Sunteți pe pagina 1din 8

Universitatea „Dunărea de Jos”

Facultatea de Drept și Științe Administrative

Aspecte privind clauza de neconcurență


Dreptul concurenței

Coordonator, Student,

Conf. Dr. Oana Gălățeanu Vraciu Laura

Anul 4, Gr. 3

1
Clauza de neconcurență

Clauza de neconcurență este prevăzută in Codul muncii în articolele de la 21 la 24.


Aceasta poate fi negociată și înscrisă în contractele individuale de muncă. Este exclus ca
angajatorul să o impună fără voința salariatului. Nu poate avea o natură civilă întrucât este
„numită” prin norme speciale prevăzute de Codul muncii, fiind astfel o clauză de dreptul
muncii.1
Conform articolului 21(1) din Codul muncii „La încheierea contractului individual de
muncă sau pe parcursul executării acestuia, părţile pot negocia şi cuprinde în contract o clauză
de neconcurenţă prin care salariatul să fie obligat ca după încetarea contractului să nu
presteze, în interes propriu sau al unui terţ, o activitate care se află în concurenţă cu cea
prestată la angajatorul său, în schimbul unei indemnizaţii de neconcurenţă lunare pe care
angajatorul se obligă să o plătească pe toată perioada de neconcurenţă.”
Prin această reglementare i se permite salariatului să accepte anumite restrângeri ale
libertății muncii sale în schimbul obținerii unui avantaj suplimentar de natură materială ce
constă în indemnizația de neconcurență lunară, pe care angajatorul se obligă să i-o plătească.
Acest fapt reprezintă o excepție de la dispozițiile imperative ale articolul 38 care precizează
următoarele: „Salariaţii nu pot renunţa la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege. Orice
tranzacţie prin care se urmăreşte renunţarea la drepturile recunoscute de lege salariaţilor sau
limitarea acestor drepturi este lovită de nulitate.”
Înainte de modificarea Codului muncii prin Legea de adoptare nr. 371/2005 a OUG nr
65/2005, art. 21 viza și perioada în care contractul individual de muncă era in ființă. Art.
39(2) lit. b prevede deja obligația de fidelitate a salariatului fata de angajator in executarea
atribuțiilor de serviciu, clauza de neconcurență venind ca urmare a încetării contractului
individual de muncă.2
Pentru ca o clauză de neconcurență să-și poată produce efectele trebuie să îndeplinească,
cumulativ următoarele condiții:
-clauza trebuie să fie expres prevăzută în contractul individual de muncă; acordul părților este
obligatoriu pentru înserarea acesteia; forma scrisă este cerută ad probationem;
- în cuprinsul clauzei trebuie prevăzute, în mod concret, următoarele elemente:
1. activitățile care sunt interzise salariatului - trebuie luate în considerare doar acele activități
care în mod real îl concurează pe angajator;

1
Alexandru Țiclea, Dreptul muncii – curs universitar, ediția a 4-a, editura Universul Juridic, București, 2012,
p.233
2
Alexandru Țiclea, Tratat de dreptul muncii, editura Universul Juridic, București, 2007, p. 415
2
2. perioada pentru care își produce efectele clauza - aceasta poate fi de maxim 2 ani de la
momentul încetării contractului individual de muncă [conform Art. 22(1)];
3. terți în favoarea cărora se interzice prestarea activității – se impune enumerarea concretă
(nominală) a angajatorilor la care se va interzice prestarea activității. Omiterea din neatenție a
unui angajator concurent poate veni in beneficiul salariatului, putându-se angaja fără a se
considera că încalcă această clauză de neconcurență;
4. aria geografică unde salariatul poate fi în competiție directă cu angajatorul – această arie nu
poate cuprinde întreg teritoriul țării, pentru că acest fapt ar echivala cu o interdicție de a
munci;
5. cuantumul indemnizației de neconcurență – este de cel puțin 50% din media veniturilor
salariale brute din ultimele 6 luni anterioare încetării contractului individual de muncă sau,
dacă durata contractului a fost mai mică de 6 luni, din media veniturilor salariale lunare
cuvenite pe durata contractului; Indemnizaţia de neconcurenţă reprezintă o cheltuială
efectuată de angajator, este deductibilă la calculul profitului impozabil şi se impozitează la
persoana fizică beneficiară, potrivit legii.
O clauză de neconcurență, chiar dacă este convenită cu acordul salariatului, trebuie să aibă un
motiv întemeiat și real pentru protejarea intereselor legitime ale angajatorului.
Conform art. 22(1) C. mun. , clauza de neconcurență nu își va produce efectele dacă:
- contractul individual de muncă a încetat de drept, în următoarele situații: la data
decesului salariatului; la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătorești de
declarare a morții sau punerii sub interdicție a salariatului; ca urmare a constatării
nulității absolute a contractului individual de muncă; ca urmare a interzicerii
exercitării unei profesii sau a unei funcții; ca măsură de siguranță sau pedeapsă
complementară, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești prin care s-a
dispus interdicția; ca urmare a retragerii acordului părinților sau al reprezentanților
legali, în cazul salariaților cu vârsta între 15 și 16 ani;
- contractul individual de muncă a încetat din inițiativa angajatorului pentru
motive care nu țin de persoana salariatului.

