evaluare naţională
şi la examenul de admitere în liceu.
b) Instruieşte candidaţii să completeze fişele de înscriere.
c) Preia şi verifică dosarele de înscriere ale elevilor admişi în liceu.

LICEUL DE ARTE “SABIN DRAGOI’ Page 8


REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

d) Supraveghează şi coordonează pregătirea elevilor ce susţin examenul de evaluare naţională


şi probele de aptitudini
d)Organizează desfăşurarea probelor de aptitudini specifice pentru admiterea în liceu
filiera vocaţională.
6. Comisia pentru întocmirea orarului şi asigurarea serviciului în şcoală
Are următoarele atribuţii:
a) Elaborează şi gestionează schema orară.
b) Planifică profesorii de serviciu şi elevii de serviciu în şcoală.
c) Instruieşte profesorii de serviciu.
d) Planifică sălile de clasă.
e) Asigură suplinirea cadrelor didactice aflate în concediu medical.
7. Comisia pentru promovarea imaginii şcolii
Are următoarele atribuţii:
a) Organizează tîrgul educaţional şi campania publicitară de ofertă educaţională.
b) Participă la emisiuni radio, TV colaborează cu ziare şi reviste, instituţii de stat sau
particulare, firme etc.
c) Atrage sponsorizări pentru activităţile dedicate promovării imaginii şcolii şi pentru
înfrumuseţarea instituţiei.
8. Comisia pentru programe și proiecte educative
Are următoarele atribuţii:
a) Organizează serbările, balurile, competiţiile sportive şi alte evenimente.
c) Caută sponsori pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor cultural artistice şi
sportive.
d) Colaborează cu instituţii de artă respectiv sport.
e) Elaborează un plan referitor la vizite în muzee, vizionări de spectacole
(abonamente filarmonică, teatru), manifestări sportive, excursii, cursuri de dans, etc.
f) Organizează un afişier referitor la evenimentele culturale: spectacole, cărţi noi,
expoziţii.
g) Organizează excursii, drumeţii de nivel naţional şi internaţional.
h) Colaborează cu centrul de tabere Arad, agenţii de turism şi aduc la cunoştinţa elevilor
ofertele acestora.
9.Comisia pentru proiecte naționale și internaţionale
a) Stabileşte parteneriate cu instituţii din ţară, străinătate.
b) Instruieşte cadrele didactice pentru: participare la proiecte ErasmusPlus, găsirea de noi
parteneri şi elaborarea de proiecte
c) Asigură resursele materiale necesare desfăşurării parteneriatelor şcolare.
d) Monitorizează şi evaluează parteneriatele şcolare în curs de desfăşurare.
f) Diseminează rezultatele parteneriatelor şcolare încheiate.
10. Comisia pentru perfecționare și formare continuă
Are următoarele atribuţii
a) Aduce la cunoştinţa cadrelor didactice calendarul cursurile organizate de instituţiile
de învăţământ superior, casa corpului didactic, centre, institute abilitate pentru pregătirea şi
perfecţionarea cadrelor didactice.
b) Informează cadrele didactice asupra cadrului legislativ şi tendinţelor existente referitoare
la educaţia continuă.
c) Organizează sesiunile de comunicări ştiinţifice al cadrelor didactice şi elevilor.

LICEUL DE ARTE “SABIN DRAGOI’ Page 9


REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

d) Identifică nevoile de formare la nivelul unităţii şcolare.


11.Comisia pentru concursuri şi olimpiade şcolare.
a) Coordonează pregătirea elevilor pentru concursuri şi olimpiadele şcolare, în relaţie directă
cu profesorii de specialitate
b) Monitorizează rezultatele elevilor la olimpiade şcolare şi concursuri.
c) Planifică şi organizează participarea elevilor la concursurile de educaţie rutieră, pompieri şi
sanitari.
12. Comitetul de securitate şi sănătate în muncă
Are următoarele atribuţii:
a) Prelucrează cadrelor didactice normele de protecţia muncii de două ori pe an.
b) Afişează în locuri vizibile normele de protecţia muncii.
c) Achiziţionează şi gestionează carnetele şi fişele de protecţia muncii.
d) Aplică norme specifice de protecţia muncii pentru cabinetele de informatică, chimie, fizică
şi sala, terenul de sport.
e) Controlează toate sălile în care se desfăşoară activităţi didactice pentru prevenirea
accidentelor şi îmbolnăvirilor.
f) Verifică cunoştinţele cadrelor didactice şi elevilor referitoare la normele de protecţia
muncii prelucrate.
g) Prelungeşte viza de protecţia muncii a instituţiei la Inspectoratul teritorial de muncă.
h) Colaborează cu serviciul medical pentru cunoaşterea stării de sănătate a angajaţilor.
i) Informează cadrele didactice asupra cadrului legislativ şi noutăţilor referitoare la securitatea
şi sănătatea în muncă.
j) Ţine evidenţa abaterilor referitoare la securitatea muncii şi propune sancţiuni.
13. Comisia PSI, protecţie civilă și situații de urgenta
Are următoarele atribuţii:
a) Elaborează şi afişează în loc vizibil planul de evacuare al instituţiei în caz de
incendiu şi normele P.S.I. (Planul de alarmare şi evacuare al instituţiei)
b) Instruieşte cadrele didactice şi elevii referitor la normele P.S.I. şi cataclisme.
c) Instruieşte cadrele didactice şi elevii în vederea acordării primului ajutor.
d) Verifică periodic starea de funcţionare a hidranţilor şi extinctoarelor.
e) Verifică instalaţia electrică, arzătoarele de gaz, depozitarea substanţelor inflamabile.
f) Decuplează alimentarea instituţiei cu curent electric şi gaze naturale în caz de incendiu
sau cataclism.
g) Nominalizează persoanele care mânuiesc extinctoarele în caz de incendiu.
h) Anunţă pompieri şi salvarea în caz de incendiu.
i) Asigură cale liberă spre podul şi subsolul instituţiei.
j) Asigură existenţa şi dotarea punctelor P.S.I. cu lopeţi, nisip, găleţi, târnăcop etc.
k) Planifică exerciţii de simulare referitoare la incendii sau cataclisme.
l) Participă la instruirea elevilor pentru concursul pe teme P.S.I.
m) Prelucrează normele de mediu şi organizează locuri de colectare a deşeurilor.
n) Colaborează cu instituţiile pompierilor militari, sănătăţii, mediului şi apărării civile Sibiu.
14.Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământ.
Are următoarele atribuţii:
a)Elaborează planuri strategice pe termen de patru ani şi planuri anuale operaţionale privind
măsurile de îmbunătăţire a calităţii.
b)Aplică în mod consecvent metodologia de aplicare a calităţii în educaţie elaborată de

LICEUL DE ARTE “SABIN DRAGOI’ Page 10


REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Educaţie.


c)Monitorizează aplicarea standardelor care definesc nivelul de realizare al unei
activităţi instructiv-educative.
d)Implică toţi membrii comunităţii şcolare în activităţile de asigurare a calităţii.
e)Elaborează propria bază de date şi informaţii privind calitatea serviciilor educaţionale
furnizate.
f) Elaborează anual, la sfârşitul fiecărui an şcolar, un raport privind starea calităţii procesului
de instruire şi educare în baza căruia se întocmeşte raportul de autoevaluare instituţională.
g) Cooperează activ cu Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Educaţie.
15. Comisia pentru curriculum
Are următoarele atribuţii:
a) Procură documentele curriculare oficiale.
b) Asigură aplicarea planului cadru de învăţământ.
c) Se îngrijeşte de asigurarea bazei pentru activităţile curriculare şi extracurriculare.
d) Asigură organizarea şi desfăşurarea examenelor de sfârşit de ciclu, examenelor de
corigenţă, de încheiere a situaţiilor şcolare şi de diferenţă potrivit regulamentelor în
vigoare.
e) Asigură fundamentarea dezvoltării locale de curriculum prin prisma resurselor umane
existente şi specificului local.
f) Asigură cadrelor didactice consultanţă în probleme de curriculum.
g) Asigură coerenţă între curriculum-ul naţional şi specificul local şi rezolvă conflictele
de prioritate dintre profesorii şcolii.
h) Realizează lista manualelor (disciplină/nivel/autor/editură) care sunt utilizate în şcoală
şi verifică dacă acestea sunt aprobate de MEN.
16. Comisia pentru prevenirea si reducerea violenţei în mediul şcolar
Are următoarele atribuţii:
a) Identificarea timpurie a elevilor cu potenţial violent şi a cauzelor care pot determina
manifestări de violenţă a acestora, prin implicarea cadrelor didactice şi a
personalului specializat (consilieri şcolari, psihologi, asistenţi sociali, mediatori).
b)Elaborarea si derularea unor programe de asistenţă individualizată pentru elevii implicaţi (ca
autori sau ca victime) în cazuri de violenţă
c) Implicarea activă a elevilor cu potenţial violent sau care au comis acte de violenţă în
programe de asistenţă derulate în parteneriat de către scoală şi alte instituţii specializate
(Poliţia comunitară, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului,
autorităţile locale, Biserica, alte organizaţii specializate în programe de protecţie şi
educaţie a copiilor şi a tinerilor).
d)Identificarea si asistarea elevilor care au fost victime ale violenţei şcolare prin
implicarea cadrelor didactice, a personalului specializat (consilieri şcolari, psihologi,
asistenţi sociali, mediatori), a părinţilor
e)Iniţierea unor programe destinate părinţilor, centrate pe conştientizarea, informarea si
formarea cu privire la dificultăţile de adaptare a copiilor la mediul şcolar şi la
diferite aspecte ale violenţei şcolare (forme, cauze, modalităţi de prevenire)
f)Elaborarea unor strategii coerente de prevenţie si intervenţie, care să fie fundamentate
pe diagnoza situaţiei existente şi să fie incluse în planul de dezvoltare instituţională;
iniţierea unor programe care să răspundă unor situaţii specifice unităţii de învăţământ
respective

LICEUL DE ARTE “SABIN DRAGOI’ Page 11


REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

g)Elaborarea unor parteneriate vizând combaterea violenţei şi respectarea legii cu Poliţia


Arad, Jandarmeria Arad, Firme de pază specializate.
17. Comisia pentru frecvență, combaterea absenteismului și a abandonului școlar
Are următoarele atribuţii:
a) verifică lunar situaţia notării şi situaţia absenţelor;
b) identifică elevii predispuşi la abandon şcolar şi aduce la cunoştinta Consiliului profesoral;
c) informează periodic Consiliul Profesoral privind opiniile despre evaluare şi notare;
d) realizează sondaje in rândul elevilor privind opiniile despre evaluare şi notare;
e) elaborează materialele tematice referitoare la evaluare şi notare;
f) întocmeşte situaţia lunară solicitată de ISJ Arad
18.Comisia pentru control managerial intern
Comisia se constituie conform art. 78 din ROFUIP, respectând prevederile Ordinului ministrului
finanțelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea codului controlului intern/ managerial, cuprinzând
standardele de control intern/managerial la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de
control intern/managerial, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Componenţa, modul de organizare şi de lucru se stabilesc prin procedură specifică, anexă la
prezentul regulament. Comisia se întrunește trimestrial sau ori de câte ori este nevoie.
Comisia de control managerial intern are următoarele atribuții:
a) asigură coordonarea deciziilor și acțiunilor compartimentelor structurale ale entității publice;
b) organizează, când necesitățile o impun, structuri specializate care să sprijine managementul în
activitatea de coordonare;
c) coordonează și influențează decisiv rezultatele interacțiunii dintre salariați în cadrul raporturilor
profesionale;
d) conștientizează salariații asupra consecințelor deciziilor și ale acțiunilor lor asupra întregii
entități publice;
e) organizează consultări prealabile, în vederea unei bune coordonări, în cadrul compartimentelor
cât și între structurile unități de învățământ.
19.Comisia de gestionare SIIIR
Comisia se constituie prin decizia directorului în baza hotărârii Consiliului de adiministraţie.
Componenţa şi atribuţiile comisiei sunt stabilite prin procedură specifică, anexă la prezentul
regulament.
20.Comisia pentru prevenirea si combaterea discriminării și promovarea interculturalitatii
Comisia se constituie, prin decizia directorului, dată în baza hotărârii consiliului de
administrație, având drept scop, cf. art. 77, alin. (2) din ROFUIP, promovarea, în cadrul unității de
învățământ, a principiilor școlii incluzive. Școala incluzivă este o școală prietenoasă și democratică,
care valorifică diversitatea culturală, o școală în care toți copiii sunt respectați și integrați fără
discriminare și excludere generate de originea etnică, naționalitate, deficiențe fizice sau mentale,
origine culturală sau socio-economică, religie, limbă maternă, convingerile, sexul, vârsta, infecția
HIV, apartenența la o categorie dezavantajată sau orice criteriu sancționat de legislația pentru
prevenirea și combaterea discriminării din România. Prevenirea și eliminarea fenomenului de
segregare școlară, care reprezintă o formă gravă de discriminare, constituie o condiție imperativă
pentru implementarea principiilor școlii incluzive.
Comisia este formată din 5 membri: trei cadre didactice, un reprezentant al părinților,
tutorilor sau susținătorilor legali și un reprezentant al elevilor.La ședințele de lucru ale comisiei sunt
invitați să participe, acolo unde este posibil, în calitate de observatori, reprezentanți ai organizațiilor
non-guvernamentale cu activitate în domeniul drepturilor omului.

LICEUL DE ARTE “SABIN DRAGOI’ Page 12


REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

Atribuţiile comisiei, cf. art. 77, alin. (4), sunt:


a) elaborarea unui plan de acțiune pentru prevenirea și combaterea discriminării și promovarea
interculturalității, în scopul asigurării respectării principiilor școlii incluzive, în unitatea de
învățământ;
b) colaborarea cu părinții, tutorii sau susținătorii legali, mediatorii școlari, Consiliul elevilor,
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Consiliul Național pentru
Combaterea Discriminării, organizații nonguvernamentale în domeniul drepturilor omului și
alți factori interesați în scopul prevenirii și combaterii cazurilor de discriminare și a
promovării interculturalității;
c) propunerea unor acțiuni specifice, la nivelul claselor sau al unității de învățământ, care să
contribuie la cunoașterea și valorizarea celuilalt, la promovarea interculturalității;
d) elaborarea și implementarea unor coduri de conduită, care să reglementeze comportamentele
nondiscriminatorii la nivelul unității de învățământ. Politica unității de învățământ, în acest
sens, și procedurile respective trebuie să fie clare, coerente, consecvent aplicate și să
presupună atât sancțiuni, cât și o abordare constructivă;
e) identificarea și analiza cazurilor de discriminare și înaintarea de propuneri de soluționare a
acestora, consiliului de administrație, directorului unității de învățământ sau consiliului
profesoral, după caz;
f) prevenirea și medierea conflictelor apărute ca urmare a aplicării măsurilor ce vizează
respectarea principiilor școlii incluzive;
g) sesizarea autorităților competente în cazul identificării formelor grave de discriminare;
h) monitorizarea și evaluarea acțiunilor întreprinse pentru prevenirea și combaterea
discriminării și promovarea interculturalității;
i) elaborarea și monitorizarea implementării planului de desegregare, acolo unde este cazul;
j) elaborarea, anual, a unui raport care să conțină referiri la acțiunile întreprinse pentru
prevenirea discriminării și la rezultatele obținute în rezolvarea cazurilor de discriminare
și/sau, după caz, segregare.
Raportul elaborat de comisia pentru prevenirea discriminării este inclus în raportul anual de
analiză a activității desfășurate de unitatea de învățământ.
Inspectoratele școlare monitorizează activitatea Comisiilor de combatere a discriminării din
cadrul unităților de învățământ.
21. Consiliul artistic
Are următoarele atribuţii:
a) Analizează rezultatele obţinute de elevi la verificări şi examene;
b) Propune măsuri de îmbunătăţire a activităţii artistice pentru ridicarea permanentă a
standardului de performanţă;
c) Sprijină elevii capabili de performanţe prin asigurarea condiţiilor de pregătire
corespunzătoare pentru competiţii;
d) Sprijină alături de ceilalţi factori de conducere din şcoală, activitatea artistică în
public a elevilor prin diferite activităţi manageriale;
e) Decide asupra grupului/lotului de elevi ce urmează să participe la olimpiada naţională şi la
diferite concursuri naţionale;
f) Consiliază, analizează şi îndrumă din punct de vedere profesional-artistic elevii care
doresc să studieze pe o perioada limitată în străinătate
g) Aprobă cererile elevilor care urmează să studieze în străinătate în urma obţinerii unei

LICEUL DE ARTE “SABIN DRAGOI’ Page 13


REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

burse de studiu recunoscută de M.E.N conform legislaţiei în vigoare.


Art.54. Responsabilul fiecărei comisii/grup de lucru planifică activităţile indicate şi desemnează
persoanele care răspund de desfăşurarea şi realizarea acestora. Evaluarea activităţilor enumerate la
art. şi art. se va realiza prin intermediul fişei de evaluare.
Art.55. Componenţa comisiilor/grupurilor de lucru de la art. este prevăzută în Anexa 2 a
prezentului regulament.
Art.56. Persoanele care desfăşoară activităţi în cadrul liceului, ca delegaţi ai altor unităţi şcolare,
sunt obligate să respecte, pe lângă disciplina muncii din unitatea şcolară care i-a delegat şi
Regulamentul intern al Liceului de Arte Sabin Drăgoi Arad.
Art.57. Desfăşurarea în bune condiţii a procesului de învăţământ presupune păstrarea bunurilor
existente şi procurarea de noi fonduri. Pe lângă alocaţia bugetară, întreg personalul şcolii se va
implica în găsirea altor resurse, extrabugetare (sponsorizări, donaţii, activităţi generatoare de
venituri etc.), prin care şcoala să îşi îmbunătăţească permanent baza materială.

