Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECTE DE CERCETARE

1. Definitii
Proiectul reprezinta o suma de activitati care conduc la realizarea unui scop comun si
necesita un consum important de resurse (umane, materiale, financiare, echipamente, informatii
documentare si timp).
Managementul de proiect consta în planificarea, organizarea si gestionarea (controlul)
sarcinilor si resurselor ce urmareste atingerea unui anumit obiectiv în conditiile existentei unor
constrângeri referitoare la timp, resurse si costuri.

1. Programe şi proiecte

Una din funcţiile principale ale managementului este funcţia de planificare. Această funcţie
se concentrează asupra viitorului în sensul de a se decide ce şi cum se va realiza, materializându-
se în programe şi planuri ca instrumente de transpunere în practică a politicilor adoptate. Durata
acestora este de obicei destul de mare, unele dintre ele neputând fi limitate în timp, obiectivele
finale putând fi reajustate în funcţie de evaluările făcute pe parcurs.

Un program poate acoperi o gamă largă de obiective şi se poat extinde mult în spaţiu şi în
timp.
Proiectele sunt părţi integrante ale unui program, reprezintă acţiuni mult mai punctuale cu
obiective bine precizate, resurse (buget) special alocate, activităţi planificate, echipă de lucru,
durată determinată. Chiar dacă există anumite deosebiri între cele două, totuşi ambele sunt
destinate să atingă scopuri clar definite şi stau la baza schimbărilor.

Din punct de vedere teoretic, exista o distinctie între notiunile de proiect si program, desi de
cele mai multe ori acestea se folosesc cu întelesuri echivalente. În managementul proiectelor un
program include mai multe proiecte; un proiect se poate descompune mai departe în subproiecte,
grupuri de activitati si actiuni.

Diferenta intre program si proiect:


Structura:
 Componentele unui proiect sunt specifice și exacte, scopul și obiectivele unui proiect
sunt bine definite
 Programele sunt de obicei mai puțin clare, deoarece un program acoperă mai multe
proiecte - o echipă de program tinde să fie mai mare, deoarece include și managerii de
proiect și membrii echipelor de proiect.
Efortul:
 Un proiect reprezintă un singur efort concentrat.
 Un program este o colecție de proiecte - împreună toate proiectele formează un
pachet de lucru conectat. Diferitele proiecte se completează reciproc pentru a asista
programul în realizarea obiectivelor sale generale
Durata:
 Proiectele au o perioada stabilita de timp de la cateva luni la câțiva ani – in functie de
amploarea lui
 Programele au o durata mare de timp, fiind organizate în etape sau tranșe.

Beneficiile:
 Proiectele se concentrează pe obținerea unor rezultate tangibile, adică ceea ce se
obține la finalizarea proiectului.
 Programele se concentrează pe rezultate - care adesea nu sunt tangibile. Beneficiile
oferite de un program depind de beneficiile colective ale proiectelor sale. Exemple de
rezultate ale programului includ o schimbare culturală sau politică în cadrul unei
organizații - sau o schimbare a modului în care funcționează o organizație.

a. Caracteristicile specifice ale proiectelor:


