Sunteți pe pagina 1din 35

DECLARAȚIE DE AVERE ȘI INTERESE PERSONALE

I. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND SUBIECTUL DECLARĂRII


1. Numele, prenumele, patronimicul, anul nașterii și numărul de identificare:

Armașu Octavian Pavel (*************)


2. Domiciliul, numărul de telefon și adresa electronică:

******************************************************************************************
3. Funcția ocupată (organizația publică în care activează, tipul şi numărul actului de numire/angajare/eliberare):

GUVERNATOR în cadrul BANCA NATIONALA A REPUBLICII MOLDOVA, CONDUCEREA din data de 2018-11-30,
numit(ă)/angajat(ă)/eliberat(ă) prin Hotărîre a Parlamentului (296 din 29.11.2018)
4. Tipul declaraţiei:

Anuală
5. Numele, prenumele, patronimicul, anul nașterii și numărul de identificare ale soțului/soției sau ale concubinului/concubinei:

****************************
6. Numele, prenumele, patronimicul, anul nașterii și numărul de identificare ale copiilor minori:

********************************************
7. Numele, prenumele, patronimicul, anul nașterii și numărul de identificare ale persoanelor aflate la întreținere:

-
II. VENITURILE OBȚINUTE DE SUBIECTUL DECLARĂRII, MEMBRII DE FAMILIE,
CONCUBIN/CONCUBINĂ, ÎN ȚARĂ ȘI ÎN STRĂINĂTATE, PE PARCURSUL ANULUI 2021
Nr. Cine a realizat venitul Sursa venitului: Serviciul prestat/obiectul Suma venitului
crt. (numele/denumirea generator de venit
persoanei fizice/juridice)
1. Venitul obținut la locul de muncă de bază
1.1 Armașu Octavian Pavel Banca Nationala a Moldovei Salariu 1961004.63 MDL
1.2 ************* Reprezentanța companiei Salariu 918752.27 MDL
Bayer SRL
2. Venitul obținut din activitatea didactică, științifică și de creație
-
3. Venitul obținut din depuneri la instituțiile financiare, inclusiv la cele de peste hotare
3.1 Armașu Octavian Pavel OTP Bank SA Dobanda 839.92 MDL
3.2 Armașu Octavian Pavel OTP Bank SA Dobanda 4.39 EUR
3.3 Armașu Octavian Pavel BC Moldova Argroindbank Dobanda 12556.20 MDL
SA
3.4 ************* OTP Bank SA Dobanda 1100.10 MDL
3.5 ************* OTP Bank SA Dobanda 1.00 EUR
3.6 ************* BC Moldova-Agroindbank SA Dobanda 1934.16 MDL
3.7 ************* BC Moldova-Agroindbank SA Dobanda 46.84 USD
4. Venitul obținut din activitatea de reprezentant al statului în societățile comerciale
-
5. Venitul obținut din donații și moșteniri
-
6. Venitul obținut din înstrăinarea sau deținerea valorilor mobiliare și a cotei-părți în capitalul social al societăților comerciale
II. VENITURILE OBȚINUTE DE SUBIECTUL DECLARĂRII, MEMBRII DE FAMILIE,
CONCUBIN/CONCUBINĂ, ÎN ȚARĂ ȘI ÎN STRĂINĂTATE, PE PARCURSUL ANULUI 2021
-
7. Venitul obținut din înstrăinarea bunurilor mobile sau imobile
-
8. Venitul obținut din alte surse (pensii, burse, indemnizații, premii, drepturi de proprietate intelectuală etc.)
8.1 Armașu Octavian Pavel Agro-SZM SRL Arenda terenurilor agricloe 308148.25 MDL