Secţiunea 4 : Personal didactic auxiliar şi nedidactic


a. Generalităţi
Art.58. Personalul auxiliar şi nedidactic este subordonat directorului unităţii de învăţământ.
Atribuţiile personalului auxiliar şi nedidactic sunt specificate în fişa postului. În funcţie de nevoile
specifice ale unităţii de învăţământ personalul auxiliar şi nedidactic se obligă să îndeplinească orice
alte sarcini repartizate de conducerea şcolii în condiţiile legii.
Art.59. Fiecare angajat este obligat să cunoască şi să respecte sarcinile de serviciu specifice fişei
postului.
Art.60. În incinta unităţii, în timpul programului de lucru, angajatul va purta haine de protecţie.
Art.61. Fiecare angajat va cunoaşte Normele de Protecţia Muncii şi Normele Privind Prevenirea şi
Stingerea Incendiilor. Angajatul este obligat sa semneze fişa de protecţia muncii care se va păstra la
şeful de compartiment.
Art.62. În locuri vizibile, vor fi afişate numele angajatului ce desfăşoară activitatea în acel sector şi
programul de lucru.
Art. 63. Personalul de îngrijire are obligaţia de a semnala, în scris, eventualele defecţiuni sau
deteriorări de bunuri, din sectorul său de activitate.
Art.64. Angajații şcolii răspund material de dotările din sectorul lor de activitate.
Art.65. Se interzice angajaţilor şcolii să poarte discuţii neprincipiale într-un limbaj trivial.
Conflictele apărute între angajaţi se judecă de Consiliul de Administraţie care va stabili sancţiunile.
Art.66. Este interzisă înlocuirea angajatului aflat în serviciul de pază de către persoane care nu au
calitatea de angajat al Liceului de Artă.
Art.67. Angajatul are obligaţia să prezinte săptămânal o scurtă informare asupra problemelor care
au apărut în sectorul său de activitate.
Art.68. Angajaţii care activează în sectoarele secretariat şi contabilitate au obligaţia de a păstra
documentele în deplină securitate şi de a păstra secretul de serviciu.
Art.69. În incinta şcolii, în timpul programului, angajaţii nu vor desfăşura activităţi care să perturbe
procesul de învăţământ.
Art.70. Li se interzice angajaţilor să comercializeze bunuri în şcoală sau să înlesnească practicarea
acestei activităţi de către alte persoane.
Art.71. Li se interzice angajaţilor să aplice pedepse corporale elevilor sau să profereze insulte la

LICEUL DE ARTE “SABIN DRAGOI’ Page 14


REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

adresa acestora.
Art.73. Personalul didactic auxiliar şi nedidactic trebuie să fie interesat de formarea sa continuă.
b. Serviciul Secretariat
Art.74. Elevii şi toţi angajaţii şcolii vor respecta programul afişat.
Art.75. Carnetele de elev se vor elibera şi viza doar prin intermediul diriginţilor. Eliberarea unui
nou carnet în locul celui pierdut se taxează.
Art.76. Adeverinţele se eliberează conform programului.
Art.77. Adeverinţele pentru călătoriile individuale în afara graniţelor, din timpul perioadelor de
curs, se vor elibera numai după ce directorul şi dirigintele elevului au aprobat cererea părinţilor
privind scutirea de frecvenţă.
Art.78. Adeverinţele medicale se înregistrează la secretariatul şcolii, după ce au fost vizate de
medicul şcolar.
Art.79. Verifică existenţa şi integritatea cataloagelor la sfîrşitul programului.
Art.80. Raspunde, împreună cu conducerea şcolii, la toate solicitările înregistrate la secretariat.

c. Serviciul administrativ
Art.81. Serviciul administrativ este subordonat directorului Liceului de Arte Sabin Drăgoi Arad.
Art.82. Atribuţii specifice:
a) Rezolvă, prin consultare cu conducerea unităţii, toate problemele ce revin
sectorului administrativ-gospodăresc;
b) Adminstrează şi răspunde de păstrarea bunurilor mobile şi imobile şi de inventarul instituţiei
pe care îl repartizează şi a căror evidenţă o ţine;
c) Planifică, organizează şi distribuie materialele şi accesoriile necesare desfăşurării activităţii
personalului administrativ din cadrul instituţiei de învăţământ;
d) Eliberarea materialelor și mijloacelor didactice se face în baza unei cereri aprobate de
direcțiune, iar pentru instrumentele muzicale se va specifica și numele elevului căruia i se
transmite spre folosință(conform cererii tip eliberată de administrator).
e) Întocmeşte graficele de lucru şi pontajele de prezenţă pentru peresonalul nedidactic din
cadrul instituţiei de învăţământ, urmăreşte calitatea muncii acestora şi anunţă neregulile
constatate direcţiunii.
f) Aprovizionează cu rechizite, papetărie şi alte materiale necesare pentru întreținere și
reparații curente în cadrul instituţiei de învăţământ;
g) Primeşte materialele care se aprovizionează, verifică cantităţile indicate în documentele
care le însoţesc şi controlează, cât este posibil, calitatea acestora;
h) Sesizează abaterile (personalului din subordine) celor în măsură să ia decizii pentru
remedierea acestora;
i) Elaborează împreună cu conducerea instituţiei fişa postului pentru personalul din
subordine;
j) Solicită şi supune spre aprobare comenzile de materiale;
k) Însoțește comisia de inventariere în vederea inventarierii valorilor materiale la termenele
şi în condiţiile prevăzute de lege;
l) Face parte din comisia de casare şi declasare a bunurilor;
m)Distribuie diriginţilor/cadrelor didactice bunurile şi materialele necesare pentru
elevi(manuale şcolare, carnete de note, instrumente muzicale);
n) Întocmeşte împreună cu Compartimentul de achiziţii publice, planul de achiziţii;

LICEUL DE ARTE “SABIN DRAGOI’ Page 15


REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

o) Răspunde de decontarea plăţilor către elevi – burse și cheltuieli de transport;


Art.83. Personalul subordonat este:
a) Personalul de îngrijire (5 persoane)
b) portari (3 persoane)

Secţiunea 5 : Beneficiarii primar ai învățământului


preuniversitar
Dobândirea și exercitarea calității de beneficiar primar al educației
Art.84. În învăţământul preuniversitar de artă, înscrierea elevilor se poate efectua numai pe
baza testării aptitudinilor specifice, în conformitate cu art. 42 alin. (3), lit. b) din Legea nr.
1/2011 şi nu este condiţionată de domiciliul părinţilor.
Art.85. Admiterea elevilor se realizează astfel:
a) În ciclul primar,
(1) înscrierea elevilor se face la cerere pentru clasa pregătitoare
(2) înscrierea elevilor se face la cerere în baza unui test de aptitudini de specialitate:
la clasele I-IV, în funcţie domeniu ales (pian sau instrumente cu corzi, arte platice) sau şi în
limita planului de şcolarizare aprobat de IȘJ Arad
b) În ciclul gimnazial, înscrierea se face la cerere în baza unui test de aptitudini de
specialitate atât la secţia muzică (percuţie şi instrumente de suflat), cât şi la secţia arte plastic,
în limita planului de şcolarizare aprobat de IȘJ Arad.
c) În ciclul liceal, înscrierea elevilor în clasa a-IX-a se face la cerere pe baza rezultatelor
obţinute de candidaţi conform metodologiei elaborate de M.E.N. pentru liceele filierei
vocaţionale şi în limita planului de şcolarizare aprobat de ISJ Arad.
În clasele IX-XII înscrierea elevilor se face în urma susţinerii examenelor de diferenţă la
disciplinele de specialitate cuprinse în curriculum diferenţiat pentru liceele de arta
Art.86. Probele de aptitudini pentru ciclurile primar şi gimnazial
sunt: Specializarea muzică:
a) auz muzical- reproducerea înălţimii sunetelor, intonarea unei melodii şi intonarea de
sunete după un model dat;
b) simţ ritmic- reproducerea unor formule ritmice după un model dat;
c) memorie muzicală- reproducerea unui fragment melodic după un model dat;
Specializarea arte plastice:
a) probă de desen- natură statică după un model dat;
b) probă de compoziţie -culoare sau modelaj- după o temă dată.
Art.87. Elevii promovaţi la sfârşitul anului şcolar vor fi înscrişi în anul şcolar următor. Elevii
retraşi, exmatriculaţi cu drept de reînscriere, cu abandon şcolar se pot reînmatricula la cerere, în
următorii doi ani şcolari consecutivi anului pierderii temporare a calitatii de elev, cu aprobarea
Consiliului de Administraţie al şcolii.
Art.88. În funcţie de planurile de şcolarizare, locurile rămase libere, pot fi completate de elevi
admişi pe parcursul anului şcolar sau în alţi ani de studiu decât cei amintiţi, prin susţinerea
testului de aptitudini şi a examenelor de diferenţă.
Drepturile beneficiarilor primari ai educației
Art.89. (1) Elevii beneficiază de toate drepturile legale şi nicio activitate din şcoală nu le
poate leza demnitatea sau personalitatea.

LICEUL DE ARTE “SABIN DRAGOI’ Page 16


REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

(2) Elevii au dreptul să aleagă parcursul şcolar corespunzător intereselor, pregătirii şi


competenţelor lor făcând din timp opţiunea, din oferta cuprinsă în curriculumul la decizia şcolii,
fiind consiliaţi pentru aceasta de către părinţi sau personal din instituţii abilitate.
(3) Au dreptul la studiu individual în sălile liceului la recomandarea profesorului de
specialitate, cu aprobarea direcţiunii.
(4) Să se instruiască, folosind sub îndrumarea cadrelor didactice baza materială a şcolii
(săli de clasă, laboratoare, săli de studiu, ateliere, bibliotecă, sală de sport).
(5) Să folosească, în activităţile extracurriculare, materialele aflate în dotarea şcolii
(costume, instrumente muzicale, partituri, gips, lut, etc.).
Art.90. Elevii din învăţământul obligatoriu beneficiază de învăţământ gratuit.
Art.91. (1) Elevii au dreptul să participe la activităţile extraşcolare, excursii, drumeţii, vizite la
muzee, spectacole şi alte activităţi cultural-sportive propuse de elevi, diriginţi sau
conducerea şcolii, sub directa îndrumare a cadrelor didactice şi cu respectarea prevederilor
regulamentelor de funcţionare ale acestora.
(2) Să solicite conducerii liceului organizarea în şcoală, a consultaţiilor la
disciplinele de învăţământ, precum şi organizarea unor spectacole ocazionale (Balul Bobocilor,
concerte, audiţii, reuniuni organizate de diriginţi, competiţii sportive, etc.), numai în afara
programului şcolar .
Art.92. Elevii au dreptul să fie recompensaţi pentru rezultate deosebite la învăţătură şi purtare
astfel:
a) Evidenţierea în faţa colectivului şcolii şi a Consiliului Profesoral;
b) Comunicarea verbală sau scrisă adresată părinţilor;
c) Accesul cu prioritate în excursii şi tabere;
d) Premiere la sfârşitul anului şcolar, în funcţie de media obţinută în conformitate cu
ROFUIP, şi anume:
-acordarea de diplome pentru rezultate la învățătură, calificative de foarte bine
-Acordarea de premii la sfârşitul anului şcolar pentru învăţătură:
- premiu I ( media generală cel puţin 9.50);
- premiu II ( media generală cel puţin 9.00);
- premiu III ( media generală cel puţin 8.50);
- menţiune ( media generală cel puţin 8.00)
În toate cazurile de mai sus, media la purtare trebuie să fie 10 (zece)
-Acordarea premiilor pentru rezultate excepţionale la concursurile şcolare pe discipline (olimpiade).
Se acordă premii pentru locurile I,II,III, menţiune, şi premii speciale pe nivel de ţară.
-Se acordă anual premiul de ’’ şef de promoţie’’ la propunerea diriginţilor şi consiliului de
administraţie pentru câte un elev din clasa a XII-a pe baza următoarelor criterii:
media anuală cea mai mare la învăţătură în clasele IX-XII;
media 10 la purtare în toţi anii de studiu ( IX-XII).
Art.93. (1) La nivelul Liceului de Arte Sabin Drăgoi Arad se constituie Consiliul Elevilor
format din liderii elevilor din fiecare clasă.
(2) Liderul elevilor, ales la niveluil fiecărei clase, trebuie să îndeplinească următoarele
criterii:
a) să nu aibă nota scăzută la purtare;
b) să aibă o frecvenţă foarte bună la activităţile didactice;
c) să aibă media generală a anului şcolar anterior peste 9,00.
Art.94. (1) Elevilor de la Liceul de Arte Sabin Drăgoi Arad le este garantată libertatea de asociere

LICEUL DE ARTE “SABIN DRAGOI’ Page 17


REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

în asociaţii şi cercuri ştiinţifice, cultural-artistice, sportive şi civice.


(2) Exercitarea drepului la reuniune, conform art. 15 alin. (2) din Convenţia cu privire la
drepturile copilului, nu poate fi supusă decât acelor limitări care sunt prevăzute de lege şi care sunt
necesare într-o societate democratică, în interesul siguranţei naţionale, al ordinii publice cu scopul
de a proteja sănătatea, moralitatea, drepturile şi libertăţile celorlalţi.
(3) Dreptul la reuniune se exercită în afara orarului zilnic.
(4) În cazul în care conţinutul activităţilor contavine principiilor sus-menţionate,
directorul poate dispune interzicerea lor.
Art.95. Elevii au libertatea de redacta şi difuza reviste/publicaţii cu acordul conducerii şcolii şi
sub îndrumarea unui profesor.
Art.96. Elevii acestora au dreptul de a se adresa conducerii şcolii în situaţiile în care se consideră
nedreptăţiţi într-o formă oarecare şi nu pot clarifica situaţia cu dirigintele, învăţătorul sau
profesorii clasei.
Obligațiile beneficiarilor primari
ai educației
Art.97. Elevii trebuie sa aibă o comportare civilizată, atât în şcoală, cât şi în afara ei,
trebuie să cunoască şi să respecte legile statului, regulamentul şcolar şi cel de ordine interioară,
regulile de circulaţie şi cele privind apărarea sănătăţii, normele de tehnica securităţii muncii, de
prevenire şi stingere a incendiilor, cele de protecţie civilă şi protecţia mediului.
Art.98. La dobândirea calităţii de elev al Liceului de Artă din Arad, elevul şi părintele atestă, sub
semnătură, că au luat la cunoştinţă prevederile Regulamentului de Ordine Interioară şi se obligă să
le respecte
Art.99. Să poarte însemnele reprezentative ale instituţiei şi carnetul de elev. Lipsa acestora duce
la următoarele sancţiuni aplicate gradual: observaţie individuală, mustrare în faţa clasei, mustrare
scrisă.
Frecvenţa
Art.100. Frecvenţa elevilor la cursuri este obligatorie, precum şi la toate activităţile
instructiv- educative organizate de şcoală.
Art.101. În cazul îmbolnăvirii elevului, familia acestuia va anunţa învăţătorul/ dirigintele, urmând
să prezinte dirigintelui sau învăţătorului, în termen de cel mult o saptamana de la revenirea în
şcoală scutirile medicale. Motivarea absenţelor se face pe baza adeverinţei medicale eliberată de
medicul şcolii, a unei adeverinţe sau certificat eliberate de o unitate spitalicească, dar vizate de
medicul şcolii.
Art.102. Părintele/ tutorele legal al elevului poate solicita învoirea acestuia 5 zile pe parcursul
unui an şcolar. Cererile scrise se prezintă personal de către părinte profesorului diriginte, se
înregistrează la secretariat şi se vizează de către conducerea şcolii.
Art.103. Nu este permisă învoirea elevilor de la ore cu excepţia cazurilor de participare la diverse
activităţi cu specific şcolar (olimpiade, concursuri, festivaluri, etc). În aceste situaţii, învoirea se
realizează de către conducerea şcolii la solicitarea profesorilor care îndrumă elevii respectivi.
Art.104. La 15 absenţe nemotivate la gimnaziu si 10 absenţe nemotivate la liceu, se scade nota la
purtare cu 1 (unu) punct.
În învăţământul liceal, ciclul superior, preavizul de exmatriculare se întocmeşte de diriginte în
cazul a 20 de absenţe nemotivate la diverse discipline sau 15% din totalul orelor la o singură
disciplină per an sau semestru. El este înmânat personal pe bază de semnătură sau trimis prin posta
cu confirmare de primire, părinţilor sau tutorilor legali. La 40 de absenţe nemotivate se aplică
exmatricularea care poate fi sau nu cu drept de reînscriere.