 Scopuri şi obiective clar definite şi formulate astfel încât să producă rezultate clare, bine
determinate.
O metodă larg utilizată pentru stabilirea obiectivelor unui proiect (metoda SMART) implică
identificarea următoarelor caracteristici:
- Specific (specific) – se definesc cu claritate obiectivele proiectului pe baza unor criterii,
în relaţie directă cu scopul obiectivului. Proiectul trebuie să fie specific. A fi specific
include detalierea proiectului, structura lui, obiectivele, beneficiile, reperele și costurile.
Toate acestea necesită atenția, planificarea și contribuția membrilor echipei de proiect și,
dacă este necesar, contributia consultanților externi sau a experților. Raportarea,
planificarea, căile de comunicare, diagrama Gantt și costurile proiectului ar trebui
elaborate pentru a detalia responsabilitățile, costurile și lucrările care trebuie îndeplinite
de părțile implicate in proiect. Periodic, ar trebui să fie programate întâlniri de proiect,
pentru a discuta aspecte relevante legate de evolutia proiectului si de orice alte probleme
care decurg pe parcurs.
- Measurable (măsurabile) – rezultatul obiectivelor proiectului trebuie să fie măsurabile.
Un proiect clar definit trebuie să fie măsurabil din punct de vedere al beneficiilor și
realizărilor sale. Acest lucru nu ar trebui să fie doar în ceea ce privește beneficiile
financiare, ci și alte beneficii tangibile și intangibile rezultate din execuția proiectului.
- Achievable (realizabil) – obiective tangibile, realizabile în concordanţă cu mediul în
care se desfăşoară. Un proiect va fi semnificativ numai dacă este realizabil. A fi prea
ambițios în planificarea proiectului nu va fi de ajutor și poate duce la inaccesibilitatea
proiectului. Acest lucru poate duce și la afectarea moralului echipei de proiect. Toate
aceste lucruri pot duce la depășirea costurilor proiectului și la afectarea semnificativă a
rezultatelor care trebuiesc obtinute.
- Relevant (relevant) – Proiectul trebuie să aducă beneficii relevante. Aceasta ar putea fi
sub forma reducerii costurilor si/sau a creșterii eficienței.
- Time-bound – perioadă definită de timp. Înseamnă că proiectul ar trebui să vină cu un
interval de timp pentru finalizare, inclusiv planificare, dezvoltare si execuție. Orice
modificare ar trebui să fie clar justificata de părțile implicate, ținând cont de toate
costurile implicate în execuția proiectului.
 Realism: a nu se încerca imposibilul-obiectivele proiectelor trebuie să fie realizabile,
ceea ce înseamnă că trebuie să ţinem cont nu numai de cerinţe ci şi de disponibilitatea de
resurse.
 Limitare în timp şi spaţiu: proiectele au un început şi un final şi se derulează într-un loc
şi într-un context specifice. Constrângerile temporale dau naştere de foarte multe ori la
situaţii de urgenţă, deosebit de incomode pentru echipa de proiect.
 Complexitate: proiectele apelează la diverse abilităţi în materie de planificare şi
implementare, implicând diverşi actori şi parteneri, diverşi deţinători de interese.
 Caracter colectiv: proiectele sunt produsul unui efort colectiv. Ele sunt conduse de o
echipă, implicând diverşi parteneri şi răspunzând la nevoile unui public ţintă.
 Unicitate, irepetabilitate: proiectele se nasc dintr-o idee nouă. Ele aduc un răspuns
specific unei nevoi (probleme) într-un context specific. Proiectele sunt inovative, nu sunt
o munca de rutină, deşi unele activităţi pot avea o structură repetitivă;
 Risc şi incertitudine: fiecare proiect este diferit şi inovator, unicitatea sa implicând în
mod obligatoriu incertitudini şi riscuri. Cu cât un proiect poate fi făcut să semene mai
mult cu similar din trecut, cu atât îi scade gradul de risc şi incertitudine. Deci, reducerea
gradului de unicitate al unui proiect reprezintă un ţel ideal.
 Evaluabilitate: proiectele sunt planificate şi organizate, având obiective măsurabile, care
trebuie să poată fi evaluate.
 Multifazic: proiectele se compun din faze distincte, activităţi, ce pot fi identificate cu
oarecare uşurinţă.
 Necesar de resurse – de multe ori din diferite domenii. Resursele includ oameni,
tehnologii, informaţii, fonduri băneşti, resurse fizice. Resursele nu sunt nelimitate, ele
trebuie folosite eficient, pentru a reuşi finalizarea proiectelor şi a atinge obiectivele
organizaţiei.
 Finanţatori şi beneficiari: majoritatea proiectelor au mai mulţi participanţi sau deţinători
de interese implicaţi, însă cineva trebuie să ocupe poziţia principală. De obicei,
finanţatorul principal al proiectului furnizează direcţia şi fondurile pentru proiect, el
putând fi sau nu, beneficiarul proiectului respectiv.

2. Ciclul de viata al unui proiect


a. Inițierea proiectului

Inițierea proiectului este prima fază a ciclului de viață al managementului proiectului, de unde
începe proiectul. Aceasta oferă o imagine de ansamblu a proiectului, împreună cu strategiile
necesare pentru a obține rezultatele dorite. Este faza în care se stabileste daca proiectul este
fezabil si care este valoarea lui. In initierea proiectului se stabilesc: scopul proiectului,
obiectivele și beneficiile proiectului, lista părților interesate(stakeholders), riscurile proiectului,
bugetul și resursele proiectului.

b. Planificarea proiectului.