III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI ÎN STRĂINĂTATE


A. Terenuri
Numele b Nr. c Categor Modul de Anul Supraf Cota- Actul Valoarea Valoarea Motivul Titularu Tipul tit Inform
eneficiaru adast ia dobîndire dobîndirii ața parte care bunului de piață a diferenței l ularului ații de
lui efectiv ral/ l confirmă bunului dintre bunului identifi
ocalit provenien valoarea care a
atea ța bunului și titular
bunului valoarea ului
de piață a altul
bunului decât b
enefici
arul
efectiv
Armașu **** Agricol Proprietat 2021 1.0853 100 contract 38000.00 38000.00 0 Armașu Persoană
Octavian ***** e vanzare MDL MDL Octavian fizică
Pavel **/ cumparare Pavel rezidentă
*****
*****
*****
*****
*****
*
Armașu **** Agricol Proprietat 2020 0.1030 100 contract 2275.30 2275.30 0 Armașu Persoană
Octavian ***** e ha vanzare MDL MDL Octavian fizică
Pavel **/ cumparare Pavel rezidentă
*****
*****
*****
*****
*****
Armașu **** Agricol Proprietat 2020 2.0699 100 contract 45724.70 45724.70 0 Armașu Persoană
Octavian ***** e ha vanzare MDL MDL Octavian fizică
Pavel **/ cumparare Pavel rezidentă
*****
*****
*****
*****
*****
Armașu **** Agricol Proprietat 2019 1.0856 100 contract 39000.00 39000.00 0 Armașu Persoană
Octavian ***** e ha vanzare MDL MDL Octavian fizică
Pavel **/ cumparare Pavel rezidentă
*****
*****
*****
*****
*****
*
Armașu **** Agricol Proprietat 2019 0.6292 100 contract 15391.90 15391.90 0 Armașu Persoană
Octavian ***** e ha vanzare MDL MDL Octavian fizică
Pavel **/ cumparare Pavel rezidentă
*****
*****
*****
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI ÎN STRĂINĂTATE
*****
*****
**
Armașu **** Agricol Proprietat 2019 0.1395 100 contract 3639.60 3639.60 0 Armașu Persoană
Octavian ***** e ha de vanzare MDL MDL Octavian fizică
Pavel **/ -cumparar Pavel rezidentă
***** e
*****
*****
*****
*****
**
Armașu **** Agricol Proprietat 2019 0,3188 100 Contract v 9306.70 9306.70 0 Armașu Persoană
Octavian ***** e ha ânzare-cu MDL MDL Octavian fizică
Pavel **/ mpărare Pavel rezidentă
*****
*****
*****
*****
*****
**
Armașu **** Agricol Proprietat 2018 2,1631 100 contract 36000.00 36000.00 0 Armașu Persoană *
Octavian ***** e ha vanzare MDL MDL Octavian fizică
Pavel **/ cumparare Pavel rezidentă
*****
*****
*****
*****
*****
*
Armașu **** Agricol Proprietat 2018 1,0952 100 contract 35000.00 35000.00 0 Armașu Persoană *
Octavian ***** e ha vanzare MDL MDL Octavian fizică
Pavel **/ cumparare Pavel rezidentă
*****
*****
*****
*****
*****
*
Armașu **** Agricol Proprietat 2018 1,0855 100 contract 36000.00 36000.00 0 Armașu Persoană *
Octavian ***** e ha vanzare MDL MDL Octavian fizică
Pavel **/ cumparare Pavel rezidentă
*****
*****
*****
*****
*****
*
Armașu **** Agricol Proprietat 2019 0.9203 100 Contract 26828.90 26828.90 0 Armașu Persoană
Octavian ***** e ha de vânzare MDL MDL Octavian fizică
Pavel **/ -cumparar Pavel rezidentă
***** e
*****
*****
*****
*****
**
Armașu **** Agricol Proprietat 2018 1,6596 100 contract 34000.00 34000.00 0 Armașu Persoană *
Octavian ***** e ha vanzare MDL MDL Octavian fizică
Pavel **/ cumparare Pavel rezidentă
*****
*****
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI ÎN STRĂINĂTATE
*****
*****
*****
*
Armașu **** Agricol Proprietat 2018 1,0955 100 contract 35000.00 35000.00 0 Armașu Persoană *
Octavian ***** e ha vanzare MDL MDL Octavian fizică
Pavel **/ cumparare Pavel rezidentă
*****
*****
*****
*****
*****
*
Armașu **** Agricol Proprietat 2018 1,4944 100 contract 39000.00 39000.00 0 Armașu Persoană *
Octavian ***** e ha vanzare MDL MDL Octavian fizică
Pavel **/ cumparare Pavel rezidentă
*****
*****
*****
*****
*****
*
Armașu **** Agricol Proprietat 2018 1,2445 100 contract 36000.00 36000.00 0 Armașu Persoană *
Octavian ***** e ha vanzare MDL MDL Octavian fizică
Pavel **/ cumparare Pavel rezidentă
*****
*****
*****
*****
*****
*
Armașu **** Agricol Proprietat 2018 1,4371 100 contract 38000.00 38000.00 0 Armașu Persoană *
Octavian ***** e ha vanzare MDL MDL Octavian fizică
Pavel **/ cumparare Pavel rezidentă
*****
*****
*****
*****
*****
*
Armașu **** Agricol Proprietat 2020 1,1934 100 contract 36000.00 36000.00 0 Armașu Persoană
Octavian ***** e ha vanzare MDL MDL Octavian fizică
Pavel **/ cumparare Pavel rezidentă
*****
*****
*****
*****
*****
*
Armașu **** Agricol Proprietat 2019 1.1706 100 contract 34000.00 34000.00 0 Armașu Persoană
Octavian ***** e ha vanzare MDL MDL Octavian fizică
Pavel **/ cumparare Pavel rezidentă
*****
*****
*****
*****
*****
*
Armașu **** Agricol Proprietat 2019 1.5455 100 contract 39000.00 39000.00 0 Armașu Persoană
Octavian ***** e ha vanzare MDL MDL Octavian fizică
Pavel **/ cumparare Pavel rezidentă
*****
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI ÎN STRĂINĂTATE
*****
*****
*****
*****
*
Armașu **** Agricol Proprietat 2019 1.0855 100 contract 39000.00 39000.00 0 Armașu Persoană
Octavian ***** e ha vanzare MDL MDL Octavian fizică
Pavel **/ cumparare Pavel rezidentă
*****
*****
*****
*****
*****
*
Armașu **** Agricol Proprietat 2019 1.2442 100 contract 36000.00 36000.00 0 Armașu Persoană
Octavian ***** e ha vanzare MDL MDL Octavian fizică
Pavel **/ cumparare Pavel rezidentă
*****
*****
*****
*****
*****
*
Armașu **** Agricol Proprietat 2019 0.3241 100 contract 10216.30 10216.30 0 Armașu Persoană
Octavian ***** e ha vanzare MDL MDL Octavian fizică
Pavel **/ cumparare Pavel rezidentă
*****
*****
*****
*****
*****
**
Armașu **** Agricol Proprietat 2019 0.8781 100 contract 27679.50 27679.50 0 Armașu Persoană
Octavian ***** e ha vanzare MDL MDL Octavian fizică
Pavel **/ cumparare Pavel rezidentă
*****
*****
*****
*****
*****
**
Armașu **** Agricol Proprietat 2019 0.1302 100 contract 4104.20 4104.20 0 Armașu Persoană
Octavian ***** e ha vanzare MDL MDL Octavian fizică
Pavel **/ cumparare Pavel rezidentă
*****
*****
*****
*****
*****
**
Armașu **** Agricol Proprietat 2019 0.9568 100 contract 23405.90 23405.90 0 Armașu Persoană
Octavian ***** e ha vanzare MDL MDL Octavian fizică
Pavel **/ cumparare Pavel rezidentă
*****
*****
*****
*****
*****
**
Armașu **** Agricol Proprietat 2019 0.1309 100 contract 3202.20 3202.20 0 Armașu Persoană
Octavian ***** e ha vanzare MDL MDL Octavian fizică
Pavel **/ cumparare Pavel rezidentă
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI ÎN STRĂINĂTATE
*****
*****
*****
*****
*****
**
Armașu **** Agricol Proprietat 2019 0.6292 100 contract 16391.80 16391.80 0 Armașu Persoană
Octavian ***** e ha vanzare MDL MDL Octavian fizică
Pavel **/ cumparare Pavel rezidentă
*****
*****
*****
*****
*****
**
Armașu **** Agricol Proprietat 2019 0.778 100 contract 20268.30 20268.30 0 Armașu Persoană
Octavian ***** e ha vanzare MDL MDL Octavian fizică
Pavel **/ cumparare Pavel rezidentă
*****
*****
*****
*****
*****
**
Armașu **** Agricol Proprietat 2019 0.1282 100 coontract 3339.80 3339.80 0 Armașu Persoană
Octavian ***** e ha de vanzare MDL MDL Octavian fizică
Pavel **/ cumparare Pavel rezidentă
*****
*****
*****
*****
*****
**
Armașu **** Agricol Proprietat 2019 0.5930 100 contract 15471.50 15471.50 0 Armașu Persoană
Octavian ***** e ha de vanzare MDL MDL Octavian fizică
Pavel **/ -cumparar Pavel rezidentă
***** e
*****
*****
*****
*****
**
Armașu **** Agricol Proprietat 2019 0,8773 100% contract 22888.90 22888.90 0 Armașu Persoană
Octavian ***** e ha de vanzare MDL MDL Octavian fizică
Pavel **/ -cumparar Pavel rezidentă
***** e
*****
*****
*****
*****
**
******** **** Agricol Proprietat 2014 1,4199 100% contract 25132 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
******** **** Agricol Proprietat 2013 1,8998 100% contract 25131 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare MDL *******
**/ cumparare **
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI ÎN STRĂINĂTATE
*****
*****
*****
*****
*****
******** **** Agricol Proprietat 2017 0,6923 100% contract 9265 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
**
******** **** Agricol Proprietat 2017 0,5116 100% contract 9437 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
**
******** **** Agricol Proprietat 2017 0,1298 100% contract 1670 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
**
******** **** Agricol Proprietat 2016 1,6687 100% contract 26427 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
**
******** **** Agricol Proprietat 2015 0,1296 100% contract 1633 MDL ******* *
******** ***** e ha vznare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
**
******** **** Agricol Proprietat 2015 1,0302 100% conract 10547 MDL ******* *
******** ***** e ha vznare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
**
******** **** Agricol Proprietat 2015 0,9389 100% contract 11613 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare MDL *******
**/ cumparare **
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI ÎN STRĂINĂTATE