În concluzie, clauza de neconcurență își va produce efectele atunci când contractul


încetează:
- de drept, în cazurile prevăzute de art. 56(1) lit. c), e), f), g) și i);3
3
„c) la data îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă standard si a stagiului minim de cotizare pentru
pensionare sau, cu caracter excepțional, pentru salariata care optează in scris pentru continuarea executării
contractului individual de munca, in termen de 30 de zile calendaristice anterior împlinirii condițiilor de vârsta
3
- prin acordul părților;
- din inițiativa angajatorului, pentru motive care țin de persoana salariatului;
- din inițiativa salariatului.

Pentru prevenirea săvârșirii unui abuz, la sesizarea salariatului sau a inspectoratului


teritorial de muncă, instanța competentă poate diminua efectele clauzei de neconcurență.
Dacă salariatul nu respectă clauza de neconcurență, cu vinovăție, acesta poate fi obligat
să returneze indemnizația primită (până la momentul respectiv), și să achite anumite daune-
interese corespunzătoare prejudiciului (dovedit de către angajator) pe care l-a produs acestuia
din urmă (conform art. 24 C. mun.).
Dacă angajatorul nu își respectă obligațiile stabilite, fostul salariat nu mai este nici el ținut
să respecte prevederile clauzei. 4
Rațiunea instituirii clauzei de neconcurență constă în protecția angajatorului.
Distinct de sancțiunea prevăzută de Codul muncii, fostul salariat ar putea fi sancționat
contravențional sau poate răspunde penal în cazul în care face concurență fostului său
angajator, indiferent dacă este ținut sau nu de o clauză de neconcurență.

În temeiul prevederilor Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale fostul
salariat poate fi sancționat contravențional pentru faptele următoare:
- deturnarea clientelei prin folosirea legăturilor stabilite cu această clientelă în cadrul
funcției deținute în cadrul anterior;
- atragerea unor salariați în scopul înființării unei societăți concurente care să capteze
clienții acelui comerciant sau angajarea salariaților unui comerciant în scopul
dezorganizării activității sale.
În conformitate cu dispozițiile art.62 din Legea concurenței nr. 21/1996 „Orice persoană
care utilizează sau divulgă, în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta lege, documente

standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare, la vârsta de 65 de ani; la data comunicării deciziei
de pensie in cazul pensiei de invaliditate de gradul III, pensiei anticipate parțiale, pensiei anticipate, pensiei
pentru limita de vârsta cu reducerea vârstei standard de pensionare; la data comunicării deciziei medicale
asupra capacității de muncă in cazul invalidității de gradul I sau II;, e) ca urmare a admiterii cererii de
reintegrare in funcția ocupata de salariat a unei persoane concediate nelegal sau pentru motive neîntemeiate,
de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de reintegrare; f) ca urmare a condamnării la
executarea unei pedepse privative de libertate, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești; g) de la
data retragerii de către autoritățile sau organismele competente a avizelor, autorizațiilor ori atestărilor
necesare pentru exercitarea profesiei; i) la data expirării termenului contractului individual de munca încheiat
pe durata determinată”.
4
Radu Răzvan Popescu, Dreptul muncii – curs universitar, ediția a 4-a, editura Universul Juridic, București, 2014,
p.156 -157
4
sau informaţii cu caracter de secret profesional, primite sau de care a luat cunoştinţă în
îndeplinirea atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul, răspunde potrivit legii penale,
putând fi obligată şi la repararea prejudiciului cauzat.”, coroborat cu art. 4(1) din Legea nr.
11/1991 „Constituie contravenții, în măsura în care nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât
să fie considerate potrivit legii penale infracțiuni…” și cu textele în materie din Codul penal,
cel în cauză poate răspunde penal (ex: divulgarea secretului profesional, neglijența în
serviciu).5

ACT ADIȚIONAL CU CLAUZĂ DE NECONCURENȚĂ LA CONTRACTUL


INDIVIDUAL DE MUNCĂ

Înregistrat la I.T.M. ............sub nr. ........./.................................