LICEUL DE ARTE “SABIN DRAGOI’ Page 18


REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

La acumularea unui număr de 120 de absenţe motivate, sau 50% din totalul orelor la o disciplină,
elevul va fi declarat amânat semestrial.
Ţinuta
Art.105.(1)Elevii trebuie să aibă o ţinuta vestimentară curată, decentă,
neprovocatoare.
(2)Este interzis:
a) Pentru băieţi:
I. Să poarte părul vopsit, barbă, cioc.
II.Să poarte pantaloni foarte largi, pantaloni scurţi.
III.Să poarte cercei, lanţuri,piercinguri
b) Pentru fete:
I.Să poarte fuste scurte şi bluze sau tricouri care lasă descoperite părţi ale
corpului, blugi tăiaţi.
II.Să poarte cercei montaţi în nară, buză sau cu un număr mare de cercei intr-o
ureche.
III.Machiaj, coafură şi manichiură în culori stridente.
(3)Comisia de disciplina îşi rezervă dreptul de a judeca, la solicitarea profesorilor, drept
necorespunzătoare şi alte aspecte ale ţinutei elevilor.
Comportamentul
Art.106. (1)Elevii îşi datorează respect reciproc.
(2)Este interzis/ă:
a) Violenţa verbală şi psihologică (poreclire, tachinare, ironizare. imitare în scop
denigrator, ameninţare, hărţuire);
b) Violenţa fizică (bruscare, împingere, lovire, rănire);
c) Comportamentul care intră sub incidenţa legii (viol, consum/incitare la
consum/comercializare de droguri, vandalism, furt, distrugerea şi/sau
falsificarea documentelor şcolare);
d) Desfăşurarea de activităţi şi acţiuni care să aibă ca obiect discriminarea de orice
tip.
Art.107.(1) Elevii datorează respect cadrelor didactice, personalului didactic auxiliar şi nedidactic,
atât în interiorul şcolii, cât şi în afara ei.
(2) Este interzis/ă:
a) Ofensa adusă statutului/autorităţii cadrului didactic, personalului didactic
auxiliar şi nedidactic (limbaj, atitudine, conduită ireverenţioasă sau violenţă);
b) Comportamentul deviant în relaţia cu şcoala (întârziere la ore, părăsirea clasei
în timpul orei, perturbarea orelor de curs, înregistrarea orelor de curs sau a
oricăror alte acţiuni desfăşurate în incinta şcolii şi neautorizate de către cadrele
didactice pentru a fi înregistrate);
Art.108.(1) Elevii datorează respect instituţiei de învăţământ pe care o frecventează- Liceul de
Arte Sabin Drăgoi Arad
. (2) Este interzis/ă:
a) Să posede, să comercializeze şi să consume băuturi alcoolice, tutun, droguri în
incinta şcolii sau vecinătăţii acesteia Să intre în şcoală în stare de ebrietate sau sub
influenţa drogurilor.
b) Să introducă în perimetrul unităţii de învăţământ orice tip de arme, muniţie,
petarde, pocnitori, spray lacrimogen, spray paralizant care prin acţiunea lor pot

LICEUL DE ARTE “SABIN DRAGOI’ Page 19


REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

afecta integritate fizică şi psihică a colectivului de elevi şi a personalului unităţii de


învăţământ.
c) Să utilizeze în incinta şcolii telefoanele mobile, aparatele audio (casetofon,
CD), aparatele foto digitale, camerele de luat vederi, tablete, laptopuri.
d) Furtul din avutul şcolii sau din proprietatea individuală. Şcoala nu îşi asumă
accesul elevilor în cancelarie în pauză şi în timpul orelor. De asemenea, este
interzisă staţionarea elevilor în timpul pauzelor în faţa cancelariei.
e) Jocurile, glumele care pun în pericol sănătatea sau integritatea fizică a elevilor,
cadrelor didactice, personalului didactic auxiliar şi nedidactic. Este interzis jocul cu
mingea sau alte obiecte în holurile şcolii. Accesul elevilor în sala de sport în
afara orelor de educaţie fizică, este permis doar grupurilor însoţite de persoana care a
solicitat şi obţinut aprobarea directorului.
f) Să distrugă sau să falsifice documentele şcolare (carnete de note, cataloage,
foimatricole).
Art.109. Elevii au obligaţia de a comunica imediat cadrelor didactice sau conducerii
şcolii, ameninţările de orice natură proferate la adresa elevilor, cadrelor didactice sau şcolii.
Art.110. Este interzis elevilor să introducă în şcoală persoane străine.
Păstrarea bunurilor şcolii
Art.111. Elevii au obligaţia:
a) Să păstreze curăţenia în sălile de clasă, laboratoare, cabinete, grupurile sanitare, sala şi
terenul de sport şi vestiare.
b) Să nu arunce obiecte pe fereastră.
c) Să păstreze intact mobilierul din sălile de clasă şi laboratoare, pianele,
instrumentele muzicale împrumutate de la şcoală, dotările din sala de sport, vestiare şi
grupurile sanitare. La începutul fiecărui an şcolar elevii vor semna, împreună cu dirigintele
(învăţătorul), inventarul sălii în care vor învăţa în anul şcolar respectiv. La sfârşitul anului şcolar
elevii si dirigintele (învăţătorul) vor preda administratorului sala cu inventarul complet.
Eventualele pagube vor fi suportate de vinovat, dacă acesta este cunoscut, sau de toată clasa,
dacă autorul este necunoscut.
d) Să nu deterioreze pereţii exteriori ai şcolii prin lovire cu obiecte care murdăresc sau
distrug tencuiala. Să nu spargă ferestrele. Să nu deterioreze baza sportivă.
e) Să nu distrugă sau să falsifice documentele şcolare (cataloage, foi matricole, carnete de
note).
Art.112. Elevii aflaţi la studiu individual răspund direct de inventarul sălii în care îşi desfăşoară
activitatea, iar la terminarea activităţii să închidă sala şi să depună cheile sălii la personalul
de întreţinere sau la panoul aflat în şcoală, consemnându-şi totodată în registrul destinat
studiului individual numele, ora venirii şi ora plecării.
Art.113. Elevii vor returna cărţile împrumutate de la biblioteca şcolii în termen de 10 zile
lucrătoare.
Art.114. Elevii vor folosi cu grijă manualele şcolare şi le vor restitui în stare bună la sfârşitul
anului şcolar.
Art.115. Elevii vor folosi cu grijă instrumentele muzicale primite de la magazia şcolii şi le vor
restitui în stare bună la sfârşitul anului şcolar sau la data transferului/ plecării din şcoală.
Art.116. Elevii vor folosi cu grijă echipamentele materialele și instalațiile sportive acestea
fiind returnate în stare bună , nedeteriorate
Îndatoririle elevului de serviciu

LICEUL DE ARTE “SABIN DRAGOI’ Page 20


REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

Art.117. Elevii fiecărei clase vor efectua, conform planificării aprobate de profesorul
diriginte şi afişate la avizierul clasei, serviciu pe clasă vor avea următoarele atribuţii:
a) Preiau sala de clasă cu 10 minute înainte de începerea programului şi semnalează
profesorului de serviciu şi dirigintelui orice deficienţă constatată.
b) Asigură condiţii optime de desfăşurare a procesului instructiv-educativ: ordine şi
curăţenie în sala de clasă, aerisesc sala de clasă, şterg tabla, gestionează creta, comunică la
fiecare oră absenţii, ridică scaunele pe mese la sfârşitul orelor, răspund de integritatea
bunurilor materiale din sala de clasă.
c) Anunţă direcţiunea dacă, după 15 minute de la începerea orei, profesorul nu a intrat în sală.
d) Pleacă ultimii din clasă, predând profesorului de serviciu/profesorului de la ultima oră de
curs, sala de clasă în buna stare şi consemnează în caietul de evidenţă al clasei
evenimentele deosebite.
Art.118. Fiecare elev va efectua, conform planificării, serviciu pe şcoală, calitate în care este
persoană oficială, reprezentând liceul. În acest context va îndeplini următoarele atribuţii:
a)Să respecte programul de serviciu de la ora 745 - la ora 15
b) Are o ţinută şi o atitudine decentă.
d) Permite accesul persoanelor străine doar cu acordul profesorului de serviciu sau al
directorului.
Până la venirea profesorului de serviciu sau directorului, persoanele străine vor aştepta în
holul de la intrare. După aprobarea de intrare în şcoală, dată de profesorul de serviciu sau
director, persoana străină este înregistrată în registrul de evidenţă persoane pe baza actului
de identitate.
e) Semnalizează sonor începutul si sfârşitul orelor de curs conform programului şcolii.
f) Anunţă cadrele didactice sau elevii care sunt căutaţi de persoane din afara şcolii
numai în timpul pauzelor.
g)Se subordonează profesorului de serviciu pe şcoală, cu care ia legătura la
începutul programului.
h)Informează profesorul de serviciu sau conducerea şcolii asupra oricărei situaţii
deosebite apărute în timpul serviciului.
i) Nu schimbă calitatea de elev de serviciu cu nici un coleg, decât în cazuri speciale,
după ce anunţă profesorul de serviciu, răspunzând de ceea ce se întâmplă pe tot parcursul
zilei.
j)Supraveghează starea disciplinară şi păstrarea bunurilor materiale.
k)Anunţă cu o zi înainte, dacă nu poate efectua serviciul pe şcoală.
l) La sfârşitul serviciului va părăsi şcoala numai după ce anunţă personalul de îngrijire şi
pază care va asigura securitatea instituţiei.
Transferul elevilor
Art.119.(1) Transferul elevilor din învăţământul primar, gimnazial şi liceal se realizează în
perioada intersemestrială sau a vacanţei de vară. Acceptarea transferului este condiţionată de
următoarele criterii:
a) Media pe ultimul an/semestru şcolar;
b) Pentru promovarea examenelor de diferenţă nota minimă este 6.00. Criteriul de
departajare este nota obţinută la materia de specialitate;
c) Activităţi extracurriculare;
d) Comportament social.
(2) Elevii din clasele a IV-a, a VIII-a şi a XII-a se pot transfera la o altă unitate şcolară

LICEUL DE ARTE “SABIN DRAGOI’ Page 21


REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

conform prevederilor legale în vigoare.


(3) În învăţământul preuniversitar de artă, elevii pot fi înscrişi numai pe baza testării
aptitudinilor specifice, în conformitate cu Art. 42 (alin. 3, lit. b) din Legea Educaţiei Naţionale
nr. 1/4.01.2011 şi nu este condiţionată de domiciliul
părinţilor.
(4) Admiterea pentru profilul vocaţional artistic se face prin teste de aptitudini specifice,
în învăţământul obligatoriu şi în conformitate cu art. 76 din Legea Educaţiei Naţionale nr.
1/4.01.2011 pentru învăţământul liceal;
(5) Admiterea elevilor în unităţile de învăţământ cu program integrat sau suplimentar
de artă se face, în funcţie de an de studiu şi clasă, numai în urma unei selecţii, prin:
a) testarea aptitudinilor specifice, în învăţământul obligatoriu;
b) examene de diferenţă, în cazul transferului elevilor ce provin din alte unităţi
de învăţământ şi de la alte filiere şi profiluri, conform metodologiilor elaborate de
Ministerul Educaţiei Naţionale;
c) probe de aptitudini, pentru admitere la liceu, conform metodologiei privind
admiterea în învăţământul preuniversitar de artă.
(6) Testarea, examinarea şi verificarea aptitudinilor, prin probe specifice, vizează:
a) pentru specializări în muzică - auzul muzical, simţul ritmic, memoria muzicală;
b) pentru specializări în arte vizuale - percepţia vizuală, creativitatea.
Art.120. Transferul elevilor de la clase ale învăţământului de artă la clase ale învăţământului de
masă, se realizează de regulă în timpul vacantelor intersemestriale sau anuale; se poate realiza şi în
mod excepţional, în timpul anului şcolar, în următoarele situaţii: dorinţă proprie, accidente, motive
de ordin familial, probleme de sănătate etc.
Art.121. În situaţiile menţionate la art. 120, unitatea de învăţământ poate organiza selecţie pe baza
probelor specifice, menţionate în prezentul regulament şi în timpul anului şcolar, pe locurile
rămase libere, în limita cifrei de şcolarizare, conform legislaţiei în vigoare.
Art.122. În cazul în care elevii provin de la alte unităţi de învăţământ, cu acelaşi profil şi aceeaşi
specializare, iar numărul candidaţilor este mai mic sau egal cu numărul de locuri, nu se organizează
examene de diferenţă. Dacă numărul candidaţilor este mai mare decât numărul de locuri
stabilit pe baza cifrei de şcolarizare aprobate, selecţia se va face la specialitatea respectivă prin
probe al căror conţinut trebuie să fie la nivelul programei anului de studiu respectiv.
Art.123. Transferul elevilor din cadrul liceelor de artă de la specializarea artă vizuală, arhitectură la
muzică sau invers, se face numai pe bază de examen, prin probe specifice de aptitudini, în
limita cifrei de şcolarizare aprobată, conform prevederilor legale.
Art.124.(1) Elevii din învăţământul primar şi gimnazial de artă se pot transfera la cerere, de la un
instrument la altul, numai după încheierea anului şcolar. Transferul se poate realiza numai cu
condiţia ca elevul să obţină minimum calificativul suficient, respectiv media 6,00 (şase), la toate
disciplinele de
specialitate, inclusiv la disciplina principală de studiu, atât în timpul anului şcolar, cât şi la
examenul de sfârşit de an.
(2) În situaţia în care elevul nu atinge standardele prevăzute la alin. (1), acesta va fi
îndrumat către învăţământul de masă.
Verificări şi examene
Art.125. Elevii claselor II-XI de la toate specializările susţin la sfârşitul semestrului I, verificări la
disciplina principală de studiu în scopul parcurgerii ritmice şi integrale a programelor de
specialitate.

LICEUL DE ARTE “SABIN DRAGOI’ Page 22


REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

Art.126. Elevii Liceului de Artă cu program integrat de artă de la toate specializările susţin
pe parcursul semestrului al II-lea verificări la disciplinele instrument la alegere/auxiliar şi teorie-
solfegiu- dicteu.
Art.127. Elevii din unităţile de învăţământ cu program integrat de artă susţin la sfârşitul
fiecărui an şcolar examen la disciplina principală de studiu.
Art.128. Sunt exceptaţi de la susţinerea examenului de sfârşit de an şcolar elevii aflaţi în clasa I,
cei din primul an de studiu, şi în ultimul an de liceu.
Art.129. Examenele de sfârşit de an la disciplinele de specialitate se planifică în funcţie de
perioada de susţinere a tezelor, evitând supraîncărcarea elevilor. La examenul de sfârşit de an
elevii vor avea media semestrelor la disciplina principală de specialitate încheiată.
Art.130. (1) Sunt declaraţi promovaţi elevii care la sfârşitul anului şcolar obţin la disciplina
de specialitate cel puţin media anuală 6,00, iar la purtare cel puţin media anuală 6,00/
calificativul Suficient şi care completează Fişa-tip. Nota/calificativul se trece în
catalog, în rubrica specială ”examen”.
(2) În situaţia în care elevul nu îndeplineşte condiţiile de promovare stabilite la
alineatul (1) este declarat necorespunzător pentru profilul artistic şi este îndrumat către
învăţământul general.
Art.131. Comisiile pentru verificările şi examenele anuale la disciplinele de specialitate sunt
formate din profesori calificaţi ai unităţii de învăţământ respective, cu experienţă profesională,
probitate morală, şi care au obţinut cel puţin gradul didactic II, numiţi prin decizia conducătorului
unităţii de învăţământ şi avizată de către inspectorul sau metodistul şcolar de specialitate. În
cazul în care unitatea de învăţământ nu dispune de suficiente cadre didactice cu gradul didactic
II şi I vor fi numiţi în comisiile de verificări profesori care au obţinut definitivarea în învăţământ,
respectând aceleaşi criterii.
Încetarea calităţii de elev
Art.132. Calitatea de elev încetează în următoarele situaţii:
a) la absolvirea studiilor învăţământului obligatoriu ;
b) în cazul exmatriculării ;
c) în cazul abandonului şcolar ;
d) la cererea scrisă a elevului major sau a părintelui/tutorelui legal, caz în care
elevii se consideră retraşi ;
e) în cazul în care elevul înscris/admis la învăţământul obligatoriu nu se prezintă la
cursuri în termen de 20 de zile de la începerea lor, fără să justifice absenţele

Secţiunea 6 : Părinţii
Art.134. Părinţii îşi exercită drepturile şi obligaţiile conferite de Regulamentul de Organizare şi
Funcţionare a Invăţământului Preuniversitar, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a
Invăţământului de Artă, Regulamentul de ordine Interioară.Ei sunt organizaţi în Asociaţia Părinţilor
Liceului de Arte sabin drăgoi Arad – LASDA.
Art.135. Părinţii au dreptul şi obligaţia de a cunoaşte şi de a respecta prezentul regulament în
calitate de parteneri implicaţi în procesul instructiv-educativ şi de formare a propriilor copii.
Art.136. Potrivit prevederilor legale Părintele/tutorele legal are obligatia, de a asigura
frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi de a lua măsuri pentru şcolarizarea
elevului, pâna la finalizarea studiilor.
Art.137. Părinţii au dreptul şi obligaţia de a ţine legătura strânsă cu şcoala, interesându-se

LICEUL DE ARTE “SABIN DRAGOI’ Page 23


REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

permanent de situaţia şcolară a propriului copil, participând la şedinţele cu părinţii organizate la


nivel de clasă precum şi la toate celelalte forme de întâlnire stabilite de şcoală.
Art.138. Părinţii au dreptul şi obligaţia să ia şi să ţină legătura cu profesorul de instrument/educaţie
plastică.
Art.139. Părinţii au dreptul să fie informaţi în legătură cu orice aspect al activităţii şcolare şi/sau
comportamentale a elevului, prin modalităţile reglementate de legislaţia în vigoare.
Art.140. Părinţii au dreptul de a asista la un număr rezonabil de ore de instrument, cu anuţarea
prealabilă şi cu acordul cadrului didactic.
Art.141. Părinţii au obligaţia de a respecta şi de a susţine deciziile cadrelor didactice în ceea
ce priveşte selectarea materialului de studiu, volumul, tipul şi conţinutul temelor pentru acasă,
notarea şi evaluarea elevului.
Art.142.Părinţii pot consulta lucrările semestriale ale propriului copil în prezenţa profesorului.
Art.143. Părintele/tutorele legal al elevului are dreptul să solicite rezolvarea unor stari conflictuale
în care este implicat propriul copil/elev, prin discutii amiabile, cu respectarea urmatoarelor etape:
a) Discuţie amiabilă cu cadrul didactic implicat;
b) Discuţie amiabilă cu învăţătorul / dirigintele / şeful de catedră;
c) Discuţie amiabilă cu directorul implicat;
d) Cerere scrisă adresată conducerii unităţii de învăţământ.
Art.144. În cazul în care au fost parcurse etapele a)-d) de la art. 140, părintele/tutorele legal al
elevului are dreptul să solicite rezolvarea situaţiei la inspectoratul şcolar judeţean/minister.
Art.145.Părinţii vor colabora cu şcoala în vederea:
a) armonizării opţiunii acestora cu oferta educaţională;
b) constituirii comitetelor de părinţi pe clasă respectiv pe şcoală;
c) sponsorizării activităţilor extracurriculare desfăşurate de şcoală;
d) susţinerii programelor de modernizare a şcolii;
e) îmbunătăţirii imaginii şcolii;
f) medierii şi dezvoltării unei relaţii cât mai bune cu comunitatea locală.

Secţiunea 7: Protecţia, igiena şi securitatea muncii în


cadrul instituţiei
Art.146. Angajatorul are obligaţia să asigure accesul salariaţilor la serviciul de medicina muncii,
în vederea prevenirii accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, supravegherii efective a
condiţiilor de igienă şi sănătate în muncă, asigurării controlului medical al salariaţilor atât la
angajarea în muncă, cât şi pe perioada executării Contractului Individual de Muncă.
Art.147. Angajatorul are obligaţia să asigure securitatea şi sănătatea salariaţilor, în toate aspectele
legate de muncă. În cazul în care apelează la persoane sau servicii exterioare, aceasta nu îl
exonerează de răspundere în domeniu. Obligatiile salariaţilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă nu pot aduce atingere responsabilităţii angajatorului.
Art.148. Angajatorul are obligaţia să asigure toţi salariaţii pentru risc de accidente de muncă şi
boli profesionale în condiţiile legii. Angajatorul are obligaţia să asigure instruirea angajaţilor săi în
domeniile securităţii şi sănătăţii în muncă, prevenirii şi intervenţiei în cazul situaţiilor de urgenţă
din unitate;
Art.149. Locurile de muncă trebuie să fie organizate astfel încât să garanteze securitatea şi
sănătatea salariaţilor. Angajatorul răspunde pentru asigurarea condiţiilor de acordare a primului-
ajutor în caz de accidente de muncă, pentru crearea condiţiilor de preîntâmpinare a

LICEUL DE ARTE “SABIN DRAGOI’ Page 24


REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

incendiilor, precum şi pentru evacuarea salariaţilor în caz de pericol iminent.