*****
*****
*****
*****
*****
**
******** **** Agricol Proprietat 2015 0,3707 100% contract 5082 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
**
******** **** Agricol Proprietat 2015 0,8063 100% contract 9214 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
**
******** **** Agricol Proprietat 2015 0,9056 100% contract 10349 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
**
******** **** Agricol Proprietat 2015 0,2590 100% contract 3898 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
**
******** **** Agricol Proprietat 2015 1,2650 100% contract 18015 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
**
******** **** Agricol Proprietat 2015 0,9253 100% contract 14431 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
**
******** **** Agricol Proprietat 2015 0,8427 100% contract 12515 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare MDL *******
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI ÎN STRĂINĂTATE
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
**
******** **** Agricol Proprietat 2015 0,1299 100% contract 1501 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
**
******** **** Agricol Proprietat 2015 0,1293 100% contract 2650 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
**
******** **** Agricol Proprietat 2015 0,1303 100% contract 2081 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
**
******** **** Agricol Proprietat 2015 0,8781 100% contract 14027 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
**
******** **** Agricol Proprietat 2014 0,9265 100% contract 14155 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
**
******** **** Agricol Proprietat 2014 0,3240 100% contrtact 4361 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
**
******** **** Agricol Proprietat 2014 0,1295 100% contract 1620 MDL ******* *
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI ÎN STRĂINĂTATE
******** ***** e ha vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
**
******** **** Agricol Proprietat 2014 0,1310 100% contract 1961 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
**
******** **** Agricol Proprietat 2014 0,5391 100% contract 7909 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
**
******** **** Agricol Proprietat 2014 0,1310 100% contract 1956 MDL ******* *
******** ***** e vanzare MDL *******
**/ cumprare **
*****
*****
*****
*****
*****
**
******** **** Agricol Proprietat 2014 0,1301 100% conract 1869.7 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
**
******** **** Agricol Proprietat 2013 1,0675 100% contrtact 14578.9 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
**
******** **** Agricol Proprietat 2013 0,2602 100% contract 1890.7 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
**
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI ÎN STRĂINĂTATE
******** **** Agricol Proprietat 2013 0,1305 100% contract 1782.2 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
**
******** **** Agricol Proprietat 2013 0,8342 100% contract 12380.6 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
**
******** **** Agricol Proprietat 2013 0,1298 100% contract 1499.4 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
**
******** **** Agricol Proprietat 2013 0,1295 100% contract 941.0 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
**
******** **** Agricol Proprietat 2012 0,6444 100% contract 8633.0 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
**
******** **** Agricol Proprietat 2017 1,3055 100% copntract 18972 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
*
******** **** Agricol Proprietat 2015 0,6959 100% contract 9503.83 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI ÎN STRĂINĂTATE
*
******** **** Agricol Proprietat 2014 1,881 100% Contract 18994.85 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
*
******** **** Agricol Proprietat 2014 1,5459 100% Contract 19010 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
*
******** **** Agricol Proprietat 2013 1,0967 100% Contract 19018.44 MDL ******* *
******** ***** e 6 ha vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
*
******** **** Agricol Proprietat 2013 0,3891 100% Contract 6328.83 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
*
******** **** Agricol Proprietat 2012 0,1215 100% Contract 1946.81 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
*
******** **** Agricol Proprietat 2012 1,2193 100% Conract 19014.45 MDL ******* *
******** ***** e ha vânzare MDL *******
**/ cumpărare **
*****
*****
*****
*****
*****
*
******** **** Alte Proprietat 2010 0,0598 100% Contract 72341 MDL ******* *
******** ***** categorii e ha de vînzare MDL *******
**/ de cumpărare **
***** terenuri
***** care se
***** află în
***** circuitul
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI ÎN STRĂINĂTATE
***** civil
**
Armașu **** Agricol Proprietat 2019 0,1305 100 Contract 3809.70 3809.70 0 Armașu Persoană
Octavian ***** e ha Vanzare MDL MDL Octavian fizică
Pavel **/ Cumpărar Pavel rezidentă
***** e
*****
*****
*****
*****
**
Armașu **** Agricol Proprietat 2019 0,9209 100 Contract v 26883.70 26883.70 0 Armașu Persoană
Octavian ***** e ha ânzare-cu MDL MDL Octavian fizică
Pavel **/ mpărare Pavel rezidentă
*****
*****
*****
*****
*****
**
Armașu **** Agricol Proprietat 2019 0,1305 100 Contract v 3804.40 3804.40 0 Armașu Persoană
Octavian ***** e ha ânzare-cu MDL MDL Octavian fizică
Pavel **/ mpărare Pavel rezidentă
*****
*****
*****
*****
*****
**
Armașu **** Agricol Proprietat 2019 0,3213 100% Contract 9366.70 9366.70 0 Armașu Persoană
Octavian ***** e ha de vanzare MDL MDL Octavian fizică
Pavel **/ -cumparar Pavel rezidentă
***** e
*****
*****
*****
*****
**
******** **** Intravila Proprietat 2007 7,4 ari 100% contract 18803 MDL ******* *
******** ***** n e vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
*
******** **** Agricol Proprietat 2015 0,0401 100% contract 493 MDL MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
******** **** Agricol Proprietat 2015 0,8999 100% contract 12575 MDL ******* *
******** ***** e vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI ÎN STRĂINĂTATE
*****
******** **** Agricol Proprietat 2014 0,1249 100% contract 987 MDL MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
******** **** Agricol Proprietat 2013 0,0803 100% contract 987 MDL MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
******** **** Agricol Proprietat 2017 0,3242 100% contract 5008 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
**
******** **** Agricol Proprietat 2017 0,8780 100% contract 13563 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
**
******** **** Agricol Proprietat 2017 0,1302 100% contract 2011 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
**
******** **** Agricol Proprietat 2017 0,1309 100% contract 1752 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
**
******** **** Agricol Proprietat 2017 0,8024 100% contract 10739 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
**
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI ÎN STRĂINĂTATE
******** **** Agricol Proprietat 2017 0,6177 100% contract 9437 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
**
******** **** Agricol Proprietat 2017 0,1298 100% contract 1499 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
**
******** **** Agricol Proprietat 2017 1,3790 100% contract 23000 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
**
******** **** Agricol Proprietat 2017 0,6291 100 contract 8096 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
**
******** **** Agricol Proprietat 2017 0,8024 100% contract 10327 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
**
******** **** Agricol Proprietat 2015 0,1305 100% contract 1967 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
**
******** **** Agricol Proprietat 2015 0,5559 100% contract 8378 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
**
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI ÎN STRĂINĂTATE
******** **** Agricol Proprietat 2015 0,6296 100% contract 9489 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
**
******** **** Agricol Proprietat 2015 0,7524 100% contract 9481 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
**
******** **** Agricol Proprietat 2015 0,8062 100% contract 10158 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
**
******** **** Agricol Proprietat 2015 0,2618 100% contract 2680 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
**
******** **** Agricol Proprietat 2015 0,6161 100% contract 7621 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
**
******** **** Agricol Proprietat 2015 0,1303 100% contract 1612 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
**
******** **** Agricol Proprietat 2015 0,9678 100% contract 13268 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI ÎN STRĂINĂTATE
**
******** **** Agricol Proprietat 2015 0,1300 100% contract 1782 MDL ******* *
******** ***** e vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
**
******** **** Agricol Proprietat 2015 0,1296 100% contract 1481 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
**
******** **** Agricol Proprietat 2015 0,9352 100% contract 10687 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
**
******** **** Agricol Proprietat 2015 0,8062 100% contract 9213 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
**
******** **** Agricol Proprietat 2015 0,1295 100% contract 1480 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
**
******** **** Agricol Proprietat 2015 1,0236 100% contract 15407 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
**
******** **** Agricol Proprietat 2015 1,3508 100% contract 20332 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI ÎN