Părțile clauzei de neconcurență:


Angajator persoana juridică/fizică cu sediul/domiciliul în ............................................,
str. .............................................., nr. ......, sector/județ .................., înregistrată la Registrul
Comerțului/autoritățile administrației publice din ........................................ sub nr. J.../..../....,
C.U.I. ............., telefon ........, reprezentată legal prin dna/dl ....................... îin calitate de
director general/administrator
și
Salariatul / salariata – dl/dna ..................................... domiciliat/domiciliată în
localitatea ..................................., str. ............................................... nr. ..... bl. ...... sc. ......
et. ...... ap. ......
sector/județul ......................................................... posesor/posesoare al/a buletinului/cărții de
identitate/pașaportului seria ...... nr. ...... eliberat/eliberată de ............ la data de ..................
CNP................................ încadrat pe postul de …....................................... .

Art. 1. Dl .................................................... se obligă ca, după încetarea prezentului contract


individual de muncă să nu desfășoare pe teritoriul municipiului București și al județelor
limitrofe activități concurențiale cu cele desfășurate de către Angajatorul persoană
juridică/fizică.

5
Alexandru Țiclea, Dreptul muncii – curs universitar, ediția a 4-a, editura Universul Juridic, București, 2012 , p.
215
5
Art. 2. In sensul prezentei clauze, prin activități concurențiale cu cele prestate de către
Angajator persoană juridică/fizică se înțelege:
– desfășurarea unui comerț concurent pe cont propriu, prin constituirea unei societăți
comerciale cu același obiect de activitate cu al Angajatorului persoană juridică/fizică;
– achiziționarea de acțiuni sau părți sociale la
societățile ............................................................., ......................................................................
..............., precum și la orice alte societăți comerciale cu același obiect de activitate cu cea a
Angajatorului persoană juridică/fizică;
– contactarea furnizorilor, beneficiarilor, clienților Angajatorului persoană juridică/fizică îin
nume propriu, în vederea desfășurării unei activități concurențiale cu cea a Angajatorului
persoană juridică/fizică;
– contactarea altor salariați ai Angajatorului persoană juridică/fizică în scopul desfășurării,
împreună cu aceștia, a unei activități concurențiale cu cea a Angajatorului persoană
juridică/fizică.

Art. 3. (1) În temeiul prezentei clauze, dl.................................................. se obligă să nu


desfășoare activități concurențiale, în înțelesul din art. 2, în beneficiul următoarelor societăți
comerciale:
a) S.C. .............................................................;
b) S.C. .............................................................;
c) S.C. ..............................................................

(2) De asemenea, dl.......................................... se obligă să nu desfășoare activități comerciale,


în înțelesul din art. 2, în beneficiul altor societăți comerciale, cu profil identic sau asemănător
cu cele enumerate la alin. (1).

Art. 4. Angajatorul persoană juridică/fizică se obligă la plata unei indemnizații lunare de 50%
din media veniturilor salariale brute ale salariatului din ultimele 6 luni de executare a
prezentului contract individual de muncă.

Art. 5. Prezenta clauză de neconcurență iși va produce efectele pentru un interval de .............
1) după încetarea contractului individual de muncă.

6
Art. 6. Prezenta clauză de neconcurență nu își va produce efectele dacă încetarea contractului
de muncă va interveni de drept, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 56 lit. d)2), g)3), h)4) și
j)5) ori va interveni prin concediere pentru motive care nu țin de persoana salariatului.

Art. 7. Încălcarea prezentei clauze va atrage:


– obligarea dlui...................................................... la restituirea indemnizației încasate ca o
contraprestație a obligației de neconcurență;
– obligarea dlui...................................................... la plata unor despăgubiri echivalente
prejudiciului produs prin încălcarea obligației de neconcurentă. Despăgubirile nu vor putea fi
mai mici de ......................... lei.

ANGAJATOR, SALARIAT,

Persoana juridică/fizică

Director general/Administrator

Note:
1) Se poate prevedea un interval de până la 2 ani.
2) Ca urmare a comunicării deciziei de pensionare pentru limita de vârstă, pensionare
anticipată, pensionare anticipată parțială sau pensionare pentru invaliditate a salariatului,
potrivit legii.
3) Ca urmare a condamnării la executarea unei pedepse privative de libertate.
4) Ca urmare a retragerii de către autoritățile sau organismele competente a avizelor,
autorizațiilor ori atestărilor necesare pentru exercitarea profesiei.
5) Ca urmare a expirării termenului contractului individual de muncă încheiat pe perioadă
determinată.6

6
https://legislatiamuncii.manager.ro/a/7959/model-act-aditional-cu-clauza-de-neconcurenta-la-cim.html
7
Bibliografie

1. Alexandru Țiclea, Dreptul muncii – curs universitar, ediția a 4-


a, editura Universul Juridic, București, 2012
2. Alexandru Țiclea, Tratat de dreptul muncii, editura Universul
Juridic, București, 2007
3. Radu Răzvan Popescu, Dreptul muncii – curs universitar, ediția
a 4-a, editura Universul Juridic, București, 2014

S-ar putea să vă placă și