Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DE LECŢIE

DATA: 11.04.2016
CLASA : a V-a
Prof. Liliana Bulgaru
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Şcoala Gimnazială ,, Carmen Sylva”, com. Horia
DISCIPLINA : Limba şi literatura română
TITLUL LECŢIEI: Prâslea cel Voinic şi merele de aur
ELEMENTE DE CONŢINUT: explorarea textului
TIPUL LECŢIEI: formare de priceperi şi deprinderi
COMPETENŢE GENERALE:
 Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse
 Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de
comunicare monologată şi dialogată
VALORI ŞI ATITUDINI:
 Cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi, a gustului esthetic în domeniul
literaturii
 Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu diversele mesaje receptate

COMPETENŢE SPECIFICE :
2.1. înlănţuirea clară a ideilor într-un mesaj oral;
2.2. selectarea elementelor de lexic adecvate situaţiilor de comunicare;
3.1. identificarea ideilor principale după citirea globală a unui text;
3.2. recunoaşterea modurilor de expunere utilizate într-un text narativ;

OBIECTIVELE OPERAŢIONALE:
La sfârşitul activităţii, elevii vor fi capabili:
COGNITIVE:
OC 1: să realizeze o lectură conştientă a textului;
OC 2: să ordoneze întâmplările din text în ordine cronologică;
OC 3: să identifice spaţiul şi timpul desfăşurării întâmplărilor;
OC 4: să deosebească întâmplările reale şi fantastice ( ireale) din text;
OC 5: să identifice elementele specifice unui basm ( obiecte magice, numere simbolice,
personaje reale şi imaginare)

AFECTIVE:
OA 1: vor participa cu atenţie şi interes la lecţie;
OA 2: vor manifesta spirit de echipă, respect reciproc
PSIHOMOTORII:
OP 1: să-şi dezvolte spiritul de observaţie, atenţia concentrată;
OP 2: să-şi formeze gândirea şi limbajul

STRATEGIA DIDACTICĂ: mixtă, semialgoritmică


METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia euristică, învăţarea prin descoperire, exerciţiul,
problematizarea, explozia stelară, sondaj de opinie
FORME DE ORGANIZARE: frontală, individuală, în grupe

MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: tabla, manualul, fişe de lucru, flipchart, fişa de interevaluare

RESURSE:

1. BIBLIOGRAFICE

a) metodice:
 Constantin Parfene , Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală. Ghid teoretico-
aplicativ, Ed. POLIROM, Iaşi, 1999
 Goia Vistian, Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu, Editura Dacia,
Cluj-Napoca, 2002
b) didactice:
 Limba română, manual pentru clasa a V-a, Editura HUMANITAS EDUCATIONAL,
Bucureşti, 2000;
 Carmen Iordăchescu, Să dezlegăm tainele textelor literare, Editura Carminis, Piteşti, 2001
 Volumul Basmele româmilor, de Petre Ispirescu
c) ştiinţifice:
 Valentina Rotaru, Teoria literaturii, compendiu, cu aplicaţii, Editura Aula, Braşov. 2000
d) pedagogice:
 Constantin Cucoş, (coordonator), Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi
grade didactice, Iaşi, POLIROM, 1998
e) oficiale:
Curriculum Naţional. Programe şcolare pentru clasele a V-a – a VIII-a. Aria curriculară limbă şi
comunicare, Bucureşti, 2011

2. TEMPORALE: 50 de minute

3. UMANE : 27 de elevi; clasă de nivel mediu; capacitatea de învăţare neomogenă


(elevii au ritmuri de învăţare diferite, din care 7 cu dificultăţi de învăţare)
Scenariul didactic

Secvenţe Ob. Activitatea Activitatea T Strategia didactică Evaluare


instrucţionale op. profesorului elevilor I
Metode Mijloace Forme de
M
organizare
P
0. Moment Salutul, notarea Se pregătesc 1’ conversaţia frontal
organizatoric absenţilor, pentru lecție.
asigurarea unui
climat favorabil
desfășurării lecției.
1. Captarea OA Verifică tema Individual prin 6’ observarea
atenţiei 1 pentru acasă, sondaj, elevii conversaţia scrisoarea individual sistematică
selectiv, atât citesc tema. euristică (element 3-4 elevi
calitativ, cât şi Ceilalţi îşi lectura surpriză)
cantitativ. corectează sau
completează
tema. frontal
Captează atenţia cu Ascultă cu atenţie
lectura unui răvăşel lectura unui
adresat elevilor de răvăşel trimis de
către protagonistul Prâslea..
basmului, Prâslea, Îşi exprimă
pe tema lecturii. opinia despre
importanţa
lecturii.

2. Enunţarea OC1 Anunţă titlul Îşi notează în 3’ explicaţia tabla frontal


obiectivelor ... lecţiei, obiectivele caiete titlul lecţiei manual
OC5 precum şi structura în caiete.
activităţii.