STRĂINĂTATE
*****
**
******** **** Agricol Proprietat 2015 0,2597 100% contract 3698 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
**
******** **** Agricol Proprietat 2015 0,1305 100% contract 2035 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
**
******** **** Agricol Proprietat 2015 0,3188 100% contract 4972 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
**
******** **** Agricol Proprietat 2015 0,3710 100% contrtact 5510 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
**
******** **** Agricol Proprietat 2015 0,1295 100% contract 1923 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
**
******** **** Agricol Proprietat 2015 0,8435 100% contract 12351 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
**
******** **** Agricol Proprietat 2015 0,1295 100% contract 1896 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI ÎN STRĂINĂTATE
*****
*****
**
******** **** Agricol Proprietat 2015 0,3893 100% contract 5701 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
**
******** **** Agricol Proprietat 2015 0,6931 100% contract 8265 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
**
******** **** Agricol Proprietat 2015 0,9969 100% contract 11609 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
**
******** **** Agricol Proprietat 2015 0,9138 100% contract 12088 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare MDL *******
**/ cunparare **
*****
*****
*****
*****
*****
**
******** **** Agricol Proprietat 2015 0,5772 100% contract 6764 MDL ******* *
******** ***** e vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
**
******** **** Agricol Proprietat 2015 0,8779 100% contract 14024 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
**
******** **** Agricol Proprietat 2015 0,3241 100% contract 5177 MDL ******* *
******** ***** e vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI ÎN STRĂINĂTATE
*****
*****
*****
**
******** **** Agricol Proprietat 2015 0,3242 100% contract 5179 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
**
******** **** Agricol Proprietat 2015 0,1304 100% contract 2083 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
**
******** **** Agricol Proprietat 2014 0,1313 100% contract 1933 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
**
******** **** Agricol Proprietat 2014 0,2999 100% contract 4582 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
**
******** **** Agricol Proprietat 2014 0,2602 100% contract 1891 MDL ******* *
******** ***** e vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
**
******** **** Agricol Proprietat 2014 1,1075 100% contract 12174 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
**
******** **** Agricol Proprietat 2014 0,1303 100% contract 1754 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI ÎN STRĂINĂTATE
*****
*****
*****
*****
**
******** **** Agricol Proprietat 2014 1,0822 100% conract 14568 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
**
******** **** Agricol Proprietat 2014 1,7953 100% contrtact 23749 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
**
******** **** Agricol Proprietat 2014 0,5961 100% contract 7458 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
**
******** **** Agricol Proprietat 2014 0,8579 100% contract 10734 MDL ******* *
******** ***** e vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
**
******** **** Agricol Proprietat 2014 0,5390 100% contract 8070 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
**
******** **** Agricol Proprietat 2014 0,6543 100% contract 9796 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
**
******** **** Agricol Proprietat 2014 0,1310 100% contract 1922 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare MDL *******
**/ cumparare **
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI ÎN STRĂINĂTATE
*****
*****
*****
*****
*****
**
******** **** Agricol Proprietat 2014 0,6752 100% contract 9906 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
**
******** **** Agricol Proprietat 2014 0,6577 100% contrcact 9821.7 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
**
******** **** Agricol Proprietat 2014 0,5389 100% contract 8047.6 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare MDL *******
**/ cumprare **
*****
*****
*****
*****
*****
**
******** **** Agricol Proprietat 2014 0,3843 100% contract 5523.0 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
**
******** **** Agricol Proprietat 2014 0,8647 100% contract 12427.0 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
**
******** **** Agricol Proprietat 2013 0,3708 100% contrcat 5503.1 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
**
******** **** Agricol Proprietat 2013 0,1303 100% contract 2010.7 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare MDL *******
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI ÎN STRĂINĂTATE
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
**
******** **** Agricol Proprietat 2013 0,8780 100% contract 13548.6 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
**
******** **** Agricol Proprietat 2013 0,3240 100% contract 4999.7 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
**
******** **** Agricol Proprietat 2013 1,1292 100% contract 16241.4 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
**
******** **** Agricol Proprietat 2013 0,1371 100% contract 1970.9 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
**
******** **** Agricol Proprietat 2013 0,3762 100% contract 5137.8 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
**
******** **** Agricol Proprietat 2013 0,1310 100% contract 1944.2 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
**
******** **** Agricol Proprietat 2013 0,6576 100% contract 9453.3 MDL ******* *
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI ÎN STRĂINĂTATE
******** ***** e ha vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
**
******** **** Agricol Proprietat 2013 0,6709 100% contract 9644.4 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare cu MDL *******
**/ mnparare **
*****
*****
*****
*****
*****
**
******** **** Agricol Proprietat 2013 1,2663 100% contract 18874.0 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
**
******** **** Agricol Proprietat 2012 0,1301 100% contract 2424.0 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
**
******** **** Agricol Proprietat 2013 0,2598 100% conract 3001.1 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
**
******** **** Agricol Proprietat 2013 0,7593 100% contract 9492.6 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
**
******** **** Agricol Proprietat 2013 0,5150 100% contract 5661.2 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
**
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI ÎN STRĂINĂTATE
******** **** Agricol Proprietat 2013 0,8586 100% contract 13597.5 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
**
******** **** Agricol Proprietat 2012 1,0290 100% contract 10298.0 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
**
******** **** Agricol Proprietat 2017 1,4249 100% contract 2089.67 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
*
******** **** Agricol Proprietat 2017 1,3124 100% contract 19246.8 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
*
******** **** Agricol Proprietat 2017 1,2752 100% Contrtact 19007.11 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
*
******** **** Agricol Proprietat 2016 1,2444 100% contract 19012 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
*
******** **** Agricol Proprietat 2015 1,0854 100% Contract 19009.27 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
*
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI ÎN STRĂINĂTATE
******** **** Agricol Proprietat 2015 1,2828 100% Contract 19120.39 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
*
******** **** Agricol Proprietat 2015 1,7832 100% Contract 19003.95 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
*
******** **** Agricol Proprietat 2014 1,7708 100% contract 19004 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
*
******** **** Agricol Proprietat 2014 1,8582 100% Contract 19018 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare MDL *******
**/ cumparara **
*****
*****
*****
*****
*****
*
******** **** Agricol Proprietat 2014 2,1602 100% Contract 37953.64 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
*
******** **** Agricol Proprietat 2014 1,4574 100% Contract 19007.48 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
*
******** **** Agricol Proprietat 2013 0,2578 100% Contract 3170.11 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare MDL *******
**/ cumparare **
*****
*****
*****
*****
*****
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI ÎN STRĂINĂTATE
*
******** **** Agricol Proprietat 2012 1,5459 100% Contract 19009.61 MDL ******* *
******** ***** e ha vanzare MDL *******
**/ cumparara **
*****
*****
*****
*****
*****
*
******** **** Agricol Proprietat 2012 1,0253 100% Contract 19007.36 MDL ******* *
******** ***** e ha Vanzare MDL *******
**/ Cumparar **
***** e
*****
*****
*****
*****
*
******** **** Agricol Proprietat 2012 0,1215 100% Contract v 1946.81 MDL ******* *
******** ***** e ha anzare-cu MDL *******
**/ mpărare **
*****
*****
*****
*****
*****
*

Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Categoria: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) extravilan; (5) alte categorii de terenuri aflate în circuitul civil.

Modul de dobîndire: (1) proprietate; (2) posesie; (3) alte contracte translative de posesie şi de folosinţă.

Valoarea bunului: prețul real plătit pentru bun și cheltuielile pentru îmbunătățirea sau reparația acestuia

Valoarea de piață a bunului: valoarea la care bunuri similare erau vândute la ziua procurării bunului.

Titularul bunului: numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul

Tipul titularului: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest cîmp se completează
doar în cazul în care titularul este altul decît beneficiarul efectiv.

Informații de identificare a titularului altul decît beneficiarul efectiv: în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal.
În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de
identificare fiscal). În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este
înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă.

Subiecţii declarării care nu deţin bunurile în proprietate vor indica următoarele informaţii: localitatea(fără număr cadastral); categoria bunului; modul de dobîndire; anul
dobîndirii; suprafaţa şi titularul bunului.

B. Clădiri și construcții
Numele b Adresa/ Categor Modul Anul d Suprafa Cota- Actul Valoarea Valoarea Motivul Titular Tipul tit Informa
eneficiaru număru ia de dobîn obîndi ța parte care bunului de piață a diferenței ul ularului ții de ide
lui efectiv l cadastr dire rii confirmă bunului dintre bunulu ntificare
al provenien valoarea i a titular
ța bunului și ului
bunului valoarea altul
de piață a decât be
bunului neficiar
ul
efectiv
******** */* Apartam Alte 2021 0 0 Contract 270.00 0.00 EUR Bunul nu- Stratu Persoană *******
****** ent contracte de EUR mi Natalia fizică ******
translati locatiune apartine rezidentă
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI ÎN STRĂINĂTATE
ve de din
posesie 19.09.202
şi de 1
folosinţă
Armașu */ Apartam Propriet 2018 103,9 100 Contract 2703876. 2013876. Cheltuieli Armaș Persoană *
Octavian ******* ent ate m.p. de 26 MDL 26 MDL pentru u Octa fizică
Pavel ******* investitii reparatie vian rezidentă
**** suportate Pavel
dupa
procurare
Armașu */ Altă Propriet 2018 4,8 m.p. 100 Contract v 46670.00 46670.00 0 Armaș Persoană *
Octavian ******* avere ate anzare-cu MDL MDL u Octa fizică
Pavel ******* imobilă mparare vian rezidentă
**** Pavel
******** **/ Garaj Propriet 2008 21,7 100% Contract 54437 MDL ****** Persoană *
***** ******* ate N1, din 5 MDL ****** fizică
******* Martie * rezidentă
**** 2006
Armașu */ Altă Propriet 2018 12,7 100 Contract i 227129.1 227129.1 0 Armaș Persoană *
Octavian ******* avere ate m.p. nvestition 0 MDL 0 MDL u Octa fizică
Pavel ******* imobilă al vian rezidentă
**** Pavel
Armașu */ Altă Propriet 2018 12,7 100 Contract I 227129.1 227129.1 0 Armaș Persoană *
Octavian ******* avere ate m.p. nvestition 0 MDL 0 MDL u Octa fizică
Pavel ******* imobilă al nr.31 vian rezidentă
**** Pavel
******** ***/ Vilă Propriet 2010 92,7 100% Contract 279002 MDL ****** Persoană *
******** ******* ate din MDL ****** fizică
******* 10.09.201 **** rezidentă
0

Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Categoria: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) vilă; (4) spațiu comercial sau de producție; (5) garaj; (6) alte bunuri imobile, inclusiv cele nefinalizate.

