Sunteți pe pagina 1din 16

1

Competențe generale și specifice, conform programei școlare pentru disciplina Educație plastică pentru clasele a V-a – a VIII-a,
aprobată prin ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 3393/2017:

1. Receptarea cu sensibilitate și spirit critic a mesajelor artistic-vizuale în scopul formării culturii artistice de bază.
1.1. Interpretarea de mesaje și semnificații transmise prin limbaj artistic în cazul artelor decorative.
1.2. Analizarea valențelor expresive ale limbajului plastic în compoziții diverse.
1.3. Recunoașterea unor forme de comunicare artistică, plastică și decorativă, pe teritoriul României.

2. Utilizarea de instrumente și tehnici variate specifice artelor vizuale plastice și decorative.


2.1. Utilizarea limbajului plastic, a tehnicilor și instrumentelor variate în cadrul studiului după natură și/ sau compoziției.
2.2. Valorificarea valențelor expresive ale limbajului plastic în studiul după natură și/sau compoziției.

3. Exprimarea ideilor, a sentimentelor și a mesajelor, utilizând limbajul artistic-vizual în contexte variate.


3.1. Explorarea unor modalități noi de exprimare a ideilor, a sentimentelor și a mesajelor prin compoziții plastice.
3.2. Conceperea de produse artistice creative, originale și funcționale, în cadrul unor evenimente la nivel local sau la nivel de
comunitate.
2

Scoala Gimnaziala Cornerstone - Filiala Asociatiei Hope for the Children International
CLASA: a VII-a
DISCIPLINA: Educație plastică
NUMĂR ORE/SĂPTĂMÂNĂ: 1
PROFESOR: Dorinel Blaga
PROGRAMA ȘCOLARĂ: OMEN nr. 3393/28.02.2017
MANUAL: Educație plastică pentru clasa a VII-a, Editura Litera

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
SEMESTRUL I şi II
Anul școlar 2020-2021

Nr. Unitatea de Competențe Conținuturi Săpt. Nr. Obs.


crt. învãţare specifice ore.
SEMESTRUL I - 17 sãptãmâni
1. Amprente 1.2; 2.1; 3.1 Lecția 1. Materiale și instrumente. Tehnici de lucru I-IV 4
Lecția 2. Amprenta personală
Evaluare

2. Lumini și 1.2; 2.1; 2.2; Lecția 1. Redarea în perspectivă a liniei, a suprafeței și a volumului V-XV 11
umbre în mediul 3.1 Lecția 2. Studiu după natură – peisajul
înconjurător Lecția 3. Modularea formelor și texturilor prin valoare
Lecția 4. Studiu – natură statică
Lecția 5. Efectul spațial al culorilor
Recapitulare și evaluare

3. Desemnurile 1.2; 2.1; 2.2; Lecția 1. Valorație – creion XVI- 2


unui pictor 3.1 Lecția 2. Valorație – cărbune XVII 3
Lecția 3. Portofoliul de documentare
Recapitulare și evaluare

SEMESTRUL al II-lea – 17 sãptãmâni


4. Povești în culori 1.1; 1.2; 2.2; Lecția 1. Compoziția statică și compoziția dinamică XVIII- 7
3.1; 3.2 Lecția 2. Centrele compoziționale: centrul de interes XXIV
Lecția 3. Compoziția plastică cu mai multe centre de interes
Recapitulare și evaluare

5. Simboluri 1.1; 1.2; 1.3; Lecția 1. Simbolurile în artă XXV- 8 Săpt.


2.1; 2.2; 3.1; Lecția 2. Compoziția decorativă; stilizarea XXXII Altfel – S
3.2 Lecția 3. Principii decorative: repetiția, alternanța, simetria XXVII
Lecția 4. Jocul de fond
Recapitulare și evaluare

6. Pagini din 1.2; 1.3 Lecția 1. Preistoria și Antichitatea XXXIII- 2


istoria artei Lecția 2. Epoca Medievală XXXIV
românești - Lecția 3. Arta românească în secolul al XIX-lea
Privire de Arta românească în prima jumătate a secolului XX
ansamblu Recapitulare și evaluare
asupra istoriei Recapitulare finală
artei de pe
teritoriul
României –
periodizare pe
milenii și secole
4

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ DETALIATĂ PE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE


Conform programei aprobate prin O.M. 3393/ 28.02.2017

Unitatea de Competenţe Nr.