În această fază are loc finalizarea scopului proiectului, stabilirea detaliata a etapelor de lucru,
evaluarea riscului, identificarea resurselor și pregătirea pentru lucrarea efectivă.

c. Execuția proiectului

Execuția proiectului este faza în care procesele legate de proiect sunt implementate, sarcinile
sunt atribuite și resursele alocate. Managerii de proiect sau liderii de echipă îndeplinesc sarcinile
prin alocarea resurselor și prin menținerea concentrării membrilor echipei. Echipa implicată va
căuta să atingă obiectivele și obiectivele proiectului, așa cum sunt prezentate în planul de proiect.
Această fază determină dacă proiectul va avea succes sau nu.

d. Monitorizarea și controlul proiectului

Faza de monitorizare și control a proiectului se referă la măsurarea performanței proiectului și


urmărirea progresului. Scopul principal al acestei faze este de a verifica dacă totul se aliniază
planului de management al proiectului, în special în ceea ce privește parametrii financiari și
termenele. Monitorizarea activității proiectului după faza de execuție a proiectului va permite
managerului de proiect să ia măsuri corective. Urmărirea bugetului va ajuta la evitarea
cheltuielilor inutile.

e. Închiderea proiectului

Faza de închidere a proiectului reprezintă faza finală a ciclului de viață al managementului de


proiect, care este, de asemenea, cunoscută sub numele de faza de „urmărire”. În această perioadă,
produsul final este gata pentru livrare. Aici accentul principal al managerului de proiect și al
echipei ar trebui să fie lansarea și livrarea produsului. În această etapă, toate activitățile legate de
proiect sunt încheiate. Faza de închidere nu este neapărat după o fază de finalizare cu succes.
Uneori este posibil ca un proiect să fie închis din cauza eșecului proiectului.

După finalizarea proiectului și livrarea în timp util către clienți, este rolul managerului de proiect
să evidențieze punctele forte, să enumere rezultatele proiectului, să identifice problemele și să
sugereze cum ar putea fi corectate pentru proiectele viitoare. Recunoașterea punctele forte și
punctele slabe va ajuta la gestionarea proiectelor cu mai multă dedicare; la rândul său, aceasta
creează credibilitatea managerului de proiect.

Odată ce produsul este predat clienților, documentația este finalizată, echipa de proiect este
desființată și proiectul este închis.

3. Etapele unui proiect de cercetare


Orice proiect pentru care se solicită finanţarea parcurge următoarele etape:
a. redactarea propunerii de proiect;
b. depunerea şi înregistrarea propunerii de proiect la un program de cercetare pentru
competiţie;
c. evaluarea propunerii;
d. selectarea proiectelor care vor primi finanţare;
e. negocierea;
f. contractarea (moment din care propunerea de proiect devine proiect);
g. derularea proiectului;
h. finalizarea proiectului;
i. valorificarea rezultatelor proiectului.

4. Clasificarea proiectelor
a. După amploarea obiectivelor:
- organizaţionale
- locale
- regionale
- naţionale
- internaţionale

b. După natura proiectelor:


- proiecte sociale
- proiecte culturale
- proiecte economice (proiecte de construcţii, de inginerie, de C-D)
- proiecte artistice
- proiecte ecologice
- proiecte de management

c. După mărimea proiectelor


- proiecte mici: au termene de maxim un an, au valori reduse, predomină angajările part – time,
au cerinţe tehnologice modeste sau medii si permit o urmărire directă zilnică
- proiecte medii: au termene cuprinse între 2 şi 3 ani, au valori medii, permit angajările part/full-
time, au cerinţe tehnologice medii, urmărirea se realizează prin raportări
- proiecte mari: au termene lungi, mai mult de 3-5 ani, au valoare ridicată, predomină angajările
full-time, au cerinţe tehnologice performante, apelează la instrumente şi programe specific,
urmărirea se realizează prin raportări de control.

d. Din punct de vedere al proiectelor care compun programele de dezvoltare:


- proiecte substituibile, care se exclud reciproc (mutually exclusive projects);
- proiecte contingente sau interdependente (alegerea unuia implică şi alegerea altuia);
- proiecte independente.