Modul de dobîndire: (1) proprietate; (2) posesie; (3) uzufruct; (4) uz; (5) abitație; (6) alte contracte translative de posesie şi de folosinţă.

Valoarea bunului: prețul real plătit pentru bun și cheltuielile pentru îmbunătățirea sau reparația acestuia

Valoarea de piață a bunului: valoarea la care bunuri similare erau vândute la ziua procurării bunului.

Titularul bunului: numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul

Tipul titularului: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest cîmp se completează
doar în cazul în care titularul este altul decît beneficiarul efectiv.

Informații de identificare a titularului altul decît beneficiarul efectiv: în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal.
În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de
identificare fiscal). În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este
înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă.

Subiecţii declarării care nu deţin bunurile în proprietate vor indica următoarele informaţii: adresa(fără număr cadastral); categoria bunului; modul de dobîndire; anul dobîndirii;
suprafaţa şi titularul bunului.

IV. BUNURI MOBILE ÎN ȚARĂ ȘI ÎN STRĂINĂTATE


A. Autoturisme, camioane, remorci, vehicule motorizate, maşini agricole, mijloace de transport naval/aerian, alte
mijloace de transport supuse înmatriculării
Numele ben Tipul/ Anul de Locul Anul d Modul de Valoarea Valoarea Motivul Titularul Tipul Informați
eficiarului modelul fabricație înregistrării/ obîndi dobîndire bunului de piață a diferenței bunului titularulu i de identi
efectiv numărul de î rii bunului dintre i ficare a
nmatricular valoarea titularulu
e bunului și i altul
valoarea decât ben
de piață a eficiarul
bunului efectiv
********** Autoturis 2017 mun. 2017 Proprietate 44727 ******** Persoană *
****** m/Volvo Chi EUR ******** fizică
XC60 sinau/ rezidentă
*******

Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Modul de dobîndire: (1) proprietate; (2) posesie; (3) alte contracte translative de posesie şi de folosinţă.

Valoarea bunului: prețul real plătit pentru bun și cheltuielile pentru îmbunătățirea sau reparația lui.

Valoarea de piață a bunului: valoarea la care bunuri similare erau vândute în ziua procurării bunului.

Titularul: numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul

Tipul titularului: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest cîmp se completează
doar în cazul în care titularul este altul decît beneficiarul efectiv.

Informații de identificare a titularului altul decît beneficiarul efectiv: în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal.
În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de
identificare fiscal). În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este
înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă.

B. Bunuri sub formă de metale și/sau pietre prețioase, obiecte de artă și de cult, obiecte ce fac parte din patrimoniul
cultural național sau universal, a căror valoare unitară depășește suma a 15 salarii medii lunare pe economie
Nr. Numele ben Descriere sumară Anul Valoarea Valoarea de Motivul Titularul Tipul Informații
crt. eficiarului dobîndirii bunului piață a diferenței bunului titularului de
efectiv bunului dintre identificare
valoarea a titularului
bunului și altul decât
valoarea de beneficiarul
piață a efectiv
bunului
-

Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Valoarea bunului: prețul real plătit pentru bun și cheltuielile pentru îmbunătățirea sau reparația lui.

Valoarea de piață a bunului: valoarea la care bunuri similare erau vândute în ziua procurării bunului.

Titularul bunului: numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul

Tipul titularului: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest cîmp se completează
doar în cazul în care titularul este altul decît beneficiarul efectiv.

Informații de identificare a titularului altul decît beneficiarul efectiv: în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal.
În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de
identificare fiscal). În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este
înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă.

C. Colecții de artă, de numismatică, de filatelie, de arme sau alte bunuri, a căror valoare depăşeşte suma a 20 de salarii
medii lunare pe economie
Nr. Numele ben Descriere sumară Anul Valoarea de Valoarea de Motivul Titularul Tipul Informații
crt. eficiarului dobîndirii cumpărare a piață a diferenței bunului titularului de
efectiv bunului bunului dintre identificare
valoarea a titularului
bunului și altul decât
valoarea de beneficiarul
piață a efectiv
bunului
-

Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.
Valoarea de cumpărare a bunului: prețul real plătit pentru bun și cheltuielile pentru îmbunătățirea sau reparația acestuia.

Valoarea de piață a bunului: valoarea la care bunuri similare erau vândute în ziua procurării bunului.

Titularul bunului: numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul

Tipul titularului: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest cîmp se completează
doar în cazul în care titularul este altul decît beneficiarul efectiv.

Informații de identificare a titularului altul decît beneficiarul efectiv: în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal.
În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de
identificare fiscal). În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este
înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă.

D. Bunuri transmise cu titlu oneros sau gratuit, personal sau de către membrii familiei, concubin/concubină, unor
persoane fizice sau juridice în perioada declarării, dacă valoarea fiecărui bun depășește suma a 10 salarii medii lunare pe
economie
Nr. Descrierea bunului Modul de transmitere Data transmiterii Persoana căreia i-a Valoarea bunului Titularul bunului
crt. transmis fost transmis transmis
-

Titularul bunului transmis: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

E. Alte bunuri mobile a căror valoare unitară depășește suma a 10 salarii medii lunare pe economie
Nr. Numele ben Descrierea Modul de Data Valoarea Valoarea Motivul Titularul Tipul Informații
crt. eficiarului bunului dobîndire dobîndirii bunului de piață a diferenței bunului titularului de
efectiv bunului dintre identificare
valoarea a titularului
bunului și altul decât
valoarea de beneficiarul
piață a efectiv
bunului
-

Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Valoarea bunului: prețul real plătit pentru bun și cheltuielile pentru îmbunătățirea sau reparația lui.

Valoarea de piață a bunului: valoarea la care bunuri similare erau vândute în ziua procurării bunului.

Titularul bunului: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia

Tipul titularului: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest cîmp se completează
doar în cazul în care titularul este altul decît beneficiarul efectiv.

Informații de identificare a titularului altul decît beneficiarul efectiv: în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal.
În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de
identificare fiscal). În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este
înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă.