Conţinuturi/
Săpt. Domeniul învăţare Activităţi de învăţare ore Resurse
Tema plastică
1.2; 2.1; 3.1 -realizarea de schițe folosind 1 a) materiale: caietul de
contraste cromatice; notițe si schție, albume de
-realizarea de schițe utilizând diverse artã, manualul, creioane,
game cromatice; acuarele, guaşe, tempera,
-analizarea mesajului transmis în pensule, pahar.
lucrarea proprie; b) procedurale:
–realizarea de compoziții cu conversaţia, explicaţia,
dominantă verticală, orizontală, exerciţiul, observația .
oblică; c) forme de organizare a
Materiale și
Artele –organizarea spațiului plastic închis/ colectivului: activitate
I Amprente instrumente.
plastice deschis; frontală, activitate
Tehnici de lucru
–realizarea de compoziții cu centre de individuală.
interes;
-exerciții de expresivizare a
elementelor de limbaj grafic (punctul,
linia, pata);
-realizarea unei compoziţii plastice, cu
titlul „Vacanţa de varã”, în care elevii
vor folosi diverse materiale şi tehnici
de lucru.
II - IV Artele Amprente Amprenta -exerciții de identificare a valențelor 3 a) materiale: caietul de
plastice personală 1.2; 2.1; 3.1 expresive ale limbajului vizual în schițe şi notiţe, blocul de
lucrări de artă. desen, pixuri cu gel de
- discuții despre potențialul de diferite culori, carioci,
comunicare al limbajului vizual în 5
lucrări proprii. stilouri cu peniţe de
- analizarea mesajului transmis în dimensiuni diferite,
lucrarea proprie. creioane colorate, creioane
-exerciții de aplicare la alte domenii cerate, creioane, acuarele,
artistice a mesajului comunicat prin guaşe, tempera, pensule,
expresie plastică (paralelă cu muzica). pahar, manualul, albume
- analizarea lucrărilor proprii după de artă .
criterii stabilite . b) procedurale:
-realizarea de schițe folosind conversaţia, explicaţia,
contraste cromatice; demonstraţia, observaţia,
-realizarea de schițe utilizând diverse exerciţiul,
game cromatice; problematizarea.
–realizarea de compoziții cu c) forme de organizare a
dominantă verticală, orizontală, colectivului: activitate
oblică; frontală, activitate
–organizarea spațiului plastic închis/ individuală
deschis;
–realizarea de compoziții cu centre de
interes;
-exerciții de expresivizare a
elementelor de limbaj grafic (punctul,
linia, pata);
-realizarea unei compoziţii plastice, cu
titlul „Şcoala mea”, în care elevii vor
lucra în stil propriu, folosind diverse
materiale şi tehnici de lucru.
V Studiul Lumini şi Redarea în 1.2; 2.1; 2.2; -realizarea unor exerciţii de 1 a) materiale: caiet de schițe
naturii şi al umbre în perspectivă a 3.1 reprezentare în perspectivã a liniei, şi notiţe, bloc de desen ,
mediului mediul liniei, a a formelor şi a corpurilor; creion graphic, radierã,
înconjurãtor înconjurãtor suprafeței și a -realizarea unor exerciţii de redare a riglã, manualul, albume de
volumului adâncimii; artã.
-realizarea unor exerciţii de redare a 6
ideii de aproape/departe. b) procedurale:
conversaţia, explicaţia,
demonstraţia, observaţia,
exerciţiul.
c) forme de organizare a
colectivului: activitate
frontală, activitate
individuală.
1.2; 2.1; 2.2; - desenarea, după natură, a unor 2 a) materiale: caiet de schițe
3.1 obiecte, evidențiind fiecare etapă de si notițe, bloc de desen ,
studiu (paginație, construcție, acuarele, guaşe, tempera,
valorație); pensule, pahar, albume de
- realizarea unei compoziții plecând de artă, fotografii cu peisaje ,
la realitatea obiectivă, folosind manualul.
Studiu după
contrastul extrem al scării valorice, în b) procedurale:
natură –
Studiul Lumini şi tehnica creion sau tuș; conversaţia, explicaţia,
peisajul ;
naturii şi al umbre în - realizarea de compoziții folosind demonstraţia, observaţia,
VI - VII Modularea
mediului mediul redarea în perspectivă a liniei; exerciţiul.
formelor și
