Sunteți pe pagina 1din 3

MINISTERTIL SANATApT aI REPUBLICII MoLDoVA

ORDIN
mun, Chiginbu

), ,,

Cu privire la asigurarea accesului la


imunizarer pentru persoane)[e refugiate
pe teritoriul Republicii Moldova

in s,;opul realizdrii provederilor art.51 gi 52 din Legea nr. 10-XVIl200g


privind supravegherea de stat a sdndtdfii publice, in legdtura cu inregistrarea
unui
aflux sporiLt de persoanele refugiate pe teritoriul Republicii Moldova gi riscurile
asociate pr:ntru sdndtate public6, inclusiv riscul rdspdndirii infecJiei
cu virusul
SARS-Co\/-2 $i a bolilor prrlvenibile prin vaccinare, in temeiul Regulamentului
privind orEianrzarca gi funclionarea Ministerului Sdndtdfii, aprobat prin Hotdr6rea
Guvernulu "i nr. I 48 1202t,

ORDON:
1, Con<lucdtorii institu{iilor medico-sanitare publice spitaliceqti, prestatorii de
asistenld medical[ primar6, indiferent de tipul de proprietate gi forma juridica
de
orgatrzate, Centrele de Sdndtate Publicd teritoriale din cadrul Agenliei Nalionale
pentru Sdnratate Public6, antrenate in organizarea qi acordarea asistenlei medicale
in cadrul Centrelor de plasament temporar pentru refugiafi (Centru), vor asigura
pentru beneficiarii Centrelor accesul la rmunrzare, inclusiv impotriva COVID-19,
prin;
1) evaluarea statutului de vaccinare al refugia\ilor cazali in Centru, conform
algoritmului din anexd;
2) inforrnarea refugialilor caza[i in CEntru, intr-o limbd pe care o inleleg sau pe
care se presupune in mod rezonabil cd o infeleg, despre posibilitatea
vaccindrii impotriva C(fVID.19 qi contra..altor infeclii preveriibile prin
vaccinare;
3) otganizarea punctelor mobile de vaccinare gi asigurarea activitdlii acestora,
confo rm pro gramului co ordonat cu administralia c entrului
;
4) otganizarea procesului cle vaccinare in conformitate cu actele normative in
vigoar:e;
5) eviiden{a separatS. a vaccindrilor in cazvl persoanelor refugiate cu includerea
acestora in registrul de evidentd, a vaccindrii impotriva COVID-19 (RVC-
19) la categoria refugiat (IKR;
6) copii cu statut de neimunizat din cauza intreruperilor sau intdrzierelor in
prcrcesul de vaccinare, vor ft vaccinali dupd scheme individuale cu interval
rec,omandabil intre doze de mrinimum 30 ztle.
2. Conducdtorii instituJiilor medico-sanitare publice spitaliceqti, prestatorii de
asisten{d medical[ prirnard, indiferent de tipul de proprietate gi forma juridicd de
organizare, Centrele de S6n6tate Publicd teritoriale din cadrul Agen{iei Nafionale
pentru Sdndtate Publicd vor asigura persoanelor refugiate pe teritoriul Republicii
Moldova accesul larmunizare, inclusiv impotriva COVID-19, prin:
1) evaluarea statutului de vaccinare al refugiafilor care s-au adresat dupd
asistenla medicald, conform algoritmului din anexd;
2) informarea refugiafilor, intr-o limbd pe care o inJeleg sau pe care se
presupune in mod rezonabil cd o infeleg, despre posibilitatea vaccindrii
anti-COVID-l9 Ei contra altor infecfii prevenibile prin vaccinare;
3) organizarea procesului de vaccinare in conformitate cu actele normative in
vigoare;
4) evidenla separatd a vaccindrilor in cazul persoanelor refugiate cu
includerea acestora in registnrl de evidentd a vaccindrii impotriva COVID-
l9r (RVC-19) la categoria refugiat UKR;
5) copii cu statut de neimunizat din carrza intreruperilor sau intdrzierelor in
procesul de vaccinare, vor fi vaccinaJi dupd scheme individuale cu interval
rorcoffiarldabil intre doze de minimum 30 zile.
3. Agenlia Nafionald pentru Sdndtate Publicd, prin intermediul Centrelor de
Sdndtate Publicd Teritoriale:
1) va. acorda suport institu{iilor medico-sanitare care oferd servicii de
inLunizarea in organizareaprocesului de vaccinare a refugiafilor;
2) va. asigura instituJiile medico-sanitare cu cantitdtile necesare de vaccin qi
consumabile.
4. Controlul executdrii prezentului ordin se atribuie dnei Svetlana Nicolaescu qi
dlui Ion Prisdcaru. secretari de stat.

Ministru Ala NEMERENCO


X
O cc)
<r 'd
92+
's 8'o U'5 cr

<(of,=
o(!0
<=Fh
FE'F>
EEcd
'6 trr? E ?€ c
c xE .E,5 E
.- xo E C.v
i;dE
'Ii:P
ARH.
v-tr
o6
ZE

F E'6' t .:
H4 ti +
F=9
v:9.= sF< 6.e
boc! o !?
vxts
;i f x gHF,E,.
,=:tt dtr!r(!li
,H .; 3 ----,-,-----,
E=l E H EE:F

.=Eii
F
-!:Y
; 8.8.E
v
tr boF E.E F E
I o v.= .;.E .N N
! x d'r5 tr
>*-=

O FC)
q) c:-
tr(ntr
c)
L I
t'E
.E HX
(J
C) o5()
HE
> E.!E
9EE
L si
x l0E
v.=
q)
't
!
6.

L
b0

()

=z
=-
______ _> 9e c.r
xct
trii
tra
qYt
o
F
6

C)
a