V. ACTIVE FINANCIARE ÎN ȚARĂ ȘI ÎN STRĂINĂTATE


A. Conturi bancare, plasamente în fonduri de investiții și/sau în alte forme echivalente de economisire și investire în țară
și în străinătate
Nr. Numele be Denumirea Numărul Categoria Suma și Dobîndă/ Titularul Tipul Informații de
crt. neficiarulu instituției care contului valuta dividende bunului titularului identificare a
i efectiv administrează bancar/ date titularului altul
contul bancar, despre fondul decât
a fondului de de beneficiarul
investiții investiții/alte efectiv
etc./adresa forme
echivalente de
economisire
1 ********* BC Moldova- ************* Cont curent 49.00 MDL 0 ********** Persoană
***** Agroindbank *********** sau echivalen **** fizică
SA/MD 2005 te(inclusiv rezidentă
Republica card)
Moldova mun.
Chişinău, str.
Constantin
Tănase 9/1
2 Armașu BC Moldova- ************* Cont curent 17523.14 0 Armașu Persoană
Octavian Agroindbank *********** sau echivalen MDL Octavian fizică
Pavel SA/MD 2005 te(inclusiv Pavel rezidentă
Republica card)
Moldova mun.
Chişinău, str.
Constantin
Tănase 9/1
3 Armașu BC Moldova- ************* Cont curent 38866.47 2 Armașu Persoană *
Octavian Agroindbank *********** sau echivalen MDL Octavian fizică
Pavel SA/MD 2005 te(inclusiv Pavel rezidentă
Republica card)
Moldova mun.
Chişinău, str.
Constantin
Tănase 9/1
4 ********* BC Moldova- ************* Depozit 2033.50 0.15 ********** Persoană *
**** Agroindbank *********** bancar sau USD *** fizică
SA/MD 2005 echivalente rezidentă
Republica
Moldova mun.
Chişinău, str.
Constantin
Tănase 9/1
5 ********* OTP Bank ************* Cont curent 45418.02 2 ********** Persoană *
*** SA/bd. Ştefan *********** sau echivalen MDL ** fizică
cel Mare şi te(inclusiv rezidentă
Sfânt 81A mun. card)
Chişinău,
MD-2012
6 ********* OTP Bank ************* Cont curent 499.18 EUR 0 ********** Persoană *
*** SA/bd. Ştefan *********** sau echivalen ** fizică
cel Mare şi te(inclusiv rezidentă
Sfânt 81A mun. card)
Chişinău,
MD-2012
7 ********* BC Moldova- ************* Depozit 1765.73 1 ********** Persoană *
*** Agroindbank *********** bancar sau USD ** fizică
SA/MD 2005 echivalente rezidentă
Republica
Moldova mun.
Chişinău, str.
Constantin
Tănase 9/1
8 ********* BC Moldova- ************* Cont curent 348.72 USD 0 ********** Persoană *
**** Agroindbank *********** sau echivalen *** fizică
SA/MD 2005 te(inclusiv rezidentă
Republica card)
Moldova mun.
Chişinău, str.
Constantin
Tănase 9/1
9 ********* BC Moldova ************* Depozit 7508.51 0 ********** Persoană
**** Agroindbank *********** bancar sau MDL *** fizică
SA/MD 2005 echivalente rezidentă
Republica
Moldova mun.
Chişinău, str.
Constantin
Tănase 9/1
10 ********* BC Moldova- ************* Depozit 16954.00 1 ********** Persoană *
*** Agroindbank *********** bancar sau USD ** fizică
SA/MD 2005 echivalente rezidentă
Republica
Moldova mun.
Chişinău, str.
Constantin
Tănase 9/1
11 Armașu BC Moldova- ************* Cont curent 29464.77 0 Armașu Persoană *
Octavian Agroindbank *********** sau echivalen MDL Octavian fizică
Pavel SA/MD 2005 te(inclusiv Pavel rezidentă
Republica card)
Moldova mun.
Chişinău, str.
Constantin
Tănase 9/1
12 ********* BC Moldova- ************* Depozit 80983.58 2 ********** Persoană *
**** Agroindbank *********** bancar sau MDL *** fizică
SA/MD 2005 echivalente rezidentă
Republica
Moldova mun.
Chişinău, str.
Constantin
Tănase 9/1
13 Armașu BC Moldova- ************* Depozit 964727.69 2 Armașu Persoană *
Octavian Agroindbank *********** bancar sau MDL Octavian fizică
Pavel SA/MD 2005 echivalente Pavel rezidentă
Republica
Moldova mun.
Chişinău, str.
Constantin
Tănase 9/1
14 Armașu OTP Bank ************* Cont curent 149924.43 0 Armașu Persoană *
Octavian SA/bd. Ştefan *********** sau echivalen MDL Octavian fizică
Pavel cel Mare şi te(inclusiv Pavel rezidentă
Sfânt 81A mun. card)
Chişinău,
MD-2012
15 Armașu OTP Bank ************* Cont curent 53168.75 0 Armașu Persoană *
Octavian SA/bd. Ştefan *********** sau echivalen EUR Octavian fizică
Pavel cel Mare şi te(inclusiv Pavel rezidentă
Sfânt 81A mun. card)
Chişinău,
MD-2012
16 Armașu OTP Bank ************* Cont curent 18787.59 0 Armașu Persoană *
Octavian SA/bd. Ştefan *********** sau echivalen EUR Octavian fizică
Pavel cel Mare şi te(inclusiv Pavel rezidentă
Sfânt 81A mun. card)
Chişinău,
MD-2012
17 ********* BC Moldova- ************* Cont curent 0 MDL 0 ********** Persoană *
**** Agroindbank *********** sau echivalen *** fizică
SA/MD 2005 te(inclusiv rezidentă
Republica card)
Moldova mun.
Chişinău, str.
Constantin
Tănase 9/1
18 ********* BC Moldova- ************* Cont curent 13007.58 0 ********** Persoană *
******* Agroindbank *********** sau echivalen USD ****** fizică
SA/MD 2005 te(inclusiv rezidentă
Republica card)
Moldova mun.
Chişinău, str.
Constantin
Tănase 9/1
19 ********* BC Moldova- ************* Cont curent 25.20 EUR 0 ********** Persoană *
******* Agroindbank *********** sau echivalen ****** fizică
SA/MD 2005 te(inclusiv rezidentă
Republica card)
Moldova mun.
Chişinău, str.
Constantin
Tănase 9/1

Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Categoria: (1) cont curent sau forme echivalente (inclusiv card de credit, menționînd tipul acestuia); (2) depozit bancar sau forme echivalente; (3) fond de investiții sau forme
echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare.

Titularul bunului: numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul

Tipul titularului: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest cîmp se completează
doar în cazul în care titularul este altul decît beneficiarul efectiv.

Informații de identificare a titularului altul decît beneficiarul efectiv: în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal.
În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de
identificare fiscal). În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este
înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă.