înconjurãtor înconjurãtor - realizarea unei compoziții plecând c) forme de organizare a
texturilor prin
de la realitatea obiectivă, în care să colectivului: activitate
valoare
se surprindă textura unui obiect frontală, activitate
preferat din natură; individuală.
-realizarea unei compoziţii plastice,
cu titlul „Peisaj de toamnã”, în care
elevii vor expune o imagine
observatã de ei.
VIII - Studiul Lumini şi Studiu – natură 1.2; 2.1; 2.2; - desenarea, după natură, a unor 2 a) materiale: caietul de
IX naturii şi al umbre în statică 3.1 obiecte, evidențiind fiecare etapă de schițe şi notițe, pahar,
mediului mediul studiu (paginație, construcție, acuarele, guaşe, tempera,
înconjurãtor înconjurãtor valorație); pensule, pahar, manualul,
- realizarea unei compoziții plecând de albume de artã.
la realitatea obiectivă, folosind 7
contrastul extrem al scării valorice, în b) procedurale:
tehnica creion sau tuș; conversaţia, explicaţia,
- realizarea de compoziții folosind demonstraţia, observaţia,
redarea în perspectivă a liniei; exerciţiul.
- realizarea unei compoziții plecând c) forme de organizare a
de la realitatea obiectivă, în care să colectivului: activitate
se surprindă textura unui obiect frontală, activitate
preferat din natură; individuală.
-realizarea unei naturi statice în
creion, dupã un model real.
1.2; 2.1; 2.2; - încadrarea unui peisaj în care se 2 a) materiale: caietul de
3.1 poate observa efectul de adâncime în schițe şi notiţe, blocul de
spațiu; desen, pahar, acuarele,
-realizarea unei compoziții în care guaşe, tempera, pensule,
elementele de prim plan să fie colorate pensule, manualul, albume
Studiul Lumini şi în culori calde. iar contrastul dintre de artã.
naturii şi al umbre în Efectul spațial al elementele din prim-plan și cele din b) procedurale:
X - XI
mediului mediul culorilor depărtare va fi mai pronunțat. conversaţia, explicaţia,
înconjurãtor înconjurãtor -realizarea unei compoziţii plastice, cu demonstraţia, observaţia,
titlul „Ziua României”, în care elevii exerciţiul.
vor reda efectul spaţial al culorilor. c) forme de organizare a
colectivului: activitate
frontală, activitate
individuală.
XII - Studiul Lumini şi Efectul spațial al 1.2; 2.1; 2.2; - încadrarea unui peisaj în care se 2 a) materiale: caietul de
XIII naturii şi al umbre în culorilor 3.1 poate observa efectul de adâncime în schițe şi notiţe, blocul de
mediului mediul spațiu; desen, pahar, acuarele,
înconjurãtor înconjurãtor -realizarea unei compoziții în care guaşe, tempera, pensule,
elementele de prim plan să fie colorate manualul, albume de artã.
în culori calde. iar contrastul dintre b) procedurale:
elementele din prim-plan și cele din conversaţia, explicaţia,
depărtare va fi mai pronunțat. 8
-realizarea unei compoziţii plastice, demonstraţia, observaţia,
cu titlul „Peisaj de iarnã”, în care exerciţiul.
elevii vor reda efectul spaţial al c) forme de organizare a
culorilor. colectivului: activitate
frontală, activitate
individuală.
1.2; 2.1; 2.2; - realizarea unor picturi după natură 2 a) materiale: caietul de
3.1 (natură statică, peisaj) prin folosirea schițe şi notiţe, blocul de
de efecte de perspectivă şi de desen, pahar, acuarele,
spaţialitate; guaşe, tempera, pensule,
- analizarea mesajului transmis în manualul, albume de artã.
Studiul Lumini şi
Recapitulare lucrarea proprie; b) procedurale:
XIV - naturii şi al umbre în
Evaluare -realizarea unei compoziţii plastice, conversaţia, explicaţia,
XV mediului mediul
Expozitie cu titlul „Crãciunul”, în care elevii demonstraţia, observaţia,
înconjurãtor înconjurãtor
vor folosi efecte de perspectivă şi de exerciţiul.
spaţialitate. c) forme de organizare a
colectivului: activitate
frontală, activitate
individuală.
XVI - Tehnici în Desenurile 1.2; 2.1; 2.2; - realizarea diferitelor tipuri de haşuri 2 a) materiale: caietul de