CAPITOLUL III
DISPOZIŢII FINALE
Art.150. Cadrele didactice, personalul auxiliar şi nedidactic vor efectua concediul de odihnă doar
după ce în prealabil au depus o cerere către direcţiune şcolii şi aceasta a fost aprobată de director.
Art.151. Cadrele didactice trebuie să predea planificările calendaristice până la data de 1
octombrie.. Planificările calendaristice vor fi redactate la calculator.
Art.152. Cadrele didactice au obligaţia ca până la data de 16 septembrie să completeze fişa postului,
precum şi fişa de autoevaluare pentru anul şcolar trecut, conform
calendarului stabilit.
Art.153. Probele de admitere se evaluează de către comisii de specialitate constituite din profesori
calificaţi ai unităţii de învăţământ, numite prin decizia conducătorului unităţii de învăţământ, cu
avizul de inspectoratului şcolar.
Art.154. La probele de testare a aptitudinilor, la probele de aptitudini pentru admiterea în
liceu, precum şi la examenele de diferenţă la disciplinele practice de specialitate nu se admit
contestaţii.
Art.155. Cadrele didactice şi elevii cu performanţe deosebite vor primii distincţii speciale ale
Liceului de Arte Sabin Drăgoi din Arad
Art.156. În cadrul Liceului de Arte Sabin drăgoi din Arad este interzisă orice manifestare care
încalcă prevederile privind combaterea discriminării
Art.157. Anexele vor avea următorul conţinut:
Anexa 1 - Componenţa consiliului profesoral şi al Consiliului de administraţie
Anexa 2 – Responsabili de arii curriculare şi catedre
Anexa 3 - Componenţa comisiilor ce funcţionează în Liceul de Arte din Arad,
Anexa 4 – Sancţiuni,
Anexa 5 - Repartizarea sălilor de clasă,
Anexa 6- Consiliul elevilor,
Anexa 7 –Consiliul reprezentativ al Asociaţiei de părinţi
Anexa 8- Codul de conduită al profesorilor
Anexa 9 Codul de conduită al elevilor
Anexa 10- Acord de parteneriat pentru educaţie
Anexa 11 – Sarcini ale profesorului de serviciu
Art.158. Prevederile prezentului Regulament pot fi modificate şi completate în funcţie de
prevederile legale referitoare la organizarea şi disciplina muncii.
Art.159. Acest Regulament a fost aprobat în şedinţa Consiliului Profesoral din data de 1.10.2015

LICEUL DE ARTE “SABIN DRAGOI’ Page 25


REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

Anexa 1

Consiliul profesoral al Liceului de Arte Sabin Drăgoi Arad

1.ARDELEAN CORINA GABRIELA


2.ARDELEAN VETURIA FLOARE
3.BARB RADIANA ELENA
4.BERENEANT ANDREEA ANAMARIA
5.BOAR DAN
6.BOAR DAN
7.BODALE IOANA SIMONA
8.BONDOR VALERIA
9.BORSANDI BLAJ ANDREEA RALUCA
10.BORZA CORNELIA FLAVIANA
11.BRAD SANZIANA CRINA
12.BRANZEU NICOLAIE MIHAI
13.BROLA MARIA NICOLETA
14.BUZNEANU CRISTIAN
15.CAMENITA AURELIA CRISTINA
16.CAMPAN SILVIU LIVIUS
17.CATRINTASU DACIAN CONSTANTIN
18.CAUCA SIMONA
19.CHERES LIGIA MARIANA CARMEN
20.CONTRAS CLAUDIA LAURA
21.CRACIUN CARMEN
22.CIURTIN VIOREL
23.DAN CLAUDIU
24.DAN MIRCEA FLORIN
25.DOBANDA ADRIAN
26.DOBANDA CRISTIAN
27.DOBANDA CORINA
28.DOICHITA-HORESCU GHEORGHE
29.DULHAZ IONEL DANIEL
30.DUTU RADU
31.FARKAS CORINA DANIELA

LICEUL DE ARTE “SABIN DRAGOI’ Page 26


REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

32.FEIER LUCIAN
33.FICIU GABRIELA ANIELA
34.FLETER CODRUTA FELICIA
35.FLOREA ADRIANA MARIANA
36.FLOREA DULCICA CLAUDIA
37.FLORESCU MARIO EMIL
38.FLUERAS DANIELA
39.FRATU NICOLETA
40.GABOR FLORINA
41.GAVRA ALINA AMALIA
42.GAVRIL DOROTEA
43.GAVRILOAIE SILVESTRU OCTAVIAN
44.GALUTIU ELENA
45.GIURA DACIAN
46.GREC MARINCA
47.GRINDEI EMILIA
48.GUBITA ALINA GEORGETA
49.GUREANU DOREL
50.HALMAGEAN ANA
51.HALMAGEAN EUGEN
52.HENT NICOLETA ALINA
53.HODOROAGA COSMINA MARIA
54.IANCSIK GABRIELA
55.ILONCA CIPRIAN
56.LAZA ALEXANDRA
57.LEAHU ANDREEA
58.MATEI RAMONA
59.MACARIE GRATIELA
60.MANOLACHE ELEONORA
61.MARIA VICTOR
62.MICLAUS IOAN PETRISOR
63.MIHU DACIANA GINA
64.MIKLOS LASZLO ANDRAS
65.MOLDOVAN COSMIN FLORIN
66.MOS GABRIELA
67.MURESAN ANA
68.NEAGU IONICA
69.NEGREANU LAVINIA PAULA
70.NICULESCU DOR
71.OPREA CARMEN
72.ORMANJI DORIANA SIMONA
73.OTVOS DARIANA
74.PACURAR CAMIL
75.PACURAR MIHAELA
76.PACURAR MIHAI GHEORGHE
77.PACURAR SILVIA KARLA

LICEUL DE ARTE “SABIN DRAGOI’ Page 27


REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

78.PETICA CRISTIAN
79.PIELOIU ANA
80.RADULESCU MARIA
81.ROTARU IULIANA
82.ROTARU RADU CRISTIAN
83.RUDOLF ANA MAGDALENA
84.SANDU EMANUELA
85.SAPCU ANA
86.SAPCU CRISTIAN
87.SAPCU MARCEL
88.SARANDAN GHEORGHE
89.SELEGEAN ADRIAN TEODOR
90.STEINHUBEL ZOLTAN LUDOVIC
91.STOICA NICOLETA ANDREA
92.SUCIU LAURA MANUELA
93.SUTEU CARMEN AURORA
94 ȘERAN CORNELIA
95.TEBUIE MONICA CRISTINA
96.TEBUIE TEODOR
97.TEUCA CALIN DAN
98.TEUCA CORINA GABRIELA
99.TOLAN FLAVIUS
100.TOMA CORNELIU
101.TRANDAFIR DORINA GEORGETA
102.TRIFON MARIUS ALIN
103.TUDORAN MARINELA
104.TUGULEA IOANA LIDIA
105.TURC DANIELA FLORINA
106.VARGANICI RODICA
107.VICAR ADRIAN CIPRIAN
108.VILIGA ALINA
109.VLAD CODRIN DACIAN
110.VLAD LOREDANA DIANA
111.VLAD STEFANIA

LICEUL DE ARTE “SABIN DRAGOI’ Page 28


REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

Anexa 1

MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Consiliul de Administraţie este alcătuit în conformitate cu OMEN 4619 din 22 septembrie 2014 –
Metodologia cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de
învăţământ preuniversitar, coroborat cu Ordinul MECS nr. 4621/2015 – pentru modificarea si
completarea Metodologiei-cadru de organizare si functionare a consiliului de administratie din
unitatile de invatamant preuniversitar, fiind format din 13 membri

1.Prof. Trandafir Dorina – director


2.Prof. Tudoran Marinela- director adjunct
3.Prof. Dan Claudiu – reprezentant cadre didactice –catedra de suflat- percuţie
4.Inv. Mureşan Ana- reprezentant cadre didactice
5.Prof. Moldovan Cosmin – reprezentant cadre didactice – catedra de arte plastice şi arhitectură
6.Prof. Bodale Ioana - reprezentant cadre didactice – catedra de arte plastice şi arhitectură
7.Lazurcă Cătălin – reprezentantul Consiliului local
8.Bocancios Laura - reprezentantul Consiliului local
9.Mariş Florin – reprezentantul Consiliului local
10.Olăreanu Florentin – reprezentantul Primarului
11.Somlea Mihaela - reprezentant Asociaţia de părinţi LASDA
12.Gligor Flavia - reprezentant Asociaţia de părinţi LASDA
13. Jurca Gianina – reprezentantul elevilor
Prof. Toma Corneliu – lider sindical

LICEUL DE ARTE “SABIN DRAGOI’ Page 29


REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

Anexa 2

RESPONSABILII CATEDRELOR/COMISIILOR METODICE

 LIMBĂ ŞI COMUNICARE prof. GAVRA AMALIA


Catedra de romana - prof. Gavra Amalia
Catedra de engleză - prof. Blaj Borsandi Amalia
 MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE prof. FARKAS CORINA
Catedra de matematică prof. Hălmăgean Eugen
Catedra de fizică, chimie, biologie prof. Farkas Corina
Catedra de sport prof. Dutu Radu
 OM SI SOCIETATE prof. TEUCA CALIN
Catedra de istorie prof. Rădulescu Maria
Catedra de georgrafie prof. Gureanu Dorel
Catedra de ştiinţe sociale prof. Grec Marinca
 ÎNVĂŢĂTORI înv. MURESAN ANA
 DIRIGINŢI prof. MIHU DACIANA
 PIAN prof. VILIGA ALINA
 VIOARA ŞI CORZI GRAVE prof. BOAR DAN
 TEORIE prof. TEUCA CORINA

LICEUL DE ARTE “SABIN DRAGOI’ Page 30


REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

 SUFLATORI prof. DAN CLAUDIU


 ARTE PLASTICE ŞI prof. BODALE IOANA
ARHITECTURĂ
 TEATRU prof. BRANZEU NICOLAE

Anexa 3
Componenţa comisiilor de lucru

COMISIA Cadre didactice


COMISIA PENTRU PROBLEME DE
DISCIPLINA
1.Monitorizarea activităţii personalului Fîciu Aniela-responsabil
didactic (activitatea profesorilor de serviciu Dobanda Corina, Gubiţă Geta, Brola
din şcoală, notarea ritmică a elevilor, Nicoleta, Sarandan Gheorghe, Branzeu
întarzierile cadrelor didactice) Nicolae
2.Monitorizarea activităţii elevilor (ţinuta
şi comportamentul elevilor. activitatea
elevilor de serviciu din şcoală şi din Miclăuş Ioan, responsabil
clasă, obligaţiile elevilor) Teuca Călin, Cameniţă Cristina,
Ţugulea Ioana,

COMISIA DIRIGINŢILOR ŞI Mihu Daciana – responsabil


ÎNVĂŢĂTORILOR Șeran Cornelia – Pregătitoare A
Sărăndan Gheorghe – Pregătitoare P
Ardelean Veturia – Clasa I A
Caucă Simona – Clasa I B
Mureşan Ana – clasa II A
Matei Rmona – clasa II B
Florea Adriana – clasa a III-a A
Albu Corina – clasa a III-a B
Mos Gabriela – clasa a IV-a A
Gubiţă Georgeta – clasa a IV-a B
Tebuie Monica – clasa a V-a A

LICEUL DE ARTE “SABIN DRAGOI’ Page 31


REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

Fratu Nicoleta – clasa a V-a B


Toma Corneliu – Clasa a V-a C
Miclăuş Ioan – clasa a VI-a A
Borza Cornelia – clasa a VI-a B
Gavra Amalia – clasa a VII-a A
Păcurar Silvia – clasa a VII-a B
Fîciu Aniela – clasa a VII-a C
Vlad Diana – clasa a VIII-a A
Varganici Rodica – clasa a VIII- a B
Blaj Borsandi Andreea – cls aVIII-aC
Teuca Călin clasa a IX-a A
Trifon Alin clasa a IX –a B
Mihu Daciana clasa a IX C
Bondor Valeria clasa a IX-a D
Gureanu Dorel clasa X-a A
Păcurar Mihai clasa a X-a B
Moldovan Cosmin clasa a X-a C
Sandu Emanuela clasa a X-a D
Teuca Corina clasa a XI-a A
Bodale Ioana clasa a XI-a B
Vlad Stefania clasa a XI-a C
Brînzeu Nicolae clasa a XI-a D
Gabor Adina clasa a XII-a A
Hodoroagă Cosmina clasa XII-a B
Ţugulea Ioana clasa a XII-a C
Contraş Claudia clasa XII-a D
COMISIA PENTRU ACORDAREA Trandafir Dorina – responsabil
BURSELOR ŞCOLARE, RECHZITE ŞI Tudoran Marinela
ALTOR AJUTOARE SOCIALE Bakaity Adriana
Ponta Marcela
Dan Claudiu
COMISIA PENTRU PREGĂTIREA Contraş Claudia- responsabil
EXAMENULUI DE BACALAUREAT Flueras Daniela
Hodoroagă Cosmina
Gavra Amalia
Rădulescu Maria
Gureanu Dorel
Grec Marinca
Tugulea Ioana

LICEUL DE ARTE “SABIN DRAGOI’ Page 32


REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

Gabor Adina
COMISIA PENTRU PREGĂTIREA Borsandi Blaj Diana-responsabil
EXAMENULUI DE EVALUARE Vlad Diana
NAŢIONALĂ ŞI ADMITERE ÎN LICEU Varganici Rodica
Dan Claudiu
Bodale Ioana
Contras Claudia
Gavra Amalia
Muresan Ioan
Toma Corneliu
Miclăuş Ioan
Hălmăgean Ioan
COMISIA PENTRU ELABORAREA Brînzeu Nicolae- responsabil
SCHEMELOR ORARE, ORGANIZAREA Farkas Corina
SERVICIULUI PE ŞCOALĂ, Hodoroagă Cosmina
COMPLETAREA CONDICII Mureşan Ana
Dobândă Maricica
Stepan Cornelia
Bodale Ioana
COMISIA PENTRU PROMOVAREA Tudoran Marinela – responsabil
IMAGINII ŞCOLII Hodoroagă Cosmina
Borsandi Blaj Andreea
Oprea Carmen
Catrinţaşu Dacian
Crăciun Carmen
Stoica Nicoleta
Brînzeu Nicolae
Lovasz Zoltan
Feier Lucian
COMISIA PENTRU PROIECTE Rădulescu Maria- responsabil
NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE Gureanu Dorel
Stoica Nicoleta
Suciu Laura
Moş Gabriela
Brînzeu Nicolae
Hodoroagă Cosmina
Boar Dan
Brad Crina
COMISIA PENTRU PROGRAME SI Hodoroaga Cosmina – responsabil

LICEUL DE ARTE “SABIN DRAGOI’ Page 33


REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

PROIECTE EDUCATIVE Caucă Simona


Florea Adriana
Mihu Daciana
Blaj Borsandi Andreea
Suteu Carmen
Hălmăgean Ana
Maria Victor
Varganici Rodica
Giura Dacian
Feier Lucian
Păcurar Camil
Păcurar Silvia
Cheres Ligia
Vlad Stefania
Gavra Amalia
Fîciu Aniela
Bondor Valeria
Fleter Felicia
Barb Radiana
Florea Dulcica
COMISIA PENTRU FORMARE Mureşan Ana – responsabil
CONTINUĂ Florea Adriana
Hălmagean Ana
Ardelean Veturia
Fleter Felicia
Teuca Corina
Moş Gabriela
Bodale Ioana
Moldovan Cosmin
COMISIA PENTRU CONCURSURI ŞI Tudoran Marinela - responsabil
OLIMPIADE ŞCOLARE Dan Claudiu
Bodale Ioana
Boar Dan – jr
Bereneant Andreea
Păcurar Mihai
Păcurar Mihaela
Hălmagean Ana
Crăciun Carmen
Dobândă Cristian

LICEUL DE ARTE “SABIN DRAGOI’ Page 34


REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

Florescu Mario
COMISIA PSI, PROTECŢIE CIVILĂ ȘI Cîrciu Bogdan – responsabil
SITUAȚII DE URGENȚĂ Sărăndan Gheorghe
Gavriloae Silvestru
Dulhaz Ionel
Petica Cristian
Tebuie Teodor
Dobândă Adrian
Miklos Laszlo
COMITETUL DE SECURITATE ŞI Nistor Marinel-responsabil
SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ Farkas Corina
Turc Daniela
Dutu Radu
Dulhaz Ionel
Bondor Valeria
Boar Dan
COMISIA DE EVALUARE ŞI Borza Cornelia – responsbil
ASIGURARE A CALITĂŢII Mihu Daciana
Teuca Corina
Brînzeu Nicolae
Toma Corneliu – reprezentant sindicat
Florea Adriana – reprezentant părinţi
Maris Florin – reprezentant Consiliu
local
Jurcă Geanina – reprezentant elevi
COMISIA PENTRU PREVENIREA ŞI Teuca Corina – responsabil
COMBATEREA VIOLENŢEI ÎN MEDIUL Viliga Alina
ŞCOLAR Trifon Alin
Sărăndan Gheorghe
Mihu Daciana
Blaj Borsandi Andreea
Grindei Ligia
Șeran Cornelia
CONSILIUL PENTRU CURRICULUM Trandafir Dorina – responsabil
Mureşan Ana
Gavra Amalia
Farkas Corina
Teuca Călin
Boar Dan

LICEUL DE ARTE “SABIN DRAGOI’ Page 35


REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

Tudoran Marinela
Dan Claudiu
Suteu Carmen
Bodale Ioana
COMISIA PENTRU FRECVENȚĂ, Sandu Emanuela-responsabil
COMBATEREA ABSENTEISMULUI ȘI A Camenita Cristina
ABANDONULUI ȘCOLAR Gabor Adina
Tugulea Ioana
Ardelean Veturia
COMISIA PENTRU CONTROL Trandafir Dorina – responsabil
MANAGERIAL INTERN Borza Cornelia- CEAC
Batkay Adriana
Ponta Marcela
Muresan Ana
Florea Adriana
COMISIA PENTRU GESTIONAREA SIIR Ponta Marcela – responsabil
Cîrciu Bogdan
Vlad Codrin
COMISIA PENTRU COMBATEREA Grec Marinca –responsabil
DISCRIMINARII ȘI PROMOVAREA Matei Ramona
INTERCULTURALITATII Galutiu Elena
Neagu Ionica
CONSILIUL ARTISTIC Tudoran Marinela – responsabil
Sîpcu Marcel
Florescu Mario
Rotaru Radu
Fleter Felicia
Barb Radiana
Florea Dulcica
Brola Nicoleta
Brînzeu Nicolae
Sîpcu Ana
Dan Florin
Vicar Ciprian
Oprea Carmen
Păcurar Mihaela
Păcurar Mihai
Moldovan Cosmin
Varganici Rodica

LICEUL DE ARTE “SABIN DRAGOI’ Page 36


REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

Niculescu Dor
Boar Dan
Brad Crina

LICEUL DE ARTE “SABIN DRAGOI’ Page 37


REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

Anexa 4

SANCŢIUNI

Lista sancţiunilor care se aplică elevilor care încalcă prevederile din Regulamentul de
organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar şi Regulamentul de
ordine interioară.