B. Plasamente, obligațiuni, cecuri, cambii, certificate de împrumut, investiții directe în monedă națională sau în valută
străină
Nr. Numele ben Emitentul Categoria Numărul de Dobînda Titularul Tipul Informații de
crt. eficiarului titlului/societatea la titluri/cota-parte bunului titularului identificare a
efectiv care persoana este titularului altul
acționar, fondator sau decât
asociat/beneficiar de beneficiarul
împrumut efectiv
-

Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Categoria: (1) hîrtii de valoare (titluri de stat, certificate, obligațiuni); (2) cecuri; (3) cambii; (4) certificate de împrumut; (5) alte forme de investiții directe.

Titularul bunului: numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul

Tipul titularului: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest cîmp se completează
doar în cazul în care titularul este altul decît beneficiarul efectiv.

Informații de identificare a titularului altul decît beneficiarul efectiv: în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal.
În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de
identificare fiscal). În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este
înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă.

C. Numerar în monedă națională și/sau în valută străină care depășește suma a 15 salarii medii lunare pe economie și
care nu face obiectul unor depuneri în instituții financiare și alte documente care încorporează drepturi patrimoniale
Nr. Numele Suma Valuta Titularul bunului Tipul titularului Informații de identificare
crt. beneficiarului a titularului altul decât
efectiv beneficiarul efectiv

Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Titularul bunului: numele persoanei fizice sau juridice care poseda numerarul

Tipul titularului: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest cîmp se completează
doar în cazul în care titularul este altul decît beneficiarul efectiv.

Informații de identificare a titularului altul decît beneficiarul efectiv: în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal.
În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de
identificare fiscal). În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este
înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă.

D. Bunuri virtuale, inclusiv valută virtuală, a căror valoare depășește 10 salarii medii lunare pe economie
Nr. Numele Denumirea bunului Data Cantitatea Valoarea de Titularul Informații de
crt. beneficiarului dobândirii cumpărare a bunului identificare a
efectiv bunului titularului altul
decât beneficiarul
efectiv
-

Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Titularul bunului: numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul

Tipul titularului: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest cîmp se completează
doar în cazul în care titularul este altul decît beneficiarul efectiv.

Informații de identificare a titularului altul decît beneficiarul efectiv: în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal.
În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de
identificare fiscal). În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este
înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă.

VI. COTE-PĂRȚI/ACȚIUNI ÎN CAPITALUL SOCIAL AL UNUI AGENT ECONOMIC


Numele b Denumirea Sediul, Tipul de Valoarea Valoarea Diferența Cota de Titularul Tipul Informați
eneficiaru agentului adresa activitate bunului de piață a dintre participare titularului i de identi
lui efectiv economic juridică bunului valoarea ficare a
bunului și titularulu
valoarea i altul
de piață a decât ben
bunului eficiarul
efectiv
******** Franzeluța MD 2032, Produse 35100 800 ********** Persoană *
******** SA Republica alimentare MDL ****** fizică
Moldova, or. rezidentă
Chisinau, str.
Sarmizegetus
a, 30
******** Agro-SZM or. Drochia, Producator 1000 1 ********** Persoană *
******** SRL str. 27 agricol MDL ****** fizică
August, 1 rezidentă
******** Banca de Republica In lichidare 38435 772 ********** Persoană *
******** Economii SA Moldova, or. MDL ****** fizică
Chișinău str. rezidentă
Columna, nr.
115,
MD-2012

Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Valoarea bunului: prețul real plătit pentru cote-părți/acțiuni

Valoarea de piață a bunului: valoarea la care cote-părți/acțiuni erau vândute în ziua procurării lor.

Titularul bunului: numele persoanei fizice sau juridice care posedă cote-părți/acțiuni.

Tipul titularului: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest cîmp se completează
doar în cazul în care titularul este altul decît beneficiarul efectiv.

Informații de identificare a titularului altul decît beneficiarul efectiv: în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal.
În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de
identificare fiscal). În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este
înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă.

VII. DATORII
Debite (inclusiv taxe) neachitate, ipoteci, garanții emise în beneficiul unor terți, împrumuturi și credite

Creditorul Anul contractării Scadent la Rata dobînzii Suma inițială Valuta Debitorul
-

VII1. Servicii procurate în perioada de declarare, în țară și în străinătate, a căror valoare cumulativă pe
parcursul unui an depășește 10 salarii medii lunare pe economie
Nr. Descrierea Numele sau denumirea Valoarea Valoarea de Motivul diferenței dintre Data Numele ben
crt. serviciului prestatorului serviciului serviciului piață a valoarea serviciului și procurării eficiarului
serviciului valoarea de piață a efectiv
serviciului
-

Valoarea serviciului: prețul real plătit pentru serviciu.

Valoarea de piață a serviciului: valoarea la care servicii similare erau vândute în ziua procurării serviciului.

VIII. INTERESE PERSONALE


A. Calitatea de asociat, de acționar sau de membru al unui agent economic, de membru al organelor de conducere, de
administrare, de revizie sau de control în cadrul unor organizaţii necomerciale sau societăți comerciale ori de membru în
cadrul unor organizații necomerciale sau internaționale
Denumirea și adresa organizației/societății Calitatea deținută Documentul care certifică calitatea
respectivă
Center for Economic Perspective Foundation / M. Membru de onoare Scrisoare din 13 Octombrie 2020
Baghramyan Ave. 7-1, Yerevan, Armenia
International Monetary Fund / 1900 Pennsylvania Guvernator La numire in functie
Ave NW, Washington, DC, 20431
European Bank for Reconstruction and Guvernator alternativ La numire in functie
Development / One Exchange Square London
EC2A 2JN United Kingdom
Interstate Bank / 15, Shukhov Street, 115162, Guvernator La numire in functie
Moscow, Russian Federation
Center of Excellence in Finance / Cankrjeva cesta Guvernator La numire in functie
18, 1000 Ljublijana, Slovenia

B. Contracte, încheiate sau aflate în derulare de către subiectul declarării, soțul/soția sau concubinul/concubina acestuia,
inclusiv persoanele juridice în care aceștia sînt beneficiari efectivi, care sînt finanțate de la bugetul de stat, din bugetul
local și/sau din fonduri externe ori încheiate cu societăți comerciale cu capital de stat
Nr. Beneficiarul contractului Instituția/ Tipul contractului Data încheierii Durata Valoarea totală a
crt. organizația contractului contractului
Subiectul declarării
-
Soțul/soția sau concubinul/concubina subiectului declarării
-
Persoanele juridice în care declarantul sau soțul/soția ori concubinul/concubina acestuia sînt beneficiari efectivi
-

Prezenta declaraţie este un act public şi răspund potrivit legii pentru caracterul inexact sau incomplet al datelor
prezentate.

Data completării 29 03 2022 Semnătura Armașu Octavian Pavel


semnat digital

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)