XVII desen unui pictor 3.1 utilizând creioane cu durităţi diferite; schițe şi notiţe, blocul de
-Valorația în - obţinerea de forme cu volum desen, pahar, acuarele,
creion ; (tridimensionale) prin valorație guaşe, tempera, pensule,
-Valorația în (hașură în creion/cărbune/creion manualul, albume de artã.
cărbune ; colorat); b) procedurale:
-Portofoliul de - redarea luminii și a umbrei cu conversaţia, explicaţia,
documentare ; ajutorul unei game de griuri demonstraţia, observaţia,
Recapitulare acromatice; exerciţiul.
Evaluare - realizarea diferitelor tipuri de c) forme de organizare a
Expoziţie valoraţii utilizând cărbunele; colectivului: activitate
- obţinerea de forme cu volum frontală, activitate
(tridimensionale) prin valorație cu 9
cărbunele; individuală.
- redarea luminii și a umbrei cu
ajutorul unei game de griuri
acromatice;
- desenarea, după natură, a unor
obiecte, evidențiind fiecare etapă de
studiu (paginație, construcție,
valorație);
- realizarea unei compoziții plecând de
la realitatea obiectivă, folosind
contrastul extrem al scării valorice, în
tehnica creion sau tuș;
- realizarea de compoziții folosind
redarea în perspectivă a liniei;
- realizarea unei compoziții plecând
de la realitatea obiectivă, în care să
se surprindă textura unui obiect
preferat din natură;
-realizarea unei naturi statice în
creion sau cãrbune, dupã un model
real.
XVIII - Compoziţia Poveşti în Compoziția 1.1; 1.2; 2.2; -exerciții de identificare a valențelor 3 a) materiale: caietul de
XX plasticã culori statică și 3.1; 3.2 expresive ale limbajului vizual în schițe şi notiţe, blocul de
compoziția lucrări de artă. desen, pahar, acuarele,
dinamică - discuții despre potențialul de guaşe, tempera, pensule,
comunicare al limbajului vizual în manualul, albume de artã.
lucrări proprii. b) procedurale:
- analizarea mesajului transmis în conversaţia, explicaţia,
lucrarea proprie. demonstraţia, observaţia,
-exerciții de aplicare la alte domenii exerciţiul.
artistice a mesajului comunicat prin c) forme de organizare a
expresie plastică (paralelă cu muzica). 10
- analizarea lucrărilor proprii după colectivului: activitate
criterii stabilite . frontală, activitate
-realizarea de schițe folosind individuală.
contraste cromatice;
-realizarea de schițe utilizând diverse
game cromatice;
–realizarea de compoziții cu
dominantă verticală, orizontală,
oblică;
–organizarea spațiului plastic închis/
deschis;
–realizarea de compoziții cu centre de
interes;
-exerciții de expresivizare a
elementelor de limbaj grafic (punctul,
linia, pata);
-realizarea unei compoziţii plastice
statice sau dinamice, cu titlul
„Valentine’s Day”.
XXI - Compoziţia Poveşti în Centrele 1.1; 1.2; 2.2; -exerciții de identificare a valențelor 2 a) materiale: caietul de
XXII plasticã culori compoziționale: 3.1; 3.2 expresive ale limbajului vizual în schițe şi notiţe, blocul de
centrul de lucrări de artă. desen, creion grafic, radierã,
interes - discuții despre potențialul de ascuţitoare, pahar, acuarele,
comunicare al limbajului vizual în guaşe, tempera, pensule,
lucrări proprii. manualul, albume de artã.
- analizarea mesajului transmis în b) procedurale:
lucrarea proprie. conversaţia, explicaţia,
-exerciții de aplicare la alte domenii demonstraţia, observaţia,
artistice a mesajului comunicat prin exerciţiul.
expresie plastică (paralelă cu muzica). c) forme de organizare a
- analizarea lucrărilor proprii după colectivului: activitate
criterii stabilite . 11
-realizarea de schițe folosind frontală, activitate
contraste cromatice; individuală.
-realizarea de schițe utilizând diverse
game cromatice;
–realizarea de compoziții cu
dominantă verticală, orizontală,
oblică;
–organizarea spațiului plastic închis/
deschis;
–realizarea de compoziții cu centre de
interes;
-exerciții de expresivizare a