10 absenţe nemotivate la liceu, 15 Scăderea notei la purtare cu 1 punct


gimnaziu
20 de absenţe la liceu Preaviz de
exmatriculare
Scăderea notei la purtare cu 2
puncte
40 de absenţe la liceu Exmatriculare
Scăderea notei la purtare cu 4 puncte
Observaţie individuală
Ţinută necorespunzătoare Mustrare verbală în faţa clasei
Mustrare scrisă
Observaţie individuală
Lipsa semnelor distinctive ale instituţiei
Mustrare verbală în faţa clasei
Mustrare scrisă
Mustrare verbală în faţa clasei
Violenţă verbală sau psihologică manifestată
Mustrare scrisă
atât faţă de elevi cât şi faţă de profesori(
Scăderea notei la purtare cu până la 4
precizat în cauză – ton ridicat-1p, atitudine
puncte
violentă-2p, ameninţare, înjurături-3p)
Eliminare 3-5 zile
Eliminare 3-5 zile şi scăderea notei la

LICEUL DE ARTE “SABIN DRAGOI’ Page 38


REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

Violenţă fizică purtare cu până la 4 puncte


Exmatriculare
Anunţarea poliţiei
Deţinere şi/sau consum de alcool, droguri Eliminare 3-5 zile şi scăderea notei la
în incinta sau împrejurimile şcolii purtare cu 4 puncte Exmatriculare
Anunţarea poliţiei, jandarmeriei
Consum de tutun în incinta sau împrejurimile Mustrare scrisă
şcolii Eliminare 3 zile şi scăderea notei la
purtare cu 2 puncte
Neîndeplinirea sarcinilor de elev de serviciu Mustrare verbală
în clasă sau şcoală Mustrare scrisă
Scăderea notei la purtare cu 1punct
Distrugere, falsificare documente şcolare ( Scăderea notei la purtare cu până la 4
catalog, scutiri, carnet de note, etc.) puncte
Exmatriculare
Anunţarea poliţiei
Furtul din avutul şcolii sau proprietate Scăderea notei la purtare cu 4 puncte
individuală Exmatriculare
Anunţarea poliţiei
Distrugerea bunurilor materiale din dotarea Înlocuirea obiectului distrus
şcolii Scăderea notei la purtare cu până la 4
puncte ( pentru distrugere intenţionată)
Difuzarea materiale antinaţionale, obscene sau Mustrare scrisă
care încurajează consumul de droguri, alcool, Eliminare 3-5 zile
tutun Anunţare instituţiilor autorizate
Nu păstrează curăţenia în sălile de clasă,
laboratoare, sala şi terenuri de sport, curtea Mustrare verbală
şcolii şi împrejurimile acesteia Scăderea notei la purtare(- 1p)
Utilizarea sau introducerea în şcoală sau în Scăderea notei la purtare cu 4 puncte
împrejurimile acesteia a sprayurilor Exmatriculare
paralizante, armelor, petardelor, etc Anunţarea instituţiilor autorizate
Utilizarea telefoanelor mobile, aparatelor
audio, camerelor digitale, camere video, Eliminare 3-5 zile şi scăderea notei la
căşti, laptop în incinta şcolii, cu scopul de a purtare cu 4 puncte Exmatriculare
înregistra sau filma neautorizat.
Observaţie individuală
Lipsa de reverenţă faţă de personalul şcolii Mustrare scrisă
Eliminare 3-5 zile
Mustrare scrisă
Aruncarea de obiecte pe fereastră
Eliminare 3-5 zile
Mustrare scrisă
Escaladarea gardului instituţiei
Eliminare 3-5 zile
Observaţie individuală Mustrare
Comportament inadecvat în afara şcolii scrisă

LICEUL DE ARTE “SABIN DRAGOI’ Page 39


REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

Eliminare 3-5 zile


Frecventarea barurilor şi cafenelelor în Mustrare scrisă zile şi scăderea notei la
timpul orelor de curs purtare cu 3 puncte

Notă: 1. Observația verbală în formă continuată se sancționează cu interdicția


participării la proiecte, excursii, parteneriate etc...
2. mustrarea scrisă presupune şi scăderea notei la purtare în semestrul în care a
fost aplicată sancţiunea.
3. pentru o abatere disciplinară se aplică elevilor o singură sanctiune
4. Pentru purtare exemplară pâna la sfârşitul semestrului, ulterioară sancţiunii, se poate
anula scăderea notei la purtare

Anexa 5

Repartizarea sălilor

SUBSOL
S1- Sala instrument Prof. Dan Florin – Muzica de camera + trompeta
S2 – Sala instrument Prof. Ardelean Corina – flaut
S3 – Sala instrument Prof.Sâpcu Ana – oboi
S4 – Sala instrument Prof.Dobândă Adrian – clarinet
S5 – Cabinet limbi straine
S6 – Cabinet teatru
S7 – Tâmplarie
S8 – Sală de clasă - clasa a IX-a D – diriginte Sandu Emanuela
S9 – Sală de clasă - Clasa X-a D – diriginite Brânzeu Nicolae,
Sală de instrument – prof. Dorobanţiu Ioan, prof. Petica Cristian
S10 – Sala orchestra – prof. Dan Boar, prof. Sipcu Marcel
Teorie – prof. Demian Silvia;
Teatru – prof.Nicu Brânzeu
S11 – Sală de instrument Prof.Ilonca Ciprian – tubă
trombon prof. Balint Mircea + prof.Fedur Sorin
S12 – Sală de clasă clasa a IX-a C – prof. Moldovan Cosmin
S13 – Magazie
S14 –Sală de clasă clasa a IX-a A – prof.Gureanu Dorel
Sală de instrument - chitară Dorobanţiu Ioan
S15 – Grup sanitar
S16 – Sală de clasă clasa a IX-a B – prof. Pacurar Mihai
S17 – Sală de instrument - Prof. Dogaru Mihai – Corn

LICEUL DE ARTE “SABIN DRAGOI’ Page 40


REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

S18 – Sală de clasă clasa a X-a A – prof. Teuca Corina


Percuţie – prof. Mario Florescu
Religie Neo – prof. Ardeu Ioan, prof. Hubert Szabo
Sală de instrument - Canto prof.Brola N.
Religie ortodoxa – prof. Trifon Alin , prof. Teuca Calin
S20 – Sală de instrument prof. Dan Claudiu – trompetă

PARTER
1 – Contabilitate
2 – Cabinet medical
3 –Sală de instrument Prof. Cheres Ligia – pian; prof. Tudoran Marinela
4 – Directiune
5 – Secretariat
6 – Sala profesorală
7 – Informatician – Carciu Bogdan
Sala festivă
SF2 –Atelier arte plastice Pacurar Mihaela
Biblioteca
Magazia instrumente
SF 3- Atelier arte plastice– prof. Giura Dacian
SF 4- Atelier arte plastice – prof.Varganici Rodica
Cabinet arte plastice
SF 5 Atelier arte plastice – prof. Sângerean Ioana
2 magazii arte plastice
13 – Arhiva –
14 – Grup sanitar profesori
15 – Sala instrument prof. Sâpcu Cristian– Fagot

ETAJUL I
101 – Sală de clasă - Clasa IIB – Albu Corina
Sală de instrument - oboi Petica C; clarinet Sâpcu Marcel
102 – Cabinet teorie – Vlad Diana
Sală de instrument pian Ormanji Doriana
103 – Sală de instrument - Prof. Raita Ana – pian, prof- Ormanji A, Ardelean O, Crăciun C,
Viliga A.
104 – Sală de clasa II A – Florea Adriana
Sală de instrument - canto Florea Dulcica
105 –Sală de instrument - prof. Lingurar Elisabeta – pian, prof. Şimonca Cornelia
106 – Sală de clasa IVB – Sarandan Gheorghe
Sală de instrument pian prof. Csillag, Tolan, Rădoiaş
107 – Sală de clasă Clasa IVA – Micula Mirela
108 – Sală de clasă - Clasa Preg. B – Cauca Simona
Sală de pian Miklos Ladislau
109 – Sală de clasă - Clasa Preg. A – Ardelean Veturia
Sală de instrument - pian – prof. Viliga Alina
110 – Sală de clasă - Clasa I A – Mureşan Ana

LICEUL DE ARTE “SABIN DRAGOI’ Page 41


REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

Sală de instrument - pian prof. Gavril Dorotheea


111 – Sală de clasă Clasa IB – Jireghie Lucia
Sală de instrument - pian Dobândă Maria
112- Sală de clasă clasa IIIA – Moş Gabriela
Sală de instrument - pian Ardelean Onoria
113 – Sala Teorie
Sală de instrument - pian Tudoran Marinela, C-bas Varyas Tiberiu
114 – Sală de clasă Clasa IIIB – Gubiţă Georgeta
Sală de instrument - pian Rudolf Ana
115 – Grup sanitar
116 – Sala instrument – prof. Brad Crina – vioară
117 – Sala instrument – Cameniţă Marcel, Stepan Amalia – vioară
118 – Cabinet fizica
Sală de clasă, clasa a VIII-a B, diriginte Mihu Daciana
119 – Sala instrument vioară Hălmăgean Ana
120 – Sala instrument – pian,prof. Suteu Carmen, Dobândă Maria
121 – Grup sanitar
122 – Sala instrument – clarinet, prof. Dobanda Cristian

ETAJUL II
201 – Sală de clasă clasa VIB – prof. Păcurar Silvia
Sală de instrument - vioară prof. Boar Victoria, Pieloiu, Gaspar
202 – Sală de clasa VIIB – prof. Varganici Rodica
Sală de instrument – pian, prof. Manolache Laura
203 – Sală de clasa VIA – prof. Gavra Amalia
Sală de instrument – canto, prof. Barb Radiana
204 – Sală de clasă clasa VIC – prof. Fîciu Aniela
205 – Sală de clasa VIIIA – prof. Teuca Călin
Sală de instrument – pian, prof. Stoica Mariana
206 – Sală de clasa- XC – prof. Vlad Ştefania
207 – Sală de clasa XB – prof. Bodale Ioana
208 – Atelier arte plastic – prof.Boar Dan
209 – Atelier arte plastic – prof. Bereneant Andreea
210 – Sală de clasă Clasa VIIC – prof. Blaj Borsandi
211 – Sala teorie – prof. Demian
Sală de instrument – pian, prof. Teuca Corina, Rotaru Radu
212 – Sală de clasă clasa VA – prof. Miclăuş Ioan
Sală de instrument – pian, prof. Manolache, Cameniţă, Rădoiaş
213 – Grup Sanitar
214 – Sala de instrument- violoncel, prof. Gaspar Ana, Jurcă Andreea
215 – Sala de instrument – prof. Tebuie Teodor – clarinet
216 – Laborator informatica
217 – Sala de instrument-vioara, prof. Maria Victor
218 – Sala de instrument – vioară, prof. Oprea Carmen)
219 – Grup sanitar
220 – Sala instrument – prof. Boar Dan – vioara

LICEUL DE ARTE “SABIN DRAGOI’ Page 42


REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

ETAJUL III
301 – Sală de clasa VIIA – prof. Vlad Diana
Sală de instrument prof. Gavriloaie Silvestru)
302 – Sala teorie - prof. Vlad Diana
Sală de instrument , prof. Stettner , Vlad
303 – Sala instrument – pian, prof. Ormanji A, Leahu Andreea)
304 – Sală de clasă Clasa VIIIC – prof. Trifon Alin
305 – Sala de instrument – pian, prof. Crăciun Carmen, Leahu Andreea)
306 – Sală de clasa VB – prof. Borza Cornelia
Sală de instrument- chitară, prof. Pieloiu Ana
Pod
Cabinet psiholog, cabinet logoped
Sala instrument – prof. Neagu Ioana – flaut
307 - Sala de teorie, prof. Fleter, Gabor
311 – Cabinet arte plastice
310 – Cabinet PCI – prof. Stoica Nicoleta
309 – Atelier design – prof. Feier Lucian
308 – Atelier arte plastice – prof. Selegean Adrian
312 – Sala de instrument – prof.Negreanu Lavinia, Leahu Andreea
313 A,Sală de instrument, vioara prof. Vicar Ciprian –
313 B Sală de instrument - orga – prof. CiurtinViorel, vioară prof. Simonca Artemiu

CLADIREA SCULPTURI
1 – Atelier modelaj – prof. Doichiţă Gheorghe
2 – Atelier ceramica – prof. Steinhubel Zoltan
3 – Atelier Sculptura – prof. Pacurar Mihai
4 – Atelier sculptura prof. Moldovan Cosmin
5 – Atelier Arhitectura prof. Suciu Laura
Grup Sanitar

LICEUL DE ARTE “SABIN DRAGOI’ Page 43


REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

ANEXA 6

COMITETUL DE ELEVI PE ŞCOALĂ

Pregătitoare A SULI ROBERT


Pregătitoare B CUJBA ALEXANDRINA
Clasa I A CIOC TIBERIU
Clasa I B TODOR PAULA
Clasa a II-a A MAN MARIA
Clasa a II-a B VLAD ANDREI
Clasa a III-a A SIMONCA TEOFANA
Clasa a III-a B ŞARGA LARISA
Clasa a IV-a A MAGA PAULA
Clasa a IV-a B DANCIU MIHAI
Clasa a V-a A SIRBU ILINCA
Clasa a V-a B MĂTRĂESCU EMANUEL
Clasa a VI-a A LAZAR FLORIAN
Clasa a VI-a B NISTOR BOGDAN
Clasa a VI-a C FLETER RAUL
Clasa a VII-a A DRĂGAN ALEXANDRA
Clasa a VII-a B ARMAN IULIA
Clasa a VII-a C SZABO ANTONIA
Clasa a VIII-a A LĂDĂU IOANA
Clasa a VIII-a B MOŢ ALEXANDRA
Clasa a VIII-a C DOBRE SEFORA
Clasa a IX-a A ONIŞOR ROMINA

LICEUL DE ARTE “SABIN DRAGOI’ Page 44


REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

Clasa a IX-a B BULZAN CRISTINA


Clasa a IX-a C TRANDAFIR CĂTĂLINA
Clasa a IX-a D ORZEATĂ ROUANA
Clasa a X-a A BUNAI EMANUELA
Clasa a X-a B TIFREA DIANA
Clasa a X a C MALIŢA GABRIEL
Clasa a X-a D CĂPRARIU DOROTEEA
Clasa a XI-a A IOVESCU PAUL
Clasa a XI-a B GAVRILA DANIEL
Clasa a XI-a C POPOVICI IONUT
Clasa a XI-a D BLAGA ANA MARIA
Clasa a XII-a A BĂRĂŞTEAN ADELA
Clasa a XII-a B CHICIN FLAVIA
Clasa a XII-a C OCOŞ ROXANA
Clasa a XII-a D BOICIUC MIHAELA

ANEXA 7

COMITETUL ASOCIAŢIEI DE PĂRINŢI PE ŞCOALĂ


AN ŞCOLAR 2015 - 2016

Clasa Pregătitoare A – Înv. ŞERAN CORNELIA


Preşedinte: MĂLĂEL MIHAELA - 0724353454
Secretar:ANDRAŞ MONICA - 0751655694
Membru:SAV ANCA MARIA - 0757558150
Ora la dispoziţia părinţilor:

Clasa Pregătitoare B – Înv. SĂRĂNDAN GHEORGHE


Preşedinte: CURTEAN CIPRIAN - 0722940632
Casier:MARCU AUCA - 0740089977
Membru:GHIBEA MONICA - 0747017487
Ora la dispoziţia părinţilor:

Clasa I A – înv. ARDELEAN VETURIA


Preşedinte:VILIGA ALINA - 0741937729
Casier:VILIGA ROBERT - 0745759722
Secretar:HOLHOŞ VAIDA - 0729319441
Membru:IOJA LUCIAN - 0722216064

LICEUL DE ARTE “SABIN DRAGOI’ Page 45


REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

Ora la dispoziţia părinţilor:

Clasa I B – Înv. CAUCĂ SIMONA


Preşedinte:CATRINŢASU DACIAN - 0726675781
Casier:SCROB LAURA - 0723306758
Membri:STOICA NICOLETA - 0724086926
VIRAG IOAN - 0757734005
Ora la dispoziţia părinţilor:

Clasa II A – înv ANA MUREŞAN


Preşedinte:FLOREA ADRIANA - 0740252913
Casier:BURLACU RAMONA - 0722988005
Secretar:CRISTEA ANIŞOARA - 0744950705
Ora la dispoziţia părinţilor:

Clasa II B – înv. MATEI ANA RAMONA


Preşedinte:GHIBEA MIREL 0741017482
Casier:ZIMERMANN MARIA - 0757574910
Membru:COTUNA RALUCA - 07400151182
Ora la dispoziţia părinţilor:

