Sunteți pe pagina 1din 7

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII


DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR

Nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . .

Se aprobă.
Secretar de Stat,
Cecilia Paloma Petrescu

Avizat.
Secretar General,
Adrian Gorun

Referat de prezentare
privind aprobarea Planului-cadru de învăţământ pentru clasele/grupele din învăţământul special sau
de masă în care se şcolarizează copii/elevi/tineri cu deficienţe moderate sau uşoare

Documentele internaţionale privind respectarea drepturilor copilului/tânărului cu deficienţe


evidenţiază ideea că toţi copiii/tinerii pot şi trebuie să fie educaţi, indiferent de posibilităţile lor fizice sau
psihice. Dreptul la educaţie trebuie respectat, apărat şi valorizat într-o ţară care doreşte integrarea în Uniunea
Europeană. De aceea, unul din principiile pe care se bazează politica educaţională în România este „o şcoală
pentru toţi”. Punerea în practică a acestui principiu presupune ca fiecare copil/tânăr să fie inclus într-o formă
de educaţie corespunzătoare nevoilor, posibilităţilor şi aspiraţiilor acestuia.
Astfel, realitatea şcolară a evidenţiat faptul că într-o şcoală specială trebuie să se aplice mai multe
variante ale planului-cadru de învăţământ, variante flexibile, adaptabile care să răspundă realităţii umane ce
trebuie cuprinsă într-o formă de educaţie/învăţare. Numai astfel, procesul de învăţare, compensare,
reabilitare, adaptare şi integrare devine eficient.
Acest plan-cadru de învăţământ se adresează categoriei de copii/elevi/tineri cu deficienţe moderate
sau uşoare, oferind astfel o şansă pentru depăşirea dificultăţilor de învăţare şi pentru integrarea acestora în
şcolile de masă.
Prezentul proiect de Plan-cadru de învăţământ este necesar şi corespunde criteriilor şi cerinţelor
educaţiei speciale şi, ca urmare, îl propunem spre aprobare, prin ordin de ministru.

Direcţia Generală Învăţământ Preuniversitar Consiliul Naţional pentru Curriculum

Director General, Director,


Liliana PREOTEASA
ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
CABINET MINISTRU

ORDIN

privind aprobarea Planului - cadru de învăţământ pentru clasele/grupele din învăţământul


special sau de masă în care se şcolarizează copii/elevi/tineri cu deficienţe moderate sau uşoare.

În baza dispoziţiilor Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


completată cu prevederile Legii 268/2003.
În temeiul Hotărârii Guvernului României nr.410/2003 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cu modificările şi completările ulterioare.

Ministrul Educaţiei şi Cercetării

emite prezentul ordin:

Art. 1 Se aprobă Planului - cadru de învăţământ pentru clasele/grupele din învăţământul special sau
de masă în care se şcolarizează copii/elevi/tineri cu deficienţe moderate sau uşoare, prezentat în anexa nr. 1,
care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2 Se aprobă Nota privind Planului - cadru de învăţământ pentru clasele/grupele din învăţământul
special sau de masă în care se şcolarizează copii/elevi/tineri cu deficienţe moderate sau uşoare, prezentată în
anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 3 Prezentul Plan - cadru de învăţământ se aplică începând cu anul şcolar 2005-2006 la clasele I-
IV şi a V-a, urmând a se aplica an cu an pentru celelalte clase, în anii şcolari următori.
Art. 4 Direcţia Generală Învăţământ Preuniversitar, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului
Bucureşti, unităţile de învăţământ special şi de masă vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

MINISTRU
Mircea MICLEA
Contrasemnează,

Direcţia Juridic şi Control


DIRECTOR,
Cătălina Sofia DAMIAN

Bucureşti
Nr. ……………..
Data ……………

General Berthelot 28-30, Bucureşti, 70738,Tel (+401)3133315, Fax (+401)3124719


De acord

SECRETAR DE STAT,

Cecilia Paloma PETRESCU

Avizează

SECRETAR GENERAL,

Adrian GORUN

Direcţia Generală
Învăţământ Preuniversitar

DIRECTOR GENERAL,
Liliana PREOTEASA

Colectiv de lucru:

Mircea Vlad, inspector general


Simona Nicolae, inspector de specialitate
Anexa nr. 2 la OMEC Nr. ................../..................... 2005

NOTĂ

privind aplicarea Planului-cadru de învăţământ pentru clasele/grupele din învăţământ de masă sau
special în care se şcolarizează copii/elevi/tineri cu deficienţe uşoare sau medii