3. Dirijarea OC1 Distribuie o fişă de Ascultă 30’ învăţarea prin fişa de în grupe Aprecieri
activităţii ... lucru şi explică îndrumările descoperire lucru verbale
OC5 modul de rezolvare profesorului. flipchart
a sarcinii de lucru. Primesc fişa şi
lucrează pe individual
OP1 grupe.
OP2 Propune elevilor Rezolvă sarcina
aprofundarea de lucru (
noţiunilor despre ordonarea
basm prin întâmplărilor din brainstorming
formularea unor basmul Prâslea problematizarea
întrebări care cel Voinic şi în grupe
vizează lectura merele de aur)
prealabilă a Completează pe
textului. Când se flipchart
petrec întâmplările individual( un
prezentate? membru din din Evaluare orală
Unde se fiecare grupă. Explozia
desfăşoară aceste stelară
întâmplări? Completează cu
Cine participă la întrebări pe care
întâmplări? Ce fel le adresează
de personaje apar celorlalte grupe.
în basm?
Cine este eroul
basmului? Cum
reuşeşte Prâslea să
se întoarcă de pe
tărâmul celălalt?
Care este scopul
reîntoarcerii lui pe
tărâmul
oamenilor?
Ce obiecte magice
foloseşte Prâslea
pentru a-şi atinge
scopul?
4. Obţinerea OP1 Aplică un Completează 8’ sondaj de opinie chestionar individual Chestionar de
performanţei OP2 chestionar de chestionarul. lectură
lectură:
Ce întâmplare ţi-a Răspund, prin
plăcut mai mult? sondaj, la
Cu ce personaj te- întrebări.
ai identificat?
Care sunt valorile
promovate în acest
basm?
5. Feedbackul OA1 Se realizează pe Îşi pot manifesta Tot Conversaţia aprecieri
OA2 parcursul activităţii pozitiv timp verbale
prin aprecieri implicarea în ul
asupra gradului de derularea
implicare a elevilor activităţii,
în activitate satisfacţia
răspunsului bun.
6. Retenţia şi Propune ca temă Îşi notează tema. 2’ Conversaţia Individual
transferul pentru acasă explicaţia
realizarea
rezumatului scris
al basmului,
pornind de la fişa
de lucru utilizată în
clasă.
ANEXA 1

Prâslea cel Voinic vă cere ajutorul!


Așezați întâmplările în ordine cronologică:

 Prâslea reușește să-l rănească pe hoț și îi duce tatălui merele dorite.


Numai Prâslea are curaj să coboare pe tărâmul celălalt.
Invidioși, frații mai mari vor să-l piardă pe mezin și dau drumul frânghiei, în loc
să-l scoată din prăpastie.
Un împărat avea în grădina sa un măr cu mere de aur, dar erau furate înainte de a
se coace.
Prâslea se căsătoreşte cu fata cea mică de împărat şi moşteneşte împărăţia.
Împreună cu frații săi, pleacă în căutarea hoțului.
Mulți voinici încearcă să prindă hoțul, dar nu reuşesc
Ei anunţă moartea mezinului şi se căsătoresc cu fetele cele mari.
Fraţii mai mari ai lui Prâslea nu izbutesc nici ei să prindă hoţul merelor.
Salvând puii unei zgripsoroaice, aceasta îl ajută şi Prâslea ajunge în împărăţia
tatălui său.
Prâslea îşi încearcă și el norocul pentru a prinde hoțul.
Acesta este recunoscut de fata cea mică şi de tatăl său, iar fraţii mai mari sunt
pedepsiţi.
Se luptă cu zmeii, eliberează fetele și transformă palatele zmeilor în mere.
Angajat ucenic la un argintar, Prăslea îi îndeplineşte dorinţele fetei celei mici de
împărat.
ANEXA 2 EXPLOZIA STELARĂ
Formulează cel puţin două întrebări referitoare basmul Prâslea cel Voinic şi merele de aur.

CÂND?

CE? UNDE ?

CUM? CINE ?

Întrebări posibile:

Când se petrec întâmplările? Când este recunoscut Prâslea? etc.

Unde se petrec întâmplările? Unde se angajează Prâslea? Unde locuiesc cei trei zmei? etc.

Cine este Prâslea? Cine îl ajută pe Prâslea în lupta cu zmeii? etc.

Cum salvează Prâslea fetele de împărat? Cum reuşeşte să rămână treaz Prâslea pt a prinde hoţul
merelor? Cum ajunge Prâslea pe tărâmul celălalt? etc.

Ce obiecte fermecate apar în basm? Ce a cerut fata cea mică de împărat? Ce pedeapsă au prijmit
fraţii mai mari ai lui Prâslea? etc.
Scumpii mei,
Ţineam neapărat să fiu alături de voi în minunata
călătorie prin lumea basmului pe care sunt convins că l-
aţi citit. Tatăl meu l-a povestit tatălui marelui culegător,
Petre Ispirescu, iar voi, la rândul vostru sper să –l
povestiţi şi altora.
Sfatul meu este să aveţi mereu în tolba voastră o
carte, că nu se ştie niciodată cât bine vă poate aduce.
Cartea va fi întotdeauna mărul vostru de aur.
Dar nu vreau să vă ţin din treabă. Am o rugăminte
la voi. Ştiţi, am tras prea tare de frânghie și s-au cam
amestecat firele poveştii.
Dacă-mi arătaţi că aţi citit basmul, aveţi de la mine
câte un măr de aur.

Prietenul vostru,
Prâslea