Clasa III A – înv. FLOREA ADRIANA


Preşedinte:GLIGOR FLAVIA - 0722206965
Casier:MAN DANIELA - 0722380743
Secretar:BAR COSMIN - 0731818426
Membru:VIDOLMAN MELISA - 0720005408
Casier (LASDA)VAŞCO ALIN - 0749814627
Ora la dispoziţia părinţilor:

Clasa III B – înv. CORINA DOBÂNDĂ


Preşedinte:ŞOMLEA MIHAELA - 0744777180
Casier:VASILICĂ FLORENTINA - 0763605955
Secretar:SÂPCU MARCEL - 0740129470
Membri:MIHĂILESCU MONICA
DAN ALINA
Ora la dispoziţia părinţilor:

Clasa IV A – Înv. MOŞ GABRIELA


Preşedinte:TEUCA CĂLIN - 0757505273
Casier:MERIŞCĂ ADELA - 0753481768
Membru:DULHAZ IONEL - 0723191131
Ora la dispoziţia părinţilor:

Clasa IV B – Înv. GUBIŢĂ ALINA GEORGETA


Preşedinte:ŞARGA RAMONA - 0745900333
Casier:TURNEA MARIA - 074123048

LICEUL DE ARTE “SABIN DRAGOI’ Page 46


REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

Secretar:MICURESCU EMANUEL - 0740802060


Ora la dispoziţia părinţilor:

Clasa V A – prof. MILICHI MONICA


Preşedinte:BRĂDEAN RAMONA - 0743396349
Casier: ZAHARESCU MARIA - 0732175564
Secretar:CRĂCANĂ MARIANA - 0745233125
Ora la dispoziţia părinţilor:

Clasa V B – prof. FRATU NICOLETA


Preşedinte: CURTEANU CIPRIAN - 0722940632
Casier:VILIGA ALINA - 0741937729
Membru:IOVESCU IONEL - 0726289629
Ora la dispoziţia părinţilor:

Clasa VI A – prof. MICLĂUŞ IOAN


Preşedinte:SÎRBU DANA - 0747107124
Casier:GONCZI ANDRIEŞ MIRONA - 0726382040
Membru:IANCU IULIANA - 0741678245
Ora la dispoziţia părinţilor:

Clasa VI B – Prof. BORZA CORNELIA


Preşedinte: JAKUS NICOLETA - 0747549571
Casier: AVERESCU CAMELIA - 0742286544
Secretar:IOVANOV IZABELA - 0760950299
Ora la dispoziţia părinţilor:

Clasa VI C – prof. TOMA CORNELIU


Preşedinte: OLARIU ALINA
Vicepreşedinte: ZAINEA ANDREEA
Secretar: LINUL SIMION
Ora la dispoziţia părinţilor:

Clasa VII A – prof. AMALIA GAVRA


Preşedinte:LAZĂR ZOIŢA - 0755852070
Secretar:FAUR EULOCHIA - 0742495218
Membru:LUPU IULIANA - 0745237472
Ora la dispoziţia părinţilor:

Clasa VII B – prof. PĂCURAR SILVIA


Preşedinte: HERMAN EVA - 0763284640
Vicepreşedinte: NISTOR ADINA - 0741933347
Secretar: IERNEA ANAMARIA - 0729457211
Ora la dispoziţia părinţilor:

Clasa VII C – prof. FÎCIU ANIELA

LICEUL DE ARTE “SABIN DRAGOI’ Page 47


REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

Preşedinte:DEZNAN ROMANA
Vicepreşedinte: ARDELEAN ANDREEA
Secretar:FLETER FELICIA
Membrii: DOBRA MARCELA
ŞOMLEA
Ora la dispoziţia părinţilor:

Clasa VIII A – prof. VLAD DIANA


Preşedinte: DRĂGAN RAMONA – 0740287447
Vicepreşedinte: CIOBĂNITĂ SĂLĂJAN CAMELIA – 0743959033
Casier: CĂBULEA MĂRIOARA - 0771792867
Ora la dispoziţia părinţilor:

Clasa VIII B – prof. VARGANICI RODICA


Preşedinte:ARMAN GABRIELA - 0746703718
Casier:ANMAN ANTONELA - 0745250325
Membru:NAGY- GYURIS MONICA - 0726160635
Ora la dispoziţia părinţilor:

Clasa VIII C – prof. BLAJ BORSANDI ANDREEA RALUCA


Preşedinte:OTĂCLAN RADU - 0745144213
Secretar: MATYAS DANIELA – 0773882119
Casier: SZABO CLAUDIA - 0734075055
Ora la dispoziţia părinţilor:

Clasa IX A – prof. TEUCA CĂLIN


Preşedinte: MIRCEA DANIEL IOAN - 0726436467
Vicepreşedinte: JULCUŢ ALINA - 0754412143
Casier: MEDREA MARIA TEODORA - 0745324997
Ora la dispoziţia părinţilor: JOI ORA 8.00

Clasa IX B – prof. TRIFON ALIN


Preşedinte: DEKANY LAURA - 0724211780
Vicepreşedinte: SEIMANN DOINA - 0724303703
Casier: MATEUŢ MIHAELA - 0741086197
Ora la dispoziţia părinţilor:

Clasa IX C – prof. MIHU DACIANA


Preşedinte: PETCA LUMINIŢA – 0752308055
Vicepreşedinte: FRANCISCOV PETRU - 0758570190
Secretar: IGNAT RODICA - 0724011616
Ora la dispoziţia părinţilor:

Clasa IX D – prof. BONDOR VALERIA


Preşedinte: CHERECHEN FLORICA – 0749112144
Secretar – casier: TĂMAŞ ALINA – 0743339803

LICEUL DE ARTE “SABIN DRAGOI’ Page 48


REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

Membri: CUCU CAMELIA


ALBIŞ MARIANA
Ora la dispoziţia părinţilor:

Clasa X A – prof. GUREANU DOREL


Preşedinte:GERA ROBERT GABRIEL - 0722857583
Membri: ILIE FARCAS ELEONORA – 0728044019
IONA IULIANA
Ora la dispoziţia părinţilor:

Clasa X B – prof. PĂCURAR MIHAI


Preşedinte:DUMITREAN RODICA 0745230058
Casier:BERCE MIHAELA 0744686444
Membru:BOJTE GIANI 0740032372
Ora la dispoziţia părinţilor

Clasa X C – prof. MOLDOVAN COSMIN


Preşedinte:FLOREA DULCIA - 0724570239
Casier:MARINESCU GABRIELA - 0730806441
Ora la dispoziţia părinţilor:

Clasa X D – prof. SANDU EMANUELA


Preşedinte:ORZEAŢĂ VIORICA - 0745074161
Casier:SAVA LAURA EUGENIA - 0752339861
Membru:CIOATĂ LILIANA MIHAELA - 0722155807
Ora la dispoziţia părinţilor:

Clasa XI A – prof. TEUCA CORINA


Preşedinte:BUPTE LIGIA - 0740986536
Vicepreşedinte: MOCUŢA SIMONA - 0726065960
Casier: JUCŞOR CAMELIA - 0743384580
Ora la dispoziţia părinţilor:

Clasa XI B – prof. IOANA BODALE


Preşedinte:BUN FLORICA - 0747133349
Vicepreşedinte: TODER NICOLETA - 0742277683
Casier: ANA IOANA VIOLETA - 0749189790
Ora la dispoziţia părinţilor:

Clasa XI C – prof. VLAD ŞTEFANIA


Preşedinte:HUPLE ZITA
Casier:BĂETANU DANIELA
Membru:PALL TIMEEA
Ora la dispoziţia părinţilor: LUNI ORA 14.00

Clasa XI D – prof. BRÂNZEU NICOLAE

LICEUL DE ARTE “SABIN DRAGOI’ Page 49


REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

Preşedinte:CODOROV DIANA - 0744642085


Casier:ORZ ROXANA - 0771012077
Vicepreşedinte: BALINT MIHAELA - 0730393369
Ora la dispoziţia părinţilor:

Clasa XII A – prof. GABOR FLORINA


Preşedinte:HERBEI ALINA - 0745308301
Vicepreşedinte:PLAVEŢI IOAN - 0751022780
Membri:TĂMAŞ GABRIELA – 0721407174
PÂRLEA LAURA - 0722325138
Ora la dispoziţia părinţilor:

Clasa XII B – prof. COSMINA HODOROAGĂ


Preşedinte: GAVRUŢĂ DRAGOMIR – 0720538061
Vicepreşedinte: HAMZA ADINA – 0729039017
Casier: SATMARI CRISTINA - 0742691561
Ora la dispoziţia părinţilor:

Clasa XII C – prof. TUGULEA IOANA


Preşedinte:POPOVICI MIHAELA – 0747892690
Vicepreşedinte :BONCANCIOS LAURA - 0720073464
Casier:MUREŞAN DACIANA - 0727740543
Ora la dispoziţia părinţilor:

Clasa XII D – prof. CONTRAŞ CLAUDIA


Preşedinte:NEAG CLAUDIA – 0744478927
Vicepreşedinte: PĂCURAR MARIA - 0748896536
Secretar: SOCEA ADRIANA - 0737780668
Ora la dispoziţia părinţilor:

LICEUL DE ARTE “SABIN DRAGOI’ Page 50


REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

ANEXA 8

CODUL DE CONDUITĂ AL PROFESORULUI

Ce vizează codul de etică profesoral?

O educaţie publică de calitate, piatră de temelie a societăţii democratice, are rolul de


a asigura şanse egale pentru toţi copiii şi tinerii şi este fundamentală pentru bunăstarea socială prin
contribuţia sa la dezvoltarea economică, socială şi culturală. Profesorii şi personalul din educaţie au
responsabilitatea de a întări încrederea generală a publicului în standardele serviciilor ce sunt
aşteptate de la toţi cei implicaţi în această importantă activitate.
Manifestarea unei gândiri responsabile este sufletul activităţii profesionale, iar activităţile
profesorilor şi personalului din educaţie dedicate cu devotament, competenţă şi dăruire pentru
a ajuta elevul să-şi atingă propriul potenţial reprezintă un factor critic în asigurarea unei educaţii de
calitate. Experienţa şi dăruirea profesorilor şi a personalului din educaţie trebuie să fie combinate
cu condiţii bune de muncă, o comunitate care să-i sprijine şi să creeze politici care să permită o
educaţie de calitate.
Recunoscând extinderea responsabilităţilor incluse în procesul
educaţional şi responsabilitatea de a atinge şi menţine cele mai înalte grade de norme etice în
profesie pentru elevi, colegi şi părinţi, autorităţile ar trebui:
a. să activeze pentru a se asigura ca profesorii şi personalul din educaţie să
beneficieze de termeni şi condiţii de muncă care să le permită să-şi îndeplinească
responsabilităţile;
b. să coopereze la nivel naţional pentru a promova o educaţie de calitate pentru toţi
copiii, să îmbunătăţească statutul şi să protejeze drepturile personalului din educaţie;
c. să-şi utilizeze influenţa pentru a face posibil pentru copii lipsa de discriminare, şi
în mod particular pentru copii care muncesc, copii din grupurile marginalizate sau cele având

LICEUL DE ARTE “SABIN DRAGOI’ Page 51


REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

dificultăţi specifice, să aibă acces la o educaţie de calitate.


Acest cod de etică vizează:
1. aspecte concrete legate de respectarea legilor şi regulamentelor;
2. anticorupție;
3. condiţiile de muncă echitabile;
4. conflictele de interese;
5. contabilitatea şi raportarea financiară;
6. confidenţialitatea;
7. preocupările;
8. reclamaţiile;
9. responsabilitatea.

Codul de Etică se referă la unele valori esenţiale legate de profesia de professor, şi anume:
integritatea, onestitatea, respectul, responsabilitatea şi încrederea.
Profesorul trebuie să demonstreze INTEGRITATE prin:
 crearea şi menţinerea relaţiilor profesionale corespunzătoare
 comportarea cu imparţialitate, încredere şi onestitate

Profesorul trebuie să demonstreze ONESTITATE prin:


 exersarea acţiunilor de zi cu zi cu corectitudine, de la gânduri la fapte
 exprimarea stimei faţă de o altă persoană, acţionând şi discutând sincer şi
corect

Profesorul trebuie să demonstreze RESPECT prin:


 fiind tolerant, atent şi înţelegător cu alte persoane, părerile şi valorile lor
 fiind conştient de faptul că relaţia cu elevii şi părinţii acestora trebuie să fie
bazată pe respect reciproc, încredere şi dacă este necesar, pe confidenţialitate

Profesorul trebuie să demonstreze RESPONSABILITATE prin:


 oferirea priorităţii educaţiei şi îngrijirii elevilor
 angajarea în activităţi de dezvoltare profesională continuă şi de îmbunătăţire
a strategiilor de
predare-învăţare
 colaborarea şi cooperarea cu colegii în interesul educării şi bunăstării
discipolilor

Profesorul trebuie să demonstreze ÎNCREDERE prin:


 fiind cinstit şi rezonabil
 participarea la bunăstarea indivizilor şi a comunităţii
 soluţionarea conflictelor prin discuţii profesionale şi de reflecţie

Principiile eticii:

LICEUL DE ARTE “SABIN DRAGOI’ Page 52


REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

a. respectarea confidenţialităţii informaţiilor de către salariaţi faţă de şcoală, de către şcoală


faţă de elevi
b. sensibilitatea faţă de conflictele de interese, detectarea şi dacă este posibil evitarea lor
cît şi transparenţa în activitatea acestora
c. apelarea la arbitrii neutri pentru rezolvarea lor
d. respect faţă de regulile de drept
e. conştiinţă profesională, profesionalism
f. exercitarea profesiunii cu conştiinţă şi prudenţă
g. cultivarea competenţei profesionale
h. limitarea deciziilor şi acţiunilor la competenţa profesională
i. loialitate şi bună credinţă, a nu înşela, a-şi ţine cuvântul, a fi echitabil
j. simţul responsabilităţii, a avea în vedere consecinţele practice ale deciziilor
k. asumarea propriei responsabilităţi
l. respectarea drepturilor şi libertăţilor celorlalţi, libertate în comportament şi de opinie
m. evitarea discriminărilor de orice fel
n. respectarea fiinţei umane, a nu aduce prejudicii intenţionate celorlalţi, a
respecta personalitatea umană, cu necesităţile şi exprimările sale.

Codul de conduită etic al unei instituţii trebuie construit în jurul unor obiective
clare:
 promovarea valorilor ale principiilor etice şi crearea unui climat etic adecvat activităţii
profesionale în acord cu ţelurile instituţiei
 prevenirea şi rezolvarea conflictelor etice
 descurajarea practicilor imorale
sancţionarea abaterilor de la valorile instituţiei.

DREPTURILE SI OBLIGATIILE CADRELOR DIDACTICE

Drepturile Profesorului
1. Corpul profesoral se bucură de toate drepturile legale stipulate în Legea Învăţământului,
in Statutul Personalului Didactic şi în contractul de muncă.
2. Cadrele didactice au dreptul de a participa la activităţi de perfecţionare profesională şi în
timpul anului şcolar. În acest caz, cu acordul directorilor sau al Consiliului de Administraţie, se va
stabili durata absenţei permise şi condiţiile de acoperire a orelor / materiei.
3. Profesorii pot aduce la cunoştinţa directorilor sau a Consiliului de Administraţie
recomandările, observaţiile şi doleanţele lor, verbal sau în scris.

Îndatoririle Profesorului:
1.Personalul didactic are obligaţii şi răspunderi care decurg din Legea Învăţământului şi din
prevederile contractului de muncă.
2. Crearea atmosferei de lucru în timpul lecţiilor, încurajând elevii la o comunicare loială şi dialog
eficient, bazat pe respect reciproc.
3.Evaluarea cunoştinţelor, abilităţilor şi competenţelor elevilor se va face periodic, ritmic şi
printr-o varietate de mijloace, folosite cu obiectivitate şi corectitudine, pentru a oferi elevilor

LICEUL DE ARTE “SABIN DRAGOI’ Page 53


REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

posibilităţi de afirmare a tuturor laturilor personalităţii acestora (inteligenţa, imaginaţie, spirit critic,
sensibilitate). Profesorii trebuie sa informeze elevii despre modalităţile şi criteriile de evaluare pe
care le va aplica.
4.În perioada pregătirii pentru examen sau lucrări scrise, profesorul trebuie să:
-fie disponibil de a ajuta elevii în pregătirea eficientă faţă de acele probe
-creeze un mediu ce ar favoriza desfăşurarea corectă şi deschisă a testului /examenului
-estimeze cu grijă şi corespunzător răspunsurile elevului
5. Cadrele didactice au obligația morală de a efectua în afara normei: pregătirea suplimentara a
elevilor.
6. Fiecare cadru didactic are obligaţia de a efectua cel puţin o data pe săptămână serviciul
peşcoala, în funcţie de graficul stabilit.
7. Profesorul de serviciu va fi ajutat în activitatea sa de elevul de serviciu. Activitatea elevului de
serviciu, stabilit printr-un grafic, va fi coordonată de profesorul de serviciu, care la ora 7.45 îi va
face şi instruirea.
8. Cadrele didactice deţin si funcţia de diriginţi. Sarcinile diriginţilor sunt stabilite prin acte
normative.
9. Cadrele didactice care au calitatea de diriginte vor conlucra cu parinţii prin:
-şedinţe cu părinţii
-vizite la domiciliu
-întâlniri individuale
- întâlniri comune diriginte – părinte – elev - cadre didactice
- consultaţii periodice în ziua şi ora stabilită de comun accord
10. Diriginţii, cadrele didactice vor organiza, coordona activitatea cultural-artistică, distractivă,
programul de excursii al elevilor.
11. Profesorii diriginţi au obligaţia să organizeze activităţi care să contribuie la formarea unităţii
colectivelor pe care le conduc.
12. Cadrele didactice, au obligaţia, prin conlucrarea cu elevii, să contribuie la păstrarea bunurilor
şcolii.
13. Cadrele didactice, care deţin funcţia de şefi de catedră /comisie, răspund de coordonarea
întregii activități a catedrei/comisiei si îşi desfășoară activitatea pe baza unui plan de munca.
14. Activitatea didactică va fi sprijinită de personalul didactic auxiliar.
15. Activitatea şi programul laboranţilor se stabilesc în cadrul catedrei de specialitate.
16. Biblioteca şcolii va funcţiona conform programului stabilit. Bibliotecarul va populariza,
prin intermediul cadrelor didactice şi prin activitatea la orele de dirigenţie, fondul de carte.
Bibliotecarul răspunde si de manualele şcolare.
17. Activitatea instituţiei este organizată conform programului stabilit de comun acord cu elevii
şi pe baza Regulamentului de funcţionare în şcoală.
18. Administratorul scolii repartizează pentru personalul de serviciu sectoare cu atribute şi sarcini
bine definite.
19. Sistemul informaţional în școala va fi asigurat prin:
 serviciu secretariat;
 profesorul de serviciu;
 internet;
20. In cadrul Consiliului de administraţie, comisia diriginţilor şi la nivelul catedrelor vor
fi comunicate sarcinile si hotărârile organelor ierarhice.