1. Prezentul plan-cadru de învăţământ pentru clasele/grupele din învăţământul de masă sau special în
care se şcolarizează copii/elevi/tineri cu deficienţe uşoare sau medii se aplică de către toate unităţile
de învăţământ – inclusiv centrele de educaţie ale organizaţiilor neguvernamentale – la aceste grupe
sau clase.
2. Începând cu anul şcolar 2005/2006, prezentul plan de învăţământ se aplică la clasele I - IV şi a V-a,
urmând ca în anii şcolari următori să fie cuprinse, an cu an, şi clasele VI - X. La toate disciplinele
şcolare se va realiza adaptarea curriculară şi se vor utiliza strategii de predare-învăţare activizante,
având în vedere zona proximei dezvoltări a fiecărui elev.
3. La clasele V - VIII, pentru limba modernă, există posibilitatea de a alege 2 sau 3 ore pe săptămână.
4. Numărul de ore pentru limba modernă II poate fi de o oră din cadrul opţionalului, dar acest lucru nu
este obligatoriu. (OBS: Pentru elevii de alte etnii – maghiară, germană etc. – se alocă 2 ore /
săptămână de limba română, din cadrul celor prevăzute pentru limbi moderne.)
5. La disciplina „biologie”, repartizarea este următoarea:
Clasa a V-a Botanica;
Clasa a VI-a Zoologia;
Clasa a VII-a Anatomia şi fiziologia omului;
Clasa a VIII-a Ecologie.
6. Se recomandă ca, în funcţie de nivelul clasei, să se opteze pentru o oră de fizică; în situaţia în care
peste jumătate din elevi pot fi integraţi în şcoala de masă, se vor aloca 2 ore de fizică.
7. Disciplinele opţionale se propun în funcţie de tipul şi gradul deficienţei, precum şi de dorinţa atât a
elevilor cât şi a părinţilor.
8. În cadrul educaţiei tehnologice de la clasele V - VIII se va acorda OBLIGATORIU o oră pe
săptămână pentru disciplina informatică, iar la clasele I - IV, aceasta poate fi acordată în cadrul
opţionalelor.
9. Conţinutul programei pentru educaţia tehnologică trebuie să ia în considerare posibilităţile şi
particularităţile intelectuale ale elevilor şi să coreleze pregătirea profesională cu posibilităţile de
exercitare a meseriei respective în zona de domiciliu a elevului.
10. În cadrul terapiilor specifice, se acordă obligatoriu ore pentru psihodiagnoză, consiliere şi orientare
şcolară şi profesională. Celelalte ore din arie se repartizează unor tipuri de terapii care sunt necesare
eliminării disfuncţiilor pe care le prezintă elevul şi recuperării acestuia (terapia tulburărilor de limbaj
şi dezvoltarea limbajului, stimularea/dezvoltarea funcţiilor cognitive, educaţie psihomotorie/
kinetoterapie).
11. Activitatea de terapii specifice se desfăşoară în cabinete special amenajate şi se lucrează cu un elev
(individual) sau cu 2-3 elevi (în grup) şi este realizată numai de către absolvenţi ai unei instituţii de
învăţământ superior cu specializarea psihopedagogie specială. Aceste activităţi pot fi desfăşurate şi de
absolvenţii de psihologie educaţională, pedagogie şi pedagogie socială care au dobândit competenţe
teoretice şi practice în domeniul terapiilor specifice corective şi compensatorii, prin studiile
universitare sau postuniversitare.
12. Pentru clasele/grupele cu elevi cu deficienţe motorii 50% din orele de terapii specifice se acordă
kinetoterapiei şi educaţiei psihomotorii.
13. În cadrul terapiilor specifice se lucrează prioritar pe baza programelor de intervenţie personalizate.
14. Orele de predare şi terapiile specifice din acest plan de învăţământ sunt socotite ore de educaţie
specială şi fac parte din catedrele de psihopedagogie specială.
15. Elevii care nu pot desfăşura orele de educaţie fizică, pot opta între kinetoterapie, educaţie
psihomotorie şi alte activităţi fizice care contribuie la dezvoltarea acestora.
16. Finalităţile educaţiei speciale se realizează prin atingerea obiectivelor şi formarea competenţelor cheie
cerute de programa şcolară.
17. Activităţile complementare de stimulare cognitivă, de învăţare şi din alte sfere educative se vor
repartiza de către învăţătorul sau profesorul-educator, în funcţie de nivelul clasei, precum şi de
cerinţele şi nevoile fiecărui elev în parte.
18. Comisia internă de evaluare continuă poate hotărî, după o evaluare corectă şi obiectivă, transferul
unor elevi, în alte clase, fie în învăţământul special, fie în învăţământul de masă.
19. În situaţia în care un elev vine de la altă şcoală, înainte de a fi înscris este evaluat de către comisia de
evaluare internă, stabilindu-i-se atât nivelul achiziţiilor, cât şi clasa în care poate fi înscris.