5. Principalele categorii de persoane care iau parte la derularea unui proiect sunt:
a. Beneficiarii proiectului sau grupul ţintă (target – group)
Din grupul ţintă fac parte cei care vor beneficia de rezultatele pe care proiectul şi le-a propus, în
mod direct sau indirect. Beneficiarii direcţi reprezintă grupul ţintă respectiv, iar beneficiarii
indirecţi se referă la comunitatea sau comunităţile cărora le aparţin.
Beneficiarii reprezintă un grup de persoane bine definit: persoane cu handicap, copii orfani,
organizaţii nonguvernamentale care doresc sa realizeze proiecte finanţate de Uniunea Europeană,
persoane care suferă de tuberculoză etc. Cu cât un proiect reuşeşte să ofere soluţii/alternative
unui număr cât mai mare de beneficiari, cu atât şansele de a fi realizat şi de a atrage resurse
rambursabile/nerambursabile vor fi mai mari. De asemenea, participarea mai multor grupuri din
categorii diferite (economice, politice, culturale) în cadrul unor consorţii pentru realizarea unui
proiect care exprimă interesul unei comunităţi va avea mai multe şanse de realizare. În cazul
găsiri unor parteneri cu experienţă în managementul proiectelor, aceasta va constitui un element
în plus de realizare a obiectivelor propuse în proiect.

b. Sponsorii/finanţatorii
Sponsorii reprezintă susţinătorii financiari ai unui proiect/programului din care face parte
proiectul respectiv. Pot fi instituţii (Uniunea Europeană, Banca Mondială, Guvernul, diverse
ONG-uri) sau persoane fizice.
Sponsorul poate fi chiar beneficiarul proiectului sau, în cazul finanţărilor nerambursabile primite
de la organismele internaţionale şi instituţiile de stat, acesta va stabili în mod clar cu realizatorul
proiectului obiectivele care trebuie atinse.

c. Promotorii
Promotorul proiectului este fie o persoană care aparţine unui nivel ierarhic superior, fie unei
instituţii care va asigura proiectului o imagine pozitivă (ex. promovarea realizată în depistarea
cancerului de sân).
Participarea acestuia este necesară mai ales în proiecte complexe, care au un impact social
deosebit sau cu un puternic efect de raţionalizare (promovarea unei alimentaţii sănătoase).
d. Deţinătorii de interese (stakeholders)
Această categorie include toate entităţile care au ceva de pierdut sau de câştigat în urma realizării
/ nerealizării proiectului. Aceştia pot fi:
interni: angajaţii instituţiei care realizează proiectul; o angajaţii firmelor aflate în parteneriat cu
instituţia respectivă; acţionarii.
externi: organisme de interes public, autorităţi etc., organisme guvernamentale /
neguvernamentale.

e. Echipa de proiect
Membrii echipei de proiect vor fi selecţionaţi în funcţie de sarcinile cerute de proiect, iar
numărul acestora va depinde de mărimea şi complexitatea proiectului. Pe lângă competenţele de
specialitate, este important ca aceştia să aibă aptitudini pentru munca în echipă, pentru o bună
comunicare, să fie creativi. Fiecare membru trebuie să cunoască care sunt atribuţiile şi să-şi
asume responsabilitatea.

f. Realizatorul sau project designer


Realizatorul proiectului este cel care concepe proiectul, putând fi o persoană fizică sau juridică,
un grup de persoane din interiorul sau exteriorul organizaţiei. Se poate apela la organizaţii
specializate în conceperea proiectelor, cum ar fi centrele de consultanţă.

g. Comitetul de coordonare a proiectului


Comitetul de coordonare va decide asupra structurii organizatorice, a personalului, supervizează
îndeplinirea obiectivelor şi planul propus. Este reprezentat de toţi factorii implicaţi în proiect:
stakeholder-i, conducerea organizaţiei care realizează proiectul, beneficiari, toţi cu putere
decizională.

h. Directorul/managerul de proiect (Project Manager)


Coordonatorul de proiect este persoana care răspunde de modul de derulare a proiectului, de
îndeplinirea obiectivelor, calităţii cerute şi a termenelor de proiect. De personalitatea acestuia, de
calificările si capacitatea de a coordona în mod eficient membrii echipei, va depinde în mare
parte succesul unui proiect. Uneori, el este acelaşi cu cel care concepe proiectul.
Acesta trebuie să planifice proiectul, să-l organizeze, să-l coordoneze şi să-l controleze. Lui îi
revine funcţia de moderator şi de motivator al echipei de proiect şi trebuie să asigure, în plus, o
comunicare eficientă între toţi membrii. Stilul de conducere pe care şi-l va alege va depinde de
caracteristicile sale şi de procesele sociale care au loc în cadrul echipei de proiect.

S-ar putea să vă placă și