LICEUL DE ARTE “SABIN DRAGOI’ Page 54


REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

21. Pentru rezolvarea unor probleme personale stringente, cadrele didactice se pot învoi conform
legii si în următoarele condiții:
 prin suplinirea cu cerere;
 concediu fără plată în condiţiile legii
22. Personalul didactic nu trebuie să participe la nici o activitate, în liceu sau în afara sa, care ar
aduce atingerea bunului renume

OBLIGAŢIILE FAŢĂ DE PROFESIE

PERSONALUL DIN EDUCAŢIE TREBUIE:


1. să merite încrederea şi confidenţa publică şi să crească stima faţă de profesie prin asigurarea
unei educaţii de calitate pentru toţi elevii;
2. să asigure permanenta înnoire şi îmbogăţire a cunoştinţelor profesionale;
3. să contribuie la dezvoltarea şi promovarea politicilor de educaţie;
4. să participe la dezvoltarea culturii sale profesionale deschise şi de reflectare;
5. să trateze colegii cu respect, cooperând cu ei şi promovând procesul de studiu al elevilor;
6. să ofere suport noilor veniţi în această profesie;
7. să respecte confidenţial informaţia despre colegii săi, ci excepţia situaţiilor impuse de lege
sau obligate de scopul profesional;
8. să determine ca natura, formatul şi programarea perfecţionării profesionale să fie o expresie
esenţială a profesionalismului lor;
9. să fie sincer când declară toate informaţiile relevante cu privire la competenţă şi calificare;
10. să lupte, participând activ în cadrul sindicatului, pentru a avea condiţii de muncă care să atragă
persoanele cu o calificare înaltă în profesie;
11. să susţină toate eforturile pentru promovarea democraţiei şi a drepturilor omului în şi prin
educaţie.
12. să pună în discuţie comportamentul unui profesor, când este serios încălcat Codul dat.

OBLIGAŢIILE FAŢĂ DE ELEVI

PERSONALUL DIN EDUCAŢIE TREBUIE:


1. să respecte dreptul elevilor fără discriminare
2. să înţeleagă unicitatea, individualitatea şi nevoile specifice ale fiecărui elev şi să
prevadă orientarea şi încurajarea fiecărui elev de a-şi realiza întregul său potenţial;
3. să formeze elevilor sentimentul că sunt parte a unei comunităţi de angajament mutual în
care este loc pentru fiecare;
4. să menţină relaţii profesionale cu elevii;
5. să apere şi să promoveze interesele elevilor şi să facă orice efort pentru a proteja elevii de
abuzuri fizice, psihologice sau sexuale;
6. să manifeste simţul datoriei, seriozitate şi confidenţialitate în toate problemele ce
afectează binele elevilor lor;
7. să asiste elevii în dezvoltarea unui set de valori concordant cu standardele internaţionale
ale drepturilor omului;
8. să-şi exercite autoritatea cu dreptate şi compasiune;

LICEUL DE ARTE “SABIN DRAGOI’ Page 55


REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

9. să asigure că relaţia privilegiată între profesor şi elev nu este exploatată în niciun fel, în
mod special
10. să direcţioneze efortul profesional spre susţinerea elevilor în evoluţia şi
armonizarea personalităţii elevilor, precum şi formarea capacităţii lor de a munci
11. să nutrească pentru elevi cinste şi integritate şi să nu întreprindă nimic ce ar putea discredita
aceste calităţi
12. să manifeste autoritate în conformitate cu Legea Educaţiei şi să dezvolte concepte
pentru nevoile şi drepturile elevilor
13. să fie conştient că fiecare copil este o individualitate şi discipolii se pot deosebi în asimilarea
cerinţelor promovate de educaţie
14. să fie conştient de obligaţia sa în dezvoltarea la elevi a talentului posedat la maximum posibil
15. să conlucreze cu părinţii în promovarea bunăstării copiilor, consultându-i şi implicându-i
unde este necesar
16. să nu utilizeze relaţiile profesionale cu elevii în avantaje private
17. să nu divulge informaţia despre elevi, obţinută pe parcursul serviciului profesional, cu
excepţia situaţiilor cerute de lege sau scopul profesional
18. să nu accepte favoruri sau cadouri de la discipoli în schimbul unor privilegii. Să nu accepte,
direct, sau indirect, orice tip de recompensă de la elevi
19. să evalueze elevul doar în baza meritului şi performanţelor academice
20. să nu implice pedepse corporale faţă de elevi, drept deducţie din randamentul şcolar
al discipolilor.

OBLIGAŢIE FAŢĂ DE COLEGI

PERSONALUL DIN EDUCAŢIE TREBUIE:


1. să promoveze colegialitatea între colegi, respectându-le poziţia profesională şi
opiniile;
2. să fie pregătit să ofere sfaturi şi asistenţă în mod special celor la început de carieră sau
în pregătire;
3. să menţină confidenţialitatea informaţiilor despre colegi obţinute în cursul serviciului
profesional, dacă dezvăluirea nu serveşte îndeplinirii unei sarcini de serviciu sau nu este cerută de
lege;
4. să-şi asiste colegii în procedurile paritare negociate şi agreate între sindicatele din educaţie
şi angajatori;
5. să apere şi să promoveze interesele şi binele colegilor şi să-i protejeze de abuzuri
fizice, psihologice sau sexuale;
6. să recunoască responsabilitatea de a îmbunătăţi eficacitatea sa ca profesor prind diferite
metode posibile;
7. să nu accepte gratitudini, cadouri sau favoruri ce ar putea leza sau influenţa deciziile /
acţiunile profesorale;
8. să nu încerce să influenţeze Ministerul Educaţiei şi Direcţia de Învăţământ ceea ce ţine
de conţinuturi ce ar afecta profesorii.

LICEUL DE ARTE “SABIN DRAGOI’ Page 56


REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

OBLIGAŢIILE FAŢĂ DE PĂRINŢI

PERSONALUL DIN EDUCAŢIE TREBUIE:


1. să recunoască dreptul părinţilor la informare şi consultare, prin metode agreate, cu privire
la binele şi progresul copiilor lor;
2. să respecte autoritatea părintească legitimă, dar să acorde sfaturi dintr-un punct de
vedere profesional cu privire la ce este cel mai bine pentru interesul copilului;
3. să facă orice efort pentru a încuraja părinţii să se implice activ în educaţia, bunăstarea şi
succesul copiilor săi şi să susţină activ procesul de învăţare prin asigurarea evitării formelor de
exploatare a muncii copiilor care le-ar putea afecta educaţia.
4. să informeze părinţii despre progresul sau deficienţele elevilor săi, exercitând onestitatea şi
tactul pedagogic la maximum, cooperând cu părinţii în ajutorarea şi perfecţionarea elevilor
5 .să lucreze şi coopereze cu părinţii elevilor săi, stabilind relaţii deschise, cinstite şi respectuoase.
6. să nu accepte favoruri sau cadouri de la părinţii elevilor , în schimbul unor privilegii

RECOMPENSE PENTRU PROFESORI


1. Evidenţierea în Consiliul Profesoral
2. Acordarea gradaţiei de merit conform metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei
3. Acordarea de premii sau recompense materiale din fondul şcolii, dacă este posibil, sau de la
agenţii economici (sponsori) pentru rezultate remarcabile
4. Recomandarea scrisă sau verbală pentru poziţii în diferite comisii la nivel local, regional,
naţional, pentru participarea la conferinţe şi întâlniri internaţionale.

SANCŢIUNI PENTRU PROFESORI

Abateri Prima dată De mai multe ori


Întârziere la ore Notarea în condica de  Atenţionare în faţa Consiliului Profesoral
prezenţă şi a Consiliului de Administraţie
 Neplata orei dacă întârzierea depăşeşte
10 minute
Absenţă nemotivată de la Neplata orei  Neplata orelor
ore  Diminuarea calificativului anual
 Sancţiune salarială stabilită de Consiliul
de Administraţie al instituţiei de
învăţământ
Absenţă nemotivată de la Avertisment verbal  Atenţionare în faţa Consiliului
Consiliul Profesoral de
Administraţie
 Diminuarea calificativului anual

LICEUL DE ARTE “SABIN DRAGOI’ Page 57


REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

Atitudine Avertisment verbal  Atenţionare în faţa Consiliului Profesoral


necorespunzătoare faţă de  Diminuarea calificativului anual
colegi sau faţă de elevi

Toate aceste aspecte integrate în cadrul unui cod aparţine managementului de vârf, formele
acestuia variind funcţie de mărimea, domeniul şi preferinţele şcolii. După elaborare, acesta trebuie
comunicat tuturor părţilor interesate atât din interiorul cât şi din afara entităţii. Etica şi
responsabilitatea socială necesită un angajament zilnic şi total din partea şcolii (lider, profesori,
elevi şi părinţi etc.). Părinţii elevilor sau tutorii lor legali sunt chemaţi să se implice în activităţile
organizate de şcoală, să facă propuneri pentru îmbunătăţirea calităţii educaţiei copiilor lor, să ia la
cunoştinţă şi să respecte prevederile contractului de parteneriat cu şcoala. Promovarea valorilor
etice se face prin lucru în echipă şi prin iniţiativă, iar rezultatele apar prin creşterea reputaţiei şi a
imaginii şcolii.

Anexa 9

CODUL DE CONDUITĂ AL ELEVILOR

Drepturile elevilor
Art.89. (1) Elevii beneficiază de toate drepturile legale şi nicio activitate din şcoală nu le
poate leza demnitatea sau personalitatea.
(2) Elevii au dreptul să aleagă parcursul şcolar corespunzător intereselor, pregătirii şi
competenţelor lor făcând din timp opţiunea, din oferta cuprinsă în curriculumul la decizia şcolii,
fiind consiliaţi pentru aceasta de către părinţi sau personal din instituţii abilitate.
(3) Au dreptul la studiu individual în sălile liceului la recomandarea profesorului de
specialitate, cu aprobarea direcţiunii.
(4) Să se instruiască, folosind sub îndrumarea cadrelor didactice baza materială a şcolii
(săli de clasă, laboratoare, săli de studiu, ateliere, bibliotecă, sală de sport).
(5) Să folosească, în activităţile extracurriculare, materialele aflate în dotarea şcolii
(costume, instrumente muzicale, partituri, gips, lut, etc.).
Art.90. Elevii din învăţământul obligatoriu beneficiază de învăţământ gratuit.
Art.91. (1) Elevii au dreptul să participe la activităţile extraşcolare, excursii, drumeţii, vizite la
muzee, spectacole şi alte activităţi cultural-sportive propuse de elevi, diriginţi sau
conducerea şcolii, sub directa îndrumare a cadrelor didactice şi cu respectarea prevederilor
regulamentelor de funcţionare ale acestora.
(2) Să solicite conducerii liceului organizarea în şcoală, a consultaţiilor la

LICEUL DE ARTE “SABIN DRAGOI’ Page 58


REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

disciplinele de învăţământ, precum şi organizarea unor spectacole ocazionale (Balul Bobocilor,


concerte, audiţii, reuniuni organizate de diriginţi, competiţii sportive, etc.), numai în afara
programului şcolar .
Art.92. Să fie recompensaţi pentru rezultate deosebite la învăţătură şi purtare astfel:
a) Evidenţierea în faţa colectivului şcolii şi a Consiliului Profesoral;
b) Comunicarea verbală sau scrisă adresată părinţilor;
c) Accesul cu prioritate în excursii şi tabere;
d) Premiere la sfârşitul anului şcolar, în funcţie de media obţinută în conformitate cu
ROFUIP, şi anume:
-Acordarea de premii la sfârşitul anului şcolar pentru învăţătură:
-un premiu I ( media generală cel puţin 9.50);
- un premiu II ( media generală cel puţin 9.00);
- un premiu III ( media generală cel puţin 8.50);
- menţiune ( media generală cel puţin 8.00)
În toate cazurile de mai sus, media la purtare trebuie să fie 10 (zece)
-Acordarea premiilor pentru rezultate excepţionale la concursurile şcolare pe discipline (olimpiade).
Se acordă premii pentru locurile I,II,III, menţiune, şi premii speciale pe nivel de ţară.
-Se acordă anual premiul de ’’ şef de promoţie’’ la propunerea diriginţilor şi consiliului de
administraţie pentru câte un elev din clasa a XII-a pe baza următoarelor criterii:
media anuală cea mai mare la învăţătură în clasele IX-XII;
media 10 la purtare în toţi anii de studiu ( IX-XII).
Art.93. (1) La nivelul Liceului de Arte Sabin Drăgoi Arad se constituie Consiliul Şcolar al
Elevilor format din liderii elevilor din fiecare clasă.
(2) Liderul elevilor, ales la niveluil fiecărei clase, trebuie să îndeplinească următoarele
criterii:
a) să nu aibă nota scăzută la purtare;
b) să aibă o frecvenţă foarte bună la activităţile didactice;
c) să aibă media generală a anului şcolar anterior peste 9,00.
Art.94. (1) Elevilor de la Liceul de Arte Sabin Drăgoi Arad le este garantată libertatea de asociere
în asociaţii şi cercuri ştiinţifice, cultural-artistice, sportive şi civice.
(2) Exercitarea drepului la reuniune, conform art. 15 alin. (2) din Convenţia cu privire la
drepturile copilului, nu poate fi supusă decât acelor limitări care sunt prevăzute de lege şi care sunt
necesare într-o societate democratică, în interesul siguranţei naţionale, al ordinii publice cu scopul
de a proteja sănătatea, moralitatea, drepturile şi libertăţile celorlalţi.
(3) Dreptul la reuniune se exercită în afara orarului zilnic.
(4) În cazul în care conţinutul activităţilor contavine principiilor sus-menţionate,
directorul poate dispune interzicerea lor.
Art.95. Elevii au libertatea de redacta şi difuza reviste/publicaţii cu acordul conducerii şcolii şi sub
îndrumarea unui profesor.
Art.96. Elevii acestora au dreptul de a se adresa conducerii şcolii în situaţiile în care se consideră
nedreptăţiţi într-o formă oarecare şi nu pot clarifica situaţia cu dirigintele, învăţătorul sau profesorii
clasei.
Îndatoririle elevilor
Art.97. Elevii trebuie sa aibă o comportare civilizată, atât în şcoală, cât şi în afara ei,
trebuie să cunoască şi să respecte legile statului, regulamentul şcolar şi cel de ordine interioară,
regulile de circulaţie şi cele privind apărarea sănătăţii, normele de tehnica securităţii muncii, de

LICEUL DE ARTE “SABIN DRAGOI’ Page 59


REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

prevenire şi stingere a incendiilor, cele de protecţie civilă şi protecţia mediului.


Art.98. La dobândirea calităţii de elev al Liceului de Artă din Arad, elevul şi părintele atestă, sub
semnătură, că au luat la cunoştinţă prevederile Regulamentului de Ordine Interioară şi se obligă să
le respecte
Art.99. Să poarte însemnele reprezentative ale instituţiei şi carnetul de elev. Lipsa acestora duce la
următoarele sancţiuni aplicate gradual: observaţie individuală, mustrare în faţa clasei, mustrare
scrisă.
Frecvenţa
Art.100. Frecvenţa elevilor la cursuri este obligatorie, precum şi la toate activităţile
instructiv- educative organizate de şcoală.
Art.101. În cazul îmbolnăvirii elevului, familia acestuia va anunţa învăţătorul/ dirigintele, urmând
să prezinte dirigintelui sau învăţătorului, în termen de cel mult o saptamana de la revenirea în
şcoală scutirile medicale. Motivarea absenţelor se face pe baza adeverinţei medicale eliberată de
medicul şcolii, a unei adeverinţe sau certificat eliberate de o unitate spitalicească, dar vizate de
medicul şcolii.
Art.102. Părintele/ tutorele legal al elevului poate solicita învoirea acestuia 5 zile pe parcursul unui
an şcolar. Cererile scrise se prezintă personal de către părinte profesorului diriginte, se înregistrează
la secretariat şi se vizează de către conducerea şcolii.
Art.103. Nu este permisă învoirea elevilor de la ore cu excepţia cazurilor de participare la diverse
activităţi cu specific şcolar (olimpiade, concursuri, festivaluri, etc). În aceste situaţii, învoirea se
realizează de către conducerea şcolii la solicitarea profesorilor care îndrumă elevii respectivi.
Art.104.La 15 absenţe nemotivate la gimnaziu si 10 absenţe nemotivate la liceu, se scade nota la
purtare cu 1 (unu) punct.
În învăţământul liceal, ciclul superior, preavizul de exmatriculare se întocmeşte de diriginte în cazul
a 20 de absenţe nemotivate la diverse discipline sau 15% din totalul orelor la o singură disciplină
per an sau semestru. El este înmânat personal pe bază de semnătură sau trimis prin posta cu
confirmare de primire, părinţilor sau tutorilor legali. La 40 de absenţe nemotivate se aplică
exmatricularea care poate fi sau nu cu drept de reînscriere.
La acumularea unui număr de 120 de absenţe motivate, sau 20% din totalul orelor la o disciplină,
elevul va fi declarat amânat semestrial.
Ţinuta
Art.105.(1)Elevii trebuie să aibă o ţinuta vestimentară curată, decentă,
neprovocatoare.
(2)Este interzis:
a) Pentru băieţi:
I. Să poarte părul vopsit, barbă, cioc.
II.Să poarte pantaloni foarte largi, pantaloni scurţi.
III.Să poarte cercei, lanţuri,piercinguri
b) Pentru fete:
I.Să poarte fuste scurte şi bluze sau tricouri care lasă descoperite părţi ale
corpului, blugi tăiaţi.
II.Să poarte cercei montaţi în nară, buză sau cu un număr mare de cercei intr-o
ureche. III.Machiaj, coafură şi manichiură în culori stridente.
(3)Comisia de disciplina îşi rezervă dreptul de a judeca, la solicitarea profesorilor, drept
necorespunzătoare şi alte aspecte ale ţinutei elevilor.
Comportamentul

LICEUL DE ARTE “SABIN DRAGOI’ Page 60


REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

Art.106. (1)Elevii îşi datorează respect reciproc.