elementelor de limbaj grafic (punctul,
linia, pata);
-realizarea unei compoziţii plastice,
cu un centru de interes, având ca
titlu „Mãrţişor în pieptul ei”.
-exerciții de identificare a valențelor 2 a) materiale: caietul de
Compoziţia Poveşti în Compoziția expresive ale limbajului vizual în schițe şi notiţe, blocul de
XXIII - plasticã culori plastică cu mai 1.1; 1.2; 2.2; lucrări de artă. desen, pahar, acuarele,
XXIV multe centre de 3.1; 3.2 - discuții despre potențialul de guaşe, tempera, pensule,
interes . comunicare al limbajului vizual în manualul, albume de artã.
Recapitulare lucrări proprii. b) procedurale:
Evaluare - analizarea mesajului transmis în conversaţia, explicaţia,
Expoziţie lucrarea proprie. demonstraţia, observaţia,
-exerciții de aplicare la alte domenii exerciţiul.
artistice a mesajului comunicat prin c) forme de organizare a
expresie plastică (paralelă cu muzica). colectivului: activitate
- analizarea lucrărilor proprii după frontală, activitate
criterii stabilite . individuală.
-realizarea de schițe folosind
contraste cromatice; 12
-realizarea de schițe utilizând diverse
game cromatice;
–realizarea de compoziții cu
dominantă verticală, orizontală,
oblică;
–organizarea spațiului plastic închis/
deschis;
–realizarea de compoziții cu centre de
interes;
-exerciții de expresivizare a
elementelor de limbaj grafic (punctul,
linia, pata);
-realizarea unei compoziţii plastice
cu mai multe centre de interes, având
titlul „Primãvara”.
XXV - Compoziția Simboluri Simbolurile în 1.1; 1.2; 1.3; -exerciții de identificare a valențelor 3 a) materiale: caietul de
XXVII decorativă artă 2.1; 2.2; 3.1; expresive ale limbajului vizual în schițe şi notițe, bloc de
3.2 lucrări de artă. desen, tempera, aquarele,
- discuții despre potențialul de pensule, pahar, album de
comunicare al limbajului vizual în artă, manualul.
lucrări proprii. b) procedurale:
- analizarea mesajului transmis în conversaţia, explicaţia,
lucrarea proprie. demonstraţia, observaţia,
-exerciții de aplicare la alte domenii exerciţiul.
artistice a mesajului comunicat prin c) forme de organizare a
expresie plastică (paralelă cu muzica). colectivului: activitate
- analizarea lucrărilor proprii după frontală, activitate
criterii stabilite . individuală.
-realizarea de schițe folosind
contraste cromatice;
-realizarea de schițe utilizând diverse
game cromatice; 13
–realizarea de compoziții cu
dominantă verticală, orizontală,
oblică;
–organizarea spațiului plastic închis/
deschis;
–realizarea de compoziții cu centre de
interes;
-exerciții de expresivizare a
elementelor de limbaj grafic (punctul,
linia, pata);
-realizarea unei compoziţii plastice
cu titlul „Lumina Sãrbãtorilor
Pascale”.
XXVIII Compoziția Simboluri Compoziția 1.1; 1.2; 1.3; - explicarea principiilor stilizării; 2 a) materiale: caietul de
- XXIX decorativă decorativă; 2.1; 2.2; 3.1; - explicarea etapelor stilizării; schițe şi notiţe, blocul de
Stilizarea 3.2 - observarea unor elemente din natură desen, pahar, acuarele,
(frunză, fluture, insectă), guaşe, tempera, pensule,
descompunerea elementului în părţi manualul, albume de artã.
componente, desenarea acestora şi b) procedurale:
stilizarea lor; conversaţia, explicaţia,
- schiţarea unui decor cu elemente demonstraţia, observaţia,
decorative stilizate; exerciţiul.
-realizarea de schițe folosind c) forme de organizare a
contraste cromatice; colectivului: activitate
-realizarea de schițe utilizând diverse frontală, activitate
game cromatice; individuală.
– elaborarea de variante coloristice
prin tratarea decorativă a suprafețelor
într-o compoziție ritmată .
-realizarea unui semn de carte , pe
un carton, în care elevii vor folosi ca
motiv repetitiv un element din naturã 14
stilizat.
1.1; 1.2; 1.3; - realizarea unei compoziţii decorative 3 a) materiale: caietul de