Anexa Nr. 1 la OMEC Nr. ……………/ 2005


ARIA CURRICULARĂ NUMĂR DE ORE/ACTIVITĂŢI PE CLASĂ/SĂPTĂMÂNAL

DISCIPLINA/CLASA I II III IV V VI VII VIII


I. LIMBĂ ŞI 7-8 7-8 7-8 7-8 8-9 8-9 8-9 9-10
COMUNICARE
1. Citire – scriere – 5-6 5-6 5-6 5-6 - - - -
comunicare
2. Lectură literară - - - - 5-6 5-6 5-6 5-6
3. Formarea abilităţilor de 1-2 1-2 1-2 1-2 0-1 0-1 0-1 0-1
comunicare
4. Limbă modernă - - 0-1 0-1 2-3 2-3 2-3 2-3
II. MATEMATICĂ ŞI 3-4 3-4 4-5 5-6 5-6 7-8 8–9 8-10
ŞTIINŢE
1. Matematică 3-4 3-4 3-4 3-4 4 4 4 4
2. Cunoştinţe despre mediu - - 1 1-2 - - - -
3. Biologie - - - - 1-2 2 2 2
4. Fizică - - - - - 1-2 1-2 1-2
5. Chimie - - - - - - 1-2 1-2
III. OM ŞI SOCIETATE 1 1 2 2-3 3-5 3-5 4-5 4-5
1. Educaţie civică - - 1 1 - - - -
2. Cultură civică 0-1 0-1 1 1
3. Istorie 0-1 1-2 1-2 1-2 1-2
4. Geografie 0-1 1-2 1-2 1-2 1-2
5. Religie 1 1 1 1 1 1 1 1
IV. ARTE 2-3 2–3 2-3 2–3 2-3 2-3 2-3 1-2
1. Educaţie plastică 1- 2 1–2 1-2 1–2 1-2 1-2 1-2
2. Educaţie muzicală 1-2 1- 2 1 -2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2
3. Opţional 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1
V. EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI 2 2 2 2 2 2 2 2
ACTIVITĂŢI SPORTIVE
1. Educaţie fizică şi activităţi 2 2 2 2 2 2 2 2
sportive
VI. TEHNOLOGII 1-2 1–2 1-2 1-2 2–3 2–3 3–4 3–4
1. Abilitare manuală 1-2 1-2 1-2 1-2 - - -
2. Educaţie - - - - 2-3 2–3 3–4 3–4
tehnologică/Tehnologia
informaţiei
VII. DIRIGENŢIE/ 0-1 0-1 0-1 0-1 1 1 1 1
CONSILIERE ŞI
ORIENTARE
Număr total de ore alocate 16 16 18 19 23 25 28 28
pentru trunchiul comun
Discipline opţionale 1-4 1-4 1-4 1-4 1-3 1-3 1-2 1-2
Nr. minim de ore 18 18 20 21 24 26 29 29
Nr. maxim de ore 20 20 22 23 26 28 30 30
VIII. TERAPII SPECIFICE 10 10 10 10 10 8 8 8
ŞI DE COMPENSARE
1. Terapia tulburărilor de
limbaj
2. Îmbogăţirea şi vehicularea
vocabularului în comunicare
3. Activitate de independenţă
socială
4. Stimulare, compensare,
X. TERAPIE 20 20 20 20 20 20 20 20
EDUCAŢIONALĂ
COMPLEXĂ ŞI
INTEGRATĂ
1. Formarea autonomiei 5 5 5 5 4 4 4 4
personale
2. Socializarea 4 4 4 4 4 4 4 4
3. Terapie ocupaţională 2 3 3 3 4 4 4 5
4. Stimulare cognitivă 2 2 2 2 3 3 3 3
5. Ludoterapie 6 5 5 5 4 4 4 3