(2)Este interzis/ă:
a) Violenţa verbală şi psihologică (poreclire, tachinare, ironizare. imitare în scop
denigrator, ameninţare, hărţuire);
b) Violenţa fizică (bruscare, împingere, lovire, rănire);
c) Comportamentul care intră sub incidenţa legii (viol, consum/incitare la
consum/comercializare de droguri, vandalism, furt, distrugerea şi/sau
falsificarea documentelor şcolare);
d) Desfăşurarea de activităţi şi acţiuni care să aibă ca obiect discriminarea de orice
tip.
Art.107.(1) Elevii datorează respect cadrelor didactice, personalului didactic auxiliar şi nedidactic,
atât în interiorul şcolii, cât şi în afara ei.
(2) Este interzis/ă:
a) Ofensa adusă statutului/autorităţii cadrului didactic, personalului didactic
auxiliar şi nedidactic (limbaj, atitudine, conduită ireverenţioasă sau violenţă);
b) Comportamentul deviant în relaţia cu şcoala (întârziere la ore, părăsirea clasei
în timpul orei, perturbarea orelor de curs, înregistrarea orelor de curs sau a
oricăror alte acţiuni desfăşurate în incinta şcolii şi neautorizate de către cadrele
didactice pentru a fi înregistrate);
Art.108.(1) Elevii datorează respect instituţiei de învăţământ pe care o frecventează- Liceul de
Arte Sabin Drăgoi Arad
. (2) Este interzis/ă:
a) Să posede, să comercializeze şi să consume băuturi alcoolice, tutun, droguri în
incinta şcolii sau vecinătăţii acesteia Să intre în şcoală în stare de ebrietate sau sub
influenţa drogurilor.
b) Să introducă în perimetrul unităţii de învăţământ orice tip de arme, muniţie,
petarde, pocnitori, spray lacrimogen, spray paralizant care prin acţiunea lor pot
afecta integritate fizică şi psihică a colectivului de elevi şi a personalului unităţii de
învăţământ.
c) Să utilizeze în incinta şcolii telefoanele mobile, aparatele audio (casetofon,
CD), aparatele foto digitale, camerele de luat vederi, tablete, laptopuri.
d) Furtul din avutul şcolii sau din proprietatea individuală. Şcoala nu îşi asumă
accesul elevilor în cancelarie în pauză şi în timpul orelor. De asemenea, este
interzisă staţionarea elevilor în timpul pauzelor în faţa cancelariei.
e) Jocurile, glumele care pun în pericol sănătatea sau integritatea fizică a elevilor,
cadrelor didactice, personalului didactic auxiliar şi nedidactic. Este interzis jocul cu
mingea sau alte obiecte în holurile şcolii. Accesul elevilor în sala de sport în
afara orelor de educaţie fizică, este permis doar grupurilor însoţite de persoana care a
solicitat şi obţinut aprobarea directorului.
f) Să distrugă sau să falsifice documentele şcolare (carnete de note, cataloage,
foimatricole).
Art.109. Elevii au obligaţia de a comunica imediat cadrelor didactice sau conducerii
şcolii, ameninţările de orice natură proferate la adresa elevilor, cadrelor didactice sau şcolii.
Art.110. Este interzis elevilor să introducă în şcoală persoane străine.
Păstrarea bunurilor şcolii
Art.111. Elevii au obligaţia:

LICEUL DE ARTE “SABIN DRAGOI’ Page 61


REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

a) Să păstreze curăţenia în sălile de clasă, laboratoare, cabinete, grupurile sanitare, sala şi


terenul de sport şi vestiare.
b) Să nu arunce obiecte pe fereastră.
c) Să păstreze intact mobilierul din sălile de clasă şi laboratoare, pianele,
instrumentele muzicale împrumutate de la şcoală, dotările din sala de sport, vestiare şi
grupurile sanitare. La începutul fiecărui an şcolar elevii vor semna, împreună cu dirigintele
(învăţătorul), inventarul sălii în care vor învăţa în anul şcolar respectiv. La sfârşitul anului şcolar
elevii si dirigintele (învăţătorul) vor preda administratorului sala cu inventarul complet.
Eventualele pagube vor fi suportate de vinovat, dacă acesta este cunoscut, sau de toată clasa,
dacă autorul este necunoscut.
d) Să nu deterioreze pereţii exteriori ai şcolii prin lovire cu obiecte care murdăresc sau
distrug tencuiala. Să nu spargă ferestrele. Să nu deterioreze baza sportivă.
e) Să nu distrugă sau să falsifice documentele şcolare (cataloage, foi matricole, carnete de
note).
Art.112. Elevii aflaţi la studiu individual răspund direct de inventarul sălii în care îşi desfăşoară
activitatea, iar la terminarea activităţii să închidă sala şi să depună cheile sălii la personalul
de întreţinere sau la panoul aflat în şcoală, consemnându-şi totodată în registrul destinat
studiului individual numele, ora venirii şi ora plecării.
Art.113. Elevii vor returna cărţile împrumutate de la biblioteca şcolii în termen de 10 zile
lucrătoare.
Art.114. Elevii vor folosi cu grijă manualele şcolare şi le vor restitui în stare bună la sfârşitul
anului şcolar.
Art.115. Elevii vor folosi cu grijă instrumentele muzicale primite de la magazia şcolii şi le vor
restitui în stare bună la sfârşitul anului şcolar sau la data transferului/ plecării din şcoală.
Art.116. Elevii vor folosi cu grijă echipamentele materialele și instalațiile sportive acestea
fiind returnate în stare bună , nedeteriorate

LICEUL DE ARTE “SABIN DRAGOI’ Page 62


REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

Anexa 10

Având în vedere prevederile Constituţiei României, ale Legii Educaţiei Naţionale nr.
1/2011, ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a unităţilor şcolare, ale Legii
nr.272/ 2004, privind protectia şi promovarea drepturilor copilului,
se încheie prezentul:

ACORD DE PARTENERIAT PENTRU EDUCAŢIE

I. Părţile semnatare:
Liceul de Arte Sabin Drăgoi Arad, reprezentat prin Trandafir Dorina - director
Beneficiarul indirect : d-nul/d-na ………………………………….părinte/reprezentant legal
Beneficiarul direct : …………………………………..e1ev clasa……

II. Obiectul acordului:


Asigurarea condiţilor optime de derulare a procesului de învăţare prin implicarea şi
responsabilizarea parţilor în educarea elevilor.
III. Drepturile părţilor:
Drepturile părţilor semnatare ale prezentului acord sunt cele prevăzute în Regulamentul de
Organizare şi Funţionare a Unităţilor de Învăţământ preuniversitar de stat, în Regulamentul de
ordine interioară a şcolii
IV. Obligaţiile părţilor:
1. Şcoala se obligă:
a)Să dea dovada de respect în relaţiile cu elevii şi părinţii acestora/reprezentanţii legali;
b)Să asigure spaţiul cadrul organizatoric şi logistic pentru desfaşurarea procesului

LICEUL DE ARTE “SABIN DRAGOI’ Page 63


REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

educaţional în condiţii legale;


c)Să ofere condiţii educaţionale de calitate, la nivelul standardelor elaborate de MEN pentru
fiecare nivel de studiu/ ciclu de şcolarizare;
d)Să asigure securitatea şi siguranţa elevilor pe perioada prezenţei acestora în incinta şi
spaţiul şcolar, precum şi în deplasările organizate de unitatea de învăţamânt şi aprobate de
inspectoratul şcolar;
e)Să coopereze cu toate instituţiile şi structurile de ale căror servicii beneficiază elevii şi de
care depinde bunul mers al procesului de învaţământ;
f)Să nu desfăşoare acţiuni care să afecteze negativ imaginea publică a elevului;
g)Să trateze cu profesionalism şi responsabilitate orice situaţie specială legată de educaţia
elevului;
h)Să stabilească, de comun acord cu părinţii, calendarul întălnirilor periodice şi apoi să îl
pună în aplicare;
i)Să elibereze, pe bază de cerere depusă cu o zi înainte, orice document şcolar ce serveşte
interesului elevului;
j)Să asigure accesul egal la educatie, în limitele planului de şcolarizare şi a efectivelor
aprobate, cu interzicerea oricărui tip de discriminare;
k)Să analizeze şi să decidă, prompt şi responsabil referitor la orice solicitare din partea
părintelui/elevului:
l) Să asigure transparenţa tuturor activităţilor derulate, organizate/aprobate de şcoală;
m)Să ia in considerare, să analizeze şi să răspundă oricărei sesizări din partea elevilor sau a
părinţilor, referitoare la rele practici în şcoală;
n) Să elaboreze proiectul intern al şcolii, după consultarea elevilor şi a părinţilor/
reprezentanţilor legali, în prima lună de şcoală;
o)Să solicite implicarea părinţilor în stabilirea disciplinelor opţionale de examen şi să
stabilească CDS în funcţie de solicitările beneficiarilor;
p)Să recompenseze/ sancţioneze obiectiv rezultatele şi conduita elevilor;
q)Să explice clar prevederile prezentului contract celorlalte două părţi semnatare.
2. Beneficiarul indirect - Părintele/reprezentantul legal al elevului se obligă :
a)Să cunoască şi să respecte prezentul regulament, în calitate de partener implicat în procesul
instructiv-educativ şi de formare a propriilor copii ;
b)Să trateze cu respect instituţia şcolară şi pe reprezentanţii ei ;
c)Să asigure frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi să ia măsuri pentru
şcolarizarea elevului, pâna la finalizarea studiilor şi să informeze şcoala de îndată ce se impune
absenţa acestuia de la program ;
d)Să ţină legătura strânsă cu şcoala, interesându-se permanent de situaţia şcolară a propriului
copil, participând la şedinţele cu părinţii organizate la nivel de clasă precum şi la toate celelalte
forme de întâlnire stabilite de şcoală ;
e)Să dea curs solicitării conducerii instiţiei de învăţământ, ori de câte ori este necesar, de a
se lua măsuri cu privire la conduita sau situaţia şcolară a elevului ;
f)Părinţii au dreptul şi obligaţia să ia şi să ţină legătura cu profesorul de instrument/educaţie
plastică;
g)Să se prezinte la şcoală, cel puţin o dată pe semestru, şi să ia legătura lunar cu dirigintele
pentru a discuta situaţia şcolară a copilului ;
h)Să solicite rezolvarea unor stări conflictuale în care este implicat propriul copil/elev, prin

LICEUL DE ARTE “SABIN DRAGOI’ Page 64


REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

discutii amiabile, cu respectarea urmatoarelor etape:


A) Discuţie amiabilă cu cadrul didactic implicat;
B) Discuţie amiabilă cu învăţătorul / dirigintele / şeful de catedră;
C) Discuţie amiabilă cu directorul implicat;
D) Cerere scrisă adresată conducerii unităţii de învăţământ.
i) Să informeze şcoala cu privire la orice aspect care poate contribui la îmbunătăţirea
situaţiei şcolare/sociale a copilului ;
j) Să dea curs solicitării conducerii instiţiei de învăţământ, ori de câte ori este necesar, de a se
lua măsuri cu privire la conduita sau situaţia şcolară a elevului ;
k) Să-şi asume daunele materiale provocate de comportamentul neadecvat al propriilor
copii;
l) Să descurajeze utilizarea în şcoală a unor obiecte de valoare (telefoane mobile, bijuterii,
sume mari de bani).
3. Beneficiarul direct - E1evul se obligă:
a) Să cunoască şi să respecte legile statului, regulamentul şcolar şi cel de ordine interioară,
regulile de circulaţie şi cele privind apărarea sănătăţii, normele de tehnica securităţii muncii, de
prevenire şi stingere a incendiilor, cele de protecţie civilă şi protecţia mediului;
b) Să respecte şcoala, însemnele şi personalul acesteia, precum şi pe colegii săi ;
b) Să aibă un comportament care să nu afecteze sănătatea, securitatea, demnitatea şi
libertatea celorlalţi din unitatea şcolară;
c) Să frecventeze regulat cursurile, conform programului şi să participe la activităţile de
evidenţiere a identităţii şcolii;
d) Să-şi asume integral răspunderea pentru propriile bunuri pe durata programului şcolar;
e) Să înveţe potrivit nivelului de studiu şi ritmului propriu;
f) Să se implice direct şi să răspundă solicitării profesorilor de a participa la dezvoltarea sa ca
personalitate;
g) Să păstreze, în bună stare, bunurile şcolii şi să folosească cu grija manualele transmisibile,
puse la dispozitie, gratuit, de către şcoală;
h) Să aibă ţinuta vestimentară conform Regulamentului Intern şi o conduită decentă,
neprovocatoare, neagresivă şi neostentativă;
i) Să aibă zilnic asupra sa carnetul de elev şi să îl prezinte ori de câte ori este necesar
profesorului, parintelui, dirigintelui.
V. Durata acordului: prezentul acord se încheie pe durata şcolarizării.
VI. Alte clauze:
1) Orice neînţelegere dintre părţi se poate soluţiona pe cale amiabilă in cadrul
Consiliului profesorilor clasei sau al Consiliului Profesoral al şcolii.
2) Părţile semnatare înţeleg că nerespectarea angajamentelor proprii poate implica schimbări
de atitudine ale celorlalte părţi.
3) Personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, precum şi cel de conducere
din cadrul şcolii răspund conform Statutului personalului didactic pentru încălcarea obligaţilor ce le
revin potrivit prezentului contract, Contractului individual de muncă, Regulamentului de Organizare
şi Funcţionare a unităţilor de Învăţământ preuniversitar şi pentru încalcarea normelor de comportare,
care dăunează interesului şi prestigiului institutiei.
4) Nerespectarea, din culpă, de către părinte sau reprezentantul legal, a obligaţiei privind
asigurarea frecvenţei şcolare a elevului în învatamantul obligatoriu constituie contravenţie şi se
sancţionează cu amendă între 50 şi 200 lei.

LICEUL DE ARTE “SABIN DRAGOI’ Page 65


REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

5) Nerespectarea de către elev a prevederilor prezentului contract atrage după sine


sancţiunile disciplinare prevăzute în Regulamentul Intern.
6) Prezentul acord înceteaza de drept în următoarele cazuri:
a) în cazul în care părintele decade din drepturile părinteşti ,urmând să se încheie un
nou contract cu celalalt părinte al elevului sau cu reprezentantul lega1 al acestuia;
b) în cazul transferului elevului la o altă unitate de învătământ;
c) alte cazuri prevazute de lege.

Încheiat azi, ................., în trei exemplare, în original, pentru fiecare parte.

Director, Părinte/repreyentant legal


Prof. Trandafir Dorina Semnătura

Elev
Semnătura

ANEXA 11

ATRIBUŢIILE PROFESORULUI DE SERVICIU PE ŞCOALĂ

Art.48.Profesorii au obligaţia de a efectua serviciul pe şcoală, cu respectarea sarcinilor prestabilite.


Art.49.Atribuţiile profesorului de serviciu sunt următoarele:
a) Este prezent în şcoală între orele 7,45 – 15,00
b) La începutul serviciului verifică dacă sunt toate cataloagele şi răspunde de securitatea lor
pe toată durata turei sale.Verifică dacă s-au prezentat elevii de serviciu, urmând să îi
înlocuiască dacă aceştia absentează. Instruieşte elevii de serviciu asupra sarcinilor pe care
le au în legătură cu supravegherea intrării în şcoală, închiderea şi deschiderea uşilor,
înregistrarea persoanelor străine, etc.
c) Supraveghează elevii la intrarea în şcoală, în pauze şi la plecarea acestora din instituţie.
d) Supraveghează buna desfăşurare a procesului de învăţământ, starea disciplinară şi
integritatea bunurilor materiale din dotarea şcolii.
e) Coordonează şi monitorizează activitatea elevilor de serviciu pe şcoală şi a elevilor de
serviciu pe clasă. Verifică prin sondaj în pauză dacă sălile de clasă sunt bine întreţinute,
iar elevii de serviciu îşi îndeplinesc conştiincios atribuţiile.
f) Colaborează cu personalul de serviciu (femei de serviciu, gardian, portar).
g) Controlează curtea şi holul şcolii, sălile de clasă, grupurile sociale pe durata întregului
program şi ia toate măsurile care se impun pentru evitarea accidentelor sau evenimentelor
cu urmări grave.În cazul unor astfel de evenimente anunţă de urgenţă conducerea şcolii.
h) Intervine prompt în caz de perturbare a procesului de învăţământ generate de absenţa
unor profesori, indisciplină, distrugeri de bunuri. În cazul distrugerii de bunuri va încerca
să identifice vinovaţii, dacă aceştia nu sunt găsiţi răspunderea materială este colectivă şi
va fi menţionată în procesul verbal.

LICEUL DE ARTE “SABIN DRAGOI’ Page 66


REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

i) Răspunde de ordinea şi disciplina în şcoală în timpul pauzelor şi semnalează conducerea


şcolii prezenţa persoanelor străine, precum şi eventualele evenimente deosebite care se
petrec pe perioada desfăşurării serviciului său.
j) În lipsa directorului, profesorul de serviciu ia măsuri pentru acoperirea orelor respective.
k) La sfârşitul programului verifică starea în care au fost lăsate sălile de clasă, verifică
existenţa cataloagelor, întocmeşte un proces verbal la sfârşitul programului în care
menţionează evenimentele care au avut loc în timpul desfăşurării serviciului.
l) Participă la stingerea incendiului şi la evacuarea clădirii liceului în caz de incendiu sau
calamitate conform Planului de alarmare şi evacuare al Liceului de Arte din Arad.
Art.50. Activitatea profesorului de serviciu va fi monitorizată de comisia de disciplină şi evaluată de
Consiliul de Adiministraţie al liceului.

LICEUL DE ARTE “SABIN DRAGOI’ Page 67

S-ar putea să vă placă și