2.1; 2.2; 3.1; în care să se respecte principiul schițe şi notiţe, blocul de
3.2 repetiţiei şi alternanţei folosind forme desen, creion grafic, radierã,
stilizate; riglã, markere, carioca, tuş
- realizarea unei compoziţii tipografic, manualul,
decorative în care să se respecte albume de artã.
principiul simetriei folosind forme b) procedurale:
stilizate; conversaţia, explicaţia,
-Principii - crearea unui joc de fond prin demonstraţia, observaţia,
decorative: aşezarea ritmică de motive, la alegere, exerciţiul.
repetiția, pe o foaie de hârtie cu liniatură c) forme de organizare a
alternanța, matematică; colectivului: activitate
XXX - Compoziția simetria; - realizarea de chenare cu unul sau frontală, activitate
Simboluri
XXXII decorativă -Jocul de fond . mai multe motive decorative; individuală.
Recapitulare -realizarea de schițe folosind
Evaluare contraste cromatice;
Expoziţie -realizarea de schițe utilizând diverse
game cromatice;
– elaborarea de variante coloristice
prin tratarea decorativă a suprafețelor
într-o compoziție ritmată ;
-realizarea unei compoziţii
decorative cu repetarea unui motiv
decorativ, respectând o liniaturã
matematicã, mãsuratã şi trasatã
personal, de fiecare elev.
XXXIII Noţiuni de Pagini din Preistoria și 1.2; 1.3 - caracteristicile principale ale artei 1 a) materiale: caietul de
istorie a istoria artei Antichitatea româneşti de-a lungul timpului; notițe albume de artă,
artei românești - (Istoria artei - elementele definitorii ale artei de pe manual, fișă de lucru,
româneşti Privire de româneşti) teritoriul României din preistorie şi manualul.
ansamblu antichitate; 15
asupra istoriei - realizarea unui basorelief b) procedurale:
artei de pe (lut/plastilină) prin care să se redea conversaţia, explicaţia,
teritoriul un motiv din arta geto-dacă. demonstraţia, observaţia,
României – exerciţiul.
periodizare pe c) forme de organizare a
milenii și colectivului: activitate
secole frontală, activitate
individuală.
Pagini din 1.2; 1.3 - caracteristicile principale ale artei 1 a) materiale: caietul de
istoria artei româneşti de-a lungul timpului; notițe albume de artă,
românești - - analiza şi compararea arhitecturii manual, fișă de lucru,
Privire de medievale pe teritoriul României; manualul.
ansamblu - realizarea de schiţe cu elemente de b) procedurale:
Noţiuni de Epoca
asupra istoriei arhitectură din perioada romanică, conversaţia, explicaţia,
istorie a Medievală
XXXIV artei de pe bizantină şi gotică. demonstraţia, observaţia,
artei (Istoria artei
teritoriul exerciţiul.
româneşti româneşti)
României – c) forme de organizare a
periodizare pe colectivului: activitate
milenii și frontală, activitate
secole individuală.

Noţiuni de Pagini din -Arta 1.2; 1.3 - caracteristicile principale ale artei a) materiale: caietul de
istorie a istoria artei românească în româneşti de-a lungul timpului; notițe albume de artă,
artei românești - secolul al XIX- - studierea reproducerilor şi manual, fișă de lucru,
româneşti Privire de lea; identificarea genurilor picturii şi manualul.
ansamblu -Arta tipurilor de compoziţii abordate de b) procedurale:
asupra istoriei românească în către artiştii din sec. XIX; conversaţia, explicaţia,
artei de pe prima jumătate - realizarea de schiţe cu elemente demonstraţia, observaţia,
teritoriul a secolului XX . compoziţionale inspirate din arta sec exerciţiul.
României – Recapitulare și XIX; c) forme de organizare a
periodizare pe evaluare - studierea reproducerilor şi colectivului: activitate
identificarea genurilor picturii şi 16
tipurilor de compoziţii abordate de frontală, activitate
milenii și Recapitulare
către artiştii din sec. XX; individuală.
secole finală
- realizarea de schiţe cu elemente
compoziţionale inspirate din arta sec
XX.

S-ar putea să vă placă și